Page 1

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

PROGRAMUL DE STUDII

„ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANA”


Misiunea şi obiectivele programului de studii Specializarea la care se organizează studii pentru ciclul II Master este în directă legătură cu cererile de pe piaţa forţei de muncă şi procesul de globalizare care contribuie în mod esenţial la intensificarea competiţiei. Am ţinut cont de activităţile fundamentale proiectate să funcţioneze la scară internaţională şi în timp real. Globalizarea are un impact direct asupra învăţământului organizat în facultatea noastră prin programe reformate. Deoarece România are nevoie de o administraţie modernă, la nivelul standardelor europene, capabilă să aplice dreptul şi politicile comunitare, am organizat studii pentru ciclul II Master, la specializarea „Administraţie publică”. Pentru că dorim ca facultatea noastră să devină un centru de inovare, de creativitate şi de gândire critică, am procedat la evaluarea programelor de studii prin prisma cunoaşterii şi a comunicării acestei cunoaşteri. În cadrul programelor de studii, am procedat la evaluarea disciplinelor de studiu, care asigură specializarea absolventului şi competenţele sale specifice. Cele două componente principale ale activităţii sunt învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domeniul administraţiei publice. Pentru a ne diferenţia de celelalte instituţii de învăţământ, facultatea şi-a definit misiunea ca răspuns al unor solicitări pe termen lung ale societăţii în ansamblul ei. Ne-am propus formarea de buni specialişti în domeniul administraţiei, cu competitivitate strategică pe piaţa naţională şi internaţională, capabili de a face faţă situaţiilor concrete din economia reală, oferindu-le o bază de cunoştinţe generale în domeniul administraţiei publice, bază care să le permită ulterior absolvenţilor continuarea şi aprofundarea domeniului, prin studii de doctor.


Plan de studiu ANUL I ANUL II Nr. crt.

OB OB

C 2 2

Semestrul I S E/V/P 2 E 2 E

OB

2

1

E

7

OB

2

1

E

7

Disciplina

Tip

4

Managementul proiectelor europene Politici vamale de combatere a fraudelor Analiza disparităților regionale la nivelul UE Mediul european al afacerilor publice

5

Activitate practică de cercetare

OB

6

Definitivarea lucrării de disertație

OB

1 2 3

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Disciplina Administrația publică locală în statele membre ale Uniunii Europene Control și audit în administrația publică Statutul juridic al funcționarilor din Uniunea Europeană Terminologia de specialitate a Uniunii Europene Instituții administrative europene Instituții financiare ale Uniunii Europene Strategii de organizare spațială și dezvoltare teritorială Metode și tehnici de cercetare în științele sociale

Cr. 8 8

C

Semestrul II S E/V/P Cr.

1 0 4

C

Semestrul I S E/V/P

OB

2

2

E

8

OB

2

2

E

8

OB

2

1

E

7

OB

1

2

E

7

15 15

C

Semestrul II S E/V/P Cr.

OB OB

2 2

2 2

E E

8 8

OB

2

1

E

7

OB

1

2

E

7

Tip

Cr.


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale Ştiinţe sociale, politice şi administrative Ciclul II, Master Administraţie publică şi integrare europeană / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea Administraţia publică locală în statele membre ale Uniunii Europene disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș 2.3 Titularul activităţilor de Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș seminar 2.4 Anul de I 2.5 I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul studiu Semestrul disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator curs 3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 28 3.6 seminar/laborator învăţământ curs Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutorat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu 184 individual 3.9 Total ore pe semestru 240 3. 10 Numărul de credite 8 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Nu este cazul curriculum 4.2 de Nu este cazul competenţe 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a Retroproiector cursului 5.2. de desfăşurare a Sală cu tablă seminarului/laboratorul ui

Ob.

2 28 ore 60 46 90 10 8 -


transversaleCompetenţe

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate  Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii şi proceduri utilizate în organizarea şi funcţionarea structurilor administrative  Prezentarea logică a organizării sistemului administraţiei publice, cu definirea exactă a specificului instituţional şi a interdependenţelor organizaţionale  Interpretarea particularităţilor diverselor contexte în care trebuie sa fie prezentate informaţiile de specialitate  Prezentarea orală şi scrisă, cu un grad ridicat de claritate, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă administrativă cu un nivel ridicat de complexitate  Analizarea, compararea şi ordonarea prevederilor legale/normative, potrivit criteriilor de importanţă  Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale  Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al Cunoaşterea sistemelor politico-administrative ale unor ţări importante disciplinei din Uniunea Europeană şi înţelegerea, prin analiză comparativă, a administraţiei locale din România, în raport cu administraţia publică locală din celelalte state din Uniunea Europeană. 7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea elementelor esenţiale ale sistemului politicoadministrativ; precum şi a relaţiilor dintre ele; Aptitudinea de a metoda comparativă pentru cercetarea aplicativă a administraţiei publice româneşti; Deprinderea de a aborda problematica raporturilor administraţie centrală – administraţie locală, din perspectiva interdependenţei sistemice; Formarea capacităţii de apreciere, atât sub aspect teoretic cât şi practic, în urma analizei critice, a soluţiilor adoptate în România, pentru problemele emergente ale administraţiei locale; Aptitudinea de realiza la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrările încredinţate de şeful ierarhic, precum şi de a se încadra armonios într-o echipă; Aptitudinea de autoevalure a nevoii de formare continuă şi de identificare a resursele de studiu necesare. 8. Conţinuturi Observ 8. 1 Curs Metode de predare aţii 1. Abordarea sistemică a administraţiei publice. Conceptul de sistem Curs interactiv, politico-administrativ. Dihotomia sistemului politico-administrativ în descoperire dirijată subsistemul politico-administrativ central şi subsistemul politicoadministrativ local 2. Definiţia administraţiei publice locale de bază. Definiţia administraţiei Idem publice locale de nivel intermediar. Concepţia demersului comparativ 3. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Austria Idem Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Belgia 4. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Danemarca Idem


Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Finlanda 5. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Franţa 6. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Germania 7. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Grecia Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Irlanda 8. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Italia Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Luxemburg 9. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Marea Britanie 10. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Portugalia Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Olanda 11. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Spania Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Suedia 12. Sinteză comparativă: aspecte privind organizarea teritorială a statelor din Uniunea Europeană; aspecte privind administraţia locală de nivel intermediar; aspecte privind administraţia locală de bază 13. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din România 14.. Analiză comparativă între România şi celelalte state comunitare

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Bibliografie: 1. Tratate, monografii, enciclopedii (în ordinea apariţiei) 1. Mihai CONSTANTINESCU, Ion DELEANU, Antonie IORGOVAN, Ioan MURARU, Florin VASILESCU, Ioan VIDA, Constituţia României comentată şi adnotată, R. A. MONITORUL OFICIAL, Bucureşti, 1992 ; 2. Jacques ZILLER, Administrations comparées, Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze, Ed. MONTCHRESTIEN, Paris,1993; 3. Ioan VIDA, Puterea executivă şi administraţia publică, Ed. R.A. MONITORUL OFICIAL, Bucureşti, 1994; 4. Ion DELEANU, Drept constituţional şi instituţii politice - Tratat - vol.II, Ed. EUROPA NOVA, Bucureşti, 1996; 5. Tudor DRĂGANU, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat elementar, vol.II, Ed. LUMINA LEX, Bucureşti, 1998; 6. Jacques MOREAU, Administration régionale, départamentale et municipale, I2e edition, DALLOZ, Paris, 1999; 7. Horia C. MATEI, Silviu NEGUŢ, Ion NICOLAE, Caterina RADU, Enciclopedia statelor lumii, ediţia a VII-a, Ed. MERONIA, Bucureşti, 2000; 8. Ioan MURARU, Simina TĂNĂSESCU, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a IX-a revăzută şi completată, Ed. LUMINA LEX, Bucureşti, 2001; 9. Antonie IORGOVAN, Tratat de drept administrativ vol.I, Ediţia 4, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 2005; 10. Liviu COMAN-KUND, Administraţia publică de nivel intermediar în dreptul comparat şi în dreptul românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. 2. Studii (în ordinea apariţiei) 1. Culegerea de studii Les collectivités décentralisées de l'Union européenne apărută sub îngrijirea lui Alain DELCAMP, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, Paris – 1994:  Alain DELCAMP, France :L’expérience de décentralisation;  Ewald EISENBERG, Christian WELZ, Allemagne :Collectivités locales et fédéralisme;  Jorge Bacelar GOUVEIA, Portugale :Les collectivités locales en attente de région;  Luis Carlos Fernandez Espinar LOPEZ, Espagne : Les structures locales dans l'Etat des autonomies;  Mathew WARBURTON, Royaume-Uni: les vicissitudes du "gouvernement local"; 2. Cristian IONESCU, Clasificarea şi analiza tipologică a regimurilor politice contemporane, REVISTA DE DREPT PUBLIC, serie nouă, anul I(19), Ianuarie-iunie 1995, nr.1; 3. La décentralisation en Autriche, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 14, Bruxelles, janvier 2005; 4. La décentralisation en Belgique, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 12, Bruxelles, janvier 2005; 5. La décentralisation au Danemark, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 7, Bruxelles, janvier 2005; 6. La décentralisation en Finlande, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 9,


Bruxelles, janvier 2005; 7. La décentralisation en France, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 2, Bruxelles, janvier 2005; 8. La décentralisation en Allemagne, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 4, Bruxelles, janvier 2005; 9. La décentralisation en Grèce, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 13, Bruxelles, janvier 2005; 10. La décentralisation en Irlande, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 1, Bruxelles, janvier 2005; 11. La décentralisation en Italie, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 15, Bruxelles, janvier 2005; 12. La décentralisation au Luxembourg, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 3, Bruxelles, janvier 2005; 13. La décentralisation aux Pays - Bas, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 8, Bruxelles, janvier 2005; 14. La décentralisation au Portugale, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 11, Bruxelles, janvier 2005; 15. La décentralisation en Espagne, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 10, Bruxelles, janvier 2005; 16. La décentralisation en Suède, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 6, Bruxelles, janvier 2005; 17. La décentralisation au Royaume - Uni, Union Européeanne – Comité des régions, Études – 1/2005 – 5, Bruxelles, janvier 2005; 3. Site-uri Internet 1. http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_ro.htm 8. 2 Seminar 1. Abordarea sistemică a administraţiei publice. Conceptul de sistem politico-administrativ.Dihotomia sistemului politico-administrativ în subsistemul politico-administrativ central şi subsistemul politicoadministrativ local. Definiţia administraţiei publice locale de bază. Definiţia administraţiei publice locale de nivel intermediar. Concepţia demersului comparativ. 2. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Austria şi din Belgia 3. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Danemarca şi din Finlanda 4. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Franţa 5. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Germania 6. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Grecia şi Irlanda 7. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Italia şi din Luxemburg 8. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Marea Britanie 9. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Olanda şi din Portugalia 10. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din Spania şi din Suedia 11. Sinteză comparativă: aspecte privind organizarea teritorială a statelor din Uniunea Europeană; aspecte privind administraţia locală de nivel intermediar; aspecte privind administraţia locală de bază 12. Administraţia locală în sistemul politico-administrativ din România 13. Analiză comparativă între România şi celelalte state comunitare 14. Unele probleme actuale ale administraţiei locale din România:

Metode de predare Dezbaterea euristică, întocmirea şi susţinerea de referate, Analiză comparativă Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Observaţii În cadrul fiecărui seminar, 15 minute sunt rezervate susţinerii de subiecte orale


1. 2. 3. 4. 5.

