Page 1

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫א‬

‫חנוכה‬ ‫ְו ָעזְ ֵרנו ְב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת‬ ‫ּ‬ ‫ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ִ ּבזְ ַמנּוֹ ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת‬ ‫ָּכ ָראוּי‪ּ ִ ,‬ב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה ו ְּב ַכ ָּונָ ה גְ דוֹ לָ ה‬ ‫וַ ֲעצו ָּמה ָּכ ָראוּי‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַת ֵּקן ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַעל‬ ‫יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה‪ ,‬וְ יֵ ָח ׁ ֵשב לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ִק ּיוּם‬ ‫יה‬ ‫יה וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬ ‫ִמ ְצוָ ֵתנ ּו ְּכ ִאלּ ּו ִק ַ ּי ְמנו ָּה ְב ָכל ּ ְפ ָר ֶט ָ‬ ‫יה וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצו‍ֹת ַה ְּתלוּיִ ים ָ ּב ּה‪ ,‬וְ יָ ִאיר ּו‬ ‫וְ ַכ ָּונוֹ ֶת ָ‬ ‫לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך אוֹ ר ְק ֻד ּ ׁ ַשת ִמ ְצוָ ֵתנ ּו ְ ּב ָכל ָהעוֹ לָ מוֹ ת‬ ‫ֻּכ ָּלם‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַת ֵּקן ָּכל ָהעוֹ לָ מוֹ ת ֻּכ ָּלם ַעל יְ ֵדי‬ ‫ִק ּיוּם ִמ ְצוָ ה זוֹ ‪ ,‬וְ ַעל יְ ֵדי ִק ּיוּם ָּכל ַה ִּמ ְצו‍ֹת‬ ‫דְּ אוֹ ַריְ ָתא ו ְּד ַר ָ ּבנָ ן ׁ ֶש ְּתזַ ֵּכנ ּו ְב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך לְ ַק ֵ ּים‬ ‫ֻּכ ָּלם ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּביִ ְר ָאה ו ְּבשִׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה‬


‫ב‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ו ִּב ׁ ְשלֵ מוּת ְ ּגדוֹ לָ ה‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ׁ ָשלוֹ ם‬ ‫ֵמ ִא ְּת ָך ְ ּב ָכל ָהעוֹ לָ מוֹ ת ֻּכ ָּלם‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים ִמ ְק ָרא‬ ‫ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬יְ יָ עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן יְ יָ יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ‬

‫ַב ּ ׁ ָשלוֹ ם"‪ .‬עוֹ שֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו‪ ,‬הוּא ְב ַר ֲח ָמיו‬ ‫יַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ִא ְמר ּו‬ ‫ָא ֵמן‪:‬‬

‫(תפילה יד חלק א)‬

‫ְוזַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ָּכ ָראוּי‪,‬‬ ‫ְ ּב ָכל‬

‫יה‬ ‫ּ ְפ ָר ֶט ָ‬

‫יה‬ ‫וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬

‫יה‬ ‫וְ ַכ ָּונוֹ ֶת ָ‬

‫וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצו‍ֹת ַה ְּתלוּיִ ים ָ ּב ּה‪ ,‬וּלְ ַק ֵ ּים ָּכל‬ ‫ַה ִּמ ְצו‍ֹת ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה‪ ,‬לְ הוֹ דוֹ ת‬ ‫לְ ָך וּלְ ָב ֶר ְכ ָך‪ ,‬וְ לוֹ ַמר ַה ֵּלל ׁ ָשלֵ ם ְ ּבשִׂ ְמ ָחה‬ ‫וְ ֶח ְדוָ ה ַר ָ ּבה ו ְּב ִה ְתעוֹ ְררוּת ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‬ ‫ו ְּב ָט ֳה ָרה גְ דוֹ לָ ה‪ִּ .‬כי ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים ָק ַב ְע ָּת‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ג‬

