תפילה ליום כיפורים

Page 1

‫ק ּונְ ְט ֵרס‬

‫לִ קּ ּוטֵ י ְּת ִפלּ וֹ ת‬

‫יום הכיפורים‬ ‫מופץ חינם לזיכוי הרבים על ידי‬

‫מכון אור הצדיק‬

‫להפצת אור הננמ"ח מברסלב‬


‫חוברת זו מחולקת חינם‬ ‫לזיכוי הרבים‬ ‫כל הרוצה ליטול חלק במפעל קדוש זה‬ ‫להצלחת לרפואת או לעלוי נשמת‪ ,‬וכן להארות‬ ‫והערות יכול ליצור קשר בטלפון‬

‫‪057-3155472‬‬ ‫מופץ לכבוד‬ ‫רבינו הקדוש אור האורות סבא דסבין‬ ‫הנ׳חל נ׳ובע מ׳קור ח׳כמה‬

‫רבי נחמן בן פיגא‬

‫זכותו תגן עלינו אמן‬ ‫לע"נ‬

‫אסתר ב"ר יצחק אהרן‬ ‫לרפואת‬

‫אופק רפאל בן רות‬


‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ג‬

‫יום הכיפורים‬ ‫ְוזַ ֵּכנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים לְ ַק ֵ ּבל יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה ו ְּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫ַר ָ ּבה וְ ֶח ְדוָ ה ֲעצו ָּמה‪ ,‬וְ ֶאזְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים ָּכל‬ ‫ַה ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ִע ּנוּיִ ים ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְ ּב ַת ְכלִ ית‬ ‫ַה ּ ׁ ְשלֵ מוּת ָּכ ָראוּי‪ ,‬וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָּכל ַה ֲח ִמ ּ ׁ ָשה‬ ‫ְּת ִפלּ וֹ ת ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְ ּב ַכ ָּונָ ה ֲעצו ָּמה‬ ‫וְ נוֹ ָר ָאה‪,‬‬

‫וּלְ ִה ְתוַ דּ וֹ ת‬

‫ְ ּב ָכל‬

‫ִמינֵ י‬

‫וִ דּ וּיִ ים‪,‬‬

‫וּלְ ִה ְת ָח ֵרט ַעל ֶה ָע ָבר ַ ּב ֲח ָר ָטה גְ מו ָּרה‪ ,‬וְ לַ ֲעזֹב‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת‬

‫דַּ ְר ִּכי‬

‫ָה ָרע‬

‫ו ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי‬

‫ָה ָרעוֹ ת‬

‫וְ ַה ְמ ֻבלְ ָ ּבלוֹ ת‪ ,‬וּלְ ַק ֵ ּבל ָעלַ י ְ ּב ַק ָ ּבלָ ה ֲחזָ ָקה‬ ‫וּנְ כוֹ נָ ה לְ ַבל ָא ׁשוּב עוֹ ד לְ ִכ ְסלָ ה‪ ,‬וּלְ ַבל ֶא ֱעשֶׂ ה‬ ‫עוֹ ד ָה ָרע ְ ּב ֵעינֶ ָ‬ ‫יתי‪ ,‬וְ לָ ׁשוּב‬ ‫יך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ִ‬


‫ד‬

‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫ְ ּביִ ְר ָאה וְ ַא ֲה ָבה‪ ,‬וְ לִ ְב ּכוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ִמ ּתוֹ ְך‬ ‫שִׂ ְמ ָחה‪:‬‬ ‫ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים‪ ,‬זַ ֵּכנִ י לִ ְק ֻד ּ ׁ ַשת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים‬ ‫ָה ָאי ֹם וְ ַהנּוֹ ָרא וְ ַה ִ ּנשְׂ ָ ּגב ְמאֹד‪ִּ ,‬כי הוּא‬ ‫יוֹ ם זֶ ה גָ דוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש וְ נוֹ ָרא וְ ָאי ֹם וְ ַאדִּ יר‪ ,‬יוֹ ם‬ ‫ֶא ָחד ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָ ּב ַח ְר ָּת בּ וֹ לְ ַע ֶּמ ָך‪ ,‬לִ ְסל ַֹח‬ ‫יהם ַ ּב ּיוֹ ם ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה‪.‬‬ ‫יהם וּלְ ַכ ּ ֵפר ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ‬ ‫ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ‬ ‫ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ‪ ,‬וְ זַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּבל יוֹ ם ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַהנּוֹ ָרא‬ ‫ַה ֶ ּזה ָּכ ָראוּי‪ ,‬וְ לָ ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה ֶ ּב ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִּת ְסלַ ח וְ ִת ְמחֹל ו ְּת ַכ ּ ֵפר לָ נ ּו ַעל ָּכל‬ ‫ֹאתינ ּו‬ ‫ַח ּט ֵ‬