problema regionalizării, problema controlului administrativ, problema descentralizării resurselor în cadrul procesului de descentralizare Bibliografie: 1. Tratate, monografii, enciclopedii (în ordinea apariţiei) Jacques ZILLER, Administrations comparées, Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze, Ed. MONTCHRESTIEN, Paris,1993; Ioan VIDA, Puterea executivă şi administraţia publică, Ed. R.A. MONITORUL OFICIAL, Bucureşti, 1994; Horia C. MATEI, Silviu NEGUŢ, Ion NICOLAE, Caterina RADU, Enciclopedia statelor lumii, ediţia a VII-a, Ed. MERONIA, Bucureşti, 2000; Antonie IORGOVAN, Tratat de drept administrativ vol.I, Ediţia 4, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 2005; Liviu COMAN-KUND, Administraţia publică de nivel intermediar în dreptul comparat şi în dreptul românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. 2. Site-uri Internet 1. http://www.europa.eu 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformei administraţiei publice româneşti 10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

Examinare scrisă

10.3 Pondere din nota finală 45%

Examinare orală

10%

Examinare orală Examinare orală

10% 10%

Referate

15%

Susţinerea referatelor şi dezbateri pe marginea lor

10%

10.2 Metode de evaluare

10.6 Standard minim de performanţă  Realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate ridicată din domeniu, in baza unei documentări proprii, argumentand metodelele, tehnicile, procedurile şi instrumentele propuse a fi folosite, potrivit principalelor concepte şi teorii însusite  Elaborarea şi tehnoreactarea în format electronic a unui proiect de specialitate pe o temă dată şi cu restricţii de timp, aplicând principiile, normele şi valorile eticii profesionale  Realizarea unui proiect în echipă, demonstrând abilităţi de comunicare interpersonală, de asumare şi distribuire de roluri specifice Data completării

Semnătura titularului de curs Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș

Data avizării în Departament

Semnătura titularului de seminar Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George Cristian Schin


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați Științe Juridice, Sociale și Politice Științe Administrative și Studii Regionale Administrație publică și integrare europeană Ciclul II – Master Administrație publică/licențiat în științe administrative Ocupații posibile: Consilier administrația publică – 242201; Inspector de specialitate administrația publică – 247003; Referent de specialitate administrația publică - 247004; Consultant administrație publică – 247005; Administrator public – 242208; Manager public; Specialist în relații de muncă – 242323; Consilier forță de muncă și șomaj – 242301

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea Control și audit ȋn administrația publică disciplinei 2.2 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina 2.3 Titularul activităților de Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina seminar 2.4 Anul de I 2.5 I 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul studiu Semestrul evaluare disciplinei

Obligator ie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator curs 3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 28 3.6 seminar/laborator învățământ curs Distribuția fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri Tutorat Examinări Alte activități................................... 3.7 Total ore studiu 184 individual 3.8 Total ore pe semestru 240 3.9 Numărul de credite 8

2 28 ore 40 80 50 10 4 -

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de Nu este cazul curriculum 4.2 de Nu este cazul competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1. de desfășurare a Cursul se desfășoară pe baza bibliografiei indicate și a notelor de curs și are un cursului caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC, scheme pe tablă. 5.2. de desfășurare a Seminarul se desfășoară pe baza bibliografiei indicate și a notelor de curs și are seminarului/laboratorulu un caracter interactiv. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât și i individual, sub îndrumarea și controlul cadrului didactic. Se stimulează competitivitatea, studenții sunt încurajați să-și perfecționeze calitatea expunerilor, rezolvării problemelor. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC, scheme pe tablă.


Competențe profesionaleCompetențe transversale

6. Competențele specifice acumulate C1: utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private. C7: aplicarea legislației, normativelor si procedurilor privind auditul public intern.

CT2: aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1.Obiectivul Parcurgerea cursului va ajuta studenții să își însușească, să selecteze, să combine și să general al utilizeze adecvat cunoștințele, abilitățile și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea disciplinei rezolvării cu succes a problemelor teoretice și practice specifice disciplinei contabilitate. 7.2.Obiectivel La absolvirea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe specifice: e specifice o Acordarea asistenței de specialitatea angajatorului (entitate publică) în elaborarea unor ghiduri practice proprii aferente funcțiilor suport ale entității publice referitoare la desfășurarea misiunii de audit intern; o Sprijinirea angajatorului în rezolvarea unor probleme cu caracter general privind activitatea pregătitoare pentru derularea unei misiuni de audit; o Acordarea asistenței de specialitate compartimentului de audit în întocmirea unui raport de audit; o Acordarea asistenței de specialitate în evaluarea sistemului de management al riscurilor de control și audit în entitățile publice. 8. Conținuturi 8. 1 Curs 8.1.1. PARTICULARITĂŢI ALE CONTROLULUI EFECTUAT ÎN ENTITĂŢILE PUBLICE: conceptul de control, misiune și formele de control; obiectivele generale ale controlului intern; caracteristicile controlului intern; structura controlului intern al entităților publice din România; controlul extern. 8.1.2. PARTICULARITĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN ÎN ENTITĂŢILE PUBLICE (I): controlul intern al funcțiilor și activităților; etapa pregătirii implementării; etapa stabilirii activităților de control intern; etapa ierarhizării activităților de control intern. 8.1.3. PARTICULARITĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN ÎN ENTITĂŢILE PUBLICE (II): implementarea controlului intern; analiza pregătirii implementării; identificarea activităților de control specifice; coerența implementării. 8.1.4. PARTICULARITĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN ÎN ENTITĂŢILE PUBLICE (III): aplicații practice privind implementarea controlului intern pe exemplul unei entități publice. 8.1.5. AUDITUL INTERN ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ: scurt istoric al auditului intern; conceptul de audit intern; caracteristicile auditului intern. 8.1.6. CADRUL LEGISLATIV, NORMATIV ŞI PROCEDURAL AL AUDITULUI INTERN: cadrul legislativ al auditului intern; obiective, sfera de activitate și organizare; tipuri de audit în România; cadrul normativ al auditului intern; cadrul normativ al activității de asigurare a managementului general; cadrul normativ al activității de consiliere; cadrul procedural al auditului intern; ghiduri practice pentru funcțiile suport.

Metode de predare Prelegerea, problematizarea, învățarea prin descoperire

Observa ții

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

2 ore


8.1.7. ACTIVITATEA DE ASIGURARE, CONSILIERE ŞI STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN (I): asigurarea, componentă Idem 2 ore fundamentală a auditului intern; consultanța, componentă fundamentală a auditului intern; carta auditului intern 8.1.8. ACTIVITATEA DE ASIGURARE, CONSILIERE ŞI STANDARDIZAREA AUDITULUI INTERN (II): standardizarea auditului Idem 2 ore intern; standardele profesionale ale auditorilor interni; codul deontologic al auditorului intern. 8.1.9. ACTIVITATEA DE PLANIFICARE A AUDITULUI INTERN (I): Idem 2 ore concept și nivele; evaluarea riscurilor. 8.1.10. ACTIVITATEA DE PLANIFICARE A AUDITULUI INTERN (II): Idem 2 ore reglementări; etape. 8.1.11. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN (I): pregătirea misiunii Idem 2 ore de audit intern. 8.1.12. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN (II): intervenția la fața Idem 2 ore locului. 8.1.13. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN (III): raportul de audit Idem 2 ore intern. 8.1.14. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN (IV): urmărirea Idem 2 ore recomandărilor Bibliografie: Boulescu M., Barnea C., Ispir O., Controlul intern și auditul intern la entitățile publice, Editura Economică, București, 2004; Chebac N., Sîrbu C., Control economico-financiar și expertiza contabilă, Note de curs, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2000; Florea I., Macovei I.C., Florea R ., Control economic, financiar și gestionar, Editura CECCAR, București, 2007; Ghiță M., Popescu M., Auditul intern al instituțiilor publice: teorie și practică, Editura CECCAR, București 2006; Ghiță M. și colectiv, Guvernanța corporativă și auditul intern, Editura Tehnica-Info, Chișinău, 2009; Toma M., Inițiere în auditul situațiilor financiare ale unei entități, ediția a II-a, Editura CECCAR, București, 2007; Revista lunară, Contabilitate, Expertiza și Auditul afacerilor, CECCAR Observa 8. 2 Seminar Metode de predare ții Problematizarea, 8.2.1. Formele controlului sub aspectul modului de exercitare; discuția facilitată, Obiectivele generale ale controlului intern și structuri ale controlului 2 ore învățare prin descoperire intern. – individual și în echipă 8.2.2. Caracteristicile controlului intern și structura lui în România. Idem 2 ore 8.2.3. Etapele implementării activității de control intern; Aplicație Idem 2 ore privind schema unui sistem de control intern. 8.2.4. Aplicație practică privind divizarea pe subactivități și Idem 2 ore identificarea riscurilor fiecărei subactivități. 8.2.5. Aplicație practică privind activitățile de control pentru fiecare Idem 2 ore subactivitate și riscurile stabilite. 8.2.6. Aplicație practică privind clasificarea activităților de control Idem 2 ore pentru limitarea riscurilor pe cele șase grupe. 8.2.7. Aplicație practică privind întocmirea „Tabelului pentru clasarea Idem 2 ore subactivităților și riscurilor”. 8.2.8. Auditul intern al entităților publice: istoric, concept și Idem 2 ore caracteristici. 8.2.9. Cadrul legislativ, normativ și procedural al auditului intern: Idem 2 ore tipuri de audit, prezentarea ghidurilor practice. 8.2.10. Prezentarea standardelor profesionale de audit intern și a Idem 2 ore codului deontologic. 8.2.11. Aplicație practică privind evaluarea riscurilor în cadrul Idem 2 ore activității de planificare a auditului intern. 8.2.12. Aplicație practică privind pregătirea misiunii de audit intern. Idem 2 ore 8.2.13. Aplicație practică privind întocmirea unui Raport de audit. Idem 2 ore 8.2.14. Aplicație practică privind întocmirea unui Raport de audit. Idem 2 ore Bibliografie: Boulescu M., Barnea C., Ispir O., Controlul intern și auditul intern la entitățile publice, Editura


Economică, București, 2004; Chebac N., Sîrbu C., Control economico-financiar și expertiza contabilă, Note de curs, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2000; Florea I., Macovei I.C., Florea R., Control economic, financiar și gestionar, Editura CECCAR, București, 2007; Ghiță M., Popescu M., Auditul intern al instituțiilor publice: teorie și practică, Editura CECCAR, București 2006; Ghiță M. și colectiv, Guvernanța corporativă și auditul intern, Editura Tehnica-Info, Chișinău, 2009; Toma M., Inițiere în auditul situațiilor financiare ale unei entități, ediția a II-a, Editura CECCAR, București, 2007; Revista lunară, Contabilitate, Expertiza și Auditul afacerilor, CECCAR 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate 10.4. Curs

10.5. Seminar

10.1. Criterii de evaluare capacitate de analiză și sinteză capacitate de interpretare a informațiilor capacitate de argumentare capacitate de analiză și sinteză capacitate de interpretare a informațiilor capacitate de argumentare

10.2. Metode de evaluare Examinare scrisă

10.3. Pondere din nota finală 25%

Examinare orală

25%

Examinare orală Examinare scrisă

20% 10%

Examinare orală

10%

Examinare orală

10%

10.6. Standarde minime de performanță: Participarea la seminarii și obținerea notei finale 6 la evaluarea sarcinilor de lucru în cadrul acestora. Obținerea notei finale 5 la evaluarea cursului și seminariilor.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George Cristian Schin


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi superior 1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul II, Masterat

