Page 1

PYTANIA EGZAMINACYJNE - HSM 1. Kurtuazja, protokół, ceremoniał, etykieta 2. Pierwszeństwo najważniejszych stanowisk w Polsce 3. Historyczne i współczesne zasady precedencji (pierwszeństwa) 4. Reguła alternatu 5. Klasy szefów przedstawicielstw dyplomatycznych 6. Stopnie dyplomatyczne wg. polskiej ustawy z 2001 r. 7. Reguły dot. rozsadzania gości na przyjęciu dyplomatycznym 8. Nakrycie do stołu oraz zasady ułożenia menu na przyjęciu dyplomatycznym 9. Rodzaje organów państwa działających za granicą 10. Korpus dyplomatyczny 11. Funkcje dyplomatyczne 12. Reprezentowanie interesów państwa trzeciego i wspólne przedstawicielstwa 13. Procedura mianowania szefa misji dyplomatycznej i członków personelu misji 14. Przesłanki do zakończenia i zawieszenia funkcji szefa misji oraz członków personelu misji 15. Przywileje i immunitety: pojęcie, teorie, odpowiedzialność za naruszenie, zakres osobowy, terytorialny i czasowy 16. Nietykalność osobista i immunitet jurysdykcyjny 17. Status kuriera i poczty dyplomatycznej 18. Zapobieganie konfliktom zbrojnym 19. Początek i koniec wojny 20. Tzw. zasady norymberskie 21. Szpiedzy, zawiadowcy, dezerterzy, najemnicy 22. Zakazy i nakazy prawa wojennego 23. Okupacja wojenna 24. Zasady prowadzenia wojny morskiej i powietrznej 25. Neutralność w wojnie 26. Kodyfikacja prawa wojennego 27. Rodzaje sporów międzynarodowych 28. Środki pokojowego załatwiania sporów: procedury dyplomatyczne 29. Środki pokojowego załatwiania sporów: procedury sądowe 30. Karta NZ a pokojowe załatwianie sporów 1


31. Retorsje i represalia 32. Kategorie i skład terytorium 33. Ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego 34. Status międzynarodowy biegunów 35. Granice: definicja, rodzaje, zasady wyznaczania 36. Sposoby nabywania terytorium 37. Sposoby uzyskiwania obywatelstwa 38. Sposoby utraty obywatelstwa 39. Cudzoziemcy: azyl, status uchodźcy 40. Ekstradycja

2

2222222  

hhhhhh22222222222222222222222222222222222222222222

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you