Page 1

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

PROGRAMUL DE STUDII „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ”

2017-2018


Misiunea şi obiectivele programului de studii ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Programul de studii Administraţie Publică îndeplineşte o misiune specifică bine precizată, în corelaţie cu obiectivele Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice. Acestea din urmă sunt, la rândul lor, în deplină concordanţă cu planul strategic de dezvoltare al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Misiunea programului Administraţie Publică este aceea de a pregăti specialişti de concepţie şi de conducere, pentru toate nivelurile administraţiei publice, capabili să determine schimbările economico-sociale necesare adaptării României la spaţiul european. Din punct de vedere formal şi material, obiectivele programului de studii acoperă mai multe arii de cunoaştere, după cum urmează:  Cunoaşterea societăţii (date, probleme, valori) care decurge din interacţiunea administraţiei publice cu sistemul social. Prin urmare, procesele decizionale vor avea particularităţi sociologice, culturale, istorice, filosofice, etice, economice, juridice şi politice, tipice unei societăţi anume.  Cunoaşterea sistemului politic. Organizaţiile publice se modelează în funcţie de sistemele politice existente punându-se astfel accent pe teoriile politice şi sociale legate de legitimarea şi gradul de democratizare a designului şi funcţionării acestora.  Cunoaşterea administraţiei publice şi a politicilor guvernamentale cu accent pe analiza proceselor decizionale şi a reţelelor de politici publice, teorii şi metode care să explice sau să interpreteze structurile şi procesele de administrare şi/sau formulare a politicilor publice etc.  Cunoaşterea organizaţiilor birocratice şi a managementului acestora ce pornesc de la conţinutul şi structura actuală ale sectorului public, caracterizate printr-o multitudine de organizaţii politice şi profesionale, formale sau informale, cu comportament raţional sau iraţional, etc.  Cunoaşterea tehnică a administraţiei, vizând metodele şi tehnicile prin intermediul cărora fiecare organizaţie publică şi proces al intervenţiei publice pot fi analizate şi explicate in interiorul sistemului politic şi social.  Cunoaşterea comunicării evidenţiază importante armonizări şi comunicări in relaţiile administraţie – societate precum şi in procesele de organizare internă a schimburilor informaţionale. În realizarea programului de studii, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice colaborează cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, realizând conferinţe internaţionale, schimburi de experienţă pentru perfecţionarea conţinutului programelor de studii, adecvarea într-o măsură tot mare a acestora la cerinţele vieţii economico-sociale, perfecţionarea metodologiilor didactice, colaborarea în domeniul cercetării ştiinţifice. Sunt convenite programe de schimburi şi mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor şi se explorează posibilitatea extinderii colaborării şi creşterii numărului de parteneri din străinătate. Programul de studii urmăreşte să formeze două tipuri de competenţe: profesionale şi transversale. Competenţele profesionale urmărite sunt:  Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private;  Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative;  Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;  Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională;  Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale;  Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient.  Aplicarea legislației privind stabilirea și colectarea taxelor și impozitelor, Legislației muncii, legislației specifice forței de muncă și șomajului, legislației asistenței sociale.


Competenţele transversale urmărite sunt:  Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale;  Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală;  Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalităţilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. Posibile ocupaţii pentru absolvenţii programului de studii „Administraţie publică” (potrivit cu Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior) - Consilier administraţia publică – COR 247001; - Inspector de specialitate administraţia publică – COR 247003; - Referent de specialitate administraţia publică – COR 247004; - Consultant administraţie publică – COR 247005; - Administrator public – COR 247008; - Specialist în relații de muncă – COR 241229; - Consilier forță de muncă și șomaj – COR 241201. În zona de Sud-Est a României nu există alte universităţi de stat sau particulare autorizate care să deruleze un program similar de studii. În acest context, cerinţa întăririi capacităţii administrative impusă României de aderarea la U.E., face ca derularea programului de studii să fie una oportună. În perspectivă, continuarea acestui program de studii este certă, dată fiind cerinţa socială, precum şi interesul manifestat de absolvenţii de liceu faţă de cariera administrativă.

Plan de studiu

ANUL I


Nr. crt.

Disciplina

Tip

C

Semestrul I E/V/ S L P

Cr.

C

Semestrul II L E/V/ S P

Cr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Teoria generală a statului și dreptului Știința administrației I Istoria administrației publice Comunicare în administrația publică Logică Inițiere în metodologia cercetării științifice Educație fizică I Drept constituțional Știința administrației II Drept civil Economie Drept administrativ I Demografie Educație fizică II

OB OB OB OB OB OB

2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2

OB OB OB OB OB OB OB OB

1

E E E E V V

5 5 5 5 4 4

V

2 2 2 2 2 2 2

1 2 1 1 2 2 1

E E E E V V V

4 5 5 5 5 4 2

ANUL II Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Disciplina

Tip

Drept administrativ I Contabilitatea instituțiilor publice Etica și deontologia funcției publice Comunicare în administrația publică Informatică pentru administrația publică Drept administrativ II Politici publice Elemente de drept penal și procedură penală Practică de specialitate

OB OB OB OB OB OB OB

10

Resurse umane. Legislație și proceduri Incompatibilități și conflicte de interese 11 Dezvoltare durabilă și protecția mediului Parteneriat public-privat 12 Științe politice Politică externă și diplomație 13 Administrația publică și mass-media Politici de comunicare publică 14 Limba engleză I Limba francezăI 15 Drept civil. Familia Elemente de drept notarial

C

S

2 2 2 2

2 2 2 2

Semestrul I L E/V/P

Cr.

E E E E V

2

C

Semestrul II S E/V/P

2 2

2 2

E E

5 5

2

1

E

3

V

3

5 5 5 5 2

OB OB OP

2

1

V

4

OP

2

1

E

4

OP

2

2

E

4

OP

2

2

V

4

2

V

2

1

E

4

OP OP

2

ANUL III

Nr. crt. 1 2 3

Disciplina Finanțe publice Fiscalitate. Teorii și metode Managementul serviciilor publice

Cr.

Tip OB OB OB

C

Semestrul I S E/V/P

2 2 2

1 1 1

E E E

Cr. 5 5 5

C

S

Semestrul II E/V/P Cr.


4

Dreptul muncii și securității sociale

OB

5 6 7 8

Managementul resurselor umane Dezvoltare și planificare urbană Descentralizare și politici regionale Elemente de drept european Practică pentru elaborarea lucrării de licență

OB OB OB OB

Dezvoltare comunitară

OP

9 10

12 13 14 15

1

E

5 2 2 2 2

1 1 1 1

OB

Teorii organizaționale 11

2

Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice Logica acțiunii și actului administrativ Limba engleză II Limba franceză II

OP

OP

Descentralizare și reformă administrativă Concesiuni și achiziții pubile Sisteme administrative europene Convenția europeană a drepturilor omului Limba engleză III Limba franceză III

2

1

V

4

2

1

V

4

-

2

V

2

E E E E

5 5 4 4

V

3

OP

2

1

V

4

OP

2

1

V

3

OP

-

2

V

2

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative


1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

TEORIA GENERALĂ A STATULUI ŞI DREPTULUI

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. POPESCU GABRIELA GETTY

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. POPESCU GABRIELA GETTY

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

Ex

2.7 Regimul disciplinei

Oblig.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

30

Tutoriat Examinări

18

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

108

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Noţiuni sumare de sociologie, morală şi religie

4.2 de competenţe

Competente TIC

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Cursul se desfăşoară pe baza notelor de curs şi a bibliografiei indicate, având caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC.

5.2. de desfășurare a

Seminarul se desfăşoară pe baza notelor de curs şi a bibliografiei indicate. Sarcinile de


seminarului/laboratorulu i

lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi individual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor şi modul propriu de gândire si definire a conceptelor

Competenţe profesionale

1.

Competenţe transversale

6. Competenţele specifice acumulate

1. 2.

2. 3. 4. 5.

3.

Utilizarea adecvata atât a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor de drept, cât şi a tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic Aplicarea legislatiei românesti şi a dreptului Uniunii Europene Interpretarea, corelarea si compararea unor instituţii juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul international Folosirea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor si informatiilor referitoare la o stare de fapt concretă din cadrul vieţii sociale româneşti Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice (pentru încadrarea lor corecta din punct de vedere juridic)

Abilităţi de lucru în echipă si implementarea tehnicilor de muncă eficienta în echipă Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă şi, eventual, într-o limbă de circulaţie internaţională Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare si de formare profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea cunoştinţelor teoretice fundamentale privind noţiunile de drept, normă juridică, act normativ, raport juridic şi răspundere juridică

7.2 Obiectivele specifice

La absolvirea cursului participanţii vor dobândi următoarele competenţe specifice - profesional utilizarea adecvata atât a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor de drept, cât şi a tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic o aplicarea legislatiei românesti şi a dreptului uniunii europene o interpretarea, corelarea si compararea unor instituţii juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul international o folosirea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor si informatiilor referitoare la o stare de fapt concretă din cadrul vieţii sociale româneşti o utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice (pentru încadrarea lor corecta din punct de vedere juridic) -transversal o

o o o

abilităţi de lucru în echipă si implementarea tehnicilor de muncă eficienta în echipă abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă şi, eventual, într-o limbă de circulaţie internaţională utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare si de formare profesională


8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Noţiunea de drept

Expunere

Relaţia dintre stat şi drept

Expunere

Norma juridică

Expunere

Raportul juridic

Expunere

Răspunderea juridică

Expunere

Observaţii

Bibliografie Suportul de curs pus la dispoziţia studenţilor în formă electronică Nicolae POPA, Teoria generală a dreptului, orice ediţie, de exemplu Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008; Costică VOICU, Teoria generală a dreptului, orice ediţie, de exemplu Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010. 8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii Noţiunea de drept Relaţia dintre stat şi drept Norma juridică Raportul juridic Răspunderea juridică Noţiunea de drept Norma juridică Bibliografie Suportul de curs pus la dispoziţia studenţilor în formă electronică Nicolae POPA, Teoria generală a dreptului, orice ediţie, de exemplu Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008; Costică VOICU, Teoria generală a dreptului, orice ediţie, de exemplu Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conţinutul cursului este conform cu practica in domeniu, fiind actualizat in timp real cu elemente rezultate din evoluţia procesului de dezvoltare a sistemului de drept 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare Capacitate de sinteza si prelucrare a informaţiilor primite

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală


Capacitate de definire de concepte Capacitate de analiza si sinteza 10.5 Seminar/laborator

Capacitate de argumentare

Examen – 70% Examen scris

Activitate la seminar – 30 %

Capacitate de exprimare verbala 10.6 Standard minim de performanţă -

Participarea activă la cursuri si seminarii Nota finală 5 (cinci) la examenul scris şi activitatea de seminar

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

2.10.2017

Lector univ. dr. Gabriela G. POPESCU

Lector univ. dr. Gabriela G. POPESCU

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe administrative şi regionale

1.4 Domeniul de studii

Stiinţe administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I - studii universitare de licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică/ Consilier administraţie publică-247001; inspector de specialitate administraţia publică-247003; referent de specialitate administraţie publică – 247004; consultant administraţie publică – 247005; administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201.

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Ştiinţa administraţiei I

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect.univ.dr. Slabu Elisabeta

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect.univ.dr. Slabu Elisabeta

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul 1

2.6 Tipul de evaluare

examen

2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1


3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

36

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

15

Tutoriat

10

Examinări

8

Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

83

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 1. 2. 3. 4. 5.

Explicarea conceptelor de ştiinţa administraţiei, administraţie publică, organizarea şi structura administraţiei publice Prezentarea principiilor ce stau la baza activităţii administraţiei publice Identificarea sarcinilor administraţiei publice Prezentarea procedurilor administratiei publice Explicarea elementelor care determină o bună guvernare şi o bună administrare

1. 2. 3. 4. 5.

Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a sarcinilor profesionale. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală Îndeplinirea la termen a sarcinilor profesionale Aplicarea cunoştinţelor teoretice în activităţi pratice Rezolvarea unor studii de caz , utilizând informaţiile acumulate în timpul cursului

7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice

Să explice şi să cunoască noţiunile fundamentale ale ştiinţei administraţiei     

Să cunoască noţiunea de administraţie publică Să prezinte și să analizeze activitatea desfăşurată de administraţia publică Să înţeleagă, să aplice corect şi să interpreteze normele juridice referitoare la instituţiile dreptului administrativ. Să cunoască procedurile utilizate în administraţia publică Să cunoască elementele care pot determina creşterea calităţii activităţii administraţiei publice


8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1-2.Stiinţa administraţiei şi administraţia publică-noţiuni generale

Prelegerea, explicatia, discutia colectiva, problematizarea studiul de caz

3-6. Principii aplicabile în administraţia publică

Idem

7..Relaţia dintre administraţia publică şi mediu

Idem

8.Organizaţia-sistem social complex. Organizaţii publice şi organizaţii private

Idem

9.Organizarea administraţiei publice

Idem

10. Reguli procedurale generale şi speciale în administraţia publică

Idem

11. Structura administraţiei publice locale.Principiile organizării administraţiei publice locale

Idem

12.Structura administraţiei publice centrale

Idem

13. Elemente de analiză organizaţională în administraţia publică

Idem

14. Buna guvernare şi buna administrare. Reforma administraţiei publice

Idem

Observaţii

Bibliografie

1. Alexandru Ioan, Interdisciplinaritatea. Noua paradigmă în cercetarea şi reformarea administraţiei publice, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010. 2. Apostol Tofan Dana , Instituţii administrative europene, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006. 3. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 2, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016. 4. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 1, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014. 5. Apostol Tofan Dana, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 6. Apostol Tofan Dana, Focşăneanu Domnica, Şuţa Cătălina, Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă. Proiectul Codului administrativ al României, în Curierul Judiciar nr. 6/2011. 7. Bălan Emil, Procedura administrativă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005. 8. Cătană Emilia-Lucia , Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009. 9. Coman Kund Liviu, Stiinţa administraţiei, ParteaI, suport de curs, 2007, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi. 10. Daghie Viorel, Ioan Apostu, Elisabeta Guriţă (actual Slabu), Elemente de procedură civilă şi administrativă , Ed. Naţional, Bucureşti, 1999. 11. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 1, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 12. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 2, ed. 4 , rev., Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 13. Manda Cezar Corneliu, Elemente de ştiinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 14. Manda Cezar Corneliu, Teoria administraţiei publice, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013.


15. Mihăilescu Mădălina – Elena , Drept administrativ: partea generală: curs universitar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016. 16. Vedinaş Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 17. Vlaicu Cosmin-Radu, Birocraţie şi procedură în administraţia publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 18. Slabu Elisabeta, Constituie buna administrare un concept de bază pentru reforma administraţiei publice în România?, articol publicat în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe Juridice, nr. II/2016; http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2016/volii/2016_ii_3.10.slabu.pdf 19. Tabără Vasile, Stiinţa administraţiei, Ed. Universtăţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2013. 8. 2 Seminar 1.Asimilarea notiunilor de ştiinţa administraţiei şi de drept administrativ

Metode de predare Lucrări practice, exerciţii, elaborarea de proiecte, simulari.

Observaţii 2 ore

Metode de explorare: studiu de caz, ancheta, observatia. 2. Identificarea principiilor aplicabile în administraţia publică

Idem

4 ore

3. Organizarea administraţiei publice

Idem

2 ore

4. Importanţa calităţii activităţii desfăşurate de către autorităţile administraţiei publice într-un stat democratic

Idem

2 ore

5. Procedura administrativă în sistemul administraţiei publice.

Idem

2 ore

6.Buna guvernare şi buna administrare – concepte mereu actuale într-un stat de drept.

Idem

2 ore

Bibliografie

1. Alexandru Ioan, Interdisciplinaritatea. Noua paradigmă în cercetarea şi reformarea administraţiei publice, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010. 2. Apostol Tofan Dana , Instituţii administrative europene, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006. 3. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 2, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016. 4. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 1, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014. 5. Apostol Tofan Dana, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 6. Apostol Tofan Dana, Focşăneanu Domnica, Şuţa Cătălina, Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă. Proiectul Codului administrativ al României, în Curierul Judiciar nr. 6/2011. 7. Bălan Emil, Procedura administrativă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005. 8. Cătană Emilia-Lucia , Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009. 9. Coman Kund Liviu, Stiinţa administraţiei, ParteaI, suport de curs, 2007, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi. 10. Daghie Viorel, Ioan Apostu, Elisabeta Guriţă (actual Slabu), Elemente de procedură civilă şi administrativă , Ed. Naţional, Bucureşti, 1999. 11. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 1, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 12. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 2, ed. 4 , rev., Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.


13. Manda Cezar Corneliu, Elemente de ştiinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 14. Manda Cezar Corneliu, Teoria administraţiei publice, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013. 15. Mihăilescu Mădălina – Elena , Drept administrativ: partea generală: curs universitar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016. 16. Vedinaş Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 17. Vlaicu Cosmin-Radu, Birocraţie şi procedură în administraţia publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 18. Slabu Elisabeta, Constituie buna administrare un concept de bază pentru reforma administraţiei publice în România?, articol publicat în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, Tomul LXIII, Ştiinţe Juridice, nr. II/2016; http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2016/volii/2016_ii_3.10.slabu.pdf. 19. Tabără Vasile, Stiinţa administraţiei, Ed. Universtăţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2013. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

capacitate de analiză şi sinteză

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examinare scrisă

capacitate de interpretare a informaţiilor

60%

capacitate de argumentare 10.5 Seminar

capacitate de analiză şi sinteză

Lucrări de seminar

capacitate de interpretare a informaţiilor

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

capacitate de argumentare

40%

10.6 Standard minim de performanță -

Participarea activă la cursuri si seminarii Nota finală 5 (cinci) la examenul scris.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect. univ. dr. Elisabeta SLABU

Lect. univ. dr. Elisabeta SLABU

06.10.2017 Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei Conf.univ.dr. George-Cristian SCHIN


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2. Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3. Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4. Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5. Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6. Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică – 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201.

2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei

Istoria administraţiei publice

2.2. Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Cristian Nicolae Apetrei

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. drd. Ştefan Bejan 2.4. Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

I 2.6. Tipul de evaluare

Examen

2.7. Regimul disciplinei

Oblig.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice): 3.1. Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2. curs

2

3.3. seminar/laborator

2

3.4 .Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5. curs

28

3.6. seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

30

Tutorat

2

Examinări

2

Alte activităţi...................................

-

3.7. Total ore studiu individual

94

3.9. Total ore pe semestru

150

3. 10. Numărul de credite

5


4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum

Nu este cazul

4.2. de competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală cu tablă, retroproiector

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

C1: utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. C3: comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problema dată din specialitate.

CT1: îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale; CT3: autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi modalităţilor de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei si adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate): 7.1. Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu evoluţia istorică a administraţiei publice româneşti astfel încât aceştia să poată înţelege, explica şi anticipa efectele interacţiunii dintre administraţia publică şi societatea românească.

7.2. Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: 

  

să utilizeze în mod adecvat noţiunile: administraţie locală, administraţie centrală, centralizare/descentralizare administrativă, autonomie administrativă, unitate administrativ - teritorială, tutelă administrativă, putere executivă, consiliu judeţean, consiliu local, prefect, primar; să indice şi să caracterizeze principalele etape care au marcat evoluţia administraţiei publice româneşti; să explice cum au evoluat atribuţiile şi eficienţa organelor administrative studiate în funcţie de contextul istoric; să extragă din izvoarele istorice cu caracter juridic şi administrativ informaţiile relevante pentru reconstituirea istoriei administraţiei


 

publice româneşti; să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi: 8. 1. Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Statul geto-dac şi structurile sale administrative

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

2. Administraţia publică în provincia romană Dacia

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

3. Societatea autohtonă în cursul “mileniului întunecat” (secolele IV-XIV)

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

4. Administraţia centrală în Ţările Române (secolele XIV-XVII)

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

4 ore

5. Administraţia locală în Ţările Române (secolele XIV-XVII)

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

6. Administraţia de stat în Ţările Române în secolul al XVIII-lea

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

7. Administraţia publică în epoca Regulamentelor Organice

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

3 ore

8. Administraţia publică în epoca formării statului modern român

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

3 ore

9. Administraţia publică în Vechiul Regat al României

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

10. Administraţia publică în România interbelică

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

11. Administraţia publică în epoca dictaturilor de dreapta (1940-1944).

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

12. Administraţia publică în timpul regimului comunist

Prelegerea, conversaţia, problematizarea

2 ore

Bibliografie: Barbu Daniel, O arheologie constituţională românească. Studii şi documente, Bucureşti, 2000; Bâzgan Melentina, Judeţele Ţării Româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2002; Bărbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins Keith, Papacostea Şerban, Teodor Pompiliu, Istoria României, ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2007; Brătianu Gheorghe I., Sfatul Domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Bucureşti, 1995; Idem, Adunările de stări în Europa şi în Ţările Române în Evul Mediu, Bucureşti, 1996; Burac Constantin, Ţinuturile Ţării Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2002; Carp Radu, Stanomir Ioan, Vlad Laurenţiu, De la “pravilă” la “constituţie”. O istorie a începuturilor constituţionale româneşti, Bucureşti, 2002; Câlţia Simion, Aşezări urbane sau rurale? Oraşele din Ţările Române de la sfârşitul secolului al XVII-lea la începutul secolului al XIX-lea, Bucureşti, 2011; Câncea Paraschiva, Iosa Mircea, Stan Apostol, Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România până la 1918, Bucureşti, 1983; Ceterchi Ioan (coord.), Istoria dreptului românesc, vol. I, Bucureşti, 1980; vol. II, partea 1,


Bucureşti, 1983; vol. II, partea 2, Bucureşti, 1987; Chiriţă Grigore, Organizarea instituţiilor moderne ale statului român (1856-1866), Bucureşti, 1999; Ciurea D., “Organizarea administrativă a statului feudal Moldova (sec. XIVXVIII)”, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Iaşi, tom II, 1965, pp. 143-235; Constantiniu Florin, Constantin Mavrocordat, Bucureşti, 1985; Costăchel Valeria, Panaitescu Petre P., Cazacu A., Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti, 1957; Cziprián–Kovács Loránd, Székely Zsolt, Istoria administraţiei regionale şi locale în România, Sfântu Gheorghe, 2002; Drăganu Tudor, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în anul 1916, Cluj-Napoca, 1991; Dumitru Angela-Ramona, Organizarea şi funcţionarea instituţiilor statului în Ţara Românească în perioada 1849-1856, Craiova, 2014; Eliade Pompiliu, Influenţa franceză asupra spiritului public în România, trad. de Aurelia Dumitraşcu, ediţia a III-a, Iaşi, 2006; Filitti I. C., “Despre vechea organizare administrativă a Principatelor Române”, Revista de Drept Public, an 1934-1935, 75 pp.; Idem, “Consideraţii generale despre vechea organizare fiscală a Principatelor Române până la Regulamentul Organic”, Analele Economice şi Statistice, 1935, nr. 1-3, 53 pp.; Focşeneanu Eleodor, Istoria constituţională a României (1859-1991), ediţia a II-a revăzută, Bucureşti, 1998; Georgescu Vlad, Ideile politice şi Iluminismul în Principatele Române, 1750-1831, Bucureşti, 1972; Idem, Istoria ideilor politice româneşti (1369-1878), München, 1987; Ghiţulescu Mihai, Organizarea administrativă a statului român modern, 1859-1918, Craiova, 2011; Giurescu Constantin C., Contribuţiuni la studiul marilor dregători în sec. XIV şi XV, Vălenii de Munte, 1926; Grigoraş Nicolae, Instituţii feudale din Moldova. Organizarea de stat până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 1971; Idem, “Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui Constantin Mavrocordat”, Cercetări istorice, Serie Nouă, VII, 1976, pp. 123-164; Guţan Manuel, Istoria administraţiei publice locale în statul modern român, Bucureşti, 2005; Idem, Istoria administraţiei publice româneşti, Bucureşti, 2006; Hitchins Keith, Românii: 1774-1866, trad. de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, ediţia a III-a, Bucureşti, 2013; Idem, România: 1866-1947, trad. de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, ediţia a IV-a, Bucureşti, 2013; Iordache Anastasie, Principatele Române în epoca modernă, vol. I: Domniile pământene şi ocupaţia rusească (1821-1831), Bucureşti, 1996; Ibidem, vol. II: Administraţia regulamentară şi tranziţia la statul de drept (1831-1859), Bucureşti, 1998; Lazăr Mihai, Realităţi fiscale din Ţara Moldovei. Dări de cotitate în sfera economiei pastorale (secolul al XV-lea – mijlocul secolului al XVIII-lea), Iaşi, 2000; Macovei Adrian, “Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între anii 1832 şi 1862”, partea I, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, Iaşi, tom XIX, 1982, pp. 353-374; Ibidem, partea a II-a, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, Iaşi, tom XX, 1983, pp. 153-173; Ibidem, partea a III-a, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol”, Iaşi, tom XXI, 1984, pp. 203-216; Mamina Ion, Monarhia constituţională în România. Enciclopedie politică, 1866-1938, Bucureşti, 2000; Mousnier Roland, Monarhia absolută în Europa din secolul al Vlea până în zilele noastre, trad. de Constanţa Ghiţulescu, Bucureşti, 2000; Nistor Ioan Silviu, Comuna şi judeţul, factori ai civilizaţiei româneşti unitare. Evoluţia istorică, Cluj-Napoca, 2000; Petrescu–Dîmboviţa M., Daicoviciu Hadrian, Teodor Dan Gh., Bârzu Ligia, Preda Florentina, Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Bucureşti, 1995; Pippidi Andrei, Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII, ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2001; Rădvan Laurenţiu, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, 2004; Idem, Orașele din Ţările Române în Evul Mediu (sfârșitul secolului al XIII-lea – începutul secolului al XVI-lea) , Iași, 2011; Quillet Jeannine, Cheile puterii în Evul Mediu, trad. de Maria Pavel, Bucureşti, 2003; Sachelarie Ovid, Stoicescu Nicolae (coord.), Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988; Scurtu Ioan, Buzatu Gheorghe, Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, 1999; Sora Andrei Florin, Servir l’état roumain. Le corps préfectoral, 1866-1940, Bucureşti, 2011; Stan Apostol, Putere politică şi democraţie în România, 1859-1918, Bucureşti, 1995; Stanomir Ioan, Naşterea Constituţiei. Limbaj şi drept până la 1866, Bucureşti, 2004 ; Idem, Libertate, lege şi drept. O istorie a constituţionalismului românesc, Iaşi, 2005; Stoicescu Nicolae, Sfatul Domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova ( secolele XIV-XVII), Bucureşti, 1968; Idem, “Despre subalternii marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XV – mijlocul sec. al XVII-lea)”, Studii şi Materiale de Istorie Medie, VI, 1973, pp. 61-90; Şotropa Valeriu, Proiectele de constituţie, programele de reforme şi petiţiile de drepturi din Ţările Române în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1976; Tofan Constantin, Evoluţia sistemului vamal moldovenesc din secolul al XIV-lea până la începutul secolului al XIX-lea, Bacău, 2014; Tudor Dumitru (coord.), Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982; Turczynscki Emanuel, De la Iluminism la liberalismul timpuriu. Vocile politice şi revendicările lor în spaţiul românesc, Bucureşti, 2000; Vârtosu Emil, Titulatura domnilor şi asocierea la tron în Ţara Românească şi Moldova (până în secolul al XVI-lea), Bucureşti, 1960. 8. 2. Seminar 1. Seminar organizatoric

Metode de predare

Observaţii

Învăţarea prin descoperire, problematizarea, studiul de caz, dezbaterea, conversaţia

2 ore


2. Statul geto-dac şi structurile sale de putere

Idem

2 ore

3. “Sigiliul Romei”: administraţia publică în Dacia romană

Idem

2 ore

4. În absenţa statului: societatea autohtonă în “mileniul întunecat”

Idem

2 ore

5. Formarea statelor medievale româneşti

Idem

2 ore

6. Administraţia centrală în Ţările Române în secolele XIV-XVII.

Idem

2 ore

7. Administraţia locală în Ţările Române în secolele XIV-XVII.

Idem

2 ore

8. Eforturi de reformare a administraţiei publice româneşti în secolul al XVIII-lea.

Idem

2 ore

9. Începuturile modernizării: administraţia publică în epoca “regulamentară”

Idem

2 ore

10. Modernizarea accelerată: administraţia publică în epoca formării statului naţional

Idem

2 ore

11. Asimilarea modernizării: administraţia publică în perioada “vechiului regat al României”

Idem

2 ore

12. Administraţia publică în România interbelică

Idem

2 ore

14. În serviciul regimurilor totalitare: administraţia publică şi dictaturile de dreapta

Idem

2 ore

14. În serviciul regimurilor totalitare: administraţia publică şi statul comunist

Idem

2 ore

Bibliografie: Manuel Guţan, Istoria administraţiei publice româneşti, Bucureşti, 2006; Keith Hitchins, Românii: 1774-1866, traducere de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, ediţia a III-a, Bucureşti, 2013; Idem, România: 1866-1947, traducere de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, ediţia a IV-a, Bucureşti, 2013; Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coord.), Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:

10. Evaluare Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare capacitatea de analiză şi sinteză

10.4. Curs

capacitatea de interpretare a informaţiilor capacitatea de analiză şi sinteză

10.5. Seminar

10.2. Metode de evaluare Examen scris

70% (test cu întrebări închise) Evaluare continuă

capacitatea de interpretare a informaţiilor capacitatea de argumentare

10.3. Pondere din nota finală

30% (orală)


10.6. Standarde minime de performanţă: obţinerea notei 5 la examen

Data completării

Semnătura titularului de curs

17.09.2017

Conf. univ. dr. Cristian N. APETREI

Semnătura titularului de seminar Asist. univ. drd. Ștefan BEJAN

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Comunicare în administraţia publică

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

I 2.6 Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20


Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutorat

10

Examinări

9

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

69

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sală cu videoproiector. Cursul se desfăşoară pe baza notelor de curs și a bibliografiei şi are un caracter interactiv

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă. Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei şi a notelor de curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi individual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 

  

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei, precum: administrație publică, administrație publică centrală și locală, autorități publice, autonomie, descentralizare, serviciu public, comunicare socială, comunicare publică, comunicare internă, forme specifice ale comunicării în administrația publică, operațiuni administrative de comunicare, transparența decizională; explicarea şi interpretarea unor idei și procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei; cunoașterea și aprofundarea principiilor și funcțiilor comunicării în instituţiile publice; manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională;  Abilităţi de lucru în echipă  Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă  Elaborarea la termen cu rigurozitate științifică și în mod eficient a lucrărilor de seminar, conform indicațiilor metodologice oferite de îndrumătorul științific.


7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul își propune să ofere studenților ansamblul de cunoștințe necesare înțelegerii rolului pe care îl are comunicarea în îndeplinirea misiunii fundamentale a administrației publice, și anume, aceea de a fi în slujba cetățenilor, precum și a modului în care diverse strategii de comunicare pot duce la îmbunătățirea raportului cetățean – administrație publică.

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului studenții vor fi capabili:  să utilizeze efectiv conceptele specifice disciplinei, atât din sfera administrației publice, cât și a comunicării;  să explice metodele actuale de comunicare tipice domeniului administraţiei publice;  să aplice conceptele operaţionale şi informaţiile de specialitate, de ordin teoretic, în situaţii concrete de comunicare de tipul: comunicare internă sau externă în cadrul instituţiilor publice, comunicare directă, interpersonală, funcţionar public – cetăţean.  să elaboreze în mod eficient și conștiincios lucrările de seminar.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1. Noțiuni introductive

Observație, Dialog

Administrația publică – definiție, abordări ale conceptului  Comunicarea – definiție, delimitări conceptuale  Forme și modele ale comunicării 2. Comunicarea publică   

idem

Definiție și caracteristici Principiile comunicării publice Funcțiile comunicării publice

3.Comunicarea în administraţia publică   

Expunere

idem

Comunicarea externă. Forme specifice Comunicarea internă. Forme specifice Operațiuni administrative de comunicare

4. Funcțiile comunicării publice

idem idem

5.Legislaţia comunicării publice 6. Valorile comunicării publice

idem

7.Comunicarea eficientă în relațiile administrației publice cu cetățenii

idem

Bibliografie 1. Deac, L. A. (2010) Comunicarea în administrația publică, Curs, București: Universitatea Athenaeum 2. Rădulescu, C. (2015) Imaginea instituției publice, București: Editura Universitară

Observaţii


3. Radu, N. R. (2015) Deontologia comunicării publice, Iași: Polirom 4. Beciu, C. (2011) Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Iaşi: Polirom 5. Rădulescu, C. (2009) Comunicare și protocol, București: Ed. Universității din București 6. Middleton, K., Trager, R., Chamberlin, B. F (2002) Legislaţia comunicării publice, Bucureşti: Polirom 7. Stanciu, Ş. (2005) Cultură şi comportament organizaţional, Bucureşti 8. Zemor, P. (2003) Comunicarea publică, Iași: Ed. Institutul European 9. Stoica, D. (2004) Comunicare publică. Relaţii publice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”: Iaşi 10.Pânişoară, I. O. (2008) Comunicarea eficientă, ediţia a-IIIa, Iaşi: Polirom 8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

1. Noțiuni introductive 

Administrația publică – definiție, perspective de analiză a conceptului  Comunicarea – definiție, delimitări conceptuale 2. Forme și modele ale comunicării    3.