‫לָ נ ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל לְ ׁ ִש ְמ ָך‬ ‫ַה ָ ּגדוֹ ל‪ֶ ׁ ,‬ש ֵהם ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא‪ .‬זַ ֵּכנ ּו‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצ‍ו ֶֹת ָ‬ ‫ְב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ֶ ּב ֱא ֶמת‪ַ ,‬עד‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ָעלֵ ינ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע עוֹ לָ ם‬ ‫ַה ָ ּבא ָּת ִמיד‪ֶ ׁ ,‬שהוּא הוֹ ָד ָאה לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל‬

‫ימי ַה ֲחנֻ ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‬ ‫וְ ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ִ ּב ֵ‬ ‫ׁ ֶש ֵהם יְ ֵמי הוֹ ָד ָאה‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ ָ‬ ‫יך‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וְ לָ ַד ַעת וּלְ ַה ִּכיר אוֹ ְת ָך‪ ,‬וּלְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך‪,‬‬

‫וּלְ ָב ֶר ְכ ָך ֶסלָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת לְ עוֹ לָ ם ִּכי טוֹ ב‪ְּ ,‬כמוֹ‬

‫ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬הוֹ ד ּו לַ ייָ ִּכי טוֹ ב ִּכי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ "‪:‬‬ ‫(תפילה ב חלק ב)‬

‫ְוזַ ֵּכנו ְב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים לִ ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֲחנֻ ָּכה‪,‬‬ ‫ּ‬ ‫וְ ַת ַעזְ ֵרנ ּו ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה‬


‫ד‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫לִ ְפעֹל ַ ּב ָּק ׁ ָש ֵתנ ּו ו ִּמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֵתנ ּו לְ טוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם‬ ‫ַה ִּכ ּפו ִּרים ַה ָּקדוֹ ׁש‪ֶ ׁ ,‬ש ִּת ְמחֹל וְ ִת ְסלַ ח לַ ֲעו‍ֹנוֹ ֵתינ ּו‬ ‫וְ לַ ֲעו‍ֹנוֹ ת ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַת ֲע ִביר ַא ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו‬ ‫"סלַ ח נָ א לַ ֲעו‍ֹן ָה ָעם ַה ֶ ּזה‬ ‫ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה‪ְ ,‬‬ ‫את לָ ָעם ַה ֶ ּזה‬ ‫ְּכג ֶֹדל ַח ְסדֶּ ָך‪ ,‬וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נָ שָׂ ָ‬ ‫ֹאמר יְ יָ‬ ‫ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵה ָ ּנה"‪ ,‬וְ ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר‪" :‬וַ ּי ֶ‬ ‫ָסלַ ְח ִּתי ִּכ ְד ָב ֶר ָך"‪ְ .‬סלַ ח נָ א‪ְ ,‬מ ַחל נָ א‪ַּ ,‬כ ּ ֶפר נָ א‬ ‫ֹאתינ ּו וַ ֲע‍וֹנוֹ ֵתינ ּו ו ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו‬ ‫ַעל ָּכל ַח ּט ֵ‬ ‫ָ‬ ‫וְ ׁ ֶש ָעוִ ינ ּו וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּו לְ ָפנֶ יך ִמ ְ ּנעו ֵּרנ ּו ַעד ַה ּיוֹ ם‬ ‫"ח ֵ ּננִ י ֱאל ִֹקים ְּכ ַח ְסדֶּ ָך ְּכר ֹב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך‬ ‫ַה ֶ ּזה‪ָ ,‬‬

‫אתי‬ ‫ְמ ֵחה ְפ ׁ ָש ָעי‪ֶ ,‬ה ֶרב ַּכ ְ ּב ֵסנִ י ֵמ ֲעו‍ֹנִ י ו ֵּמ ַח ּ ָט ִ‬ ‫ַט ֲה ֵרנִ י‪ַ ,‬ה ְס ֵּתר ּ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ֵמ ֲח ָט ָאי וְ ָכל ֲעו‍ֹנ ַֹתי‬ ‫יחה ׁ ֶשל‬ ‫ְמ ֵחה"‪ .‬וְ נִ זְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי ַה ְּמ ִחילָ ה וְ ַה ְּסלִ ָ‬ ‫יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים לְ ַק ֵ ּבל ַעל יְ ֵדי זֶ ה ְק ֻד ּ ׁ ַשת יְ ֵמי‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ה‬