‫וַ ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו‬

‫ו ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו‬

‫ָה ֲעצו ִּמים‬

‫וְ ָה ַר ִ ּבים וְ ַה ְּכ ֵב ִדים יוֹ ֵתר ֵמחוֹ ל ַה ָ ּים‪ .‬וְ ַת ַעזְ ֵרנ ּו‬ ‫ִ ּבזְ כוּת ֶע ֶצם ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ּיוֹ ם ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה‪,‬‬


‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ה‬

‫ו ִּבזְ כוּת ַה ַּת ֲענִ ית ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יוֹ ם ַהנּוֹ ָרא‬ ‫ַה ֶ ּזה‪ ,‬יוֹ ם צוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים‪ֶ ׁ ,‬ש ִ ּנזְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי זֶ ה‬ ‫יע ֶא ְצלֵ נ ּו ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ִּת ְת ָ ּב ַר ְך‪,‬‬ ‫לְ ַה ְכנִ ַ‬ ‫יע וּלְ ׁ ַש ֵ ּבר וּלְ ַב ּ ֵטל ָּכל ִמינֵ י ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָּלנ ּו‬ ‫לְ ַה ְכנִ ַ‬ ‫ְּכנֶ גֶ ד ְרצוֹ נְ ָך‪ַ ,‬עד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה לָ נ ּו ׁשוּם ָרצוֹ ן‬ ‫וְ ל ֹא ׁשוּם ַּת ֲאוָ ה ְּכנֶ גֶ ד ְרצוֹ נְ ָך ְּכלָ ל‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לִ ְהיוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ָּת ִמיד‪ ,‬וְ לִ ְבלִ י לָ סוּר‬

‫ֵמ ְרצוֹ נְ ָך יָ ִמין וּשְׂ מֹאל‪ .‬וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ זְ ֶּכה‬ ‫ׁ ֶש ַא ָּתה ְב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ְּת ַב ּ ֵטל ְרצוֹ ן ֲא ֵח ִרים ִמ ּ ְפנֵ י‬ ‫ְרצוֹ נֵ נוּ‪ ,‬וְ יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ֵמ ִא ָּתנ ּו ָּכל ִמינֵ י ַמ ֲחל ֶֹקת‬ ‫ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם‪ֵ ,‬הן ַמ ֲחל ֶֹקת ִמ ְ ּבנֵ י ָהעוֹ לָ ם‪ֵ ,‬הן‬ ‫"אין ׁ ָשלוֹ ם‬ ‫ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ַ ּב ֲע ָצ ַמי‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ַע ָּתה ֵ‬ ‫אתי"‪ ,‬וְ ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶצה‬ ‫ַ ּב ֲע ָצ ַמי ִמ ּ ְפנֵ י ַח ּ ָט ִ‬ ‫לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵאיזֶ ה ָד ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה יֵ ׁש לִ י ְמנִ יעוֹ ת‬


