Page 1

2011 PONTEVEDRA

_candidate city

--- 1


--- 2


Informe de presentaci贸n da candidatura de Pontevedra para organizar o Campionato de Europa de Triatl贸n 2011 Xullo 2009 Informe de presentaci贸n de la candidatura de Pontevedra para organizar el Campeonato de Europa de Triatl贸n 2011 Julio 2009 Report of presentation of candidacy to host the 2011 Pontevedra ETU Triathlon European Championships July 2009

--- 3


Contido Contenido Cont

--- 4

Apoios á candidatura Alcalde de Pontevedra Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra Director Xeral de Deportes do Goberno de España Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia Presidente da Federación Española de Triatlón Presidente da Federación Galega de Triatlón Triatleta olímpico Javier Gómez Noya

Apoyos a la candidatura Alcalde de Pontevedra Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra Director General de Deportes del Gobierno de España Secretario General para el Deporte de la Xunta de Galicia Presidente de la Federación Española de Triatlón Presidente de la Federación Gallega de Triatlón Triatleta olímpico Javier Gómez Noya

Pontevedra Como chegar A cidade Accesibilidade e natureza Festa Aloxamento Gastronomía Entorno

Pontevedra Como llegar La ciudad Accesibilidad y naturaleza Fiesta Alojamiento Gastronomía Entorno

Deporte en Pontevedra Vivir en deporte O Centro Galego de Tecnificación Deportiva Boas instalacións Deportistas de elite Eventos internacionais

Deporte en Pontevedra Vivir en deporte El Centro Galego de Tecnificación Deportiva Buenas instalaciones Deportistas de elite Eventos internacionales

Visión O soño dunha cidade O orixe do evento Impacto e legado Nivel organizativo: probas anteriores Comunicación: unha estratexia eficiente Os públicos Medios de comunicación O circuíto Calendario Programa provisorio Voluntarios Os oficiais técnicos Plan de seguridade e servizos médicos Escenografías Acto de inauguración Pasta-party e festa do triatlón Actividades paralelas Aloxamento Aeroporto de referencia Compromisos locais Premios Cotas de inscrición Orzamento

Visión El sueño de una ciudad El origen del evento Impacto y legado Nivel organizativo: pruebas anteriores Comunicación: una estrategia eficiente Los públicos Medios de comunicación El circuíto Calendario Programa provisional Voluntarios Los oficiales técnicos Plan de seguridad y servicios médicos Escenografías Acto de inauguración Pasta-party y fiesta del triatlón Actividades paralelas Alojamiento Aeropuerto de referencia Compromisos locales Premios Cuotas de inscrición Presupuesto


Supports to the candidacy Pontevedra Major President of the Diputaci贸n Provincial de Pontevedra General Manager of Sports of the Spanish Government General Sports Secretary of the Xunta de Galicia President of the Triathlon Spanish Federation Presidente of the Triathlon Galician Federation Olympic triathlete Javier G贸mez Noya Pontevedra How to get there The city Accesibility and nature Festivals Acommodation Gastronomy and restaurants Its environment Sports in Pontevedra Living in sport Reference center for youth Good facilities Elite sportspeople International events Vision The dream of a city Origin of the event: why Impact and legacy Organizational level: before competitions Comunication: efficient strategy Target Media The circuit Calendar Provisional programm Volunteers Technical officials Security and medical services plan Stage scenes Opening ceremony Pasta-party and triatl贸n party Paralel events Acommodation Reference airport Local commitments Awards Registration fees Budget --- 5


Avais Avales Endorsements | Apoios รก candidatura | Apoyos a la candidatura | Supports to the candidacy

a


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Alcalde de Pontevedra Pontevedra´s Major Estimada Presidenta, Resulta unha grande honra presentar a candidatura da cidade de Pontevedra para organizar o Campionato de Europa de Triatlón no ano 2011, evento para o que reservamos toda a nosa enerxía colectiva. As características naturais e urbanas da nosa cidade, así como a súa capacidade operativa, convírtena nun escenario idóneo para a práctica deportiva, en especial a que se desenvolve ao aire libre. Ademáis, o deporte e os seus inmensos valores humanos, é unha das lanzas sobre as que se proxecta a cidade cara ao futuro. Temos a firme convicción de que este acontecemento reforzará a identificación da cidade co deporte do triatlón, permitirános solidificar o noso posicionamento exterior e será unha magnífica ocasón de consolidar o prestixio adquirido nos últimos anos no campo da organización de eventos deportivos de alto nivel. En canto aos participantes, estamos en condicións de garantirvos unha magnífica estadía entre nós, a organización dunha proba técnicamente irreprochábel, poñer á vosa disposición unha cidade que terá volcada a súa alma no acontecemento, e facer todo o posíbel por provocar unha lembranza nostálxica xa no primeiro minuto seguinte á súa visita. Con toda a ilusión de que poidan comprobar a calidade desta oferta durante os días de celebración do campionato, despídome coa seguridade de que a decisión que finalmente se adoite, colmará as nosas aspiración. Seu sempre, Miguel Anxo Fernández Lores

--- 8

Estimada Presidenta, Resulta un gran honor presentar la candidatura de la ciudad de Pontevedra para organizar el Campeonato de Europa de Triatlón en el año 2011, evento para el que reservamos toda nuestra energía colectiva. Las características naturales y urbanas de nuestra ciudad, así como su capacidad operativa, la convierten en un escenario idóneo para la práctica deportiva, en especial la que se desarrolla al aire libre. Además, el deporte y sus inmensos valores humanos, es una de las lanzas sobre las que se proyecta la ciudad hacia el futuro. Tenemos la firme convicción de que este acontecimiento reforzará la identificación de la ciudad con el deporte del triatlón, nos permitirá solidificar nuestro posicionamiento exterior y será una magnífica ocasión de consolidar el prestigio adquirido en los últimos años en el campo de la organización de eventos deportivos de alto nivel. En cuanto a los participantes, estamos en condiciones de garantizaros una magnífica estancia entre nosotros, la organización de una prueba técnicamente irreprochable, poner a su disposición una ciudad que tendrá volcada su alma en el acontecimiento y hacer todo lo posible por provocar su recuerdo nostálgico ya el primer minuto siguiente a su visita. Con toda la ilusión de que puedan comprobar la calidad de esta oferta durante los días de celebración del campeonato, me despido con la certeza de que la decisión que finalmente se adopte, colmará nuestras aspiraciones. Siempre suyo, Miguel Anxo Fernández Lores

Dear Mrs. President, It is a great honour for us to present the candidature of the city of Pontevedra to organize the Triathlon European Championship in 2011, an event to which we will devote all our collective energy. The natural and urban characteristics of our city, as well as its operational capacity, make it a suitable place to practise sports, particularly outdoor sports. Besides, sport and its great human values is one of the cornerstones of the projection of the city to the future. We are firmly convinced that this event will reinforce the identification of the city with triathlon, it will help us consolidate our position abroad, and it will consolidate the prestige acquired after the organization of high level sporting events in recent years. As regards participants, we can ensure they will have a wonderful stay among us, a technically irreproachable organization and a city that will make all possible efforts to create everlasting memories from the moment of their arrival. Hoping that you can enjoy the quality of our offer during the championship, I say goodbye knowing for sure that your final decision will fulfil all our aspirations. Yours sincerely, Miguel Anxo Fernández Lores


Presidente da Deputación de Pontevedra Presidente de la Diputación de Pontevedra President of the Deputación de Pontevedra

Estimada Presidenta, Como presidente desta Institución, teño coñecemento da posibilidade de celebrar na nosa provincia o Campionato de Europa de Triatlón 2011. Coñecedor do éxito organizativo doutros eventos deportivos, nacionais e internacionais, celebrados en Galicia; así como do interés que esta modalidade deportiva esperta entre os pontevedreses, desexo expresar, frente ás Institucións que correspondan, o firme apoio da secretaría da Deputación de Pontevedra para que este campionato se desenvolva na nosa cidade. O presidente Rafael Louzán Abal

Estimada Presidenta, Como presidente de esta Institución, tengo conocimiento de la posibilidad de celebrar en nuestra provincia el Campeonato de Europa de Triatlón 2011. Conocedor del éxito organizativo de otros eventos deportivos, nacionales e internacionales, celebrados en Galicia; así como del interés que esta modalidad deportiva despierta entre los pontevedreses, deseo expresar, frente a las Instituciones que correspondan, el firme apoyo de la secretaría de la Diputación de Pontevedra para que este campeonato se desarrolle en nuestra ciudad. El presidente Rafael Louzán Abal

Dear President, As President of this Institution, I have knowledge of the possibility of hosting in our region the Triathlon European Championship 2011. I am connoisseur of the organizational success of other sports events, national and international, hosted in Galicia; as well as the interest of Pontevedra citizens in this sportive discipline. I would like to express, in front of the correspondent Institutions, the complete support of the Delegation of Pontevedra for this championship was hosted in our city. The President Rafael Louzán Abal

--- 9


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Director Xeral de Deportes. Goberno de España Director General de Deportes. Gobierno de España General Manager of Sports. Spanish Government

Tivemos coñecemento do interés das Institucións de Galicia e do Excmo. Concello de Pontevedra en organizar o campionato de Europa de Triatlón 2011 e tamén do apoio da Federación que presides á devandita candidatura. Dada á experiencia en organizar competicións do máximo nivel que tanto as institucións galegas como a propia Federación atesoura, non me cabe dúbida de que se trata dun proxecto con grandes expectativas de éxito. Por iso, e para que conste frente ás Institucións que así o requiran, expreso o apoio deste Consello Superior de Deportes á candidatura de Pontevedra á organización do Campionato de Europa de Triatrón 2011. Albert Soler Sicilia Director Xeral de Deportes

--- 10

Hemos tenido conocimiento del interés de las Instituciones de Galicia y del Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra en organizar el Campeonato de Europa de Triatlón de 2011 y también del apoyo de la Federación que presides a dicha candidatura. Dada la experiencia en organización de competiciones del máximo nivel que tanto las instituciones gallegas como la propia Federación atesoran, no me cabe duda de que se trata de un proyecto con grandes expectativas de éxito. Por ello, y para que conste frente a las Instituciones que así lo requieran, expreso el apoyo de este Consejo Superior de Deportes a la candidatura de Pontevedra a la organización del Campeonato de Europa de Triatlón de 2011. Albert Soler Sicilia Director General de Deportes

We have knowledge about the interest of Galician Institutions and Pontevedra Council in hosting the Triathlon European Championship 2011 and also about the support of the Federation which presides this candidacy. The experience in organizing this high level competitions of Galician Institutions and the Federation, guarantee the success of this event. For all of this, and to be stated in front of the necessary Institutions, I express the support of the Sport Council for the candidacy of Pontevedra to host the Triathlon European Championship 2011. Albert Soler Sicilia Sport Council Director


Secretario Xeral para o Deporte. Xunta de Galicia Secretario General para el Deporte. Xunta de Galicia General Sports Secretary. Xunta de Galicia

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2009 A secretaría xeral para o Deporte ten coñecemento da posibilidade de celebrar na nosa comunidade, Pontevedra, o Campionato de Europa de Triatlón 2011. Coñecedores do éxito organizativo doutros eventos deportivos, nacionais e internacionais, celebrados en Galicia; así como do interés que esta modalidade deportiva esperta entre os pontevedreses, desexo expresar, frente ás Institucións que correspondan, o firme apoio da secretaría da Deputación de Pontevedra para que este campionato se desenvolva en Pontevedra, Galicia. O Secretario Xeral para o Deporte José Ramón Lete Lasa

Santiago de Compostela, 15 de junio de 2009 La secretaría xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, tiene conocimiento de la posibilidad de celebrar en nuestra comunidad, Pontevedra, el Campeonato de Europa de Triatlón 2011. Conocedores del éxito organizativo de otros eventos deportivos, nacionales e internacionales, celebrados en Galicia; así como del interés que esta modalidad deportiva despierta entre los pontevedreses, deseo expresar, frente a las Instituciones que correspondan, el firme apoyo de la secretaría de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta para que este campeonato se desarrolle en Pontevedra, Galicia. El Secretario Xeral para o Deporte José Ramón Lete Lasa

Santiago de Compostela, 15 of June, 2009 The Sport Department of Xunta de Galicia has knowledge of the possibility of hosting in our region, Pontevedra, the Triathlon European Championship 2011. We are connoisseur of the organizational success of other sports events, national and international, hosted in Galicia; as well as the interest of Galician citizens in this sportive discipline. We would like to express, in front of the correspondent Institutions, the complete support of the Sport Department of Xunta de Galicia for this championship was hosted in Pontevedra, Galicia. The Sport Secretario Xeral José Ramón Lete Lasa

--- 11


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Presidente da Federación Española de Triatlón Presidente de la Federación Española de Triatlón President of the Triathlon Spanish Federation

Estimados amigos, Coñecendo o interés da Xunta de Galicia, o Concello de Pontevedra e a Federación Galega de Triatlón na organización do campionato de Europa de Triatlón 2011 e dada a experiencia en organización de competicións que atesouran, non me cabe dúbida de que se trata dun proxecto con grandes espectativas de éxito. Por eso, e para que conste fronte ás institucións que así o requiran, expreso o apoio desta Federación Española de Triatlón para a organización do Campionato de Europa de Triatlón 2011. Un cordial saúdo. José Hidalgo Presidente

--- 12

Estimados amigos, Conociendo el interés del la Xunta de Galicia, el Concello de Pontevedra y la Federación Gallega de Triatlón en la organización del Campeonato de Europa de Triatlón 2011 y dada la experiencia en organización de competiciones que atesoran, no me cabe duda de que se trata de un proyecto con grandes expectativas de éxito. Por ello, y para que conste frente a las instituciones que así lo requieran, expreso el apoyo de esta Federación Española de Triatlón para la organización del Campeonato de Europa de Triatlón 2011. Un cordial saludo, José Hidalgo Presidente

Dear friends, Having knowledge about the interest of the Xunta de Galicia, Pontevedra Council and the Triathlon Galician Federation in hosting the Triathlon European Championship 2011, and their experience in organizing this high level competitions, I am sure about the guarantee success of this event. For all of this, and to be stated in front of the necessary Institutions, I express the support of the Triathlon Spanish Federation for the candidacy of Pontevedra to host the Triathlon European Championship 2011. Yours sincerely, José Hidalgo President


Presidente da Federación Galega de Triatlón Presidente de la Federación Gallega de Triatlón President of the Triathlon Galician Federation

Estimados Señores, A Federación Galega de Triatlón leva anos organizando probas de grande interés social dentro da nosa terra e a nivel do Estado español. Dacordo coa Federación Española, demos o salto en 2008 a organizar, por primeira vez en Galicia, unha proba internacional de Triatlón, a 1ª Copa de Europa Premium Cidade de Pontevedra. Coñece a ETU a través do Delegado Técnico polos seus inforrmes como foi o desenvolvemento da mesma e o nivel deportivo dos participantes. Pero o que máis nos motivou ao comité organizativo foi a resposta da cidade e dos medios de comunicación. Foi por iso que nada máis rematar este primeiro evento puxémonos a traballar para mellorar en 2009 e conseguir traer á nosa terra, Galicia, e en concreto á cidade de Pontevedra, donde existe un Centro de Tecnificación de Triatlón, o campionato de Europa de Triatlón 2011. Estou convencido que á ETU, que xa nos coñece, non a imos defraudar, nen á Federación Española, nen á Federación Galega, nen ás Institucións Públicas Galegas (Concello de Pontevedra e Xunta de Galicia) se nos conceden o evento. Estamos a traballar forte e unidos, e por iso desexamos ardentemente a concesión a Pontevedra, Galicia, España, do evento citado. Lugo, 04 de xuño de 2009 Francisco Villanueva González

Estimados Señores, La Federación Gallega de Triatlón lleva años organizando pruebas de gran interés deportivo y social dentro de nuestra tierra y a nivel del Estado Español. De acuerdo con la Federación Española, dimos el salto en el 2008 a organizar, por primera vez en Galicia, una prueba internacional de Triatlón, la 1ª Copa de Europa Premium Ciudad de Pontevedra. Conoce la ETU a través del Delegado Técnico por sus informes cómo fue el desarrollo de la misma y el nivel deportivo de los participantes. Pero lo que más nos motivó al comité organizativo, fue la respuesta de la ciudad y de los medios de comunicación. Fue por ello que nada más terminar este primer evento nos pusimos a trabajar para mejorar en el 2009 y para conseguir traer a nuestra tierra, Galicia, y en concreto a la ciudad de Pontevedra, donde existe un Centro de Tercnificación de Triatlón, el Campeonato de Europa de Triatlón 2011. Estoy convencido que a la ETU, que ya nos conoce, no la vamos a defraudar, ni a la Federación Española, ni la Federación Gallega ni las Instituciones Públicas Gallegas (Concello de Pontevedra y Xunta de Galicia), si nos conceden el evento. Estamos trabajando fuerte y unidos, y por eso deseamos ardientemente la concesión a Pontevedra, Galicia, España, el evento citado. Lugo, 04 de junio de 2009 Francisco Villanueva González

