Page 1

โครงสร้ างและเนือ้ หาของโลกออนไลน์ หรือสื่อออนไลน์ โลกออนไลน์ สามารถมองเห็นเป็ นเค้ กที่มีหลายชัน้ แหล่ งที่มาข้ อมูลต่ างๆชัน้ ล่ างและคุณผู้ใช้, มาร์ ซิปันตัวเลข ด้ านบน :โลกออนไลน์ ท่ มี ีชนั ้ ต่ อไปนี:้ 1.ผู้ผลิตฐานข้ อมูลและการให้ บริ การข้ อมูล 2.บริ ษัท ที่ให้ บริ การออนไลน์ 3.เกตเวย์ และเครื อข่ าย 4.การนาเสนอบริ การ 5.ส่ วนติดต่ อผู้ใช้ 6.บริ การข้ อมูลการขนส่ ง 7.ผู้ใช้ งาน

ความหมายของสื่อออนไลน์ สื่อที่กว้ างขว้ างไม่ มีขีดจากันมีหลากหลายรูปแบบใช้ งานได้ ทุกรูปแบบเพราะว่ าโลกออนไลน์ เป็ นรูปแบบการ เชื่อมโยงสร้ างมาเพื่อความสะดวกสบายรวมไปถึงการก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีอีกด้ วย บริการสื่อออนไลน์ ที่นิยมมากที่สุดบริการออนไลน์ ท่ มี ี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ , แชท, การถ่ ายโอนแฟ้มการประชุมและเวทีอภิปราย, ข่ าว, การอ่ านวารสารออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับรากหญ้ า, การค้ นหาฐานข้ อมูลและความบันเทิง โลกออนไลน์ มี niches หลายสิ่งที่ผ้ คู นกาลังสนใจและมีความสนุกสนาน ทา

สื่ อออนไลน์ในสังคมปัจจุบนั โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา แน่นอนว่าไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ ของคนเราก็ตอ้ งมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส เทคโนโลยี และภาวะแวดล้อมของเรา ซึ่ งปั จจุบนั เราคงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยง กระแสของธุ รกิจออนไลน์ หรื อสื่ อออนไลน์ ได้ กว่า 10 ปี ที่อินเทอร์ เน็ตค่อยๆ เข้ามามีความสาคัญในการ


ดารงชีวติ ของทุกคน จากความสะดวกสบาย และง่ายต่อการส่ งหรื อรับข้อมูลข่าวสาร ที่ทุกคนไม่ตอ้ งคอย แต่เป็ นเพียงผูร้ ับสารแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่สามารถเป็ นผูส้ ร้าง หรื อพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ด้วยเหตุ นี้ทาให้คาว่า สื่ อออนไลน์ เกิดเป็ นกระแสที่ใครๆ ก็ตอ้ งพุง่ ประเด็นสนใจไปหา ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดา เจ้าของกิจการ หรื อแม้แต่นกั การตลาดเอง