‫ו‬

‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ַרבּ וֹ ת וַ ֲעצוּמוֹ ת ְ ּבלִ י ׁ ִשעוּר‪ ,‬וְ ִע ָּקר הוּא‬ ‫ְמנִ יעוֹ ת ַה ּמ ַֹח וְ ַה ֵּלב‪ ,‬וְ ַה ּכֹל ֶאזְ ֶּכה לְ ַב ּ ֵטל ַעל‬ ‫יְ ֵדי ַה ַּת ֲענִ ית ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים‬ ‫ַה ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶשל ָּכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה‪ְּ ,‬כמוֹ‬ ‫"גלְ ִמי ָרא ּו ֵעינֶ ָ‬ ‫ׁ ֶש ָּכתוּב‪ּ ָ :‬‬ ‫יך וְ ַעל ִס ְפ ְר ָך ֻּכ ָּלם‬ ‫יִ ָּכ ֵתבוּ‪ ,‬יָ ִמים יֻ ָּצר ּו וְ לוֹ ֶא ָחד ָ ּב ֶהם"‪ ,‬וְ ָד ְר ׁש ּו‬ ‫ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה‪' :‬זֶ ה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים'‪.‬‬ ‫ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ זַ ֵּכנ ּו לָ ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ָכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬וְ ָעזְ ֵרנ ּו לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ַה ַּת ֲענִ ית ׁ ֶשל יוֹ ם‬ ‫ַה ִּכ ּפו ִּרים ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה נוֹ ָר ָאה וַ ֲעצו ָּמה‪ ,‬ו ְּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫וְ ֶח ְדוָ ה ַר ָ ּבה ֶ ּב ֱא ֶמת‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי זֶ ה‬ ‫לְ ַקדֵּ ׁש ַע ְצ ִמי ֵמ ַע ָּתה‪ ,‬וְ לֵ ַידע ֵא ְ‬ ‫יך לְ ִה ְתנַ ֵהג‬ ‫ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ְ ּב ָכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ֻכ ָּל ּה‪ ,‬וְ לִ ְהיוֹ ת‬


‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ז‬

‫ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ַה ּטוֹ ב ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבוֹ ׁש וְ ל ֹא‬ ‫ֶא ָּכלֵ ם וְ ל ֹא ֶא ָּכ ׁ ֵשל לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד‪:‬‬ ‫ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה יָ ִמים ֵמ ִתים‬ ‫ו ְּפגָ ִרים‬

‫ַמ ָּמ ׁש‬

‫ַה ֻּמ ָ ּנ ִחים‬

‫ְ ּב ָמקוֹ ם‬

‫ׁ ֶש ֻּמ ָ ּנ ִחים ַעל יְ ֵדי ִרבּ וּי וְ ע ֶֹצם ּ ְפ ׁ ָש ַעי ָה ֲעצו ִּמים‬ ‫יתי ֵמעוֹ ִדי ַעד ַה ּיוֹ ם‬ ‫וְ ָה ַר ִ ּבים ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ָעשִׂ ִ‬ ‫ַה ֶ ּזה‪ַ ,‬א ָּתה יוֹ ֵד ַע ֵא ְ‬ ‫אתי ַה ִח ּיוּת ִמ ָ ּי ִמים‬ ‫יך הוֹ ֵצ ִ‬ ‫ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ַא ְכזָ ִר ּיוּת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד‪ ,‬וְ ל ֹא ַדי ׁ ֶשלּ א‬ ‫הוֹ ַס ְפ ִּתי ַעל ַה ָ ּי ִמים ִח ּיוּת ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ַעל יְ ֵדי‬ ‫אתי ֵמ ֶהם ֶע ֶצם‬ ‫תוֹ ָרה וַ ֲעבוֹ ָדה‪ַ ,‬אף ַ ּגם הוֹ ֵצ ִ‬ ‫יתי‬ ‫ִח ּיו ָּתם לְ גַ ְמ ֵרי ַעל יְ ֵדי ִרבּ וּי ֲעוֹנוֹ ַתי ׁ ֶש ָעשִׂ ִ‬ ‫ָב ֶהם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ִּת ּקוּן ָּכל ֵאלּ ּו ַה ָ ּי ִמים ַה ֵּמ ִתים‬ ‫ית לָ נ ּו‬ ‫הוּא ַעל יְ ֵדי ַת ֲענִ ּיוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ִ ּג ִּל ָ‬