Dear Ladies and Gentlemen, The Galician Triathlon Federation has a large experience in the organization of interesting sportive and socials events in our region and also in the rest of Spain. Together with the Spanish Federation, we organized in 2008, for first time in Galicia, an international race of Triathlon, the first European Premium Cup Pontevedra City. The ETU knows, through the reports of the Technical Delegate, how it was developed and the high sportive level of the participants. But for the Organizer Committee the most exciting part was the city and the media enthusiastic response. It was the reason because, when this first event ended, we started to work to improve in 2009 and achieve for our region, Galicia, in Pontevedra to be precise, where a Triathlon Technification Centre is located, the hosting of the Triathlon European Championship 2011. I am sure that the ETU already knew us, and we are not going to disappoint them, neither Spanish Federation, Galician Federation and the Galician Public Institutions (Pontevedra Council and Xunta de Galicia), if we are chosen to host this event. We are working hard and together, because of this we are looking forward to the awarding of this event to Pontevedra, Galicia, Spain. Lugo, 04 of June in 2009 Francisco Villanueva González

--- 13


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Javier Gómez Noya. Triatleta olímpico Javier Gómez Noya. Olympic triathlete

Yo, Francisco Javier Gómez Noya, como triatleta profesional, deportista gallego y español, digo: Que apoyo la candidatura de Pontevedra para albergar el Campeonato de Europa de Triatlón 2011. En mi calidad de deportista que compite por todo el mundo ví poquísimas ciudades que se vuelquen tanto con el Triatlón como Pontevedra. Vivo y entreno en Pontevedra, y sé que la ciudad está ansiosa por albergar este gran evento, después de llevar dos Copas de Europa Premium con muy buena nota. Por todo ello, rogaría: Que estudien con cariño y esmero la propuesta de Pontevedra y le sea concedida a la ciudad gallega en el 2011 el Campeonato de Europa de Triatlón, lo que sería para nosotros motivo de orgullo y alegría. En Pontevedra, a 06 de Junio de 2009. Francisco Javier Gómez Noya

--- 14

Eu, Francisco Javier Gómez Noya, como triatleta profesional, deportista galego e español, digo: Que apoio a candidatura de Pontevedra para albergar o Campionato de Europa de Triatlón 2011. Na miña qualidade de deportista que compite por todo o mundo teño visto pouquísimas cidades que se volquen tanto co Triatlón coma Pontevedra. Vivo e adestro en Pontevedra, e sei que a cidade está ansiosa por albergar este grande evento, logo de levar duas Copas de Europa Premium con moi boa nota. Por todo iso, pregaría: Que estuden con cariño e afecto a proposta de Pontevedra, e teñan a ben concederlle á cidade galega en 2011 o Campionato de Europa de Triatlón, o que para nós sería motivo de orgullo e ledicia. En Pontevedra, a 06 de Xuño de 2009. Francisco Javier Gómez Noya

I, Francisco Javier Gómez Noya, as professional triathlete, Galician and Spanish sportsman, SAY: I support the candidacy of Pontevedra to host the Triathlon European Championship 2011. As a sportsman who competes around the world, I have seen very few cities which are interesting in the Triathlon so much as Pontevedra. I live and train in Pontevedra, and I know that the city is eager for hosting this great event, after having already done it satisfactorily in the two last European Premium Cups. For all of this, I would like to ASK: You study with love and care the candidature of Pontevedra and if this Galician city was chosen to hosting the Triathlon European Championship in 2011, it would be a pride for all of us. In Pontevedra, on the 6 of June, 2009. Francisco Javier Gómez Noya


--- 15


b Pontevedra | Un grande escenario

| Un gran escenario

| A big scenario --- 17


2 0 1 1 PONTEVEDRA

Tempo de desprazamento entre a cidade de Pontevedra e os dous aeroportos de referencia Tiempo de desplazamiento entre la ciudad de Pontevedra y los dos aeropuertos de referencia Travelling time between the city of Pontevedra and the two airports of reference

_candidate city

Como chegar Pontevedra está perfectamente comunicada co resto de Galicia e cos principais aeroportos (Santiago de Compostea e Vigo) a través da autopista AP9, que percorre Galicia de norte a sur e enlaza coas máis importantes vías de conexión co centro de España (Autoestrada A52) e Portugal (Autoestradas A3 e A1). Pontevedra está a uns 20 minutos do Aeroporto de Vigo e a 45 minutos do Aeroporto Internacional de Santiago de Compostela. Ademais, está situada a 170 quilómetros do Aeroporto Internacional de Porto (Portugal). Ademáis, conta con estación de ferrocarril, que a comunica con toda a península.

Vigo (VGO) Santiago (SJC)

h,min 0,20 0,45

A Coruña 130 km

Q

Cómo llegar Pontevedra está perfectamente comunicada con el resto de Galicia y con los principales aeropuertos (Santiago de Compostela y Vigo) a través de la Autopista AP9, que recorre Galicia de norte a sur y enlaza con las principales vias de conexión con el centro de España (Autopista A52) Portugal (Autopistas A3 y A1). Pontevedra está a unos 20 minutos del Aeropuerto de Vigo y a 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Santiago de Compostela. Y dista 170 km. del Aeropuerto Internacional de Porto (Portugal). Además, cuenta con estación de ferrocarril que la comunica con toda la península.

How to get there Pontevedra is well communicated with the rest of Galicia and the main airports (Santiago de Compostela and Vigo) by the AP9 Highway, which runs through Galicia from north to south and is linked to the main roads to the centre of Spain (A52 Highway) and Portugal (A3 and A1 Highways). Pontevedra is 20 minutes from the Vigo Airport and 45 minutes from the Santiago de Compostela International Airport. The Porto International Airport (Portugal) is 170 km from the city. Besides, there is a railway station with connections to all the Peninsula. --- 18

Bilbao 700 km Santiago 55 km

Q Barcelona 1.100 km

Pontevedra

Q

Vigo 23 km

Madrid 620 km

Q

Porto 180 km Lisboa 550 km


Reikjiavik

Tempo de voo entre SJC ou VGO e: Tiempo de vuelo entre SJC o VGO y: Time of flight between SJC or VGO and: h,min 0,55 1,05 1,10 1,30 1,55 2,45 2,55

Madrid Londres Dublín Barcelona París Frankfurt Roma

Helsinki

Tallin

Estocolmo

Oslo

Riga Edimburgo Vilna

Moscú

Coopenhague Minsk

Dublín Amsterdam

Londres

Londres 1.500 km

Berlin Kiev

Bruselas Frankfurt 1.000 km

Praga París

Munich

Bratislava

Viena

Budapest

500 km Zurich Galicia

Lyon

Zagreb

Bucarest

Belgrado

Milán Sarajevo

Burdeos

Sofía

Pontevedra Bilbao

Marsella

Porto Tirana Barcelona

Roma

Madrid Lisboa Sevilla

Atenas


2 0 1 1 PONTEVEDRA

Praza da Ferraría, pazo de Mugartegui e un dos blasóns do Centro Histórico Plaza de A Ferraría, palacio de Mugartegui y uno de los blasones del Centro Histórico Ferrería Square, Mugartegui Palace and one of the blazons from the Historic Centre.

_candidate city

La ciudad

A cidade

Pontevedra está situada en el noroeste de España, ubicada en la comunidad autónoma de Galicia, a orillas de la ría que lleva su nombre y en el centro de las Rías Baixas gallegas, ocupando los valles fluviales del Lérez y del Tomeza. La población de la capital supera los 80.000 habitantes, y el Área Territorial Urbana, los 130.000.

Pontevedra está situada no noroeste de España, en concreto, na Comunidade Autónoma de Galicia, á beira da ría que leva o seu nome e no centro do que se denominan “As Rías Baixas” galegas. Esta cidade ocupa os vales fluviais do Lérez e do Tomeza. A poboación da capital supera os 80.000 habitantes, e a Área Territorial Urbana, os 130.000.

La belleza de sus calles y plazas seduce a todo aquel que las visita, entre casas populares y de abolengo que revelan el pasado histórico de la ciudad, con importantes muestras arquitectónicas que conservan el encanto de tiempos lejanos. Durante este paseo quedará patente la historia hidalga de Pontevedra, al caminar entre los numerosos blasones y escudos heráldicos que ocupan las fachadas del siempre animado y activo centro histórico.

Pontevedra destaca pola beleza das súas rúas e prazas, que engaiolan a todo aquel que as visita. As súas casas populares e de abolengo revelan o pasado da cidade, que xunto a outras importantes mostras arquitectónicas amosan o encanto de tempos antigos. Os numerosos brasóns e escudos heráldicos das fachadas do sempre animado e activo centro histórico, deixan patente o pasado fildalgo da cidade.

El Centro Histórico de Pontevedra Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1951, es uno de los mejor conservados de Galicia (junto con el de Santiago de Compostela) y testigo indiscutible del esplendor medieval de la ciudad, cuando Pontevedra todavía estaba profundamente ligada al mar. Aquí podemos encontrar lugares como la Plaza de A Leña con su crucero y sus concurridas terrazas, la Plaza do Teucro (mitológico guerrero fundador de la ciudad), con sus hermosos escudos tallados en piedra, la Plaza de A Verdura, alternativa y encantadora, la Plaza de A Ferraría, centro del ocio urbano, con sus característicos soportales... Pontevedra es una hermosa ciudad que debe ser recorrida y disfrutada con calma.

--- 20

O Centro Histórico de Pontevedra, declarado Conxunto Histórico-Artístico en 1951, é un dos mellor conservados de Galicia xunto co de Santiago de Compostela, ademais de testemuña indiscutible do esplendor medieval da cidade, cando Pontevedra aínda estaba profundamente ligada ao mar. Aqui podemos atopar lugares como a Praza da Leña, co seu cruceiro e os concorridos veladores; a Praza do Teucro (mitolóxico guerreiro fundador da cidade), cos seus fermosos escudos esculpidos en pedra; a Praza da Verdura, alternativa e encantadora; a Praza da Ferraría, centro do ocio urbano, cos seus característicos soportais... Pontevedra é unha fermosa cidade que debe ser percorrida e gozada con calma.


Praza da Leña Plaza de la Leña Leña Square

The city Pontevedra is located in the north-west of Spain, in the autonomous community of Galicia, on the estuary with the same name and at the centre of the Galician Rias Baixas, occupying the Lérez and Tomeza river valleys. The population of the capital city is over 80,000 inhabitants, and the Urban Territorial Area has more than 130,000. The beauty of its streets and squares seduces anyone who visits them, with popular and noble buildings revealing the historic past of the city and preserving the charm of distant times. The noble history of Pontevedra is revealed when you walk among the numerous blazons and coats of arms on the façades of the always ebullient and lively historic centre. Pontevedra Historic Centre Declared Historic-Artistic Patrimony in 1951, it is one of the best preserved collections of buildings in Galicia (together with Santiago de Compostela), and it is an indisputable witness of the medieval splendour of the city, when Pontevedra was still closely linked to the sea. Here we can find places like the Leña Square, with its stone cross and the popular cafes, the Teucro Square (the mythical warrior who founded the city), with its beautiful coats of arms carved in stone, the alternative and charming Verdura Square, the Ferraría Square, the centre of urban leisure, with its characteristic arcades,... Pontevedra is a beautiful city that must be walked round and enjoyed slowly and calmly.

--- 21


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Arriba, a Senda do Lérez, un percorrido de 6 km río arriba. Á esquerda, praza da Verdura e servizo municipal de préstamo de bicis Arriba, Senda del Lérez, un itinerario de 6 km río arriba. A la izquierda, plaza de la Verdura y servicio municipal de préstamo de bicis Up there, Lérez´s path, a 6 km walk upstream. On the left, Verdura Square and the public service of bikes lending

Accesibilidade e natureza Na última década, a cidade deu un xiro radical á súa fisonomía, convertendo a maior parte das súas vías urbanas en espazos públicos para peóns ao restrinxir o tráfico de automóbiles aos servizos imprescindibles. En paralelo, lográronse importantes avances en materia de accesibilidade e eliminación de barreiras, polo que un altísimo porcentaxe do espazo público urbano é practicable con comodidade para calquera deporte de rúa, especialmente o tríatlon. O uso da bicicleta como medio de transporte cotián é unha das principais liñas de acción sostible. A aposta ecolóxica de Pontevedra se materializa no proceso de recuperación do río como un dos grandes valores da vida urbana. Un paseo de case 10 quilómetros río arriba, e outros proxectados polo bordo marítimo, así como unha nova praia fluvial urbana, son os episodios actuais de un proceso que se iniciou coa deslocalización dunha gran factoría contaminante, continuou coa eliminación de vertidos urbanos e chegará ao seu fin co traslado, previsto para 2018, dunha fábrica de celulosa situada ao bordo do mar. --- 22

Accesibilidad y naturaleza

Accesibility and nature

En la última década, la ciudad ha dado un giro radical a su fisonomía, convirtiendo la mayor parte de sus vías urbanas en espacios públicos peatonales o con el tráfico de automóviles restringido a los servicios imprescindibles. En paralelo, se lograron importantes avances en materia de accesibilidad y eliminación de barreras, por lo que un altísimo porcentaje del espacio público urbano es practicable con comodidad para cualquier deporte de calle, especialmente el triatlón. El uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano es una de las principales lineas de acción sostenible.

In the last decade, the city has changed radically, since most of its streets have become public pedestrian areas or areas where traffic is limited to essential services. In parallel, important advances have been achieved as regards accessibility and barrier removal, and any street sport, particularly triathlon, can be practised comfortably in a high percentage of the public space. The use of bicycles as a daily means of transport is one of the main sustainable action lines.

La apuesta ecológica de Pontevedra se materializa en el proceso de recuperación del río como uno de los grandes valores de la vida urbana. Un paseo de casi 10 km río arriba, y otros proyectados hacia el borde marítimo, así como una nueva playa fluvial urbana, son los episodios actuales de un proceso que se inició con la deslocalización de una gran factoría contaminante, continuó con la eliminación de vertidos urbanos y llegará a su fin con el traslado, previsto para 2018 de una fábrica de celulosa situada al borde del mar.

The ecological bet of Pontevedra is materialized through the recovery process of the river as one of the essential values of urban life. A 10 kilometres walk upstream, and other projected walks towards the coast, as well as a new urban river beach, are the current steps of a process that started with the relocation of a large polluting factory, followed with the elimination of urban wastes, and will end with the relocation, planned for 2018, of a cellulose plant installed on the coastline.


A Feira Franca, unha recreación do pasado medieval da cidade La Feira Franca, una recreación del pasado medieval de la ciudad The Feira Franca, a recreation of the medieval past of the city

A festa

La fiesta

O ciclo festivo de Pontevedra presenta ao longo do ano grandes eventos moi participativos. Iníciase co carnaval urbano máis importante de Galicia, unha festa ao redor dun loro parlanchín de principios do século XX, cuxa lembranza conmemórase cada ano. O verán é un continuo festivo entre romerías, festivais e eventos de todo tipo, entre os que destacan o Festival Internacional de Jazz e Blues (xullo), a Semana Grande da Peregrina (agosto) e a Feira Franca, a festa medieval máis desbordante de España, momento en que toda a cidade se viste de época, sae a comer en grupo ás rúas e prazas e expresa a súa lembranza viva cara ao momento en que Pontevedra era o principal porto de Galicia. Os tres teatros da cidade ofrecen durante todo o ano unha continua programación de música, teatro e variedades, que se completan con interesantes exposicións de arte e festas de menor dimensión pero de gran tradición como a do outono, a do demo, os "maios" ou festa da primavera, a do mel ou a das flores.

El ciclo festivo de Pontevedra presenta a lo largo del año grandes eventos muy participativos. Se inicia con el carnaval urbano más importante de Galicia, una fiesta alrededor de un loro parlanchín de principios del siglo XX, cuyo recuerdo se conmemora cada año. El verano es un continuo festivo entre romerías, festivales y eventos de todo tipo, entre los que destacan el Festival Internacional de Jazz y Blues (julio), la Semana Grande de la Peregrina (agosto) y la Feira Franca, la fiesta medieval más desbordante de España, momento en que toda la ciudad se viste de época, sale a comer en grupo a calles y plazas y expresa su recuerdo vivo hacia el momento en que Pontevedra era el principal puerto de Galicia. Los tres teatros de la ciudad ofrecen durante todo el año una continua programación de música, teatro y variedades, que se completan con interesantes exposiciones de arte y fiestas de menor dimensión pero de gran tradición como la del otoño, la del demonio, los "maios" o fiesta de la primavera, la de la miel o la de las flores.