1.6 Programul studii/Calificarea

de Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Terminologia de specialitate a Uniunii Europene

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei

Obligatori e

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară la Centrul de Documentare Europeana, în bibliotecă și pe platformele electronice de specialitate

40


Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutorat

20

Examinări

23

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

133

3.9 Total ore pe semestru

210

3. 10 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de  curriculum

Nu este cazul

4.2 de  competenţe

Utilizarea unei limbi străine

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Videoproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratoru lui

Sală cu tablă, videoproiector

Competenţe profesionale

Competenţe

6. Competenţele specifice acumulate

  

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice în limba străină referitoare la: integrarea europeană, tratatele constitutive, comunitățile europene, Uniunea Europeană, organizarea și sistemul instituțional, repartizarea competențelor, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Lisabona; identificarea principalelor etape care au marcat evoluţia Uniunii Europene, de la formarea primelor comunități și până la Tratatul de la Nisa; explicarea atribuţiilor şi a eficienţei diverselor organe și instituții europene studiate; traducerea și interpretarea unor texte prin utilizarea terminologiei specifice în limba străină. întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.


transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

7.2 Obiectivele specifice

al

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu terminologia specifică în limbă străină referitoare la formarea și evoluţia Uniunii Europene, astfel încât aceştia să poată înţelege și explica atât complexitatea unui fenomen care marchează lumea și realitatea contemporană, cât și necesitatea dobândirii noțiunilor de specialitate în cel puțin două limbi străine. La finalul cursului, studenţii vor fi capabili:

    

să utilizeze în mod adecvat noţiunile: integrarea europeană, tratatele constitutive, comunitățile europene, Uniunea Europeană, organizarea și sistemul instituțional al UE, repartizarea competențeldeor, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Lisabona, acquis comunitar, fonduri structurale să identifice termenii de specialitate în limba română și echivalenții acestora în limbă străină și sa îi utilizeze în elaborarea și traducerea de texte; să indice şi să caracterizeze principalele etape care au marcat formarea și evoluția Uniunii Europene; să explice cum au evoluat atribuţiile şi eficienţa organelor și instituțiilor Uniunii; să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs 1. Ideea de unitate europeană – scurt istoric, contexte, personalități/ The Idea of the European unity – history, contexts and personalities

Metode de predare Prelegerea şi problematizarea

2. Crearea primelor trei Comunități Europene

Idem

3. Evoluția Comunităților Europene – de la Tratatele de la Paris și Roma până la Tratatul de la Lisabona/ Formation and evolution of the communities – from the Treaties of Paris and Rome to the Lisbon Treaty

Idem

Observaţii


4. Etapele extinderii Uniunii Europene: de la Europa celor 6 la Europa celor 28

Idem

5. Instituțiile Uniunii Europene – definire, atribuții competențe

Idem

6. Uniunea Europeană și România – caracteristici și particularități/ EU and Romania – characteristics and particularities

Idem

7. Uniunea Europeană – fenomen complex politic, social, economic, cultural /The European Union – a complex phenomenon and its economic, political, social and cultural facets

Idem

Bibliografie: 1. Davies, E. B. (2004) Eurojargon: A Dictionary of European Union Acronyms, Abbreviations and Terminology, European Information Association 2. Peet, J., LaGuardia, A. (2017) O Uniune nefericită. Cum poate fi soluționată criza monedei euro și a Europei, București: Comunicare.ro 3. Pinder, John, Simon Usherwood, The European Union: A Very Short Introduction, Oxford, 2013 4. Prisăcaru Ghiorghi, Istoria și evoluția Uniunii Europene, Suceava, 2006 5. McAllister, Richard, European Union. An Historical and Political Survey, New York, 2010 6. Burgess, M. (2000) Federalism and the European Union: the Building of Europe, 1945-2000, New York: Routledge 7. Coman-Kund, L. (2006), Construcția și extinderea Uniunii Europene, Galați: Europlus; 8. Horspool, Margot, Matthew Humphreys, European Union Law, Oxford, 2006; 9. Kaiser, Wolfram, Christian Democracy and the Origins of European Union, Cambridge, 2007; 8. 2 Seminar 1. Contextul creării primelor trei Comunități Europene: - factori politici, sociali, economici

Metode de predare Interpretare și analiză critică a literaturii științifice de specialitate

2. Apariția Comunităților și evoluția acestora – de la Tratatele de la Paris și Roma până la Tratatul de la Lisabona

Idem

3. Extinderea Uniunii – de la 6 state fondatoare la 28

Idem

4. Organe și instituții ale Uniunii Europene – definire, atribuții competențe 5. Valorile comune ale UE

Idem

6. Uniunea Europeană – fenomen complex politic, social, economic, cultural

Idem

7. Piața comună și moneda euro – definiție, evoluție, tendințe

Idem

8. Drepturile și libertățile cetățenilor UE

Idem

9. Uniunea Europeană și Brexit-ul

Idem

Observaţii


10. Uniunea Europeană – în 1000 de termeni

Idem

Bibliografie: Gotti, Maurizio, Cristopher, Williams (eds.), Legal Discourse across Languages and Cultures, Bern, 2010; Oxford Dictionary of English, http://oxforddictionaries.com/; Free Online Dictionary http://dictionary.reference.com/; Glossary of European Terms ttp://europa.eu/legislation_summaries/glossary/; CIVITAS: Glossary of EU Terms http://www.civitas.org.uk/eufacts/glossary.html;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

capacitate de analiză şi sinteză

Examinare orală

30%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Examinare scrisă

10%

capacitate de argumentare și exprimare orală

Examinare orală

10%

capacitate de analiză şi sinteză

Lucrări de seminar

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor și capacitate de exprimare orală

Lucrări de seminar

20%

capacitate analiză și interpretare de text

Lucrări seminar

20%

10.6 Standard minim de performanţă 

indicarea corectă a terminologiei specifice de bază pentru Uniunea Europeană în limba română și în limba engleză sau franceză.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect. univ. dr. Cristina G. Pătrașcu

Lect. univ. dr. Cristina G. Pătrașcu

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George Cristian Schin


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia superior

de

învăţământ UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

1.2 Facultatea

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Departamentul

Ştiinţe administrative şi studii regionale

1.4 Domeniul de studii

STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE

1.5 Ciclul de studii

Ciclul II - studii de masterat

1.6 Programul studii/Calificarea

de Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

INSTITUŢII ADMINISTRATIVE EUROPENE

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ .dr .Mihăilescu Mădălina- Elena

2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator/proiect

Lect. univ. dr. Cristina Gabriela Pătraşcu

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/proiect

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator/proiect

28


Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

50

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri

35

Tutoriat

25

Examinări

4

Alte activităţi...................................

0

3.7 Total ore studiu individual

144

3.9 Total ore pe semestru

240

3. 10 Numărul de credite

8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 curriculum

de 

4.2 competenţe

de 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorul ui

Sală cu tablă, retroproiector

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

- Înţelegerea corelaţiei dintre dreptul administrativ românesc şi cel european; - Însuşirea conceptelor de bază cu care operează dreptul administrativ european; - Cunoaşterea aprofundată a principiilor aplicabile administraţiei publice europene; - Cunoaşterea aprofundată a izvoarelor dreptului administrativ european; - Organizarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale din diverse state europene; - Organizarea principalelor instituţii ale statului din diverse state europene; - Înţelegerea şi interpretarea misiunilor administraţiei publice în statul de drept, a raporturilor dintre autorităţile


ce realizează administraţia publică la nivel central şi local pe plan european; - Înţelegerea şi interpretarea misiunilor funcţionarului public european;

Competenţe transversale

- Dobândirea capacităţii de actualizare permanentă a instituţiilor dreptului administrativ în raport cu modificările legislative extrem de dinamice şi diversificate.

- Întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

7.2 Obiectivele specifice

al

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile generale, introductive specifice dreptului administrativ european în vederea ancorării acestora în realitatea politico-administrativă diversă a statelor europene. La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: -să utilizeze în mod adecvat noţiunile: administraţie locală, administraţie centrală, centralizare/descentralizare administrativă, autonomie administrativă, administraţie publică locală şi intermediară, tutelă administrativă, putere executivă,instituţii europene; funcţionar public european; Ombudsman european; - să înţeleagă raportul dintre administrare şi guvernare pe plan european; - să explice principalele atribuţii ale diverselor autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale la nivelul diferitelor state europene; - să identifice tipurile de funcţionari publici europeni şi principalele lor atribuţii, drepturi şi obligaţii; - să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.


8. Conţinuturi 8. 1. Curs 1.Noţiuni fundamentale european.

Metode de predare pentru

dreptul

administrativ

Prelegerea şi problematizarea

2. Definiţia, obiectul, trăsăturile dreptului administrativ european. .

Prelegerea şi problematizarea

3. Izvoarele dreptului administrativ în diferite state europene.

Prelegerea şi problematizarea

4. Organizarea administraţiei publice la nivel european. Noţiuni generale. Relaţia administrare-guvernare.

Prelegerea şi problematizarea

5. Şeful statului în diverse state ale U.E.

Prelegerea şi problematizarea

6. Guvernul în diverse state ale U.E -principii de funcţionare, numire, componenţă.

Prelegerea şi problematizarea

7. Autorităţi şi instituţii reprezentative ale administraţiei publice centrale de la nivelul diverselor state europene.

Prelegerea şi problematizarea

8. Administraţia publică locală şi intermediară de la nivelul diverselor state europene.

Prelegerea şi problematizarea

9. Principiile fundamentale de funcţionare a administraţiei publice europene.

Prelegerea şi problematizarea

10. Primarul şi reprezenantul Guvernului în teritoriu – statutul lor în diferite state europene.

Prelegerea şi problematizarea

12. Funcţionarul public european : definire, numire, atribuţii, carieră.

Prelegerea şi problematizarea

13. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici europeni.

Prelegerea şi problematizarea

12. Sistemul instituţional al Uniunii Europene

Prelegerea şi problematizarea

14. Serviciile publice şi complinirea interesului public la nivel european.

Prelegerea şi problematizarea

Observaţii


Bibliografie : Ioan Alexandru, Drept administrativ european, ediţia a II-a revăzută, Edit Universul Juridic, Bucureşti, 2010. Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Bucureşti, Edit. C.H. Beck, 2006. Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, ediţia a II-a, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2007. Liviu Coman-Kund, Sisteme administrative europene, ed. a II-a revăzută şi actualizată, Casa de Presă şi Editură “Tribuna”, Sibiu, 2003; Liviu Coman-Kund , Administraţia publică de nivel intermediar în dreptul comparat şi în dreptul românesc, Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogică, 2005; Mădălina-Elena Mihailescu, Instituţii administrative europene. Note de curs, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2017. Lazăr Teofil, Drept administrativ european, Edit ProUniversitaria, Bucureşti, 2013. Jurgen Schwarze, Droit administratif européen, Bruylant, Bruxelles, 2-ème éd., 2009. Bogdan Stanciu, Norme generale privind funcţia şi funcţionarul public European , Edit. Star Tripp, Slobozia, 2008. Jaques Ziller, Administration compares. Les systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris: Edition Monchrestien, 1993 ; 8. 2 Seminar/laborator/proiect 1.Noţiuni fundamentale european.

pentru

Metode de predare dreptul

administrativ

2. Definiţia, obiectul, trăsăturile dreptului administrativ european. .

Problematizarea; învăţarea prin descoperire Idem

3. Izvoarele dreptului administrativ în diferite state europene. 4. Organizarea administraţiei publice la nivel european. Noţiuni generale. Relaţia administrare-guvernare.

Idem

5. Şeful statului în diverse state ale U.E.