‫ח‬

‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ַעל יְ ֵדי ֲח ָכ ֶמ ָ‬ ‫יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪ַ .‬ר ֵחם ָעלַ י‪ ,‬וְ ָעזְ ֵרנִ י‬ ‫יך ָה ֲעצו ִּמים ו ַּב ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫יענִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‬ ‫וְ הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫ַהנּוֹ ָר ִאים וְ ַה ִ ּנ ְפלָ ִאים‪ֶ ׁ ,‬ש ֶאזְ ֶּכה ְ ּבכ ַֹח ַה ַּת ֲענִ ית‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ו ְּבכ ַֹח ׁ ֶשל ָּכל‬ ‫ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫ָה ַר ִ ּבים‬ ‫יך‬ ‫ׁ ֶש ְּתזַ ֵּכנִ י‬ ‫יתים‬ ‫ַה ַּת ֲענִ ִ‬ ‫לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ְ ּב ַח ַ ּיי‪ֶ ׁ ,‬ש ֶאזְ ֶּכה ַעל יָ ָדם לְ ַת ֵּקן ָּכל‬ ‫ֵאלּ ּו ַה ָ ּי ִמים ַה ֵּמ ִתים‪ .‬וְ ֶאזְ ֶּכה לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה‬ ‫ָּכל ָּכ ְך‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ֶא ְצ ָט ֵר ְך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִעם ּכ ַֹח ׁ ֶשל‬ ‫יְ ֵמי ַהיְ נִ ָיקה‪ּ ְ ,‬בכ ַֹח ֶה ָחלָ ב ׁ ֶש ָ ּינַ ְק ִּתי ִמ ְּמ ֵעי ִא ִּמי‪,‬‬ ‫ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לְ ַה ֲחיוֹ ת וּלְ ַה ֲעלוֹ ת וּלְ ַת ֵּקן ָּכל‬ ‫ַה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר ָע ְבר ּו ָעלַ י ִמ ּיוֹ ם ֱהיוֹ ִתי ַעד ֵה ָ ּנה‪,‬‬ ‫אתי ִמן ָהעוֹ לָ ם לָ בֹא וְ לִ ְכנֹס‬ ‫וְ ֶאזְ ֶּכה ְ ּביוֹ ם ֵצ ִ‬ ‫לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ִעם ָּכל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶשל ָּכל יְ ֵמי ַח ַ ּיי ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‬ ‫גְ דוֹ לָ ה‪ ,‬וְ יִ ְהי ּו ָּכל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ִּלי ׁ ְשלֵ ִמים‬


‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ט‬

‫ו ְּקדוֹ ׁ ִשים ו ְּטהוֹ ִרים ו ְּמ ֻת ָּקנִ ים ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ִּת ּקוּן‬ ‫ִּכ ְרצוֹ נְ ָך ַה ּטוֹ ב‪ ,‬וְ לָ א ֵאיעוֹ ל ְ ּב ִכ ּסו ָּפא ַק ָּמ ְך‪:‬‬ ‫יענִ י‪ַ ,‬עשֵׂ ה ִע ִּמי‬ ‫יענִ י הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫ָעזְ ֵרנִ י ָעזְ ֵרנִ י‪ ,‬הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫ּ ֶפלֶ א לְ ַח ִ ּיים לְ ַבל ֶא ְהיֶ ה ְּכ ֵמת ַחס‬ ‫וְ ׁ ָשלוֹ ם‪" ,‬ל ֹא ָאמוּת ִּכי ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ּ ֵפר ַמ ֲעשֵׂ י‬ ‫יָ ּה"‪ .‬שַׂ ֵּמ ַח נַ ְפ ׁ ִשי ָה ֻא ְמלָ לָ ה ְמאֹד‪ָ ,‬ה ֲעלו ָּבה‬ ‫ְמאֹד‪ַ ,‬על יְ ֵדי ַת ֲענִ ּיוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ְּתזַ ֵּכנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‬ ‫לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ֵמ ַע ָּתה‪ ,‬וְ ֶאזְ ֶּכה לְ ִה ְת ַח ֵ ּזק ָ ּבזֶ ה‬ ‫יענִ י ָמלֵ א‬ ‫ַה ְר ֵ ּבה‪ָ .‬עזְ ֵרנִ י ָמלֵ א ַר ֲח ִמים‪ ,‬הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫יְ ׁשוּעוֹ ת‪ַ ,‬ר ֵחם ָעלַ י ָמלֵ א ַר ֲח ִמים‪ ,‬גּ וֹ ֵמל‬ ‫לַ ַח ָ ּי ִבים טוֹ בוֹ ת‪ֶ ׁ ,‬ש ְ ּג ָמלַ נִ י ָּכל טוֹ ב וְ זִ ַּכנִ י לִ ְהיוֹ ת‬ ‫ִמ ֶ ּז ַרע יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ִה ְבדִּ לַ נִ י ִמן ַה ּתוֹ ִעים‪ ,‬וְ ל ֹא‬ ‫ָעשַׂ נִ י גוֹ י‪ּ ָ ,‬ג ְמלֵ נִ י ָּכל טוֹ ב ֶסלָ ה‪ ,‬וְ ָעזְ ֵרנִ י ֵמ ַע ָּתה‬ ‫לִ ְפ ׁ‬ ‫רש ֶאת ַע ְצ ִמי ִמ ֶ ּזה ָהעוֹ לָ ם לְ גַ ְמ ֵרי‪ ,‬וְ ֶאזְ ֶּכה‬