คาจากัดคาง่าย ๆ ของคาว่า สื่ อออนไลน์ ก็คือสื่ อของสังคม

ที่เปิ ดโอกาสให้ไม่วา่ ใครก็สามารถนาเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับรู ้ ซึ่ งมีอยูใ่ น หลากหลายรู ปแบบเช่น เว็บบล็อค เว็บบอร์ ด YouTube, Hi5, Facebook, Twister, My Space วิทยุออนไลน์ ทีวอี อนไลน์ etc. โดยอาจจะมีท้ งั การนาเอาเรื่ องราวของตัวเอง หรื อ ประสบการณ์สิ่งที่ได้พบ การสอนความรู ้ต่าง ๆ หรื อแม้กระทั้งเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยที่ตวั เองมีความรู ้หรื อมี ความถนัด และแน่นอนว่าเมื่อคนได้เจอ "คนคอเดียวกัน" ความสนุกที่ได้รู้จกั แชร์ ประสบการณ์ร่วมกัน หรื อได้ขยายวงเพื่อนฝูงที่ชอบเหมือนๆ กันออกไป และยังสามารถรับชม รับฟังวิทยุออนไลน์และทีวี ออนไลน์ ได้ทางอินเตอร์เนตที่สะดวกสบาย โดยไม่ตอ้ งเปิ ดทีวหี รื อเปิ ดวิทยุ สิ่ งเหล่านี้ก็กลายเป็ นจุดหนึ่งที่ ทาให้ สื่ อออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา สื่ อออนไลน์ ไม่เพียงแต่จะใช้ใน การนาเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับรู ้เท่านั้น ปั จจุบนั ยังมีความสาคัญอีกอย่าง หนึ่ง คือ ธุ รกิจโฆษณา ที่ธุรกิจโฆษณานิยมใช้สื่อออนไลน์ เพราะว่าใช้งบน้อย ไม่สิ้นเปลือง และสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดี ซึ่ งตอนนี้ตลาดสื่ อออนไลน์กาลังเติบโต สื่ อออนไลน์จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่นกั โฆษณาเลือกใช้ ทำไมต้ องสื่ อออนไลน์ คิดกันง่ายๆ ว่าเวลาเราจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าสักชิ้นที่เราไม่คุน้ เคย สิ่ งแรกที่คุณจะทาคือ อะไร “หาข้อมูล” ใช่หรื อไม่ ในยุคที่เงินทองหายาก เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ดว้ ยแล้ว จะซื้ อหาอะไรก็ตอ้ ง คิดแล้วคิดอีก ว่าสิ่ งที่เราซื้ อมันคุม้ มันทน มันได้ใช้จริ งๆ ซึ่ งในปั จจุบนั ที่เราไม่มีเวลาพบปะสังสรรค์กนั ตามตลาด หรื อว่าบ้านเพื่อน เราก็มกั จะเข้าเน็ตเพื่อหาข้อมูลของสิ นค้านั้น ๆ ด้วยเหตุน้ ีเองทาให้มี ผลการวิจยั ล่าสุ ดออกมาว่า สื่ อออนไลน์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคกว่า 70% และผูบ้ ริ โภค


เกือบครึ่ ง ( 49%) จะตัดสิ นใจซื้ อจากข้อมูลที่ได้จาก สื่ อออนไลน์ นอกจากนั้นแล้วจากรายงานของ The Wave 3 Report ของ Universal MaCann ได้กล่าวอ้างว่า สื่ อออนไลน์ เป็ น สื่ อที่มีอิทธิ พลต่อแบรนด์ และภาพลักษณ์ขององค์กรธุ รกิจอย่างมาก เพระผูใ้ ช้สื่อออนไลน์นิยมโพสต์แสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ผา่ นบล็อก หรื อในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตน ถ้าคุณเป็ นคนหัว เก่าที่คิดว่าสื่ อสาธารณะอย่างโทรทัศน์หรื อวิทยุสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่าคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เมื่อเห็นตัวเลขยืนยันจาก ComScore ( www.comscore.com) เกี่ยวกับอันดับของ สื่ อ ออนไลน์ ยอดฮิตของโลก ที่เป็ นระดับโลกเพราะสื่ อออกไลน์ไม่ได้จากัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่วา่ คุณ จะอยูท่ ี่ไหนคุณก็เพียงแค่คลิ๊กและสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้

1.Blogger – เป็ นเว็บยอดฮิตที่มีผเู้ ข้าใช้กว่า 222 ล้านรายทัว่ โลกในปี ที่ผา่ น มา 2.Facebook – 200 ล้านรายทัว่ โลก (กาลังสร้างกระแสในประเทศไทย ในช่วงนี้) 3.MySpace – 126 ล้านรายทัว่ โลก 4.Wordpress – 114 ล้านราย 5.Window Live Space – 87 ล้านราย (ปี 2009) ปัจจัยพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์กค็ ือความต้องการการยอมรับในสังคม ทาให้สมั คม ออนไลน์จึงกลายเป็ นสังคมที่น่าหลงใหลสาหรับใครหลาย ๆ คนที่อาจจะเสาะหา ช่องทางในการแสดงความเป็ นตัวเองออกมา แต่ใช่วา่ บุคคลแต่ละบุคคลเท่านั้น ที่ ต้องการจะแสดงความเป็ นตัวเองออกมา ธุรกิจ การเมือง ก็ตอ้ งการการยอมรับจาก สังคมด้วยเช่นกัน จึงไม่แปลกเลยที่ปัจจุบนั ธุรกิจขนาดเล็กหลายๆ แห่งเริ่ มสร้าง "ตัวตน" หรื อ Identity ของตัวเองในโลกออนไลน์