Observaţii

Observație, Dialog, Discurs/Argumentare Lucru individual şi în echipă. idem

Forme ale comunicării: comunicarea verbală, nonverbală şi paraverbală; comunicarea scrisă Modele și teorii ale comunicării Scurt istoric al comunicării Funcțiile comunicării publice

idem

4. Comunicarea în administraţia publică. Comunicarea externă

idem

Comunicarea internă în administrația publică Operațiuni administrative de comunicare 5. Raporturile cetățenilor cu administrația publică 6. 7.

idem

Comunicarea și regimurile politice Comunicare, manipulare, propagandă

idem

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examinare pe parcurs

30%

Examinare orală

40%


argumentare

10.5 Seminar/laborator

capacitate de analiză şi sinteză

Număr prezenţe şi participare efectivă seminarii

20%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Prezentare referat

10%

capacitate de argumentare abilitatea de a rezolva probleme 10.6 Standard minim de performanţă Participarea la seminarii şi obţinerea punctajului la evaluarea sarcinilor de lucru din cadrul seminariilor. Obţinerea notei finale 5 la evaluarea cursului şi seminariilor.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

8. 09. 2017

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE/ Ştiinţe administrative şi studii regionale

1.3 Catedra

Ştiinţe administrative şi studii regionale

1.4 Domeniul de studii

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1.5 Ciclul de studii

LICENTA

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică – 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201.

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

LOGICĂ

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. Dr. ANDREEA ELENA MATIC


2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu

I

Conf. Dr. ANDREEA ELENA MATIC

2.5 Semestrul I

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

Or e

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

20

Tutoriat

10

Examinări

8

Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

78

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

   

Recomandabilă este promovarea de discipline din categoria științelor juridice şi sociale, logică generală, teoria generală a dreptului, retorică, filosofie, deontologie; Competenţe cognitive: deţinerea de achiziţii de bază din domeniul logicii generale şi logicii juridice, metodelor de investigare specifice logicii, raționamentele logice, sofisme,etc.; Competenţe acţionale: de informare şi documentare, de activitate în grup, de argumentare şi de utilizare a conceptelor logicii; realizarea de analize și interpretări active şi critice a normelor juridice; Competenţe afectiv-atitudinale: disponibilitate de implicare în procesul didactic, într-o manieră activă şi interactivă.

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu videoproiector şi sistem multi-media

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Sală de seminar dotată cu videoproiector şi sistem multi-media

6. Competenţele specifice acumulate


Competențe profesionale:

Competenţe profesionale

C1 Identificarea și aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice ale logicii: presupoziții, principii, valori, etici, modalități de gândire și practici C2 Ordonarea și formularea de idei, teme și probleme de logică și argumentare C3 Identificarea prin gândire critică (analiză și evaluare logice) a punctelor tari și slabe ale unor soluții, concluzii sau abordări alternative de probleme cu ajutorul logicii C4 Evidențierea cauzelor, principiilor și semnificațiilor acțiunilor, experienței și modului de gândire a ființei umane C5 Producerea/ proiectarea și comunicarea de idei / cunoștințe din domeniul logicii formale

Competenţe transversale

C6 Medierea interumană și interculturală prin identificarea, analiza și soluționarea unor probleme interumane și interculturale CT1. Abordarea în mod realist și prin argumentare atât teoretică, cât și practică a unor situațiiproblemă, speţe cu grad mediu de dificultate în vederea soluționării lor corecte CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul dezvoltării autonomiei personale, inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

1.

7.2 Obiectivele specifice

   

Dobândirea de cunoştinţe privind principalele concepții, teorii și ramuri ale logicii cu accent pe aspectele şi raţionamentele Însuşirea conceptelor şi principiilor de bază cu care operează gândirea logică Ințelegerea principalelor argumente și teorii dezvoltate de logicieni Insușirea metodelor de cercetare specifice logicii juridice, evitarea sofismelor in argumentare Dobândirea de abilităţi practice in sensul argumentării și prezentării principalelor idei şi soluţii juridice

8. Conţinuturi VNB 8. 1 Curs 1.Obiectul și importanța logicii.

Metode de predare Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

2. Principiile logicii tradiționale. Principiile gândirii și logica modernă

Prelegere interactivă,

3. Logica propozițiilor

Prelegere interactivă,

Expunere, Problematizare

Observaţii Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă


4. Structura propoziției logice. Clasificarea judecăților.

Expunere, Problematizare

recomandată.

Prelegere interactivă,

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.

Expunere, Problematizare 5. Logica propozițională modernă

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

6. Noțiunea (definiție, structura, clasificare)

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

7. Operații logice. Logica claselor

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

8. Silogismul

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

9. Teoria argumentării şi demonstrația

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

10. Surse ale erorilor in argumentare

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

11. Sofismul

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare Prelegere interactivă,

12. Inducția și deducția. Inferențele inductive. Inferențele cauzale

Expunere, Problematizare

13. Raţionamentul

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

14.Definiţia. Notiune, clasificare, exemple

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.


Bibliografie

Botezatu, Petre – Introducere in logică, Ed. Polirom, Iași, 1997. Dima T, Marga A, Stoianovici D. - Logica generală, EDP, Bucureşti, 1991 Ioan, Petru – Educație și creație in perspectiva unei logici situaționale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995. 4. Lazăr, Cornel – Logică, curs practic, Editura Psihomedia, Sibiu, 2004. 5. Şerban Cernat Claudia- Logica acţiunii administrative, curs, Braşov, 2012. 1. 2. 3.

8. 2 Seminar/laborator 1. Principiile logicii - 2 ore

Metode de predare Conversaţia Euristică,Explicaţia

2.Metodologia logicii juridice – 2 ore

Conversaţia Euristică,Explicaţia

3. Noțiunea (definiție, structura, clasificare, exemple) -2 ore

Conversaţia Euristică,Explicaţia

4. Operații logice. Logica claselor

Conversaţia Euristică,Explicaţia

5. Raționamnetul. Silogismul

Conversaţia Euristică,Explicaţia

6. Sofismul.

Conversaţia Euristică,Explicaţia

7. Teoriile argumentării. Surse ale erorilor in argumentare

Conversaţia Euristică,Explicaţia

Observaţii Prezența obligatorie Prezența obligatorie Prezența obligatorie Prezența obligatorie Prezența obligatorie Prezența obligatorie Prezența obligatorie

Bibliografie minimală

Botezatu, Petre – Introducere in logică, Ed. Polirom, Iași, 1997. Cazacu Aurel – Introducere în logica formală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007 3. Dima T, Marga A, Stoianovici D.- Logica generală, EDP, Bucureşti, 1991 4. Fârte, Gheorghe Ilie – Regimuri ale cantității in logica formală, Editura Ștefan Lupașcu, Iași, 1999 5. Lazăr, Cornel – Logică, curs practic, Editura Psihomedia, Sibiu, 2004. 1. 2.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului   

Disciplina posedă un statut epistemologic aparte, cu profunde valenţe inter- şi transdisciplinare. Disciplina se integrează cu domenii de interes critice actualmente pe plan juridic și influențează modul in care progresează societatea românească Pe cale de consecinţă, disciplina studiată oferă studenților capacitatea de a contribui la înțelegerea unor situaţii complexe din lumea contemporană, precum și in legătură cu nivelul actual de dezvoltare al științelor.

10. Evaluare


Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Corectitudinea răspunsurilor Examen 10.4 Curs

10.3 Pondere din nota finală

Examen scris

70%

Capacitatea de aplicare a

Referate,Evaluarea continuă,

30%

achiziţiilor în diverse situații

prin probe de verificare orală

Capacitatea de a identifica probleme cu statut critic

10.5 Seminar/laborator

Capacitatea de a-și argumenta ideile, prezența activă 10.6 Standard minim de performanţă • Cunoaşterea noţiunilor de bază proprii logicii juridicedreptului şi sesizarea interdependenţelor dintre acestea.  

Aplicarea achiziţiilor la prezentarea și argumentarea ideilor logice, cu grade de complexitate diferite. Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu achiziţii caracteristice altor discipline ale programului de licență

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

5.10.2017

Conf.univ. dr. Andreea MATIC

Conf.univ. dr. Andreea MATIC

Data avizării în catedră

Semnătura Director de Departament Conf.univ.dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică/Licențiat în științe administrative


(Pentru ocupațiile posibile a se vedea ghidul de studii) 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Iniţiere în metodologia cercetării ştiinţifice

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul II

2.6 Tipul de evaluare

Verificare

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

50

Tutorat

2

Examinări

2

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

94

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Nu este cazul

4.2 de competenţe

Nu este cazul

5.

Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs şi are un caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC, scheme pe tablă.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi individual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Se stimulează competitivitatea, studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor, rezolvării problemelor.

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe profesionale Competenţe transversale

  

utilizarea conceptelor de bază din domeniul cercetării ştiinţifice; evidenţierea statului lucrării de licenţă în cadrul lucrărilor ştiinţifice de nivel universitar; valorificarea regulilor profesionale şi deontologice care s-au impus în practica ştiinţifică pentru elaborarea unor studii ştiinţifice; evidenţierea normelor stabilite de publicaţiile prestigioase pentru scrierea lucrărilor ştiinţifice; evidenţierea tehnicilor şi etapelor de elaborare a unei lucrări de licenţă; culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de soluţii şi argumente în cadrul lucrărilor ştiinţifice, în special a unei lucrări de licenţă; evidenţierea criteriilor de evaluare a unei lucrări de licenţă; susţinerea unei lucrări de licenţă;

     

întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1.Obiectivul general al disciplinei

Parcurgerea cursului va ajuta studenţii să-şi însuşească regulile care s-au impus în practica ştiinţifică pentru elaborarea unor studii ştiinţifice şi, în special, a lucrării de licenţă.

7.2.Obiectivel e specifice

La absolvirea cursului participanţii vor fi capabili:           

să utilizeze conceptele de bază din domeniul cercetării ştiinţifice; să evidenţieze statul lucrării de licenţă în cadrul lucrărilor ştiinţifice de nivel universitar; să valorifice regulile profesionale şi deontologice care s-au impus în practica ştiinţifică pentru elaborarea unor studii ştiinţifice; să evidenţieze normele stabilite de publicaţiile prestigioase pentru scrierea lucrărilor ştiinţifice; să evidenţieze tehnicile şi etapele de elaborare a unei lucrări de licenţă; să culeagă, să analizeze şi să interpreteze date şi informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de soluţii şi argumente în cadrul lucrărilor ştiinţifice, în special a unei lucrări de licenţă; să evidenţieze criteriile de evaluare a unei lucrări de licenţă; să susţină o lucrare de licenţă; să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil o lucrare de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să aplice tehnici de relaţionare în grup, să deprindă şi să exercite rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8.1 Curs

Metode de predare

Introducere – denumirea, obiectivele și utilitatea disciplinei. Concepte și elemente de bază utilizate în cercetarea științifică

Discuţia facilitată, prelegerea

Metode de cercetare științifică, metode de certare juridică și administrativă

Prelegerea

Instrumentele dreptului, limbajul juridic și administrativ, valorificarea maximelor latine

Prelegerea

Aspecte de cercetare ştiinţifică necesare în elaborarea studiilor științifice și a lucrării de licenţă

Discuţia facilitată,


prelegerea

Bibliografie: Constantin Enăchescu, Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Editura Polirom, Iaşi 2005; Ion Craiovan, Un posibil ghid pe Rădulescu, Metodologia cercetării ştiinţifice, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2006; Septimiu Chelcea, Cum să red Bucureşti, 2006. 8.2 Seminarii

Metode

Concepte și elemente de bază utilizate în cercetarea științifică

Problematizarea, discuţia facilitată

Metode de cercetare științifică, metode de certare juridică și administrativă

Problematizarea, discuţia facilitată

Instrumentele dreptului, limbajul juridic și administrativ, valorificarea maximelor latine

Problematizarea, discuţia facilitată

Aspecte de cercetare ştiinţifică necesare în elaborarea studiilor științifice și a lucrării de licenţă

Problematizarea, discuţia facilitată

Bibliografie: Elena-Veronica Nicola, Metodologie juridică, Editura Juridic, Bucureşti, 2012; Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane , Editura Comunicare.ro, București, 2005; Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă; Editura Polirom, Bucureşti, 2006 Notă: se va urmări problematica indicată în cadrul cursurilor şi seminariilor (maxim 100 de pagini) 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare -

-

10.5 Seminar

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Verificare orală

40%

(prezentarea și susținerea unei lucrări științifice)

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare abilitatea de a rezolva probleme

Test grilă de evaluare a cunoștințelor

30%

Prezenţă activă la curs și seminar

20%

10.6 Standard minim de performanţă:  

Participarea la seminarii şi obţinerea notei finale 5 la evaluarea sarcinilor de lucru în cadrul acestora. Obţinerea notei finale 5 la evaluarea cursului şi seminariilor.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

05.10.2017

Conf. univ. dr. Ana ŞTEFĂNESCU

Conf. univ. dr. Ana ŞTEFĂNESCU


Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Științe Juridice, Sociale și Politice

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale Ştiinţe administrative Licenţă

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea Educaţie fizică disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs Asist.dr. Cicma Teodor 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de 1 2.5 1 2.6 Tipul de evaluare Verificare 2.7 Regimul studiu Semestrul practică disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2 3.3 seminar/laborator curs 3.4 Total ore din planul de 14 din care: 3.5 3.6 seminar/laborator învăţământ curs Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu 46 individual 3.9 Total ore pe semestru 60 3. 10 Numărul de credite 2 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe

OB

1 14 ore 10 10 10 10 6


5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului 5.2. de desfășurare a Existenţa bazei materiale - sală şi terenuri de jocuri sportive, instalaţii si seminarului/laboratorulu materiale sportive, echipament sportiv adecvat- stare de sanatate i corespunzătoare a studenţilor implicaţi

Competenţe transversale

profesionaleCompetenţe

6. Competenţele specifice acumulate

-capacitatea de a demonstra abilităţi de lucru în echipă; asimilarea tehnicilor de conlucrare în grup şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă. -cultivarea unui climat de colaborare, cooperare şi înţelegere faţă de toţi membrii grupului; -manifestarea unei atitudini de respect faţă de liderii grupului; -manifestarea iniţiativei în organizarea şi dirijarea diferitelor activităţi cu caracter specific; -cunoaşterea şi respectarea regulilor de bază necesare organizării şi desfăşurării activităţilor specifice specializării -capacitatea de a lucra independent în vederea valorificării informaţiilor specifice disciplinei parcurse în alte contexte. - asumarea răspunderii individuale faţă de îndeplinirea sarcinilor trasate anterior.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

7.2 Obiectivele specifice

al

6. Perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice generale şi specifice    

Optimizarea nivelului individual de pregătire fizică, insistând pe aptitudinile motrice semnalate ca fiind deficitare. Îmbogaţirea fondului de deprinderi motrice specifice unor ramuri de sport preferate şi aplicarea acestora cu randament superior în intreceri şi concursuri organizate Îmbunătăţirea stării generale de sanătate, atingerea unor indicatori funcţionali normali. Asigurarea unei dezvoltări fizice armonioase, prin acţionarea constantă asupra proporţionalităţii grupelor musculare, prevenirea instalării atitudinilor deficiente şi corectarea deficienţelor fizice semnalate la nivelul segmentelor şi coloanei vertebrale. Formarea şi asimilarea terminologiei sportive minimale, referitoare la: noţiuni de regulament, metode de pregătire


 

utilizate, parametrii, dozarea, igiena, fiziologia efortului fizic, planificarea şi efectele diferitelor exerciţii asupra organismului, noţiuni de tactică, etc Includerea unui număr cît mai mare de studenţi în practicarea organizată a diferitelor ramuri de sport, mai ales în afara orarului universitar. Instalarea efectelor cu caracter compensatoriu, în vederea limitării starilor de suprasolicitare psihică, induse de volumul de efort preponderent intelectual al specializării.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Prezentarea unui conţinut teoretic minimal vizând activitatea de educaţie fizică, realizarea instructajului pentru protecţia muncii, prezentarea obiectivelelor si a cerintelor disciplinei, susţinerea testărilor iniţiale. 2 ore

Expunere, descriere, instructaj

Programarea sarcinilor şi a nivelului de solicitare se face in funcţie de valoarea investigaţiilor iniţiale.

2. Repetarea principalelor procedee din fotbal -băieţi şi volei -fete, cunoscute din ciclurile anterioare. Aşezarea în sisteme de joc din atac şi apărare. Jocuri bilaterale. Dezvoltarea vitezei de recţie la stimuli auditivi şi vizuali. Repetarea startului din picioare şi a lansarii de la start, dezvoltarea vitezei de de deplasare prin accelerări pe distanţe variabile 20-60m. Educarea forţei dinamice la nivelul membrelor superioare, inferioare, abdomenului şi trunchiului prin metoda lucrului în circuit si prin lucrul pe ateliere. 10 ore

Demonstraţie, explicaţie, exersare practică sub forma de algoritmizare sau problematizare.

Parametrii efortului şi ponderea conţinuturilor abordate depind de reacţia subiecţilor la stimulii planificaţi, de ritmul individual de progres.

3. Evaluarea cu notă prin probe specifice, a nivelului de dezvoltare a vitezei de deplasare şi a forţei musculare segmentare 2ore

-

Conţinuturile din jocurile sportive vor fi reluate şi testate în semestrul 2.

4. Prezentarea tematicii abordate în Readaptarea la efort. Jocuri sportive. 2ore

semestrul

2.

5. Consolidarea principalelor elemente şi procedee tehnice specifice jocurilor sportive. Repetarea lor in condiţii de adversitate, în joc bilateral. Dezvoltarea elementelor capacităţii coordinative- ritm,precizie, echilibru static şi dinamic,orientare spaţio-temporală, combinarea mişcărilor, discriminare chinestezică, ambidextrie, agilitate. Educarea rezistenţei aerobe şi mixte prin metoda eforturilor uniforme

Expunere, descriere Lucru în grup, demostraţie, problematizare.

Se formează grupe de lucru în funcţie de aptitudini şi preferinţe faţă de anumite ramuri de sport.


şi variabile. 10 ore 6. Evaluarea cu notă prin probe specifice, a nivelului de dezvoltare a rezistenţei şi a gradului de stăpânire a unui joc sportiv 2ore.

-

Se ţine cont în notare şi de participarea la diferite competiţii sportive.

Bibliografie 1.Albu V. Teoria educaţiei fizice şi sportului. Constanţa: Exponto, 1999. 274 p. 2.Bompa T.O. Dezvoltarea calităţilor biomotrice (periodizarea). Bucureşti: Exponto, 2001. 282 p. 3.Raţă G., Raţă B.C. Aptitudinile în activitatea motrică. Bacău: EduSoft, 2006. 318 p. 4.Raţă G., Raţă Gh. Educaţia fizică şi metodica predării ei. Iaşi: PIM, 2008. 214 p.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Impactul disciplinei se manifestă prin creşterea capacităţii generale de lucru şi îmbunătăţirea randamentului în orice tip de activitate, formarea unor obişnuinţe de lucru organizat, prin formarea perseverenţei de a depaşi diferite bariere de ordin fizic sau mental.

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Performanţa motrică Rata de progres Frecvenţa la ore Participarea la competiţii Implicarea în efort, atitudinea faţă de disciplină 10.5 Seminar/laborator

Implicarea în activitatea sportivă de performanţă Redactare de referate cu tematică specifică

10.6 Standard minim de performanţă

Verificare practică prin probe de control specifice aptitudinilor motrice, prin inlănţuiri de procedee sau joc bilateral pentru deprinderile motrice.

50% valoarea rezultatelor 20% frecvenţă si atitudine favorabilă disciplinei 15% progresul înregistrat 15% participare la competiţii


Standardele minimale aferente tuturor componentelor capacităţii motrice testate (aptitudini motrice şi deprinderi specifice unor ramuri de sport)- îndeplinirea la nivelul notei 5 a baremului pentru testele utilizate în anul 1 de studiu şi frecvenţă 100% la activităţile practice. Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar ....................... . Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

26.09.2016

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe administrative şi regionale

1.4 Domeniul de studii

Stiinţe administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I - studii universitare de licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică/ Consilier administraţie publică-247001; inspector de specialitate administraţia publică-247003; referent de specialitate administraţie publică – 247004; consultant administraţie publică – 247005; administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201.

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Ştiinţa administraţiei II

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect.univ.dr. Slabu Elisabeta

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect.univ.dr. Slabu Elisabeta

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul 2

2.6 Tipul de evaluare

examen

2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

26


Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

11

Tutoriat

10

Examinări

8

Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

69

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 7. 8. 9. 10. 11.

Explicarea conceptului de management public, Identificarea modalităţilor de evaluare şi control al activităţii administraţiei publice, Prezentarea resurselor administraţiei publice Explicarea noţiunilor de birocraţie şi corupţie Identificarea modalităţilor de luare a deciziilor în administraţia publică

1. 2. 3. 4. 5.

Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a sarcinilor profesionale. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală Îndeplinirea la termen a sarcinilor profesionale Aplicarea cunoştinţelor teoretice în activităţi pratice Rezolvarea unor studii de caz , utilizând informaţiile acumulate în timpul cursului

7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice

Să explice şi să cunoască noţiunile fundamentale ale ştiinţei administraţiei    

Să cunoască noţiunea de management public, birocraţie, corupţie Să explice cum se realizează evaluarea şi controlul activităţii desfăşurate de administraţia publică Să înţeleagă, să aplice corect şi să interpreteze normele referitoare la procedurile identificate în administraţia publică Să cunoască regulile etice şi deontologice din administraţia publică


8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1-2. Noţiuni generale privind managementul public. Metode, tehnici şi instrumente manageriale în administraţia publică

Prelegerea, explicatia, discutia colectiva, problematizarea, studiul de caz

3. Resursele administraţiei publice

Idem

4. Managementul resurselor umane în administraţia publică

Idem

5. Evaluarea activităţii administraţiei publice

Idem

6-7. Controlul activităţii administraţiei publice

Idem

8-9. Decizia în administraţia publică

Idem

10. Actul administrativ – mijloc juridic al administraţiei publice

Idem

11. Birocraţia în administraţia publică

Idem

12. Corupţia în administraţia publică

Idem

13-14. Etică şi deontologie în administraţia publică

Idem

Observaţii

Bibliografie

1. Alexandru Ioan, Interdisciplinaritatea. Noua paradigmă în cercetarea şi reformarea administraţiei publice, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010. 2. Apostol Tofan Dana , Instituţii administrative europene, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006. 3. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 2, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016. 4. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 1, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014. 5. Apostol Tofan Dana, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 6. Androniceanu Armenia, Noutăţi în managementul public, ed. a 3-a, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008 7. Bălan Emil, Procedura administrativă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005 8. Coman Kund Liviu, Stiinţa administraţiei, Partea I, suport de curs, 2007, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi. 9. Daghie Viorel, Ioan Apostu, Elisabeta Guriţă (actual Slabu), Elemente de procedură civilă şi administrativă , Ed. Naţional, Bucureşti, 1999. 10. Daghie Viorel, Doina Mihăilă, Elisabeta Slabu, Etică şi deontologie , Ed. Sinteze, Galaţi, 2004. 11. Daghie, Viorel Doina Mihăilă, Elisabeta Slabu, Elemente de management public , Ed. Sinteze, Galaţi, 2005. 12. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 1, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 13. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 2, ed. 4 , rev., Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 14. Manda Cezar Corneliu, Elemente de ştiinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 15. Mihăilescu Mădălina–Elena, Drept administrativ: partea generală: curs universitar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016. 16. Tabără Vasile, Stiinţa administraţiei, Ed. Universtăţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2013. 17. Vedinaş Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 18. Vlaicu Cosmin-Radu, Birocraţie şi procedură în administraţia publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.


8. 2 Seminar 1.Cunoaşterea notiunilor de management public. Noul management Public

Metode de predare Lucrări practice, exerciţii, elaborarea de proiecte, simulari.

Obser vaţii 4 ore

Metode de explorare: studiu de caz, ancheta, observatia. 2. Gestionarea resurselor administraţiei publice

Idem

4 ore

3. Evaluarea şi controlul ativităţii administraţiei publice

Idem

6 ore

4. Specificitatea luării deciziei în administraţia publică

Idem

6 ore

4. Birocraţie şi corupţie în administraţia publică

Idem

4 ore

5.Etică şi deontologie în administraţia publică

Idem

4 ore

Bibliografie

1. Alexandru Ioan, Interdisciplinaritatea. Noua paradigmă în cercetarea şi reformarea administraţiei publice, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2010. 2. Apostol Tofan Dana , Instituţii administrative europene, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006. 3. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 2, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016. 4. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 1, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014. 5. Apostol Tofan Dana, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 6. Androniceanu Armenia, Noutăţi în managementul public, ed. a 3-a, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008 7. Bălan Emil, Procedura administrativă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005 8. Coman Kund Liviu, Stiinţa administraţiei, Partea I, suport de curs, 2007, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi. 9. Daghie Viorel, Ioan Apostu, Elisabeta Guriţă (actual Slabu), Elemente de procedură civilă şi administrativă , Ed. Naţional, Bucureşti, 1999. 10. Daghie Viorel, Doina Mihăilă, Elisabeta Slabu, Etică şi deontologie , Ed. Sinteze, Galaţi, 2004. 11. Daghie, Viorel Doina Mihăilă, Elisabeta Slabu, Elemente de management public , Ed. Sinteze, Galaţi, 2005. 12. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 1, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 13. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 2, ed. 4 , rev., Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 14. Manda Cezar Corneliu, Elemente de ştiinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 15. Mihăilescu Mădălina–Elena, Drept administrativ: partea generală: curs universitar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016. 16. Tabără Vasile, Stiinţa administraţiei, Ed. Universtăţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2013. 17. Vedinaş Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 18. Vlaicu Cosmin-Radu, Birocraţie şi procedură în administraţia publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

capacitate de analiză şi sinteză

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examinare scrisă

capacitate de interpretare a informaţiilor

60%

capacitate de argumentare 10.5 Seminar

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

Lucrări de seminar Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

40%

10.6 Standard minim de performanță -

Participarea activă la cursuri si seminarii Nota finală 5 (cinci) la examenul scris.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

06.10.2017

Lector dr. Elisabeta Slabu

Lector dr. Elisabeta Slabu

Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei Conf.dr. George Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departament

Științe Administrative și Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Științe Administrative

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005;


Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Drept civil

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Liviu Bogdan Ciucă

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Asist.univ.dr. Liliana Niculescu

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul II

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

20

Tutoriat Examinări

10

Alte activităţi...................................

3

3.7 Total ore studiu individual

83

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Notiuni de sociologie, notiuni generale de drept civil

4.2 de competenţe

Competente TIC

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Se stimulează competitivitatea, studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor, rezolvării problemelor.


Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 2.

C1. Capacitatea de înţelege noţiunile de bază ce interesează materia prescripţiei extinctive şi decăderii, precum şi materia persoanelor .

3.

C2. Capacitatea de înţelegere a regulilor care guvernează prescripţia extinctivă şi decăderea, capacitatea persoanei fizice şi capacitatea persoanei juridice.

4.

C3. Capacitatea de a înţelege rolul dreptului civil în apărarea drepturilor personal nepatrimoniale ale persoanei fizice. C4. Capacitatea de a înţelege natura juridică a instituţiilor ce interesează prescripţia extinctivă şi decăderea, persoana fizică şi persoana juridică. CT1. Înţelegerea şi fixarea instituţiilor de bază ale dreptului civil în vederea comprehensiunii şi aprofundării dreptului civil din anii următori. CT2. Aplicarea cunoştinţelor de bază de drept civil în soluţionarea unor probleme practice.

5. 6. 7.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

8.

Dobândirea noţiunilor de bază în materia dreptului civil, care asigură înţelegerea şi aprofundarea de cunoştinţe în anii următori la disciplinele de drept civil.

9. 7.2 Obiectivele specifice

Descoperirea utilităţii studiului dreptului civil în contextul soluţionării litigiilor din materia dreptului privat, folosind caracteristica de drept comun în materia a dreptului civil. La finalizarea acestei discipline, studenţii vor fi capabili :

  

Să explice noţiunile de bază din materia prescripţiei extinctive şi a subiectelor de drept civil. Să utilizeze cunoştinţele teoretice pentru soluţionarea unei speţe din practică. Să aplice cunoştinţele teoretice de drept civil pentru rezolvarea unor teste grilă conţinând atât probleme teoretice, cât şi practice.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

I. Persoana fizică . Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice. Noţiune şi caractere juridice. Începutul, conţinutul şi încetarea capacităţii de folosinţă.

Predare interactivă

Prelegere

II. Persoana fizică . Capacitatea de folosinţă a persoanei

Predare interactivă

Prelegere


fizice. Incapacităţile de folosinţă ale persoanei fizice . III. Persoana fizică. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. Noţiune şi caractere juridice. Lipsa capacităţii de exerciţiu.

Predare interactivă

Prelegere

IV. Persoana fizică. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. Capacitatea de exerciţiu restrânsă. Capacitatea de exerciţiu deplină. Incapacităţile de exerciţiu.

Predare interactivă

Prelegere

V. Persoana juridică. Noţiunea, clasificarea şi elementele persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea persoanei juridice.

Predare interactivă

Prelegere

Bibliografie fundamentală: 1. Constituţia României, republicată; 2. Noul cod civil, republicat; 3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil; 8. 2 Seminar/laborator Metode de predare

I. Fixarea noţiunilor teoretice predate la cursul nr. 1 prin explicaţii cu trimitere la cazuri practice.

Explicaţii. Aplicaţii practice.

Aplicaţii practice ale noţiunilor însuşite, inclusiv prin soluţionarea unor teste grilă.

Teste grilă.

II. Fixarea noţiunilor teoretice predate la cursul nr. 1 prin explicaţii cu trimitere la cazuri practice.

Explicaţii. Aplicaţii practice.

Aplicaţii practice ale noţiunilor însuşite, inclusiv prin soluţionarea unor teste grilă.

Teste grilă.

III. Fixarea noţiunilor teoretice predate la cursul nr. 1 prin explicaţii cu trimitere la cazuri practice.

Explicaţii. Aplicaţii practice.

Aplicaţii practice ale noţiunilor însuşite, inclusiv prin soluţionarea unor teste grilă.

Teste grilă.

IV. Fixarea noţiunilor teoretice predate la cursul nr. 1 prin explicaţii cu trimitere la cazuri practice.

Explicaţii. Aplicaţii practice.

Aplicaţii practice ale noţiunilor însuşite, inclusiv prin soluţionarea unor teste grilă.

Teste grilă.

V. Fixarea noţiunilor teoretice predate la cursul nr. 1 prin explicaţii cu trimitere la cazuri practice.

Explicaţii. Aplicaţii practice.

Aplicaţii practice ale noţiunilor însuşite, inclusiv prin soluţionarea unor teste grilă.

Teste grilă.

Observaţii Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Bibliografie: 1. 2. 3.

Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013,


Referinţe suplimentare: 4. 5. 6. 7.

1. Gabriela Răducan ş.a., Teste grilă pentru concursuri şi examene, Ediţia a 5-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014. Viorel Mihai Ciobanu, Mihalil Udroiu, Rodica Constantinovici( coord.), Teste grilă, Editura Solomon, Bucureşti, 2014. Codul civil Constituţia Românei

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Cunoştinţele dobândite la materia „Drept civil (II)” vor asigura: -

integrarea în programele din domeniu; încurajarea implicării în viaţa socială, culturală etc. prin înfiinţarea unor persoane juridice fără scop patrimonial; manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă; cunoaşterea şi aplicarea corespunzătoare a elementelor de notate legislativă şi a jurisprudenţei.

-

10. Evaluare Modalitatea practică de evaluare finală: examinare orală cu bilete conţinând două subiecte teoretice ce propun abordarea unor instituţii din materia studiată. La stabilirea notei finale se iau în considerare

10.1 Criterii de evaluare

- răspunsurile la examen

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen oral

70%

- testarea periodică prin lucrări tip grilă

10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului

10%

- activităţi gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc.

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Cerinţe minime pentru nota 5   

Cerinţe minime pentru nota 10

Să dovedească însuşirea minimă a materiei Expunerea orală să nu conţină erori grave/nescuzabile Activitate minimă în timpul semestrului.

 

Răspuns corect la cele două subiecte Cunoaşterea în afara cursului a unor elemente suplimentare, de regulă, din bibliografia recomandată Activitate susţinută în timpul semestrului.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

05.10.2017

Prof.univ.dr. Liviu Bogdan CIUCĂ

Asist.univ.dr. Liliana NICULESCU

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament Conf.univ.dr. George Cristian SCHIN


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

1.2 Facultatea / Departamentul

FSJSP/Științe administrative și studii regionale

1.3 Catedra

-

1.4 Domeniul de studii

Științe administrative

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administrație publică

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Economie

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

20

Tutoriat

4

Examinări

4

Alte activităţi...................................