‫י‬

‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫לְ ַה ֲא ִר ְ‬ ‫יך ַא ּ ִפי ִבגְ בו ָּרה גְ דוֹ לָ ה‪ ,‬וְ לִ ְכבּ ֹשׁ ֶאת‬ ‫יִ ְצ ִרי וְ לִ ְמ ׁש ֹל ְ ּברו ִּחי‪ ,‬וּלְ ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָכל ֵעת‪ַ ,‬עד‬ ‫ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה ֵמ ַע ָּתה לִ ְס ּתֹם ֵעינַ י ֵמ ֵחיז ּו ְד ַהאי‬ ‫ָעלְ ָמא לְ גַ ְמ ֵרי‪ ,‬וּלְ ִה ְת ַענּוֹ ת ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה‬ ‫וְ ַה ְפ ָסקוֹ ת ׁ ְשלֵ מוֹ ת‪ .‬וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ְּת ַק ְ ּבלֵ ם‬ ‫ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ן‪ ,‬ו ְּת ָק ְר ֵבנִ י ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ְ ּב ַר ֲח ִמים‬

‫ַר ִ ּבים‪ ,‬ו ְּתשַׂ ֵּמ ַח ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי ָת ִמיד‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן‬ ‫ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים לְ ַת ֵּקן ָּכל‬ ‫ַמה ּ ׁ ֶש ּ ָפגַ ְמ ִּתי ֵמעוֹ ִדי ַ ּב ַח ִ ּיים ַח ּיו ִּתי‪ ,‬וְ ֶאזְ ֶּכה‬ ‫לְ ַה ִּכיר אוֹ ְת ָך ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וְ לַ ֲעבֹד אוֹ ְת ָך ָת ִמיד‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת‪ֲ ,‬אנִ י וְ זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד‬ ‫יכנִ י ַב ֲא ִמ ֶּת ָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י‪ִּ ,‬כי ַא ָּתה‬ ‫"ה ְד ִר ֵ‬ ‫עוֹ לָ ם‪ַ .‬‬ ‫יתי ָּכל ַה ּיוֹ ם‪ .‬הוֹ ֵרנִ י‬ ‫ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ִעי‪ ,‬אוֹ ְת ָך ִק ִּו ִ‬ ‫יְ הֹוָ ה דֶּ ֶר ְך ֻח ֶּק ָ‬ ‫יך‪ ,‬וְ ֶא ְּצ ֶר ָ ּנה ֵע ֶקב‪ .‬הוֹ ֵרנִ י יְ הֹוָ ה‬


‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫אי‬

‫דַּ ְר ֶּכ ָך‪ֲ ,‬א ַה ֵּל ְך ַ ּב ֲא ִמ ֶּת ָך‪ ,‬יַ ֵחד לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה‬ ‫ׁ ְש ֶמ ָך‪ .‬הוֹ ֵרנִ י יְ הֹוָ ה דַּ ְר ֶּכ ָך‪ .‬וּנְ ֵחנִ י ְ ּבא ַֹרח ִמ ׁ‬ ‫ישוֹ ר‬ ‫לְ ַמ ַען ׁשוֹ ְר ָרי‪ְ ׁ .‬שלַ ח אוֹ ְר ָך וַ ֲא ִמ ְּת ָך ֵה ָּמה‬ ‫יַ נְ חוּנִ י‪ ,‬יְ ִביאוּנִ י ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ְש ָך וְ ֶאל‬ ‫ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ֶת ָ‬ ‫יך"‪ִּ .‬כי לְ ָך לְ ַבד ֵעינַ י ְתלוּיוֹ ת‪ַ ,‬עד‬

‫יַ ׁ ְש ִקיף וְ יֵ ֶרא יְ הֹוָ ה ִמ ּ ׁ ָש ָמיִ ם‪ .‬יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי‬ ‫ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִ ּבי לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪ ,‬יְ הֹוָ ה צו ִּרי וְ ג ֲֹאלִ י‪ .‬עוֹ שֶׂ ה‬ ‫ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו‪ ,‬הוּא ְ ּב ַר ֲח ָמיו יַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם‬ ‫ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן‪:‬‬