ยกตัวอย่ างสื่อออนไลน์ บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web + Log แล้ วย่อเหลือ Blog คือ ประเภทของระบบการจัดการเนื ้อหา ที่อานวย ความสะดวกให้ ผ้ เู ขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปั นบทความของตนเอง โดยบทความที่โพสต์ลงบล็อก เป็ นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบล็อก ซึง่ จุดเด่นของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันอย่าง เป็ นกันเองระหว่างผู้เขียนและผู้อา่ นบล็อกผ่าน การแสดงความคิดเห็น (Comment) ซึง่ Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress (http://wordpress.com) เป็ นสองเว็บไซต์ที่ผ้ คู นนิยม เข้ าไปสร้ างบล็อกของตนเอง

ื่ ออนไลน์ มีผลกระทบต่อชาย?หรือหญิง? สอ ในปั จจุบนั ดูเหมือนว่าเพศที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์มากที่สุดคือ ผูห้ ญิง จะเห็นจากใน หน้าหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อต่างๆที่นาเสนอข่าวสารมีข่าวผูห้ ญิงถูกล่อลวงทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นจานวนมากซึ่ ง เป็ นอันตรายและเป็ นการสู ญเสี ยต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ในปั จจุบนั ยังมี การใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นศ.หญิงมีการประกาศขายบริ การทางเพศผ่านทางสื่ อ ออนไลน์เป็ นจานวนมากที่ถูกจับก็มีหลายรายบ้างก็อา้ งว่าเพราะต้องการเงินไปจ่ายค่าเทอม ต้องการเงินไป ซื้ อรถ ซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนม ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นข้ออ้างทั้งสิ้ น และการกระทาดังกล่าวนั้นถือว่าเป็ น พฤติกรรมที่ไม่สมควร และเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี แต่ก็ใช่วา่ สื่ อออนไลน์จะมีแค่ผลเสี ยเพียงอย่างเดียวเพราะสื่ อ ออนไลน์ก็มีขอ้ ดีอยูห่ ลายอย่าง เช่น ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน ใช้เป็ นการบอกเล่าประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น สื่ อ ออนไลน์ก็มีท้ งั ข้อเสี ยและข้อดี อยูท่ ี่ผใู ้ ช้วา่ จะมีสามัญสานึกและวิจารณญาณไหม การใช้สื่อออนไลน์น้ นั จึงมีผลกระทบต่อทุกๆคน ไว้วา่ จะหญิงหรื อชาย และในคนทุกอายุ ถ้าเราใช้อย่าง ถูกต้อง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเรา ถ้าใช้ในทางที่ผดิ ผลกระทบในด้านที่ไม่ดีก็จะเกิดกับตัวเรา เพราะฉะนั้น ท่านๆ ทั้งหลายคงรู ้แล้วนะค่ะว่า คุณควรใช้ประโยชน์จากสื่ อออนไลน์อย่างไรให้ได้ ประโยชน์มากที่สุดและไม่ส่งผลกระทบในทางไม่ดีต่อตัวคุณเองและคนอื่นๆด้วย


อ ันด ับที่ 10 ปั ญหาใหญ่บนโลกออนไลน์เองอาจจะไม่เกิดจากปั ญหาของอินเตอร์เน็ ตหรือปั ญหาทางด ้าน ้ เทคนิค แต่เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึน ้ จากผู ้ใชเอง ซงึ่ ผู ้ใชมี้ แนวโน ้มทีจ ่ ะผูกตัวเองเข ้ากับโลกออนไลน์ มากขึน ้ โดยไม่รู ้ตัว เริม ่ มีการใชช้ วี ต ิ และสงั คมบนโลกออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นการช็อปปิ้ ง การ พูดคุย พบปะสงั สรรค์กับเพือ ่ นๆ บนโลกออนไลน์ซงึ่ สงิ่ เหล่านีไ ้ ด ้เปลีย ่ นวิถก ี ารดาเนินชวี ต ิ ของ ผู ้คนไป เสมือนเป็ นการตัดขาดชวี ต ิ จากโลกภายนอก ลืมวิธก ี ารใชช้ วี ต ิ จริงๆ ไป ซงึ่ มีวจิ ัยจาก หลายหน่วยงานได ้สรุปผลออกว่าคนในปั จจุบันมีแนวโน ้มทีจ ่ ะมีเพือ ่ นและพูดคุยกับคนไม่รู ้จักบน โลกออนไลน์มากขึน ้ และมีความสุขกับการสร ้างตัวเองใหม่ ทีเ่ ป็ นตัวละครบนโลกออนไลน์ เนือ ่ งจากเราจะเป็ นใครก็ได ้บนโลกออนไลน์ แต่สงิ่ นีก ้ ลับทาให ้เป็ นการตัดขาดจากโลกภายนอก ิ้ เชงิ โดยสน