Festivals The festive cycle of Pontevedra includes big events with a great participation throughout the year. It starts with the most important urban Carnival in Galicia, a yearly festival around the memory of a chatty parrot that lived at the beginning of the 20th century. The summer is a festive period, with pilgrimages, festivals and all kinds of events, among which we can highlight the International Jazz & Blues Festival (July), The Peregrina Festival in honour of the patron saint (August), and the Feira Franca, the liveliest medieval festival in Spain, when everyone in the city wears vintage clothes, eats out in streets and squares, and expresses their living memories of the time when Pontevedra was the main port of Galicia. The three theatres of the city offer a continuous programme of music, theatre and variety shows throughout the year, together with interesting art exhibitions and less important traditional festivals such as the Autumn Festival, the Devil's Festival, the “Maios” or Spring Festival, and other festivals dedicated to honey or flowers.


Hoteis e spa urbanos Hoteles y spa urbanos Hotels and urban spas

Aloxamento Pontevedra conta cunha ampla oferta hoteleira de calidade, tanto no centro da capital como na súa área territorial. En total existen 57 hoteis de 3 ou mais estrelas. No centro urbano cóntanse 850 prazas, e máis de 15.000 nun radio de non máis de 25 quilómetros desde o centro da cidade, emprazadas en lugares de grande tradición turística como son Sanxenxo, Poio ou A Toxa, ou urbano, como a veciña cidade de Vigo, un grande centro industrial e económico moi próximo.

Alojamiento Prazas hoteleiras de 3 ou máis estrelas Plazas hoteleras de 3 ó más estrellas Lodging places from 3 stars or more Dist. Central city 15 km 20 km 25 km Total

--- 24

Pl. 850 560 3.250 10.400 15.060

Pontevedra cuenta con una amplia oferta hotelera de calidad, tanto en el centro de la capital como en su área territorial. En total, existen 57 hoteles de 3 o más estrellas. En el centro urbano existen 850 plazas; y más de 15.000 plazas hoteleras en un radio de no más de 25 km desde el centro de la Ciudad, emplazados en lugares de gran tradición como destino turístico, como son Sanxenxo, A Toxa o Poio, o urbano, como la vecina ciudad de Vigo, un gran centro industrial y económico muy próximo.

Acommodation Pontevedra has a wide high quality hotel offer, both in the centre of the capital city and in its territorial area. 57 hotels have 3 stars or more. There are 850 hotel beds in the city centre, and more than 15,000 within 25 km from the city centre, located in places with a great tradition as tourist destinations such as Sanxenxo, A Toxa or Poio, or in urban areas such as the neighbouring city of Vigo, a large industrial and economic centre.


A Verdura, o Museo de Pontevedra, o Pazo de Congresos, a ponte dos Tirantes e a Basílica de Santa María. Abaixo, San Bartolomé, as ruínas de San Domingos, Valle-Inclán na praza de Méndez Núñez, unha vista aérea e o centro cultural Caixanova A Verdura, el Museo de Pontevedra, el Palacio de Congresos, el puente de Los Tirantes y la Basílica de Santa María. Abajo, San Bartolomé, las ruínas de San Domingos, Valle-Inclán en la plaza de Méndez Núñez, una vista aérea y el centro cultural Caixanova Verdura Square, Museum of Pontevedra, Convention Hall, Tirantes Bridge and Basilica of Sta. María. Down here, Saint Bartolomé, Saint Domingo ruins, Valle-Inclán in Méndez Núñez Square, an aerial view and Caixanova Cultural Centre.

--- 25


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

A gastronomía De todos é sabido que a provincia de Pontevedra é un referente gastronómico desde fai séculos. Asi, por exemplo, os romanos asentados nas Rías Baixas tiñan que facer uso do inxenio para transportar a lamprea ata Italia co fin de que os seus lugareños gustasen de este curioso manxar. As Rías Baixas ofrecen mariscos e peixes que ocupan un posto de referencia a nivel mundial debido, en parte, ao ecosistema no que viven. Os produtos de mar das Rías Baixas presentan unha excelente calidade debido á riqueza do plancton, ás correntes e temperatura mariña e ao peculiar fondo mariño do que se extraen. Do mar proceden mariscos tan alabados como as ameixas, mexillóns, berberechos, recoiro, nécoras, centolas, percebes, langostas ou moluscos cefalópodos. As Rías Baixas dispoñen de múltiples portos nos que cada día se descarga unha ampla variedade de peixes entre os que destacan as xoubas, o rodaballo, a lubina e o rape. Trátase de produtos do mar que farán as delicias de todos aqueles que visiten as Rías Baixas. --- 26

Os recoñecidos viños albariños da zona ofrécennos o acompañamiento adecuado para estes pratos. Non hai que esquecer que o albariño está considerado un dos mellores viños brancos de España e que se exporta actualmente a numerosos países. Ademais, en Pontevedra atópase a sé do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. A repostería pontevedresa goza de merecida fama xa desde o S.XVI. Boa proba de isto é o número de pastelerías que atopamos por toda a cidade, que ofrecen gran variedade de tartas e doces como os elaborados con almendras ou as rosquillas de xema. En Pontevedra tamén atopamos bos restaurantes nos que gozar da tradición culinaria de Galicia, xunto a locais innovadores nos que degustar pratos con un toque de creatividade e con carácter persoal. Ademais, as rúas e prazas do centro histórico son o escenario perfecto para o tapeo. O visitante poderá gozar de numerosos bares e terrazas con gran ambiente durante todo o ano, e sobretodo, nos meses de verán. Pontevedra é unha interesante opción para coñecer a nosa gastronomía tradicional na que destacan as empanadas de carne, peixe ou marisco, o polbo, os calamares, pementos de Padrón, as variedades de queixo galego e un longo etcétera.


O viño Albariño, da Denominación de Orixe Rías Baixas ten o seu centro en Pontevedra El vino Albariño, de la Denominación de Origen Rías Baixas, tiene su centro en Pontevedra Albariño wine, from the Rías Baixas “Apellation of Origin”, has its centre in Pontevedra.

La gastronomía De todos es sabido que la provincia de Pontevedra es un referente gastronómico desde hace siglos. Así, por ejemplo, los romanos asentados en las Rías Baixas se las ingeniaban para transportar la lamprea hasta Italia con el fin de que sus lugareños gustasen de este curioso manjar. Las Rías Baixas ofrecen mariscos y pescados que ocupan un puesto de referencia a nivel mundial debido, en parte, al ecosistema en el que viven. Los productos de mar presentan una excelente calidad debido a la riqueza del plancton, a las corrientes y temperatura marina y al peculiar fondo marino de las Rías Baixas. Del mar proceden mariscos tan alabados como las almejas, mejillones, berberechos, ostras, nécoras, centollos, percebes, langostas o moluscos cefalópodos. Las Rías Baixas disponen de múltiples puertos en los que cada día se descarga una amplia variedad de pescados, entre los que destacan las xoubas, el rodaballo, la lubina y el rape. Productos del mar que harán las delicias de todos aquellos que visiten las Rías Baixas. Los reconocidos vinos albariños de la zona se nos ofrecen como acompañamiento adecuado para estos platos ,no olvidemos que el albariño está considerado como uno de los mejores vinos blancos de España y que se exporta actualmente a numerosos países. En Pontevedra se ubica la sede del Consello Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. La repostería pontevedresa goza de merecida fama ya desde el S.XVI y buena prueba de ello es el número de pastelerías que encontramos por toda la ciudad, con gran variedad de tartas y dulces como los elaborados con almendras o las rosquillas de yema. En Pontevedra encontramos buenos restaurantes en los que disfrutar de la tradición culinaria de Galicia, pero también locales innovadores en los que degustar platos con un toque de creatividad y con carácter personal. Además las calles y plazas del centro histórico se convierten en escenario perfecto para el tapeo, con numerosos bares y terrazas y con gran ambiente durante todo el año, pero especialmente en los meses de verano. Es esta una interesante opción para conocer nuestra gastronomía tradicional en la que destacan las empanadas de carne, pescado o marisco, el pulpo, los calamares, pimientos de Padrón, las variedades de queso gallego y un largo etcétera.

Gastronomy and restaurants Everybody knows that the province of Pontevedra has been a gastronomic referent for centuries. For instance, the Romans who settled in the Rías Baixas managed to transport lampreys to Italy so that their fellow countrymen could enjoy this odd delicacy. The Rías Baixas offer seafood and fish that are famous all over the world due to the ecosystem where they live. The sea products have an excellent quality as a result of the rich plankton, the sea streams, the temperature, and the peculiar sea bed of the Rías Baixas. We can find seafood species such as clams, mussels, cockles, oysters, small crabs, spider crabs, barnacles, lobsters or cephalopods, which have been widely praised. The Rías Baixas have numerous ports where a wide variety of fish is unloaded every day. Sardines, turbots, sea basses, and angler fish stand out. These sea products will delight anyone who visits the Rías Baixas. The well-known Albariño wines from this area are offered as the proper accompaniment to these dishes. We must not forget that Albariño is regarded as one of the best white wines in Spain and it is currently exported to many countries. The head office of the Regulatory Council of the Rías Baixas “Appellation of Origin” is located in Pontevedra. Pastry from Pontevedra has had a well-deserved reputation since the 16th century, and the number of cake shops we can find in the city is a clear proof of it, with a wide variety of cakes and sweets such as those made with almonds or yolk doughnuts. In Pontevedra, we can also find good restaurants where we can enjoy the Galician culinary tradition, but there are also innovative places where we can taste creative dishes with a personal touch. Besides, the streets and squares of the historic centre are the perfect place to try tapas, with plenty of bars and a nice atmosphere all the year round, particularly in the summer. This is an interesting option to get to know our traditional gastronomy, specially meat pie, fish or seafood, octopus, squid, Padrón peppers, the different varieties of Galician cheese and so on. --- 27


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

O Entorno próximo Pontevedra é a capital das Rias Baixas, o centro turístico máis importante de Galicia. Pola súa situación e características metereolóxicas convértense en un destino por excelencia e de gran calidade para numerosos viaxeiros. Cultura, paisaxe, gastronomía, termalismo, festas, etc. Son moitos os atractivos turísticos das Rías Baixas, onde tamén teñen grandes atractivos outros municipios como Sanxenxo, O Grove, Poio (Combarro) ou Cambados. Pontevedra e as Rías Baixas constitúen o punto de partida de innumerables rotas que nos levan a lugares engaiolantes, como Santiago de Compostela, as Illas Cíes, Baiona, Vigo e a Península do Morrazo.

El entorno próximo Pontevedra es la capital de las Rias Baixas, el centro turístico más importante de Galicia. Por su situación y características metereológicas, esta zona se convierte en un destino por excelencia y de gran calidad para numerosos viajeros. Cultura, paisaje, gastronomía, termalismo, fiestas, etc. son muchos los atractivos turísticos de esta zona del litoral gallego. En las Rías Baixas destacan otros municipios por su belleza y atracción turística, como Sanxenxo, O Grove, Poio (Combarro), Cambados, etc. Pontevedra y las Rías Baixas se convierten en el punto de partida de innumerables rutas que nos llevan a lugares de ensueño como son: Santiago de Compostela, las Islas Cies, Baiona, Vigo, la Península del Morrazo, etc.

--- 28

Illas Cíes e Lago Castiñeiras, nos arredores de Pontevedra Islas Cíes y Lago Castiñeiras, en los alrededores de Pontevedra Cies Islands and Castiñeiras Lake, in Pontevedra surroundings


Ría de Arousa

Vilagarcía

A Toxa

Pontevedra

Pontevedra and its environment

Sanxenxo Ría de Pontevedra

Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra is the capital of the Rias Baixas, the most important tourist centre in Galicia. Due to its location and weather conditions, this area has become the ultimate quality destination for many travellers. Culture, landscape, gastronomy, thermalism, festivals, etc. are some of the tourist appeals of this area of the Galician coast. In the Rías Baixas, other municipalities stand out for their beauty and tourist attractions, such as Sanxenxo, O Grove, Poio (Combarro), Cambados, etc. Pontevedra and the Rías Baixas are the starting point of a lot of routes that take us to dream places like Santiago de Compostela, Cies Islands, Baiona, Vigo, the Morrazo Peninsula, etc.

Baiona

Sanxenxo, a capital turística de Galicia, a 20 km de Pontevedra. Á dereita, a costa de Vilaboa, na enseada de San Simón, ao sur da capital Sanxenxo, la capital turística de Galicia, a 20 km de Pontevedra. A la derecha, la costa de Vilaboa, en la ensenada de San Simón, al sur de la capital Sanxenxo, the tourist capital of Galicia, is 20 km away from Pontevedra. On the right, the coast of Vilaboa, in the inlet of San Simón, to the south of the capital.

--- 29


c Deporte en Pontevedra | Sports in Pontevedra


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Vivir en deporte Pontevedra é unha cidade eminentemente deportiva, onde un alto porcentaxe da súa poboación practica actividade física e deporte. Este alto nivel de cultura deportiva entre a poboación facilita a organización de probas deportivas de carácter internacional e, moi especialmente, probas deportivas ao aire libre como o Tríatlon, ademais de rodear de afecto e calor a todos os participantes. As características propias do urbanismo da cidade de Pontevedra, o seu carácter accesible, hábilmente humanizada e cunha xestión sostible, así como ás grandes zonas verdes que a rodean, fan de esta vila un escenario perfecto para a práctica de deporte, en especial os relativos co aire libre e a natureza.

Vivir en deporte Pontevedra es una ciudad eminentemente deportiva. Habitualmente, un alto porcentaje de la población practica alguna actividad física o deportiva. Este alto nivel de cultura deportiva entre la población facilita la organización de competiciones de carácter internacional y muy especialmente pruebas al aire libre como el Triatlón, a cuyos participantes y acompañantes rodea de afecto y calor. Las características propias del urbanismo de la ciudad de Pontevedra, su carácter accesible, hábilmente humanizada y con una gestión sostenible, así como los grandes espacios verdes que la rodean, la convierten en un escenario perfecto para la práctica del deporte, en especial los relacionados con el aire libre y la naturaleza.

Living in sport

Moitos cidadáns fan deporte acotío nos espazos naturais da cidade Muchos ciudadanos hacen deporte cada día en los espacios naturales de la ciudad A lot of citizens do sport everyday in the green areas of the city

--- 32

Pontevedra is a sporting city to a high degree. A high percentage of the population practise some physical activity or sport regularly. This high level of sporting culture among the population makes it possible to organize international competitions, and particularly outdoor events such as triathlon, whose participants always receive affection and warmth. The urban characteristics of Pontevedra and its accessibility, its cleverly humanized and sustainably managed nature, as well as the green areas surrounding it, make it the perfect location to practise sports, particularly those related to open air and nature.


Un centro de referencia para mozos e mozas En Pontevedra está ubicado o Centro Galego de Tecnificación Deportiva, da Secretaría Xeral de Deportes da Xunta de Galicia, na que novos deportistas de toda Galicia (atletismo, taekwondo, natación, judo, loita, piragüismo, remo, tenis e tríatlon), desenvolven programas de tecnificación deportiva durante o curso escolar (complementando os seus adestramentos coas súas clases académicas convencionais) orientados fundamentalmente á formación integral de deportistas con idades comprendidas entre 14 e 18 anos.

Un centro de referencia para jóvenes En Pontevedra está ubicado el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, de la Secretaria Xeral de Deportes de la Xunta de Galicia, en la que jovenes deportistas de toda Galicia (atletismo, taekwondo, natación, judo, lucha, piragüismo, remo, tenis y triatlón), desarrollan programas de tecnificación deportiva durante el curso escolar (complementando sus entrenamientos con dus clases académicas convencionales) orientados fundamentalmente a la formación integral del deportista con edades comprendidas entre 14 y 18 años.

Reference center for youth The Galician Sports Technification Centre of the Xunta de Galicia, where young sportspeople from all over Galicia develop sports technification programmes (athletics, taekwondo, swimming, judo, wrestling, canoeing, rowing, tennis and triathlon) during the school year (complementing sports training with conventional academic lessons) so that sportspeople between 14 and 18 years old can have an integral education.

Centro Galego de Tecnificación Deportiva, onde se forman as futuras figuras do deporte galego Centro Galego de Tecnificación Deportiva, donde se forman las futuras figuras del deporte gallego The Galician Sports Technification Centre, where Galician sportspeople have an integral education

--- 33


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Boas instalacións Son innumerables as instalacións deportivas que se reparten por toda a xeografía do municipio: desde grandes pavillóns polideportivos, estadios e campos de fútbol, piscinas (unha cuberta de 50 metros), ximnasios, circuítos de carreira a pé, etc. Cómpre resaltar o Centro Deportivo do Pontillón (instalación de titularidade da Administración Autonómica Xunta de Galicia) que conta con unha pista de piragüismo de 1000 metros que, no ano 2007, albergou o Campionato de Europa de Piragüismo.

Buenas instalaciones

Piscina olímpica de Pontemuíños Pontemuíños olympic swimming pool

Son innumerables las instalaciones deportivas que se reparten por toda la geografía del municipio: Desde grandes Pabellones Polideportivos de referencia, hasta pequeñas instalaciones aptas para numerosos deportes, así como campos de fútbol, piscinas (una de ellas de 50 metros), gimnasios, circuitos de footing, centros multideporte, etc. Resaltar el Centro Deportivo del Pontillón (instalación de titularidad de la Administración Autonómica: Xunta de Galicia) que cuenta con una pista de piragüismo de 1000 metros que, en el año 2007, albergó el Campeoanato de Europa de Piragüismo.