‫(תפילה‬

‫ק"ג ח"א)‬

‫ְו ַת ַעזְ ֵרנ ּו ו ְּתזַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּבל יוֹ ם צוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַהנּוֹ ָרא ְמאֹד ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‬ ‫ו ְּב ָט ֳה ָרה גְ דוֹ לָ ה ו ִּב ׁ ְשלֵ מוּת ָ ּגדוֹ ל‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לָ ׁשוּב‬ ‫ָאז ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה‪ ,‬וְ לִ ְב ּכוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך שִׂ ְמ ָחה‬


‫בי‬

‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫וְ ֶח ְדוָ ה ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל‪ ,‬וּלְ ִה ְתוַ דּ וֹ ת לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ְ ּב ָכל‬ ‫ֹאתינ ּו וַ ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו‬ ‫ִמינֵ י וִ דּ וּיִ ים‪ ,‬וּלְ ָפ ֵרט ָּכל ַח ּט ֵ‬ ‫ו ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יהם ַ ּב ֲח ָר ָטה‬ ‫יך‪ ,‬וּלְ ִה ְת ָח ֵרט ֲעלֵ ֶ‬ ‫גְ דוֹ לָ ה ֵמעו ְּמ ָקא ְדלִ ָ ּבא ֶ ּב ֱא ֶמת ָ ּגמוּר‪ ,‬וְ לַ ֲעזֹב‬ ‫יבה גְ מו ָּרה‪ ,‬וּלְ ַק ֵ ּבל ָעלֵ ינ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת‬ ‫אוֹ ָתם ֲעזִ ָ‬ ‫ו ְּבלֵ ב ׁ ָשלֵ ם ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲעשׂ וֹ ָתם עוֹ ד ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן‪,‬‬ ‫וְ ל ֹא נָ ׁשוּב עוֹ ד לְ ִכ ְסלָ ה‪ִ ,‬אם ָאוֶ ן ּ ָפ ַעלְ נ ּו ל ֹא‬ ‫נוֹ ִסיף‪ .‬וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים ִּת ְמחֹל וְ ִת ְסלַ ח‬ ‫ֹאתינ ּו וַ ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו‬ ‫ו ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ָּכל ַח ּט ֵ‬ ‫ו ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו וְ ׁ ֶש ָעוִ ינ ּו וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּו לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫ו ְּת ַת ֵּקן ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָּכל ַהחוֹ ָתמוֹ ת דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪,‬‬

‫"כחוֹ ָתם ַעל‬ ‫וְ ָתשִׂ ים אוֹ ָתנ ּו ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ַּ‬ ‫לִ ֶ ּב ָך‪ַּ ,‬כחוֹ ָתם ַעל זְ רוֹ ֶע ָך"‪ ,‬וְ ַת ְח ְּת ֵמנ ּו לְ ַח ִ ּיים‬ ‫טוֹ ִבים ֲא ֻר ִּכים וּלְ ׁ ָשלוֹ ם לְ ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים‪ַ ,‬ח ִ ּיים‬


‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫גי‬

‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לַ ֲעשׂ וֹ ת ָ ּב ֶהם ְרצוֹ נְ ָך ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וְ ַת ְח ְּת ֵמנ ּו‬ ‫ְ ּב ִס ְפ ָרן ׁ ֶשל ַצדִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים‪:‬‬