อ ันด ับที่ 9 จะไม่มค ี วามลับบนโลกนีอ ้ ก ี ต่อไป โลกของความปลอดภัยนัน ้ หาได ้ยากบนโลกออนไลน์ ข ้อมูล ต่างๆ ถูกโอนถ่ายจากเว็บหนึง่ สูเ่ ว็บหนึง่ ทัง้ ทีเ่ จ ้าของข ้อมูลรู ้ตัวและไม่รู ้ตัว การเข ้าถึงข ้อมูลสว่ น ื่ นามสกุล ทีอ บุคคลสามารถทาได ้ง่ายขึน ้ ไม่วา่ จะเป็ นการหาชอ ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข ้อมูลเหล่านี้ ิ เว็บไซต์หนึง่ เว็บไซต์ บัญชอ ี -ี เมลหนึง่ อี-เมล ง่ายต่อการถูกเปิ ดเผย การทีส ่ มัครเพือ ่ เป็ นสมาชก มีข ้อมูลสว่ นตัวทีจ ่ าเป็ นทีจ ่ ะต ้องให ้ และใครจะรู ้บ ้างว่าข ้อมูลเหล่านัน ้ จะถูกเก็บ หรือถูกสง่ ต่อไป ยังทีใ่ ดต่อไปโดยเฉพาะในปั จจุบันโลกของสงั คมออนไลน์ (Social Network) ได ้ถือว่าเป็ น ้ นฐานข ้อมูลลูกค ้า ฐานข ้อมูลอย่างดีให ้กับองค์กรธุรกิจมากมายเพือ ่ หาผลประโยชน์ในการใชเป็

อ ันด ับที่ 8 ในยุคนี้ ภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน ้ บนโลกเราทุกวันนีม ้ ม ี ากมายเหลือเกิน ซงึ่ ผู ้ประสบภัยต่างๆ ทุกทั่ว มุมโลก ต่างได ้รับผลกระทบไม่มากก็น ้อย มีองค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระทีไ่ ม่หวังผล กาไร คอยชว่ ยเหลือและสนั บสนุนผู ้ประสบภัยธรรมชาติตา่ งๆ ซงึ่ เหล่าอาชญากรไซเบอร์ก็ไม่ ้ เว ้นทีจ ่ ะใชประโยชน์ จากน้ าใจของมวลมนุษย์มาเป็ นเหยือ ่ มีการเกิดขึน ้ ของเว็บไซต์มากมายที่ เป็ นเว็บไซต์การกุศลจอมปลอมทีท ่ าขึน ้ เพือ ่ ให ้ประชาชนผู ้ใจบุญ ทีม ่ ค ี วามประสงค์ต ้องการ ชว่ ยเหลือเพือ ่ นมนุษย์ทไี่ ด ้รับความลาบากทาการบริจาคเงินไปยังองค์กรทีห ่ ลอกต ้มตุน ๋ ดังกล่าว