Idem

6. Guvernul în diverse state ale U.E -principii de funcţionare, numire, componenţă.

Idem

7. Autorităţi şi instituţii reprezentative ale administraţiei publice centrale de la nivelul diverselor state europene.

Idem

8. Administraţia publică locală şi intermediară de la nivelul diverselor state europene.

Idem

Observaţii


9. Principiile fundamentale de funcţionare a administraţiei publice europene.

Idem

10. Primarul şi reprezenantul Guvernului în teritoriu – statutul lor în diferite state europene.

Idem

12. Funcţionarul public european : definire, numire, atribuţii, carieră.

Idem

13. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici europeni.

Idem

12. Sistemul instituţional al Uniunii Europene

Idem

14. Serviciile publice şi complinirea interesului public la nivel european.

Idem Idem

Bibliografie : Ioan Alexandru, Drept administrativ european, ediţia a II-a revăzută, Edit Universul Juridic, Bucureşti, 2010; Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Bucureşti, Edit. C.H. Beck, 2006; Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, ediţia a II-a, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2007; Liviu Coman Kund, Sisteme administrative europene, ed. a II-a revăzută şi actualizată, Casa de Presă şi Editură “Tribuna”, Sibiu, 2003; Liviu Coman Kund , Administraţia publică de nivel intermediar în dreptul comparat şi în dreptul românesc, Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogică, 2005; Mădălina-Elena Mihailescu, Instituţii administrative europene. Note de curs, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2017; Lazăr Teofil, Drept administrativ ProUniversitaria, Bucureşti, 2013;

european,

Edit.

Jurgen Schwarze, Droit administratif européen, Bruylant, Bruxelles, 2ème éd. 2009. Bogdan Stanciu, Norme generale privind funcţia şi funcţionarul public European , Edit. Star Tripp, Slobozia, 2008 ; Jaques Ziller, Administration compares. Les systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris: Edition Monchrestien, 1993.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.4. Curs

10.5. Seminar/laborator/proiec t

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Capacitate de analiză şi sinteză

Examen scris

80%

Capacitate de interpretare a informaţiilor

Examen oral

-

Lucrări de seminar

Examinare orală

10%

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

Lucrări de seminar

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar/laborator/proiect

Conf. univ dr. Mădălina-Elena Mihăilescu

Lect. univ.dr. Cristina Gabriela Pătraşcu

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament Conf. univ. dr. George Cristian Schin


FIŞA DISCIPLINEI INSTITUŢII FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE 1. Date despre program 1.1 Instituţia superior

de

învăţământ Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Administratie publica si integrare europeana

1.5 Ciclul de studii

Ciclul II, Master APIE

1.6 Programul studii/Calificarea

de Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

INSITUŢII FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE

2.2 Titularul activităţilor de curs

PROF. UNIV. DR. NADIA-CERASELA ANITEI

2.3 Titularul activităţilor de seminar

PROF. UNIV. DR. NADIA-CERASELA ANITEI

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30


Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

50

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

74

Tutorat

18

Examinări

12

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

184

3.9 Total ore pe semestru

240

3. 10 Numărul de credite

8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 curriculum

de 

Insitituţii administrative europene

4.2 competenţe

de 

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorul ui

Sală cu tablă, retroproiector

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate C5 Aplicarea cunostintelor necesare in culegerea datelor si informatiilor referitoare la o problema de drept concreta C5.1 Identificarea surselor de informare in materia Institutiilor financiare ale UE (legislatiei, doctrinei si jurisprudentei), aplicabile la o problema de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice C5.2 Explicarea si interpretarea surselor de informare din materia Institutiilor financiare ale UE (legislatia, doctrina si jurisprudenta), referitoare la o problema de drept concreta C5.2.3.Selectarea informatiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concretes pecifice Institutiilor financiare ale UE C5.2.4.Evaluarea critica a textelor din legislatie, doctrina si jurisprudenta, referitoare la o problema de drept concreta din materia Institutiilor financiare ale UE Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentelor


Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislatia, doctrina si jurisprudenta referitoare la o problema de drept concreta C6: Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 3.C6.1. Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare si utilizarea rationamentelor juridice cu valorificarea acestora în comunicarea profesională specifică . disciplinei Institutii financiare ale UE. 3.C6.2. Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic specific disciplinei Institutii financiare ale UE se intersectează cu situaţiile de fapt întâlnite în acest domeniu (modul în care o situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic). 3.C6.3 Soluţionarea problemelor pe care le ridică situaţiile de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice specifice disciplinei Institutii financiare ale UE. 3.C6.4. Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii e care pot fi date unei situaţii de fapt din materia Institutii financiare ale UE. 3.C6.5 Elaborarea unui studiu şi/sau proiect profesional specific pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt din materia Institutii financiare ale UE. Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentelor Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridica o situatie de fapt concreta in materia Institutii financiare ale UE. D6. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata

Competenţe transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei . Elaborarea unei lucrări de specialitate, a lucrarii de dizertatie cu respectarea obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice. D7. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice

în

echipă

(cu

elemente

de

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice domeniului drept internaţional privat.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1

Obiectivul

general

al


disciplinei

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu: intelegerea limbajului specific, explicarea noţiunilor referioare la Insituţiile financiare ale UE, explicarea teremilor specifici acestui doemeniu

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili:    

Sa-si exprime propriile opinii cu privire la modul în care sunt reglementate instituţiile finanicare europene suspuse analizei. Sa construiască un discurs coerent, argumentat şi convingător prin utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs 1.. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE CREAREA UNIUNII EUROPENE

Metode de predare Prelegerea şi problematizarea

Alocate -4 ore

2. SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE

Idem

Alocate -3 ore

3. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

Idem

Alocate -4 ore

4. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Idem

Alocate -3 ore

5. FONDUL EUROPEAN DE INVESTIŢII

Idem

Alocate -2 ore

6. .BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE SI DEZVOLTARE

Idem

Alocate -2 ore

7. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN ŞI UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

Idem

Alocate -4 ore

8. EURO CA MONEDA A UNIUNII EUROPENE

Idem

Alocate -4 ore

9/ CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE – ORGAN DE CONTROL FINANCIAR AL U.E

Idem

Alocate -2 ore

Total ore

28 ore

Bibliografie selectiva Tratate, cursuri si monografii Aniţei, Nadia-Cerasela. Lazăr Roxana Elena Instituţii financiare internationale& Instituţii financiare europene,Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2017 Aniţei, Nadia-Cerasela. Instituţii financiare internationale, Editura Lumen, Iaşi, 2014. Aniţei, Nadia-Cerasela. Lazăr Roxana Elena. Instituţii financiare europene, Editura Lumen, Iaşi, 2013.


Apostol Tofan Dana. Institutii administrative europene, Editura CH Beck, Bucuresti, 2006. Baldwin, Richard, Wzplosz, Charles. Economia integrării europene, Editura Economică, Bucureşti, 2006 Diaconu, Nicoleta. Sistemul institutional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001. Diaconu, Radu. Insituţiile financiare nebancare, Editura C.H. Bucuresti, 2012. Maurice, Duverger. Finances publiques, PUF, Paris, 1978. Ignat, Ion. Uniunea Economica si Monetara Europeana, Editura All Beck,Bucuresti 2005 Jinga, Ion. Andrei Popescu - Integrarea Europeana. Dictionar de termeni comunitari, Consiliul 2006.

legislativ,

Kiriţescu, Costin, C., Dobrescu, Emilan, M. Băncile. Mică Enciclopedie, Editura Expert, Bucureşti, 1998. Lupu, Diana, Viorica. Blănaru, Constantin, Adrian. Monedă şi Credit. Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006. Lefter Cornelia. Fundamente ale dreptului comunitar institutional, Editura Economica, 2003 Mătușescu, Constanta.Drept instituțional al Uniunii Europene, Editura Pro Universitaria, București, 2013. Minea, Mircea, Ştefan. Elemente de drept financiar internaţional, Editura Accent, Cluj Napoca,2001. Voinea, M., Gheorghe. Mecanisme şi tehnici valutare financiare internaţionale, Ediţia a-III-a revăzută, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004. 8. 2 Seminar

Metode de predare

1. Seminar

Incursiune istorică asupra ideii de „integrare europeană”

Alocate -3 ore

2. Seminar

Tratatul de la MAASTRICHT privind Uniunea Europeană

Alocate -2 ore

3. Seminar

Tratatul de la LISABONA

Alocate 2 ore

4. Seminar

Constituirea Sistemului Monetar European

Alocate -3 ore

5. Seminar Evenimentele care au permis trecerea către moneda unică EURO Alocate -2 ore 6. Seminar

Avantajele si dezavantajele introducerii monedei euro in Romania

Alocate -2 ore

7. Seminar

Moneda euro in tarile membre UE care au adoptat-o

Alocate -2 ore

8. Seminar

Euro ca monedă internaţională

Alocate -4 ore

8. Seminar

România si Uniunea Monetară

Alocate -4 ore

9. Seminar

Romania si Insituttiile financiare europene

Alocate -4 ore

Total ore

28 ore


Bibliografie selectiva Tratate, cursuri si monografii Aniţei, Nadia-Cerasela. Lazăr Roxana Elena Instituţii financiare internationale& Instituţii financiare europene,Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2017 Aniţei, Nadia-Cerasela. Instituţii financiare internationale& Instituţii financiare europene, Editura Lumen, Iaşi, 2014. Aniţei, Nadia-Cerasela. Lazăr Roxana Elena. Instituţii financiare europene, Editura Lumen, Iaşi, 2013. Aniţei, Nadia-Cerasela. Instituţii financiare internaţionale, Editura Lumen, Iaşi, 2011. Aniţei, Nadia-Cerasela. Lazăr Roxana Elena. Drept bancar is valutar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. Apostol Tofan Dana. Institutii administrative europene, Editura CH Beck, Bucuresti, 2006. Baldwin, Richard, Wzplosz, Charles. Economia integrării europene, Editura Economică, Bucureşti, 2006 Bălan, Emil. Drept financiar, Ediţia 3, Editura All Beck, Bucureşti, 2004. Bistriceanu, Gheorghe. Ana, Gheorghe. Finanţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995. Benec, Mincu, Maricica. Politici ale cursului de schimb în România, Editura Institutului de Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, Bucureşti, 2009 Bostan, Ionel, Drept financiar comunitar, Editura Universitas, Iaşi, 2004. Bostan, Ionel. Drept financiar şi fiscalitate (elemente de teorie şi practică autohtonă), Editura Media-Tech, Iaşi, 1999. Cocriş, Vasile. Monedă, credit şi bănci. Suport de curs, Iaşi, 2003. Condor, Ioan. Drept financiar, Editura Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994. Condor, Ioan. şi Condor, Cristea, Silvia. Drept vamal şi fiscal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002. Corduneanu, Constantin. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Editura Codecs, Bucureşti, 1998. Dragan, Gabriela. Uniunea Europeana UE ", Editura Lumina Lex, 2004.

