Page 1

เต่าก ับงู (KARN.TV) ั อยูค ในกาลครัง้ หนึง่ หลายร ้อยปี ผ่านมาแล ้ว มีเต่าและงูอาศย ่ นละฝั่ งของ ั รูคแ แม่นาสายหนึ ้ำ ง่ ทัง้ เต่าและงูตา่ งก็เป็ นศต ู่ ค ้นกัน เนือ ่ งจากต่างก็แย่งกันเป็ นใหญ่ ต ้องการจะเป็ นราชาแห่งลุม ่ นานี ้ำ ้ งูพยายามอยูเ่ สมอทีจ ่ ะฉกเต่าให ้ตาย แต่เต่าก็จะรีบหดหัว หดขาเข ้า กระดองไปทุกครัง้ งูจงึ ได ้แต่ฉกกัดกระดองทีแ ่ ข็ง ซงึ่ ไม่ได ้สร ้างความเจ็บปวดอะไร ี งดัง ฮา่ ๆๆ แล ้วกล่าวว่า ให ้แก่เต่าเลย เต่าจึงหัวเราะเสย

ำ ้ ฮา่ ๆ "เห็นไหม ไม่มใี ครทำาอ ันตรายข้าได้ ข้าเป็นราชาแห่งลุม ่ น้านี ๆ" งูโกรธมากจึงถามขึน ้ ว่า "ท่านทำาอย่างไรจึงได้แข็งแรงอย่างนี้" เต่าตอบว่า "ข้าแข็งแรง เพือ ่ น ๆ ของข้าก็แข็งแรง ทงนี ั้ เ้ พราะพวก เราต้องต ัดศรี ษะของพวกเรา ในเวลากลางคืนทุกว ัน" "เอ๊ะ น่าสนใจดีน ี่ ถ้าข้าจะชวนเพือ ่ น ๆ มาดูดว้ ยท่านจะแสดงการต ัด ศรี ษะให้พวกข้าดูดว้ ยได้ไหม" "อ๋อ ได้ซ ิ" เต่าตอบตกลง


ดังนัน ้ ทัง้ งูและเต่าต่างก็ชวนเพือ ่ นฝูงและครอบครัวมากันอย่างมากมาย ำ พวกเต่าจะอยูท ่ ฝ ี่ ั่ งด ้านหนึง่ ของแม่นา้ สว่ นงูนัน ้ คอยเฝ้ าดูอยูอ ่ ก ี ฝั่ งหนึง่ เต่าตัวแรกจะ ถือท่อนไม ้แข็งไว ้ และแสดงท่าเหมือนกำาลังจะตัดศรี ษะเต่าอีกตัว สว่ นเต่าตัวอืน ่ ๆ ก็ ทำาตาม แต่พวกเต่าไม่ได ้ ตัดศรี ษะจริง ๆ เพียงแต่พวกมันหดศรี ษะเข ้าไปในกระดอง เท่านัน ้ ื่ เห็นว่าเป็ นสงิ่ ทีด พวกงูทงั ้ หลายหลงเชอ ่ แ ี ละน่าสนใจ ดังนัน ้ ในตอนสาย ๆ ของวันรุง่ ขึน ้ มันจึงเดินทางมาหาเต่าแล ้วพูดว่า "พวกข้าต้องการต ัดศรี ษะทุก ๆ คืน จะได้แข็งแรงอย่างพวกท่าน แต่พวกเราไม่มม ี อ ื ไม่มเี ท้า จึงอยากให้พวก ่ ย" ท่านชว

"อ๋อ ด้วยความยินดีอย่างยิง่ " เต่ารีบอาสาทันทีพร ้อมยิม ้ อยูใ่ นใจ ้ อนไม ้นี้ ตัด พอตกกลางคืน เต่าทุก ๆ ตัว ต่างก็ถอ ื ท่อนไม ้แข็งไว ้ และใชท่ ศรี ษะของงูทก ุ ๆ ตัว แต่งไู ม่มก ี ระดองทีจ ่ ะหดศรี ษะไว ้ข ้างในได ้ ดังนัน ้ งูจงึ ถูกเต่าใช ้ ท่อนไม ้แข็งตีศรี ษะจนตายทุกตัว เมือ ่ พวกงูตายหมดแล้ว พวกเต่าก็ได้เป็นใหญ่ เต่าต ัวทีเ่ ป็นเจ้าของ ำ อ ความคิดก็กลายเป็นราชา แห่งลุม ่ น้านี ้ ย่างไม่มค ี แ ู่ ข่งตลอดไป

เต่าๆ  
เต่าๆ  

....................