อ ันด ับที่ 7 หลายๆ คนในยุคไซเบอร์นน ี้ ย ิ มทีจ ่ ะสง่ บัตรอวยพรไปให ้เพือ ่ นๆ ผ่านทางอี-เมล หรือทางบัตร อวยพรอิเล็กทรอนิกส ์ (E-Card) ่ งทางนีใ้ นการหลอกลวงและเข ้าถึงข ้อมูลของเหยือ ดังนัน ้ เหล่าอาชญากรไซเบอร์จงึ อาศัยชอ ่ อาชญากรไซเบอร์จะใชวิ้ ธก ี ารสง่ บัตรอวยพรเทศกาลปลอม (Spam E-Card) ทีแ ่ ฝงด ้วยลิงก์ท ี่ เป็ นสแปม (Spam) มาให ้เหยือ ่ ทางอี-เมล อาจจะถูกสง่ มาจากอี-เมลของอาชญากรไซเบอร์เอง ื่ เรียบร ้อยแล ้ว และ หรือจากเพือ ่ นของเหยือ ่ ทีอ ่ -ี เมลนัน ้ ได ้ถูกแฮ็ก (Hack) เข ้าไปในบัญชรี ายชอ ทาการสง่ ต่อไปยังเพือ ่ นๆ เมือ ่ เหยือ ่ ได ้รับอี-เมล และเปิ ดอ่าน จะมีลงิ ก์ให ้เหยือ ่ ทาการกด (Click) เพือ ่ ทาการเปิ ดบัตรอวย ์ ังกล่าว แต่เบือ พรอิเล็กทรอนิกสด ้ งหลังแล ้วเป็ นการทาการสงั่ ให ้สแปมทางาน และนั่นทาให ้เครือ ่ งคอมพิวเตอร์ของเหยือ ่ ตกอยูใ่ นอันตรายทาให ้อาชญากรไซเบอร์สามารถเข ้า ื่ อี-เมลของเพือ ไปดูข ้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเหยือ ่ ได ้ หรือทาให ้สามารถดึงข ้อมูลรายชอ ่ นๆ ได ้ ต่อไป


อ ันด ับที่ 6 โฆษณาแฝงด ้วยไวรัส (Malware) สงั เกตได ้ว่าเว็บไซต์ทก ุ วันนีอ ้ ยูไ่ ด ้ด ้วย 2 ประการ คือ หนึง่ การทีม ่ ค ี นเข ้าจานวนมากๆ โดยเฉพาะผู ้ทีเ่ ข ้าเว็บไซต์เป็ นประจา (unique Visitors) และ สอง คือโฆษณาทีถ ่ อ ื ว่าเป็ นแหล่งรายได ้และทาเงินให ้กับเว็บไซต์ตา่ งๆ อยูร่ อดได ้ ดังนัน ้ การทีจ ่ ะมีโฆษณาบนเว็บหรือมีธรุ กิจทีส ่ นใจในการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ได ้นัน ้ ต ้องอาศัยตัว แปรทีห ่ นึง่ คือ มีคนเข ้าเว็บไซต์จานวนมากพอสมควรทีจ ่ ะดึงดูดให ้ธุรกิจมาโฆษณากับทาง ่ กับในอดีต เว็บไซต์ในปั จจุบันเว็บไซต์ทม ี่ โี ฆษณาจึงไม่ใชเ่ รือ ่ งแปลกตาเฉกเชน ดังนัน ้ อาชญากรไซเบอร์จงึ ฉวยโอกาสทีผ ่ ู ้เข ้าเว็บไซต์ไม่ทันได ้ระวังทาการเผยแพร่โฆษณาที่ แฝงด ้วยไวรัส เมือ ่ ผู ้เป็ นเหยือ ่ ทาการคลิกทีโ่ ฆษณานัน ้ แล ้ว ตัวไวรัสจะถูกทางานและฝั งตัวอยูใ่ น เครือ ่ งทาให ้เมือ ่ เหยือ ่ เข ้าเว็บไซต์ใดก็ตาม จะเกิดหน ้าต่างเด ้งขึน ้ มาอย่างต่อเนือ ่ ง ทาให ้เกิด ้ ้ ความราคาญของผู ้ใชงาน ซงึ่ ผู ้ใชงานเองอาจมี ความเข ้าใจว่า มีโปรแกรมป้ องกันไวรัสแล ้ว สามารถยับยัง้ ได ้ แต่ปัญหาใหญ่คอ ื โปรแกรมแอนตีไ้ วรัสรุน ่ เก่าไม่สามารถตรวจพบสปายแวร์ได ้ ทาให ้ต ้องใช ้ โปรแกรมประเภทแอนตีส ้ ปายแวร์เพิม ่ เติม

