Page 1

‫ק ּונְ ְט ֵרס‬

‫לִ קּ ּוטֵ י ְּת ִפלּ וֹ ת‬

‫ספירת העומר‬ ‫מופץ חינם לזיכוי הרבים על ידי‬

‫מכון אור הצדיק‬

‫להפצת אור הננמ"ח מברסלב‬


‫חוברת זו מחולקת חינם‬ ‫לזיכוי הרבים‬ ‫כל הרוצה ליטול חלק במפעל קדוש זה‬ ‫להצלחת לרפואת או לעלוי נשמת‪ ,‬וכן להארות‬ ‫והערות יכול ליצור קשר בטלפון‬

‫‪057-3155472‬‬ ‫מופץ לכבוד‬ ‫רבינו הקדוש אור האורות סבא דסבין‬ ‫הנ׳חל נ׳ובע מ׳קור ח׳כמה‬

‫רבי נחמן בן פיגא‬

‫זכותו תגן עלינו אמן‬ ‫לע"נ‬

‫משה חי בן לאה‬ ‫מרים בת צפורה‬ ‫לרפואת‬

‫אופק רפאל בן רות‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ספירת העומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ג‬

‫ספירת העומר‬ ‫ְוזַ ֵּכנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת‬ ‫ָהע ֶֹמר ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה ו ְּבלֵ ב טוֹ ב‬ ‫יה‬ ‫יה וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬ ‫ו ְּבשִׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה‪ִ ,‬עם ָּכל ּ ְפ ָר ֶט ָ‬ ‫יה וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצווֹ ת ַה ְּתלוּיִ ים ָ ּב ּה‪ ,‬וְ ַעל‬ ‫וְ ַכ ָּונוֹ ֶת ָ‬ ‫יע וּלְ ׁ ַש ֵ ּבר וְ לַ ֲעק ֹר וּלְ ַב ּ ֵטל‬ ‫יְ ֵדי זֶ ה נִ זְ ֶּכה לְ ַה ְכנִ ַ‬ ‫ְקלִ ּ ַפת ָה ָמן ֲע ָמלֵ ק ִמן ָהעוֹ לָ ם‪:‬‬

‫(תפילה י' חלק א)‬

‫יך ה' וַ ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪" ,‬זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‬ ‫ִר ּבוֹ נוֹ‬ ‫ִּכי ֵמעוֹ לָ ם ֵה ָּמה"‪ ,‬זְ כוֹ ר נָ א ַה ֶח ֶסד‬ ‫ית ִע ָּמנוּ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫ַה ִ ּנ ְפלָ א וְ ַהנּוֹ ָרא ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ‬ ‫אתנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ ּבכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ו ְּביָ ד ֲחזָ ָקה‪,‬‬ ‫הוֹ ֵצ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ית לָ נ ּו ֲא ִמ ַּתת ֱאמוּנַ ת ֱאלָ הו ְּתך ְ ּבאוֹ ר‬ ‫וְ גִ ִּל ָ‬ ‫ית אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתים‬ ‫ָ ּגדוֹ ל וְ נִ ְפלָ א וְ נֶ ֱע ָרב‪ ,‬וְ ָעשִׂ ָ‬


‫ד‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ספירת העומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ְ ּגדוֹ לִ ים וְ נוֹ ָר ִאים‪ְּ ,‬כ ֵדי לְ גַ לּ וֹ ת ֱאל ֹהו ְּת ָך‬ ‫וְ ַא ְחדו ְּת ָך ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְּת ָך ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּכֹל ָמ ׁ ָשלָ ה‪,‬‬