intre federalism si inter■guvernamentalism. Politici comune ale

Diaconu, Nicoleta. Sistemul institutional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001. Diaconu, Radu. Insituţiile financiare nebancare, Editura C.H. Bucuresti, 2012. Maurice, Duverger. Finances publiques, PUF, Paris, 1978. Fuerea Augustin. Manualul Uniunii Europene, editia a-III-a revazuta si adaugita, Editura Universul juridic, 2008. Ferreol, Gilles. Dicţionarul Uniunii Europene, Editura Polirom, Iasi, 2002 Filip, Gheorghe. (et col.), Finanţele, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001. Florescu, A., P., Dumitru. Coman, Paul. Bălaşa, Gabriel. Fiscalitatea în România, Editura All Beck, Bucureşti, 2005. Ignat, Ion. Uniunea Economica si Monetara Europeana, Editura All Beck,Bucuresti 2005 Jinga, Ion. Andrei Popescu - Integrarea Europeana. Dictionar de termeni comunitari, Consiliul

legislativ,


2006. Kiriţescu, Costin, C., Dobrescu, Emilan, M. Băncile. Mică Enciclopedie, Editura Expert, Bucureşti, 1998. Lupu, Diana, Viorica. Blănaru, Constantin, Adrian. Monedă şi Credit. Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006. Lefter Cornelia. Fundamente ale dreptului comunitar institutional, Editura Economica, 2003 Manolache, Octavian. Drept Comunitar, ediţia a-III-a revizuită, EdituraAll-Beck, Bucureşti, 2001 Mătușescu, Constanta.Construcția europeană.. Evoluția ideii de unitate europeană, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2007. Mătușescu, Constanta.Drept instituțional al Uniunii Europene, Editura Pro Universitaria, București, 2013. Militaru, Ion., Dreptul Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2009. Munteanu, Roxana. Drept European-evoluţie, instituţii şi ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996. Motica, I.,Radu. Bercea, Lucian. Drept comercial român şi drept bancar, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001. Minea, Mircea, Ştefan. Elemente de drept financiar internaţional, Editura Accent, Cluj Napoca,2001. Minea, Ştefan, Mircea. Chiriac, Lucian, Teodor. Costaş, Flavius, Cosmin. Dreptul finanţelor publice, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005. Minea, Ştefan, Mircea. Costaş, Flavius, Cosmin. Dreptul finanţelor publice. Dreptul financiar, vol. I, Editura Sfera Juridica, Cluj-Napoca, 2006. Minea, Ştefan, Mircea. Costaş, Flavius, Cosmin. Dreptul finanţelor publice. Drept fiscal, vol. II, Editura Wolters Kiuwer, Bucureşti, 2008. Munday, C., R., Stephen. Idei de avangardă în economie, Editura Codecs, Bucureşti, 1999. Obreja, Carmen. Cursul de schimb şi piaţa valutară, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. Olcescu, Paul. Toma, Toader. Drept financiar şi fiscal, Editura Cantes, Iaşi, 2000. Predescu Bogdan. Drept comunitar – evolutie istorica, sistem institutional si juridic, Editura Europa, Bucuresti. Popa, D., Constantin. Moca - Fanu, Adrian. Drept financiar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003. Postolache, Rada. Drept bancar, Editura C.H. Bucuresti, 2012. Postolache, Rada. Drept financiar, Editura C.H. Bucuresti, 2009. Rădulescu, Magdalena, Popescu, Luigi. Băncile centrale şi politica monetară, Editura Sitech, Craiova, 2008 T. Stolojan, R. Tatarcan, Integrarea şi politica fiscală europeană, Editura Infomarket, Braşov, 2002. Drosu-Şaguna, Dan, Drept financiar şi fiscal, Editura AII, Bucureşti, 2003. Şaguna, Drosu, Dan. Drept bancar şi valutar, Editura Proarcadia, Bucureşti, 1994. Şaguna, Drosu, Dan. Tratat de drept financiar şi fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001. Şaguna, Drosu, Dan., Raţiu, Monica, Amalia. Drept bancar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007. Şaguna, Drosu, Dan. Şova, Coman, Dan. Drept fiscal, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.


Tillotson J., European Community Law (text, cases ad materials), 2-nd, Cavendish Publishing Limited, London, 1996 Tofan, Mihaela. Integrarea României în structurile Uniunii Monetare Europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008 Turcu, Ion. Operaţiuni şi contracte bancare. Tratat de drept bancar, vol. I-II, Ediţia a V-a actualizată şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004. Trotabas L., Cortenet J.M., Finances publiques, (quatrième édition) Dalloz, 1981. Voinea, M., Gheorghe. Mecanisme şi tehnici valutare financiare internaţionale, Ediţia a-III-a revăzută, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004. Văcărel, Iulian, (et col.), Finanţe publice, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1999. Vătăman, Dan. Institutiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucuresti, Whitehead, Geoffrey, Economia, Editura Sedona, Timişoara, 1997. Whitehead, Geoffrey. European TaxHandbook, IBD, F publication, 1998.

2011.

Acte normative Traratul privind Uniunea Europeană RO C 326/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012 Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - RO C 326/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012. Protocolul (NR. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centarle şi al Bancii Centrale Europene - RO C 326/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012. Protocolul (NR. 5) privind Statutul Băncii Europene de Investiţii -. RO C 326/24

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Nu este cazul

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

capacitate de analiză şi sinteză

Puterea de sintetizare a informatiilor referitoare la reglementarea Insitutiilor financiare ale UE

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Interpretarea si prezentarea aspectele teoretice şi practice ca urmare a elaborarii referatului

10%

capacitate de argumentare

Evaluarea finală constă în susţinerea unui examen oral, bazat pe efectuarea

50%


şi prezentarea unui referat în domeniu, care să conţină aspectele teoretice şi practice ale disciplinei studiate.

10.5 Seminar

capacitate de analiză şi sinteză

Elaborarea si prezentarea de referate

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Abordarile teoretice si practice in cadrul referatului cu privvire la tema referatului

10%

capacitate de argumentare

Dezbateri pe marginea referatelor

10%

10.6 Standard minim de performanţă pentru nota 5        

însusirea si corelarea cunostinţelor de specialitate; prezenţa la activităţile didactice; elaborarea de eferate; spetele rezolvate; studiul bibliografiei; participarea la dezbaterile din seminar; capacitatea de analiză si sinteză; problematizarea informaţiilor asimilate.

Data completării

Semnătura titularului de curs Prof. univ. dr. Nadia-Cerasela ANITEI

Data avizării în Departament

Semnătura titularului de seminar Prof. univ. dr. Nadia-Cerasela ANITEI

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi superior 1.2 Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice 1.3 Departamentul Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale


1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul studii/Calificarea

Ştiinţe sociale, politice şi administrative Ciclul II, Master de Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea Strategii de organizare spațială și dezvoltare teritorială disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Violeta Puşcaşu 2.3 Titularul activităţilor de Prof. univ. dr. Violeta Puşcaşu seminar 2.4 Anul de I 2.5 II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul studiu Semestrul disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator curs 3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 28 3.6 seminar/laborator învăţământ curs Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutorat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu 168 individual 3.9 Total ore pe semestru 210 3. 10 Numărul de credite 7 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Nu este cazul curriculum 4.2 de Nu este cazul competenţe 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a Retroproiector, acces internet cursului 5.2. de desfăşurare a Sală cu tablă, retroproiector,acces internet, colectia de publicatii NISPAcee seminarului/laboratorul ui

6. Competenţele specifice acumulate

Ob.

1 14 ore 20 20 20 10 8 -


transversaleCompetenţe profesionaleCompetenţe

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de strategie, politica, teritoriu, structură demografică, dinamică, organizare, infrastructura. coroborarea datelor de ordin socio-cultural și demografic cu caracteristicile și dinamica fenomenului urban si economic la nivel european; explicarea atribuţiilor şi a eficienţei diverselor organe administrative centrale şi locale în politicile cu impact spatial;

întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al Cunoașterea trăsăturilor structurale și dinamice ale procesului de disciplinei planificare spațială și organizare a teritoriului. 7.2 Obiectivele specifice La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: să utilizeze în mod adecvat noţiunile indicate să indice şi să caracterizeze principalele etape care au marcat organizaea si planificarea spatiala europeana; să facă corelații între fenomenele și procesele demografice, dinamica urbană și celelalte procese din societate să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale. 8. Conţinuturi 8. 1 Curs Curs I Introducere. Probleme actuale ale organizării spațiale.

Curs II Sisteme de organizare spațială și planificare în Europa Curs III Planificarea teritorială. Istorie și evoluție în România Curs IV Modele și paradigme în planificarea spațială Curs V Dezvoltarea între politică și strategie Curs VI. Motoare de dezvoltare Curs VII. Orașul. Fenomenul urban. Periurbanizarea

Metode de predare

Observaţii

Met. de comunicare: orale (prelegerea, explicatia, povestirea, discutia colectiva, problematizarea) si oral-vizuale(ppt) Met. de explorare: observatia, studiul de caz) Metode de actiune: exercitii Idem

Se va face frecvent apel la experiența personală

Idem Idem Idem Idem Idem


Curs VIII Dinamica demografică și rolul ei în dezvoltarea teritoriului Curs IX Tehnopolul Curs X Transporturile Curs XI Turismul si cultura. Cartierul cultural. Curs XII Frişele.Proiecte de dezvoltare teritoriala locala Curs XIII Scenarii regionale Curs XIV. Curs aplicat la dispozitia profesorului. (Invitat un intervenant extern/profesionist din domeniul temelor studiate) 8. 2 Seminar 1. Seminar organizatoric. Prezentarea cerintelor, bibliografie. Scurta lamurire a conceptelor de baza din curs.(2h)

2. Analiza textului ”Moartea orașelor noastre” C. Doxiadis. (2h) 3. Aplicatie de teren. (2h) 4. Norma si institutia in procesul de elaborarea a strategiei de dezvoltare teritoriala (2h) 5. Tehnopul și cartierul cultural. (2h) 6. Frisele. Identificare si solutii. (2h) 7. Prezentarea opiniei personale cu privire la aspectele teoretice si practice ridicate de procesul de dezvoltare (2h)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Metode de predare Metode de actiune: exercitii, lucrari practice, elaborarea de proiecte, simulari. Metode de explorare: studiu de caz, ancheta, observatia. Idem

Observaţii Lucrările practice nefinalizate în timpul orelor de seminar vor fi continuate acasă

Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Bibliografie: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Thierry Xavier, Les migrations internationales en Europe: vers l’harmonisation des statistiques, în Population et societes , no. 442., 2008 Louis-Marie Clouet & Andreas Marchetti, L’Europe et le monde en 2020, Presses Universitaires du Septentrion, Paris 2011 Steffen Krönert, Iris Hossmann, Reiner Klingholz, Margret Karsch, Ylva KÖHNCKE, Catharine Pietschmann et Sabine Sütterlin, Europe's demographic future. Growing regional imbalances. The Berlin Institute for Population and Development, 2008 V. Puscasu, Planificarea sistemelor teritoriale, EDP, Bucuresti, 2005 V. Puscasu, Dezvoltare regionala, Ed. Economica, 2000 V. Puscasu, Dezvoltare si planificare urbana, EDP, 2007 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

10.2 Metode de evaluare Examinare scrisă Examinare orală

10.3 Pondere din nota finală 40% 30%


10.5 Seminar

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

Lucrări de seminar Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

30%

10.6 Standard minim de performanţă Realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problema de complexitate medie din domeniul demografiei, in baza unei documentari proprii, argumentand metodelele, tehnicile, procedurile si instrumentele propuse a fi folosite, potrivit principalelor concepte si teorii insusite. Elaborarea si tehnoreactarea in format electronic a unui proiect de specialitate pe o tema data si in restrictii de timp, aplicand principiile, normele si valorile eticii profesionale. Data completării

Semnătura titularului de curs

Data avizării în Departament

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice 1.3 Catedra Departamentul de Stiinte Administrative si Studii Regionale 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe sociale, politice şi administrative 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studii/Calificarea Administraţie Publică şi Integrare Europeană 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Gabriela G. Popescu 2.3 Titularul activităţilor de Lect. univ. dr. Gabriela G. Popescu seminar 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator învăţământ Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual 168 3.9 Total ore pe semestru 210 3. 10 Numărul de credite 7