‫ַה ֲחנֻ ָּכה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪ֶ ׁ ,‬ש ֵהם ֲחנֻ ַּכת ַה ַ ּביִ ת‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה‬ ‫לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫ימי ַה ֲחנֻ ָּכה ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ֵ ּבית‬ ‫יך ָעלֵ ינ ּו ִ ּב ֵ‬ ‫ַה ִּמ ְקדָּ ׁש‪:‬‬

‫(תפילה ז חלק ב)‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫ו‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫תפילות הבוקר‬ ‫ּו ְב ֵכן ַּת ַעזְ ֵרנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹקינ ּו ו ְּתזַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּבל ָעלֵ נ ּו‬ ‫ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ָּכה ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה‬ ‫ו ְּבשִׂ ְמ ָחה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית‪ ,‬וְ לִ זְ ּכוֹ ת לְ ַה ְדלִ יק ְ ּב ָכל יוֹ ם‬ ‫וָ יוֹ ם נֵ רוֹ ת ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה‪ְּ ,‬כמוֹ ׁ ֶש ִּצ ּווּנ ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו‬ ‫זִ ְכרוֹ נָ ם‬

‫לִ ְב ָר ָכה‬

‫לְ ַה ְת ִחיל‬

‫ְ ּביוֹ ם‬

‫ִר ׁ‬ ‫אשוֹ ן‬

‫לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶא ָחד וּלְ הוֹ ִסיף ְ ּב ָכל יוֹ ם עוֹ ד נֵ ר‬ ‫ֶא ָחד‪ַ ,‬עד ְ ּג ַמר ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה‪ִּ .‬כי ְכ ָבר‬ ‫הוֹ ַד ְע ָּתנ ּו ַעל יְ ֵדי ֲח ָכ ֶמ ָ‬ ‫יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪ֶ ׁ ,‬ש ַעל יְ ֵדי‬ ‫ְק ֻד ּ ׁ ַשת נֵ רוֹ ת ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה‪ַ ,‬על יְ ֵדי זֶ ה ָאנ ּו‬ ‫יכים ַעל ַע ְצ ֵמנ ּו ַה ְמ ׁ ָשכוֹ ת ַה ּ ָׂשגוֹ ת‬ ‫ַמ ְמ ׁ ִש ִ‬ ‫ֱאל ֹקוּת ַעל יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים‪ֶ ׁ ,‬ש ִּמ ּ ׁ ָשם ִע ַּקר‬ ‫ַה ְדלָ ַקת ָּכל ָהאוֹ רוֹ ת וְ ַה ֵ ּנרוֹ ת דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ּ ְ ,‬ב ִחינַ ת‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ז‬

‫לְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא ְמ ׁ ַשח ְרבוּת ֻק ְד ׁ ָשא וּלְ ַא ְדלָ ָקא‬ ‫בוֹ ִצינִ ין וּלְ ַאנְ ָה ָרא ׁ ְש ָרגִ ין‪:‬‬ ‫ְונִ זְ ֶּכה ׁ ֶש ֻ ּי ְמ ׁ ַש ְך ָעלֵ נ ּו אוֹ ר ׁ ֶש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁש‪,‬‬ ‫ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪ ,‬לְ ָה ִאיר ָעלֵ נ ּו‬ ‫ֶה ָארוֹ ת ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקו ְּת ָך ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ ס וָ ֶפלֶ א‪,‬‬ ‫לְ ָה ִאיר וּלְ ַה ְדלִ יק ַה ֵ ּנרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְּכלוּלִ ים ָּכל‬ ‫ַה ִ ּיחו ִּדים וְ ַה ְמ ׁ ָשכוֹ ת ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּת לְ ַמ ּ ָטה‪,‬‬ ‫ֲא ִפלּ ּו לָ נ ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ֻמ ָ ּנ ִחים ִ ּב ְדיוֹ ָטא‬ ‫ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְמאֹד‪ֶ ׁ ,‬שהוּא ְ ּב ִחינַ ת לְ ַמ ּ ָטה‬ ‫ֵמ ֲעשָׂ ָרה‪ .‬וְ ַעל יְ ֵדי ִתקוּנֵ י ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה‪,‬‬ ‫נִ זְ ֶּכה גַ ם ֲאנַ ְחנ ּו ַעל יְ ֵדי כ ַֹח ַה ַּצדִּ ִיקים‬ ‫יכין ָעלֵ ינ ּו‬ ‫ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ְ ּב ַמ ֲעלָ ה ׁ ֶש ֵהם ַמ ְמ ׁ ִש ִ‬ ‫ַה ּ ָׂשגוֹ ת ָהאוֹ ר ָה ֶעלְ יוֹ ן ַה ֶ ּזה ַ ּגם ִ ּב ְמקוֹ ֵמנ ּו‬ ‫ַה ּ ׁ ָש ֵפל‪,‬‬

