Page 1

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจําปการศึกษา 1/2555 โครงการ

“จากพี่สนู$ %อง”

1.ผู%รับผิดชอบโครงการ

อาจารย,สุธี เดชะผล อาจารย,ศิริมา คืนตัก อาจารย,นภาฤทัย พิทักษ,ระโนด อาจารย,อุกฤษณ, นิตย,จินต, อาจารย,พิสิฏฐ, อนันต,

2.เชื่อมโยงกับตัวบ$งชี้ 2.1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ตัวบงชี้ที่ ด%านที่1 คุณภาพนักศึกษา -นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค# -นักศึกษามีความรู%ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จําเป+น ด%านที่2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ


-การพัฒนาการเรียนการสอน -การพัฒนากิจการนักศึกษา -การพัฒนาแหลงการเรียนรู% -การค%นคว%าวิจัย การถายทอดเทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษา ด%านที่ 4 ความสัมพันธ,ระหว$างสถานศึกษากับชุมชน -การมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการศึกษา -ความรวมมือกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน

3.หลักการและเหตุผล/สภาพป<ญหา ในป<จจุบันการศึกษาโดยใช%วิธีปฏิบัติเป?นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาที่สําคัญวิธีหนึ่ง ซึ่งมุ$งเน%น การพัฒนาขีดความ สามารถในการปฏิบัติงาน การที่จะทราบได%ว$า เมื่อจัดการเรียนการสอนไปแล%วจะ คุ%มค$า บรรลุวัตถุประสงค, มีป<ญหาอุปสรรค อะไรบ%าง เพื่อนํามาเป?นแนวทางในการปรับปรุงแก%ไข หรือ พัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนให%ดีขึ้น การปฏิบัติในสถานการณ,จริง เป?นการทําให%ผู%เรียนสามารถ นําความรู%และทักษะด%านต$างๆ เช$น การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร, การจัดการ เป?นต%น มาใช% ในการ ปฏิบัติ แก%ใขป<ญหาเฉพาะหน%าได% จากนโยบายวิทยาลัยและสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในป<จจุบัน ทําให%บริษัท ต$างๆทั้งของรัฐและเอกชนมีการคัดเลือกนักศึกษาที่จบใหม$ โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีประสบการณ,งานและ กิจกรรมของวิทยาลัย ทําให%วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในรายวิชา เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาของตนอย$างกว%างขวาง เพื่อให%ผู%เรียนมี ความรู%ความสามารถ ทั้งทางด%านวิชาการ ทักษะการทํางาน และความชํานาญเฉพาะทาง เพื่อเป?นที่ ต%องการของตลาด ในบัจจุบันที่ต%องการผู%เรียนที่ทํางานเป?น มีความรู%รอบด%าน จากเหตุผลความจําเป?นดังกล$าว แผนกการตลาด จึงได%จัดโครงการจากพี่สู$น%อง ในภาคเรียนที่ 1/2555 ปฏิบัติการเรื่อง จําหน$ายผลิตภัณฑ,อาหารว$างประเภทขนมหวาน ที่บริเวณลานลั่นทม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขึ้นเพื่อเป+นการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาทักษะทางด%านการตลาดและยังเป+นการ ปรับเปลี่ยนทัศนะคติและเจตคติที่ดีในด%านการขาย เพื่อให%นักเรียนได%ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาการ ดําเนินธุรกิจขนาดยอม และได%รับความรู%และประสบการณ#ในการทํากิจกรรม อีกทั้งยังสามารถนําความรู%นี้ไป ปรับใช%ในชีวิประจําวัน ให%เกิดประโยชน#สูงสุดตอสังคมและประเทศชาติตอไป


4.วัตถุประสงค#ของโครงการเพื่อ 1. เพื่อให%สอดคล%องกับโครงการศึกษาวิชา การดําเนินธุรกิจขนาดยอม( 2201-2208 ) และบรรลุถึง วัตถุประสงค#ของอาจารย#ผู%สอน 2. เพื่อให%นักศึกษาสามารถนําความรู%ความสามารถและประสบการณ#จากการจัดโครงการมา ประยุกต#ใช%กับชีวิตประจําวันให%มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให%รู%จักการวางแผนงาน วิธีการดําเนินงาน การวิเคราะห#พฤติกรรมผู%บริโภค วิธีการทางบัญชี และ การทํางานเป+นทีม

