Page 1


ทีค่ ั่นหนังสือ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เป็นสาเหตุให้หนังสือมีความสาคัญน้อยลงไปเรื่อยๆ ความรู้ ต่างๆตลอดจนข้อมูลรวมทั้งข่าวสาร จะถูกบันทึกและเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่กระดาษ เพราะ กระดาษมีข้อจากัดหลายประการเช่น กระดาษเสื่อมสภาพเร็ว ไม่คงทนถาวร เก็บข้อมูลได้น้อย ต้องดูแล รักษา และใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บมาก เป็นต้น อดีตที่น่าสนใจของที่คั่นหนังสือ ปรากฏหลักฐานอ้างอิงทางโบราณคดี ที่ทาให้เชื่อได้ว่า “ ที่คั่นหนังสือ ” ได้รับใช้และ เป็นเพื่อนคู่ใจของนักคิดนักอ่านมานาน พร้อมๆ กับการกาเนิดของตัวเล่มหนังสือ เพราะเป็นนิสัยของ คนเราที่ชอบหยิบสิ่งของใกล้ๆ มือมาใช้ “ ที่คั่นหนังสือ ” ของนักอ่านสมัยก่อนส่วนใหญ่จึงได้แก่ เส้น ฟาง หินก้อนเล็กๆ เศษผ้า และเศษหนังสัตว์ เป็นต้น


ที่คั่นหนังสือ • เมื่อกิจการในการพิมพ์ได้มีการพัฒนามากขึ้น การอ่านได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวาง ทาให้

หนังสือเป็นสิ่งที่จาเป็นมากยิ่งขึ้น แต่พฤติกรรมของการใช้ “ ที่คั่นหนังสือ ” ของนักอ่านไม่ได้ พัฒนาตามไป ส่วนใหญ่ยังคงเคยชินกับการใช้สิ่งของใกล้ตัวคั่นหนังสือ เช่น เศษกระดาษ ซอง จดหมาย เปลือกเมล็ดแตงโมตากแห้ง กระดาษห่อลูกอม เศษขนมปังกรอบ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมในขณะที่อ่านหนังสืออยู่ • บรรณารักษ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอ่านได้พบสิ่งของต่างๆ ในเล่มหนังสือที่ส่งคืนห้องสมุดนั้น เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความหลากหลาย ที่พบมากได้แก่ จดหมาย ใบเสร็จ ภาพถ่าย ไพ่ ภาพ โปสการ์ด กิ๊บติดผม ก้านไม้ขีด เส้นผม เป็นต้น สิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวขณะที่อ่าน หนังสือ มีเรื่องเล่าถึงการใช้สิ่งของแปลกๆ คั่นหนังสือ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาว่าเป็นการตั้งใจใช้ หรือเพราะของสิ่งนั้นอยู่ใกล้ตัว ดังเช่น นักปราชญ์ชื่อ Alexander Ross ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน ศตวรรษที่ 17 ชอบใช้เหรียญทองคั่นหนังสือเป็นประจา จนเมื่อเขาสิ้นชีวิตลงจึงพบว่าเหรียญทองที่ สอดคั่นหนังสือในห้องสมุดของเขา รวมแล้วมีมูลค่าถึงหนึ่งพันปอนด์


ที่คั่นหนังสือ • นอกจากจะมีการออกแบบและประดิษฐ์ลวดลายของ “ ที่คั่นหนังสือ ” ให้สวยงามน่าใช้ ผู้ผลิตยัง นิยมพิมพ์ข้อความที่น่าสนใจ หรือความรู้รอบตัวต่างๆ ออกเผยแพร่ตามโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วย เช่น สุภาษิต คาขวัญ คาคม คาเตือนใจ และข้อความรณรงค์ในเรื่องต่างๆ สาหรับสานักพิมพ์นั้นจะ นิยมพิมพ์เนื้อเรื่องย่อของหนังสือ ประวัติของผู้เขียน ตัวอย่างหน้าปกของหนังสือ สูตรคานวณทาง คณิตศาสตร์ ( หนังสือคณิตศาสตร์ ) ตารางสอน ( หนังสือเรียน ) ตารางปฏิทิน ( หนังสือที่ วางขายช่วงปีใหม่ ) • ถึงแม้จะไม่มีรูปแบบของการจัดทา แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า “ ที่คั่นหนังสือ ” ที่ดีควรเป็นสิ่งที่บาง เบา มีพื้นผิวที่น่าสัมผัส ถ้าใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมอาจจะทาให้หนังสือเกิดความเสียหาย หรือทาให้ กระดาษเป็นรอยขีดข่วน ดังนั้นนักอ่านที่ดีควรจะรักหนังสือและไม่ทาลายหนังสือด้วยการใช้วัสดุที่ไม่ เหมาะสมมาคั่นหนังสือ.

• อ้างอิง -- >> วงศ์สว่าง เชาว์วุฒิ “ ที่คั่นหนังสือ : เพื่อนคู่ใจนักอ่าน ” โดมทัศน์ 15,1 ( ม.ค. – มิ.ย. 37 ) 140 – 143


อุปกรณ์

กรรไกร

ตาไก่

กาว

กระดาษแข็ง

ไหม/เชือก

ดินสอ/ปากกาสี

ของตกแต่ง


กิจกรรม


ผลงานที่คั่นหนังสือ

km1  
km1  

km cops ที่คั่นหนังสือ