Page 1

2ÀÒÉÒ

àÃÕ¹¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ àÇÅÒ 17.30-19.30¹.,19.30-21.30¹. àÃÕ¹àÊÒÏ-ÍҷԵ 09.00-12.00¹.

Êͧ ÀÒÉÒ

. 1 Í × Á

ํ หร ับผูเ้ ริมต้นเรียน คอร์สภาษาอ ังกฤษสา Beginner Course

ภาษาอังกฤษสําหรับผู ้เริมเรียน เป็ นโครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผู ้ทีไม่เคยมีความรู ้ภาษาอังกฤษ ั มาก่อน  หรือผู ้ทีเคยเรียนภาษาอังกฤษระดับตํากว่าชนประถมปี ท ี 6  ึ ษาต่อ อบรมทัง 4 ทักษะ ได ้แก่ ทักษะการฟั ง พูด  และไม่มโี อกาสได ้ศก ื ้ อ่าน และเขียน การทักทาย การบอกชอ การใช  verb to be / Verb to do  ื น ิ ค ้า  การอ่านป้ ายและคําสง  ั เอกพจน์  /  พหูพจน์  การซอส 5-12 »‚

การเรียนเรืองไวยากรณ์เบืองต ้น อดีตกาล  ปั จจุบันกาล  อนาคตกาลและการใชรู้ ปประโยคในการสนทนาอย่างง่าย   13-17 »‚

¤Ø³àÍ¡ â·Ã:094-4291717 ¤ÃÙPop â·Ã:087-3549924

. Ð Ò ¹ à æ Ô Ç ª ÍصÐ ࡧ‹ ¨Ñ§


2ÀÒÉÒ

àÃÕ¹¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ àÇÅÒ 17.30-19.30¹.,19.30-21.30¹. àÃÕ¹àÊÒÏ-ÍҷԵ 09.00-12.00¹.

คอร์สฟัง-พูดภาษาอ ังกฤษ Listening - Speaking

“WE will takecare you”

2,200ºÒ·/à´×͹

ฝึ กการสนทนาภาษาอังกฤษทัวไป เช่น การแนะนํ าตนเอง การทักทาย  การสอบถามข ้อมูล  การบอกลักษณะบุคคล  การอธิบายสิงของต่างๆ  การถามทาง  การขอความช่วยเหลือ  การสังอาหาร 

การตอบรับการชวนเนื‹องในโอกาสต่างๆ การเปรียบเทียนสิงต่างๆ 

การบอกเล่าประสบการณ์ การพูดคนถึงเรืองอนาคต การใช ้คําพูดทีสุภาพ  การขอโทษทีสุภาพ การวางแผน 

● คอร์สไวยากรณ์ภาษาอ ังกฤษ Grammar Courses

2,200ºÒ·/à´×͹

 

àÃÕ¹áŌÇÁÕÊØ¢ ͺ Í؋¹ ¤ÇÒÁ´Õ

หนังสือส่งต่อ  
หนังสือส่งต่อ  
Advertisement