5

3.7 Total ore studiu individual

83

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

-


4.2 de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 10. familiarizarea studenților cu problemele de stringentă actualitate legate de mecanismele funcţionării economiei naționale; 11. analizarea principalelor concepte economice; 12. cuantificarea situației economice a României; 13. înțelegerea rolului statului în rezolvarea problemelor induse de criza economică globală; 14. înțelegerea noilor provocări cu care se confruntă teoria și practica economică.

15. manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific; 16. valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. 17. înțelegerea dinamicii disparităților regionale și a posibilităților de atenuare a lor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi

18. Înțelegerea conceptelor fundamentale ale economiei contemporane. Tratarea problemelor socio-economice în interconectivitatea lor. Orientarea gândirii economice a studenților într-o manieră globală și dinamică.  Inducerea ideilor fundamentale legate de mecanismele economei de piață.  Tratarea problemelor economice la nivel micro și macroeconomic.  Formarea și susținerea culturii economice a studenților.


8. 1 Curs

Metode de predare

Analiza cererii şi a ofertei

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Teoria firmei

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Concurența perfectă și imperfectă

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Indicatorii macroeconomici în contextul sistemului conturilor naționale

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Echilibrul pe piața bunurilor și corelația venituri-cheltuieli

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Politica fiscală

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Consumul

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Șomajul

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Inflația

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Teoria economiei deschise

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Piața capitalului și activele financiare

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Politica monetară

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Creșterea economică

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Evoluția ciclică a economiei naționale

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Observaţii

Bibliografie Cocioc, Paul (coord.), Microeconomie, Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. De la Grandville, Economic growth”, Cambridge Academic Publishing House, 2016. Ionescu R.V., Economie politică, Ed. Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2009. Ionescu R.V., Romanian economy between economic growth and poverty: a regional approach, International Conference Exploration, Education and Progress in the Third Millenium, Galati, 12.05.2016. McKenzie R.B.& Lee D.R., The economic way of thinking for managers, Cambridge Academic Publishing House, 2016.


Pindyck R.S.& Rubinfeld D.L., Microeconomics, Prentice Hall Inc., New Jersey, 2001. Samuelson P. & Nordhaus W., Economie politică, Ed.Economica, Bucureşti, 2005. Schneider, Friedrich (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries, from 2003 to 2105: Different Developments. Retrieved from: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf Stiglitz Joseph E.& Walsh Carl E., Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005. De Vroey M., A history of macroeconomics from Keynes to Lucas and beyound, Cambridge Academic Publishing House, 2016. 8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Cerere, consum și utilitate în economia contemporană

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza input-urilor și costurilor în economia de piață

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Tipuri de concurență vs economia reală

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza indicatorilor macroeconomici în România

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza procesului investițional în România. Rolul investițiilor directe străine

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza politicii fiscale din România

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Evoluția consumului în România

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Dezechilibre pe piațaromânească a muncii

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza inflației în România

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către

Observaţii


studenți, evaluare. Analiza balanței de plăți a României

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Evoluția pieșei de capital în România

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Politica monetară a BNR

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Creșterea economică în România între cifre statistice și nivelul de trai

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Valabilitatea teoriei clasice a ciclurilor economice în condițiile provocărilor globale actuale

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Bibliografie Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – EURES, Ocupare, Mobilitate, Şomaj şi Protecţia Socială a Şomerilor, București, 2016, pp. 1-41. Consiliul Concurenței, Raport anual 2015, București, 2016, pp. 1-121. European Commission, European Economic Forecast – Winter, în European Economy, Institutional paper 020, 2016, pp. 110-112. Eurostat, Eurostat regional yearbook 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015. Ionescu Victor-Romeo, Economie, curs, 2016.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu curricula din alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi ai administrației ăubșice locale și regionale, ai mediului de afaceri, cât și cu alte categorii de specialiști din domeniile public si privat.

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare Cunoaşterea, sistematizarea și înțelegerea

10.2 Metode de evaluare Examen scris

10.3 Pondere din nota finală 70%


informaţiei predate la curs. Parcurgerea bibliografiei recomandate. 10.5 Seminar/laborator

Participarea la dezbateri la seminar frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de casă, teste.

Evaluare continuă

30%

10.6 Standard minim de performanţă  

cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; activitate la seminar de 50 %.

Data completării

01.09.2017

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Prof. univ. dr. Romeo – Victor IONESCU

Prof. univ. dr. Romeo – Victor IONESCU

Data avizării în catedră

Semnătura directorului de departament Conf.univ.dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

1.2 Facultatea

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Departamentul

Ştiinţe administrative şi studii regionale

1.4 Domeniul de studii

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I - studii universitare de licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

DREPT ADMINISTRATIV I

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ .dr. Mihăilescu Mădălina- Elena

2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator/proiect

Conf. univ. dr. Mihăilescu Mădălina- Elena

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul II

2.6 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

V

2.7 Regimul disciplinei

OB


3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/proiect

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator/proiect

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri

25

Tutoriat

10

Examinări

4

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

69

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

 -

4.2 de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, retroproiector

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

- Înţelegerea corelaţiei dintre dreptul administrativ şi alte ramuri ale dreptului; - Însuşirea conceptelor de bază cu care operează dreptul administrativ; - Cunoaşterea aprofundată a principiilor aplicabile administraţiei publice; - Organizarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; - Înţelegerea şi interpretarea misiunilor administraţiei publice în statul de drept, a raporturilor dintre autorităţile ce realizează administraţia publică la nivel central şi local; - Interpretarea şi aplicarea corectă a normelor şi principiilor de drept administrativ;


Competenţe transversale

- Dobândirea capacităţii de actualizare permanentă a instituţiilor dreptului administrativ în raport cu modificările legislative extrem de dinamice şi diversificate.

- Întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile generale, introductive specifice dreptului administrativ în vederea ancorării acestora în realitatea politico-administrativă din România.

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: -să utilizeze în mod adecvat noţiunile: administraţie locală, administraţie centrală, centralizare/descentralizare administrativă, autonomie administrativă, unitate administrativ - teritorială, tutelă administrativă, putere executivă, consiliu judeţean, consiliu local, prefect, primar; - să explice cum anume au evoluat instituţiile administrative în decursul timpului; - să înţeleagă raportul dintre administrare şi guvernare; - să explice principalele atribuţii ale diverselor autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; - să identifice clasele de funcţionari publici şi principalele lor drepturi şi obligaţii; - să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi


8. 1. Curs

Metode de predare

1.Noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ.

Prelegerea şi problematizarea

2. Definiţia, obiectul, trăsăturile dreptului administrativ.

Prelegerea şi problematizarea

3. Izvoarele normele şi raporturile de drept administrativ.

Prelegerea şi problematizarea

4. Organizarea administraţiei publice Noţiuni generale. Relaţia administrare-guvernare din România.

Prelegerea şi problematizarea

5. Preşedintele-noţiuni introductive, de bază.

Prelegerea şi problematizarea

6. Guvernul- noţiuni introductive, de bază.

Prelegerea şi problematizarea

7. Administraţia publică centrală de specialitate.

Prelegerea şi problematizarea

8. Administraţia publică locală- noţiuni introductive, de bază.

Prelegerea şi problematizarea

9. Principiile fundamentale de funcţionare a administraţiei publice.

Prelegerea şi problematizarea

10. Consiliul local, primarul.

Prelegerea şi problematizarea

11. Prefectul, consiliul judeţean, secretarul judeţului.

Prelegerea şi problematizarea

12. Funcţionarul public : definire, numire- noţiuni introductive.

Prelegerea şi problematizarea

13. Principalele drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici conform Statutului funcţionarilor publici.

Prelegerea şi problematizarea

14. Răspunderea funcţionarului public : noţiuni introductive, de bază.

Prelegerea şi problematizarea

Observaţii

Bibliografie : Dana APOSTOL TOFAN, Drept administrativ, vol.I, ediţia a III-a, Edit. C.H.Beck, colecţia Curs universitar, Bucureşti, 2014. Liviu COMAN –KUND, Florin COMAN-KUND, Drept administrativ. Sinteze teoretice şi exerciţii practice, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2013. Mădălina Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Parte generală .Curs universitar, Edit.Hamangiu, 2016. Mădălina-Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Partea generală. Caiet de seminarii, Edit Universitară, Bucureşti, 2016. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a X-a, revăzută şi actualizată, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2017. Alte referinţe bibliografice: Dacian Cosmin DRAGOŞ, Dezvoltare regională şi locală, Edit. Gewalt, Cluj Napoca, 2008. Antonie IORGOVAN - Tratat de drept administrativ, vol.I, Ediţia 4, Editura All BECK, Bucureşti, 2005; Ioan MURARU, Elena Simina TĂNĂSESCU (coordonatori), Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, colecţia Comentarii Beck, Bucureşti, 2008; Rodica Narcisa PETRESCU, Drept administrativ, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2009.


Anton TRĂILESCU, Drept administrativ, ediţia a IV-a, Edit C.H. Beck, Bucureşti, 2010. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a V-a, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; Verginia VEDINAŞ. Statutul funcţionarului public, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2009. 8. 2 Seminar/laborator/proiect 1. Noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ.

Metode de predare

Observaţii

Problematizarea; învăţarea prin descoperire

2. Definiţia, obiectul, trăsăturile dreptului administrativ.

Idem

3. Izvoarele normele şi raporturile de drept administrativ. 4. Organizarea administraţiei publice Noţiuni generale. Relaţia administrare-guvernare din România.

Idem

5. Preşedintele- noţiuni introductive, de bază.

Idem

6. Guvernul-noţiuni introductive, de bază.

Idem

7. Administraţia publică centrală de specialitate.

Idem

8. Administraţia publică locală- noţiuni introductive, de bază.

Idem

9. Principiile fundamentale de funcţionare a administraţiei publice.

Idem

10. Consiliul local, primarul.

Idem

11. Prefectul, consiliul judeţean, secretarul judeţului.

Idem

12. Funcţionarul public : definire, numire-noţiuni introductive.

Idem

13. Principalele drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici conform Statutului funcţionarilor publici.

Idem

14. Răspunderea funcţionarului public.

Idem

Bibliografie : Dana APOSTOL TOFAN, Drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a, Edit. C.H. Beck, colecţia Curs universitar, Bucureşti, 2014. Liviu COMAN –KUND, Florin COMAN-KUND, Drept administrativ. Sinteze teoretice şi exerciţii practice, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2013. Mădălina- Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ. Parte generală .Curs universitar, Edit. Hamangiu, 2016. Mădălina-Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Partea generală. Caiet de seminarii, Edit Universitară, Bucureşti, 2016. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a X-a, revăzută şi actualizată, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator/proiec t

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Capacitate de analiză şi sinteză

Examen scris

80%

Capacitate de interpretare a informaţiilor

Examen oral

-

Lucrări de seminar

Examinare orală

10%

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

Lucrări de seminar

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar/laborator/proiect

30.09. 2017

Conf. univ. dr.

Conf. univ.dr.

Mădălina-Elena Mihăilescu

Mădălina-Elena Mihăilescu

Data avizării în departament :

Semnătura directorului de departament Conf. univ. dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201


2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Demografie

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Violeta Puscasu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Iulian Şorcaru

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

Verificare 2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutorat

4

Examinări

4

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

64

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Nu este cazul

4.2 de competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, retroproiector, formulare specifice de înregistrare statistică

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe profesionale

1.

Competenţe transversale

4.

2. 3.

5.

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de populaţie, fenomen demografic, proces demografic, structură demografică, dinamică naturală, politici demografice, migraţie, tranziţie demografică identificarea principalelor etape care au marcat evoluţia numerică și structurală a populației României; explicarea atribuţiilor şi a eficienţei diverselor organe administrative centrale şi locale în politicile cu impact demografic;

întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

7.2 Obiectivele specifice

al

Cunoașterea trăsăturilor structurale și dinamice ale populaței în general și ale populației României în mod particular La finalul cursului, studenţii vor fi capabili:

     

să utilizeze în mod adecvat noţiunile: populaţie, fenomen demografic, proces demografic, structură demografică, dinamică naturală, politici demografice, migraţie, tranziţie demografică să indice şi să caracterizeze principalele etape care au marcat evoluţia numerică și structurală a populației României; să aplice practic metode de calcul și de statistica demografică să facă corelații între fenomenele și procesele demografice studiate și celelalte procese din societate să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs Curs I Introducere.Obiectul de studiu al demografiei. Populaţia – subiect interdisciplinar. Metodele, mijloacele si sursele de informare ale demografiei. Relevanţa administrativă a fenomenelor demografice

Metode de predare

Observaţii

Met. de comunicare:

Se va face frecvent apel la experiența personală

orale (prelegerea, explicatia, povestirea, discutia colectiva, problematizarea) si oral-vizuale(ppt) Met. de explorare:


observatia, studiul de caz) Metode de actiune: exercitii Curs II Evoluţia si dimensiunea numerică a populaţiei. /2h

Idem

Evoluţia numerică. Indicatori ai creşterii numerice a populaţiei (ritmul mediu anual de creştere, sporul mediu). Densitatea populației Curs III Structura populaţiei. Criterii si variabile de structurale

Idem

Structura populaţiei după variabile demografice. Populaţia după grupe de vârstă, sex, stare civilă. Curs IV Nupțialitatea, divorțialitatea

Idem

Curs V Piramida structurală. Riscuri asociate variaţiilor potenţialului demografic

Idem

Curs VI. Structura populaţiei după variabile economice. Populaţia activă şi inactivă, ocupată şi neocupată

Idem

Curs VII. Structura populaţiei după variabile socio-culturale şi medii de locuire. Populaţia după gradul de instruire, naţionalitate, limbă, religie. Relevanţa administrativă şi juridică a cunoaşterii structurii populaţiei.

Idem

Curs VIII Mişcarea populaţiei

Idem

Mişcarea naturală. Cauze şi efecte ale mişcării populaţiei. Natalitatea. Fertilitatea feminină Curs IX Mortalitatea. Mortalitatea infantilă. Cauzalitatea şi distribuţie teritorială a mortalităţii

Idem

Curs X Tranziţia demografică. Modelul general si modelul românesc. Comparaţii la nivel european

Idem

Curs XI Mişcarea migratorie. Imigraţia. Emigraţia.

Idem

Curs XII Structuri, organisme, instituţii. Politici demografice. Curs XIII Particularităţile demografice ale României.

Idem

Curs XIV Rolul familiei. Structuri, organisme, instituţii, politici demografice macro-regionale . Scenarii demografice

Idem

8. 2 Seminar 1. Seminar organizatoric. Introducere în demografie. Sursele de informare ale demografiei. Aplicații practice: evoluţia numerică, indicatori demografici ai creşterii numerice a populaţiei (ritmul mediu anual de creştere, sporul mediu), densitatea populaţiei.

Metode de predare Metode de actiune: exercitii, lucrari practice, elaborarea de proiecte, simulari. Metode de explorare: studiu de caz,

Observaţii Lucrările practice nefinalizate în timpul orelor de seminar vor fi continuate acasă


ancheta, observatia. 2. Structura populaţiei după variabile demografice. Piramida structurală. Structura populaţiei după variabile economice. Aplicații practice

Idem

3. Structura populaţiei după variabile socio-culturale şi medii de locuire. Aplicații practice

Idem

4. Mişcarea naturală. Natalitatea. Mortalitatea. Bilanţ natural.

Idem

5. Tranziţia demografică. Mişcarea migratorie.

Idem

6. Structuri, organisme, instituţii, politici demografice

Idem

7. Particularităţile demografice ale României

Idem

Bibliografie: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Traian Rotariu, Studii demografice, Ed. Polirom, București, 2010 Raouf Boucekkine, Natali Hritonenko, Yuri Yatsenko (eds), Optimal control of age-structured populations in economy,demography and the environment, Routledge, London, 2011 Remus G. Anghel, Istvan Horvath (eds), Sociologia migrației. Teorii și studii de caz românești, Polirom, București, 2009 Corina Doboș (ed.), Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu – o persppectivă comparată, Polirom, 2010 Violeta Puscasu, Demografie. Note de curs (manuscris) *** Recensamintele populatiei României din anii 1930, 1946, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare capacitate de analiză şi sinteză

10.4 Curs

capacitate de interpretare a informaţiilor

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examinare scrisă pe parcurs

30%

Examinare orală finală

40%

Lucrări de seminar

30%

capacitate de argumentare capacitate de analiză şi sinteză 10.5 Seminar

capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

10.6 Standard minim de performanţă Realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problema de complexitate medie din domeniul demografiei, in baza unei documentari proprii, argumentand metodelele, tehnicile, procedurile si instrumentele propuse a fi folosite, potrivit


principalelor concepte si teorii insusite. Elaborarea si tehnoreactarea in format electronic a unui proiect de specialitate pe o tema data si in restrictii de timp, aplicand principiile, normele si valorile eticii profesionale.

Data completării

Semnătura titularului de curs

30 septembrie 2017

Prof. univ. dr. Violeta Pușcașu

Data avizării în Departament

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de I 2.5 studiu Semestrul

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Științe Juridice, Sociale și Politice

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale Ştiinţe administrative Licenţă

Educaţie fizică

II

2.6 Tipul de evaluare Verificare 2.7 Regimul practică disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2 3.3 seminar/laborator curs 3.4 Total ore din planul de 14 din care: 3.5 3.6 seminar/laborator învăţământ curs Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu 46 individual 3.9 Total ore pe semestru 60 3. 10 Numărul de credite 2 4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

OB

1 14 ore 10 10 10 10 6


4.1 curriculum 4.2 competenţe

de de

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului 5.2. de desfășurare a Existenţa bazei materiale - sală şi terenuri de jocuri sportive, instalaţii si seminarului/laboratorulu materiale sportive, echipament sportiv adecvat- stare de sanatate i corespunzătoare a studenţilor implicaţi

Competenţe transversale

profesionaleCompetenţe

6. Competenţele specifice acumulate

-capacitatea de a demonstra abilităţi de lucru în echipă; asimilarea tehnicilor de conlucrare în grup şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă. -cultivarea unui climat de colaborare, cooperare şi înţelegere faţă de toţi membrii grupului; -manifestarea unei atitudini de respect faţă de liderii grupului; -manifestarea iniţiativei în organizarea şi dirijarea diferitelor activităţi cu caracter specific; -cunoaşterea şi respectarea regulilor de bază necesare organizării şi desfăşurării activităţilor specifice specializării -capacitatea de a lucra independent în vederea valorificării informaţiilor specifice disciplinei parcurse în alte contexte. - asumarea răspunderii individuale faţă de îndeplinirea sarcinilor trasate anterior.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

7.2 Obiectivele specifice

al

19. Perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice generale şi specifice    

Optimizarea nivelului individual de pregătire fizică, insistând pe aptitudinile motrice semnalate ca fiind deficitare. Îmbogaţirea fondului de deprinderi motrice specifice unor ramuri de sport preferate şi aplicarea acestora cu randament superior în intreceri şi concursuri organizate Îmbunătăţirea stării generale de sanătate, atingerea unor indicatori funcţionali normali. Asigurarea unei dezvoltări fizice armonioase, prin acţionarea constantă asupra proporţionalităţii grupelor musculare, prevenirea instalării atitudinilor deficiente şi corectarea deficienţelor fizice semnalate la nivelul segmentelor şi coloanei vertebrale. Formarea şi asimilarea terminologiei sportive minimale, referitoare la: noţiuni de regulament, metode de pregătire utilizate, parametrii, dozarea, igiena, fiziologia efortului fizic, planificarea şi efectele diferitelor exerciţii asupra organismului,


 

noţiuni de tactică, etc Includerea unui număr cît mai mare de studenţi în practicarea organizată a diferitelor ramuri de sport, mai ales în afara orarului universitar. Instalarea efectelor cu caracter compensatoriu, în vederea limitării starilor de suprasolicitare psihică, induse de volumul de efort preponderent intelectual al specializării.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Prezentarea unui conţinut teoretic minimal vizând activitatea de educaţie fizică, realizarea instructajului pentru protecţia muncii, prezentarea obiectivelelor si a cerintelor disciplinei, susţinerea testărilor iniţiale. 2 ore

Expunere, descriere, instructaj

Programarea sarcinilor şi a nivelului de solicitare se face in funcţie de valoarea investigaţiilor iniţiale.

2. Repetarea principalelor procedee din fotbal -băieţi şi volei -fete, cunoscute din ciclurile anterioare. Aşezarea în sisteme de joc din atac şi apărare. Jocuri bilaterale. Dezvoltarea vitezei de recţie la stimuli auditivi şi vizuali. Repetarea startului din picioare şi a lansarii de la start, dezvoltarea vitezei de de deplasare prin accelerări pe distanţe variabile 20-60m. Educarea forţei dinamice la nivelul membrelor superioare, inferioare, abdomenului şi trunchiului prin metoda lucrului în circuit si prin lucrul pe ateliere. 10 ore

Demonstraţie, explicaţie, exersare practică sub forma de algoritmizare sau problematizare.

Parametrii efortului şi ponderea conţinuturilor abordate depind de reacţia subiecţilor la stimulii planificaţi, de ritmul individual de progres.

3. Evaluarea cu notă prin probe specifice, a nivelului de dezvoltare a vitezei de deplasare şi a forţei musculare segmentare 2ore

-

Conţinuturile din jocurile sportive vor fi reluate şi testate în semestrul 2.

4. Prezentarea tematicii abordate în Readaptarea la efort. Jocuri sportive. 2ore

semestrul

2.

5. Consolidarea principalelor elemente şi procedee tehnice specifice jocurilor sportive. Repetarea lor in condiţii de adversitate, în joc bilateral. Dezvoltarea elementelor capacităţii coordinative- ritm,precizie, echilibru static şi dinamic,orientare spaţio-temporală, combinarea mişcărilor, discriminare chinestezică, ambidextrie, agilitate. Educarea rezistenţei aerobe şi mixte prin metoda eforturilor uniforme şi variabile. 10 ore

Expunere, descriere Lucru în grup, demostraţie, problematizare.

Se formează grupe de lucru în funcţie de aptitudini şi preferinţe faţă de anumite ramuri de sport.


6. Evaluarea cu notă prin probe specifice, a nivelului de dezvoltare a rezistenţei şi a gradului de stăpânire a unui joc sportiv 2ore.

-

Se ţine cont în notare şi de participarea la diferite competiţii sportive.

Bibliografie 1.Albu V. Teoria educaţiei fizice şi sportului. Constanţa: Exponto, 1999. 274 p. 2.Bompa T.O. Dezvoltarea calităţilor biomotrice (periodizarea). Bucureşti: Exponto, 2001. 282 p. 3.Raţă G., Raţă B.C. Aptitudinile în activitatea motrică. Bacău: EduSoft, 2006. 318 p. 4.Raţă G., Raţă Gh. Educaţia fizică şi metodica predării ei. Iaşi: PIM, 2008. 214 p.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Impactul disciplinei se manifestă prin creşterea capacităţii generale de lucru şi îmbunătăţirea randamentului în orice tip de activitate, formarea unor obişnuinţe de lucru organizat, prin formarea perseverenţei de a depaşi diferite bariere de ordin fizic sau mental.

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Performanţa motrică Rata de progres Frecvenţa la ore Participarea la competiţii Implicarea în efort, atitudinea faţă de disciplină 10.5 Seminar/laborator

Implicarea în activitatea sportivă de performanţă Redactare de referate cu tematică specifică

Verificare practică prin probe de control specifice aptitudinilor motrice, prin inlănţuiri de procedee sau joc bilateral pentru deprinderile motrice.

50% valoarea rezultatelor 20% frecvenţă si atitudine favorabilă disciplinei 15% progresul înregistrat 15% participare la competiţii

10.6 Standard minim de performanţă 

Standardele minimale aferente tuturor componentelor capacităţii motrice testate (aptitudini motrice şi deprinderi specifice unor ramuri de sport)- îndeplinirea la nivelul notei 5 a baremului pentru


testele utilizate în anul 1 de studiu şi frecvenţă 100% la activităţile practice. Data completării

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

1.2 Facultatea

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Departamentul

Ştiinţe administrative şi studii regionale

1.4 Domeniul de studii

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I - studii universitare de licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

DREPT ADMINISTRATIV I

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Mihăilescu Mădălina- Elena

2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator/proiect

Conf. univ. dr. Mihăilescu Mădălina- Elena

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul I

2.6. Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/proiect

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator/proiect

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20


Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri

15

Tutoriat

20

Examinări

5

Alte activităţi...................................

4

3.7 Total ore studiu individual

94

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

 -

4.2 de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, retroproiector

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

- Înţelegerea corelaţiei dintre dreptul administrativ şi alte ramuri ale dreptului; - Însuşirea conceptelor de bază cu care operează dreptul administrativ; - Cunoaşterea aprofundată a principiilor aplicabile administraţiei publice; - Organizarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; - Înţelegerea şi interpretarea misiunilor administraţiei publice în statul de drept, a raporturilor dintre autorităţile ce realizează administraţia publică la nivel central şi local; - Interpretarea şi aplicarea corectă a normelor şi principiilor de drept administrativ;

Competenţe

- Dobândirea capacităţii de actualizare permanentă a instituţiilor dreptului administrativ în raport cu modificările legislative extrem de dinamice şi diversificate. - Întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.


transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile generale, introductive specifice dreptului administrativ în vederea ancorării acestora în realitatea politico-administrativă din România.

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: -să utilizeze în mod adecvat noţiunile: administraţie locală, administraţie centrală, centralizare/descentralizare administrativă, autonomie administrativă, unitate administrativ - teritorială, tutelă administrativă, putere executivă, consiliu judeţean, consiliu local, prefect, primar; - să explice cum anume au evoluat instituţiile administrative în decursul timpului; - să înţeleagă raportul dintre administrare şi guvernare; - să explice principalele atribuţii ale diverselor autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; - să identifice clasele de funcţionari publici şi principalele lor drepturi şi obligaţii; - să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8. 1. Curs

Metode de predare

1.Noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ.

Prelegerea şi problematizarea

2. Definiţia, obiectul, trăsăturile dreptului administrativ.

Prelegerea şi problematizarea

3. Izvoarele normele şi raporturile de drept administrativ.

Prelegerea şi problematizarea

Observaţii


4. Organizarea administraţiei publice Noţiuni generale. Relaţia administrare-guvernare din România.

Prelegerea şi problematizarea

5. Preşedintele.

Prelegerea şi problematizarea

6. Guvernul.

Prelegerea şi problematizarea

7. Administraţia publică centrală de specialitate.

Prelegerea şi problematizarea

8. Administraţia publică locală.

Prelegerea şi problematizarea

9. Principiile fundamentale de funcţionare a administraţiei publice.

Prelegerea şi problematizarea

10. Consiliul local, primarul, managerul public.

Prelegerea şi problematizarea

11. Prefectul, consiliul judeţean, secretarul judeţului.

Prelegerea şi problematizarea

12. Funcţionarul public : definire, numire, avansare.

Prelegerea şi problematizarea

13. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici.

Prelegerea şi problematizarea

14. Răspunderea funcţionarului public.

Prelegerea şi problematizarea

Bibliografie : Dana APOSTOL TOFAN, Drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a, Edit. C.H.Beck, colecţia Curs universitar, Bucureşti, 2014. Liviu COMAN–KUND, Florin COMAN-KUND, Drept administrativ. Sinteze teoretice şi exerciţii practice, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2013. Mădălina Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Parte generală .Curs universitar, Edit. Hamangiu, 2016. Mădălina -Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Partea generală. Caiet de seminarii, Edit. Universitară, Bucureşti, 2016. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a X-a, revăzută şi actualizată, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2017. Alte referinţe bibliografice: Dacian Cosmin DRAGOŞ, Dezvoltare regională şi locală, Edit. Gewalt, Cluj Napoca, 2008. Antonie IORGOVAN - Tratat de drept administrativ, vol.I, Ediţia 4, Editura All BECK, Bucureşti, 2005; Ioan MURARU, Elena Simina TĂNĂSESCU (coordonatori), Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, colecţia Comentarii Beck, Bucureşti, 2008;


Rodica Narcisa PETRESCU, Drept administrativ, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2009. Anton TRĂILESCU, Drept administrativ, ediţia a IV-a, Edit C.H. Beck, Bucureşti, 2010. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a V-a, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; Verginia VEDINAŞ. Statutul funcţionarului public, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2009. 8. 2 Seminar/laborator/proiect 1. Noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ.

Metode de predare

Observaţii

Problematizarea; învăţarea prin descoperire

2. Definiţia, obiectul, trăsăturile dreptului administrativ.

Idem

3. Izvoarele normele şi raporturile de drept administrativ. 4. Organizarea administraţiei publice Noţiuni generale. Relaţia administrare-guvernare din România.

Idem

5. Preşedintele.

Idem

6. Guvernul.

Idem

7. Administraţia publică centrală de specialitate.

Idem

8. Administraţia publică locală.

Idem

9. Principiile fundamentale de funcţionare a administraţiei publice.

Idem

10. Consiliul local, primarul, managerul public.

Idem

11. Prefectul, consiliul judeţean, secretarul judeţului

Idem

12. Funcţionarul public : definire, numire, avansare.

Idem

13. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici.

Idem

14. Răspunderea funcţionarului public.

Idem

Bibliografie : Dana APOSTOL TOFAN, Drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a, Edit. C.H.Beck, colecţia Curs universitar, Bucureşti, 2014. Liviu COMAN –KUND, Florin COMAN-KUND, Drept administrativ. Sinteze teoretice şi exerciţii practice, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2013. Mădălina Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ. Parte generală.Curs universitar, Edit.Hamangiu, 2016. Mădălina-Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Partea generală. Caiet de seminarii, Edit. Universitară, Bucureşti, 2016. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a X-a, revăzută şi actualizată, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.


9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator/proiec t

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Capacitate de analiză şi sinteză

Examen scris

80%

Capacitate de interpretare a informaţiilor

Examen oral

-

Lucrări de seminar

Examinare orală

10%

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

Lucrări de seminar

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

30.09. 2017

Conf. univ. dr.

Conf. univ.dr.

Mădălina-Elena Mihăilescu

Mădălina-Elena Mihăilescu

Data avizării în departament :

Semnătura directorului de departament

10.2017

Conf. univ. dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

1.2 Facultatea

Științe Juridice, Sociale și Politice

1.3 Departamentul

Științe Administrative și Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Științe sociale, politice și administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administrație publică/licențiat în științe administrative Ocupații posibile: Consilier administrația publică – 242201; Inspector de specialitate administrația publică – 247003; Referent de specialitate administrația publică - 247004; Consultant administrație publică – 247005; Administrator public – 242208; Manager public; Specialist în relații de muncă –


242323; Consilier forță de muncă și șomaj – 242301

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Contabilitatea instituțiilor publice

2.2 Titularul activităților de curs

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

2.3 Titularul activităților de seminar

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învățământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuția fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

10

Tutorat

2

Examinări

2

Alte activități...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

44

3.8 Total ore pe semestru

100

3. 9 Numărul de credite

4

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Nu este cazul

4.2 de competențe

Cunoașterea și aplicarea (la un nivel de bază a) tehnicilor și procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilității

5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1. de desfășurare a cursului

Cursul se desfășoară pe baza bibliografiei indicate și a notelor de curs și are un caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC, scheme pe tablă.

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Seminarul se desfășoară pe baza bibliografiei indicate și a notelor de curs și are un caracter interactiv. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât și individual, sub îndrumarea și controlul cadrului didactic. Se stimulează competitivitatea, studenții sunt încurajați să-și perfecționeze calitatea expunerilor, rezolvării problemelor. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC, scheme pe tablă.


Competențe transversale

profesionale

Competențe

6. Competențele specifice acumulate

C1: utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private. C7: aplicarea legislației privind evidenta financiar-contabila in cadrul unei entități publice, calculul aferent salarizării, taxelor si impozitelor aferente.

CT2: aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1.Obiectivul general al disciplinei

Parcurgerea cursului va ajuta studenții să își însușească, să selecteze, să combine și să utilizeze adecvat cunoștințele, abilitățile și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea rezolvării cu succes a problemelor teoretice și practice specifice disciplinei contabilitate.

7.2.Obiectivel e specifice

La absolvirea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe specifice:    

Posibilitatea ținerii evidenței primare a documentelor la o entitate publică; Sprijinirea compartimentului financiar-contabil în întocmirea lucrărilor periodice de sinteză în cadrul unei entității publice; Sprijinirea compartimentului de resort al entității publice în efectuarea inventarierii; Acordarea de asistența de specialitate angajatorului în evaluarea patrimoniului entității publice.

8. Conținuturi Metode de

Observații

8. 1 Curs predare 8.1.1. ORGANIZAREA SISTEMULUI BUGETAR ŞI A CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE: principiile bugetare; sistemul unitar de bugete; clasificația bugetară – tablou de prezentare a veniturilor și cheltuielilor publice; ordonatorii de credite; principiile contabile și principiile execuției bugetare; planul de conturi specific instituțiilor publice.

