Page 1

PRESENTATION BY A G E N C Y


BD306

Campaign Planning for

Brand Communications

PESENTATION TO

Kanokporn Pennart

[Instructor & Consultant] NO

12 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ID STUDENT

1510319260 1510327958 1510330085 1510330093 1510330135 1510330564 1510330630 1510330663 1510331000 1510331240 1510331471

NAME – LASTNAME

วันทนา อันพัฒนากูล ชลพร แซ่โง้ว จิราภรณ์ จิตรานนท์ ผกามาศ ประโยชน์วิบูลย์ ธนกร อู่สุวรรณ เสาวนีย์ วิจิตรสกุลรัตน์ ปราณ ชวลิตธารง อดิรุจ สิริวัฒน์ธนะกุล อานุภาพ ทองระย้า เศรษฐพงศ์ อริยกุลธร พงศธร เกียรติไพบูลย์

E-MAIL BU

1510319260@bu.ac.th 1510327958@bu.ac.th 1510330085@bu.ac.th 1510330093@bu.ac.th 1510330135@bu.ac.th 1510330564@bu.ac.th 1510330630@bu.ac.th 1510330663@bu.ac.th 1510331000@bu.ac.th 1510331240@bu.ac.th 1510331471@bu.ac.th

ปก.รายชื่อ  

PRESENTATION BY A G E N C Y ® Brand Communications NO ID STUDENT NAME – LASTNAME E-MAIL BU Kanokporn Pennart PESENTATION TO [Instructor &amp...

ปก.รายชื่อ  

PRESENTATION BY A G E N C Y ® Brand Communications NO ID STUDENT NAME – LASTNAME E-MAIL BU Kanokporn Pennart PESENTATION TO [Instructor &amp...