‫וִ ַיר ּ ְפא ּו‬

‫אוֹ ָתנ ּו‬

‫ֵמחֹלִ י‬

‫ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש‬


‫ח‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ָעלֵ ינ ּו ַעד ְמאֹד‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָּכל א ֶֹכל‬ ‫ְּת ַת ֵעב נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו וְ ִה ַ ּג ְענ ּו ַעד ׁ ַש ֲע ֵרי ָמוֶ ת‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ְ ּבנַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַה ֵא ְ‬ ‫יך נִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָעלֵ ינ ּו‬ ‫חֹלִ י ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַעד ְמאֹד‪ ,‬ו ְּב ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם נֶ ֱחלַ ׁש‬ ‫נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַעל יְ ֵדי ִרבּ וּי ֲעו‍ֹנוֹ ֵתינוּ‪:‬‬ ‫ַרק ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יתנ ּו ִ ּב ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים זִ ִּכ ָ‬ ‫ִמ ְצוָ ה ַהנּוֹ ָר ָאה ַה ּזֹאת ׁ ֶשל ַה ְדלָ ַקת נֵ רוֹ ת‬ ‫ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה‪ֶ ׁ ,‬ש ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוָ ה זֹאת ַה ַּצדִּ ֵיקי‬ ‫יכים אוֹ ר ַה ּ ָׂשגוֹ ת‬ ‫ֱא ֶמת ְמ ִא ִירים ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ‬ ‫ֱאל ֹקו ְּת ָך ֲא ִפלּ ּו ָעלֵ ינ ּו ַהחוֹ לִ ים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ְמאֹד‪,‬‬ ‫יכים ֶאת ָהאוֹ ר לְ ַמ ּ ָטה ְ ּבע ֶֹמק ֶח ׁ ְש ַכת‬ ‫ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ‬ ‫גּ ו ֵּפנ ּו ֵמ ֲח ַמת ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו ָה ָר ִעים‪ ,‬ו ְּמ ִא ִירים ָעלֵ ינ ּו‬ ‫יהם ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לָ שׂ וּם לִ ֵ ּבנ ּו לְ ִד ְב ֵר ֶ‬ ‫יכים‬ ‫יהם ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֵהם ְמ ַח ִ ּיים אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ט‬

‫ח ֶשׁ ְך‪.‬‬ ‫אוֹ ר ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ְ ּבע ֶֹמק ַה ֹ‬ ‫וְ ֶאזְ ֶּכה לְ ַה ֲא ִמין ָ ּבזֶ ה‪ ,‬וּלְ ַק ֵ ּים ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּזֹאת‬ ‫ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ ,‬וּלְ ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי ֶאזְ ֶּכה לָ ֵצאת ַעל‬ ‫ח ֶשׁ ְך לְ אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל‪ַ ,‬על יְ ֵדי‬ ‫יְ ֵדי ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּזֹאת ֵמ ֹ‬ ‫זְ כוּת ַצדִּ ֵיקי ֱא ֶמת ַה ְּמ ִא ִירים לְ ֶא ֶרץ וְ לַ דָּ ִרים‬ ‫יה‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים ִ ּבי ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪ּ ַ :‬‬ ‫"גם ִּכי ֵאלֵ ְך‬ ‫ָעלֶ ָ‬ ‫ְ ּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת ל ֹא ִא ָירא ָרע ִּכי ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי‪ִּ .‬כי‬ ‫ח ֶשׁ ְך יְ יָ אוֹ ר לִ י"‪:‬‬ ‫ֵא ׁ ֵשב ַ ּב ֹ‬ ‫ְו ִת ֵּתן ְ ּבלֵ ב ַצדִּ ֵיקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ְ ּי ַר ֲחמ ּו ָעלַ י וְ ַעל ָּכל‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל‪,‬‬