Good facilities There are plenty of sports facilities in the municipality: from the big Sports Centres to small facilities where some sports can be practised, football fields, swimming pools (one of them 50 metres long), gyms, jogging circuits, etc. The Pontillón Sports Centre, which belongs to the regional government (Xunta de Galicia) has a 1000 metre canoeing track where the Canoeing European Championships were held in 2007.

--- 34


Centro deportivo de Pontillón do Castro, unha referencia do piragüismo peninsular. Abaixo, Pabillón Municipal de Deportes e Campo de fútbol de herba sintética da Xunqueira Centro deportivo de Pontillón do Castro, una referencia del piragüismo peninsular. Abajo, Pabellón Municipal de Deportes y Campo de Fútbol de hierba sintética de A Xunqueira Pontillón do Castro Sports Centre, a reference of national canoeing. Down here, the Municipal Sports Hall and the Xunqueira Football Pitch of synthetic grass.

--- 35


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

O triatleta Javier Gómez Noya e o nadador Pablo Cimadevila El triatleta Javier Gómez Noya y el nadador Pablo Cimadevila The triathlete Javier Gómez Noya and the swimmer Pablo Cimadevila

Deportistas de elite As propias características do municipio fixeron posible que numerosos deportistas de elite saísen da nosa cidade ou se afincasen na mesma para desenvolver os seus adestramentos diarios. Así pois, Pontevedra viu nacer ou adestrarse polos seus parques, ríos, rúas a deportistas de gran nivel como son: Javier Gómez Noya. Un dos triatletas máis destacados do mundo, que no ano 2008 se proclamou Campión do Mundo en Vancouver e bicampeón da Copa do Mundo. Fernándo Echávarri. Ouro Olímpico de vela na clase Tornado nas pasadas Olimpiadas de Pekin 2008. David Cal. Piragüista galego que nas pasadas Olimpiadas de Pekin se converteu no deportista Olímpico Español máis laureado. Pablo Cimadevila. Laureado nadador paralímpico que participou en tres Xogos Paralímpicos: Sydney, Atenas e Pekin. Lourdes Domínguez. Tenista profesional que estivo entre as 50 primeiras do ranking WTA. Ana Penas. Piragüista pontevedresa que participou en tres Xogos Olímpicos: Barcelona, Atlanta e Sydney, conseguindo en Barcelona un meritorio 4º posto. Teresa Portela. Campiona do Mundo e de Europa na modalidade de piragüismo. Participou nos Xogos Olímpicos de Sydney, Atenas e Pekin --- 36

Deportistas de élite

Elite sportspeople

Las propias características del Municipio han posibilitado que numerosos deportistas de élite saliesen de nuestra ciudad o se afincasen en la misma para desarrollar sus entrenamientos diarios. Así pues, Pontevedra ha visto nacer o entrenarse por sus parques, ríos y calles a deportistas del nivel de: Javier Gómez Noya. Uno de los triatletas más destacados del Mundo y que en el año 2008 se proclamó Campeón del Mundo en Vancouver y bicampeón de la Copa del Mundo. Fernándo Echávarri. Oro Olímpico de vela en la clase Tornado en las pasadas Olimpiadas de Pekin 2008. David Cal. Piragüista Gallego que en las pasadas Olimpiadas de Pekin se convirtió en el deportista Olímpico Español más laureado Pablo Cimadevila. Laureado nadador Paralímpico que participó en tres Juegos Paralímpicos: Sydney, Atenas y Pekin. Lourdes Domínguez. Tenista profesional que estuvo entre las 50 primeras del ranking WTA. Ana Penas. Piragüista Pontevedresa que participó en tres Juegos Olímpicos: Barcelona, Atlanta y Sydney consiguiendo en Barcelona un meritorio 4º puesto. Teresa Portela. Campeona del Mundo y de Europa en la modalidad de Piragüismo. Participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, Atenas y Pekin

The characteristics of the municipality have facilitated that a number of sportspeople from our city or from other places could train here. Some of the elite sportspeople who have trained in the parks, rivers and streets of the city are: Javier Gómez Noya. One of the most important triathletes in the world, who became the world champion in Vancouver 2008 and has won the World Cup twice. Fernándo Echávarri. Olympic sailing gold medallist in the Tornado class at the last Olympic Games held in Beijing 2008. David Cal. Galician canoeist and the Spanish Olympic sportsman who has won more medals since the Beijing Olympic Games 2008. Pablo Cimadevila. Prize-winning Paralympic swimmer who has taken part in three Paralympic Games: Sydney, Athens and Beijing. Lourdes Domínguez. Professional tennis player who was in the top 50 WTA ranking. Ana Penas. Canoeist from Pontevedra who participated in three Olympic Games: Barcelona, Atlanta and Sydney, and got an excellent fourth position in Barcelona. Teresa Portela. World champion and European champion for canoeing. He has participated in the Sydney, Athens and Beijing Olympic Games.


O navegante a vela Fernando Echávarry, co seu compañeiro Antón Paz, o palista David Cal, a tamén piragüista Teresa Portela e a tenista Lourdes Domínguez El navegante a vela Fernando Echávarry, con su compañero Antón Paz; el palista David Cal, la también piragüista Teresa Portela y la tenista Lourdes Domínguez The sailing Fernando Echevárry, with his partner Antón Paz, the canoeist David Cal, the also canoeist Teresa Portela and the tennis player Lourdes Domínguez

--- 37


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Eventos internacionais Pontevedra ten unha dilatada experiencia organizativa de competicións de alto nivel, máis que demostrada coa organización na nosa cidade de eventos deportivos internacionais que se organizan coa colaboración das entidades locais e se saldan con gran éxito, como o testemuñan as sinceras felicitacións das respectivas federacións ou organizacións responsables. Campionato de Europa de Tiro Olímpico-Aire comprimido no ano 2001 Campionato de Europa de Piragüismo no ano 2007 Copa de Europa Premium de Tríatlon no ano 2008 Copa de Europa Premium de Tríatlon no ano 2009 Sé do Campionato do Mundo de Hockey a Patíns 2009 Copa do Mundo de Piragüismo Maratón K4 e C4 Trofeo Príncipe de Asturias de Piragüismo

Eventos internacionales Pontevedra tiene una dilatada experiencia organizativa de alto nivel. Y ello se demuestra con la organización en nuestra ciudad de eventos deportivos internacionales de gran relevancia. Competiciones que siempre se han organizado con la colaboración de las instituciones públicas locales, se han saldado con gran éxito, como lo atestiguan las sinceras felicitaciones de las respectivas federaciones u organizaciones responsables. Campeonato de Europa de Tiro Olímpico-Aire comprimido del 2001 Campeonato de Europa de Piragüismo del 2007 Copa de Europa Premium de Triatlón 2008 Copa de Europa Premium de Triatlón 2009 Campeonato del Mundo de Hockey a Patines 2009-Sede Copa del Mundo de Piragüismo Maratón K4 y C4 Trofeo Príncipe de Asturias de Piragüismo

International events Pontevedra has an extensive organizing experience at a high level. This is shown by the organization of very important international events in our city. These competitions have always been organized with the collaboration of local public institutions, they have always been successful, and the city has received sincere congratulations from the respective federations or organizations concerned. European Shooting-Air Championship 2001. European Canoeing Championship 2007. Triathlon Premium World Cup 2008. Triathlon Premium World Cup 2009. Roller Hockey World Championship 2009 – Host city Canoeing World Cup Marathon K4 and C4 - Príncipe de Asturias Canoeing Trophy

--- 38


--- 39


d Visión | Vision | O soño dunha cidade

| El sueño de una ciudad

| The dream of a city --- 41


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

O soño duna cidade

El sueño de una ciudad

The dream of a cIty

A capital ven desenvolvendo dende o ano 1999 unha profunda transformación urbana orientada á accesibilidade e humanización do seu territorio, a través da peonalización de boa parte do seu casco urbán. A posibilidade de organizar nas suas ruas, prazas e espazos naturais unha proba deste nivel, vívese con gran intensidade en todos os sectores relacionados co deporte, as institucións públicas e os estamentos sociais, culturais e económicos da capital, que proxectan toda sua enerxía nun evento o que se dará a máxima importancia a todos os niveis.

La capital viene desarrollando desde el año 1999 una profunda transformación urbana orientada a la accesibilidad y humanización de su territorio, a través de la peatonalización de buena parte de su casco urbano. La posibilidad de poder organizar en sus calles, plazas y espacios naturales una prueba de este nivel se vive con gran intensidad en todos los sectores relacionados con el deporte, las instituciones públicas y los estamentos sociales, culturales y económicos, que proyectarán toda su energía en un evento al que se le dará la máxima importancia a todos los niveles.

Since 1999, Pontevedra has developed a deep urban transformation towards accessibility and humanization of the city by means of the pedestrianization of most of its urban area. The organization of such a high level competition in its streets, squares and natural spaces is something all the people related to sports, public authorities and everybody in the city are looking forward to, and they will devote all their energy to an event that will be given the maximum importance at all levels.

--- 42


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Origin of the event: why

O porqué dun evento

El porqué de un evento

Dende hai décadas, o Triatlón en Galicia tomou unha importante relevancia. Apoiado nos últimos anos nos resultados deportivos e a calidade humana de grandes triatletas de categoría mundial como Ivan Raña o Javier Gómez Noya foi configurándose un grupo de deportistas que veñen convertindo este deporte nun dos máis emocionantes sinais da nosa identidade deportiva. Estes feitos provocaron que o número de amantes e prácticantes de triatlón en Galicia incrementárase considerablemente polo que se desenvolveron programas específicos de tecnificación deportiva para xóvenes triatletas. O núcleo deportivo deste fenómeno atópase no Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Triatlón, ubicado na cidade de Pontevedra e que depende do Goberno de Galicia e na parte técnica da Federación Galega. Asi pois, o traballo e apoio de moita xente está dando os seus froitos coa aparición de novos valores como: Saleta Castro, Estefanía Domínguez, Oscar Vicente, Jesús Gomar, que personalizan coma ninguén a grande importancia deste deporte entre as nosas figuras emerxentes.

Desde hace decadas, el Triatlón en Galicia adquiere una importante relevancia. Apoyado en los últimos años en los resultados deportivos y la calidad humana de grandes triatletas de categoría mundial como Ivan Raña o Javier Gómez Noya, se ha ido configurando un grupo de deportistas que han convertido a este deporte e una de las más emocionantes señas de nuestra identidad deportiva. Esto ha conseguido que el número de amantes y practicantes de triatlón en Galicia se incrementara considerablemente, por lo que se desarrollaron programas específicos de tecnificación deportiva para jóvenes triatletas. El núcleo deportivo de este fenómeno es Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Triatlón, que está ubicado en Pontevedra y que depende de la Federación Gallega de Triatlón y del Gobierno de Galicia. Asi pues, el trabajo y apoyo de mucha gente están dando sus frutos con la aparición de nuevos valores como Saleta Castro, Estefanía Domínguez, Oscar Vicente, Jesús Gomar, que personalizan como nadie la gran importancia de este deporte entre nuestras figuras emergentes.

--- 44

Triathon has been important in Galicia for decades. In recent years this importance has been supported by the good results and the high human quality of great world-class triathletes such as Ivan Raña or Javier Gómez Noya, who have created a group of sportspeople that have turned this sport into one of the most exciting signs of our sporting identity. Thanks to them, the number of people who love triathlon and practise it in Galicia has increased considerably, and that is why specific technification programmes for young athletes have been developed. The heart of this phenomenon is the Galician Sports Technification Centre, which is located in Pontevedra and is accountable to the Galician Triathlon Federation and the Galician Government. The work and support of so many people is paying off with the appearance of new stars such as Saleta Castro, Estefanía Domínguez, Oscar Vicente, Jesús Gomar, who embody like nobody else the great importance of this sport among our emerging figures.


Impacto e legado

Impacto y legado

Pontevedra apoia con convicción e sen fisuras a realización dun Campionato de Europa de Tríatlon 2011, sostible e humanitario. Como un paso máis na firme decisión de identificarse cos eventos máis saudables, e que axudan a posicionar a nosa cidade nunha liña de actividades onde o afán superador, o traballo en equipo e a entrega constante, convirta este deporte nun signo de identidade de nosa marca internacional. O Campionato tenderá unha auténtica ponte de comunicación entre Pontevedra e un grande número de cidadáns de Europa convertíndose nunha valiosa canle de comunicación dos valores sociais de Galicia e da nosa Cidade: Humanización, accesibilidade, respeto polo medio ambente, cultura deportiva e calidade de vida. O Campionato de Europa de Triatlón chegará a ser, sen dúbida, no 2011, un importante impulso de dinamización económica e turística de Galicia e, concretamente, das Rías Baixas e Pontevedra.

Pontevedra apoya con convicción y sin fisuras la realización de un Campeonato de Europa de Triatlón 2011, sostenible y humanitario, como un paso más en la firme decisión de identificarse con los eventos más saludables, y que ayuden a posicionar a nuestra ciudad en una linea de eventos donde el afán superador, el trabajo en equipo y la entrega constante conviertan a este deporte en un signo de identidad de nuestra marca a nivel internacional. El Campeonato establecerá así un auténtico puente de comunicación entre Pontevedra y un gran número de ciudadanos de Europa y se convertirá en un valioso canal de comunicación de los valores sociales de nuestra ciudad: Humanización, accesibilidad, respeto por el medio ambiente, cultura deportiva y calidad de vida. El Campeonato de Europa de Triatlón será, sin duda, en el 2011 un importante impulso de dinamización económica y turística de Galicia y concretamente de las Rías Baixas y Pontevedra.

Impact and legacy Pontevedra solidly supports with conviction the celebration of the European Triathlon Championship 2011, in a sustainable and humanitarian way, as one more step of the firm decision to identify with the healthiest events and to position itself in a line of events where eagerness to get better, team work and constant dedication turn this sport into an identity sign of our international mark. In this way, the championship will stablish a real communication bridge between Pontevedra and a large number of European citizens, becoming a valuable communication channel for the values of our city: Humanization, accessibility, respect for the environment, sporting culture and quality of life. In 2011, the European Triathlon Championship will be an important boost for economic dynamization and tourism in Galicia, and specifically in the Rías Baixas and Pontevedra. --- 45


2 0 1 1 PONTEVEDRA

--- 46

_candidate city


Nivel organizativo: pruebas anteriores

Nivel organizativo: pruebas anteriores

Ano tras ano, dende hai xa 10, Pontevedra organiza un triatlón de carácter autonómico que recolle as inquietudes dos triatletas galegos. Pero dende fai dous anos, da mán das Federacións Española e Galega de Triatlón e do Goberno da Comunidade Autónoma: Xunta de Galicia, a Cidade de Pontevedra iniciou un percorrido ambicioso e sin retorno cara a organización do Campionato de Europa de Triatlón no ano 2011. Para chegar o destino desexado, pásase pola organización de dous probas da Copa de Europa de Triatlón nos anos 2008 e 2009. Dous probas que foron un auténtico test para coñecer e demostrar a capacidade organizativa. Unha organización que baséase na colaboración mutua e no traballo de todas as partes implicadas no Comité Organizador: Administracións, estamentos Federativos e servizos municipais.

Año tras año, desde hace ya 10, Pontevedra organiza un triatlón de carácter autonómico que recoge las inquietudes de los triatletas gallegos. Pero desde hace 2 años, de la mano de las Federaciones Española y Gallega de Triatlón y del Gobierno autónomo (Xunta de Galicia), la Ciudad de Pontevedra inició un camino ambicioso y hacia la organización del Campeonato de Europa de Triatlón en el año 2011. Para llegar al destino deseado, y ganar experiencia en la organización de pruebas tan completas, se organizaron dos pruebas de la Copa de Europa Premium de Triatlón en los años 2008 y 2009. Dos pruebas que fueron un auténtico test para conocer y demostrar la capacidad organizativa. Una organización que se basa en la colaboración mutua y el trabajo de todas las partes implicadas en el Comité Organizador: administraciones, estamentos Federativos y servicios municipales.

Dúas probas que consolidaron un equipo de traballo (liderado pola Federación Española de Triatlón, Federación Galega de Triatlón, Xunta de Galicia e Concello de Pontevedra) que está convencido que a sua capacidade organizativa para poder afrontar con éxito a organización dun gran evento como o Campionato de Europa de Triatlón. Reforzando o sistema organizativo coa incorporación de novas forzas como a administración provincial: A Deputación de Pontevedra.

Dos pruebas que consolidaron un equipo de trabajo (liderado por la Federación Española de Triatlón, Federación Gallega de Triatlón, Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Pontevedra) que esta convencido de su capacidad organizativa para poder afrontar con éxito la organización de un gran evento como el Campeonato de Europa de Triatlón.