O 2 28 ore 60 40 40 14 8 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe Operare PC 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Videoproiector, laptop Videoproiector, laptop

profesionaleCompetenţe

6. Competenţele specifice acumulate Identificarea şi descrierea principalelor elemente ale unui proces de cercetare în ştiinţele sociale; Descrierea principalelor metode şi tehnici de cercetare utilizate în ştiinţele sociale; Capacitatea de a oferi exemple practice ale fiecărei metode şi tehnici de cercetare învâţate; Capacitatea de a culege date folosind instrumente specifice cercetării sociale; Capacitatea de a proiecta şi a realiza cercetări sociale; Capacitatea de a evalua caracterul ştiinţific al unui demers de cercetare.


transversaleCompetenţe

Dobândirea unei atitudini pozitive faţă de activitatea de cercetare, recunoaşterea rolului şi importanţei cercetării; Asumarea responsabilă a sarcinilor de învăţare; Capacitatea de a manifesta atitudine critică şi constructivă în realizarea cercetărilor ştinţifice; Adoptarea unui stil de lucru individual, cât şi în echipă în vederea realizării sarcinilor de învăţare; Însuşirea şi aplicarea regulilor de deontologie profesională; Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei pe piaţa muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice despre metodele de disciplinei cercetare în ştiinţele sociale. 7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea studenţilor cu fundamente teoretice, tehnici si practici în de cercetare; Explicarea utilităţii cercetării în ştiinţele; Prezentarea etapelor unui proces de cercetare în ştiinţele sociale; prezentarea elementelor de proiectare a cercetării; Detalierea principalelor metode şi tehnici de cercetare și analiză a datelor utilizate în ştiintele sociale. Exemplificarea utilizării fiecărei metode şi tehnici discutate; Învăţarea modalităţilor de prelucrarea de bază a datelor cu ajutorul programului SPSS. Crearea unui context favorabil pentru asimilarea conceptelor, instrumentelor şi abordărilor aplicate în cercetarea ştiinţifică. 8. Conţinuturi 8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Cunoaşterea socialului: aspecte epistemologice Expunere, Interpretarea genezei conceptului de ştiinţe sociale; problematizare, Cunoaştere şi cercetare; conversaţie euristică Modalităţi de cunoaştere; Procesul de cercetare Teorii în cercetarea ştiinţelor sociale; 2. Noţiuni de bază cercetării ştiinţifice Expunere, Designul de cercetare; problematizare, Elementele unui design de cercetare; conversaţie euristică Conceptualizare, operaţionalizare; Ipoteze şi variabile; Măsurarea variabilelor: indicatori, indici, scale; Validitate şi fidelitate; Eşantionarea. 3. Designul şi practica cercetării sociale: formularea problemei Expunere de cercetare Problema de cercetare: construcţia obiectului; Tema cercetării. Factorii de determină alegerea unei teme de cercetare; Paşi în formularea unei probleme de cercetare; 4. Ipotezele de cercetare Lucrul în grup Definirea şi rolul ipotezelor; Tipuri de ipoteze; Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o ipoteză; Ipoteze inductive şi deductive; Testarea ipotezelor alternative. 5. Eşantionarea Expunere Clarificări conceptuale; Tipuri de eşantioane;


Construcţia eşantionului. 5. Metode şi instrumente de colectare a datelor(I) Observaţia. Grila de observaţie calitativă; Criterii de calitate a notelor de observaţie; Experimentul în ştiinţele sociale. Logica experimentului, tipuri de experimente, selectarea respondenţilor, avantaje şi dezavantaje. 6. Metode şi instrumente de colectare a datelor(II) Analiza documentelor Sondajul de opinie; Chestionarul – instrumentul de bază al sondajului de opinie; Problema reprezentativităţii. 7. Metode şi instrumente de colectare a datelor(III) Studiul de caz; Caracteristiile metodei; Interviul; Ghidul de interviu. 8. Analiza datelor (I) Anailiza calitativă; Modalităţi de analiză standardizată a informaţiei de tip calitativ; Relevanţa analizei calitative. 9. Analiza datelor (II) Analiza cantitativă. Analiza univariată; Analiza bivariată. 10. Analiza datelor folosind SPSS Introducerea şi transformarea datelor Lucrul cu fişierele de date Crearea unui fişier de date nou Introducerea datelor Transformarea datelor .Operaţiuni asupra fişierelor de date 11. Prezentarea datelor Lucrul cu outputul Lucrul cu grafice Alte proceduri pentru prezentarea datelor 12. Testarea ipotezelor Asocierea Compararea mediilor Regresia liniară Corelaţia 13. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice Structura unei lucrări ştiinţifice Redactarea unei lucrări ştiinţifice Inserţia socială a rezultatelor Probleme de etica. Plagiatul.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Agenda cu notiţe paralele

Agenda cu notiţe paralele

Expunere, problematizare, conversaţie euristică Expunere, problematizare, conversaţie euristică. Expunere, agenda cu notiţe paralele, conversaţie euristică.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică. Expunere, agenda cu notiţe paralele, problematizare, conversaţie euristică. Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

Bibliografie: 1. Babbie, Earl Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom, 2010. 2. Enăchescu, Constantin Tratat de teoria cercetării ştiinţifice. Ed a 2-a, rev.- Iaşi: Polirom, 2007. 3. Chelcea, Septimiu Iniţiere în cercetarea sociologică.- Bucureşti, 2004. 4. Chelcea, Septimiu Tehnici de cercetare sociologică. Curs universitar.- Bucureşti:SNSPA, 2001. 5. Metodologia ştiinţelor socioumane / S.Moscovici, F.Buschini (coord.). Iaşi:Polirom, 2007. 6. Dowdy , Shirley M., Wearden, Stanley, Chilko, Daniel M. Statistics for Research.Third edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken,, 2004. 7. Duţu, Olga, Butoi, Ioana Teodora Metodologia cercetării juridice. Note de curs practic.-Bucureşti, Ed. „Fundaţia România de mâine”, 2005. 8. Eco, Umberto Cum se face o teză de licenţă: Discipline umanistice.- Bucureşti: Pontica, 2000. 9. Kumar, Ranjit Research methodology: a step-by-step guide for beginners.- London: SAGE, 1999.


10. Handbook of Research Methods in Public Administration / editors: Gerald J. Miller and Kaifeng Yang. 2nd ed. Taylor & Francis Group, LLC, 2008. 11. Cornea, Sergiu, Cornea, Valentina Ghid practic pentru elaborarea, redactarea şi susţinerea tezelor de licenţă.- Cahul: USC, 2007. 12. Rad, Ilie Cum se scrie un text stiintific: disciplinele umaniste. Iaşi: Polirom, 2008. 8.2 Seminar/laborator 1. Caracteristicile cercetării ştiinţifice a socio-umanului 2. Elaborarea desingnului cercetării (pentru teme identificate de către studenti) 3. Probleme de cercetare şi ipoteze 4. Constructia şi aplicarea unui instrument de cercetare 5. Analiza datelor: cantitativ vs calitativ

Metode de predare Seminar socratic

Observaţii

Discutie panel Exercitii practice Problematizarea Prezentare în baza bibliografiei Simulare

6. Propunerea de cercetare Bibliografie: 1. Babbie, Earl, Practica cercetării sociale, Polirom, 2010, p.27-63. 2. Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, 2001 3. King, Ronald F., Strategia cercetării, Polirom, 2005 4. Rotariu, Traian, Petru Iluţ, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Polirom, 1997 5. Rotariu, Traian (coordonator), Gabriel Bădescu, Irina Culic, Elemer Mezei, Cornelia Mureşan, Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Polirom, 2000 6. Şandor, Sorin Dan, Metode de cercetare în ştiinţele sociale, Tritonic, 2013 7. Anol Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, University of South Florida Tampa, Florida, USA, 2nd edition , 2012 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului În dezvoltarea conţinuturilor disciplinei sunt reflectate principii şi metode de baza pentru realizarea unui demers ştiinţific. Activităţil practice sunt o componentă esenţilă a cursului, fapt ce permite achiziţionarea de cunoştinţe şi formarea de abilităţi pentru realizarea calificată a ocupaţiilor din domeniul administraţiei publice, în special a celor prevăzute recent de legislaţia naţională: facilitator comunitar, cercetător de dezvoltare comunitară, administrator public. 10. Evaluare 10.3 Pondere Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare din nota finală - Aplicare cunoştinţe teoretice Examen oral - Prezentarea 50 % 10.4 Curs unui proiect de cercetare - Cunoaştere şi explicare noţiuni Evaluare scrisă: test 30% fundamentale docimologic - Aplicare cunoştinţe teoretice - Documentare, valorificarea Portofoliul 20% 10.5 resurselor bibliografice obligatorii Seminar/laborator - Internalizarea necesităţilor de cunoaştere - Comportament etic Observaţia directă 10% - Limbaj de specialitate 10.6 Standard minim de performanţă Elaborarea şi prezentarea unui design de cercetare.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect. univ. dr. Gabriela G. Popescu

Lect. univ. dr. Gabriela G. Popescu


Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei

.......................

Conf. univ. dr. George – Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale Ştiinţe sociale, politice şi administrative Ciclul II, Master

1.6 Programul de studii/Calificarea 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea Managementul proiectelor europene disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Ob. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator curs 3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 28 3.6 seminar/laborator învăţământ curs Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutorat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual 186 3.9 Total ore pe semestru 240 3. 10 Numărul de credite 8 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competenţe Nu este cazul 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a Sala dotata cu PC si ecran video sau tabla inteligenta cursului 5.2. de desfăşurare a Sala dotata cu PC-uri legate la Internet seminarului/laboratorul ui 6. Competenţele specifice acumulate

2 28 ore 70 70 40 2 4 -


transversaleCompetenţe profesionaleCompetenţe

-Înţelegerea conceptelor din domeniul managementului proiectelor precum: particularități ale proiectelor cu finanțare europeană -Înţelegerea managementului financiar al elementelor structurale -Înţelegerea relaţiei dintre manager și echipa de implementare -Capacitatea de a utiliza metode manageriale specifice -Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare si dezbatere -Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă -Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al Cursul îşi propune de a forma capacitatea de intelegere a disciplinei managementului proiectelor europene și a programelor cu finanțare nerambursabilă. 7.2 Obiectivele specifice De a forma deprinderi practice si abilitati de analiza a unor modalități de implementare a proiectelor și a riscurilor cu care se confruntă organizațiile care implementează proiecte. 8. Conţinuturi 8. 1 Curs 1. Introducere în managementul proiectelor

Metode de predare Prelegerea şi problematizarea Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Observaţii

2. Principiile managementului proiectelor 3. Etape ale managementului proiectelor 4. Managerul proiectului și echipa de proiect 5. Procesele specifice managementului proiectelor 6. Managementul riscului 7. Managementul costurilor proiectului 8. Managementul calității proiectului 9. Managementul resurselor umane ale proiectului 10. Proiectele cu finanţare nerambursabilă Bibliografie: 1. BÂRGĂOANU, Alina. Fondurile europene : strategii de promovare şi utilizare. Alina Bârgăoanu. Bucureşti : Tritonic, 2009. 252 p. ; 20 cm. (Comunicare. Media). Bibliogr. ISBN 978-973-733-312-4. II 39998 ; 339.922/B33. 2. CHIRLEŞAN, Dan. Gestiunea proiectelor : teorie şi modele. Dan Chirleşan. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2008. 373 p. : tab., diagr. ; 24 cm. (FIBAS). Note de subsol. ISBN 978-973-703-3659. III 20456 ; 65/C44. 3. FLORESCU, Daniela. Managementul proiectelor cu finanţare europeană. Daniela Florescu. Bucureşti : C. H. Beck, 2012. X, 230 p. : tab., diagr. ; 24 cm. (Oeconomica). Bibliogr., anexe. ISBN 978-606-18-0070-4. III 22094 ; 65/F68. 5. PURNUŞ, Augustin. Sisteme informatice de managementul proiectelor. Augustin Purnuş. Bucureşti : Conspress, 2008. 196 p.; 25 cm. ISBN 978-973-100-028-3. III 20338 ; 004.9/P98. 6. SCHWALBE, Kathy. Introduction to project management. Kathy Schwalbe. 2nd ed: Boston : Cengage Learning, 2007. xviii, 454 p. ; 24 cm. Lucrarea conţine întrebări, teste, exerciţii şi bibliogr. la finele capitolelor. ISBN 978-1-4390-4246-5. III 20618 ; 65/S36.