‫וִ ָיק ְרב ּו‬

‫אוֹ ָתנ ּו‬

‫ְב ַר ֲח ִמים‪,‬‬

‫וְ יוֹ ִריד ּו ֶאת ַע ְצ ָמם ֵאלֵ ינוּ‪ ,‬וְ יַ ְמ ׁ ִשיכ ּו ֶאת אוֹ ָרם‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש ָעלֵ ינוּ‪ ,‬וִ יגַ לּ ּו לָ נ ּו ַ ּגם ֵּכן ֶה ָארוֹ ת‬ ‫ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקו ְּת ָך יִ ְת ָ ּב ַר ְך‪ ,‬וְ יַ ַע ְסק ּו ְ ּב ִת ּקוּנֵ נ ּו‬ ‫ו ִּב ְרפוּאוֹ ת נַ ְפ ׁ ֵשנוּ‪ ,‬וִ ַיק ְ ּימ ּו ִמ ְצוַ ת ִ ּב ּקוּר חוֹ לִ ים‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫י‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫יח ּי ּו‬ ‫ְ ּבנַ ְפ ׁ ֵשנוּ‪ֶ ׁ ,‬ש ְ ּי ַב ְּקר ּו אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ָכל יוֹ ם וְ יוֹ ם וִ ַ‬ ‫וְ יָ ׁ ִשיב ּו נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ְ ּב ָכל ִמינֵ י ַמ ְט ַע ִּמים טוֹ ִבים‪ַ ,‬עד‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לָ ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה‪ ,‬לְ ַק ֵ ּבל וּלְ ַק ֵ ּים‬ ‫ָּכל ָה ֵעצוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵהם נוֹ ְתנִ ים לָ נוּ‪,‬‬ ‫וְ ַה ּכֹל הוּא ְרפוּאוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת לְ נַ ְפ ׁ ֵשנוּ‪ .‬וְ ַעל יְ ֵדי‬ ‫זֶ ה נִ זְ ֶּכה לְ ָה ִאיר לְ נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו גַ ם ֵּכן ֶה ָא ָרה‬ ‫נִ ְפלָ ָאה‪ַ ,‬ה ּ ָׂשגַ ת ֱאל ֹקוּת‪ֶ ׁ ,‬ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכה‪,‬‬ ‫וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ָח ְכ ָמ ֵתנ ּו ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ ,‬וּלְ ַק ֵ ּבל‬ ‫ִח ּיוּת‬

‫ֵמאוֹ ר‬

‫ַה ּ ָפנִ ים‪,‬‬

‫ִמ ּ ִׂש ְמ ַחת‬

‫ַה ִּמ ְצו‍ֹת‬

‫ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְ ּב ִצין ְ ּב ׁ ָשלֹשׁ ְרגָ לִ ים‪ ,‬וְ נִ זְ ֶּכה לַ ֲחנֻ ַּכת‬ ‫ַה ֵ ּבית ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶש ּ ׁ ָשם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ֵמ ִאיר‪:‬‬ ‫ר ּ ָפנֶ ָ‬ ‫"אל ִֹקים יְ ָח ֵ ּננ ּו‬ ‫יך ָעלֵ ינ ּו ָאדוֹ ן נְ שָׂ א‪ֱ ,‬‬ ‫אוֹ‬ ‫יב ְר ֵכנ ּו יָ ֵאר ּ ָפנָ יו ִא ָּתנ ּו ֶסלָ ה"‪ָ ,‬ה ִא ָירה‬ ‫וִ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָפנֶ ָ‬ ‫יענִ י ְב ַח ְסדֶּ ך ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה ַעל‬ ‫יך ַעל ַע ְבדֶּ ך‪ ,‬הוֹ ׁ ִש ֵ‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫אי‬

‫יְ ֵדי ְק ֻד ּ ׁ ַשת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ֶאת אוֹ ר‬ ‫ַה ּ ָפנִ ים ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש לְ ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַה ַּמלְ כוּת‬ ‫דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ ,‬וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ זְ ֶּכה לְ ַה ּ ִׂשיג ַה ּ ָׂשגוֹ ת‬ ‫"פנֶ ָ‬ ‫יך ָה ֵאר ְ ּב ַע ְבדֶּ ָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת‬ ‫ֱאל ֹקו ְּת ָך‪ָ ּ .‬‬ ‫ֻח ֶּק ָ‬ ‫יך"‪ ,‬וְ יֵ ַדע ָּכל ּ ָפעוּל ִּכי ַא ָּתה ְפ ַעלְ ּתוֹ ‪ ,‬וְ יָ ִבין‬ ‫ֹאמר ּכֹל ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ָּכל יְ צוּר ִּכי ַא ָּתה יְ ַצ ְר ּתוֹ ‪ ,‬וְ י ַ‬ ‫ְ‬ ‫נְ ׁ ָש ָמה ְב ַא ּפוֹ ‪ ,‬יְ יָ ֱאל ֵֹקי יִ שְׂ ָר ֵאל ֶמלֶ ך ו ַּמלְ כוּתוֹ‬ ‫ַ ּב ּכֹל ָמ ׁ ָשלָ ה‪:‬‬ ‫זַ ֵּכנִ י ְב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים לִ ֵּתן ְצ ָד ָקה‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט‬ ‫ימי ַה ֲחנֻ ָּכה‪ְּ ,‬כ ֵדי ׁ ֶש ָּת ִאיר ּ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ָבנוּ‪,‬‬ ‫ִ ּב ֵ‬

‫וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּבל אוֹ ר ּ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַח ִ ּיים ַעל יְ ֵדי‬ ‫ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶש ִ ּנ ֵּתן לָ ֲענִ ִ ּיים ׁ ֶש ָ ּיבֹא ּו לְ תוֹ ְך ָ ּב ֵּתינוּ‪.‬‬ ‫וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ זְ ֶּכה לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַצדִּ ֵיקי ֱא ֶמת‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֵהם ְמגַ ִּלים וְ עוֹ שִׂ ים ִצ ְמצו ִּמים וְ ֵכלִ ים‬


‫בי‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ָּכ ֵא ֶּלה‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ָה ִאיר ַ ּגם ֵּכן ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ֵתינ ּו‬ ‫ָה ְרחוֹ קוֹ ת ֵמ ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ְמאֹד ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ֵאין‬ ‫ָראוּי ִמן ַהדִּ ין לְ ָק ְר ֵבנוּ‪ַ ,‬אף ַעל ּ ִפי ֵכן ֵהם‬ ‫יהם לְ ַר ֵחם‬ ‫יהם וְ עוֹ ְס ִקים ָּכל יְ ֵמ ֶ‬ ‫מוֹ ְס ִרים נַ ְפ ׁ ֵש ֶ‬ ‫ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל‪ֲ ,‬א ִפלּ ּו ַעל ָה ְרחוֹ ִקים‪,‬‬ ‫לְ ָק ְר ָבם לַ ה' יִ ְת ָ ּב ַר ְך‪ ,‬ו ְּמגַ ִּלים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם‬ ‫ִצ ְמצו ִּמים ֲח ָד ׁ ִשים נִ ְפלָ ִאים‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו‬ ‫לְ ִה ְת ָק ֵרב ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה לְ ָק ֵרב ֶאת ַע ְצמוֹ ֶאל‬ ‫ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה‪:‬‬ ‫ַעל ֵּכן ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ זַ ֵּכנ ּו לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַצדִּ ִיקים‬ ‫ָּכ ֵאלּ וּ‪ ,‬וְ ַא ָּתה ְת ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו ו ְּת ַב ּ ֵטל ֶאת‬ ‫ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ַב ֲעוֹ‍נ ֵֹתינ ּו ַעל ֵאלּ ּו ַה ַּצדִּ ִיקים‬ ‫ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ָ ּבזֶ ה לְ ָק ְר ֵבנוּ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ִביל זֶ ה יֵ ׁש‬ ‫יהם ַמ ֲחל ֶֹקת ֲא ִפלּ ּו ִמ ַּצדִּ ֵיקי עוֹ לָ ם‪ֵ ,‬מ ֲח ַמת‬ ‫ֲעלֵ ֶ‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫גי‬

‫ׁ ֶש ִּמדַּ ת ַהדִּ ין ִמ ְתלַ ֵ ּב ׁש ָ ּב ֶהם ֵמ ֲח ַמת ּת ֶֹקף‬ ‫ְק ֻד ּ ׁ ָש ָתם ׁ ֶשל ֵאלּ ּו ַה ַּצדִּ ִיקים וְ ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים‬ ‫יהם‬ ‫יהם ו ַּמ ֲעשֵׂ ֶ‬ ‫לִ ְסבּ ֹל ָהעוֹ לָ ם ֵמ ֲח ַמת ֲעו‍ֹנוֹ ֵת ֶ‬ ‫ׁ ֶש ֵאינָ ם ֲהגוּנִ ים‪ .‬וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָה ֱא ֶמת הוּא ֵכן‪,‬‬ ‫ֲא ָבל ְּכ ָבר הוֹ ַד ְע ָּתנ ּו ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ְרצוֹ נְ ָך ַה ּטוֹ ב‬ ‫לְ ַר ֵחק ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם‪ַ ,‬אדְּ ַר ָ ּבא‪ַ ,‬א ָּתה רוֹ ֶצה‬ ‫ׁ ֶש ַ ּי ְמלִ יצ ּו טוֹ ב ַ ּב ֲע ֵדנ ּו ָּת ִמיד‪ַ ,‬אף ַעל ּ ִפי ְּכמוֹ‬ ‫ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְמלֻ ְכלָ ִכים ַ ּב ֲעו‍ֹנ ֵֹתינוּ‪ַ ,‬אף ַעל ּ ִפי ֵכן‬ ‫ַא ָּתה רוֹ ֶצה ׁ ֶש ְ ּי ַר ֲחמ ּו ָעלֵ ינ ּו ֲא ִפלּ ּו ַעל ַה ְ ּגרו ִּעים‬ ‫ית ְּקנ ּו ִת ּקוּנִ ים וְ יַ לְ ִ ּב ׁ‬ ‫יש ּו‬ ‫ׁ ֶש ִ ּבגְ רו ִּעים‪ ,‬וְ יַ ְמ ׁ ִשיכ ּו וִ ַ‬ ‫ֶאת ָהאוֹ ר ַה ָּקדוֹ ׁש ִ ּבלְ בו ׁ ִּשים וְ ִצ ְמצו ִּמים‬ ‫נִ ְפלָ ִאים ָּכ ֵא ֶּלה‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ְּמ ִא ִירים ַ ּגם ָ ּבנ ּו ָהאוֹ ר‬ ‫יפים ְ ּב ָכל יוֹ ם וְ יוֹ ם לְ הוֹ ִסיף‬ ‫ַה ָּקדוֹ ׁש‪ ,‬וְ ֵכן מוֹ ִס ִ‬ ‫אוֹ ר ו ְּק ֻד ּ ׁ ָשה לְ ַמ ּ ָטה ְ ּב ָכל יוֹ ם יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר‪,‬‬


‫די‬

‫ו ַּמ ֲעלִ ין‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬ ‫ַ ּב ּק ֶֹד ׁש‬

‫חנוכה‬

‫ָּכל‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬ ‫ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת‬