Como unha grande obra de teatro, o Campionato de Europa de Triatlón Pontevedra 2011, contará cun gran esceanrio: a cidade de Pontevedra, e un gran público (volcado, caluroso e entusiastas) o pobo galego.

Así pues, como una gran obra de teatro, el Campeoanato de Europa de Triatlón Pontevedra 2011 contará con un gran escenario: la ciudad de Pontevedra, un gran público, volcado con atletas y acompañantes, caluroso con los deportistas y entusiasta con la proyección del evento ganada por su ciudad.

Organizational level: before competitions Year after year, for already 10 years ago, Pontevedra organize a triathlon regional championship with the participation of the Galician triathletes. But two years ago, with the help of the Spanish and Galician Triathlon Federations and the regional government (Xunta de Galicia), the city of Pontevedra wanted to take up a major challenge: the organization of the Triathlon European Championship in 2011. To face this challenge and acquired experience in the organization of such complete competition, they were organized two races of the Triathlon Premium European Cup in the years 2008 and 2009. Two races witch were an authentic text to know and demonstrate our organizational capacity. One organization witch is based on the collaboration and the work of all the implied parts in the Organizing Committee: administrations, sports federations and municipal institutions. Two races witch consolidated a work team (leaded by Spanish Triathlon Federation, Galician Triathlon Federation, Xunta de Galicia and Pontevedra Government) witch is sure about its organizational capacity to face with success the organization of a great event such as the Triathlon European Championship. Therefore, the Triathlon European Championship Pontevedra 2011 will have a great scenario: the city of Pontevedra and a great public, who will support the athletics and their mates, be warmed with the sportspeople and be enthusiastic with the importance of the celebration of this event in their city.

--- 47


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Comunicación: unha estratexia eficiente A estratexia de comunicación da proba diríxese en tres sentidos: o público local (da capital e a súa área territorial urbana), o público exterior (de ámbito galego, peninsular ou internacional), e os participantes na proba (deportistas que se interesarán por asistir). Elaborouse unha estratexia de símbolos corporativos para a proba coherente e derivada do manual de marketing da ITU. A nova simbolización contará co seu respectivo manual de identidade, ademais de desenvolver elementos básicos como unha páxina web específica, conectada con todos os centros de interese electrónico relacionados co evento (federacións, institucións, etc.), ou a edición de carteis e outro material impreso conmemorativo do evento, esforzos que se complementarán cunha asistencia específica e personalizada aos xornalistas de ámbito local, nacional e internacional interesados no evento. Difusión da imaxe. Desde o momento en que se confirme a celebración do evento, o logotipo imprimirase en toda a documentación municipal, e se xestionará con diversas empresas a posibilidade de que o difundan no seu material funxible ou packaging. Así mesmo, instalaranse diversos valados publicitarios en todo o municipio difundindo o evento e creando expectativa.

Comunicación: una estrategia eficiente La estrategia de comunicación de la prueba se dirige en tres sentidos: el público local (de la capital y su área territorial urbana), el público exterior (de ámbito gallego, peninsular o internacional), y los participantes en la prueba (deportistas que se interesarán por asistir). Se ha elaborado una estrategia de símbolos corporativos para la prueba coherente y derivada del manual de marketing de la ITU. La nueva simbolización contará con su respectivo manual de identidad, se desarrollarán elementos básicos como una página web específica, conectada con todos los centros de interés electrónico relacionados con el evento (federaciones, instituciones, etc.), se editarán carteles y otro material impreso conmemorativo del evento, esfuerzos que se complementarán con una asistencia específica y personalizada a los periodistas de ámbito local, nacional e internacional interesados en el evento. Difusión de la imagen. Desde el momento en que se confirme la celebración del evento, el logotipo se imprimirá en toda la documentación municipal, y se gestionará con diversas empresas la posibilidad de que lo difundan en su material fungible o packaging. Así mismo, se instalarán diversas vallas publicitarias en todo el municipio difundiendo el evento e incrementando la expectativa.

Aplicación da normativa ITU á imaxe do campionato Aplicación de la normativa ITU a la imagen del campeonato Implementation of the ITU regulation to the championship image

--- 48

Comunication: efficient strategy The communication strategy of the event has three directions: the local audience (in the city and the territorial urban area), the external audience (Galician, peninsular or international), and the participants in the competitions (sportspeople who will show interest). It was elaborated a strategy of symbols for the event in accord with the ITU marketing manual. A symbolic corporative strategy has been elaborated specifically for the event, with its corresponding identity manual. Basic elements such as a specific web site with links to points of interest related to the event (federations, institutions, etc.) will be developed. Posters and other printed materials related to the event will be published. These efforts will be completed with specific and personalized assistance to local, national and international journalists who may be interested in the event. From the moment when the event is confirmed, the logo will be printed on all the city council documents, and we will negotiate with different companies so that they include it in their office supplies and packaging. Besides, hoardings will be installed in all the area to promote the event and generate expectations.


Desenvolvemento do imagotipo

Desarrollo del imagotipo

Development of the logo

--- 49


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Elementos de comunicación da Copa de Europa de 2008: anuncios en prensa, folletos Elementos de comunicación de la Copa de Europa de 2008: anuncios en prensa, folletos Communicative elements of the European Cup 2008: press advertisements, brochures.

Os públicos

Los públicos

Target

Públicos locais. Cara ao público local dirixiremos todos os esforzos necesarios para estimular a súa participación, a través de campañas conxuntas cos tres principais medios impresos diarios da capital, así como as principais emisoras locais de radio e televisión, co que se logra unha cobertura case total do evento. Así mesmo, a campaña reforzarase con elementos exteriores (moopies, cartelóns, vallas, etc.), moi eficientes nunha cidade eminentemente pensada para peóns. Realizarase así mesmo un esforzo específico na comunicación das modificacións puntuais no tráfico urbano, coa previsión suficiente, para minimizar o impacto nas incomodidades dos residentes, predispoñéndoos para conseguir unha participación máis intensa no evento. Públicos especiais. Os públicos específicos (deportistas de elite, xornalistas, membros de Federacións, participantes en xeral) serán atendidos persoalmente vía electrónica e, cando estean presentes na cidade, contarán con todas as atencións necesarias para que a súa estancia sexa totalmente satisfactoria. Públicos exteriores. En canto aos públicos exteriores, realizaránse todos os esforzos necesarios para estimular a participación no evento, con maior intensidade no ámbito xeográfico máis próximo (Galicia, note de Portugal, Asturias e noroeste de Castilla y León, de tal xeito que as denominacións Pontevedra e Triatlón figuren asociados o meirande tempo posíbel.

Públicos locales. Hacia el público local dirigiremos todos los esfuerzos necesarios para estimular su participación, a través de campañas conjuntas con los tres principales medios impresos diarios de la capital, así como las principales emisoras locales de radio y televisión, con lo que se logra una cobertura casi total. Así mismo, la campaña ser reforzará con elementos exteriores (moopies, cartelones, vallas, etc), muy eficientes en una ciudad eminentemente peatonal. Se realizará así mismo un esfuerzo específico en la comunicación de las modificaciones puntuales en el tráfico urbano, con la previsión suficiente, aspecto que minimiza en impacto en las incomodidades de los residentes, y de paso los predispone a una participación más intensa en el evento. Públicos especiales. Los públicos específicos (deportistas de élite, periodistas, miembros de Federaciones, participantes en general) serán atendidos personalizadamente vía electrónica, y cuando estén presentes en la ciudad, contarán con todas las atenciones necesarias para que su estancia sea totalmente satisfactoria. Públicos exteriores. En cuanto a los públicos exteriores, se realizarán todos los esfuerzos necesarios para estimular la participación en el evento, con mayor intensidad en el ámbito geográfico más próximo (Galicia, norte de Portugal, Asturias y noroeste de Castilla y León), de tal forma que los nombres Pontevedra y Triatlón figuren asociados el mayor tiempo posible.

Local audiences. We will make all the necessary efforts to stimulate the participation of the local audience through joint campaigns with the three main newspapers of the city and the main local radio stations and TV channels with full coverage. Likewise, this campaign will be supported by external elements (moopies, big posters, hoardings, etc.), which are very efficient in a pedestrian city. A specific effort will also be made to communicate the changes in urban traffic in advance, thus minimizing the negative impact on the residents and encouraging their participation in the event. Specific audiences (elite sportspeople, journalists, Federation members, participants in general) will be addressed electronically in a personalized way and, when they arrive in the city, they will have the necessary assistance so that they can have the most satisfactory stay. External audiences. As regards external audiences, all the necessary efforts will be made to stimulate participation in the event, particularly within the nearest geographic area (Gaicia, North of Portugal, Asturias and the north-west of Castilla-León), in a way that the words Pontevedra and Triathlon are associated for as long as possible.

--- 50


Elementos de comunicaci贸n da Copa de Europa: displays exteriores, monolitos urbanos Elementos de comunicaci贸n de la Copa de Europa: displays exteriores, monolitos urbanos Communicative elements of the European Cup 2008: big posters and hoardings

--- 51


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Elementos de comunicaci贸n da Copa de Europa de 2009: folletos, lonas urbanas, etc. Elementos de comunicaci贸n de la Copa de Europa de 2009: folletos, lonas urbanas, etc. Communicative elements of the European Cup 2008: leaflets and urban canvas

--- 52


Exemplos de cartelería sobre o Plan de Tráfico, en colaboración co Departamento de Mobilidade Ejemplos de cartelería sobre el Plan de Tráfico, en colaboración con el Departamento de Movilidad Examples of promotional material about the changes in urban traffic

--- 53


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Medios de comunicación

Medios de comunicación

Atención a xornalistas. Un centro de atención informativa encargarase de difundir, por todos os medios ao noso alcance, as novas que se vaian creando ou producindo en torno ao evento, en un principio desde as institucións implicadas, e máis preto do campionato, desde un gabinete encargado especificamente de esa misión. A remisión informativa en torno ao evento refírese a información textual en idiomas galego, español e inglés, xunto con fotografías de actualidade relacionadas con devanditas novas. O espazo web será o eixo fundamental para que circule a información, que entrará en funcionamento un mes despois de obter a nominación da cidade como sé do campionato.

Atención a periodistas. Un centro de atención informativa se encargará de difundir, por todos los medios a nuestro alcance, las noticias que se vayan creando o produciendo en torno al evento, en un principio desde las instituciones implicadas, y más cerca del campeonato, desde un gabinete encargado específicamente de esa misión. La remisión informativa en torno al evento se refiere a información textual en idiomas gallego, español e inglés, y fotografías de actualidad relacionads con dichas noticias. El espacio web será el eje fundamental para que circule la información y entrará en funcionamiento un mes después de conseguida la nominación de la ciudad como el campeonato.

Sinal de televisión. En canto á cobertura televisiva oficial, esta correrá a cargo da Televisión de Galicia (entidade pública pertencente á Xunta de Galicia), Entidade que conta con medios técnicos de avanzada tecnoloxía e humanos de alta cualificación para producir un evento deportivo do mais alto nivel, como xa ten demostrado, por exemplo, coa producción das Copasde Europa de Triatlón Pontevedra 2008 e 2009. Produccións nas que se realizou un importante despregue con mais de 80 traballadores, 23 cámaras, 2 unidades móbiles, 1 helicóptero, 1 catamarán, 5 motos, etc. Para a maior difusión da proba, ademais das relacións comerciais coas plataformas televisivas interesadas, a organización facilitará un resumo da proba a todos os medios de comunicación interesados. --- 54

Señal de televisión. En cuanto a la cobertura televisiva oficial, ésta correrá a cargo de la Televisión de Galicia (emisora pública pertenecienta a la Xunta de Galicia), entidad que cuenta con medios técnicos suficientes de avanzada tecnología y humanos de alta cualificación para producir un evento deportivo del más alto nivel, como ya ha demostrado, por ejemplo, con la retransmisión de las Copas de Europa de Triatlón Pontevedra 2008 y 2009, producciones en las que se realizó un importante despliegue con mas de 80 trabajadores, 23 cámaras, 2 unidades móviles, 1 helicoptero, 1 catamarán, 5 motos, etc. Para la mayor difusión de la prueba, además de las relaciones comerciales con las plataformas televisivas interesadas, la organización pondrá a disposición de todos los medios de comunicación interesados un resumen de la prueba.

Media Attention to journalist. An information support centre will communicate the news about the event by all the means available, first from the institutions involved, and later, when the championship approaches, from an office responsible for this specific mission. Textual information about the event will be in Galician, Spanish and English with photographs related to the news. The web site will be main focal point to spread information, and it will be started one month after the nomination of the city to host the championship. Television signal. As regards official TV coverage, this will be supplied by Televisión de Galicia (a public channel which belongs to the Xunta de Galicia), an entity with the enough technical equipment of advanced technology and a high qualified staff to produce a sport event of the most high level. It has been demonstrated, for instance, with the broadcast of the Triathlon European Cups in Pontevedra in 2008 and 2009, productions in which was fulfilled a great job with more than 80 workers, 23 cameras, 2 mobile units, 1 helicopter, 1 catamaran, 5 motorcycles,… To increase the broadcast of the races, in addition to the commercial relations with the television platforms interested in, the organization will provide to all the media a summary of the races.


A atenci贸n aos xornalistas e as facilidades para realizar tomas audiovisuais de xeito ordenado e eficiente f贸ron fundamentais nas probas que se realizaron na cidade. La atenci贸n a los periodistas y las facilidades para realizar tomas audiovisuales de forma ordenada y eficiente fueron ejes fundamentales de las pruebas que se realizaron en la ciudad. The attention to the journalists and the facilities to film in an efficient way were the main worries in the races celebrate in the city.

--- 55


--- 1


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

| O CIRCUÍTO | EL CIRCUÍTO | THE COURSE

Con engado e calor humano

Con encanto y calor humano

Buena parte de la ciudad de Pontevedra se convertirá en un escenario deportivo del más alto nivel. Tanto sus espacios naturales como sus calles y plazas se pondrán al servicio del Campeonato de Europa. La totalidad del circuíto transcurre por lugares residenciales, y la mayor parte por el centro histórico de la ciudad, un escenario pétreo que contribuirá a ensalzar la carrera y a transmitir a los atletas el calor humano que tanto ayuda a un deporte tan exigente. Más de 30.000 personas siguieron, en el mismo circuito que se pretende para el Campeonato de Europa de 2011, las dos últimas ediciones de la Copa de Europa Premium. Esto nos garantiza el afecto y calor que recibirán los deportistas de una ciudad volcada con el triatlón.

Buena parte de la ciudad de Pontevedra se convertirá en un escenario deportivo del más alto nivel. Tanto sus espacios naturales como sus calles y plazas se pondrán al servicio del Campeonato de Europa. La totalidad del circuíto transcurre por lugares residenciales, y la mayor parte por el centro histórico de la ciudad, un escenario pétreo que contribuirá a ensalzar la carrera y a transmitir a los atletas el calor humano que tanto ayuda a un deporte tan exigente. Más de 30.000 personas siguieron, en el mismo circuito que se pretende para el Campeonato de Europa de 2011, las dos últimas ediciones de la Copa de Europa Premium. Esto nos garantiza el afecto y calor que recibirán los deportistas de una ciudad volcada con el triatlón.

Av. Compostela. Bici. Bike

Whit charm and human warmth The European Championship will have an exceptional location in the city centre. Pontevedra will become a high level sports facility. Its natural spaces, such as Lérez River and Xunqueira del Alba, and its historic streets will be a great setting for the championship. In this way the circuit is humanized with the warmth that a demanding sport like triathlon needs. In the same circuit, the last two editions of the Premium European Cup were followed by more than 30,000 people. The affection and warmth that the sportspeople will receive from this sporting city are guaranteed.

Río Lérez. Natación Lerez River. Swim Centro histórico. Carreira Centro histórico. Carrera Historic centre. Run

Área de transición Transition area CGTD Stadium Central Area

--- 56


Centro histórico. Carreira Centro histórico. Carrera Historic centre. Run

Av. Compostela. Bici. Bike

CGTD Stadium Central Area

Área de transición Transition area

Río Lérez. Natación Lerez River. Swim

--- 57


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

A zona de saída La zona de salida tiene como protagonista de excepción uno de los monumentos más representativos de la Ciudad: El Puente de los Tirantes, sobre el Río Lérez, desde el que cientos de personas podrán contemplar la salida desde un lugar privilegiado, que no obstante será reforzado con tribunas de observación sobre el río. Para la salida se utilizará un pontón tipo jetfloat. Se ciudará especialmente la escenografía de este lugar para que este momento crucial de la prueba tenga la dignidad escenográfica necesaria, apoyando el calor del público.

La zona de salida La zona de salida tiene como protagonista de excepción uno de los monumentos más representativos de la Ciudad: El Puente de los Tirantes. El pontón se ubicará bajo el citado puente, convirtiéndose este en un punto espectacular para la vista de los espectadores. Para la salida se utilizará un pontón tipo jetfloat.