‫(תפילה ה' חלק ב')‬

‫ְוזַ ֵּכנו ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים לִ ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֲחנֻ ָּכה‪,‬‬ ‫ּ‬ ‫וְ ַת ַעזְ ֵרנ ּו ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה‬ ‫לִ ְפעֹל ַ ּב ָּק ׁ ָש ֵתנ ּו ו ִּמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֵתנ ּו לְ טוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם‬ ‫ַה ִּכ ּפו ִּרים ַה ָּקדוֹ ׁש‪ֶ ׁ ,‬ש ִּת ְמחֹל וְ ִת ְסלַ ח לַ ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו‬ ‫וְ לַ ֲעוֹנוֹ ת ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ַת ֲע ִביר‬ ‫"סלַ ח נָ א לַ ֲעוֹן‬ ‫ַא ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה‪ְ .‬‬ ‫אתה‬ ‫ָה ָעם ַה ֶ ּזה ְּכג ֶֹדל ַח ְסדֶּ ָך‪ ,‬וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נָ שָׂ ָ‬ ‫לָ ָעם ַה ֶ ּזה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵה ָ ּנה"‪ ,‬וְ ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר‪:‬‬ ‫ֹאמר יְ הֹוָ ה ָסלַ ְח ִּתי ִּכ ְד ָב ֶר ָך"‪ְ .‬סלַ ח נָ א‪,‬‬ ‫"וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאתינ ּו וַ ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו‬ ‫ְמ ַחל נָ א‪ַּ ,‬כ ּ ֶפר נָ א‪ַ ,‬על ָּכל ַח ּט ֵ‬ ‫ו ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו וְ ׁ ֶש ָעוִ ינ ּו וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּו לְ ָפנֶ יךָ‬ ‫"ח ֵ ּננִ י ֱאל ִֹהים‬ ‫ָ‬ ‫ִמ ְ ּנעו ֵּרנ ּו ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה‪,‬‬


‫די‬

‫ִל ּק ּו ֵטי יום הכיפורים ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ְּכ ַח ְסדֶּ ָך‪ְּ ,‬כר ֹב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ְמ ֵחה ְפ ׁ ָש ָעי‪ֶ .‬ה ֶרב‬ ‫אתי ַט ֲה ֵרנִ י‪ַ .‬ה ְס ֵּתר ּ ָפנֶ ָ‬ ‫יך‬ ‫ַּכ ְ ּב ֵסנִ י ֵמ ֲעוֹנִ י‪ ,‬ו ֵּמ ַח ּ ָט ִ‬ ‫ֵמ ֲח ָט ָאי‪ ,‬וְ ָכל ֲע ֹונ ַֹתי ְמ ֵחה"‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי‬ ‫יחה ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים לְ ַק ֵ ּבל‬ ‫ַה ְּמ ִחילָ ה וְ ַה ְּסלִ ָ‬ ‫ַעל יְ ֵדי זֶ ה ְק ֻד ּ ׁ ַשת יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ֵהם ֲחנֻ ַּכת ַה ַ ּביִ ת‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ָעלֵ ינ ּו‬ ‫ימי ַה ֲחנֻ ָּכה ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש‪:‬‬ ‫ִ ּב ֵ‬

‫(תפילה ז'‬

‫חלק ב')‬

‫מעוניין לקבל את הקונטרס הזה בדוא"ל ?‬

‫שלח את הכתובת שלך ל‪:‬‬ ‫‪oratzadik@gmail.com‬‬


‫ליקוטי עצות‬ ‫א‪ .‬יום כיפור הוא כלליות כל הימים‪ ,‬והוא מחיה כל‬ ‫הימים‪ ,‬והוא מכניע הלב לדבק כל הרצונות לשם‬ ‫יתברך לבד‪ ,‬ועל ידי זה נתבטל כל מיני מחלוקות‬ ‫בגשמיות ורוחניות ונעשה שלום‪ ,‬ועל ידי זה נמשך‬ ‫ששון ושמחה‪( :‬קעט)‬ ‫ב‪ .‬יום כיפור הוא גמר תיקון החותם דקדשה שהוא‬ ‫בחינת תיקון הברית‪( :‬ח"ב ה‪ ,‬יד)‬ ‫ג‪ .‬כפי ה"סלח נא" שפועלין ביום הכיפורים כן‬ ‫זוכין לקדושת חנוכה שהיא בחינת חנוכת הבית‬ ‫המקדש‪( :‬ז‪ ,‬יא)‬ ‫ד‪ .‬מה שקורין מחרת יום כפור "שם ה׳"‪ ,‬כי אז אחר‬ ‫יום הכפורים הוא עיקר הגדלת שמו יתברך‪ ,‬על ידי‬ ‫שביום כיפור נתרצה השם יתברך לישראל‪ ,‬וסולח‬ ‫להם עוונותיהם‪ ,‬ועל ידי זה ממילא הם ניצולים מכל‬ ‫העונשים ומכל הגזרות‪ ,‬שעל ידי זה עיקר הגדלת‬ ‫שמו יתברך‪( :‬סו)‬


‫עימוד‪ :‬בניהו דוד‬