8. 2 Seminar 1. Seminar introductiv – prezentarea cerințelor pentru seminar 2. Noţiuni introductive. Conceptul și rolul managementului proiectelor 3. Principiul angajamentului, controlului, strategiei, succesului predefinit și mediului de lucru 4. Conceperea, formularea ideii de proiect, planificarea, declanșarea, derularea, monitorizarea și închiderea proiectului 5. Managerul de proiect și echipa de proiect 6. Procesele de inițiere, planificare, execuție, monitorizare și control, de încheiere 7. Zonele de cunoaștere în managementul proiectelor

Metode de predare Analiză comparativă Dezbatere euristică Studii de caz Idem

Observaţii

Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Bibliografie: 1. FLORESCU, Daniela. Managementul proiectelor cu finanţare europeană. Daniela Florescu. Bucureşti : C. H. Beck, 2012. X, 230 p. : tab., diagr. ; 24 cm. (Oeconomica). Bibliogr., anexe. ISBN 978-606-18-0070-4. III 22094 ; 65/F68. 2. BÂRGĂOANU, Alina. Fondurile europene : strategii de promovare şi utilizare. Alina Bârgăoanu. Bucureşti : Tritonic, 2009. 252 p. ; 20 cm. (Comunicare. Media). Bibliogr. ISBN 978-973-733-312-4. II 39998 ; 339.922/B33. 3. CRUCERU, Anca. Managementul proiectelor - Suport de curs – București, Ed. Universitară, 2012. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Continutul disciplinei, curs si seminar, corespunde cu mecanismele managementului proiectelor, cadrului instituţional de susţinere a proiectelor. 10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Gradul de înţelegere şi însuşire a materiei – evaluare finală sumativă Gradul de cunoaştere a 10.5 Seminar materiei predate şi a bibliografiei 10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare Examen scris

10.3 Pondere din nota finală 50%

10.4 Curs

Data completării

Evaluare continuă, potrivit temelor de seminar, referate/proiecte

Semnătura titularului de curs

Data avizării în Departament

50%

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George – Cristian SCHIN


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi superior 1.2 Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice 1.3 Departamentul Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe sociale, politice şi administrative 1.5 Ciclul de studii Ciclul II, Master 1.6 Programul de studii/Calificarea 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea Politici vamale de combatere a fraudelor disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Florin TUDOR 2.3 Titularul activităţilor de Lect. univ. dr. Mădălina – Camelia BELDIMAN seminar 2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator învăţământ Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual 186 3.9 Total ore pe semestru 240 3. 10 Numărul de credite 8 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Comerţ internaţional şi politici comerciale internaţionale; Fiscalitate; Finanţe publice; Drept fiscal; Drept administrativ 4.2 de competenţe Cunoaşterea noţiunilor de bază şi stăpânirea limbajului specific domeniului comerţului internaţional, fiscal, administrativ, contencios 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotata cu PC si ecran video sau tabla inteligenta 5.2. de desfășurare a Sala dotata cu PC-uri legate la Internet seminarului/laboratorului

Ob. 2 28 ore 70 70 40 2 4


transversaleCompetenţe

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare - Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice politicilor vamale - Citirea şi interpretarea documentelor de lucru utilizate în comerţul internaţional si declararea in vamă - Utilizarea abordării sistemice şi a metodei comparative pentru cercetarea aplicativă 2. Instrumental-aplicative - proiectarea activităţilor practice - evaluarea temelor de casă şi a testelor periodice - evaluarea corelaţiilor dintre prezentarea unor principii din literatura de specialite şi realitatea percepută şi măsurată prin observaţii directe - utilizarea unor cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice Capacitate de analiză şi sinteză Abordare multidisciplinară a fenomenului social economic Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu; Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, nevoia permanentă de perfecţionare Capacitate de analiză şi sinteză

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al Cunoasterea schimbărilor din economia mondială, determinate de disciplinei procesul implementării mecanismelor şi instituţiilor statului de drept, care au generat o dinamică accentuată a normelor de drept în materie fiscală, de politică vamală pentru permanenta adaptare şi găsirea celei mai potrivite formule de aplicare a luptei împotriva fraudei şi securitate a frontierelor externe ale UE 7.2 Obiectivele specifice

Formarea unui spirit de orientare în aprecierea realistă a fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor financiare internaţionale ce reprezintă conţinutul finanţelor publice, a raporturilor dintre finanţele publice şi private internaţionale, precum şi a capacităţii de a soluţiona problemele practice în activitatea profesională; Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a termenilor şi tehnicilor în domeniul resurselor financiare publice; Dobândirea şi folosirea curentă a limbajului de specialitate Formarea competențelor profesionale și transversale prin integrarea conceptelor, teoriilor și metodelor utilizate în analiza sistemelor agregate

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Comerţul internaţional şi globalizarea

Curs interactiv, descoperirea dirijată

Politica vamală a Uniunii Europene Politica comercială a UE şi regulile de comerţ internaţional Rolul politicii vamale comune şi a tarifului vamal comun în procesul de extindere a Uniunii Europene Evoluţia schimburilor comerciale ale UE

Observaţii Se utilizează pentru toate cursurile


Rolul autorităţii vamale în securitatea frontierelor externe Bibliografie: Bouviet, M.,Esclasassan, M.C., Lassale, J.P., Finances Publique, 8e edition, Ed.LGDJ, Paris, 2006 Fota, C. – Comerţ internaţional şi politici comerciale internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2002 Fabio, M., Customs Law of the European Union, 4th edition, Ed. Kluwer Law International, The Netherlands,2012 Reuven S.Avi-Yonah, International Tax as International Law, Cambridge University Press, 2007 Şaguna, D.D., Drept financiar public, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2012 Şaguna, D.D., Tofan, M., Drept financiar şi fiscal european, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2010 Stoica,C.,Caraiani,Ghe., Politica Vamală – Rolul politicii vamale în liberalizarea şi reglementarea comerţului internaţional, Editura Prouniversitaria, 2008 8. 2 Seminar/laborator/proiect Metode de predare Observaţii Efectele globalizării asupra comerţului internaţional Analiză Se utilizează pentru comparativă toate seminariile Dezbatere euristică Studii de caz Evoluţii în domeniul politicii vamale a Uniunii Europene Impactul instrumentelor de politică comercială convenite în cadrul OMC asupra politicii comerciale a UE Rolul aplicării politicii vamale comune în protecţia comerţului Uniunii Europene Proceduri şi tehnici de aplicare a politicii vamale comune Rolul autorităţilor vamale in combaterea fraudelor Bibliografie: Bouviet, M.,Esclasassan, M.C., Lassale, J.P., Finances Publique, 8e edition, Ed.LGDJ, Paris, 2006 Fota, C. – Comerţ internaţional şi politici comerciale internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2002 Fabio, M., Customs Law of the European Union, 4th edition, Ed. Kluwer Law International, The Netherlands,2012 Reuven S.Avi-Yonah, International Tax as International Law, Cambridge University Press, 2007 Şaguna, D.D., Drept financiar public, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2012 Şaguna, D.D., Tofan, M., Drept financiar şi fiscal european, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2010 Stoica,C.,Caraiani,Ghe., Politica Vamală – Rolul politicii vamale în liberalizarea şi reglementarea comerţului internaţional, Editura Prouniversitaria, 2008 Council Regulation (EEC) No. 2913/1992 – Codul vamal comunitar; Commission Regulation (EEC) No. 2454/1993 – Regulamentul de aplicare a Codului vamal comunitar; Commission of the European Communities, Brussels, COM(2001) 51 final – Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee – concerning a strategy for the Customs Union 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Continutul disciplinei, curs si seminar, corespunde cu mecanismele politicii vamale, cadrului instituţional de susţinere a politicii vamale, precum si lupta împotriva fraudei. 10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Gradul de înţelegere şi însuşire a materiei – evaluare finală sumativă Gradul de cunoaştere a 10.5 materiei predate şi a Seminar/laborator bibliografiei 10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare Examen scris

10.3 Pondere din nota finală 50%

10.4 Curs

Data completării

Evaluare continuă, potrivit temelor de seminar, referate/proiecte

Semnătura titularului de curs

50%

Semnătura titularului de seminar


Prof.univ.dr.Florin Tudor Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf.univ.dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia superior

de

învăţământ Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

1.2 Facultatea / Departamentul

FSJSP/Științe administrative și studii regionale

1.3 Catedra

-

1.4 Domeniul de studii

Științe administrative

1.5 Ciclul de studii

Masterat

1.6 Programul studii/Calificarea

de APIE

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Analiza disparităților regionale la nivelul Uniunii Europene

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

DSI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1


3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

14

Tutoriat

1

Examinări

2

Alte activităţi...................................

10

3.7 Total ore studiu individual

51

3.9 Total ore pe semestru

93

3. 10 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 curriculum

de 

4.2 competenţe

de 

Economie

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorul ui

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate  Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare, prin următorii descriptori: participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate și fezabilitate a investițiilor pentru afaceri; •

Asistență în managementul resurselor umane, prin următorii descriptori:

identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității resurselor umane în contextul specificității pieței muncii din domeniul administrării afacerilor; fundamentarea de proiecte de dezvoltare.


Competenţe transversale

  

manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific; valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. înțelegerea dinamicii disparităților regionale și a posibilităților de atenuare a lor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

al

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina are ca obiectiv general abordarea dezvoltării socioeconomice regionale din perspectiva Europei integrate.

introducerea elementelor necesare abordării economicosociale la nivel regional; integrarea cunoştinţelor deja acumulate cu cele aferente integrării și procesului de catching up; analiza disparităților regionale la nivelul Uniunii Europene și al României; evidenţierea perspectivelor politicii europene de coeziune.

   8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Fundamentele economiei spaţiale – 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Definirea conceptului de regiune – 3 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Abordarea sistematică a problemelor regionale. Evoluţia concepţiilor privind sistemele socioeconomice regionale 3 ore Analiza politicilor regionale 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Echilibrul general al activităţii economice regionale 3 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Sistemele informaţional și informatic ale activităţii economice regionale – 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Modelarea economică la nivel regional 4 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Metode de analiză regională 4 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Creşterea economică regională 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Observaţii


Probleme regionale în context European 3 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Bibliografie Constantin D.L., Ionescu R.V., Marchis G. (2006) Fondurile structurale – instrumente ale politicii regionale, în contextul proceselor de integrare europeană, publicaţie ştiinţifică, A.S.E., Bucureşti. Constantin Luminița-Daniela, coord. (2007) Coeziunea economico-socială și politica regională : contribuția fondurilor europene la finanțarea programelor , Editura ASE, București. European Commission (2016). European Economic Forecast – Winter. Brussels. Ionescu R., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, Editura Fundației Academice Danubius, Galați. Ionescu R., Marchis G. (2006) Uniunea Europeană – prezent și perspective, Editura Didactică și Pedagogică, București. Ionescu R. (2010) Mediul de afaceri european, Editura GUP, Galați. Ionescu Romeo (2009) Dezvoltare regională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Ionescu Romeo (2014). Regional sustainable development under the crisis’impact, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. Ministerul Integrării Europene (2005) Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Direcţia Politici Regionale şi Programe, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Bucureşti. 8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Regiunea, abordarea regională, dezvoltarea regională în contextul U.E.