The start area Is an exceptional player of the most representative monuments of the City: Puente de los Tirantes. The pontoon will be located under this bridge, making this a point for the spectacular view of the spectators. To use the output is a pontoon type jetfloat.

--- 58


Circuíto de natación Un paraje natural de gran valor, el río Lérez a su paso por la Xunqueira do Cobo, será el lugar donde se desarrollará la carrera de natación. La gran afluencia de público estará garantizada por tratarse de un tramo urbano del río. El circuito estará flanqueado por dos puentes que se convertirán, durante el transcurso de la misma, en sus dos principales graderíos. La seguridad en la prueba será de acuerdo al Manual del Organizador, y la circulación de los representantes de medios de comunicación se establecerá de acuerdo a las necesidade de la carrera. Carrera Élite 2 vueltas de 750 m Carrera Junior 1 vuelta de 750 m Grupos de edad 1 vuelta de 1500 m Paratriatlon 1 vuelta de 1500 m Las expectativas de temperatura del agua hacia finales de junio será de 18º.

Circuíto de natación Un paraje natural de gran valor, el río Lérez a su paso por la Xunqueira do Cobo, será el lugar donde se desarrollará la carrera de natación. La gran afluencia de público estará garantizada por tratarse de un tramo urbano del río. El circuito estará flanqueado por dos puentes que se convertirán, durante el transcurso de la misma, en sus dos principales graderios. La seguridad en la prueba será de acuerdo al Manual del Organizador, y el plan de medios de comunicación se establecerá de acuerdo a las necesidade de la carrera. Carrera Élite 2 vueltas de 750 m Carrera Junior 1 vuelta de 750 m Grupos de edad 1 vuelta de 1500 m Paratriatlón 1 vuelta de 1500 m Las expectativas de temperatura del agua hacia finales de junio será de 18º.

Swim course A place of great natural value, Lérez river's where it passes through the Xunqueira do Cobo, will be the place where the swimming course. A great number of people is ensured as it is an urban river. The circuit will be flanked by two bridges that will become, over the course of it, in its two main stands. The security on the course will be according to the event organizers manual; and the plan for media will be established according to the necessities of the race Elite races = 2 laps of 750 m Junior races = 1 lap of 750 m Age Group = 1 lap of 1500 m Paratriathlon = 1 lap of 1500 m The expected water temperature at the end of June is 18 --- 59


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Área de transición El evento tendrá una configuración con dos áreas de transición. Una para Elite, Junior y Relevos por equipos, con dos posibilidades: Una en el interior del Estadio, y otra en la avenida frente al estadio. Para el evento de grupos de edad, el área de transición será a lo largo de la ribera del río, que será todo lo largo que sea necesario en función de las inscripciones.

Área de transición El evento tendrá una configuración con dos áreas de transición. Una para Elite, Junior y Relevos por equipos, con dos posibilidades: Una en el interior del Estadio, y otra en la avenida frente al estadio. Para el evento de grupos de edad, el área de transición será a lo largo de la ribera del río. Que será todo lo largo que sea necesario en función de las inscripciones.

Transition area Two transition areas will be setup for the event. One for the Elite, Junior and Team Relay events, where there are two possibilities, one inside the stadium, another in the avenue in front of the stadium, close to the spectators entrance to the stadium. For the Age Group event, a Transition Area will be setup along the side of the river, to make it as long as possible, according to the entries.

--- 60


Circuíto de ciclismo El circuito de ciclismo para Elite y Junior, será de 6/3 o 8/4 vueltas. El circuito de ciclismo para grupos de edad, tendrá 1 o 2 vueltas. El circuito de Relevos por equipos será de 2 vueltas.

Circuíto de ciclismo El circuito de ciclismo para Elite y Junior, será de 6/3 o 8/4 vueltas. El circuito de ciclismo para grupos de edad, tendrá 1 o 2 vueltas. El circuito de Relevos por equipos será de 2 vueltas.

Bike Course The Elite and Junior bike course, will go to 6/3 or 8/4 laps The Age Group bike course, will have 1 or 2 laps The Team Relay will have 2 laps

--- 61


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Circuíto de carreira a pé Las calles del centro histórico de Pontevedra serán testigos de excepción del circuito de carrrera a pié. Las carreras Elite y Junior, serán de 4 y 2 vueltas respectivamente. La carrera para los grupos de edad, tendrá 4 vueltas. La carrera para los relevos por equipos tendrá 2 vueltas.

Circuíto de carreira a pé Las calles del centro histórico de Pontevedra serán testigos de excepción del circuito de carrrera a pié. Las carreras Elite y Junior, serán de 4 y 2 vueltas respectivamente. La carrera para los grupos de edad, tendrá 4 vueltas. La carrera para los relevos por equipos tendrá 2 vueltas.

Run corse The run course will go through the historical centre of Pontevedra The Elite and Junior run course, will go to 4 and 2 laps The Age Group run course, will have 4 laps The Team Relay will have 2 laps

--- 62


Área central En el lugar de celebración (Area de meta, Zona de Recuperación, zona VIP, etc), será controlados sus accesos por seguridad privada. Todas las carreras terminarán en el Estadio de Atletismo del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que se equipará con tribunas para poder albergar, al menos, 2.000 personas. En la instalación también se centralizarán las diferentes oficinas de la ITU, medios de comunicación, LOC, todos ellos previstos de su correspondiente servicio de cafetería y restauración, aire acondicionado, sillas, mesas, internet WIFI, etc. La organización será siguiendo las indicaciones del Manual del Organizador de eventos de la ITU.

Área central En el lugar de celebración (Area de meta, Zona de Recuperación, zona VIP, etc), será controlados sus accesos por seguridad privada. Todas las carreras terminarán en el Estadio de Atletismo del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que se equipará con tribunas para poder albergar, al menos, 2.000 personas. En la instalación también se centralizarán las diferentes oficinas de la ITU, medios de comunicación, LOC, todos ellos previstos de su correspondiente servicio de cafetería y restauración, aire acondicionado, sillas, mesas, internet WIFI, etc. La organización será siguiendo las indicaciones del Manual del Organizador de eventos de la ITU.

Central area In the venue (Finish Area, Recovery Area, etc), will be private security to control the access to the venue. All the races will finish in the stadium, where will be grandstands both sides of the finish, to host 2000 people seated. Also there’ll be different offices for ITU, Media, LOC, all of them provided with cold drinks, air condition, chairs, tables, internet wifi, etc. the organization will be according to the event organizers manual. There`ll be grandstands for the spectators. There’ll be a mixed zone tent, where to take place the interviews.

--- 63


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Calendario

Calendario

Calendar

Aplicarase o calendario aprobado pola ITU para o caso, según os requisitos do Manual do organizador de eventos da ITU. Pero dende o LOC proponse as seguintes datas: 23, 24, 25 e 26 de xuño. Nestas datas danse unha serie de características que garanten unhas condicións moi favorables para a celebración dun triatlón de élite: Condicións climáticas e de luminosidade do día (os días mais largos do ano). O estado das mareas facilitará a organización das probas de natación, sendo o periodo do ano no que é menor a diferencia entre a pleamar e a baixamar. No ámbito cultural, a noite do 23 (a noite máxica) celébrase unha coñecida festa ritual en España e Portugal que é a Noite de San Xoan que celebra a chegada do verán darredor das fogueiras, o que resultará un aliciente máis para as persoas que visitarán a cidade co gallo da prova.

El calendario aprobado por la ITU será el utilizado para el caso, Segundo los requisitos del Manual de organizador de eventos de la ITU. Pero desde el LOC se propone las siguientes fechas: 23, 24, 25 y 26 de junio. En estas fechas se dan una serie de características que garantizan unas condiciones muy favorables para la celebración de un triatlón de élite: condiciones climáticas y de luz de día (días más largos del año). Y el estado de las mareas facilitará la organización de las pruebas de natación, siendo el período del año en el que menor diferencia existe entre la pleamar y la bajamar. Y, en el ámbito cultural, la noche del 23 se celebra una conocida fiesta ritual en España y Portugal que es la Noche de San Juan que celebra la llegada del verano alrededor de las hogueras, lo que resultará un aliciente más para las personas que visitarán la ciudad con motivo de la prueba.

An ITU timing partner approved by ITU will be used for the event, according the requirements that are written on the ITU Events Manual. But from the LOC proposes the following dates: 23, 24, 25 and June 26. At this time there are a number of features that ensure favorable conditions for the holding of an elite triathlon: weather conditions and daylight (longest days of the year). And the state of the tides will facilitate the organization of the swimming tests, and the period of the year in which there is less difference between high tide and low tide. And in the cultural field, the night of 23 is a popular festival celebrated in Spain and Portugal which is the Saint Johan Nigth; which celebrates the arrival of summer.

--- 64


Programa provisorio

Programa provisional

Provisional programm

Xoves Proba de relevos por equipos Elite e Junior Cerimonia de entrega de premios do Campionato de Europa de relevos por equipos Elite e Junior

Jueves Prueba de relevos por equipos Elite y Junior Ceremonia de entrega de premios del Campeonato de Europa de relevos por equipos Elite y Junior

JuevesThursday Race series Team Relay Elite+Junior Price giving ceremony European Championship Team Relay Elite and Junior

Venres Cerimonia inaugural Triatlón infantil Campionato Rexional de Triatlón Cerimonia de entrega de premios do Triatlón infantil Cerimonia de entrega de premios do Campionato Rexional de Triatlón Festa da Pasta

Viernes Triatlón infantil Campeonato Regional de Triatlón Ceremonia de entrega de premios del Triatlón infantil Ceremonia de entrega de premios del Campeonato Regional de Triatlón Ceremonia inaugural Fiesta de la Pasta

Friday Children-Tri Regional Championship Triatlón Price giving cermony Chlidren-Tri Price giving ceremony Regional Championship Triatlón Opening ceremony Pasta Party

Sábado Proba do Campionato de Europa Paratriatlón Proba do Campionato de Europa de grupos de idade Cerimonia de entrega de premios do Campioanato de Europa Para Triatlón e grupos de idade Festival do Triatlón

Sábado Prueba del Campeonato de Europa Paratriatlón Prueba del Campeonato de Europa de grupos de edad Ceremonia de entrega de premios del Campeoanato de Europa Para Triatlón y grupos de edad Festival del Triatlón

Domingo Proba do Campioanto de Europa Junior Femenino Proba do Campioanato de Europa Junior Masculino Cerimonia de entrega de premios di Campionato de Europa de Triatlón Junior Prueba do Campioanto de Europa Elite Femenino Proba do Campionato de Europa Elite Masculino Cerimonia de entrega de premios do Campionato de Europa de Triatlón Elite Ceremonia de clausura

Domingo Prueba del Campeoanto de Europa Junior Femenino Prueba del Campeoanato de Europa Junior Masculino Ceremonia de entrega de premios del Campeonato de Europa de Triatlón Junior Prueba del Campeoanto de Europa Elite Femenino Prueba del Campeonato de Europa Elite Masculino Ceremonia de entrega de premios del Campeonato de Europa de Triatlón Elite Ceremonia de clausura

Saturday European Championships Paratriathlon European Championships-age groupers Price giving ceremony European Championships-age groupers and European Championship Triathlon festival Sunday Junior Women European Championships Junior Men European Championships Price giving ceremony European Championship Junior women and men Elite Women European Championships Elite Men European Championships Price giving ceremony European Championship Elite women and men Closing ceremony

--- 65


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

O voluntariado

El voluntariado

Volunteers

O éxito de toda a organización deportiva susténtase no movemento voluntario. Feito de o que estamos convencidos na LOC do Campionato de Europa de Tríatlon Pontevedra 2011. Por iso, nas dúas últimas edicións da Copa Premium de Europa de Tríatlon (2008 e 2009) celebradas en Pontevedra puxemos en práctica un Plan de Voluntariado que ten como base o Plan de Voluntariado desenvolvido nos anos 2008 e 2007 para a celebración de EUROPOLYB (Campionato de Europa para Policías e Bombeiros). O Plan de Voluntariado baséase en dous apartados fundamentais: 1.- Planificación e detección das necesidades. Se pasará un cuestionario e unha planilla a todos os actores implicados na organización do evento. Sirva como exemplo os datos do a última Copa Premium de Europa de Tríatlon- Pontevedra 2009. Na que se desenvolveu un plan con un total de 125 postos. 2.- Programación efectiva a.Publicidade e difusión do Plan. Deseñarase unha campaña específica para dar a coñecer o Plan de voluntariado entre a poboación. Cartelería, publicidade en prensa e radio local, charlas informativas en centros educativos, de maiores, asociacións de veciños, culturais, centro penitenciario. Dedicarase un espazo específico na Web do Campionato para que sirva de punto de información. b.Recrutamento. Determinación do protocolo de selección, creación dunha base de datos. c.Formación. Deseñaranse cursos xerais sobre o tríatlon e o Campionato de Europa e específicos sobre as funcións propias dos voluntarios nas distintas áreas de traballo. d.Loxística. Dotarase ao voluntario de identificación propia mediante uniforme específico, acreditación, material de traballo, manutención, aloxamento, de ser necesario, e cobertura legal.

El éxito de toda organización deportiva se sustenta en el “movimiento voluntario”. Hecho este del que estamos convencidos en la LOC del Campeonato de Europa de Triatlón Pontevedra 2011. Por ello, en las dos últimas ediciones de la Copa Premium de Europa de Triatlón (2008 y 2009) celebradas en Pontevedra pusimos en práctica un Plan de Voluntariado que tiene como base el Plan de Voluntariado desarrollado en los años 2008 y 2007 para la celebración de EUROPOLYB (Campeonato de Europa para Policías y Bomberos). El Plan de Voluntariado se basa en dos apartados fundamentales: 1.- Planificación y detección de las necesidades. Se pasa un cuestionario y una planilla a todos los actores implicados en la organización del evento. Sirva como ejemplo los datos del la última Copa Premium de Europa de Triatlón- Pontevedra 2009, en la que se desarrolló un plan con un total de 125 puestos. 2.- Programación efectiva. a.- Publicidad y difusión del Plan. Se diseñará una campaña específica para dar a conocer el Plan de voluntariado entre la población. Cartelería, publicidad en prensa y radio local, charlas informativas en centros educativos, de mayores, asociaciones de vecinos, culturales, centro penitenciario. Se dedicará un espacio específico en la Web del Campeonato para que sirva de punto de información. b.- Reclutamiento. Determinación del protocolo de selección, creación de una base de datos. c.- Formación. Se diseñarán cursos generales sobre el triatlón y el Campeonato de Europa y específicos sobre las funciones propias de los voluntarios en las distintas áreas de trabajo. d.- Logística. Se dotará al voluntario de identificación propia mediante uniforme específico, acreditación, material de trabajo, manutención, alojamiento, de ser necesario, y cobertura legal.

The success of every sports organization is based on the “volunteering movement”. We are aware of this fact at the LOC of the European Triathlon Championship Pontevedra 2011. That is why in the last two editions of the Premium European Cup (2008 and 2009) held in Pontevedra we implemented a Volunteer Plan which was based on the Plans developed for EUROPOLYB 2007 and 2008 (European Police and Fire Games). The Volunteer Plan is based on two core aspects: 1.- Planning and detection of needs. All the actors involved in the organization of the event receive a questionnaire and a chart. For instance, in the last European Triathlon Premium Cup – Pontevedra 2009, a plan with 125 posts was developed. 2.- Effective Programming. a.- Promotion and diffusion of the Plan. A specific campaign will be designed to communicate the Volunteer Plan to the population. Posters, newspapers and radio ads, informative talks at schools, elderly people centres, residents' associations, cultural centres, and the prison. There will be a specific space on the web site that will act as information point. b.- Recruiting. Determination of the selection protocol, creation of a new database. c.- Training. General courses on Triathlon and the European Championship and specific courses on the basic roles of volunteers in the different work areas. d.- Logistics. Volunteers will be provided with a distinctive identification by means of a specific uniform and an accreditation. They will receive work materials, accommodation/maintenance expenses, if necessary, and legal coverage.

--- 66


Voluntariado Área Seguridade no tráfico Protocolo Anti-doping Acompañamento Circuíto Xeral Total

Postos 72 9 3 15 20 6 125

Voluntariado Área Seguridad en el tráfico Protocolo Anti-doping Acompañamiento Circuíto General Total

Puestos 72 9 3 15 20 6 125

Volunteers Area Traffic control Protocol Anti-doping Accompaniment Circuit General Total

Posts 72 9 3 15 20 6 125

--- 67


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

O traballo dun equipo: os oficiais técnicos

El trabajo de un equipo: los oficiales técnicos

A Federación Española apoiará a proba co máximo nivel de oficiais técnicos, de acordo cos requisitos do evento, e como é habitual en todos os acontecementos internacionais que teñen lugar en España. Os TO's en España teñen a experiencia de oficiar en competicións de alto nivel internacional:

La Federación Española apoyará la prueba con el máximo nivel de oficiales técnicos, de acuerdo con los requisitos del evento, y como es habitual en todos los acontecimientos internacionales que tienen lugar en España. Los TO's en España tienen la experiencia de oficiar en competiciones de alto nivel internacional:

Copa do Mundo de Triatlón de Madrid WCS Campionato de Europa U23 e Junior de Pulpi Campionato de Europa de Tríatlon Cross de Ibiza Copa de Europa Premium de Pontevedra Campionato Iberoamericano de Tríatlon de Baeza Sobre 30 eventos de categoría nacional por ano

Copa del Mundo de Triatlón de Madrid WCS. Campeonato de Europa U23 y Junior de Pulpi. Campeonato de Europa de triatlón Cross de Ibiza. Copa de Europa Premium de Pontevedra. Campeonato Iberoamericano de Triatlón de Baeza. Sobre 30 eventos de categoría nacional por año.