‫את‬ ‫ו ֵּמ ָאז‪ֵ ,‬ק ַר ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו לְ ָך לְ ַעם ָקדוֹ ׁש‪ ,‬וְ הוֹ ֵצ ָ‬ ‫[מ ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֵת ׁ ַשע] ׁ ַש ֲע ֵרי‬ ‫אוֹ ָתנ ּו ִמ ּמ"ט ֵ‬ ‫ֻט ְמ ָאה‪ ,‬וְ ִה ְכנַ ְס ָּת אוֹ ָתנ ּו ְ ּבמ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ֵהם מ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ְת ׁשו ָּבה‪ַ ,‬ה ְּכלוּלִ ים ְ ּבמ"ט‬ ‫אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִ ּב ׁ ְשמוֹ ת ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּה‪ .‬ו ְּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‬ ‫ית אוֹ ָתנ ּו לִ ְס ּפֹר ְּכנֶ גֶ ד זֶ ה מ"ט יְ ֵמי‬ ‫ָה ַר ִ ּבים ִצ ִּו ָ‬ ‫ַה ְּס ִפ ָירה‪ְּ ,‬כ ֵדי לְ ַט ֵהר נַ ְפ ׁשוֹ ת ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל‬ ‫ִמ ֻ ּז ֲה ָמ ָתם‪ ,‬לְ ַמ ַען נִ זְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת‬ ‫ָהע ֶֹמר לָ ֵצאת ִמ ּ ֻט ְמ ָאה לְ ָט ֳה ָרה‪ ,‬לָ ֵצאת ִמ ּמ"ט‬ ‫ׁ ַש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה‪ ,‬וְ לִ ְכנֹס ְ ּבמ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪:‬‬ ‫ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ָ ,‬מלֵ א ַר ֲח ִמים‪ ,‬זַ ֵּכנ ּו ַ ּב ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫יך‬ ‫ִר ּבוֹ נוֹ‬ ‫ָה ֲעצו ִּמים לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ספירת העומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ה‬

‫ִ ּבזְ ַמנּוֹ ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה ו ְּב ִה ְתעוֹ ְררוּת נִ ְפלָ א‬ ‫וְ נוֹ ָרא‪ֶ ׁ ,‬ש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ִה ְתעוֹ ֵרר ַעל יְ ֵדי ְק ֻד ּ ׁ ַשת‬ ‫ִמ ְצוָ ה נוֹ ָר ָאה ַה ּזֹאת לָ ׁשוּב ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ֶ ּב ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫וְ לָ ֵצאת ִמ ָּכל ֻט ְמאוֹ ֵתינוּ‪ ,‬לְ ַב ֵער ִמ ִּק ְר ֵ ּבנ ּו ָּכל‬ ‫ִמינֵ י ֻט ְמאוֹ ת וְ זֻ ֲהמוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְד ַ ּבק ָ ּבנ ּו ַעל‬ ‫יְ ֵדי ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו ָה ָר ִעים‪:‬‬ ‫יענ ּו‬ ‫ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ִ ,‬רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ ,‬הוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫ְ ּב ָכל ִמינֵ י יְ ׁשוּעוֹ ת‪ִּ ,‬כי ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע‬ ‫ַה ּכ ַֹח ׁ ֶשל ָּכל ִמ ְצוָ ה ו ִּמ ְצוָ ה‪ַּ ,‬כ ָּמה גָ דוֹ ל ּכ ָֹח ּה‬ ‫לְ הוֹ ִציא אוֹ ָתנ ּו ִמ ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ַפלְ נ ּו לְ ׁ ָשם‬ ‫ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים‪ ,‬וּלְ ָק ְר ֵבנ ּו ֵאלֶ ָ‬ ‫יך‪ .‬ו ִּב ְפ ָרט‬ ‫ִמ ְצוָ ה ַה ּזֹאת ׁ ֶשל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר‪ֶ ׁ ,‬ש ִהיא ֲה ָכנָ ה‬ ‫לְ ַק ָ ּבלַ ת ַה ּתוֹ ָרה‪ֶ ׁ ,‬ש ִהיא ְּת ִח ַּלת ִה ְת ָק ְרבוּת‬ ‫יהם ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר נָ ַת ָּת לָ נ ּו‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל לַ ֲא ִב ֶ‬


