Page 1

เรือ่ งเล่าจากหนังสือ

เข้ าห้ องสมุดเฉลี่ย 2 สัปดาห์/ครัง้

นายอนุสรณ์ เลิศศักดิ์ศรีสกุล นศ.ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนาหนังสือ 4 ปี นรกในเขมร = Four years in Cambodia / เขียนโดย ยาสึโกะ นะอิโต แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต. Call number PZ1 น-ส 2542 4 ปี นรกในเขรม เป็ นบันทึกของภรรยาทูต ชาวเขมรชื่อว่า ยาสึโกะ นะอิโต บอกเล่าเรื่องราวในช่วง ปฏิวตั ิการปกครองของเขรมแดง มีการเกณฑ์ชนชั้น นายทุนด้วยการหลอกว่าเกิดโรคระบาดให้ไป ต่างจังหวัด แต่จริงแล้วเป็ นการเกฑณ์ให้ไปใช้แรงงาน จนคนเหล่านั้นตายเกือบทั้งหมด โดยแบ่งกลุ่มคนไป ตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เป็ นสงครามล้างเผ่าพันธุท์ ี่เกิดจาก ความแตกแยกของคนในชาติเดียวกัน... ซึ่งเธอรอดมา ได้จากความช่วยเหลือของนักข่าวของญี่ปุ่น..

ข้อคิดจากเรื่อง หากความคิดแตกแยกเกิดใน บ้านเมืองของเราก็จะไปถึงจุด เดียวกันกับที่เขรมแดงได้เคย ประสบมา หนังสือที่สนใจและอ่านบ่อย การ์ตนู วรรณกรรม สารคดี ขอแนะนาในการอ่าน เริ่มจากการอ่านหนังสือที่สนใจ เหมาะกับวัยของทุกคน ถ่ ายทอดโดย อนุสรณ์ เลิ ศศักดิ์ ศรี สกุล เรี ยบเรี ยงโดย สุภาวดี สังข์ วรรณ

book story  

four years in Cambodia

book story  

four years in Cambodia

Advertisement