Prelegerea, problematizarea, învățarea prin descoperire

2 ore

8.1.2. CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII FINANŢĂRII BUGETARE A INSTITUŢIILOR PUBLICE: finanțarea bugetară – aspecte conceptuale și legale; documente utilizate în finanțarea bugetară; contabilitatea finanțării instituțiilor publice centrale și locale; contabilitatea finanțării din sursele bugetelor fondurilor speciale și a fondurilor cu destinație specială, contabilitatea instituțiilor publice autofinanțate (finanțate din venituri proprii).

Idem

2 ore

8.1.3. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE (I): definiții, clasificări, evaluare; conturi de reflectare a operațiunilor economico-financiare; documente utilizate.

Idem

2 ore

8.1.4. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE (II): aplicații practice

Idem

2 ore


privind contabilizarea activelor imobilizate. 8.1.5. CONTABILITATEA STOCURILOR LA INSTITUȚIILE PUBLICE (I): definiții, clasificări, evaluare; conturi de reflectare a operațiunilor economicofinanciare; documente utilizate.

Idem

2 ore

8.1.6. CONTABILITATEA STOCURILOR LA INSTITUŢIILE PUBLICE (II): aplicații practice privind contabilizarea stocurilor.

Idem

2 ore

8.1.7. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERȚII (I): Definiții, clasificări, evaluare; Conturi de reflectare a operațiunilor economico-financiare; Documente utilizate.

Idem

2 ore

8.1.8. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII (II): Aplicații practice privind contabilizarea decontărilor cu terții.

Idem

2 ore

8.1.9. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE (I): Definiții, clasificări, evaluare; Conturi de reflectare a operațiunilor economico-financiare; Documente utilizate

Idem

2 ore

8.1.10. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE (II): aplicații practice privind contabilizarea operațiunilor de trezorerie.

Idem

2 ore

8.1.11. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, FINANŢĂRILOR (I): Delimitări conceptuale.

Idem

2 ore

8.1.12. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI FINANŢĂRILOR (II): aplicații practice privind cheltuielile bugetare; aplicații practice privind veniturile și finanțările.

Idem

2 ore

8.1.13. SITUAȚIILE FINANCIARE TRIMESTRIALE ŞI ANUALE (I): bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația modificărilor în structura activelor, capitalurilor

Idem

2 ore

8.1.14. SITUAȚIILE FINANCIARE TRIMESTRIALE ŞI ANUALE (II): anexele la situațiile financiare (politici contabile și note explicative); contul de execuție bugetară

Idem

2 ore

VENITURILOR

ŞI

Bibliografie: Chebac N., Contabilitate publică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009; Chebac N., (coordonator) și colectiv, Să gestionăm mai bine fondurile publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008; Mardiros N.D., Scorțescu I.F., Contabilitate publică, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, 2007; Pitulice C., Mariana Glăvan, Contabilitatea instituțiilor publice, Editura Contaplus, 2007; O.M.F.P. nr.2169/2009 Norme Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; O.M.F.P. nr.2290/2009 Norme Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale la instituțiile publice; OMFP nr.1917/2005 Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia; IFAC - Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Ed. CECCAR, 2009 București. 8. 2 Seminar

8.2.1. Noțiuni tehnico-aplicative strict necesare aparținând disciplinei bazele contabilității publice

8.2.2. Prezentarea patrimoniului unei entități publice

Metode de predare

Observații

Problematizarea, discuția facilitată, învățare prin descoperire – individual și în echipă

2 ore

Idem

2 ore


8.2.3. Contul – instrument de desfășurare și sistematizare a informației contabile

Idem

2 ore

8.2.4. Reguli de funcționare a conturilor

Idem

2 ore

8.2.5. Structura și forma conturilor

Idem

2 ore

8.2.6. Analiza contabilă a operațiunilor economico-financiare

Idem

2 ore

8.2.7. Particularități privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice

Idem

2 ore

8.2.8. Dezbateri privind organizarea sistemului bugetar din România

Idem

2 ore

8.2.9. Aplicații practice privind contabilitatea finanțărilor

Idem

2 ore

8.2.10 . Aplicații privind contabilitatea activelor imobilizate și a stocurilor

Idem

2 ore

8.2.11. Aplicații privind contabilitatea decontărilor cu terții

Idem

2 ore

8.2.12. Aplicații privind contabilitatea operațiunile de trezorerie

Idem

2 ore

8.2.13. Aplicații privind contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și finanțărilor

Idem

2 ore

8.2.14. Întocmirea situațiilor financiare

Idem

2 ore

Bibliografie: Chebac N., Contabilitate publică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009; Chebac N., (coordonator) și colectiv, Să gestionăm mai bine fondurile publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008; Mardiros N.D., Scorțescu I.F., Contabilitate publică, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, 2007; Pitulice C., Mariana Glăvan, Contabilitatea instituțiilor publice, Editura Contaplus, 2007; O.M.F.P. nr.2169/2009 Norme Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; O.M.F.P. nr.2290/2009 Norme Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale la instituțiile publice; OMFP nr.1917/2005 Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia; IFAC - Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Ed. CECCAR, 2009 București. 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilității instituțiilor publice

Examinare scrisă

25%

Cunoașterea şi interpretarea principalelor prevederi legislative relevante şi înțelegerea şi redarea ”vieții reale” a unei instituții publice prin intermediul acestor reglementări

Examinare orală

25%

Aplicarea unui raționament profesional

Examinare orală

20%


autentic în rezolvarea aplicațiilor practice

10.5. Seminar

Însușirea şi înțelegerea problematicii specifice tratate la curs şi seminar;

Examinare scrisă

10%

Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilității instituțiilor publice, cu ocazia rezolvării exercițiilor atât pe parcursul seminarului cât şi cu ocazia rezolvării temelor.

Examinare orală

10%

Capacitatea de argumentare şi evaluarea argumentelor proprii sau susținute de alții

Examinare orală

10%

10.6. Standarde minime de performanță:  

Participarea la seminarii și obținerea notei finale 6 la evaluarea sarcinilor de lucru în cadrul acestora. Obținerea notei finale 5 la evaluarea cursului și seminariilor.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

25.09.2017

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201


2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

ETICA ȘI DEONTOLOGIA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Conf. univ. dr. Andreea Elena Matic

2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu

II

Conf. univ. dr. Andreea Elena Matic

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

Ex

2.7 Regimul disciplinei

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

30

Tutorat

20

Examinări

4

Alte activităţi...................................

0

3.7 Total ore studiu individual

94

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

  

Recomandabilă este promovarea de discipline care să refere în mod specific la activitatea funcţionarilor publici Competenţe cognitive: deţinerea de achiziţii de bază din domeniul eticii şi deontologiei funcţiei publice; Competenţe acţionale: de informare şi documentare, de activitate în grup, de argumentare şi de utilizare a teoriilor şi doctrinelor juridice, realizarea de analize și interpretări active şi critice a normelor care reglementează activitatea şi deontologia funcţiei publice; Competenţe afectiv-atitudinale: disponibilitate de implicare în procesul didactic, într-o manieră activă şi interactivă.

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu videoproiector şi sistem multi-media

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală de seminar dotată cu videoproiector şi sistem multi-media


6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

Înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei);  manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi activitatea funcţionarilor publici şi conştientizarea nevoii de dezvoltare profesională; Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

cunoaşterea conceptelor morală, etică şi deontologie, a asemănărilor şi deosebirilor realităţilor pe care le exprimă;  cunoaşterea problematicii deontologiei, în general şi a deontologiei administrative, în special;  înţelegerea principiilor care stau la baza funcţiei publice;  cunoaşterea Statutului general al funcţionarilor publici în România; CT1. Abordarea în mod realist și prin argumentare atât teoretică, cât și practică a unor situații-problemă, speţe cu grad mediu de dificultate în vederea soluționării lor corecte CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul dezvoltării autonomiei personale, inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

    

7.2 Obiectivele specifice

  

Inţelegerea importanţei normelor morale şi deontologice ale activităţilor profesionale Înţelegerea noţiunilor de deontologie profesională şi deontologie a funcţiei publice Însuşirea noţiunilor de bază privitoare la deontologia funcţiei publice Explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) Înţelegerea şi însuşirea mecanismului de evoluţie şi construire a carierei profesionale Analiza noţiunii de deontologie profesională şi deontologie a funcţiei publice Analiza noţiunilor şi a conceptelor juridice implicate de acivitatea deontologică a funcţionarilor publici Cunoaşterea metodelor de combatere a corupţiei în activitatea funcţionarilor publici

8. Conţinuturi

8. 1 Curs

Metode de predare

1.Precizări terminologice privind morala, etica şi deontologia

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

2.Aspecte ale deontologiei profesiunilor libere deontologia medicală şi deontologia profesiei de avocat

clasice:

Prelegere interactivă,

Observaţii Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă


3. Caracteristici ale deontologiei actuale

Expunere, Problematizare

recomandată.

Prelegere interactivă,

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.

Expunere, Problematizare 4.Consideraţii generale privind deontologia funcţionarilor publici

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

5.Analiza elementelor constitutive ale deontologiei funcţionarilor publici

Prelegere interactivă,

6.Deontologia magistraţilor

Prelegere interactivă,

Expunere, Problematizare

Expunere, Problematizare 7.Deontologia funcţionarilor publici în România

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

8.Apariţia şi evoluţia statutului funcţionarilor publici în România

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare Prelegere interactivă,

9.Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

Expunere, Problematizare

10.Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

11.Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

12.Recrutarea funcţionarilor publici

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

13.Promovarea funcţionarilor publici

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată. Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.


14.Răspunderea funcţionarilor publici

Prelegere interactivă, Expunere, Problematizare

Prezenţa la curs este facultativă, însă recomandată.

Bibliografie 1. 2. 3.

Coman Kund, Liviu, Deontologia şi statutul funcţionarului public, suport de curs, DIDFR, Galaţi, 2013 Vedinaş, Verginia, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007 Vedinaş, Verginia, Statutul funcţionarului public european, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, în colaborare cu Constanţa Călinoiu; 4. Vedinaş, Verginia, Statutul funcţionarilor publici - Legea nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, Editura Universul juridic, 2009 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Legea nr. 7/2004 privind Codul deontologic al funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Analiza înţelesului termenilor morală, deontologie şi etică

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

2. Deontologia profesiior liberale, profesia medicală şi de avocat

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

3. Analiza comparativă a conceptelor funcţie publică şi funcţionar public 4. Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

5.Statutul funcţionarilor publici în România

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

6.Studii de caz privind drepturile şi îndatoririle funcţionarilor din administraţia publică locală

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

7.Combaterea corupţiei în administraţia publică

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

8.Aspecte specifice privind deontologia magistraților

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

9. Agenția Națională a funcționarilor publici din România

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

11. Deontologia funcționarului public european

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

12.Recrutarea funcţionarilor publici

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

13.Promovarea funcţionarilor publici

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

14.Răspunderea funcţionarilor publici

Conversaţia euristică,Explicaţia

Prezența obligatorie

10. Deontologia funcţionarilor publici din România

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului   

Disciplina posedă un statut epistemologic aparte, cu profunde valenţe inter- şi transdisciplinare. Disciplina se integrează cu domenii de interes practic în ceea ce priveşte activitatea funcţionarilor publici Pe cale de consecinţă, disciplina studiată oferă studenților capacitatea de a contribui la înțelegerea unor situaţii complexe în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor publici

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare Corectitudinea răspunsurilor

10.2 Metode de evaluare Examen

10.3 Pondere din nota finală 70%


Examen Capacitatea de a identifica probleme cu statut critic

10.5 Seminar/laborator

Capacitatea de aplicare a

Referate,Evaluarea continuă,

achiziţiilor în diverse situații

prin probe de verificare orală

30%

Capacitatea de a-și argumenta ideile, prezența activă 10.6 Standard minim de performanţă   

Cunoaşterea noţiunilor de bază proprii eticii şi deontologiei funcţiei publice Aplicarea achiziţiilor la prezentarea și argumentarea ideilor logice, cu grade de complexitate diferite. Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu achiziţii caracteristice altor discipline ale programului de licență

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01. 10. 2016

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Comunicare în administraţia publică

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina


2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

I 2.6 Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutorat

10

Examinări

14

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

94

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sală cu videoproiector. Cursul se desfăşoară pe baza notelor de curs și a bibliografiei şi are un caracter interactiv

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă. Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei şi a notelor de curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi individual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 

  

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei, precum: administrație publică, administrație publică centrală și locală, autorități publice, autonomie, descentralizare, serviciu public, comunicare socială, comunicare publică, comunicare internă, forme specifice ale comunicării în administrația publică, operațiuni administrative de comunicare, transparența decizională; explicarea şi interpretarea unor idei și procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei; cunoașterea și aprofundarea principiilor și funcțiilor comunicării în instituţiile publice; manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi


civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională;

Competenţe transversale

  

Abilităţi de lucru în echipă Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă Elaborarea la termen cu rigurozitate științifică și în mod eficient a lucrărilor de seminar, conform indicațiilor metodologice oferite de îndrumătorul științific.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul își propune să ofere studenților ansamblul de cunoștințe necesare înțelegerii rolului pe care îl are comunicarea în îndeplinirea misiunii fundamentale a administrației publice, și anume, aceea de a fi în slujba cetățenilor, precum și a modului în care diverse strategii de comunicare pot duce la îmbunătățirea raportului cetățean – administrație publică.

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului studenții vor fi capabili:  să utilizeze efectiv conceptele specifice disciplinei, atât din sfera administrației publice, cât și a comunicării;  să explice metodele actuale de comunicare tipice domeniului administraţiei publice;  să aplice conceptele operaţionale şi informaţiile de specialitate, de ordin teoretic, în situaţii concrete de comunicare de tipul: comunicare internă sau externă în cadrul instituţiilor publice, comunicare directă, interpersonală, funcţionar public – cetăţean.  să elaboreze în mod eficient și conștiincios lucrările de seminar.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1. Noțiuni introductive

Observație, Dialog

Administrația publică – definiție, perspective de analiză a conceptului  Comunicarea – definiție, delimitări conceptuale 2. Comunicarea publică și guvernarea  Guvernare, guvernanță, „noul management public”  Comunicarea în administrația publică – etapa neoWeberiană  Comunicarea în cadrul guvernanței publice 3. Forme ale comunicării în administrația publică  

Comunicarea externă în administrația publică – forme specifice Comunicarea internă în administrația publică – forme specifice

Expunere

idem

idem

Observaţii


 Operațiuni administrative de comunicare 4. Funcțiile comunicării publice

idem

5.Legislaţia comunicării publice în România

idem

6. Valori și principii ale comunicării publice

idem

7. Comunicarea eficientă în relațiile administrației publice cu cetățenii

idem

8. Comunicarea în situații de criză

idem

Bibliografie 1. Deac, L. A. (2010) Comunicarea în administrația publică, Curs, București: Universitatea Athenaeum 2. Haineș, R. (2014) Comunicare și guvernare, București: Editura Universitară 3. Rădulescu, C. (2015) Imaginea instituției publice, București: Editura Universitară 4. Radu, N. R. (2015) Deontologia comunicării publice, Iași: Polirom 5. Beciu, C. (2011) Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Iaşi: Polirom 6. Rădulescu, C. (2009) Comunicare și protocol, București: Ed. Universității din București 7. Middleton, K., Trager, R., Chamberlin, B. F (2002) Legislaţia comunicării publice, Bucureşti: Polirom 8. Rogojanu, A. (2004) Comunicare instituţională, Bucureşti: Edit ASE 9. Stanciu, Ş. (2005) Cultură şi comportament organizaţional, Bucureşti 10. Zemor, P. (2003) Comunicarea publică, Iași: Ed. Institutul European 11. Stoica, D. (2004) Comunicare publică. Relaţii publice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”: Iaşi 12.Pânişoară, I. O. (2008) Comunicarea eficientă, ediţia a-IIIa, Iaşi: Polirom 8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

1. Noțiuni introductive

Observație, Dialog, Monolog/discurs

Administrația publică – fenomen social complex

Lucru individual şi în echipă. 2. Forme și modele ale comunicării

idem

Forme ale comunicării: comunicarea verbală, nonverbală şi paraverbală; comunicarea scrisă  Modele și teorii ale comunicării  Scurt istoric al comunicării 3.Comunicarea în administraţia publică. Forme specifice ale comunicării din cadrul administraţiei publice

idem

 

Comunicarea publică Comunicarea externă și internă în administrația publică  Operațiuni administrative de comunicare 4. Funcțiile comunicării publice 3. 4.

Funcția de informare Funcția de valorizare sau promovare a imaginii

idem

Observaţii


(„marketingul public”) 5. Funcția formativă 5. Reguli și principii ale comunicării eficiente cu cetățenii 6. 7. 8.

Comunicare și guvernare Comunicarea în structurile administrației publice organizate ierarhic Comunicarea în cadrul rețelelor sociale specifice guvernanței publice

idem idem

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

capacitate de analiză şi sinteză

Examinare pe parcurs

30%

capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

Examinare orală

40%

capacitate de analiză şi sinteză

Număr prezenţe şi participare efectivă seminarii

20%

Prezentare referat

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare abilitatea de a rezolva probleme

10.6 Standard minim de performanţă Participarea la seminarii şi obţinerea punctajului la evaluarea sarcinilor de lucru din cadrul seminariilor. Obţinerea notei finale 5 la evaluarea cursului şi seminariilor.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

8. 10. 2017

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

1.2 Facultatea / Departamentul

FSJSP/Științe administrative și studii regionale

1.3 Catedra

-

1.4 Domeniul de studii

Științe administrative

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administrație publică

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Politici publice

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3.4 Total ore din planul de învăţământ

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

20

Tutoriat

10

Examinări

4

Alte activităţi (participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)

4

3.7 Total ore studiu individual

108

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Economie

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului 5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 20. familiarizarea studenților cu problemele de stringentă actualitate legate de mecanismele funcţionării economiei europene; 21. analizarea politicilor sectoriale esenţiale din prisma Statelor Membre; 22. reliefarea poziţiei UE față de integrarea României; 23. înțelegerea rolului statului în rezolvarea problemelor induse de criza economică globală; 24. înțelegerea noilor provocări cu care se confruntă UE.

25. manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific; 26. valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. 27. înțelegerea dinamicii disparităților regionale și a posibilităților de atenuare a lor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

28. Inducerea ideilor de apartenență europeană și de coeziune socioeconomică. Tratarea problemelor socio-economice la nivel national și supranațional. Integrarea studenților în comunitatea europeană și orientarea gândirii lor într-o manieră globală și dinamică.  Inducerea ideilor de apartenență europeană și de coeziune socioeconomică.  Tratarea problemelor socio-economice la nivel national și supranațional.  Integrarea studenților în comunitatea europeană și orientarea gândirii lor într-o manieră globală și dinamică.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs Politicile publice europene vs responsabilitatea socială – 2 ore 1. Noua definiție a politicii publice; 2. Noi actori implicați în politicile publice; 3. Politicile publice vs Grexit

Metode de predare Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Observaţii


Finanțarea politicilor publice – 2 ore 1. Perspactiva financiară 2014-2020; 2. Bugetul UE pe anul 2016; 3. Analiza comparativă a bugetului pe anul 2016 Noi provocări pentru politica în domeniul concurenței – 2 ore 1. Valabilitatea abordării ”clasice” a elemntelor politicii concurențiale; 2. Directiva Europeană Damages; 3. Raportul anual cu privire la politica în domeniul concurenței în UE; 4. Cooperarea internațională în controlul fuziunilor de firme; 5. Comisia Europeană și rezultatele monitorizării cartelelor Politica în domeniul industriei – 3 ore 1. Noi tendințe în politica industrială europeană; 2. Politica în domeniul inovației; 3. Politicile industriale sectoriale; 4. Politica industrială în România Politica Agricolă Comună – 3 ore 1. Nevoia de reformare a PAC în contextul actualei perspective financiare; 2. Finanțarea PAC; 3. Evoluția agriculturii UE; 4. Agricultura românească sub impactul PAC Politica în domeniul pescuitului și pisciculturii – 2 ore 1. Importanța socio-economică a pescuitului și pisciculturii; 2. Legislația UE în domeniul pescuitului și pisciculturii; 3. Evoluția politicii în domeniul pescuitului și pisciculturii în România Politica în domeniul mediului – 4 ore 1. Caracteristici generale; 2. Poluarea aerului; 3. Contaminarea solului; 4. Poluarea apei; 5. Poluarea sonoră; 6. Poluarea cu deșeuri; 7. Politica de mediu în România Politica în domeniul transporturilor – 4 ore 1. Noua dimensiune a politicii europene de transport; 2. Politica în domeniul transporturilor rutiere; 3. Politica în domeniul transporturilor feroviare; 4. Politica în domeniul transporturilor pe apele interioare; 5. Politica în domeniul transporturilor aeriene; 6. Politica în domeniul transporturilor maritime; 7. Politica în domeniul transporturilor în România Politica socială – 4 ore 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Caracteristici generale; Investiția socială; Protecția socială; Fondul Social European; Alte surse de finanțare europene cu impact social; Impactul crizei globale asupra riscului de sărăcie; Șomajul vs politica socială; Salariul minim; Dialogul social;

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv. Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv. Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv. Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.


10. Politica socială în România. Politica de dezvoltare regională – 2 ore 1. Politica regională europeană într-o nouă eră; 2. FEDR 2014-2020; 3. Disparități regionale la nivelul UE; 4. Politica regională în România. Bibliografie

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Cripss K., World's busiest airports announced, CNN, April http://edition.cnn.com/2016/04/04/aviation/worlds-busiest-airports/index.html

4,

2016

Retrieve

from:

Darley Mark D. R., Shipbuilding in Specialised Markets: Global Trends & Future Outlook, Lloyd’s Register Group Limited, 2015. Ionescu V.R.; Marchis G., The global crisis’ impact over EU public policies, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2012. Ionescu V.R. & Moga L., Innovation, learning and regional development, in International Journal of Education and Information Technologies, Issue 3, Volume 5, 2011. Ionescu V. R., Grexit between speculation and truth, in Public Administration & Regional Studies (PARS), No.1 (15), 2015. Ionescu V.R., European public policies under the challenges of a new complex crisis, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2016. van Liedekerke M., Prokop G., SRabl-Berger,S., Kibblewhite M. &, Louwagie G, Progress in the Management of Contaminated Sites in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2014. The Ministry of Economy, Trade and Relationships to the Business Environment from Romania, Strategic Plan, Bucharest, 2016, Retrieved from: www.minind.ro/prioritati_strategice/MECRMA_Plan_strategic.pdf Ministry of Labour, Family, Social Protection and Elderly Persons from Romania, Employment, Mobility, Unemployment and Unemployed Social Protection, Bucharest, 2016, Retrieved from: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/ Ministry of Labor, Family, Social Protection and Elderly Persons from Romania, Pensions and State Social Insurance, Bucharest, 2016, Retrieved from: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-sociala/pensii Ministry of Regional Development and Public Administration, Strategy for Territorial Development in Romania, Bucharest, 08.04.2016, Retrieved from: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979/-5512 National Agency for Employment, Employment, Mobility, Unemployment and Unemployed Social Protection, Bucharest, 2016. Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA), 2015 Production Statistics, 2016, Retrieved from http://www.oica.net/category/production-statistics/ Romanian Government, General Transport Masterplan, Bucharest, July 2015. Romanian Ministry for Agriculture and Rural Development, Priorități strategice și planuri de acțiuni sectoriale ale MADR, Bucharest, 2016, Retrieved from: http://www.madr.ro/transparenta-institutionala/prioritatile-strategice-siplanurile-de-actiuni-sectoriale-ale-madr-pe-anul-2016.htm Social Protection Committee, Review of recent social policy reform, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 07.01.2016. World Bank, International LPI Global Ranking, New York, 2016.


World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015-2016, Switzerland, 2015.

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Bugetul României şi criza globală - 1 oră

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Dominaţia individuală şi dominaţia colectivă (studii de caz) – 1 oră

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Politica industrială în contextul crizei globale – 2 ore

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Politica agricolă și relansarea economică – 2ore

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Politica în domeniul pescuitului – 1 oră

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Politica de mediu restricție sau stimul pentru dezvoltare – 2 ore

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Infrastructura – element al susţinerii procesului de catching up – 2ore

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Politica socială în contextul crizei globale – 1 oră

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Politica regională – noi evoluții – 2 ore

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Observaţii

Bibliografie EURATEX, European Union – 28 Textile & Clothing Industry, Brussels, 2016, Retrieved from www.euratex.eu EURATEX, EU Trade in Textile & Clothing Goods Went up in 2015, www.euratex.eu/pages/cith

Brussels, 2016, Retrieved from

EUROFER, Total Crude Steel Production, Brussels, 2016, Retrieved from

http://www.eurofer.org/Facts


%26Figures/Crude%20Steel%20Production/All%20Qualitisrpg EUROFER, Exports: All Qualities in '000 monthly metric tonnes, Brussels, 2016, Retrieved from http://www.eurofer.org/Facts%26Figures/Exports/Sections.rpg . European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC, COM(2016) 82 final, Brussels, 18.2.2016. European Commission, Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe, Brussels, 16.03.2016. European Commission, Commission adopts common rules to facilitate enforcement and enhance road safety, in News, Brussels, 18.03.2016. European Commission, Inland waterways: trilogue agreement on uniform safety standards for inland navigation, in News, Brussels, 18.03.2016. European Commission, Agriculture and Rural Development. European Union, April 2016, Brussel, Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_en.htm European Commission, Regulation on procedures and criteria concerning framework agreements for the allocation of rail infrastructure capacity, C(2016) 1954 draft, Brussels, 7 April 2016. European Commission, Key achievements of Regional Policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/key-achievements/#8

Brussels,

11.04.2016,

Retrieved

from:

European Commission, Landmark deal will deliver better rail services to passengers, in News, Brussels, 20.04.2016. European Commission, International enforcement cooperation in mergers: main principles and recent experiences, in Occasional discussion papers, no.2, May 2016. European Commission, Cartel statistics, 2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/competition European Commission, Simplification of EU Passenger Ship Safety Legislation, SWD(2016) 190 final, Brussels, 6.6.2016. European Commission, Commission refers Denmark and Finland to the Court of Justice of the EU for failing to comply with cabotage rules, in Press release, Brussels, 16 June 2016. European Commission, EU Industrial http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/eu/index_en.htm

Policy,

2016,

Retrieved

from:

European Commission, Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the financing of the CAP, Brussels, 2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/budget/index_en.htm European Commission, Total EU Allocation http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_ro.htm

of

EMFF,

2016,

Retrieved

from:

European Environment Agency, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2014 and inventory report 2016, Brussels, 17 June 2016. European Environment Agency, Use of freshwater resources, Brussels, 21 Mar 2016, Retrieved from: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-1 Eurostat, Economic Accounts for Agriculture, Brussels, January 2016. Eurostat, Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions, 10th of February 2016. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs0004/2 Eurostat, Generation and discharge of wastewater in volume, Brussels, 16-02-2016, Retrieved from:


http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ww_genv&lang=en# Eurostat, Each person in the EU generated 475 kg of municipal waste in 2014, in Pressrelease, no. 56, 22 March 2016. Eurostat, Municipal waste statistics, in Statistics explained, March http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics

2016,

Retrieved

from:

Eurostat, Environmental taxes made up 6.3% of tax revenues in the EU in 2014, Pressrelease no. 78, Brussels, 22 April 2016. Eurostat, Material deprivation statistics - early results, Brussels, April 2016, Retrieved http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Material_deprivation_statistics_-_early_results

from:

Eurostat, In 2015, CO2 emissions in the EU estimated to have slightly increased compared with 2014, Pressrelease no.89, Brussels, 3.05.2016. Eurostat, Population aged 30-34 by educational attainment level, sex and NUTS 2 regions, 25.05.2016, Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_12&lang=en Eurostat, How satisfied are inhabitants of EU capital cities with the air quality and noise levels?, Pressrelease no. 109, Brussels, 3 June 2016. Eurostat, Passengers embarked and disembarked in all ports, Brussels, 13.06.2016, Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do Eurostat, Fishing fleet, Total tonnage, Brussels, 30.06.2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00083&plugin=1 Eurostat, Fishing Fleet, Number of Vessels, Brussels, 30.06.2016, Retrieved http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00116&plugin=1

from:

Eurostat, Catches in all fishing regions, Brussels, 30.06.2016, Retrieved http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00076&plugin=1

from:

Eurostat, Aquaculture production in tonnes and value, Brussels, 30.06.2016, Retrieved http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00075&plugin=1

from:

Eurostat, Unemployment statistics, Brussels, June 2016, Retrived from: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics Eurostat, Total length of motorways, Brussels, 06.07.2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=ttr00002&plugin=1 Eurostat, Goods transport by road, Brussels, 06.07.2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=ttr00005&plugin=1 Eurostat, People killed in road accidents, Brusselss, 6.07.2016, Retrieved http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdtr420&plugin=1

from:

Eurostat, Transport by type of good, Brussels, 08.07.2016, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=iww_go_atygo&lang=en#

Retrieved

from:

Eurostat, Hospital beds by NUTS 2 regions, 12.07.2016, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_rs_bdsrg&lang=en

Retrieved

from:

Eurostat, Sea transport of goods, Brussels, 14.07.2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=ttr00009&plugin=1 Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex,

14.07.2016, Retrieved from:


http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=en# Eurostat, People living in households with very low work intensity by age and sex, Brussels, 14.07.2016, Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl11&lang=en# Eurostat, Severe material deprivation rate by age and sex, Brussels, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mddd11&lang=en

15.07.2016,

Retrieved

from:

Eurostat, Employment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfe2emprt&lang=en

19.07.2016,

Retrieved

from:

Eurostat, Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfu3rt&lang=en

19.07.2016,

Retrieved

from:

Eurostat, Employment rate by sex, age group 20-64, Brussels, 26.07.2016, Retrieved http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_10&plugin=1

from:

Eurostat, Total unemployment rate, Brussels, 29.07.2016, Retrived from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin=1 Eurostat, Population on 1 January by broad age group, sex and NUTS 3 region, 05.08.2016, Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_pjanaggr3&lang=en Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. Eurostat, Total length of railway lines, Brussels, 2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=ttr00003&plugin=1 Eurostat, Rail transport of passengers, Brussels, 2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ttr00015 Eurostat, Goods transport by rail, Brussels, 2016, Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ttr00006 Eurostat, Minimum wages, Brussles, 2016, Retrieved tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00155&plugin=1

from:

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi ai administrației ăubșice locale și regionale, ai mediului de afaceri, cât și cu alte categorii de specialiști din domeniile public si privat.

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen scris

70%

10.4 Curs

Cunoaşterea, sistematizarea și înțelegerea informaţiei predate la curs. Parcurgerea bibliografiei recomandate.

10.5 Seminar/laborator

Participarea la dezbateri la

Evaluare continuă

30%


seminar frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de casă, teste. 10.6 Standard minim de performanţă  

cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; activitate la seminar de 50 %.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.09.2017

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament Conf. univ. dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALAŢI

1.2 Facultatea / Departamentul

ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Catedra

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI STUDII REGIONALE

1.4 Domeniul de studii

ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

1.5 Ciclul de studii

CICLUL I, LICENTA

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

ELEMENTE DE DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Gabriela Getty POPESCU

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Gabriela Getty POPESCU

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare Verifi care

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

2.7 Regimul disciplinei

Obl.


3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

12

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

20

Tutorat

6

Examinări

8

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

84

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 curriculum

de 

4.2 competenţe

de 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

retroproiector

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

sală cu tablă, retroproiector

Competenţe

6. Competenţele specifice acumulate -Capacitatea de analiză şi sinteză -Capacitatea de a decide independent, fară imixtiuni şi influenţe -Capacitatea de a soluţiona probleme -Capacitatea de a lua decizii -Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii


Competenţe transversale

profesionale

-Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii -Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale

-Capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite -Abilitaţi de cercetare -Capacitatea de a interpreta legile -Cunoaşterea jurisprudenţei -Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi cu convenţiile internaţionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

al

Studiul acestei discipline îşi propune cunoaşterea de către studenţi a noţiunilor generale de drept penal, cum ar fi: noţiunea de drept penal, principiile dreptului penal, infracţiunea, sancţiunile de drept penal, procesul penal, principiile fundamentale ale procesului penal, acţiunea penală şi acţiunea civilă, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive.