5.เปGาหมาย 5.1เชิงคุณภาพ 5.1.1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู%จริงจากการปฏิบัติงาน 5.1.2.เพื่อเพิ่มประสบการณ#ของผู%เรียนในการแก%ไขปCญหาในสถานการจริง 5.2เชิงปริมาณ นักเรียนชั้น ปวช.3การขาย จํานวน 41 คน และนักศึกษาที่เข%ามารวมงาน จํานวน150คน ปDการศึกษา ๑/๒๕๕๕ สําหรับนักเรียนชั้นปวช.3การขาย ที่จัดงานโดยแบงหน%าที่ดังนี้ - President จํานวน 1 คน - Ceo จํานวน 4 คน - แผนกการตลาด จํานวน 6คน - แผนกประชาสัมพันธ# จํานวน 7คน - แผนกI/T จํานวน 8 คน - แผนกดําเนินงาน จํานวน 12 คน - แผนกบัญชี จํานวน 3 คน

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 6.2 กําหนดกิจกรรม”จากพี่สูน%อง”ภายใต%งาน Event “Wow Waffle” ดําเนินการในวันศุกร# ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-17.00น. ณ ลานทั่นลม วิทยาลัยเทคนิคจันทุบรี 6.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 6.4 สรุปรายงานการดําเนินงานของโครงการ 6.5 มอบเงินสมทบทุนให%โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ%านคลองมะลิประเวศน#วิทยา


7.งบประมาณ โครงการจากพี่สูน%อง ตั้งไว% ๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเป+นคาใช%จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการจากพี่สูน%อง เชน คาวัสดุอุปกรณ# คาจัดตกแตงสถานที่ คาแตงตัว และคาใช%จายอื่นๆที่เกี่ยวข%อง โดยไมได%รับเงินจากสนับสนุน จากโครงการ แตเป+นเงินสนับสนุนการเรียนการสอนจากแผนกการตลาด รายละเอียดคาใช%จายมีดังนี้ ๑.คาวัสดุอุปกรณ#

จํานวน

๒,๐๐๐ บาท

๒.คาวัสดุที่นํามาผลิตWaffle

จํานวน

๓,๐๐๐ บาท

๓.คาตกแตงสถานที่

จํานวน

๑,๕๐๐ บาท

๔. คาปfายโครงการ ๒x๑.๒๐ เมตร

จํานวน

๕๐๐ บาท

๕. คาใช%จายในการสงเสริมการขาย

จํานวน ๑,๐๐๐ บาท

รวมเป+นเงินทั้งสิ้น

๘,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได%

8. กิจกรรมและการดําเนินการ 8.1 กิจกรรมประชุมวางแผน กําหนดการดําเนินงาน ระยะเวลา 1สัปดาห# 8.2 กิจกรรมมีการมอบหมายงานออกเป+นแผนกตางๆ ระยะเวลา 3สัปดาห# 8.3 กิจกรรมวางแผนการทํางาน ระยะเวลา 10สัปดาห# 8.4 กิจกรรมดําเนินงานภายในวิทยาลัยโดยมีกําหนดการของฝiายประชาสัมพันธ#ระยะเวลา1วัน

9. ผลที่คาดวาจะได%รับ 9.1นักศึกษาได%ประสบการณ#จากการลงมือปฏิบัติงาน 9.2แผนกการตลาดได%มีนักศึกษาที่มีความพร%อมในการออกสูตลาดแรงงาน 9.3ทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได%นักศึกษาที่เป+นแรงงานอาชีพที่มีความสามารถในสาขาวิชา

10. ปCญหาและอุปสรรค 10.1 ต%องใช%ระยะเวลาในการเตรียมงานนาน 10.2 มีปCญหาด%านความคิดเห็นของกลุมผู%เรียนที่มีความคิดหลากหลาย 10.3 มีอุปสรรคในการสั่งซื้อเครื่องผลิต Waffle ที่มีสถานที่จําหนายไกล


ความเห็นของหัวหน%าแผนกการตลาด .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... (นางสุธี เดชะผล) หัวหน%าแผนกการตลาด ความเห็นของรองผู%อํานวยการผายวิชาการ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... (นายวิเชียร ประเสริฐสกุล) รองผู%อํานวยการผายวิชาการ ความเห็นผู%อํานวยการ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... (นายสมชาย ธํารงสุข) ผู%อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

โครงการ 2555  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you