อ ันด ับที่ 5 ้ ็ต (Instant Messaging) เชน ่ MSN เหล่าอาชญากรไซเบอร์หา อันตรายจากการใชโปรแกรมแช ่ งทางในการเจาะและแพร่ไวรัส หรือมัลแวร์ผา่ นทางโปรแกรมแช็ตทีไ่ ด ้รับความนิยมสูงอย่าง ชอ ้ ็ตกับเพือ ต่อเนือ ่ ง ลักษณะการทางานคือ เมือ ่ ท่านใชงานในโปรแกรมแช ่ นของท่าน ท่านอาจจะ ื่ ว่า Image.zip จากเพือ ได ้รับข ้อความให ้รับไฟล์ทช ี่ อ ่ นของท่าน ถ ้าท่านเผลอกดรับไปแล ้ว ื่ ของเพือ โปรแกรมไวรัสจะถูกทางานและทาให ้รายชอ ่ นของท่านถูกลบออกไปหมด และยังเป็ น การสง่ โปรแกรมไวรัสดังกล่าวไปให ้เพือ ่ นของท่านโดยทีท ่ า่ นไม่รู ้ตัว

อ ันด ับที่ 4 ภัยจากการโหลดไฟล์ผา่ นทางอินเตอร์เน็ ต (Bit Torrent) อะไรก็ตามทีม ่ ผ ี ู ้ใชจ้ านวนมาก เป็ นที่ ่ งทีพ ่ โปรแกรมทีเ่ หล่านักดาวน์โหลด นิยม จะเป็ นชอ ่ วกอาชญากรไซเบอร์ให ้ความสนใจ เชน ไฟล์ขนาดใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ นหนัง หรือโปรแกรมใหญ่ ต่างใชกั้ นคือ Bit Torrent ทีถ ่ ก ู ออกแบบ มาให ้มีความสามารถทัง้ การดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ด ้วยความเร็วสูง แถมยัง สามารถหาไฟล์ทต ี่ ้องการได ้อย่างง่ายดาย เหล่าอาชญากรไซเบอร์จงึ ทาการปล่อยไฟล์ทไี่ ด ้รับความนิยมพร ้อมกับการแฝงตัวไวรัส และมัลแวร์มายังเครือ ่ งของเหยือ ่ ผ่านการดาวน์โหลด และทาการสง่ ต่อไปยังเหยือ ่ รายต่อไปใน ขณะทีเ่ หยือ ่ ทาการอัพโหลด ผลกระทบทีเ่ กิดขึน ้ เครือ ่ งคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ิ ธิภาพ มีความเร็วลดลง และเป็ นการเปิ ดชอ ่ งว่างทาให ้เหล่า ในองค์กรจะทางานได ้ไม่เต็มประสท ้ แฮกเกอร์ใชในการเจาะเข ้าระบบขององค์กรต่อไป

อ ันด ับที่ 3 ภัยจากเว็บไซต์ปลอม (Phishing) ลักษณะของเว็บปลอมนัน ้ อาชญากรไซเบอร์จะทาการสง่ อี้ อ เมลไปยังเหยือ ่ โดยอาจจะใชที ่ ยูแ ่ ละอี-เมลของธนาคาร เมือ ่ เหยือ ่ ทาการคลิกเข ้าไปแล ้ว หน ้าต่างใหม่จะถูกเปิ ดขึน ้ โดยหน ้าตาเว็บไซต์ปลอมนัน ้ จะมีลักษณะเหมือนกับหน ้าเว็บไซต์ จริงๆ ของธนาคาร และจะมีข ้อความแจ ้งในทานองว่า ให ้เหยือ ่ ทาการอัพเดทข ้อมูลสว่ นตัว เพือ ่


้ ปรับปรุงและสามารถเข ้าใชงานได ้ต่อไป เมือ ่ เหยือ ่ กรอกข ้อมูลแล ้ว กดยืนยัน ข ้อมูลทีเ่ หยือ ่ กรอกกับถูกสง่ ไปทีอ ่ าชญากรไซเบอร์ แทนทีจ ่ ะไปทีเ่ ว็บไซต์ของธนาคาร เว็บไซต์ประเภทนี้ ่ งทางหลักของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ทใี่ ชในการหลอกเหยื ้ ยังคงเป็ นชอ อ ่ ให ้หลงกล ื่ ทาการกรอกข ้อมูลสว่ นตัว รหัสต่างๆ ซงึ่ ทาให ้อาชญากรไซเบอร์เหล่านัน ทาให ้เหยือ ่ หลงเชอ ้ ้ สามารถนาข ้อมูลของเหยือ ่ ไปใชประโยชน์ ตอ ่ ไป