7.2 Obiectivele specifice

Fiind un curs de maximă generalitate şi sinteză, parcurgerea lui devine pe cât de necesară pe atât de posibilă.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ NOŢIUNI GENERALE Dreptul penal ca ramură a dreptului; Generalităţi privind ştiinţa dreptului penal; Principiile fundamentale ale dreptului penal Raportul juridic penal; Izvoarele dreptului penal LEGEA PENALĂ ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII SALE Legea penală şi conţinutul normativ al acesteia; Interpretarea legii penale; Aplicarea legii penale în timp; Aplicarea legii penale în spaţiu; Cooperarea internaţională în lupta împotriva criminalităţii; Extrădarea. INFRACŢIUNEA Noţiunea de infracţiune; Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii;

Metode de predare Prelegeri, dezbateri cu studenţii şi studiu de caz, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

Observaţii


Conţinutul infracţiunii. FORMELE INFRACŢIUNII. PLURALITATEA DE INFRACTORI Aspecte generale privind pluralitatea de infractori; Participaţia penală UNITATEA ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI Unitatea de infracţiune; Pluralitatea de infracţiuni. RĂSPUNDEREA PENALĂ Răspunderea penală ca instituţie fundamentală; Principiile răspunderii penale; Înlocuirea răspunderii penale; Sancţiunile ce se aplică în cazul înlocuirii răspunderii penale; Cauzele care înlătură răspunderea penală. SANCŢIUNILE DE DREPT PENAL Sancţiunile de drept penal şi caracterul lor; Principii ale sancţiunilor de drept penal; Pedepsele. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ Luarea de mită; Darea de mită; Primirea de foloase necuvenite; Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor; Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi; Abuzul în serviciu contra intereselor publice; Neglijenţa în serviciu; Falsul material în înscrisuri oficiale; Falsul intelectual; Falsul în înscrisuri sub semnătură privată; Uzul de fals; Falsul în declaraţii DREPT PROCESUAL PENAL. PROCESUL PENAL CA MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIŢIEI PENALE Definirea procesului penal; Fazele procesului penal; Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept; Faptele şi raporturile juridice procesual penal IZVOARELE JURIDICE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL Noţiune; Clasificarea izvoarelor; Interpretarea normelor juridice; Aplicarea legii procesual penale în spaţiu şi în timp. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL Principiul legalităţii procesului penal; Principiul aflării adevărului Principiul prezumţiei de nevinovăţie; Principiul oficialităţii procesului penal; Principiul rolului activ; Garantarea libertăţii persoanei; Respectarea demnităţii umane; Garantarea dreptului de apărare; Limba în care se desfăşoară procesul penal; Folosirea limbii oficiale prin interpret. PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL Noţiunea de participanţi; Succesorii; Reprezentanţii Substituiţii procesuali; Organele judiciare.


PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL Noţiunea de parte; învinuitul; Inculpatul; Partea vătămată; Partea civilă; Partea responsabilă civilmente. ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL Noţiune de acţiune în justiţie; Acţiunea penală; Acţiunea civilă MĂSURILE PROCESUALE Noţiune şi clasificare măsurilor procesuale; Măsurile preventive Reţinerea; Obligarea de a nu părăsi localitatea; Obligarea de a nu părăsi ţara; Arestare învinuitului şi arestarea inculpatului; Măsurile de ocrotire şi de siguranţă; Măsurile asigurătorii; Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE Autoritatea de lucru judecat a hotărârii penale;Punerea în executare a pedepselor principale şi complementare; Punerea în executare a măsurilor de siguranţă, a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale, a dispoziţiilor prin care s-au aplicat dispoziţiile art. 181 Cod penal, a dispoziţiilor civile, a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat; Alte dispoziţii privind executarea; Contestaţia la executare Bibliografie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

F.Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Dott.A.Giuffre Editore, Milano, 2000. F.Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale-I, Dott.A.Giuffre Editore, Milano, 2008. F.Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale-II, Dott.A.Giuffre Editore, Milano, 2008. G.Antoniu, Vinovăţia penală, ediţia a doua, Editura Academiei, Bucureşti, 2002. G.Antoniu, Tentativa, Editura Societăţii Tempus, Bucureşti, 1995. A.Boroi, Drept penal. Partea generală, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006. C.Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Editura AII, Bucureşti, 1997. C.Bulai, B.N.Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007. C.Bulai, A.Filipaş, C.Mitrache, B.N.Bulai, Cr.Mitrache, Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă, ediţia a IV-a, Editura Trei, Bucureşti, 2008. J.M.L.Cuesta, Compendio de derecho penal. Parte especial, Dykinson, Madrid, 2007. L.Delpino, Diritto penale. Parte speciale, XV Edizione, Editore Giuridiche Simone, Napoli, 2006. F.Desportes, F.Le Gunehec, Le noveau droitpenal, Tome 1, Droitpenal general. Editura Economica, Paris, 1998. V.Dongoroz, Drept penal (Reeditarea ediţiei din 1939), Tratat, Editura Societăţii Tempus & Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Bucureşti, 2002. V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, I.Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, R.Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală, voi. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, în prima ediţie sau ediţia a Il-a, Editura Academiei Române şi Editura AII Beck, Bucureşti, 2003. V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, I.Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, R.Stănoiu, V.Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală, voi.II, Editura Academiei Bucureşti, 1970, în prima ediţie sau ediţia a Ii-a, Editura Academiei Române şi Editura All Beck, Bucureşti, 2003. V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, I.Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, R.Stănoiu, V.Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea specială, voi.III, Editura Academiei, Bucureşti, 1971 în prima ediţie sau ediţia a Il-a, Editura Academiei Române şi Editura All Beck, Bucureşti, 2003. V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, I.Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, R.Stănoiu, V.Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea specială, voi.IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, în prima ediţie sau ediţia a Il-a, Editura Academiei Române şi Editura All Beck, Bucureşti, 2003.


Gh.Ivan, Individualizarea pedepsei, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007. Gh.Ivan, Drept penal. Partea generală, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008. Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială, Editura C. H. Bech, Bucureşti, 2009. Gh.Ivan, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la noul Cod penal, ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010. 22. C.Mitrache, Cr.Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Editura Universul 23. Juridic, Bucureşti, 2007. 24. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Global Lex, Bucureşti, 2007. 25. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009. 26. Gh.Nistoreanu, A.Boroi, Drept penal. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2002. 27. R.Ottenhof, L individualisation de la peine. De Saleilles a aujourd' hui, Editura Eres, Paris, 2001. 28. S.M.Puig, Derecho penal. Parte general, T edicion, Editorial Reppertor, Barcelona, 2007. 29. G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, Droit penal general, 16-e edition, Dalloz, Paris, 1997. 30. T.Toader, Drept penal. Partea specială, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008. 31. N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, voi. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1993. 32. N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea specială, voi. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1994. 8. 2 Seminar/laborator Metode de Observaţii predare 18. 19. 20. 21.

-cunoasterea incriminarilor din Codul penal -intelegerea structurii si elementelor infractiunii -corelarea cunostintelor teoretice cu abilitatea de a le pune in practica -interpretarea unor notiuni utilizate de legiuitor la incriminarea unei fapte Bibliografie 1. Codul penal în vigoare (din anul 1969). 2.Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009). 3.Codul de procedură penală în vigoare (din anul 1969). 4.Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010). 5.Gh.Ivan, Drept penal. Partea generală, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008. 6.Gh.Ivan, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la noul Cod penal, ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010. 7.Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Global Lex, Bucureşti, 2007. 8. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare


Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi

20

10.4 Curs

Notele acordate, pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz ...

30

10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă 

Minim 4 la examinare finală la care se adaugă un punct pentru îndeplinirea în proporţie de 50% a activităţiilor de seminar;

 Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătur a titularului de seminar

3.10.2016

Lect. univ. dr. Gabriela Getty POPESCU

Lect. univ. dr. Gabriela Getty POPESCU

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ.dr. George C. SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE STIINTE ADMINISTRATIVE SI REGIONALE

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe administrative

1.5 Ciclul de studii

Licentă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Pratica de specialitate

2.2 Titularul activităţilor de curs

Dr. Cornea Valentina


2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

6

din care: 3.2 curs

3.3 seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de învăţământ

90

din care: 3.5 curs

3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

90

3.9 Total ore pe semestru 3. 10 Numărul de credite

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Cunoştinte de bază ȋn domeniul administraţiei publice

4.2 de competenţe

 

Operare PC Cunoşterea modalităţilor de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe profesionale

Competenţe transversale

-

­ ­

Să identifice și să utilizeze limbajul și cunoștinţele de specialitate din domeniul știinţelor administrative; Să descrie principalele caracteristici ale instituţiilor publice și ale organizaţiilor nonprofit; Să interpreteze corect terminologia de specialitate și conţinutul normelor juridice; Să relaţioneze cu publicul sau solicitanţi ai diferitelor tipuri de servicii și /sau instituţii; Să opereze în diferite programe informatizate prin care se elaborează baze de date, evidenţe, statistici sau se înregistrează circuitul actelor, specifice instituţiei în care se face practică. Activitate în grup, comunicare cu grupuri profesionale; Realizarea de aprecieri valorice referitor la activitatea administraţiei publice, cât şi referitor la procesul de învăţare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Obiectivul disciplinei 7.1

general

7.2 Obiectivele specifice

al

Aplicarea cunoștinţelor teoretice în organizarea și derularea activităţilor din structurile funcţionale în care se desfăşoară practica;

 

Observarea și înţelegerea modului de organizare și funcţionare a instituţiei/organizaţiei sau structurii gazdă; Analiza rolului diverselor categorii de actori în procesul decizional; (conducătorul instituţiei, structurile din subordine, cetăţeni, organizaţii ale societăţii civile, alte instituţii și organizaţii); Analiza activităţii prin care instituţia răspunde diferitelor solicitări (petiţii, solicitări de informaţii, reclamaţii administrative și sesizări de probleme de interes public);

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie: 8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală 100%

Elaborareaşi pezentarea portofoliului de practică.

Evaluarea finală 10.6 Standard minim de performanţă

Elaborareaşi pezentarea portofoliului de practică.

Data completării

Semnătura titularului de curs

03.10.2016

Semnătura titularului de seminar Lect.univ.dr. Valentina CORNEA

Data avizării în departament

Semnătura directoruluii de departament Conf.univ.dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administrație publică/Licențiat în științe administrative (Pentru ocupațiile posibile a se vedea ghidul de studii)

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Resurse umane. Legislaţie si proceduri

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu


2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu

II

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

2.5 Semestrul II

2.6 Tipul de evaluare

Verificare

2.7 Regimul disciplinei

Opţională

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

34

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutorat

2

Examinări

2

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

78

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 curriculum

de

cunoștințe de: teoria generală a statului și dreptului, elemente de drept civil, știinţa administraţiei, logică formală, sociologie generală.

4.2 competenţe

de

   

utilizarea conceptelor de bază cu privire teoria generală a statului și dreptului; utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative; identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ; comunicarea orală şi scrisă în limba română a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs şi are un caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC, scheme pe tablă.

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi individual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Se stimulează competitivitatea, studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor, rezolvării problemelor.

6. Competenţele specifice acumulate


utilizarea conceptelor de bază din domeniul resurselor umane, a principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în sectorul privat și public; identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale de bază cu privire la resursele umane din sectorul privat și public; aplicarea instrumentelor strategice pentru organizarea și dezvoltarea carierei angajaților în acord cu dezvoltarea instituţională.

 

Competenţe transversale

profesionale

Competenţe

aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalităţilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1.Obiectivul general al disciplinei

Parcurgerea cursului va ajuta studenţii să îşi însuşească, să selecteze, să combine şi să utilizeze adecvat cunoştinţele, abilităţile şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a problemelor de bază cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor umane şi utilizarea procedurilor specifice pentru inserţia profesională în sectorul privat și public.

7.2.Obiectivel e specifice

La absolvirea cursului participanţii vor fi capabili:            

să utilizeze conceptele de bază din domeniul resurselor umane; să argumenteze importanţa legislaţiei specifice domeniul resurselor umane în sectorul privat și public; să explice distincţia dintre competenţele specialiştilor în domeniul resurselor umane, precum şi dintre competențele acestora şi a celor din domeniul juridic; să indice categoriile de angajați în sectorul privat și public; să identifice regimul juridic aplicabil raporturilor de muncă; să explice distincția dintre munca subordonată, munca relativ subordonată și munca independentă; să prezinte sistemul actelor juridice cu caracter normativ care reglementează relațiile de muncă; să prezinte sistemul actelor juridice cu caracter normativ din perspectiva organizării și controlului muncii; să prezinte sistemul documentelor de evidență a personalului; să explice legătura dintre sistemul actelor juridice cu caracter normativ care reglementează relațiile de muncă și contractul individual de muncă/actul administrativ de numire în funcția publică; să prezinte fizionomia juridică a unui contract individual de muncă în cadrul sistemului documentelor de evidență a personalului; să acorde asistenţă sau consultanţă de specialitate cu privire la inserţia angajaţilor și dezvoltarea carierei acestora în acord cu dezvoltarea instituţională.

Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Domeniul resurselor umane, dreptul profesional și dreptul muncii

Prelegerea

Standarde ocupaționale în domeniul resurselor umane, competențe specifice și importanța legislației

Prelegerea

Importanța legală a competențelor profesionale în procesul inserției profesionale

Prelegerea


Regimul juridic al raporturilor de muncă întemeiate și neîntemeiate pe un contract individual de muncă

Prelegerea

Sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relațiile de muncă

Prelegerea

Sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relațiile de muncă și sistemul documentelor de evidență a personalului

Prelegerea

Contractul individual de muncă – aspecte legale și procedurale cu privire la elementele acestuia

Prelegerea

Elemente generale cu privire la inserția profesională și cariera funcționarilor publici

Prelegerea

Bibliografie: Legislaţia muncii; Tratate, monografii, cursuri: Ana Ştefănescu, Resurse umane.Legislaţie şi proceduri (curs universtar) Ştefănescu, Munca la domiciliu şi telemunca - drept intern şi comparat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; Articole, studii: Ana expert resurse umane), în “Jurnalul de studii juridice”, nr. 1-2/2015; Ana Ştefănescu, The place of human resources inspector among in “Jurnalul de studii juridice”, nr. 3-4/2014. 8. 2 Seminar

Metode

Domeniul resurselor umane, dreptul profesional și dreptul muncii

Problematizarea, discuţia facilitată

Standarde ocupaționale în domeniul resurselor umane, competențe specifice și importanța legislației

Problematizarea, discuţia facilitată

Importanța legală a competențelor profesionale în procesul inserției profesionale

Problematizarea, discuţia facilitată

Regimul juridic al raporturilor de muncă întemeiate și neîntemeiate pe un contract individual de muncă

Problematizarea, discuţia facilitată

Sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relațiile de muncă

Problematizarea, discuţia facilitată

Sistemul actelor cu caracter normativ care reglementează relațiile de muncă și sistemul documentelor de evidență a personalului

Problematizarea, discuţia facilitată

Contractul individual de muncă – aspecte legale și procedurale cu privire la elementele acestuia

Problematizarea, discuţia facilitată

Elemente generale cu privire la inserția profesională și cariera funcționarilor publici

Problematizarea, discuţia facilitată

Bibliografie: Legislaţia muncii; Monografii, cursuri: Ana Ştefănescu, Resurse umane.Legislaţie şi proceduri (curs universtar), Editura Lumen, Iaşi, 2015, Alexandru Ţiclea (coordonator), Laura Georgescu, Ana Cioriciu Ştefănescu, Barbu Vlad, Dreptul public al muncii, Editura Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2010. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală


10.4 Curs

10.5 Seminar

-

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare abilitatea de a rezolva probleme

Verificare scrisă (test grilă și exerciții)

70%

-

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare abilitatea de a rezolva probleme

Participarea la discuții, realizarea unor sarcini de lucru individual sau în echipă

20%

Prezenţă la curs și seminar

10%

Notă: un material acceptat pentru participarea la conferinţa internaţională a studenţilor „Donaris” 2017 compensează verificarea scrisă în proporție de 70%-80%

10.6 Standard minim de performanţă:  

Participarea la seminarii şi obţinerea notei finale 5 la evaluarea sarcinilor de lucru în cadrul acestora. Obţinerea notei finale 5 la evaluarea cursului şi seminariilor.

Data completării

05.10.2017

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

.

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conferențiar univ. dr. George Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL STIINTE ADMINISTRATIVE SI STUDII REGIONALE

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe administrative

1.5 Ciclul de studii

Licentă

1.6 Programul de studii/Calificarea

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

2.2 Titularul activităţilor de curs

Dr. Cornea Valentina

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Dr. Cornea Valentina

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Op.


3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat Examinări

12

Alte activităţi...................................

12

3.7 Total ore studiu individual

78

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Noţiuni fundamentale de administraţie publică

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Videoproiector, laptop

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Videoproiector, laptop

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

  

Cunoaşterea abordărilor teoretice în domeniul protecţiei mediului prin politici publice; Proiectarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare durabilă; Cunoaşterea reglementărilor comunitare şi naţionale în domeniul protecţiei mediului; Capacitatea de a analiza conţinutul documentelor de reglementare, poziţie, informare şi consultare emise de organismele internaţionale şi naţionale în domeniul protecţiei mediului.


Competenţe transversale

    

Asumarea responsabilă a sarcinilor de învăţare, Capacitatea de a manifesta atitudine critică şi constructivă în analiza politicilor publice; Adoptarea unui stil de lucru individual, cât şi în echipă în vederea realizării sarcinilor de învăţare; Însuşirea şi aplicarea regulilor de deontologie profesională; Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei pe piaţa muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Formarea şi dezvoltarea competenţelor pentru o intervenţie calificată în elaborarea şi implementarea activităţilor de dezvoltare durabilă şi protectie a mediului.

7.3 Obiectivele specifice

-

Explicarea activităților de protecție a mediului în cadrul sistemului administrației publice; Facilităarea înțelegerii politicilor publice de mediu în complexitatea lor actuală (politică, supranațională, juridică, economică, socială, ecologică, tehnologică); Familiarizarea studenţilor cu fundamente teoretice, tehnici si practici de dezvoltare durabilă; Crearea unui context favorabil pentru asimilarea conceptelor, instrumentelor şi abordărilor aplicate în domeniul dezvoltării comunitare.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

1. Noţiunea de mediu

-

Definiţii: mediu, mediu natural, mediu artificial; Conţinutul noţiunii: elemente naturale, elemente antropice. Funcţiile mediului; Influenţa activităţii umane asupra mediului – amprenta ecologică.

2. Dezvoltarea durabilă ca strategie de mediu

-

Componentele unei strategii de mediu; Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă;

Indicatorii dezvoltării durabile; Măsurile de conformitate cu obiectivele dezvoltării durabile adoptate de România în procesul de pre- şi post-aderare; 3. Politica de mediu în România

Metode de predare Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

-

-

Baza legislativă a politicii de mediu în România;

-

Cadrul instituţional; Autorităţi publice, autorităţi locale; Organisme interministerialele;

-

Structuri de gestiune; Institute de cercetare şi inginerie tehnologică; Structuri naţionale de cooperare internaţională.

4. Tehnici şi acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului - Regimul general al tehnicilor şi al actelor de reglementare în domeniul mediului; - Tehnici de reglementare: norme / standarde ecologice; interdicţii şi limitări de ordin ecologic; instituirea de zone de protecţie;

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

Observaţii


Acte de reglementare: avizul de mediu, acordul de mediu, autorizaţia de mediu, autorizaţie integrată de mediu. 5. Instrumente în implementarea politicii de mediu -

-

Caracteristici generale ale instrumentelor utilizate în implementarea politicii de mediu; Instrumentele economico-financiare: taxele şi redevenţele. conversaţie euristică. Instrumente financiare; Sistemele de informare;

6. Administrarea reţelelor de arii naturale protejate

-

Definirea şi clasificarea ariilor naturale protejate; Categorii de arii naturale şi zone de protecţie; Instituirea şi finanţarea ariilor naturale protejate; Administrarea ariilor naturale protejate; Controlul şi suprvegherea ariilor protejate.

7. Protecţia şi conservarea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

-

Recunoaşterea internaţională a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; Statutul juridic al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; Regimul de administrare; Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; Regimul sancţionator în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

8. Protecţia factorilor naturali de mediu în aşezările umane - Protecţia animalelor sălbatice supuse vânatului; fondurile de vânătoare; - Administrarea şi gestionarea faunei cinegetice; - Exercitarea vânătorii; - Răspunderi şi sancţiuni. 9. Protecţia fondului piscicol - Noţiuni generale: fond piscicol, pescuit, avacultură; - Administrarea şi exploatarea fondului piscicol; - Organizarea şi dezvoltarea activtăţii de piscicultură; - Protecţia resurselor acvatice vii; - Răspunderi şi sancţiuni. 10. Protecţia şi utilizarea durabilă a apelor -

Expunere, agenda cu notiţe paralele,

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

Expunere, agenda cu notiţe paralele, problematizare, conversaţie euristică.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

Expunere,

problematizare, Regimul de folosire a apelor; Utilizarea durabila a apelor n contextul reglementarilor conversaţie euristică. interne române

Instrumente juridice de asigurare a gospodăririi durabile a apei: avize, notificări, autorizaţii. - Instituții cu atribuții în administrarea apelor potabile - Infracţiuni privitoare la protecţia şi exploatarea durabilă a apelor 11. Regimul juridic al pădurilor stabilit prin Codul silvic (Legea nr. 26/1996) - Noţini generale: pădure, fond forestier - Politici şi strategii de administrare şi protecţie a fondului forestier - Sistemul de administrate şi gospodărite a pădurilor -

12. Protecţia mediului artificial în aşezările umane - Conceptul de “mediu artificial”; - Cadrul legislativ privind asigurarea protecţiei mediului artificial; - Măsuri şi modalităţi de realizare a protecţiei mediului artificial;

Expunere, agenda cu notiţe paralele, conversaţie euristică.

Expunere, agenda cu notiţe paralele, conversaţie euristică.


Protecția spațiilor verzi din zonele urbane; Serviciile comunitare de utilități publice în slujba mediului. 13. Deşeurile, gestionarea şi controlul circuitului lor - Noţiunea de “deşeuri”; - Clasificarea deșeurilor; - Cadrul legal privind regimul deşeurilor; - Măsuri de prevenire a generării deșeurilor. -

Expunere, agenda cu notiţe paralele, problematizare, conversaţie euristică.

Bibliografie: 1. Daniela Marinescu, Tratat de Dreptul Mediului, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2008. 2. Politici de mediu . coord. Adriana Bebeşelea Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ “Ioan Slavici” Timişoara, 2012, p. 18-33, 55-65 3. Institutul European din România. Ghidul Politicilor Uniunii Europene. Broşura nr. 4 Politica de Mediu. Coordonator: prof. univ. dr. Rodica Stănescu, Bucureşti, 2012, 4. M.Hawlet., M. Ramech. Studiul politicilor publice. Epigraf, 204, p. 171-183 5. Elena-Maria Minea . Protecţia mediului. Suport de curs, 2008, p. 49, 50. 6. Raportul special nr.11//2009, Sustenabiltatea proiectelor LIFE-natură şi gestionarea acestora de către comisie. Disponibil: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/

7. Rapoartele Societãþii Deschise; politici şi drepturi de mediu - Constanþa: Editura Dobrogea, 2011Soros, p. 91 8. Achim Gheorghe. Dreptul mediului – Note de curs. Universitatea „Transilvania” Braşov, 2008 9. Ministerul Mediului şii a schimbărilor climatice. http://www.anpm.ro/Mediu/reglementari-16 10. Ghidul pentru participarea publicului la luarea deciziile de mediu realizat de Centrul de Resurse Juridice http://www.crj.ro/Ghid-pentru-participareapublicului-la-luarea-deciziilor-de-mediu/ 11. Ghid de aplicarea procedurilor EIA/ SEA/ EA, 2010. P.15-16. www.natura2000.ro, 12. Soroceanu V. - Creşterea economică şi mediul rural, Editura Economică, Bucureşti, 2000. - Ioan Răzmeriţă – Conservarea dinamică a naturii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983. 13. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013 – 2020 – 2030. 14. Răducan Oprea şi Florin Tudor, Legislaţie de protecţia mediului, Editura Europlus, Galaţi, 2007. 15. Mircea Duţu - Dreptul Mediului, Tratat, Editura Economică, Bucureşti, 2003. 8. 2 Seminar/laborator 1.

Perspective actuale asupra politici de mediu.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 3. Analiza instrumentele politicii de mediu în România. Sustenabilitatea instrumentelor financiare 4. Măsuri şi modalităţi de realizare a protecţiei mediului artificial. 5. Măsuri de prevenire a generării deșeurilor 2.

Metode de predare

Observaţii

Seminar socratic Prezentare în baza bibliografiei Dezdatere Prezentare în baza bibliografiei Prezentare în baza bibliografiei

6.

Răspunderea de mediu a corporațiilor

Simulare

7.

Solutii inovative în rezolvarea problemelor de mediu

Seminar - dezbatere

Bibliografie:

1. Daniela Marinescu, Tratat de Dreptul Mediului, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2008. 2. Politici de mediu . coord. Adriana Bebeşelea Editura Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ “Ioan Slavici” Timişoara, 2012, p. 18-33, 55-65 3. Institutul European din România. Ghidul Politicilor Uniunii Europene. Broşura nr. 4 Politica de Mediu.


Coordonator: prof. univ. dr. Rodica Stănescu, Bucureşti, 2012, 4. Elena-Maria Minea . Protecţia mediului. Suport de curs, 2008, p. 49, 50. 5. Raportul special nr.11//2009, Sustenabiltatea proiectelor LIFE-natură şi gestionarea acestora de către comisie. Disponibil: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ 6. Rapoartele Societãþii Deschise; politici şi drepturi de mediu - Constanþa: Editura Dobrogea, 2011Soros, p. 91 7. Ghidul pentru participarea publicului la luarea deciziile de mediu realizat de Centrul de Resurse Juridice http://www.crj.ro/Ghid-pentru-participareapublicului-la-luarea-deciziilor-de-mediu/ 8. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013 – 2020 – 2030. 9. Răducan Oprea şi Florin Tudor, Legislaţie de protecţia mediului, Editura Europlus, Galaţi, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului În dezvoltarea conţinuturilor disciplinei sunt reflectate principii şi metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului. Lucrările de referinţă aparţin cercetătorilor notorii din acest domeniu. Caracterul interdisciplinar asigură achiziţionarea de cunoştinţe şi formarea de abilităţi pentru inserţie în sfera ocupaţiilor din domeniul administraţiei publice.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare - Prezentarea de informații teoretice

10.4 Curs

Examen oral

10.3 Pondere din nota finală 10%

- Capacitatea de analiză, sinteză și interpretare a informațiilor

20%

- Capacitatea de argumentare

20%

- Cunoaştere şi explicare noţiuni fundamentale

30%

- Aplicare cunoştinţe teoretice 10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

Evaluări scrise în cadrul seminariilor

- Documentare, valorificarea resurselor bibliografice obligatorii

Portofoliul, evaluare orală -prezentarea unui document de poziție

- Comportament etic

Observaţia directă

20%

10% - Limbaj de specialitate 10.6 Standard minim de performanţă 

Elaborarea şi prezentarea unei schiţe metodologice de intervenţie în tratarea unei probleme de mediu.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

28.09.2017

Dr. Cornea Valentina

Dr. Cornea Valentina


Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament Conf. univ. dr. George-Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE STIINTE ADMINISTRATIVE SI REGIONALE

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe administrative

1.5 Ciclul de studii

Licentă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Științe politice

2.2 Titularul activităţilor de curs

Dr. Cornea Sergiu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Dr. Cornea Sergiu

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Opţională

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat


Examinări

4

Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

64

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

 

Participarea la cursul „Politologie” nu este condiţionată de parcurgerea în prealabil a unui alt curs din planul de învăţământ al specializării Administraţie publică. Operare PC Competenţe din domeniul dreptului constituţional

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Videoproiector, laptop

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Videoproiector, laptop

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Analiza, sinteza, compararea fenomenelor politice; Aplicarea practică a principiilor, legilor, metodelor studiate; Rezolvarea situaţiilor de problemă; Capacitatea de adaptare continuă la noile idei şi experienţe sociale; Dezvoltarea competenţelor de comunicare (dialog, dezbatere, negociere) ; Dezvoltarea şi utilizarea competenţelor necesare în participarea la viaţa politică; Interpretarea sau rezumarea mesajelor cu caracter politic. Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate;

­ ­ ­ ­ ­ ­

Alcătuirea discursurilor verbale şi scrise; Perceperea adecvată a mesajelor politice orale şi scrisă; Dezvoltarea abilităţilor intelectuale: studiu independent, investigaţie, aplicare; Aprecierea şi valorizarea diferitelor moduri de gândire şi acţiune; Reflectarea critică asupra prejudecăţilor şi stereotipurilor proprii şi ale altora; Interiorizarea necesităţilor pentru dezvoltarea profesională continuă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Obiectivul disciplinei 7.1

general

al

Socializarea politică a studenţilor, asigurarea componentei politice a procesului de pregătire a specialiştilor în baza realizărilor ştiinţei politice


contemporane. 7.4 Obiectivele specifice

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Înţelegerea principiilor, legilor, metodelor politologiei; Explicarea structurii politice a societăţii contemporane; Descrierea caracteristicilor societăţii democratice; Analiza forţelor politice dominante în societatea contemporană; Explicarea rolului partidelor politice în societatea contemporană; utilizarea corectă a conceptelor şi a informaţiei, capacitatea de a opera cu acestea; Înţelegerea problemelor lumii contemporane; Autonomizarea propriului demers cognitiv.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

1. 1. Obiectul de studiu al politologiei Definiţia ştiinţei politice. Apariţia ştiinţei politice. Tipologia problemelor studiate de politologie. Conţinutul şi hotarele ştiinţei politice. Legile şi categoriile politologiei. Metodele ştiinţei politice. Funcţiile politilogiei. Locul politologiei în sistemul ştiinţelor sociale. 1. 2. Puterea politică Definiţia puterii politice. Puterea politică - subsistem al puterii sociale. Aspectele şi trăsăturile specifice ale puterii politice. factorii de influenţă a puterii politice. Tipologia formelor puterii politice: forţa, constrângerea, stimularea, convingerea, manipularea, autoritatea. Funcţiile puterii politice: decizională, organizatorică, ideologică, coercitivă,, de control, de pregătire a specialiştilor. Subiecţii puterii politice: clasa dominantă, elita guvernantă, grupul particular, liderul politic. Autoritatea politică şi legitimitatea politică. Resursele dominaţiei politice.

3. Sistemul politic Sistemul politic - subsistem al sistemului social global. Abordarea sistemică a fenomenului politic.sistemul politic în viziunea lui D.Easton. modelul lui G.Almond.

Funcţiile sistemului politic: de organizare, de conducere, de autoreglare, de distribuire. Structura sistemului politic. Componentele sistemului politic: instituţional, funcţional, normativ, comunicativ, cultural. Tipologia sistemelor politice. 4. Statul - instituţia centrală a sistemului politic Conceptul de stat. Elementele definitorii ale mecanismului statal. Apariţia şi evoluţia statului. Teorii referitor la apariţia şi esenţa statului. Trăsăturile esenţiale ale statului. Funcţiile interne şi externe ale statului. Structura de stat: statul unitar, statul federativ, confederaţia. Forma de guvernare. Monarhia ca formă de guvernare. Particularităţile republicii parlamentare şi a celei prezidenţiale. Trăsăturile

Metode de predare Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Observaţii


definitorii ale statului de drept. Statul - providenţă.

5. Instituţia politică legislativă Esenţa parlamentarismului. Modalităţile de constituire a parlamentului: numirea (parţială sau totală), alegerea prin electori, votul universal. Structura parlamentului. Parlamentul unicameral. Parlamentul bicameral. Structura politică a parlamentului. Funcţiile parlamentului. Mecanismul de funcţionare a parlamentului.

6. Instituţia politică executivă Rolul guvernului în sistemul instituţiilor statale. Tipologia guvernelor contemporane. Modalităţi de formare a guvernului. Etapele procesului de constituire a guvernului.

Funcţiile guvernului. Relaţiile dintre guvern şi parlament. 7. Instituţia Şefului statului Instituţia şefului statului ca autoritate politică. Formele de organizare a instituţiei şefului statului. Desemnarea, alegerea şefului statului. Atribuţiile şi prerogativele şefului statului. Responsabilitatea şefului statului. Relaţiile şefului statului cu partidele politice, parlament şi guvern.

8. Partidele politice Criteriile de definiţie şi geneza partidelor politice. structura, statutul juridic şi funcţiile partidului politic. Tipologia partidelor politice. Caracteristicile juridice ale partidelor politice. Sistemele de partide: unipartidismul, bipartidismul, pluripartidismul. Partidele politice şi campaniile electorale. Partidele politice în Republica Moldova. Grupurile de presiune. 9. Regimurile politice nedemocratice Noţiunea şi caracterul regimului politic. Tipologia regimurilor politice. Regimurile autoritare. Tipologia regimurilor autoritare.Regimurile totalitare. Interpretările totalitarismului: Carl Friedrich, Hannah Arendt, Raymond Aron. Abordarea totalitarismului ca proces. Regimurile sultanice şi regimurile posttotalitare.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, 10. Regimurile politice democratice  Definiţia democraţiei. Caracteristicile democraţiei moderne. problematizare, Modele ale democraţiei contemporane. Fazele democratizării. conversaţie euristică Viitorul democraţiei.