--- 68


The work of a team: technical officials The Spanish federation will support the competition with the highest level technical officials, according to the requirements of the event, as it is usual in all the international events that take place in Spain. The Spanish TOs have long experience in high level international competitions: Triathlon World Cup WCS. Madrid. U23 and Junior European Championship. Pulpi. Cross Triathlon European Championship. Ibiza. Premium European Cup. Pontevedra. Triathlon Latin American Cup. Baeza. More than 30 national events every year

--- 69


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Plan de seguridade e servizos médicos É un compromiso da LOC a máxima seguridade da proba. Máxima seguridade para os deportistas, para os organizadores e para os espectadores. Máxima seguridade en terra e auga. É por eso polo que non se escatimará en recursos para poder atender todas as posibles situacións de risco que se deriven dun acontecemento do máximo nivel e con grande afluencia de público (máis de 30.000 persoas) O Plan de seguridade e servizos médicos deseñarase seguindo as bases determinadas para a organización da Copa de Europa Premium de Triatlón 2009. O Plan de seguridade e servizos médicos estará dirixido polo Intendente Xefe da Policia Local do Concello de Pontevedra e será un documento consensuado entre un grupo multidisciplinar de traballo (forzas e corpos de seguridade: Policial Local, Garda Civil, Forzas Armadas, Protección Civil, Sanidade pública, Servizos de urxencias, LOC, Servizo de extinción de incendios, socorristas acuáticos, Servizo Municipal de Limpeza, Servizo Municipal de Augas, etc.). Como exemplo sirva un resumo do dispositivo despregado na Copa Premium de Europa Pontevedra 2009

--- 70

Medios humanos do Plan de Seguridade da Copa de Europa de Triatlón Premium Pontevedra 2009 Policía Local de Pontevedra 1 Intendente Xefe, 2 oficiais, 4 suboficiais, 8 cabos e 25 axentes Garda Civil (GEAS) 1 cabo buzo e 8 axentes buzos Cruz Vermella Española 8 técnicos de transporte sanitario e 4 conductores Protección Civil 1 Responsable e 23 voluntarios Outros 10 socorristas acuáticos 10 piragüistas 3 Médicos 72 voluntarios de control de tráfico Medios materiais do Plan de Seguridade da Copa de Europa de Triatlón Premium Pontevedra 2009 Policía Local de Pontevedra 10 motos, 1 todo terreo e 7 coches Garda Civil (GEAS) 2 lanchas, 1 todo terreo y 1 furgoneta Cruz Vermella Española 4 Ambulancias asistenciais Protección Civil 2 todo terreos, 1 lancha, 1 moto quad e un hospital de campaña hinchable medicalizado Outros 10 piraguas autovaleirabeis 1 Moto Medicalizada

Plan de seguridad y servicios médicos Es un compromiso de la LOC la máxima seguridad de la prueba. Máxima seguridad para los deportistas, para los organizadores y para los espectadores. Máxima seguridad en tierra y agua. Es por ello por lo que no se escatimará en recursos para poder atender a todas las posibles situaciones de riesgo que se deriven de la organización de un evento de máximo nivel y con gran afluencia de público (más de 30.000 pesonas). Así pues, se diseñará un Plan de seguridad y servicios médicos siguiendo las bases determinadas para la organización de la Copa de Europa Premium de Triatlón 2009. El Plan de seguridad y servicios médicos estará dirigido por el Intendente Jefe de la Policia Local del Ayuntamiento de Pontevedra y será un documento consensuado entre un grupo multidisciplinar de trabajo (fuerzas y cuerpos de seguridad: Policial Local, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Protección Civil, Sanidad pública, Servicios de emergencias, LOC, Servicio de extinción de incendios, socorristas acuáticos, Servicio Municipal de Limpieza, Servicio Municipal de Aguas, etc). Y que contará con un amplio dispositivo humano y material. Sirva como ejemplo un resumen del dispositivo desplegado en la Copa Premium de Europa Pontevedra 2009

Medios humanos del Plan de Seguridad de la Copa de Europa de Triatlón Premium Pontevedra 2009 Policía Local de Pontevedra 1 Intendente Jefe, 2 oficiales, 4 suboficiales, 8 cabos y 25 agentes Guardia Civil (GEAS) 1 cabo buzo y 8 agentes buzos Cruz Roja Española 8 técnicos de transporte sanitario y 4 conductores Protección Civil 1 Responsable y 23 voluntarios Otros 10 socorristas acuáticos 10 piragüistas 3 Médicos 72 voluntarios de control de tráfico Medios materiales del Plan de Seguridad de la Copa de Europa de Triatlón Premium Pontevedra 2009 Policía Local de Pontevedra 10 motos, 1 todo terreno y 7 coches Guardia Civil (GEAS) 2 lanchas, 1 todo terreno y 1 furgoneta Cruz Roja Española 4 Ambulancias asistenciales Protección Civil 2 todo terrenos, 1 lancha, 1 moto quad y un hospital de campaña hinchable medicalizado Otros 10 piraguas autovaciables 1 Moto Medicalizada


Human resources data of the security plan for the Triathlon European Cup 2009

Security and medical services plan The maximum security during the races is an obligation of the LOC. Maximum safety for sportspeople, for the staff and for the public. Maximum safety on earth and on water. All the resources will be available to attend the risk situations that could take place in such event of high level and with so many spectators (more than 30.000 people). Therefore, a security and medical services plan will be designed according to the criteria established for the organization of the Premium European Cup 2009. The security and medical services plan will be directed by the Chief of the Pontevedra Local Police, and it will be a document agreed by a multidisciplinary work group (security forces: Local police, civil guard, armed forces, civil defence, public health department, emergency services, LOC, fire department, municipal cleaning service, municipal water supply service, etc.). The following is an overview of the resources deployed for the Premium European Cup Pontevedra 2009.

Pontevedra Local Police 1 Chief, 2 officers, 4 NCO, 8 sergeants y 25 agents Civil Guard (GEAS) 9 divers, 1 sergeant and 8 agents Spanish Red Cross 8 sanitary transport technicians y 4 drivers Civil Defence 1 officer and 23 volunteers Other 10 lifeguards 10 canoeists 3 doctors 72 traffic control volunteers Material resources data of the security plan for the Triathlon European Cup 2009 Pontevedra Local Police 10 motorbikes, 1 ATV and 7 cars Civil Guard (GEAS) 2 boats, 1 ATV and 1 van Spanish Red Cross 4 ambulances Civil Defence 2 ATVs, 1 boat, 1 quad and an inflatable medicalized field hospital Others 10 self-bailing kayaks 1 medicalized motorbike

--- 71


2 0 1 1 PONTEVEDRA

--- 72

_candidate city


Escenografías

Escenografías

Stage scenes

Ademais da imaxe previa do evento, coidaranse en extremo aspectos paralelos relacionados coa posta en escea, o protocolo e a configuración global do campionato, que se plasmarán en imaxes fotográficas e audiovisuais ás que se prestará a máxima atención. Atenderase especialmente á decoración dos puntos estratéxicos do evento, como as zonas de saída, transicións, meta e entrega de trofeos, así como certos puntos de especial interese arquitectónico ubicados no centro histórico. Para iso, utilizarase o cromatismo corporativo da ETU, en base ao cal desenvolveranse un conxunto de normas que han de cumprir todas as institucións ou empresas que acorden participar no desenvolvemento publicitario do campionato a través de acordos ou convenios. Así mesmo, coidarase especificamente o escenario de entrega de trofeos, de xeito que a plasmación da imaxe da ETU e resto de Federacións e institucións participantes, se beneficien de unha imaxe harmónica, coherente e sólida, cuxa rendibilidade lles persuada a volcarse en futuras ocasións con este deporte.

Además de la imagen previa del evento, se cuidarán en extremo aspectos paralelos relacionados con la puesta en escena, el protocolo y la configuración global del campeonato, a cuya plasmación en imágenes fotográficas y audiovisuales se de prestará la máxima atención. Se atenderá especialmente la decoración de los puntos estratégicos del evento, como las zonas de salida, transiciones, meta y entrega de trofeos, así como ciertos puntos de especial interés arquitectónico ubicados en el centro histórico. Para ello, se utilizará la normativa corporativa de la ITU, en base a la cual se desarrollarán un conjunto de normas que han de cumplir todas las instituciones o empresas que acuerden participar en el desarrollo publicitario del campeonato a través de acuerdos o convenios. Así mismo, se cuidará específicamente el escenario de entrega de trofeos, de tal forma que la plasmación de la imagen de la ITU y resto de Federaciones, y las instituciones participantes, se beneficien de una imagen armónica, coherente y sólida, cuya rentabilidad les persuada a volcarse en futuras ocasiones con este deporte.

In addition to the previous image of the event, particular attention will be paid to parallel aspects related to staging, protocol and the global configuration of the championship, which will be fully captured in photographic and audiovisual images. The strategic points of the event will be specially decorated: start areas, transitions, finishing line and prize ceremony, as well as some points of particular architectural interest in the historic centre. The ETU corporative colours will be used, and a set of rules will be developed for all the institutions or companies that agree to participate in the promotion of the championship. Likewise, special attention will be paid to the setting for the prize ceremony in such a way that the ETU and the rest of participating Federations and institutions benefit from a harmonic, coherent and solid image whose profitability persuades them to make every effort for this sport in the future.

--- 73


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Acto de inauguración Programaráse un acto aberto ao público nunha das prazas máis emblemáticas do Centro Histórico donde solen celebrarse este tipo de acontecementos. Contará cun escenario alternativo por mor das condicións meteorolóxicas nun dos teatros da capital (Caixanova, Pazo da Cultura ou Principal). Este espectáculo servirá de benchegada aos participantes no evento. Constará de: Discursos oficiais das autoridades e organizadores Componente escénico Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra Grupo de Percusión da Banda de Música de Pontevedra BMP Intervención Aula Municipal de Teatro ATM Sesión DJ Videos Deporte corazón Pontevedra Video oficial do Campeonato Outros aspectos do acto Izado de Bandeiras países participantes Izado da Bandeira da ETU Speaker Fogos de artificio Infraestrutura Escenario decorado específicamente para o acto, seguindo o manual de marketing da ITU. Estará dotado de pantalla e proxector, deseño de luces, cadeiras VIP e público, seguridade e azafatas/os. Invitacións oficiais Autoridades, clubes deportivos da cidade, clubes de triatlón de Galicia, concellos da comarca, entidades sociais e culturais da cidade, medios de comunicación

--- 74

Acto de inauguración

Opening ceremony

Se programará un acto abierto al público en una de las plazas más emblemáticas del Centro Histórico, donde suelen celebrarse este tipo de acontecimientos. Contará con un escenario alternativo en alguno de los tres teatros de la capital (Caixanova, Pazo da Cultura o Principal). Este espectáculo servirá de bienvenida a los participantes en el evento. Constará de:

t is going to be planned a public act in one of the most remarkable squares of the Historic Centre where usually this kind of events have place. There is going to be an alternative space, because of meteorological conditions, in one of the theatres of the capital (Caixanova, Convention Hall or Main Theatre). This show will welcome the participants in this event. It is going to consist in:

Discursos oficiales de las autoridades y organizadores Componente escénico Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra Grupo de Percusión de la Banda de Música de Pontevedra BMP Intervención Aula Municipal de Teatro ATM Sesión DJ Videos Deporte corazón Pontevedra Video oficial del Campeonato Otros aspectos del acto Izado de Banderas países participantes Izado de la Bandira de la ETU Speaker Fuegos de artificio Infraestructura Escenario decorado específicamente para el acto, siguiendo el manual de marketing de la ITU. Estará dotado de pantalla y proyector, diseño de luces, espacios VIP y público, seguridad y azafatas/os. Invitaciones oficiales Autoridades, clubes deportivos de la ciudad, clubes de triatlón de Galicia, ayuntamientos limítrofes, entidades sociales y culturales de la ciudad, medios de comunicación

Officials speeches of authorities and organizers Stage Seminar Permanent of Jazz of Pontevedra Municipal Music Band of Pontevedra (BMP) Municipal Theatre Group ATP DJ performance Videos Sport heart Pontevedra Official video of the Championship Other aspects of the act The raising of the flats of the participant countries The raising of the flat of the ITU Speaker Fireworks Infrastructure Scenario decorated specifically for the act, according to the marketing manual of the ITU. There is going to be a screen and a projector, lights design, VIP places, security and hostess Official guests Authorities, sports clubs of the city, triathlon clubs of Galicia, city councils of the region, social and cultural entities and mass media


Pasta-party Non por ser un elemento tradiconal en todas as competicións, a Festa da Pasta será impersoal e anodina. Ao ser un acontecemento no que o deportista é o protagonista principal, deseñaráse dun xeito especial, coidando o seu interiorismo, reflectindo nela a moi interesante gastronomía galega, e aportándolle o valor engadido de incorporar música en directo. A Pasta Party de Pontevedra 2011 será un evento deseñado coa finalidade de deixar unha experiencia especial na memoria dos participantes.

Pasta-party Triatlón party Con carácter previo á pastaparty celebraremos a Triatlón Party, un evento especialmente deseñado para todos os participantes no evento, nun espazo exterior, con djs e música en directo, ambientada para reforzar o seu carácter participativo e de convivencia.

Pasta-party No por ser un elemento tradicional en todas las competiciones, la Fiesta de la Pasta será impersonal y anodina. Al ser un acontecimiento donde el deportista es el principal protagonista, se diseñará de un modo especial, cuidando su interiorismo, reflejando en ella la muy interesante gastronomía de Galicia y aportándole el valor añadido de incorporar música en directo. La Pasta Party de Pontevedra 2011 será un evento diseñado con la finalidad de dejar una experiencia especial en la memoria de los participantes.

Triatlón party

he Pasta-party is a traditional element in all the competitions, but it is not going to be impersonal and insubstantial. It is an event where the sportsman is the main character, it will be planned in a special way, paying attention to the interesting Galician gastronomy and with the additional value of the live music. The Pasta-parti of Pontevedra 2011 will be an event designed to be remembered for all the participants.

Triatlón party Before the Pasta-party we are going to celebrate the Triathlon Party, an event designed for all the participants, in an open space, with djs and live music, with the aim to improve the participative and collaborative character of the competition

Con carácter previo a la pasta-party celebraremos la Triatlhon Party, un evento especialmente diseñado para todos los participantes en el evento, en un espacio exterior, con djs y música en directo, y ambientada para reforzar el carácter participativo y de convivencia que se persigue. --- 75


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Actos paralelos Desde o LOC organizaranse diversas actividades complementarias para que os participantes en grupos de idade e Paratríatlon e os acompañantes, se o solicitan previamente, poidan aproveitar a viaxe para coñecer os encantos de Galicia e concretamente as Rías Baixas onde se sitúa Pontevedra. Entre as posibles actividades a propoñer atópanse: Visita guiada ao Centro-Histórico en tren turístico. Visita guiada ao Centro-Histórico a pé. Visita a Santiago de Compostela Visita en barco ao Parque Nacional das Illas Atlánticas: Illas Cíes Coñecer o marisqueo e as artes de pesca das Rías Baixas. Visita ao Centro de Interpretación dos petroglifos de Pontecaldelas.

Actos paralelos Desde el LOC se organizarán diversas actividades complementarias para que los participantes en grupos de edad y Paratriatlón y los acompañantes, si lo solicitan previamente, puedan aprovechar el viaje para conocer los encantos de Galicia y concretamente las Rías Baixas, donde se situa Pontevedra. Entre las posibles actividades a proponer se encuentran: Visita guiada al Centro-Histórico en tren turístico Visita guiada al Centro-Histórico a pié Visita a Santiago de Compostela Visita en barco al Parque Nacional de las Islas Atlánticas: Islas Cies Concer el marisqueo y las artes de pesca de las Rías Baixas Visita al Centro de Interpretación de los petroglifos de Pontecaldelas y Campolameiro

Actos paralelos The LOC will organize a number of complementary activities so that participants and companions can make the most of the journey and get to know the charms of Galicia, and specifically the Rías Baixas, the area where Pontevedra is located. Some of the proposals are: Guided visit to the historic centre on a tourist train. Guided visit to the historic centre on foot. Visit to Santiago de Compostela Visit to the Atlantic Islands (Cies Islands) National Park by boat Rías Baixas seafood and fishing industry tour Visit to the Interpretation Centre of Petroglyphs in Pontecaldelas and Campolameiro.