‫ו‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ספירת העומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ִמ ְצוָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּזֹאת ְּכ ֵדי לָ ֵצאת ִמ ּמ"ט‬ ‫ׁ ַש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה וְ לִ ְכנֹס לְ מ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה‪.‬‬ ‫זַ ֵּכנִ י ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ָשם ַע ְכ ׁ ָשו‪ֶ ׁ ,‬ש ֶאזְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים‬ ‫ִמ ְצוָ ה ַה ּזֹאת ְ ּב ַת ְכלִ ית ַה ּ ׁ ְשלֵ מוּת ָה ֶא ְפ ׁ ָש ִרי‬ ‫לְ ִא ׁ‬ ‫יש ְּכ ֶע ְר ִּכי לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוָ ה ַה ּזֹאת‪ ,‬וְ ַא ָּתה‬ ‫יענִ י ַעל‬ ‫ִת ָּמלֵ א ַר ֲח ִמים ָעלַ י‪ ,‬וְ ַת ַעזְ ֵרנִ י וְ תוֹ ׁ ִש ֵ‬ ‫יאנִ י ְמ ֵה ָרה ִמ ּ ֻט ְמ ָאה לְ ָט ֳה ָרה‪,‬‬ ‫יְ ֵדי זֶ ה‪ ,‬וְ תוֹ ִצ ֵ‬ ‫ֵמחֹל לְ ק ֶֹד ׁש‪ִ ,‬מ ָ ּיגוֹ ן לְ שִׂ ְמ ָחה‪ִ ,‬מ ּ ׁ ִש ְעבּ וּד‬ ‫לִ גְ ֻא ָּלה‪ ,‬ו ֵּמ ֲא ֵפלָ ה לְ אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל‪ַ .‬עד ֲא ׁ ֶשר נִ זְ ֶּכה‬ ‫ְ ּב ַחג ַה ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ָּקדוֹ ׁש‪ּ ְ ,‬ביוֹ ם ַה ֲח ִמ ּ ׁ ִשים‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ַא ָּתה ָת ׁשוּב ֵאלֵ ינוּ‪ ,‬וְ ִת ְפ ַּתח לָ נ ּו ׁ ַש ַער‬ ‫יע ָעלֵ ינ ּו ַר ֲח ִמים‬ ‫ַה ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬וְ ַת ׁ ְש ּ ִפ ַ‬ ‫ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ֶח ֶסד ֶעלְ יוֹ ן ִמ ּ ׁ ָשם‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה‬ ‫לְ ַת ֵּקן ַה ּכֹל וְ לָ ׁשוּב ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ֶ ּב ֱא ֶמת ָּת ִמיד‪:‬‬ ‫(תפילה ל"ו חלק ב)‬


‫מ"ט ימי הספירה הם כנגד מ"ט שערי תשובה‪,‬‬ ‫שהם כנגד מ"ט אותיות שבשמות השבטים‪,‬‬ ‫שעל ידי אלו האותיות והשערים אנו צריכין לשוב‬ ‫בתשובה אליו יתברך‪ .‬ושבועות הוא בחינת שער‬ ‫החמישים‪ ,‬שהוא בחינת התשובה‪ ,‬מה שהוא‬ ‫יתברך צריך לשוב בתשובה כביכול‪ ,‬דהיינו שישוב‬ ‫אלינו ברחמים‪ .‬וכל אלו השערים זוכין להגיע אליהן‬ ‫ולפותחן על ידי אמירת תהלים (עין 'תשובה'‪ ,‬אות לב)‪.‬‬ ‫על כן צריכין ליזהר ביותר במ"ט ימי הספירה לומר‬ ‫תהלים בכוונה‪ ,‬כדי לזכות על ידי תהלים לכל שערי‬ ‫תשובה הנ"ל‪ ,‬שהם כנגד ימי הספירה‪ ,‬שבהם‬ ‫אנו צריכים לטהר מזוהמתנו ולשוב אליו יתברך‪,‬‬ ‫כדי שהוא יתברך ישוב אלינו בשבועות כנ"ל‪:‬‬ ‫(ליקוטי תנינא עג)‬

‫מעוניין לקבל את הקונטרס הזה בדוא"ל ?‬

‫שלח את הכתובת שלך ל‪:‬‬ ‫‪oratzadik@gmail.com‬‬


‫דע שכל מה שהעולם‬ ‫מדברים בספירה בכל‬ ‫ימי הספירה‪ ,‬הם מדברים‬ ‫רק מהספירה של אותו‬ ‫היום‪ ,‬ומי שהוא מבין יוכל‬ ‫לשמוע ולידע זאת‪ ,‬אם‬ ‫יטה אוזנו היטב לסיפורי‬ ‫דבריהם ישמע שהם‬ ‫מדברים רק מהספירה של‬ ‫אותו יום‪:‬‬ ‫(ליקוטי מוהר"ן קפ"ב)‬

ספירת העומר  
ספירת העומר  

תפילות לימים אלו מרבי נתן מברסלב פשוט לצלם ולהפיץ

Advertisement