11. Procesul electoral Rolul alegerilor în societăţile democratice. Caracterul multifuncţional al alegerilor. Dreptul de vot şi semnificaţiile sale. Trăsăturile votului. Esenţa sistemului electoral. Sistemele electorale contemporane: majoritar, proporţional, mixt. Avantajele şi dezavantajele sistemelor electorale contemporane. Comportamentul electoral. Principalele modele de analiză a comportamentelor electorale. Determinanţii sociali ai opţiunilor electorale.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică


12. Participarea politică Conceptul participării politice. Participarea politică - formă a acţiunii politice. Comportamentul politic. Atitudinea politică.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Modalităţile participării politice: forme convenţionale - forme neconvenţionale; benevolă - silită; activă - pasivă. Factorii participării politice. 13. Cultura politică

Expunere

Conceptul de cultură politică. Dimensiunile culturii politice. Tipologizarea culturii politice. Funcţiile culturii politice. Modelele principale ale culturii politice. Subculturile politice. Tipologia subculturilor politice.

Agenda cu notiţe paralele

14. Elitele politice

Expunere

Conceptul de elită politică. Trăsăturile definitorii ale elitei politice. Concepţii referitoare la elitele politice: instituţională, psihologică, economică, organizaţională, pluralistă. Funcţiile elitei politice: socială, strategică, integrativă, organizatorică. Tipologia elitelor politice. căile şi metodele de recrutare a elitelor politice.

Agenda cu notiţe paralele

Bibliografie:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Fisichella D. Ştiinţa politică. Probleme, concepte teorii.- Chişinău, 2000. Iliescu A.-P. Introducere în politologie.- Bucureşti, 2002. Manual de ştiinţă politică / ed.: Robert E.Goodin, Hans-Dieter Klingeman.- Iaşi: Polirom, 2005. Mitran I. Politologie.- Bucureşti, 2000. Pasquino G. Curs de ştiinţă politică.- Iaşi: Institutul European, 2002. Roşca L., Volcov E. Politologia. Lucrare metodico-didactică. Chişinău, 1999. Vâlsan C. Politologie.- Bucureşti, 1997. Voiculescu M. Politologie.- Bucureşti, 1998. Zavtur A., Pîrţac G., Tomozei T., Varzari P. Studiu în ştiinţa politicii.- Chişinău, 2001.

8.2 Seminar/laborator 1. Locul politologiei în sistemul ştiinţelor sociale 2. Problema delegării puterii politice 3. Particularităţile sistemului politic din România 4. Esenţa şi principiile statului de drept 5. Esenţa

parlamentarismului şi funcţiile parlamentarismului 6. Analiza comparată a Instituţiei executive în spaţiul european 7. Instituţia şefului statului ca autoritate politică 8.

Rolul partidelor politice în alegeri, parlament şi guvern

9.

Totalitarismul ca fenomen social şi politic

Metode de predare Discuţii, dezbatere

Observaţii


10. Modele ale democraţiei contemporane 11. Rolul alegerilor în societăţile democratice. Sisteme

electorale contemporane 12. Comportamentele electorale. Organizarea campaniilor

electorale 13. Modalităţile participării politice

14. Funcţiile şi tipologia elitelor politice Bibliografie minimală: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Iliescu A.-P. Introducere în politologie.- Bucureşti, 2002. Manual de ştiinţă politică / ed.: Robert E.Goodin, Hans-Dieter Klingeman.- Iaşi: Polirom, 2005. Mitran I. Politologie.- Bucureşti, 2000. Pasquino G. Curs de ştiinţă politică.- Iaşi: Institutul European, 2002. Pîrvulescu, Cr. Politici şi instituţii politice. Ed. A II-a. rev.- Bucureşti: Editura Trei, 2002. Voiculescu M. Politologie.- Bucureşti, 1998.

Bibliografie recomandată 1. 2. 3. 7. 8.

Arendt H. Originile totalitarismului. Ed. a 3-a. Bucureşti: Humanitas, 2014. Chagnollaud, D. Dicţionar al vieţii politice şi sociale.- Bucureşti, 1999. Politics: the key concepts / Lisa Harrison, Adrian Little, and Edward Lock. Routledge, 2015 Vâlsan C. Politologie.- Bucureşti, 1997. 21st century political science: a reference handbook / editors, John T. Ishiyama, Marijke Breuning. Sage Publications, Inc. 2010.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

În dezvoltarea conţinuturilor disciplinei sunt reflectate principii şi metode de baza ale organizării sistemelor politice. Activităţile de curs şi seminar contribuie la socializarea politică a studenţilor, asigurarea componentei politice a procesului de pregătire a specialiştilor în baza realizărilor ştiinţei politice contemporane. 10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- Implicare în discuţii

Observaţia directă

- Generare de întrebări

Observaţia directă

- Cunoaştere şi explicare noţiuni fundamentale

Observaţia directă

- Documentare, valorificarea resurselor bibliografice obligatorii

10.3 Pondere din nota finală

50%

- Comportament etic - Limbaj de specialitate Evaluarea finală

- Cunoaştere şi explicare noţiuni fundamentale;

Examen scris

50 %


- Aplicare cunoştinţe teoretice. 10.6 Standard minim de performanţă 

Elaborarea şi prezentarea unei lucrări tip „Reaction paper”. Reaction paper (RP) este o lucrare-răspuns la unul (sau mai multe) texte. Aceasta pretinde studenților, pe de-o parte, să depună eforturi pentru a înțelege textul cu privire la care trebuie să reacționeze, iar, pe de altă parte, de a evalua măsura în care textul original își atinge obiectivele propuse;

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

28.09.2017

Conf.univ. dr. Cornea Sergiu

Conf. univ. dr. Cornea Sergiu

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament Conf.univ.dr. George Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Administraţia publică și mass-media

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

I 2.6 Tipul de evaluare V

2.7 Regimul disciplinei

Opțională

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28


Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutorat

10

Examinări

10

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

64

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sală cu videoproiector. Cursul se desfăşoară pe baza notelor de curs și a bibliografiei şi are un caracter interactiv

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă. Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei şi a notelor de curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi individual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic

Competenţe

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate    

cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei, precum: administrație publică, administrație publică centrală și locală, autorități publice, serviciu public, comunicare socială, comunicare publică, comunicare internă, transparența decizională, mass-media; explicarea şi interpretarea unor idei și procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei; cunoașterea și aprofundarea caracteristicilor și funcțiilor mass-media; manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională;  Abilităţi de lucru în echipă  Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă  Elaborarea la termen cu rigurozitate științifică și în mod eficient a lucrărilor de seminar, conform indicațiilor metodologice oferite de îndrumătorul științific.


transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul își propune să ofere studenților ansamblul de cunoștințe necesare înțelegerii relațiilor complexe care se stabilesc între mass-media și administrația publică, precum și a misiunii fundamentale a fiecăreia, și anume, aceea de a fi în slujba cetățenilor.

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului studenții vor fi capabili:  să utilizeze efectiv conceptele specifice disciplinei, atât din sfera administrației publice, cât și a mass-media;  să explice metodele actuale de comunicare între administraţia publică și mass-media;  să aplice conceptele operaţionale şi informaţiile de specialitate, de ordin teoretic, în analiza unor situații reale de interacțiune între massmedia și autoritățile sau instituțiile publice.  să elaboreze în mod eficient și conștiincios lucrările de seminar.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1. Noțiuni introductive

Observație, Dialog

Administrația publică – definiție, abordări ale conceptului  Mass-media – definiție, delimitări conceptuale  Principii, funcții și valori ale mass-media 2. Evoluția mass-media – scurt istoric  Momente semnificative  Primele forme de organizare  Mass-media în societatea modernă 2. Forme și modele ale comunicării prin mass-media

Expunere

idem

idem

 Rolul și importanța comunicării prin mass-media  Tipuri de tehnici de comunicare cu mass-media - tehnici scrise - tehnici verbale - tehnici vizuale - comunicare electronică

idem 4. Etică și deontologie – elemente specifice mass-media

Observaţii


idem 5. Rolul Mass-media în sistemul puterilor statului

6. Rolul mass-media și impactul asupra relațiilor sociale

idem

Bibliografie 1. Ardelean, F., Laza, I. (2017) Mass-media în post-comunism: moștenire, evoluție, tendințe, București: Tritonic 2. Rădulescu, C. (2009) Comunicare și protocol, București: Ed. Universității din București 3. Biagi, S. (2017) Media/Impact. An Introduction to Mass-media. Boston: Cengage Learning

4. Debord, G. (2002) [1967], The Society of the Spectacle, available online as Pdf document, http://www.bopsecrets.org/images/sos.pd 5.Giroux, H.A. (2006), Beyond the Spectacle of Terrorism: Global Uncertainty and the Challenge of the New Media, Boulder: Paradigm Publishers 6. Dominick, J. R. (2009) Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, București: Cominicare.ro 7. Wimmer, R. D., Dominick, J. R. (2013) Mass-media Research: An Introduction, 10th Edition. Australia: Wadsworth Cengage Learning 8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

1. Noțiuni introductive

Observație, Dialog, Monolog/discurs

Administrația publică – definiție, perspective de analiză a conceptului  Mass-media – definiție, delimitări conceptuale 2. Forme și modele ale comunicării prin mass-media 

Observaţii

Lucru individual şi în echipă. idem

Tehnici specifice de comunicare prin mass-media – studiu de caz

3.Etică și deontologie –elemente specifice mass-media – studiu de caz

idem

4. Locul mass-media în sistemul puterilor în stat – studiu de caz

idem

5. Mass-media instrument al puterii politice

idem

6. Mass-media și impactul asupra relațiilor sociale

idem

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere


din nota finală capacitate de analiză şi sinteză 10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

Examinare pe parcurs

30%

Examinare orală

40%

capacitate de analiză şi sinteză

Număr prezenţe şi participare efectivă seminarii

20%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Prezentare referat

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

capacitate de argumentare abilitatea de a rezolva probleme 10.6 Standard minim de performanţă Participarea la seminarii şi obţinerea punctajului la evaluarea sarcinilor de lucru din cadrul seminariilor. Obţinerea notei finale 5 la evaluarea cursului şi seminariilor.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

8. 09. 2017

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

Lect. univ. dr. Pătrașcu Cristina

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

„Dunărea de Jos” Galați

1.2 Facultatea / Departamentul

Ştiințe juridice, sociale şi politice

1.3 Catedra

Ştiințe administrative şi regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiințe adminstrative, sociale şi politice

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administrație publică

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei

Limba engleză

2.2 Titularul activităţilor de curs

-

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. dr. Corina Dobrotă

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul IV

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

2

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

2

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

1

Tutoriat

-

Examinări Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

5

3.9 Total ore pe semestru

70

3. 10 Numărul de credite

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Curriculum-ul corespunzător anului I

4.2 de competenţe

Competențele minime obligatorii pentru promovarea anului I

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Priză, tablă, cretă, burete

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe transversale

Competenţe profesionale

Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare 

familiarizarea studentilor cu structura actului de comunicare (schemă, participanti, natura participanților, clasificarea actelor de comunicare in funcție de natura participanților) ;  familiarizarea studentilor cu structura unui document oficial (paginatie, parti componente principale, parti componente aditionale, concordante intre diverse parti componente ale scrisorii etc) ;  familiarizarea studenților cu vocabularul specific domeniului de comunicare profesională. Instrumental-aplicative  comunicarea orală pe teme de specialitate;  folosirea diverselor acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din domeniul de specialitate. 1.Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc.; 2. Aplicarea tehnicilor de interrelationare in cadrul unei echipe; amplificarea si cizelarea capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare a unor atributii specifice in desfasurarea activitatii de grup in vederea tratarii/ rezolvarii de conflicte individuale/ de grup, precum si gestionarea optima a timpului; 3.Utilizarea eficienta a diverselor cai si tehnici de invatare – formare pentru achizitionarea informatiei de baze de date bibliografice si electronice atat in limba romana, cat si limba engleza, precum si evaluarea necesitatii si utilitatii motivatiilor extrinseci si intrinseci ale educatiei continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

12. Să cunoască structura actului de comunicare (schema, participanti, natura participantilor, clasificarea actelor de comunicare in functie de natura participantilor) ; 13. Să cunoască diversele acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din domeniul de specialitate ;  Să cunoască structura unei scrisori oficiale (paginatie, parti componente principale, parti componente aditionale, concordante intre diverse parti componente ale scrisorii etc) ;  Să cunoască structura unui curriculum vitae ;  Să cunoască colocațiile specifice domeniului de activitate.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

Nu este cazul 8. 2 Seminar/laborator Semestrul IV 1. Fundamentals of formal communication (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

2. Main parts of a formal letter (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

3. Ethics in Public Administration (1h)

conversația, explicația, simularea de situație


4. The tense system. Means of expressing future.(1h)

conversația, explicația, simularea de situație

5. Public Budgeting and Financial Administration (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

6.The Tense system. Revision (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

7. Bureaucracy (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

8. Numerals. Modals (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

9. Nonprofit Organisations (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

10. Active vs Passive Voice (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

11. Non-governmental organizations. Conditionals. (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

12. Administrative Law. Relative clauses. (1h)

conversația, explicația, simularea de situație

13. Final examination (2h)

Test scris

14.Discussion of test results

conversația euristică

Bibliografie Bibliografie de elaborare a cursului Ashley, A., 1994. A Handbook of Commercial Correspondence, Oxford: Oxford University Press Bresford, C., 1990. Business Communication. Practical written English for the Modern Business World, London: Butler & Tanner Ltd Littlejohn, A., 1990. Company to Company. A New Approach to Business Correspondence in English, Cambridge: CUP Marcheteau, M. et al, 2002. Engleza pentru economie. Business & Economics, Bucureşti: TEORA Michael Swan, 1997. Practical English Usage, OUP Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson, 2000. Oxford Practice Grammar, Oxford *** 1998. English for Secretaries, Oxford: Oxford University Press Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi Chiriacescu, A. et al, 1997. Corespondenţă de afaceri în limbile română şi engleză, Bucureşti: TEORA Hartill, Marguerite, 2003, Vocabulary for Civil Service Tests, New York: LearningExpress

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Absolvenții specializării Administrație publică vor activa într-un mediu socio-profesional în care vor fi cu siguranță expuşi la informație în limba engleză. Coroborând acest aspect cu faptul că majoritatea angajatorilor (fie din domeniul public, fie din cel privat) cer de la angajații lor un nivel bun de cunoaştere al limbii engleze, cursul oferă informații suficiente pentru ca absolvenții să dobândească abilitățile de comunicare necesare pentru a performa la locul de muncă.

10. Evaluare Tip activitate

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Evaluarea se va face prin raportare la cerințele nivelului B1-B2 de cunoaştere a unei limbi străine.

Test lexico-gramatical pe text de specialitate

10.3 Pondere din nota finală 50%

Test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate Test grilă conform suportului de seminar

10.6 Standard minim de performanţă 

Vezi descriptorii din platforma UE de cunoaştere a unei limbi străine corespunzători nivelului B1-B2.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar Conf. dr. Corina Dobrotă

01.10.2017

Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei

FIŞA DISCIPLINEI DREPTUL FAMILIEI SI STAREA CIVILĂ 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Stiinte Administrative si Regionale

1.4 Domeniul de studii

Stiinte Administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I,.lICENTA

1.6 Programul de studii/Calificarea

Program de studii universitare licenta


2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

INSITUTII FUNDAMENTALE DE DREPTUL FAMILIEI: CASATORIA, DESFACEREA CASATORIEI, ADOPTIA

2.2 Titularul activităţilor de curs

PROF. UNIV. DR. NADIA-CERASELA ANITEI

2.3 Titularul activităţilor de seminar

PROF. UNIV. DR. NADIA-CERASELA ANITEI

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

60

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

56

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

70

Tutorat

8

Examinări

10

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

204

3.9 Total ore pe semestru

240

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sală cu tablă

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, retroproiector

6. Competenţele specifice acumulate


(Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte disciplina.) CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului C1 Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul juridic C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate in domeniul dreptului familiei C1.2 Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului familiei

Competenţe profesionale

C.1.4. Folosirea limbajului juridic de specialitate in elaborarea proiectelor profesionale Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei

Utilizarea adecvata a limbajului juridic de specialitate in cadrul unei dezbateri cu tema data C2 Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic C2..1 Definirea si clasificarea teoriilor, paradigmelor si principiilor utilizate in studiul dreptului familiei C23. Aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un context determinat C.2.4. Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificari si a unor delimitari conceptuale C.2.5.Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor si metodelor specifice dreptului familiei C.2.6. Utilizarea adecvata a teoriilor, principiilor si conceptelor juridice insusite intr-un proiect profesional Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei

Competenţe transversale

Utilizarea adecvata a teoriilor, principiilor si conceptelor juridice insusite intr-un proiect profesional

2. CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice 2.CT2.1. Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice domeniului insitutilor fundamentale din dreptul familei. 3. CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională. 3.CT3.1. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă actuală din domeniul institutiilor fundamentale din dreptul familiei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul disciplinei

general

al

Însuşirea conceptelor fundamentale pentru teoria si practica dreptului familiei.


Studiul, interpretarea, corelarea, aplicarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul familiei naţional, dreptul european şi dreptul altor state. 7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili:

 Să definească noţiunile, principiile, teoriile dreptului familiei;  Să utilizeze conceptele și teoriile din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, domeniul dreptulu familiei;  Să identifice corect reglementările în vigoare româneşti din domeniul dreptului familiei cu valorificarea acestora în comunicarea profesională specifică acestui domeniu;  Să identifice instituţiile specifice dreptului familiei din sistemul de drept românesc şi a principalelor instrumente juridice europene si internaţionale din acest domeniu;  Să elaborreze un studiu şi/sau proiect profesional specific studierii dreptului ifamiliei privat pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt din acest domeniu;  Să realizeze un proiect sau un studiu specific domeniului instutitilor fundamentale din dreptul familiei privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie de fapt concretă din acest domeniu.

8. Conţinuturi Tema 1 – Noțiuni generale despre familie și dreptul familiei

Metode de predare Prelegerea,

conversaţia, explicaţia si exemplificarea

Observaţii Alocate -2 ore Alocate -6 ore

Tema 2-Logdna și institutia casatoriei Tema 3 –Incetarea si desfacerea casatoriei

Idem

Alocate -4 ore

Tema 4 –Rudenia si afinitatea

Idem

Alocate -2 ore

Tema 5 –Situatia legala a copilului

Idem

Alocate -2 ore

Tema 6-Obligația legala de intreținere

Idem

Alocate -2 ore

Tema 7- Autoritatea parinteasca

Idem

Alocate -2 ore

Tema 8 – Adopția

Idem

Alocate -4 ore

Tema –Starea civilă și actele de stare civila

Idem

Alocate -4 ore Total- 28 ore

Bibliografie: Anitei Nadia-Cerasela. Dreptul familiei (Family Law), Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2012. Anitei Nadia-Cerasela.Convenţia matrimonială potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012. Anitei Nadia-Cerasela.Regimurile matrimoniale potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012 Anceschi Alessio. La famigla nel diritto internazionale prrivato (Dirritoe professione. Nuova serie), Linea Professionale, Italia, 2010. Avram, Marieta. Drept civil. Familia, Hamangiu, 2013. Avram, Marieta. Niculescu, Cristina. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.


Alexandresco, Dimitrie. Principiile dreptului civil român, vol. I, Editura Atelierele Grafice SOCEC & Co., Societate Anonimă, Bucureş Alexandresco, Dimitrie. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. III, Partea I, Atelierele Grafice SOCEC & Co., Béatrice Bourdelois. Mariage polygamique et droit positif francais (French Edition,1993

Barbu Vasile. De bono coniugali. O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul al XVII-lea. (De bono coniugali. A family seventeenth century), Meridiane Publishing House, Bucharest, 2003. Bodoaşcă, Teodor.(COORD) Dreptul familiei (Family Law), Editura Universul Juridic, București, 2013. Alfonso-Luis Calvo Caravaca. Derecho de familia internctional, 4-ed., Casa del Libro, Spania, 2008. Alfonso-Luis Calvo Caravaca. Globalizacion il derecho, Editorial SA Cloex, 2003, Spania.

Alfonso-Luis Calvo Caravaca. Castellanos Ruiz, Esperanza (coords.). El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales Emese, Florian. Dreptul familiei. Casatoria.Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5, Editura C H Beck, București, 2016 Cristian. Mareș. Dreptul familiei, ediția 2, revizuita si adaugita, Editura CH Beck, Bucureesti Nigel, V., Lowe. Gillian, Douglas. Bromley’s Family Law, 10th edition, Oxford University Press.

Nicolescu, Cristina,. Regimuri matrimoniale convenținale în sistemul noului Cod civil roman (Matrimonial Regimes), Universul Juridic Tolsada Izqueierdo Mariano. Tratado de derecho de la familia, vol.III. Los regímenes económicos matrimoniales (I),Aranzadi, 2011 .

Tolsada Izqueierdo Mariano. Tratado de derecho de la familia, vol.IV. Los regímenes económicos matrimoniales (II). Derecho de fam no casadas, Aranzadi, 2014 .

Vasilescu, Paul. Regimuri matrimoniale. Parte generală (Matrimonial Regimes. General Part), 2nd edition revised, Universul Juridic Pu Villagrasa, Alcaide. C. DERECHO DE FAMILIA. Procesos matrimoniales, convenio regulador, ejecución de sentencias, recursos, parejas estables y otras vinculaciones, Alelier ,. 2011 8. 2 Seminar

Metode de predare

1.

Seminar

Discuţii asupra noţiunilor referitoare lanloogodnă si casatorie in dreptul romanesc Elaborarea si prezentarea de referate

Alocate -4 ore

2.

Seminar

Discuţii asupra noţiunilor referitoare la incetarea și desfacerea casatoriei in dreptul romanesc Elaborarea si prezentarea de referate

Alocate -4 ore

3. Seminar

Discutii asupra noţiunilor referitoare la adoptia interna si adopitia internationala. Elaborarea si prezentarea de referate

Alocate -4 ore

4. Seminar

Discutii asupra noţiunilor referitoare la stare civila si actele de stare civila. Completarea de acte de stare civila TOTAL ORE

14 ORE


Bibliografie: Anitei Nadia-Cerasela. Dreptul familiei (Family Law), Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2012. Anitei Nadia-Cerasela.Convenţia matrimonială potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012. Anitei Nadia-Cerasela.Regimurile matrimoniale potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012 Anceschi Alessio. La famigla nel diritto internazionale prrivato (Dirritoe professione. Nuova serie), Linea Professionale, Italia, 2010. Avram, Marieta. Drept civil. Familia, Hamangiu, 2013. Avram, Marieta. Niculescu, Cristina. Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010. Béatrice Bourdelois. Mariage polygamique et droit positif francais (French Edition,19936. Barbu Vasile. De bono coniugali. O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul al XVII-lea. (De bono coniugali. A family history of the Romanian country in the seventeenth century), Meridiane Publishing House, Bucharest, 2003. Bodoaşcă, Teodor.(COORD) Dreptul familiei (Family Law), Editura Universul Juridic, București, 2013. Chelaru, Ioan. Căsătoria şi Divorţul. Aspecte juridice civile, religioase şi de drept comparat. Editura A92 ACTEON, Iaşi, 2003. Alfonso-Luis Calvo Caravaca. Derecho de familia internctional, 4-ed., Casa del Libro, Spania, 2008. Alfonso-Luis Calvo Caravaca. Globalizacion il derecho, Editorial SA Cloex, 2003, Spania. Alfonso-Luis Calvo Caravaca. Castellanos Ruiz, Esperanza (coords.). El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales, Madrid, Colex, 2004. Emese, Florian. Dreptul familiei. Casatoria.Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5, Editura C H Beck, București, 2016 Nigel, Danovi, Anna, Gallizia. Sacchi, Maria, Silvia. Matrimonio & Patrimonio, Editura Etas RCLibris, Milano, 2003. Lamboley, Marie, Annie. Lamboley – Laurens, Hélène. Droit des régimes matrimoniaux, LexisNexis Litec, Paris, 2006.

Ediţia a 4-a,

Editura

Lowe, Nigel & Douglas, Gilian. Bromley ‘s Family Law, tenth edition, Oxford University Press, Oxford, 2007. V., Lowe. Gillian, Douglas. Bromley’s Family Law, 10th edition, Oxford University Press. Nicolescu, Cristina,. Regimuri matrimoniale convenținale în sistemul noului Cod civil roman (Matrimonial Regimes), Universul Juridic, Publishing House, Bucharest, 2012. Cristian Mareș. Dreptul familiei, ediția 2, revizuita si adaugita, Editura CH Beck, Bucureesti Tolsada Izqueierdo Mariano. Tratado de derecho de la familia, vol.III. Los regímenes económicos matrimoniales (I),Aranzadi, 2011 . Tolsada Izqueierdo Mariano. Tratado de derecho de la familia, vol.IV. Los regímenes económicos matrimoniales (II). Derecho de familia y concurso de acreedores. Las parejas no casadas, Aranzadi, 2014 Salamé, Georgette. Le devenir de la famille en droit international privé. Une perspective post moderne, Universitaires D´AIX – Marseille –PUAM, 2006.

Presses

Taliadoros, Constantin. Greek Civil Code. Editura Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2000. Walder, U., Hubert. Introduction to Swiss Law, second edition, Kluwer Law International, The Hague – Boston – London,


1996. Vasilescu, Paul. Regimuri matrimoniale. Parte generală (Matrimonial Regimes. General Part), 2nd edition revised, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2009. Villagrasa, Alcaide. C. DERECHO DE FAMILIA. Procesos matrimoniales, convenio regulador, ejecución de sentencias, recursos, réimen tributario, familia y extranjería, parejas estables y otras vinculaciones, Alelier ,. 201

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

capacitate de analiză şi sinteză

Examen

35%

capacitate de interpretare a informaţiilor

examen

30%

capacitate de argumentare

examen

20%

capacitate de analiză şi sinteză

Sustinerea de referate

5%

capacitate de interpretare a informaţiilor

intocmirea practica de modele de acte de stare civila

5%

capacitate de argumentare

Dezbateri pe marginea referatelor si spetelor prezentate

5%

10.6 Standard minim de performanţă pentru nota 5       

însusirea si corelarea cunostinţelor de specialitate; prezenţa la activităţile didactice; elaborarea de referate; intocmirea practica demodele de acte de stare civila ; studiul bibliografiei, participarea la dezbaterile din seminar; capacitatea de analiză si sinteză; problematizarea informaţiilor asimilate.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

27 septembrie 2016

PROF. UNIV. DR. NADIA-CERASELA ANITEI

PROF. UNIV. DR. NADIACERASELA ANITEI

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament


CONF. UNIV. DR. GEORGE SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituția de învățământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

1.2. Facultatea

Științe Juridice, Sociale și Politice

1.3. Departamentul

Științe Administrative și Studii Regionale

1.4. Domeniul de studii

Științe sociale, politice și administrative

1.5. Ciclul de studii

Ciclul I, studii universitare de licență

1.6. Programul de studii/Calificarea

Administrație publică / Consilier administrația publică – 247001; Inspector de specialitate administrația publică – 247003; Referent de specialitate administrația publică - 247004; Consultant administrație publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relații de muncă – 241229; Consilier forță de muncă și șomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei

Finanțe Publice

2.2. Titularul activităților de curs

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

2.3. Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina 2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul

I

2.6. Tipul de evaluare

Examen

2.7. Regimul disciplinei

Oblig.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1. Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2. curs

2

3.3. seminar/laborator

1

3.4. Total ore din planul de învățământ

42

din care: 3.5. curs

28

3.6. seminar/laborator

14

Distribuția fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

20

Tutorat

4

Examinări

4

Alte activități...................................

-

3.7. Total ore studiu individual

83

3.8. Total ore pe semestru

125

3. 9. Numărul de credite

5


4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum

Nu este cazul

4.2. de competențe

Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1. de desfășurare a cursului

Sală cu tablă, retroproiector

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă

Competențe transversale

Competențe profesionale

6. Competențele specifice acumulate: C1: -

cunoașterea, înțelegerea, aprofundarea și utilizarea noțiunilor specifice finanțelor publice: concept, pârghii financiare, cheltuieli publice, asigurări sociale, venituri fiscale și nefiscale, control financiar, evaziune fiscală, dublă impunere, datorie publică, buget public - înțelegerea, aprofundarea și gestionarea fenomenelor economico-financiare actuale - cunoașterea legislației în domeniu și a cerințelor armonizării cu legislație și practicile europene - capacitatea de a aplica teoria în situații noi, prin însușirea practicilor, tehnicilor și metodologiilor concrete privind cheltuielile publice, impozitele, taxele, efectele publice C3: comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problema dată din specialitate.

CT1: îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale CT3: autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției si adaptării la cerințele pieței muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate): 7.1. Obiectivul general al disciplinei

Cursul își propune să familiarizeze studenții cu conceptul de finanțe publice, cu elementele sale constructive și conținutul economic, cu privire la mecanismul de funcționare a economiei naționale, componentele sistemului de cheltuieli publice din România și a modalității de calcul a indicatorilor dinamicii cheltuitelor publice

7.2. Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenții vor fi capabili:   

să identifice participanții la constituirea fondurilor publice și a modalităților de constituire a acestora; să recunoască tipuri de relații financiare generate de fluxuri bănești; să recunoască criterii de clasificare a sistemului fondurilor de resurse


    

financiare; să descrie structura cheltuielilor publice, cât și tipul de cheltuieli; să clasifice resursele financiare publice; să identifice destinațiile și elementele împrumuturilor de stat; să întocmească la termen, în mod riguros, eficient și responsabil lucrări de seminar, respectând indicațiile metodologice oferite de conducătorul științific; să își autoevalueze nevoia de formare profesională și să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar și pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conținuturi: 8. 1. Curs

Metode de predare

Observații

Prelegerea, conversația, problematizarea

2 ore

2. Mecanismul financiar și politica financiară

Idem

2 ore

3. Sistemul cheltuielilor publice în România

Idem

2 ore

4. Factorii care influențează dinamica cheltuielilor publice

Idem

2 ore

5. Abordarea diferitelor tipuri de cheltuieli publice

Idem

2 ore

6. Sistemul resurselor financiare publice în România

Idem

2 ore

7. Nivelul, structura și dinamica veniturilor publice

Idem

2 ore

8. Noțiuni generale privind impozitele

Idem

2 ore

9. Clasificarea impozitelor

Idem

2 ore

10. Împrumuturile de stat (Datoria publică internă și externă)

Idem

2 ore

11. Datoria publică internă a României

Idem

2 ore

12. Bugetul de stat și procesul bugetar

Idem

2 ore

13. Principiile bugetare și caracteristicile acestora

Idem

2 ore

14. Metode de dimensionare a componentelor bugetului

Idem

2 ore

1. Introducere în studiul finanțelor

Bibliografie: Moșteanu T (coordonator), Finanțe publice note de curs și aplicații pentru seminar, București, 2008; Stroe R, Armeanu D, Finanțe, București, 2004; Văcărel I. (coordonator), Finanțe publice, București, 2006; *** Impozite și taxe; *** Legea nr. 571 / 2003, privind Codul Fiscal; *** Legea anuală a bugetului de stat; *** Legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat; *** Legea nr 500 / 2002 privind Finanțele publice; Dragomir G. Finanțe publice Ed. Fundației Academice, Danubius, Galați, 2007; Mara, E.R., Finanțele publice și fiscalitatea între teorie și practică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011. 8. 2. Seminar

Metode de predare

Observații

Învățarea prin descoperire, problematizarea, studiul de caz, dezbaterea, conversația

2 ore

1.

Calculul impozitelor și taxelor locale datorate de persoane fizice / juridice

2.

Calculul impozitului pe profit datorat de persoanele juridice

Idem

2 ore

3.

Modul de calcul al accizelor

Idem

2 ore


4.

Deducerea și aplicarea Taxei pe Valoarea Adăugată

Idem

2 ore

5.

Analiza cheltuitelor publice ale României

Idem

2 ore

6.

Calculul veniturilor publice ale României

Idem

2 ore

7.

Împrumuturile de stat și datoria publică

Idem

2 ore

Bibliografie: Chebac N, Gestiune financiară in administrația publică, București, 2010;Georgescu A, Administrarea finanțelor publice și a bugetului, București, 2009; Moroșanu T (coordonator), Politici și tehnici bugetare, București, 2004; *** Legea 215 / 2001 a Administrației publice locale; *** Legea 272 / 2006 privind Finanțele publice locale; *** Legea 500 / 2002 privind Finanțele publice; *** Legea nr. 571 / 2003, privind Codul Fiscal; Dragomir G. Finanțe publice Ed. Fundației Academice, Danubius, Galați, 2007; Mara, E.R., Finanțele publice și fiscalitatea între teorie și practică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare Tip activitate

10.4. Curs

10.5. Seminar/laborator

10.3. Pondere din nota finală

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Capacitatea de înțelegere si interpretare a conceptelor legislative.

Examinare scrisă

25%

Capacitate de sinteza si analiza a cunoștințelor predate in cadrul cursului si a materialelor recomandate pentru studiul individual.