--- 76

Praia próxima á capital. Abaixo, Chan da Lagoa, no maior centro de arte rupestre peninsular Playa próxima a la ciudad. Abajo, Chan da Lagoa, en el mayor centro de arte rupestre peninsular One of the beach close the city. Down here, Chan da Lagoa, in the biggest centre of cave art of Spain


Laxe dos Carballos, un exemplo da riqueza rupestre de Pontevedra. Abaixo, catedral de Santiago de Compostela Laxe dos Carballos, un ejemplo del arte rupestre de Pontevedra. Abajo, catedral de Santiago de Compostela Laxe dos Carballo, an example of the cave art of Pontevedra

--- 77


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Aloxamento Para a organización do Campionato de Europa Pontevedra-2011 Pontevedra, as Rías Baixas conta con establecementos hoteleiros de gran calidade turística. Aloxamento para os membros da ETU/ITU: a proposta de aloxamento para os membros da ETU/ITU é no emblemático Parador Nacional Casa do Barón (4 estrelas) da Rede Nacional de Paradores. O Parador ocupa un Palacio Renacentista do Século XVI situado en pleno Centro-Histórico de Pontevedra. Aloxamento para os oficiais da ETU/ITU e deportistas Elite: o aloxamento idoneo é o Hotel Galicia Palace de 4 estrelas con capacidade para 160 prazas, que está situado no centro da Cidade a 5' da zona de competición e dos principais lugares de adestramento. Aloxamento para os deportistas de grupos de idade, para tríatlon, e os seus acompañantes: disporase de aloxamento suficiente ofertando distintas categorías e prezos, pero sempre na zona de referencia da competición (Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Vigo) que garante curtas distancias ao lugar de celebración das probas. O lugar máis afastado estaría a menos de 30' en coche/autobús de Pontevedra. --- 78

Alojamiento

Accommodation

Para la organización del Campeonato de Europa Pontevedra-2011 Pontevedra y las Rías Baixas cuenta con establecimientos hoteleros de gran calidad turística. Alojamiento para los miembros de la ETU/ITU: la propuesta de alojamiento para los miembros de la ETU/ITU es en el emblemático Parador Nacional Casa del Barón (4 estrellas) de la Red Nacional de Paradores. El Parador ocupa un Palacio Renacentista del Siglo XVI situado en pleno Centro-Histórico de Pontevedra. Alojamiento para los oficiales de la ETU/ITU y deportistas Elite: El alojamiento idoneo es el Hotel Galicia Palace de 4 estrellas con capacidad para 160 plazas, que está situado en el centro de la Ciudad a 5' de la zona de competición y de los principales lugares de entrenamiento. Alojamiento para los deportistas de grupos de edad, para triatlón, y sus acompañentes: Se dispondrá de alojamiento suficiente ofertando distintas categorias y precios, pero siempre en la zona de referencia de la competición (Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Vigo) que garantiza cortas distancias al lugar de celebración de las pruebas. El lugar más alejado estaría a menos de 30' en coche/autobús de Pontevedra.

For the Triathlon European Championship-Pontevedra 2011, There are high quality hotels in Pontevedra and the Rías Baixas. Accommodation for ETU/ITU members: The accommodation proposal for the ETU/ITU members is the emblematic Parador Nacional Casa del Barón (4 stars), which belongs to the Red Nacional de Paradores. The Parador occupies a 16th century Renaissance palace located in the historic centre of Pontevedra. Accommodation for ETU/ITU officials and elite sportspeople: The ideal accommodation is the Galicia Palace Hotel (4 stars), which has 160 beds and is located in the city centre, 5 minutes from the competition and training areas. Accommodation for age group, triathlon sportspeople and companions: There will be enough beds with different categories and prices, but always in the reference area of the competition (Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Vigo), which ensures there will be a short distance to the event. The most distant place would be 30 minutes from Pontevedra by car/bus.

Un salón do Parador de Turismo Casa do Barón Un salón del Parador de Turismo Casa do Barón A function room of the Tourism Parador Casa do Barón


Aeroporto de referencia

Aeropuerto de referencia

Reference airport

O Aeroporto de referencia para o Campionato de Europa de Tríatlon-Pontevedra 2011 será o Aeroporto Internacional de Santiago de Compostela (SJC). O Aeroporto Internacional de Santiago de Compostela (SJC) atópase a escasos 45' da Cidade de Pontevedra e ten conexión directa con Madrid, Barcelona e as principais cidades Europeas (Francfort, Londres, Roma, Parides, Dublin, etc.). Para adaptar o aeroporto de Santiago á demanda futura do tráfico aéreo, Aena aprobou o proxecto "Nova Área Terminal do Aeroporto de Santiago", que comprende a realización dun edificio terminal con capacidade para máis de catro millóns de pasaxeiros, un edificio de aparcamento con capacidade para uns 3.700 vehículos, glorietas e vías de acceso á nova área terminal e á urbanización asociada a todas esas actuacións. No ano 2008, o aeroporto rexistrou un total de 1.917.466 pasaxeiros, 21.945 movementos de aeronaves e 2.418 toneladas de mercancías. Como aeroporto de apoio cóntase co Aeroporto de Vigo que dista de Pontevedra a 30'.

El Aeropuerto de referencia para el Campeonato de Europa de Triatlón-Pontevedra 2011 será el Aeropuerto Internacional de Santiago de Compostela (SJC). El Aeropuerto Internacional de Santiago de Compostela (SJC) se encuentra a escasos 45' de la Ciudad de Pontevedra. Y tiene conexión directa con Madrid, Barcelona y las principales ciudades Europeas (Frankfurt, Londres, Roma, París, Dublin, etc). Para adaptar el aeropuerto de Santiago a la demanda futura del tráfico aéreo, Aena ha aprobado el proyecto "Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Santiago", que comprende la realización de un edificio terminal con capacidad para más de cuatro millones de pasajeros, un edificio de aparcamiento con capacidad para unos 3.700 vehículos, las glorietas y viales de acceso al nuevo área terminal y la urbanización asociada a todas esas actuaciones. En el año 2008, el aeropuerto registró un total de 1.917.466 pasajeros, 21.945 movimientos de aeronaves y 2.418 toneladas de mercancías. Como aeropuerto de apoyo se cuenta con el Aeropuerto de Vigo que dista de Pontevedra 30'.

The reference airport for the Triathlon European Championship-Pontevedra 2011 will be the Santiago de Compostela International Airport (SJC). The Santiago de Compostela International Airport (SJC) is only 45 minutes from Pontevedra. And it has direct links to Madrid, Barcelona and the main European cities (Frankfurt, London, Rome, Paris, Dublin, etc.). In order to adapt the Santiago airport to the future air traffic demand, Aena has approved the project “New Terminal Area of the Santiago Airport”, which consists of the construction of a new terminal building with capacity for over 4 million passengers, a car park for 3,700 vehicles, roundabouts and access roads to the new terminal area, and all the development works related. In 2008, the airport registered a total of 1,917,466 passengers, 21.945 aircraft movements and 2,418 tons of goods. The Vigo Airport, which is 30 minutes from

Santiago 55 km

Q Pontevedra

Q

Vigo 23 km

--- 79


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Concello de Pontevedra Ayuntamiento de Pontevedra Pontevedra Town Hall

--- 80

Compromisos locales

Compromisos locales

1.- Compromiso de adoptar, como pilar fundamental na organización do evento, o respeto ao medio ambiente e á sustentabilidade. A LOC comprométese a asinar e cumprir en todos os seus termos a Carta Verde do Deporte Español. 2. Organizar o evento e as súas cerimonias consonte aos requisitos de imaxe e marketing da ETU. 3. Organizar e deseñar o evento consonte ao Manual do Organizador de Eventos da ITU 4. Organizar un evento seguro, xusto e transparente 5. Deseñar a proba desde a prespectiva de satisfacción do participante e o espectador, así como de rendibilidade para a imaxe dos patrocinadores e os seus produtos. 6. O campionato ha ser social e social e económicamente rendíbel para o LOC 7. Comprométese a satisfacer o canon correspondente á ETU 8. Asegurar a proba de acordo co contrato 9. Organizar unha Festa de Inauguración e unha Festa Final do Triatleta, cunha Pasta Party para toda a familia do triatlón europeo (atletas, adestradores, delegados, persoal das Federacións, oficiais, etc.) 10. Ofrecer aloxamento e atención constante para o persoal e oficiais da ITU, ETU e FETRI 11. Organización de paquetes turísticos para deportistas e acompañantes que dean a coñecer os engados de Galicia e as súas Rías Baixas. 12. Organizar actividades complementarias para os membros asistentes ao Congreso da ETU

1.- Compromiso de adoptar, como pilar fundamental en la organización del evento, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. La LOC se compromete a firmar y cumplir en todos sus términos de la Carta Verde del Deporte Español. 2.- Organizar el evento y sus ceremonias de acuerdo a los requisitos de imagen y marketing de la ETU. 3.- Organizar y diseñar el evento de acuerdo con el Manual del Organizador de eventos de la ITU. 4.- Organizar un evento seguro, justo y transparente. 5.- Diseñar la prueba desde la prespectiva de satisfacción del participante y el espectador, así como y de rentabilidad para la imagen de los patrocinadores y sus productos. 6.- El campeonato ha de ser social y económicamente rentable para el LOC. 7.- Se compromete a satisfacer el canon correspondiente a la ETU. 8.- Asegurar la prueba de acuerdo con el contrato. 9.- Organizar una Fista de Ingauguración y una Fiesta Final del Triatleta con una Pasta Party para toda la familia del triatlón Europeo (atletas, entrenadores, delegados, personal de las Federaciones, oficiales, etc). 10.- Ofrecer alojamiento y atención constante para el personal y oficiales de la ITU, ETU y FETRI. 11.- Organización de paquetes turísticos para deportistas y acompañantes que den a conocer los encantos de Galicia y sus Rías Baixas. 12.- Organizar actividades complementarias para los miembros asistentes al Congreso ETU.


Local commitments 1.- Commitment of adopting, as a fundamental pillar in the organization of the event, the respect for the environment and the sustainability. The LOC promises to sign and carry out the Carta Verde of the Spanish Sport. 2.- Organize the event and the ceremonies according to the image and marketing requirements of the ETU. 3.- Organize and design the event according to the Event Organisers Manual of the ITU. 4.- Organize a secure, fair and transparent event. 5.- Design the races to satisfy participants and spectators, in addition to improve the image of the sponsors and their products. 6.- The competition has to be social and economically profitable for the LOC. 7.- Pay the corresponding fees to the ETU. 8. Insure the event according to the contract. 9. Organize an Opening Ceremony and a Final Party of the triathlete with a Pasta-Party for all the family of the European Triathlon (athletes, trainers, delegates, staff of the Federations‌). 10. Offer accommodation and facilities to the staff of the ITU, ETU and FETRI. 11. Organize package tours for the sportspeople and their companions to know Galicia and the Rías Baixas. 12. Organize complementary activities to the members present in the ETU Congress.

--- 81


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Premios O Comité Organizador Local (LOC) comprométese a seguir as directrices que fixe a ETU no que respecta os premios económicos para os Campionatos de Europa. Acordando incrementar nun 33,33% os premios económicos mínimos dispostos nos Criterios da ETU para o Campionato de Europa de Triatlón, pasando duns importes totais en premios económicos de 60.000,00 € a outros de 80.000,00 €. O LOC obsequiará a todos os participantes no Campionato de Europa de Triatlón cunha bolsa de benchegada con agasallos e coa camiseta oficial da Competición.

Premios El Comité Organizador Local (LOC) se compromete a seguir las directrices que fije la ETU en lo que respecta a los premios económicos para los Campeonatos de Europa, acordando incrementar en un 33,33% los importes mínimos dispuestos en los criterios de la ETU para el Campeonato de Europa de Triatlón, pasando de unos importes totales en premios económicos de 60.000,00 € a otros de 80.000,00 €. El LOC obsequiará a todos los participantes en el Campeonato de Europa de Triatlón con una bolsa de bienvenida con regalos y con la camiseta ofical de la Competición.

Awards The Local Organiser Committee promises to follow the directives of the ETU with respect to the economical prizes for the European Championships. Increasing in 33.33% the minimum of the economical prizes stipulated for the ETU criterions for the Triathlon European Championship, going to a total amount in economical prizes of 60.000€ to 80.000€. The LOC will give all the participants in the Triathlon European Championship a welcome package with presents and the official t-shirt of the Competition.

--- 82


Cota de inscrición O LOC determinará unhas cotas de inscrición en cada unha das modalidades e categorías que se disputen no Campionato de Europa de Triatlón Pontevedra 2011 a xeito coas que se apliquen en competicións internacionais de categoría semellante.

Cuota de inscripción El LOC determinará unas cuotas de inscripción en cada una de las modalidades y categorías que se disputen en el Campeonato de Europa de Triatlón Pontevedra 2011 acordes con las que se apliquen en competiciones internacionales de categoría similar.

Registration fees The LOC will establish the registration fees in every disciplines and categories which are going to be competed in the Triathlon European Championship Pontevedra 2011, according to the used ones in other international competitions of similar category.

--- 83


2 0 1 1 PONTEVEDRA

_candidate city

Orzamento transparente e avalado pola Administración Pública Os eventos de carácter internacional de Triatlón celebrados en Galicia e concretamente en Pontevedra son proxectos que nacen do consenso das distintas Administracións e os estamentos Federativos. Pola súa natureza pública estará en todo momento supervisado e intervido polas instancias locais da Administración Pública Española, garantindo así a transparencia das contas e os criterios principais de eficiencia e mínimo coste organizativo. A meirande parte das transaccións económicas derivadas deste orzamento levaránse a cabo a través de empresas locais, o que garante a implicación da comunidade no éxito do evento.

Presupuesto transparente y avalado por la Administración Pública Los eventos de carácter internacional de triatlón celebrados en Galicia y concretamente en Pontevedra son proyectos que nacen del consenso de las distintas Administraciones y los estamentos federativos. Por su naturaleza pública, estará en todo momento supervisado e intervenido por las instancias locales de la Administración Pública Española, garantizando así la transparencia de las cuentas y los criterios principales de eficiencia y mínimo coste organizativo. La mayor parte de las transacciones económicas derivadas de este presupuesto se llevarán a cabo a través de empresas locales, lo que garantiza la implicación de la comunidad en el éxito del evento.

Transparent budget and guaranteed for the Public Administration The international events of Triathlon celebrated in Galicia and in Pontevedra are projects which were born under consensus between the public administrations and the federations. The public nature of this event guarantee the supervision of the Spanish Public Administration to have transparent accounts and the minimum cost. The most part of economic transactions of this budget will be taken by local companies, which guarantee the collaboration of the local community in the success of the event.

--- 84


Gastos / Expenditure 1

2

3

4 5 6

Ingresos / Revenues € 1

2 3

4

5 6

7

Taxas Tasas Fees Patrocinio Principal Major sponsorship Outros patrocinadores Otros patrocinadores Others sponsorship Subvencións Administracións Subvenciones Administraciones Government grants Transportes Transports Outros varios Otros varios Others miscellaneous Déficit Shortfall

Total/total/total

% 7

150.000,00

20,69 8

50.000,00

6,90 9

30.000,00

4,14 10

480.000,00

66,21 11

5.000,00

0,69 12

10.000,00

1,38

0

0

13

725.000,00 €

100,00%

14

15

16

€ Cánones e Premios Cánones y premios Fees and prize money 125.000,00 Aloxamentos Alojamientos Lodging 20.000,00 Persoal Personal Workforce 20.000,00 Restauración Catering 25.000,00 Transportes Transport 20.000,00 Telecomunicacións Telecomunicciones Telecomunications 20.000,00 Publicidade Publicidad Advertising 100.000,00 Promoción Promotion 15.000,00 Servizos Servicios Services 130.000,00 Infraestruturas Infraestructuras Infraestructure 180.000,00 Seguridade Seguridad Security 5.000,00 Servizos médicos Servicios médicos Medical Service 10.000,00 Programa Voluntariado Volunter program 5.000,00 Cerim., festas e prog. culturais Cerem., fiestas y progr. culturales Cerem., partys and cultural prog. 40.000,00 Outras obligacións Otras obligaciones Other obligations 10.000,00 Superávit Surplus 0

Total/total/total

725.000,00

%

17,24

2,76

2,76 3,45 2,76

2,76

13,79 2,07

17,93

24,83

0,69

1,38 0,69

5,52

1,38 0 100,00

--- 85


2 0 1 1 PONTEVEDRA

--- 86

_candidate city


--- 87

Pontevedra 2011_Bid Book  

Libro de candidatura de Pontevedra 2011 para el Campeonato de Europa de Triatlón.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you