อ ันด ับที่ 2 Wi-Fi ปลอม มีลักษณะเดียวกันกับเว็บไซต์ปลอม (Phishing) แม ้ว่าหลักการยังคงเหมือนเดิม ้ บปลอมก็ได ้มีการพัฒนาให ้มีความแยบยลมากขึน ่ การทีเ่ หยือ แต่รป ู แบบของการใชเว็ ้ เชน ่ เข ้า ั ญาณอินเตอร์เน็ ตไร ้สาย (โดยเฉพาะทีฟ ไปนั่งในร ้านกาแฟร ้านหนึง่ และค ้นหาสญ ่ รี) ซงึ่ อาชญา ั ญาณฟรีในทีส กรไซเบอร์รู ้ถึงพฤติกรรมนีด ้ ี ว่าเมือ ่ คนเราเจอสญ ่ าธารณะ เรามักจะลองเข ้าเพือ ่ ใช ้ งาน ซงึ่ อาชญากรไซเบอร์ก็ได ้เตรียมเว็บไซต์ปลอมสาหรับการให ้บริการอินเตอร์เน็ ตฟรีขน ึ้ โดย ื่ ต่อสญ ั ญาณ จะมีหน ้าต่างปรากฏในลักษณะทีแ เมือ ่ เหยือ ่ ได ้ทาการเชอ ่ จ ้งถึงเงือ ่ นไขการใช ้ ้ บริการฟรีอน ิ เตอร์เน็ ต เพียงแต่ให ้เหยือ ่ กรอกข ้อมูลก็สามารถเข ้าใชงานอิ นเตอร์เน็ ตฟรี อาจจะ ้ เป็ นเพียงการกรอกข ้อมูล อี-เมล และตัง้ พลาสเวิรด ์ สาหรับการใชงาน แต่โดยปกติคนเราก็มักจะ ้ ่ และเดาได ้ว่าจะใชพลา ้ ใชพลาสเวิ รด ์ ซ้าๆ กันอยูแ ่ ล ้ว ทาให ้เหล่าอาชญากรไซเบอร์ทาการสุม สเวิรด ์ ทีไ่ ด ้มาทาอะไรต่อไป และเมือ ่ เหยือ ่ กรอกข ้อมูลกับเป็ นการสง่ ข ้อมูลนัน ้ ไปยังอาชญากร ้ ไซเบอร์ แถมยังไม่สามารถเข ้าใชงานได ้อีก

อ ันด ับที่ 1 สงั คมทีต ่ กตา่ ลง เป็ นผลพวงของการเติบโตอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนว่ายากทีจ ่ ะควบคุม ความ อันตรายของโลกออนไลน์ ทาให ้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบมากมาย (โดยเฉพาะในทางไม่ด)ี มี การโชว์คลิปต่างๆ ทีเ่ ป็ นการทาลายจริยธรรมของมนุษย์ผา่ นทางเว็บไซต์ทเี่ ผยแพร่คลิป สง่ ผล ี ต่อสงั คมและวัฒนธรรม ทาให ้เด็กและเยาวชนจานวนไม่น ้อย สอ ่ แววมีพฤติกรรมทีใ่ ชความ ้ เสย ้ รุนแรง ไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายคลิปทาร ้ายร่างกายกัน การบังคับขืนใจและใชการถ่ ายคลิปเพือ ่ ข่มขู่ การทาร ้ายกัน การฆ่าตัวตาย หรือแม ้แต่การถ่ายรูปตัวเองในลักษณะทีย ่ ั่วยวนและนาขึน ้ ไป โพสท์ตามเว็บต่างๆ ทาให ้เกิดปั ญหาพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนทีร่ วดเร็วขึน ้ ่ กัน และทาให ้เกิดคดีการล่อลวงเด็กและเยาวชนทีส ่ งู ขึน ้ เชน

สื่อออนไลน์  
สื่อออนไลน์  

สื่อออนไลน์

Advertisement