Examinare scrisă

25%

Utilizarea si interpretarea aspectelor legislative privind sistemul fiscal din România

Examinare orală

20%

Însușirea şi înțelegerea problematicii tratate la curs

Examinare scrisă

10%

Capacitatea de rezolvare a studiilor de caz

Examinare orală

10%

Rezolvarea aplicațiilor si a exercițiilor in cadrul activităților de seminar si a testului dat la seminar

Examinare orală

10%

10.6. Standarde minime de performanță:   

însușirea si înțelegerea conceptelor fundamentale privind finanțele publice si impozitele, cat si rezolvarea a minim unei aplicații practice. realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate medie din domeniu, în baza unei documentări proprii, argumentând metodele, tehnicile, procedurile și instrumentele propuse a fi folosite, potrivit principalelor concepte și teorii însușite; redactarea și prezentarea publică, în format .doc sau .ppt, în limba programului de studii și într-o limbă de


circulație internațională, a unui mesaj structurat către un public-țintă dat, cu privire la o problemă din domeniu, de complexitate medie. Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

25.09.2017

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

Lect. univ. dr. Beldiman Mădălina

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament

Conf. univ. dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Fiscalitate. Tehnici şi metode

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Florin TUDOR

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect.univ.dr. Mădălina BELDIMAN

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore


Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

35

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

35

Tutoriat

10

Examinări

5

Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

110

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Macronomie Drept administrativ

4.2 de competenţe

Cunoaşterea noţiunilor de bază utilizate în macroeconomie şi drept administrativ Stăpânirea limbajului specific domeniului economic şi al celui administrativ şi contencios fiscal

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Sala dotata cu PC si ecran video sau tabla inteligenta

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Sala dotata cu PC-uri legate la Internet

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare - Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice politicilor vamale - Citirea şi interpretarea documentelor de lucru utilizate în comerţul internaţional si declararea in vamă - Utilizarea abordării sistemice şi a metodei comparative pentru cercetarea aplicativă 2. Instrumental-aplicative - proiectarea activităţilor practice - evaluarea temelor de casă şi a testelor periodice - evaluarea corelaţiilor dintre prezentarea unor principii din literatura de specialite şi realitatea percepută şi măsurată prin observaţii directe


Competenţe transversale

- utilizarea unor cunoştinţe din diverse domenii ştiinţifice 

Capacitate de analiză şi sinteză

 

Abordare multidisciplinară a fenomenului social economic Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu; Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, nevoia permanentă de perfecţionare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

29. Cunoasterea schimbărilor din economia romanească, determinate de procesul implementării mecanismelor şi instituţiilor statului de drept, care au generat o dinamică accentuată a normelor de drept în materie fiscală, pentru permanenta adaptare şi găsirea celei mai potrivite formule de aplicare a principiilor constituţionale a realităţii vieţii economice.  Cunoaşterea elementelor esenţiale ale sistemului politicoadministrativ, precum şi a relaţiilor dintre ele;  Formarea unui spirit de orientare în aprecierea realistă a fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor financiare ce reprezintă conţinutul finanţelor publice, a raporturilor dintre finanţele publice şi private, precum şi a capacităţii de a soluţiona problemele practice în activitatea profesională;  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a termenilor şi tehnicilor în domeniul resurselor financiare publice;  Dobândirea şi folosirea curentă a limbajului de specialitate

8. Conţinuturi 8. 1 Curs Teoria generală a impozitelor

Metode de predare Curs interactiv, descoperirea dirijată

Observaţii Se utilizează pentru toate cursurile

Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice Impozitul pe profit Taxa pe valoare adăugată Accizele Impozitele şi taxele locale Elemente de drept procesual fiscal Bibliografie P.Brezeanu, Fiscalitate, Concepte, Teorii, Politici şi Abordări practice, Ed.Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010 F.Oprea, E.Cigu, Finanţe publice locale, ed.a V-a, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2013 Reuven S.Avi-Yonah, International Tax as International Law, Cambridge University Press, 2007


D.D.Şaguna, Drept financiar public, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2012

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Clasificarea impozitelor Tehnici de impunere, aşezarea şi perceperea impozitului; Subiecţii impunerii

Analiză comparativă Dezbatere euristică

Observaţii Se utilizează pentru toate seminariile

Studii de caz Cota de impunere şi baza impozabilă; Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale Aspecte generale privind TVA / Instituirea T.V.A. Baza legală / Aplicarea şi suportarea T.V.A / Subiecţii şi obiectul impunerii. Sfera de aplicare a T.V.A. / Subiecţii şi obiectul impunerii / Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a T.V.A. Livrarea de bunuri / Prestarea de servicii / Schimbul de bunuri sau servicii / Achiziţii intracomunitare de bunuri / Importul de bunuri / Faptul generator şi exigibilitatea T.V.A./ Obligaţii administrative Accizele armonizate şi nearmonizate Categoriile de impozite şi taxe locale; Categorii de impozite şi taxe; Taxe speciale şi alte taxe locale Actul de impunere; Contestaţia adminstrativă; Contenciosul administrativ şi fiscal Bibliografie P.Brezeanu, Fiscalitate, Concepte, Teorii, Politici şi Abordări practice, Ed.Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010 F.Oprea, E.Cigu, Finanţe publice locale, ed.a V-a, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2013 Reuven S.Avi-Yonah, International Tax as International Law, Cambridge University Press, 2007 D.D.Şaguna, Drept financiar public, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2012

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformei administraţiei publice româneşti, potrivit cerinţelor şi standardelor Uniunii Europene

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare Gradul de înţelegere şi însuşire a materiei – evaluare finală sumativă

10.2 Metode de evaluare Examen scris

10.3 Pondere din nota finală 70%


10.5 Seminar/laborator

Gradul de cunoaştere a materiei predate şi a bibliografiei

Evaluare continuă, potrivit temelor de seminar, referate/proiecte

10%

Participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri studenţeşti, articole publicate etc.

20%

10.6 Standard minim de performanţă

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Prof.univ.dr.Florin Tudor

Lect.univ.dr.Mădălina Beldiman

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf.univ.dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Managementul serviciilor publice

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Schin George-Cristian

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. Schin George-Cristian

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14


Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

30

Tutorat

10

Examinări

8

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

108

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Nu este cazul

4.2 de competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, retroproiector

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

-Înţelegerea conceptelor din domeniul managementului public precum: planificare strategică, proces decizional, management public şi management privat, performanţă, eficienţă, eficacitate, -Înţelegerea structurii şi mecanismelor de funcţionare a organizaţiilor publice -Înţelegerea relaţiei dintre organizaţiile publice şi mediu -Capacitatea de a utiliza metode manageriale specifice -Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare si dezbatere -Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă -Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice


Competenţe transversale

6. 7.

întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune de a forma capacitatea de intelegere a economiei de piata, statului, guvernarii ; .

7.2 Obiectivele specifice

De a forma deprinderi practice si abilitati de analiza a unor politici sectoriale si de evaluare a impactului managerial

8. Conţinuturi 8. 1 Curs 1. Managementul serviciilor publice. Concept. Caracteristici. Principii

Metode de predare Prelegerea şi problematizarea

2. Sistemul serviciilor publice din economia naţională

Idem

3. Principalele relaţii care se stabilesc între

Idem

serviciile publice 4. Agenţii economici prestatori de servicii publice

Idem

5. Sistemul organizatoric al managementului

Idem

serviciilor publice 6. Sistemul informaţional al managementului

Idem

7. Sistemul decizional al managementului serviciilor

Idem

publice 8. Metode şi tehnici specifice managementului administraţiei publice Bibliografie: Marius Profitoriu Managementul strategic al colectivităţilor locale, Editura ”Economică” – 2008 Armenia Androniceanu Management public, Editura ”Economică” – 2006

Idem

Observaţii


Ovidiu Nicolescu Strategii manageriale de firmă ,Editura Economică-2003 C. Petraru şi A. G. Simionescu Managementul public şi administraţie, Ed. ”Independenta Economică” - 2007 Dorian Rais; A. G. Simionescu;Tudor Pendiuc Managementul administraţiei publice, Ed. ”Independenta Economică” - 2007 Niţă Dobrotă Liberalizarea schimburilor economice externe avantaje şi riscuri pentru România, Editura Economică – 2003 Nicolescu Verboncu Management, Ed. Economică, Bucureşti 2006 Allan G. B. Fisher 8. 2 Seminar 1. Seminar introductiv – prezentarea cerințelor pentru seminar

Metode de predare Problematizarea; învăţarea prin descoperire

2. Managementul serviciilor publice. Concept. Caracteristici. Principii.

Idem

3. Principalele relaţii care se stabilesc între

Idem

serviciile publice 4 Agenţii economici prestatori de servicii publice

Idem

5. Sistemul organizatoric al managementului

Idem

serviciilor publice 6. Sistemul informaţional al managementului

Idem

7. Sistemul decizional al managementului serviciilor

Idem

publice 8. Metode şi tehnici specifice managementului administraţiei publice

Idem

Bibliografie: Marius Profitoriu Managementul strategic al colectivităţilor locale, Editura ”Economică” – 2008 Armenia Androniceanu Management public, Editura ”Economică” – 2006 Ovidiu Nicolescu Strategii manageriale de firmă ,Editura Economică-2003 C. Petraru şi A. G. Simionescu Managementul public şi administraţie, Ed. ”Independenta Economică” - 2007 Dorian Rais; A. G. Simionescu;Tudor Pendiuc

Observaţii


Managementul administraţiei publice, Ed. ”Independenta Economică” - 2007 Niţă Dobrotă Liberalizarea schimburilor economice externe avantaje şi riscuri pentru România, Editura Economică – 2003 Nicolescu Verboncu Management, Ed. Economică, Bucureşti 2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

capacitate de analiză şi sinteză

Examinare scrisă

15%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Examinare orală

40%

capacitate de argumentare

Examinare orală

15%

capacitate de analiză şi sinteză

Lucrări de seminar

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Lucrări de seminar

5%

capacitate de argumentare

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

5%

10.6 Standard minim de performanţă 

indicarea instituţiilor administrative specifice fiecărei etape din evoluţia administraţiei româneşti şi precizarea principalelor atribuţii ale acestora.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

02 Octombrie 2017

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administrație publică/Licențiat în științe administrative (Pentru ocupațiile posibile a se vedea ghidul de studii)

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Dreptul muncii şi securităţii sociale

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul I

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

40

Tutorat

8

Examinări

-

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

108

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 curriculum

de

Nu este cazul


4.2 competenţe

de

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs şi are un caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC, scheme pe tablă.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi individual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Se stimulează competitivitatea, studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor, rezolvării problemelor.

6. Competenţele specifice acumulate    

profesionale

Competenţe

           

Competenţe transversale

    

utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale specifice dreptului muncii şi securităţii sociale; stabilirea regimului juridic aplicabil raporturilor juridice de muncă; acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate angajatorului în rezolvarea de probleme ce privesc dialogul social şi rolul organizaţiilor sindicale/patronale în relaţiile de muncă; acordarea asistenţei şi consultanţei de specialitate angajatorului pentru încheierea contractului individual de muncă/actului administrativ de numire în funcția publică în condiţii de legalitate; aplicarea legislaţiei cu privire la beneficiile unor măsuri privind stimularea ocupării forţei de muncă; acordarea asistenţei şi consultanţei de specialitate angajatorului şi altor angajaţi cu privire la beneficiile unor măsuri privind stimularea ocupării forţei de muncă; acordarea consultanţei de specialitate angajatorului şi altor angajaţi cu privire la probleme generale privind salarizarea angajaţilor şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; gestionarea timpului de muncă, de odihnă şi a altor forme de timp liber; acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate angajatorului cu privire la gestionarea timpului de muncă, de odihnă şi a altor forme de timp liber; aplicarea legislaţiei privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaților; acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în aplicarea legislaţiei privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaților; acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate angajatorului şi altor angajaţi cu privire la formarea profesională a angajaților; aplicarea legislaţiei cu privire la răspunderea juridică a angajaților acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în rezolvarea problemelor care privesc răspunderea juridică în dreptul muncii; aplicarea legislaţiei cu privire la soluţionarea conflictelor de muncă; acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în rezolvarea problemelor care privesc soluţionarea conflictelor de muncă; aplicarea legislaţiei cu privire la beneficiile de asigurare socială şi cele de asistenţă socială; acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în valorificarea beneficiilor de asigurare socială şi asistenţă socială; întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1.Obiectivul general al

Cursul îşi propune ca studenţii să dobândească şi să poată dovedi capacitatea de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a problemelor


disciplinei

legate de aplicarea legislaţiei muncii şi securităţii sociale, astfel încât să se asigure o bază solidă şi pentru dobândirea la un nivel superior, în viitor, a competenţelor specifice ocupaţiei „expert legislaţia muncii”.

7.2.Obiectivel e specifice

La absolvirea cursului participanţii vor fi capabili: 

 

                    

să utilizeze conceptele fundamentale specifice dreptului muncii şi securităţii sociale, cum ar fi: raport juridic de muncă – individual (de muncă/de serviciu), colectiv, conex; salariat; angajat; terţ; subordonare specifică raporturilor juridice de muncă (întemeiate sau neîntemeiate pe un contract individual de muncă); izvor specific al dreptului muncii (de origine statală, întocmit sau negociat de angajator; sănătate şi securitate în muncă; securitate socială; asistenţă socială; asigurare socială; să utilizeze principiile fundamentale specifice dreptului muncii şi securităţii sociale; să stabilească regimul juridic aplicabil raporturilor juridice de muncă (întemeiate sau neîntemeiate pe un contract individual de muncă), inclusiv ţinând cont de influenţa dreptului internaţional şi european al muncii şi utilizând regulile de bază cu privire la contractele individuale de muncă cu element de extraneitate; să acorde consultanţă de specialitate angajatorului în rezolvarea unor probleme ce privesc dialogul social şi rolul organizaţiilor sindicale/patronale în relaţiile de muncă; să explice conţinutul actelor juridice cu caracter normativ întocmite sau negociate de angajator şi influenţa acestora asupra actelor juridice cu caracter individual; să acorde consultanţă de specialitate angajatorului în ceea ce priveşte controlul actelor juridice cu caracter normativ întocmite sau negociate de angajator; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului pentru încheierea contractului individual de muncă/actului administrativ de numire în funcția publică în condiţii legale, înregistarea elementelor acestuia în R.E.V.I.S.A.L. şi transmiterea acestuia la I.T.M; să aplice legislaţia cu privire la beneficiile unor măsuri privind stimularea ocupării forţei de muncă; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi cu privire la beneficiile unor măsuri privind stimularea ocupării forţei de muncă; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi cu privire la probleme generale privind salarizarea angajaţilor şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; să gestioneze timpul de muncă, de odihnă şi alte forme de timp liber; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi cu privire la gestionarea timpului de muncă, de odihnă şi a altor forme de timp liber; să aplice legislaţia privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaților; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în aplicarea legislaţiei privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaților; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi cu privire la formarea profesională a angajaților; să aplice legislaţia cu privire la răspunderea juridică a angajaților; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în rezolvarea problemelor care privesc răspunderea juridică a angajaților; să aplice legislaţia cu privire la soluţionarea conflictelor de muncă; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în rezolvarea problemelor care privesc soluţionarea conflictelor de muncă; să aplice legislaţia cu privire la beneficiile de asigurare socială şi cele de asistenţă socială; să acorde asistenţă şi consultanţă de specialitate angajatorului şi altor angajaţi în valorificarea beneficiilor de asigurare socială şi asistenţă socială; să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să aplice tehnici de relaţionare în grup, să deprindă şi să exercite rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de


predare Introducere în dreptul muncii şi securităţii sociale

Prelegerea, problematizarea

Dialogul social şi rolul organizaţiilor sindicale şi patronale în relaţiile de muncă

Idem

Acte juridice cu caracter normativ întocmite sau negociate de angajator: regulamentul intern, regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și acordul coolectiv

Idem

Contractul individual de muncă. Elemente privind raportul de serviciu

Idem

Salarizarea

Idem

Timpul de muncă, timpul de odihnă şi alte forme de timp liber

Idem

Formarea profesională a angajaților

Idem

Răspunderea juridică a angajaților: generalități, răspunderea disciplinară; răspunderea patrimonială

Idem

Asigurările sociale și asistenţă socială

Idem

Beneficiile de securitate socială din perspectiva încadrării în muncă

Idem

Bibliografie: Legislaţia muncii şi securităţii sociale; Tratate. Cursuri: Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a IX-a Editura Ana Cioriciu Ştefănescu, Barbu Vlad, Dreptul public al muncii, Editura Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2010; Alexandru Ţiclea, Editura Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2015. Articole de specialitate, în special din “Revista romănă de dreptul muncii”. 8. 2 Seminar

Metode de predare

Introducere în dreptul muncii şi securităţii sociale

Problematizarea, discuţia facilitată

Dialogul social şi rolul organizaţiilor sindicale şi patronale în relaţiile de muncă

Problematizarea, discuţia facilitată

Acte juridice cu caracter normativ întocmite sau negociate de angajator: regulamentul intern, regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și acordul coolectiv

Problematizarea, discuţia facilitată

Contractul individual de muncă. Elemente privind raportul de serviciu

Problematizarea, discuţia facilitată

Salarizarea

Problematizarea, discuţia facilitată

Timpul de muncă, timpul de odihnă şi alte forme de timp liber

Problematizarea, discuţia facilitată

Formarea profesională a salariaţilor

Problematizarea, discuţia facilitată

Răspunderea juridică în dreptul muncii: generalități, răspunderea disciplinară; răspunderea patrimonială

Problematizarea, discuţia facilitată

Asigurările sociale și asistenţă socială

Problematizarea, discuţia facilitată


Beneficiile de securitate socială din perspectiva încadrării în muncă

Problematizarea, discuţia facilitată

Bibliografie: Legislaţia muncii şi securităţii sociale; Tratate. Cursuri: Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a X-a Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Alexandru Ţiclea (coordonator), Laura Georgescu, Ana Cioriciu Ştefănescu, Barbu Vlad, Dreptul public al muncii, Editura Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2010; Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu, Dreptul securităţi sociale, Ediţia a V-a, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2014; Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu, Ana Ştefănescu, Corneliu Benţe, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Editura Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2015. Articole de specialitate, în special din “Revista română de dreptul muncii” Notă: se va urmări problematica abordată în cadrul cursurilor şi seminariilor. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare -

10.4 Curs

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examinare scrisă (test grilă)

60%

Participare activă la activităţile de predare din timpul anului

10%

(motivare pozitivă) -

10.5 Seminar

capacitate de analiză şi sinteză capacitate de interpretare a informaţiilor capacitate de argumentare abilitatea de a rezolva probleme

Participarea la discuții, realizarea unor sarcini de lucru individual sau în echipă

20%

Prezenţă la curs și seminar

10%

Notă: un material acceptat pentru participarea la conferinţa internaţională a studenţilor „Donaris” 2017 compensează verificarea scrisă în proporție de 70%-80 10.6 Standard minim de performanţă:  

Participarea la seminarii şi obţinerea notei finale 5 la evaluarea sarcinilor de lucru în cadrul acestora. Obţinerea notei finale 5 la evaluarea cursului şi seminariilor.

Data completării

05.10.2017

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu

Conf. univ. dr. Ana Ştefănescu .

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conferențiar univ. dr. George Schin


FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe Adminuistrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Managementul serviciilor umane

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. George-Cristian Schin

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. George-Cristian Schin

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

36

din care: 3.5 curs

24

3.6 seminar/laborator

12

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

30

Tutorat

-

Examinări

10

Alte activităţi...................................

4

3.7 Total ore studiu individual

114

3.9 Total ore pe semestru

150

3. 10 Numărul de credite

5


4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Nu este cazul

4.2 de competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Videoproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate -Înţelegerea conceptelor din domeniul managementului resurselor umane precum: cultura organizationala,leadership-ul,fisa postului,recrutarea si selectarea personalului Competenţe profesionale

-Înţelegerea structurii şi mecanismelor de funcţionare a organizaţiilor publice -Înţelegerea relaţiei dintre organizaţiile publice şi dezvoltarea profesionala -Capacitatea de a utiliza metode manageriale specifice -Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare si dezbatere -Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă

Competenţe transversale

-Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice

8. 9.

întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune de a forma capacitatea de intelegere a culturii organizationale, evaluarea performantelor,dezvoltarea personala ;

7.2 Obiectivele specifice

De a forma deprinderi practice si abilitati de analiza a unor politici manageriale coerente de personal si de evaluare a impactului managerial


8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1.

Notiuni introductive si concepte de baza

prelegere

2.

Cultura organizationala

prelegere

3.

Leadership-ul –activitate de conducere

prelegere

4.

Fisa postului

prelegere

5.

Analiza fisei postului

prelegere

6.

Recrutarea si selectarea personalului

prelegere

7.

Evaluarea performantelor profesionale individuale

prelegere

8.

Pregatirea si dezvoltarea profesionala

prelegere

9.

Motivarea personalului

prelegere

10. Sistemul de recompensare a personalului 8. 2 Seminar

Observaţii

prelegere Metode de predare

Observaţii

Problematizarea; 1. Seminar introductiv – prezentarea cerințelor pentru seminar

învăţarea prin descoperire

2. Cultura organizationala 3. Leadership-ul –activitate de conducere 4. Fisa postului 5. Analiza fisei postului 6. Recrutarea si selectarea personalului 7. Evaluarea performantelor profesionale individuale 8. Pregatirea si dezvoltarea profesionala 9. Motivarea personalului 10. Sistemul de recompensare a personalului Bibliografie: Cole, Gerald A., Management. Teorie și practică – Chișinău; Î.E.P. Știința, 2004 Cole, G.A. Managementul personalului – București, Editura CODECS, 2000 *** Managementul resurselor umane, Robert L., Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu (coordonatori) – București, Editura Economică, 1999

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

capacitate de analiză şi sinteză

Examinare scrisă

15%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Examinare orală

40%

capacitate de argumentare

Examinare orală

15%

capacitate de analiză şi sinteză

Lucrări de seminar

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Lucrări de seminar

5%

capacitate de argumentare

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

5%

10.6 Standard minim de performanţă 

indicarea instituţiilor administrative specifice fiecărei etape din evoluţia administraţiei româneşti şi precizarea principalelor atribuţii ale acestora.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf.univ.dr. George Cristian SCHIN

Conf.univ.dr. George Cristian SCHIN

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf.univ.dr. George Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea

Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I, Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229;


Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Dezvoltare si planificare urbana

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Violeta Puscasu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Iulian Şorcaru

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

36

din care: 3.5 curs

24

3.6 seminar/laborator

12

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutorat

2

Examinări

2

Alte activităţi...................................

-

3.7 Total ore studiu individual

74

3.9 Total ore pe semestru

100

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Nu este cazul

4.2 de competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, retroproiector


Competenţe profesionale

30. cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de teritoriu, spaţiu, oraș, urbanism, amenajare teritorială, plan/planificare, zona funcțională, dezvoltare, arhitect șef, regulament de urbanism, politică urbană 31. identificarea principalelor etape care au marcat evoluţia urbană României; 32. explicarea atribuţiilor şi a eficienţei diverselor organe administrative centrale şi locale în politicile de amenajare a teritoriului;

Competenţe transversale

6. Competenţele specifice acumulate

33. întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; 34. autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cunoașterea trăsăturilor structurale și dinamice ale sistemului de localități ale României

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili:

     

să utilizeze în mod adecvat noţiunile: teritoriu, spaţiu, oraș, urbanism, amenajare teritorială, plan/planificare, zona funcțională, dezvoltare, arhitect șef, regulament de urbanism, politică urbană să indice şi să caracterizeze principalele etape care au marcat evoluţia urbană a României; să aplice practic (să citească) un document de planificare urbană (PUG, RU) să facă corelații între fenomenele și procesele teritoriale studiate și celelalte procese din societate să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

1. Teritoriul – sistem. Teritoriul – decupaj spațial. Împărțirea administrativ-teritorială a României

Metode de predare

Observaţii

Met. de comunicare:

Se va face frecvent apel la experiența personală

orale (prelegerea, explicatia, povestirea, discutia colectiva,


problematizarea) si oral-vizuale(ppt) Met. de explorare: observatia, studiul de caz) Metode de actiune: exercitii

2. Planificare/planning, urbanizare. Istoria planificării. Istoria urbanismului. Istoria planificării urbane românești

Idem

3. Sistematica teritorială. Tipologii urbane relevanţă.

criterii şi

Idem

4. Tipologii rurale – criterii și relevanță urbanistică și administrativă

Idem

5. Zonarea funcțională a localităților. Zona rezidențială.

Idem

6. Zona de tip centru (culturală, de servicii, administrativă) 7. Zona industrială. Zona de transport.

Idem

8. Zona verde și de agrement. Zona cu destinație specială 9. Marile nevoi fizice ale orașului – teme majore ale amenajării urbane 10. Documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului Planul urbanistic general (PUG). Planul urbanistic zonal (PUZ). Planul urbanistic de detaliu (PUD). Regulamentul de urbanism (RU). Certificatul de urbanism (2h) 11. Sistemul teritorial politic și administrativ – cadrul legal de aplicare a politicii de planificare urbană.

Idem

ESDP (Planul european de dezvoltare spaţială). Planul naţional de dezvoltare. Planul de amenajare a teritoriului judeţean. 12. Instrumente de planificare urbană – normative, instituționale și acționale

Idem

13. Cadrul normativ și instituțional românesc și european

Idem

14. Politici de amanjare urbană. Politica privind locuințele

Idem

8. 2 Seminar

Metode de predare

Observaţii


1. Împărțirea adminsitrativ teritorială a României – evoluție și implicații asupra urbanismului și urbanizării în România. Regionarea. - 4 h

Metode de actiune: exercitii, lucrari practice, elaborarea de proiecte, simulari.

Lucrările practice nefinalizate în timpul orelor de seminar vor fi continuate acasă

Metode de explorare: studiu de caz, ancheta, observatia.

2. Tiplogii urbane. Aplicații la nivelul sistemului urban românesc . – 4h

Idem

3. Tipologii rurale. Aplicații la nivelul sistemului rural românesc – 2 h

Idem

4. Cadrul normativ și instituțional al planificării urbane în România – 4h

Idem

5. Documentațiile de urbanism și amenjarea teritoriului – 2h

Idem

6. PUG, PUZ, PUD, RU – analiză de conținut pe documentații curente – 4h

Idem

7. Scenarii europene privind planificarea spațială – 4h

Idem

8. Prezentare portofolii – 4h

Idem

Bibliografie: 1. Gérard-François DUMONT, Laurent CHALARD, Julien NESPOLA, Géographie urbaine de l'exclusion. L'Harmattan, Paris, 2011 2. IANOŞ, Ioan, 2004, Dinamica urbană (Aplicaţii la oraşul şi sistemul urban românesc), Edit. Tehnică, Bucureşti. 3.. Julien DAMON, Questions sociales et questions urbaines, PUF, collection Quadrige, Paris 2010 4. Myriam BARON, Emmanučle CUNNINGHAM-SABOT, Claude GRASLAND, Dominique RIVIÈRE, Gilles VAN HAMME, Villes et régions européennes en décroissance. Maintenir la cohésion territoriale. Hermčs-Sciences, Paris, 2010 5. Pușcașu, Violeta, 2005, Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 6. Pușcașu, Violeta, 2009, Dezvoltare și planificare urbană, Ed. Europlus, Galați 7. Surd, V., Bold, I., Zotic, V., Chira, Carmen (2005), Amenajarea teritoriului şi infrastructuri tehnice, Edit. Presa Universitară Clujeana, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-396-X, 585 pag. ***, Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001 ***, Hotărâre nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată) pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 27 noiembrie 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

capacitate de analiză şi sinteză

Examinare scrisă pe parcurs

40%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Examinare orală

15%

capacitate de argumentare

Examinare orală

15%

capacitate de analiză şi sinteză

Lucrări de seminar

10%

capacitate de interpretare a informaţiilor

Lucrări de seminar

10%

capacitate de argumentare

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

10%

10.6 Standard minim de performanţă 

indicarea instituţiilor administrative specifice fiecărei etape din evoluţia administraţiei româneşti şi precizarea principalelor atribuţii ale acestora.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

30 septembrie 2017

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament Conf.univ.dr. George Cristian SCHIN

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

1.2 Facultatea / Departamentul

FSJSP/Științe administrative și studii regionale

1.3 Catedra

-

1.4 Domeniul de studii

Științe administrative

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

AP


2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Descentralizare și politici regionale

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul II

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

36

din care: 3.5 curs

24

3.6 seminar/laborator

12

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

14

Tutoriat

1

Examinări

2

Alte activităţi (participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)

10

3.7 Total ore studiu individual

51

3.9 Total ore pe semestru

87

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Economie

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i


Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 35. familiarizarea studenților cu problemele de stringentă actualitate legate de mecanismele funcţionării economiei europene; 36. analizarea politicilor sectoriale esenţiale din prisma Statelor Membre; 37. reliefarea poziţiei UE față de integrarea României; 38. înțelegerea rolului statului în rezolvarea problemelor induse de criza economică globală; 39. înțelegerea noilor provocări cu care se confruntă UE.

40. manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific; 41. valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. 42. înțelegerea dinamicii disparităților regionale și a posibilităților de atenuare a lor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

43. Inducerea ideilor de apartenență europeană și de coeziune socioeconomică. Tratarea problemelor socio-economice la nivel national și supranațional. Integrarea studenților în comunitatea europeană și orientarea gândirii lor într-o manieră globală și dinamică.  Inducerea ideilor de apartenență europeană și de coeziune socioeconomică.  Tratarea problemelor socio-economice la nivel national și supranațional.  Integrarea studenților în comunitatea europeană și orientarea gândirii lor într-o manieră globală și dinamică.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1. Fundamentele economiei spaţiale – 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

2. Definirea conceptului de regiune – 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

3. Abordarea sistematică a problemelor regionale. Evoluţia concepţiilor privind sistemele socio-economice regionale 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Observaţii


4. Analiza politicilor regionale 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

5. Echilibrul general al activităţii economice regionale 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

6. Sistemele informaţional și informatic ale activităţii economice regionale – 2 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

7. Modelarea economică la nivel regional 3 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

8. Metode de analiză regională 4 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

9. Creşterea economică regională 2 ore.

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

10. Probleme regionale în context European 3 ore

Expunere însoțită de prezentare powerpoint, cu caracter interactiv.

Bibliografie Constantin D.L., Ionescu R.V., Marchis G. (2006) Fondurile structurale – instrumente ale politicii regionale, în contextul proceselor de integrare europeană, publicaţie ştiinţifică, A.S.E., Bucureşti. Constantin Luminița-Daniela, coord. (2007) Coeziunea economico-socială și politica regională : contribuția fondurilor europene la finanțarea programelor , Editura ASE, București. -

European Commission (2016). European Economic Forecast – Winter. Brussels.

Ionescu R., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, Editura Fundației Academice Danubius, Galați. Ionescu R., Marchis G. (2006) Uniunea Europeană – prezent și perspective, Editura Didactică și Pedagogică, București. -

Ionescu R. (2010) Mediul de afaceri european, Editura GUP, Galați.

-

Ionescu Romeo (2009) Dezvoltare regională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Ionescu Romeo (2014). Regional sustainable development under the crisis’impact, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.


Ministerul Integrării Europene (2005) Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Direcţia Politici Regionale şi Programe, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Regional - 2014-2020, Bucureşti.

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Regiunea, abordarea regională, dezvoltarea regională în contextul U.E.

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza politicii regionale din România. Studiu de caz: Regiunea 2 SE

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Testare periodică 1

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Opinii pro şi contra optimului economic la nivel regional.

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme Analiza sistemului statistic regional de către studenți, evaluare.

Analiza disparităţilor socio-economice la nivel regional.

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza sistemului statistic regional

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Raportul regional-naţional-internaţional în contextul European

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Testare periodică II

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Analiza factorilor socio-economici care contribuie la creșterea economică a județului Galați

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Probleme regionale în context european

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Observaţii


Proiecte privind dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud-Est

Prezentarea unui model de analiză, discutarea modului de realizare. Prezentarea unor teme de către studenți, evaluare.

Bibliografie Constantin D.L., Ionescu R.V., Marchis G. (2006) Fondurile structurale – instrumente ale politicii regionale, în contextul proceselor de integrare europeană, publicaţie ştiinţifică, A.S.E., Bucureşti. Constantin Luminița-Daniela, coord. (2007) Coeziunea economico-socială și politica regională : contribuția fondurilor europene la finanțarea programelor , Editura ASE, București. -

European Commission (2016). European Economic Forecast – Winter. Brussels.

Ionescu R., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, Editura Fundației Academice Danubius, Galați. Ionescu R., Marchis G. (2006) Uniunea Europeană – prezent și perspective, Editura Didactică și Pedagogică, București. -

Ionescu R. (2010) Mediul de afaceri european, Editura GUP, Galați.