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

2. Analiza politicii regionale din România. Studiu de caz: Regiunea 2 SE

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

3.

test grilă

Testare periodică 1

4. Opinii pro şi contra optimului economic la nivel regional.

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

5.

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

Analiza sistemului statistic regional

6. Analiza disparităţilor socio-economice la nivel regional.

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

7. Raportul regional-naţional-internaţional în contextul European

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

8.

test grilă

Testare periodică II

9. Analiza factorilor socio-economici care contribuie la creșterea economică a județului Galați

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

10.

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii

Probleme regionale în context european


previzionale 11. Proiecte privind dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud-Est

prelegerea, dezbaterea unor modele de previzionare, analiza unor studii previzionale

Bibliografie Constantin D.L., Ionescu R.V., Marchis G. (2006) Fondurile structurale – instrumente ale politicii regionale, în contextul proceselor de integrare europeană, publicaţie ştiinţifică, A.S.E., Bucureşti. Constantin Luminița-Daniela, coord. (2007) Coeziunea economico-socială și politica regională : contribuția fondurilor europene la finanțarea programelor , Editura ASE, București. European Commission (2016). European Economic Forecast – Winter. Brussels. Ionescu R., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, Editura Fundației Academice Danubius, Galați. Ionescu R., Marchis G. (2006) Uniunea Europeană – prezent și perspective, Editura Didactică și Pedagogică, București. Ionescu R. (2010) Mediul de afaceri european, Editura GUP, Galați. Ionescu Romeo (2009) Dezvoltare regională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Ionescu Romeo (2014). Regional sustainable development under the crisis’impact, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. Ministerul Integrării Europene (2005) Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Direcţia Politici Regionale şi Programe, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Bucureşti. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului   

Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale comunităţii legate de dezvoltarea regională în contextul coeziunii socio-economice europene. Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi ai administrației publice locale și regionale, ai mediului de afaceri, cât și cu alte categorii de specialiști din domeniile public si privat.

10. Evaluare Tip activitate

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea, sistematizarea și înțelegerea informaţiei predate la curs. Parcurgerea bibliografiei recomandate.

Prezentare, susținere referat științific și eseu.

70%

Participarea la dezbateri la seminar frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de casă, teste.

Evaluare continuă

30%

10.6 Standard minim de performanţă  

10.3 Pondere din nota finală

cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; activitate la seminar de 50 %.


Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Prof. univ. dr. Romeo – Victor IONESCU

Prof. univ. dr. Romeo – Victor IONESCU

Data avizării în catedră

Semnătura directorului de departament Conf. univ. dr. George – Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Departamentul Ştiinţe Administrative şi Studii regionale Administraţie publică Master Administraţie Publică şi Integrare europeană

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea Mediul european al afacerilor publice disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de II 2.5 I 2.6 Tipul de evaluare E studiu Semestrul

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator curs 3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 28 3.6 seminar/laborator învăţământ curs Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual 168 3.9 Total ore pe semestru 210 3.10 Numărul de credite 7

Ob

1 14 ore 50 50 50 10 4 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Economie generală, Politici publice 4.2 de competenţe 1. Să asimileze continuturile conceptelor de baza ale mediului de afaceri european si sa poată opera cu ele intr-un limbaj ştiintific; 2. Să cunoască problematica de bază a fiecărui domeniu major dezvoltat în istoria cercetării mediului de afaceri european. 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a Studenţii vor fi prezenţi la prelegeri şi seminare, respectând normele de


cursului 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorul ui

conduită socială, civică, responsabilităţi şi reguli ale practicii universitare. Să respecte programul orar (curs şi seminar) prevazut. Verificarea pregătirii şi asimilării cunoştinţelor de către studenţi, se va face pe toată perioada de studii prevăzută, în planul de învăţământ, în cadrul seminariilor, lucrări practice; activitatea disciplinei pentru seminar, se va finaliza cu o formă de evaluare, respectând termenul de predare stabilit corespunzător, împreună cu studenţii şi cadrul didactic titular. Absenţa studentului, la evaluarea aplicativă de la seminar şi nerespectarea obligaţiei de a fi evaluat la termenul stabilit, fără existenţa unui motiv bine întemeiat, va genera pierderea examinării finale a acestuia.

transversaleCompetenţe

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) Pondere 70% Piaţa unică: reglementări, mecanisme şi procese Piaţa unică şi politica economică în UE 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) Pondere 30% Impactul pieţei unice asupra mediului de afaceri din România 3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / centrat pe valori şi relaţii democratice/promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională). Nu este cazul.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al Disciplina Mediul de afaceri European îşi propune generalizarea disciplinei şi fundamentarea cunoştinţelor privind activitatea economică, desprinderea tendinţelor pe care le manifestă evoluţia pieţei unice europene, validarea ştiinţifică a metodelor şi experienţelor practice în vederea realizării analizelor activităţii economice globale. 7.2 Obiectivele specifice furnizarea de informaţii concrete, clare şi concise a celor mai importante aspecte privind mediul de afaceri european ce ne afectează pe fiecare dintre noi în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene. un instrument ce oferă posibilitatea informării cu privire la mediul de afaceri european şi impactul acestuia asupra activităţii economice şi pieţei unice europene. 8. Conţinuturi


8. 1 Curs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Procese integraţioniste în Europa– 2 ore. Mediul de afaceri european– 2 ore. Mediul de afaceri românesc– 2 ore. Piaţa unică europeană şi intrarea pe pieţele europene – 2 ore. Finanţarea afacerilor europene– 4 ore. Piaţa internaţională de capital financiar-bancar – 4 ore. Instabilitatea financiară şi sistemul capitalist global– 4 ore. Modele alternative de organizare a afacerilor şi mediile de afaceri – 4 ore. Internaţionalizarea şi globalizarea mediului de afaceri– 4 ore. Factorii de risc în condiţiile internaţionalizării mediului de afaceri – 4 ore.

Metode de predare

Observaţii

Prelegere Prelegere Prelegere

1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere

Prelegere

1 prelegere

Prelegere Prelegere

2 prelegeri 2 prelegeri

Prelegere

2 prelegeri

Prelegere

2 prelegeri

Prelegere

2 prelegeri

Prelegere

2 prelegeri

Bibliografie 1. Afonso, A, Skuknecht, L şi Tanzi, V – „Public sector efficiency: An international comparison”, European Central Bank, Working Paper 242, Iulie, 2003 2. Alonso, J.A. – La globalización y los países menos adelantados : para que los beneficios de la globalización alcancen a los países más pobres – Documento de propuestas para la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), A Trade Union Guide to Globalisation, December 2001 3. Defarges, P. M.- La mondialization. Vers la fin des frontieres. Dunod ; IFRI,Paris ; 1993. 4. Dobrota, N. (coord) - “Liberalizarea schimburilor economice externe: avantaje şi riscuri pentru România”, edit. Economică, Bucureşti, 2003, p. 57 - 59. 5. Folcuţ, O. “Comerţ Internaţional – Avantaje comparative şi competitive, Editura. Universul Juridic, Bucureşti, 2005” 6. Gomes-Caceres: “The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry”, Harvard Univ. Press, 1996 7. Miron D. - Elemente ale mediului global, Editura ASE; Bucureşti 2004 8. Miron D. – Integrarea economică regională; Editura Silvy, Bucureşti; 2000. 9. Miron, D. –“ Economia Uniunii Europene“, Editura “Luceafărul” , Bucureşti, 2003 10. Miron, D - “Economia integrarii Europene”, ASE, 2001 11. Miron, D., Folcut, O., Potecea, V “Mediul internaţional de afaceri”, , Editura Universităţii din Ploieşti, Ploieşti, 2005 12. Moşteanu, T. (coord), Alexandru, F., Dragomirescu, H. “Firma în mediul concurenţial”, edit. Tribuna Economică, Bucureşti, 2000 13. Nicolescu, L. - Marketing internaţional: co-ordonate pan-europene, Editura ASE, 2003 14. Nicolescu O. “Management comparat”, Editura Economică, Bucureşti, 2001 15. Potecea, V. “Negocierea afacaerilor internaţionale”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 8. 2 Seminar/laborator 1. Mediul de afaceri european, seminar introductiv – 2 ore 2. Piaţa internaţională de capital financiar-bancar, studiu de caz – 2 ore. 3. Instabilitatea financiară şi sistemul capitalist global, discuţii, dezbateri– 2 ore. 4. Modele alternative de organizare a afacerilor şi mediile de afaceri, studiu de caz – 2 ore. 5. Internaţionalizarea şi globalizarea mediului de afaceri, discuţii, dezbateri – 2 ore. 6. Factorii de risc în condiţiile internaţionalizării mediului de

Metode de predare Studiu de caz, problematizarea Studiu de caz, problematizarea Studiu de caz, problematizarea Studiu de caz, problematizarea

Observaţii 1 seminar 1 seminar 1 seminar 1 seminar

Studiu de caz, problematizarea

1 seminar

Studiu de caz,

1 seminar


afaceri, discuţii, dezbateri – 2 ore.

problematizarea

7. Finanţarea afacerilor europene, studiu de caz– 2 ore. Bibliografie Miron D. - Elemente ale mediului global, Editura ASE; Bucureşti 2004 Miron D. – Integrarea economică regională; Editura Silvy, Bucureşti; 2000. Miron, D. –“ Economia Uniunii Europene“, Editura “Luceafărul” , Bucureşti, 2003 Miron, D - “Economia integrarii Europene”, ASE, 2001 Miron, D., Folcut, O., Potecea, V “Mediul internaţional de afaceri”, Editura Universităţii din Ploieşti, Ploieşti, 2005 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare cunoaştere şi înţelegere;

10.4 Curs

abilitatea de explicare şi interpretare; rezolvarea completă şi corectă a cerinţelor.

10.2 Metode de evaluare Examen scris, accesul la examen fiind condiţionat de îndeplinirea cerinţei minime de la seminar.

60%

Pentru a lua în calcul punctajul obţinut la seminar, studentul trebuie să obţină minim nota 5 (cinci) la examenul scris. Metodele de evaluare la seminar sunt: - participarea la testarea aplicativă la seminar (30%) - prezentarea temelor elaborate pe parcursul semestrului (10%). Cerinţa minimă de acces la examinarea finală este obţinerea notei 5(cinci) la seminar.

10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din nota finală

40%

Data desfăşurării examinării aplicative de la seminar şi termenul predării lucrărilor date pe parcursul semestrului, vor fi stabilite de cadrul didactic titular împreună cu studenţii. 10.6 Standard minim de performanţă Cunoaşterea principalelor concepte din instrumentarul teoretic al disciplinei; Abilitatea de a utiliza corect limbajul ştiinţific specific domeniului studiat; Minim nota 5 la seminar; Elaborarea corectă a unui proiect de cercetare pe o tematică specifică domeniului studiat.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar


Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei Conf. univ. dr. George – Cristian SCHIN

Program apie 2017 2018  
Program apie 2017 2018  
Advertisement