-

Ionescu Romeo (2009) Dezvoltare regională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Ionescu Romeo (2014). Regional sustainable development under the crisis’impact, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. Ministerul Integrării Europene (2005) Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Direcţia Politici Regionale şi Programe, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Regional - 2014-2020, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi ai administrației publice locale și regionale, ai mediului de afaceri, cât și cu alte categorii de specialiști din domeniile public si privat.

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen scris

70%

10.4 Curs

Cunoaşterea, sistematizarea și înțelegerea informaţiei predate la curs. Parcurgerea bibliografiei recomandate.

Evaluare continuă

30%

10.5 Seminar/laborator

Participarea la dezbateri la seminar frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de casă, teste.

10.6 Standard minim de performanţă


 

cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; activitate la seminar de 50 %.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.09.2016

Data avizării în catedră

Semnătura directorului de departament

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE STIINTE ADMINISTRATIVE SI REGIONALE

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe sociale, politice şi administrative

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

DEZVOLTARE COMUNITARĂ

2.2 Titularul activităţilor de curs

Dr. Cornea Valentina

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Dr. Cornea Valentina

2.4 Anul de studiu

I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Op.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat


Examinări

4

Alte activităţi...................................

4

3.7 Total ore studiu individual

78

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Noţiuni fundamentale de administraţie publică

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Videoproiector, laptop

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorulu i

Videoproiector, laptop

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

   

    

Cunoaşterea abordărilor teoretice în domeniul dezvoltării comunitare; Înţelegerea modelelor care structurează practica dezvoltării comunitare; Proiectarea şi evaluarea programelor de dezvoltare comunitară în funcţie de profilul comunităţii şi specificul problemelor; Cunoaşterea reglementărilor comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării comunitare; Capacitatea de a analiza conţinutul documentelor de reglementare, poziţie, informare şi consultare emise de organismele internaţionale şi naţionale în domeniul dezvoltării comunitare. Asumarea responsabilă a sarcinilor de învăţare, Capacitatea de a manifesta atitudine critică şi constructivă în analiza fenomenului sociale; Adoptarea unui stil de lucru individual, cât şi în echipă în vederea realizării sarcinilor de învăţare; Însuşirea şi aplicarea regulilor de deontologie profesională; Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei pe piaţa muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Formarea şi dezvoltarea competenţelor pentru o intervenţie calificată în


elaborarea şi desfăşurarea proiectelor de dezvoltare comunitară. 7.5 Obiectivele specifice

-

Familiarizarea studenţilor cu fundamente teoretice, tehnici si practici în domeniul dezvoltării comunitare; Oferirea de informaţii şi explicaţii referitor la principalele instituţii, organizaţii, agenţii responsabile cu derularea fondurilor alocate proiectelor de dezvoltare economico-socială din România; Crearea unui context favorabil pentru asimilarea conceptelor, instrumentelor şi abordărilor aplicate în domeniul dezvoltării comunitare.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Conceptul de comunitate: cadrul teoretic şi funcţional Ideea de comunitate în sociologia clasică. Comunităţi normative, comunităţi fenomenologice. Comunitate vs colectivitate. Criterii sociale şi juridice în delimitarea comunităţilor / colectivităţilor . Tipologii relevante ale satelor. Grila FRDS. 1.5. Ariile culturale, regionalizări identitare. 2. Definiţii şi evoluţii ale dezvoltării comunitare 1.1. Dezvoltare comunitară: concept şi semnificaţii. 1.2. Originile dezvoltării comunitare. Retrospectivă istorică.

Metode de predare Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

1.3. Obiectivele dezvoltării comunitare. 1.4. Semnificaţia „În”, „prin” şi „pentru” comunitate. 1.5. Dezvoltare comunitară, comunitarism. 3. Cunoaşterea comunităţii 3.1. Identificarea şi evaluarea problemelor şi a reţelelor de sprijin. 3.2. Tipuri probleme, nevoi locale prin raportare la conceptul „interes general.” 3.3. Procesul de trecere de la evaluarea problemei la strategiile de acţiune. 3.3. Regionalizarea problemelor sociale. 4. Profilul comunităţii – instrument al acţiunii 4.1. Date pentru realizarea profilului comunităţii. 4.2. Surse de informare care oferă date cantitative despre comunităţi Atlasul social. Harta socială. 4.3. Profilul unei comunităţi durabile. 4.4. Tehnici de analiză comunitară: cercetarea etnografică, analiza reţelei comunitare, sondajele de opinie, forumuri publice, analiza indicatorilor sociali. 5. Asumarea dezvoltării comunitare. 5.1. Responsabilităţile autorităţilor publice. 5.2. Instrumente administrative în asumarea dezvoltării comunitare. 5.3. Capacitatea administrativă, competenţa cetăţeneasca. 5.4. Capacitarea comunităţilor.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

Tipologia intervenţiilor pentru dezvoltare comunitară Ideologii implicate în dezvoltarea comunitară. Teoria coproducţiei. Modele, strategii şi tactici de acţiune la nivel comunitar. Intervenţii de scurtă durată. Metoda Engage. Puncte de vedere divergente privind strategiile de intervenţie.

7. Construirea parteneriatelor productive 7.1. Identificarea cererii.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, problematizare, conversaţie euristică

Expunere, agenda cu

Observaţii


7.2. Datele deschise – concept şi ciclu de creare. 7.3. Prototipul, multiplicarea şi finanţarea dezvoltării aplicaţiilor. 7.4. Angajamentul comunităţii.

notiţe paralele,

8. Programe şi proiecte de dezvoltare comunitară. 8.1. Clarificări conceptuale: programe şi proiecte. 8.2. Misiunea si obiectivele programelor şi proiectelor. 8.3. Fondurile de susţinere: FRDS, LEADER 8.4. Sinteze privind condiţii de eligibilitate.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

Expunere, agenda cu notiţe paralele, problematizare, conversaţie euristică.

Lacune metodologice în programele de dezvoltare comunitară Evaluarea capacităţilor individuale şi organizaţionale. Focalizarea programelor de dezvoltare comunitară. Evaluarea rezultatelor programelor de dezvoltare comunitară. Paradoxul participării. Eşecul acţiunii colective. Asigurarea sustenabilităţii.

10. Resurse şi agenţi de dezvoltare 10.1 Categorii de agenţi şi resurse. 10.2.Resurse instituţionale: facilitatorul comunitar, administratorul public.

conversaţie euristică.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

10.3.Statutul funcţiei administrator public. 10.4. Contractul de management pentru funcţia de administrator public. 11. Implicaţiile juridice ale proiectelor de dezvoltare comunitară 11.1. Componentele proiectului de dezvoltare comunitară. 11.2. Proceduri de achiziţii publice: roluri şi responsabilităţi.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

11.3. Supervizarea proiectelor. 11.4. Controlul şi auditul proiectelor de dezvoltare comunitară. 12. Asociaţiile intercomunitare 12.1. Definirea asociaţiilor de dezvoltare inter-comunitară. 12.2. Regimul juridic al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. 12.3. Delegarea competenţelor către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Expunere, problematizare, conversaţie euristică.

12.4. Reglementări specifice referitor la asociaţiile constituite pentru oferirea de servicii comunitare de utilităţi publice. Bibliografie 1.

Alders, F. G. M., Dezvoltare comunitară. Munca socială în comunităţile de cartier, (trad.), Ed. Alternative, Bucureşti, 1995. 2. Barna, R.C. Dezvoltare regională în Europa.- Culj-Napoca:Editura Fundaţiei pentru Studii Europene,2007. 3. Bisman, Cynthia, Social Work Practice Cases and Principles, Brooks/Cole, Pacific Grove, 1994. 4. Boudon, R. (coord.). Tratat de sociologie. - Bucureşti: Humanitas, 1997. 5. Bowman, A. Kearney R. C. Conducerea de stat şi conducerea locală. –Bucureşti, 1996. 6. Brăilean, T. Dezvoltare locală. Instituţii şi politici. - Iasi: Universitatea “Al. I. Cuza”, Centrul de studii europene, 2004. 7. Dicţionar de politici sociale, coord. Pop, Luana Miruna, 2002. 8. Fisher,F. Parteneriate durabile între autorităţi şi comunitate prin planificare participativă, Editura fundaţiei Arhitext Desing, 2001. 9. Gary S. Becker, Comportamentul uman: o abordare economică, Editura All, Bucureşti, 1994. 10. Howelt, M., Ramesh, M. Studiul politicilor publice.-Chişinău: Editura Epigraf, 2004. 11. Kooiman, J. Administrarea obştească: niveluri, modele şi structuri de interacţiune social-politică. În: Pierre, Jon.


12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Dezbateri asupra administrării. -Ch.:Î.E.P Ştiinţa, 2006. Levrat, N. „Comuna ideală”, În: Vocea Civică, volumul 3, nr.5, 1997. Preda, M. Politica socială românească între sărăcie şi globalizare. – Iaşi: Polirom, 2002. Sandu, Dumitru, Dezvoltare comunitară. Cercetare, practică, ideologie, Ed. Polirom, Iaşi, 2005 . Simon, H. Administraţia publică. - Ch.:Editura Cartier, 2003. Vlăsceanu, L. Politică şi dezvoltare. România încotro? -Bucureşti: Editura Trei, 2001. Voicu, M. Suport pentru programe şi grupuri sociale: niveluri de suport şi factori determinanţi. În: Calitatea vieţii, XV, nr. 1–2, 2004. Zamfir, C.(coord.) Politici sociale în România, 1990-1998. -Bucureşti: Editura Expert, 1999. Zamfir, Elena, Preda, Marian (coord.), Diagnoza problemelor social comunitare – studii de caz, Ed. Expert, Bucureşti, 2000. Zamfir, C., Stănescu S. (coord.). Enciclopedia dezvoltării sociale. - Iaşi: Polirom, 2007. Zamfir, Elena, (coordonator), Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Ed. Expert, Bucureşti, 2000. Zani, B. Manual de psihologia comunităţii, trad. de Hanibal Stănciulescu; pref: Adrian Neculau – Iaşi: Polirom, 2003.

8. 2 Seminar/laborator 1.

Metode de predare Seminar socratic

2.

Probleme ale dezvoltării comunitare (DEVCOM) şi regionale în România Perspective sociologice asupra problemelor sociale

3.

Concepte şi tehnici pentru elaborarea profilului comunităţii

Prezentare în baza bibliografiei, joc de rol

4.

Responsabilizarea cetăţenilor pentru implicarea în prevenirea şi tratarea problemelor locale. Instrumente juridice şi nonjuridice 5. Recunoaşterea modelelor teoretice de dezvoltare comunitară în baza cazurilor de bune practici 6. Misiunea facilitatorului comunitar. Analiza de impact a legislaţiei naţionale 7. Intervenţii în tratarea problemelor comunitare: schiţe metodologice. Bibliografie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

Observaţii

Prezentare în baza bibliografiei

Seminar - dezbatere Prezentare studii de caz Studiu de caz Prezentare studii de caz

Sandu, Dumitru (coord.) Practica dezvoltării comunitare. Iasi: Polirom, 2007 Ilie Bădescu, Ozana Cucu Oancea, Gheorghe Şişeştean. Tratat de sociologie rurală, Institutul de Sociologie al Academiei Romane Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2007. Zamfir, Elena, Preda, Marian (coord.), Diagnoza problemelor social comunitare – studii de caz, Ed. Expert, Bucureşti, 2000 Zamfir, C., Stănescu S. (coord.). Enciclopedia dezvoltării sociale. - Iaşi: Polirom, 2007 Balogh Márton. Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală. În: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, IX, 2003, pp. 75-79 Manualul administratorului public. Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice. Ministerul Administraţiei şi Internelor . Bucureşti, 2011. Dan Balica. Administratorul public în sistemul administrativ românesc. În: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 2 (22)/2008, pp. 5-21 Analiză asupra progresului înregistrat cu privire la implementarea funcţiei de administrator public. Ministerul Administraţiei şi Internelor. Bucureşti, 2011. Daniel Pop, Cristina Stănuş, Ana-Maria Suciu. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară: efecte probabile şi soluţii posibile, Bucureşti, 2007 Ghidul facilitatorului în contextul activităţii FRDS. Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bucureşti, 2012 Edward T. Jennings Jr. Cele mai bune practici in administraţia publica. Cum le recunoaştem? Cum le putem folosi? În: Administraţie si management public 9/2007, pp.8-15 Când se foloseşte un sondaj de opinie. http://ro.scribd.com/doc/30757350/Metode-de-comunicare Ghid privind constituirea, înregistrarea, organizarea şi managementul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2009 Ghid pentru aplicarea axei LEADER din Programul National de Dezoltare Rurala 2007-2013 finantat de FEADER


15. Colecţia Jurnalul practicilor pozitive de dezvoltare comunitară. Disponibil la adresa: http://www.jppc.ro/index.php?page=instructiuni&lang=ro

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului În dezvoltarea conţinuturilor disciplinei sunt reflectate principii şi metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului. Lucrările de referinţă aparţin cercetătorilor notorii din acest domeniu. Caracterul interdisciplinar asigură achiziţionarea de cunoştinţe şi formarea de abilităţi pentru inserţie în sfera ocupaţiilor din domeniul administraţiei publice, în special a celor prevăzute recent de legislaţia naţională: facilitator comunitar, cercetător de dezvoltare comunitară, administrator public. 10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare - Prezentarea de informații teoretice

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare Examen oral

10.3 Pondere din nota finală 10%

- Capacitatea de analiza si sinteză

20%

- Capacitatea de argumentare

20%

- Cunoaştere şi explicare noţiuni fundamentale

Evaluare scrisă: test docimologic

30%

- Documentare, valorificarea resurselor bibliografice obligatorii

Portofoliul, proiectul

20%

- Generare de întrebări, implicare în discuții

Observaţia directă

10%

- Aplicare cunoştinţe teoretice

10.5 Seminar/laborator

- Comportament etic; - Limbaj de specialitate 10.6 Standard minim de performanţă 

Elaborarea şi prezentarea unei schiţe metodologice de intervenţie în tratarea unei probleme sociale din perspectiva dezvoltării comunitare.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

20.09.2017

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

1.2 Facultatea

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE

1.3 Departamentul

Ştiinţe administrative şi studii regionale

1.4 Domeniul de studii

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I - studii universitare de licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică / Consilier administraţia publică – 247001; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

TEHNICI ŞI METODE ALE ADOPTĂRII DECIZIEI PUBLICE

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ .dr .Mihăilescu Mădălina- Elena

2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator/proiect

Conf. univ. dr. Mihăilescu Mădălina- Elena

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul I

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

OP

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/proiect

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

24

3.6 seminar/laborator/proiect

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

5

Examinări

4

Alte activităţi...................................

9

3.7 Total ore studiu individual

78

3.9 Total ore pe semestru

120

3. 10 Numărul de credite

4


4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

 -

4.2 de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Retroproiector

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

Sală cu tablă, retroproiector

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

- Înţelegerea corelaţiei dintre decizia politică şi cea administrativă şi relevanţa celor două; - Însuşirea conceptelor de decizie administrativă, proces decizional, metode de luare a deciziilor, stiluri de luare a deciziilor; - Cunoaşterea aprofundată a principalelor autorităţi administrative centrale şi locale cu rol în luarea deciziilor; - Înţelegerea şi interpretarea procesului şi mecanismului decizional ; - Dobândirea capacităţii de actualizare permanentă a instituţiilor dreptului administrativ în raport cu modificările legislative extrem de dinamice şi diversificate. - Întocmirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a lucrărilor de seminar, cu respectarea indicaţiilor metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile generale, introductive specifice tenhicii de luare a deciziilor de către autorităţi în vederea adaptării şi aplicării acestora la realitatea politico-administrativă din România.

7.2 Obiectivele specifice

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: -să utilizeze noţiuni gen administraţie publică, decizie, participant la luarea deciziilor, metoă şi tehnică decizională ; - să explice modul de adoptare al actelor administrative şi a deciziilor în cadrul administraţiei publice;


- să înţeleagă noţiunile de decizie administrativă şi proces decizional; - să întocmească la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil lucrări de seminar, respectând indicaţiile metodologice oferite de conducătorul ştiinţific; - să îşi autoevalueze nevoia de formare profesională şi să identifice singuri resursele de studiu necesare pentru întocmirea lucrărilor de seminar şi pentru completarea pregătirii în vederea evaluării finale.

8. Conţinuturi 8. 1.Curs

Metode de predare

1. Consideraţii generale privind administraţia publică din România.

Prelegerea şi problematizarea

2. Personalul din administraţia publică românească. Resursele umane şi materiale necesare pentru adoptarea deciziilor. 3. Legalitatea şi oportunitatea adoptării actului administrativ. 4. Procesul decizional in România şi Uniunea Europeană. Privire comparativă.

Prelegerea şi problematizarea

5. Decizia politică şi decizia administrativă şi relaţia dintre ele.

Prelegerea şi problematizarea

6. Premisele şi obiectul deciziei administrative .

Prelegerea şi problematizarea

7. Participanţii la luarea deciziilor în plan politic şi administrativ pe plan central.

Prelegerea şi problematizarea

8. Participanţii la luarea deciziilor în plan politic şi administrativ pe plan local.

Prelegerea şi problematizarea

9. Metode şi tehnici utilizate la deciziei administrative.

Prelegerea şi problematizarea

elaborarea şi adoptarea

10. Adoptarea efectivă a deciziilor politice şi administrative.

Prelegerea şi problematizarea

11. Modalităţi de abordare a deciziilor administrative .

Prelegerea şi problematizarea

12. Probleme manageriale în tehnica de luare şi adoptare a deciziilor.

Prelegerea şi problematizarea

13. Luarea deciziilor în condiţii de certitudine şi de incertitudine.

Prelegerea şi problematizarea

Observaţii


14. Implicaţiile politicilor U.E. asupra adoptării deciziilor administrative la nivel naţional. Bibliografie :

Dana APOSTOL TOFAN, Drept administrativ, vol.I, ediţia a III-a, Edit. C.H.Beck, colecţia Curs universitar, Bucureşti, 2014. Liviu COMAN –KUND, Florin COMAN-KUND, Drept administrativ. Sinteze teoretice şi exerciţii practice, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2013. Nicoleta MIULESCU, Politici publice, Edit.Universul juridic, Bucureşti, 2009. Mădălina –Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Partea generală. Curs universitar, Edit. Hamangiu, Bucuresti, 2016. Anton PARLAGI, Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice, Edit ProUniversitaria, 2013. Dorina ŢICU, Politicile publice. Raţionalitate şi decizie în spaţiul administrativ, Edit. Adenium, 2014. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a X-a, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

8.2. Seminarii :

Metode de predare

8.2.1. Consideraţii generale privind administraţia publică din România. Personalul din administraţia publică românească. Resursele umane şi materiale necesare pentru adoptarea deciziilor.

Problematizarea;

8.2.3. Legalitatea şi oportunitatea adoptării actului administrativ. Procesul decizional in România şi Uniunea Europeană. Privire comparativă.

învăţarea prin descoperire

Idem

8.2.4. Premisele şi obiectul deciziei administrative. Decizia politică şi decizia administrativă şi relaţia dintre ele. 8.2.5. Participanţii la luarea deciziilor în plan politic şi administrativ.

Idem

8.2.6. Adoptarea efectivă a deciziilor politice şi administrative. Modalităţi de abordare a deciziilor administrative.

Idem

8.2.7. Probleme manageriale în tehnica de luare şi adoptare a deciziilor. Luarea deciziilor în condiţii de certitudine şi de incertitudine.

Observaţii


Bibliografie :

Dana APOSTOL TOFAN, Drept administrativ, vol.I, ediţia a IIIa, Edit. C.H.Beck, colecţia Curs universitar, Bucureşti, 2014. Liviu COMAN –KUND, Florin COMAN-KUND, Drept administrativ. Sinteze teoretice şi exerciţii practice, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2013. Mădălina -Elena MIHĂILESCU, Drept administrativ.Partea generală. Curs universitar, Edit. Hamangiu, Bucuresti, 2016. Nicoleta MIULESCU, Politici publice, Edit.Universul juridic, Bucureşti, 2009. Anton PARLAGI, Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice, Edit ProUniversitaria, 2013. Dorina ŢICU, Politicile publice.Raţionalitate şi decizie în spaţiul administrativ, Edit. Adenium, 2014. Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a X-a, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului -

10. Evaluare Tip activitate

10.4 Curs

10.5.Seminar/laborator/proiec t

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Capacitate de analiză şi sinteză

Examen scris

80%

Capacitate de interpretare a informaţiilor

Examen oral

-

Lucrări de seminar

Examinare orală

-

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

Lucrări de seminar

20%

10.6 Standard minim de performanţă


Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

30.09. 2017

Conf. univ dr.

Conf. univ.dr.

Mădălina-Elena Mihăilescu

Mădălina-Elena Mihăilescu

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

10.2017

Conf. univ. dr. George Cristian Schin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Dunărea de Jos Galați

1.2 Facultatea / Departamentul

Știinte Juridice, Sociale și Politice

1.3 Catedra

Științe administrative

1.4 Domeniul de studii

Administrație Publică

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administrație publică

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Limba engleză

2.2 Titularul activităţilor de curs

-

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. dr Corina Dobrotă

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul V, VI

2.6 Tipul de evaluare V, V

2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

56

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

5

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

2

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

1

Tutoriat

1

Examinări

1


Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

1 11

3.9 Total ore pe semestru

25

3. 10 Numărul de credite

2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

Studiul anterior al limbii engleze la nivel liceal

4.2 de competenţe

Nivel intermediar de cunoastere a limbii engleze

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorulu i

-competențe de nivel intermediar în cunoașterea limbii engleze

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate 1.Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a terminologiei specifice domeniului juridico-administrativ; 2.Traducerea si interpretarea adecvata a textului de specialitate din domeniul administrativ; 3. Deprinderea abilitatii de documentare independenta si neasistata in limba engleză, in domeniul de specialitate ; 4. Capacitatea de utilizare independenta a structurilor gramaticale, conversationale si a termenilor de specialitate in limba sursa si in limba tinta in discursul scris si oral

1.Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc.; 2. Aplicarea tehnicilor de interrelationare in cadrul unei echipe; amplificarea si cizelarea capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare a unor atributii specifice in desfasurarea activitatii de grup in vederea tratarii/ rezolvarii de conflicte individuale/ de grup, precum si gestionarea optima a timpului; 3.Utilizarea eficienta a diverselor cai si tehnici de invatare – formare pentru achizitionarea informatiei de baze de date bibliografice si electronice atat in limba romana, cat si limba engleza, precum si evaluarea necesitatii si utilitatii motivatiilor extrinseci si intrinseci ale educatiei continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei

cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a


structurilor gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate 7.2 Obiectivele specifice

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare - dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului din domeniul englezei juridice; -deprinderea abilitatii de documentare in limba engleză, in domeniul de specialitate. 2. Instrumental-aplicative - comunicarea orala pe teme de specialitate; - folosirea diverselor acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din domeniul de specialitate 3. Atitudinale -manifestarea unor atitudini pozitive faţă de pregătirea în limba engleză ca şi componentă în formarea generală ; - incurajarea dezvoltarii profesionale prin susţinerea studiului individual asistat; - valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregătirea la limba străină.

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Nu este cazul. 8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Semestrul V Unit 1. U.S. Constitution and Government

Expunerea frontala sistematica, conversatia euristica

Unit 2. Focusing on Structures; Vocabulary Practice; Text: Is the ethos of the traditional family at risk nowadays?

Expunerea, exercitiul aplicativ, repetitia

Unit 3. Affixation—Prefixes and Suffixes; Text: New York, NY

Lectura explicativa, exercitiul aplicativ

Unit 4. Phrasal Verbs: Text: The Women Suffrage Bill

Lectura explicativa, conversatia euristica

Unit 5. Phrasal Verbs: Text: Why Do We Need to Vote?

Lectura explicativa, conversatia euristica,

Observaţii


exercitiul aplicativ Unit 6. Phrasal Verbs; Text: Living in Urban Areas

Prelegerea, exercitiul aplicativ

Unit 7. General Revision of vocabulary and grammar structures

Expunerea sistematica

Final written and oral test Semestrul VI

Unit 1. The European Union

Prelegerea, exercitiul aplicativ

Unit 2. Text comprehension: Are We Europeans?

Prelegerea, exercitiul aplicativ

Unit 3. Pecific structures; Making Inferences and Restating

Prelegerea, exercitiul aplicativ

Unit 4. United States Constitution: Amendments

Prelegerea, exercitiul aplicativ

Unit 5. The Lisbon Treaty –New Horizons

Prelegerea, exercitiul aplicativ

Unit 6. The European Neighbourhood Policy and the EuroAtlantic Partnership

Expunerea frontala sistematica, conversatia euristica

Unit 7. A Basic Review on Redundancy; Text: World Population

Expunerea, exercitiul aplicativ, repetitia

Final written test

Bibliografie Blackstone’s EC Legislation, Sixth Edition, Edited by Nigel G. Foster, BA, LLM, Dip German, Blackstone Press Limited, 1995. Cobuild C., English Guides. Word Formation, Harper Collins Publishers, 1991. Collins L., European Community Law in the United Kingdom, 4th edition, London, Butterworths, 1990. Hanga Vladimir, Calciu Rodica, Dicţionar juridic englez – român şi român –englez, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994. Nădrag Lavinia, Stroescu Manuela, English for Law Students, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002. Osman, Silvia, Engleza pentru științe politice și administrative, relații internaționale și jurnalism, Ed. Universitară, București, 2008.


Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary, Oxford: Oxford University Press, first published 1989. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985. Schermers H. G. and Waelbroeck D., Judicial Protection in the European Communities, 5th edition, Deventer, Netherlands, Kluwer, 1992. Thomson A.J. and Martinet A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1986. Weatherill Stephen and Beaumont Paul, EC LAW, Second Edition, Penguin Books, 1995.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Continuturile disciplinei se pliaza pe cerintele pietei muncii, asigurand competentele minimale de comunicare ale studentilor in limba engleza pe teme de specialitate si de interes general

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Media notelor acordate la seminar / lucrări practice  Notele obţinute la testele periodice sau parţiale  Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi  10.5 Seminar/laborator Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz  Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale  Nota acordată la examinarea finală 10.6 Standard minim de performanţă

Discutii orale

10%

Evaluare scrisa si orala

15%

Observatia curenta a activitatii studentului

30%

Test si evaluare a temelor de casa

15%

Evaluare individuala a activitatii studentului

2%

Examinare scrisa

28%

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : -stapanirea tehnicilor de lucru cu instrumentele auxiliare: ghid de verbe, dictionare, etc. -capacitatea de a comunica la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate -capacitatea de a utiliza si de a recunoaste terminologia de specialitate si a structurilor gramaticale din limba engleză pentru obiective specifice în procent de 50% din cantitatea de informaţie. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :


-capacitatea de a comunica corect si coerent pe teme de specialitate; -capacitatea de a utiliza corect si de a recunoaste terminologia de specialitate si a structurilor gramaticale din limba engleză pentru obiective specifice în procent de peste 90% din cantitatea de informaţie.

Data completării

Semnătura titularului de curs

01.10.2017

Semnătura titularului de seminar Conf. dr Corina Dobrotă

Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia superior

de

învăţământ

Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi

1.2 Facultatea / Departamentul

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

1.3 Departamentul

Ştiinţe administrative şi regionale

1.4 Domeniul de studii

Stiinţe administrative

1.5 Ciclul de studii

Ciclul I - studii universitare de licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

Administraţie publică/ Consilier administraţie publică-247001; inspector de specialitate administraţia publică-247003; referent de specialitate administraţie publică – 247004; consultant administraţie publică – 247005; administrator public – 247008; Specialist în relaţii de muncă – 241229; consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei

Sisteme administrative europene

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect.univ.dr. Elisabeta Slabu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect.univ.dr. Elisabeta Slabu

2.4 Anul de studiu

III

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul de evaluare verificare 2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

Op


3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

6

Tutoriat

10

Examinări

8

Alte activităţi................................... 3.7 Total ore studiu individual

54

3.9 Total ore pe semestru

90

3. 10 Numărul de credite

3

Competenţe transversale Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

7.1

14. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice administraţiei publice din statele membre ale UE 15. Cunoaşterea principiilor aplicabile administraţiei publice la nivelul UE şi utilizarea lor în activitatea practică 16. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă 17. Cunoaşterea specificului funcţiei publice la nivelul UE 18. Cunoaşterea elementelor specifice controlului administraţiei publice la nivelul UE 1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil a sarcinilor profesionale. 2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonalăÎndeplinirea la termen a sarcinilor profesionale

Obiectivul

general

al

Să explice şi să cunoască noţiunile fundamentale ale dreptului


disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

administrativ comparat, principiile aplicabile administraţiei publice de la nivelul UE, specificul funcţiei publice şi al controlului administraţiei publice la nivelul UE    

Să utilizeze adecvat conceptele specifice administraţiei publice din statele membre ale UE Să cunoască principiile aplicabile administraţiei publice la nivelul UE şi să le utilizeze lor în activitatea practică Să cunoască specificul funcţiei publice la nivelul UE Să cunoască elementele specifice controlului administraţiei publice la nivelul UE

8. Conţinuturi 8. 1 Curs

Metode de predare

1.Aspecte generale privind dreptul public comparat

Prelegerea, explicatia, discutia colectiva, problematizarea studiul de caz

2-3. Principii fundamentale aplicabile în administraţia publică a statelor membre ale UE şi în sistemul instituţional al UE

Idem

4 - 6. Subsisteme politico-administrative centrale din statele UE.

Idem

7—9. Subsisteme politico-administrative locale din statele UE

Idem

10-11. Sistemul instituţional al UE

Idem

12-13. Funcţia publică în state membre ale UE şi în sistemul instituţional al UE

Idem

14. Controlul administraţiei publice în state membre ale UE

Idem

Obs erva ţii

Bibliografie

1. Apostol Tofan Dana , Instituţii administrative europene, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006. 2. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 2, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016.

3. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 1, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014. 4. Apostol Tofan Dana, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 5. Coman-Kund Liviu, Sisteme administrative europene, Casa de Presă şi Editură Tribuna, Sibiu, 2003. 6. Dragoş Dacian Cosmin, Buda Daniel, Cherecheş Alina, Posibile sisteme de justiţie administrativăexamen de drept comparat, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 8/2002.


7. Dragoş Dacian Cosmin, Neamţu Bogdana, Europeanisation of Administrative Law in Romania: Current Developments in Jurisprudence and Legislation , în Review of European Administrative Law, vol.2, nr. I, Europa Law Publishing©2009. 8. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 1, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 9. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 2, ed. 4 , rev., Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 10. Vedinaş Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 11. Vedinaş Verginia, Statutul funcţionarului public european, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 12. Ziller Jacques, Administrations comparées. Les systèmes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Ed. Montchrestien, Paris, 1993. 8. 2 Seminar Observ Metode de predare aţii  

Importanţa dreptului public comparat Principiile aplicabile în administraţia publică a statelor membre ale UE şi în sistemul instituţional al UE  Administraţia publică centrală şi locală în state ale UE  Sistemul instituţional al UE şi principii aplicabile în acest sistem  Funcţia publică în state ale UE  Controlul administraţiei publice în state ale UE Bibliografie

Lucrări practice, exerciţii, elaborarea de proiecte, simulari. Metode de explorare: studiu de caz, ancheta, observatia.

1. Apostol Tofan Dana , Instituţii administrative europene, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006. 2. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 2, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016.

3. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, vol. 1, ed. 3, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014. 4. Apostol Tofan Dana, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 5. Coman-Kund Liviu, Sisteme administrative europene, Casa de Presă şi Editură Tribuna, Sibiu, 2003. 6. Dragoş Dacian Cosmin, Buda Daniel, Cherecheş Alina, Posibile sisteme de justiţie administrativă-examen de drept comparat, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 8/2002. 7. Dragoş Dacian Cosmin, Neamţu Bogdana, Europeanisation of Administrative Law in Romania: Current Developments in Jurisprudence and Legislation , în Review of European Administrative Law, vol.2, nr. I, Europa Law Publishing©2009. 8. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 1, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 9. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. 2, ed. 4 , rev., Ed. All Beck, Bucureşti, 2005. 10. Vedinaş Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 11. Vedinaş Verginia, Statutul funcţionarului public european, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 12. Ziller Jacques, Administrations comparées. Les systèmes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Ed. Montchrestien, Paris, 1993.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

capacitate de analiză şi sinteză

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examinare scrisă

capacitate de interpretare a informaţiilor

60%

capacitate de argumentare 10.5 Seminar

capacitate de analiză şi sinteză

Lucrări de seminar

capacitate de interpretare a informaţiilor

Dezbateri pe marginea lucrărilor de seminar

40%

capacitate de argumentare 10.6 Standard minim de performanță -

Participarea activă la cursuri si seminarii Nota finală 5 (cinci) la examenul scris.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

06.10.2017

Lector dr. Elisabeta Slabu

Lector dr. Elisabeta Slabu

Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei Conf.dr. George Schin


Brosura ap 2017 2018  
Brosura ap 2017 2018  
Advertisement