‫ַה ְ ּירוּדוֹ ת‪,‬‬

‫יסין ָ ּב ֶהם ַה ּ ָׂשגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ְ ּב ִצ ְמצו ִּמים‬ ‫ו ַּמ ְכנִ ִ‬ ‫ְקדוֹ ׁ ִשים‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ּיו ַּכל לְ ַר ּ ְפאֹת ָּכל ַהחוֹ לִ ים‬ ‫ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם‪ַ .‬על ֵּכן ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ‪ ,‬ו ַּב ּ ֵטל ֶאת‬ ‫ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ַעל ֵאלּ ּו ַה ַּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים‪,‬‬ ‫יהם ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה‬ ‫וְ זַ ֵּכנִ י לְ ִה ְת ָק ֵרב ֲאלֵ ֶ‬ ‫יְ ַב ּ ְטל ּו ֵמ ָעלֵ ינ ּו ָּכל ַה ֶח ְר ּפוֹ ת וְ ַהבּ ו ּׁשוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבא ּו‬ ‫ָעלֵ ינ ּו ֵמ ֲח ַמת ֲעו‍ֹנוֹ ֵתינוּ‪ ,‬וְ יַ ְחזִ ֵירנ ּו ִב ְת ׁשו ָּבה‬ ‫ְ‬ ‫ׁ ְשלֵ ָמה‪ ,‬וִ ָ‬ ‫יק ְר ֵבנ ּו לַ ה' יִ ְת ָ ּב ַרך ֶ ּב ֱא ֶמת‪( :‬תפילה ד)‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫וט‬

‫תפילות ותחנונים‬ ‫ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ ,‬זַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת‬ ‫נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ִ ּבזְ ַמנּוֹ ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה‪ ,‬וְ ַעל‬ ‫יְ ֵדי ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּזֹאת נִ זְ ֶּכה ַ ּ‬ ‫(גם ֵּכן)‬ ‫לְ ֵעינַ יִ ם ּ ְפקוּחוֹ ת‪ֶ ׁ ,‬ש ָּת ִאיר ֵעינֵ נ ּו ו ְּתזַ ֵּכנ ּו לִ ְראוֹ ת‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת ּג ֶֹדל ׁ ִש ְפלו ֵּתנ ּו ו ְּפ ִחיתו ֵּתנ ּו וְ ג ֶֹדל‬ ‫רוֹ ְממו ְּת ָך וּגְ ֻד ָּל ְת ָך ִּת ְת ָ ּב ַר ְך‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה ַעל‬ ‫יְ ֵדי זֶ ה לְ ָב ֵרר וּלְ זַ ֵּכ ְך ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪,‬‬

‫ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה ָב ּה ׁשוּם ֲא ִחיזַ ת ַה ְּכ ִפירוֹ ת‬ ‫ו ִּבלְ בּ וּלֵ י ֱאמוּנָ ה ַר ֲח ָמנָ א לִ ְּצלָ ן‪ .‬וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה‬ ‫נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּבל ִמ ְּמ ָך ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת טוֹ בוֹ ת‬ ‫וַ ֲח ָס ֶד ָ‬ ‫יך ַה ְ ּגדוֹ לִ ים‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪:‬‬ ‫"לְ ַה ִ ּגיד ַ ּבבּ ֶֹקר ַח ְסדֶּ ָך וֶ ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ ת"‪.‬‬


‫זט‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫וְ נִ זְ ֶּכה ׁ ֶש ִּת ְפ ַּתח לָ נ ּו ָּכל ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה‪ַ ,‬עד‬ ‫ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה לַ ֲעבֹד אוֹ ְת ָך ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים ִמ ְק ָרא‬ ‫"פ ְתח ּו ׁ ְש ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹ י ַצדִּ יק ׁש ֵֹמר‬ ‫ׁ ֶש ָּכתוּב‪ִ ּ :‬‬ ‫"פ ְתח ּו לִ י ׁ ַש ֲע ֵרי ֶצ ֶדק ָאבֹא‬ ‫ֱא ֻמנִ ים"‪ ,‬וְ נֶ ֱא ַמר‪ִ ּ :‬‬ ‫ָבם אוֹ ֶדה יָ ּה‪ ,‬זֶ ה ַה ּ ׁ ַש ַער לַ ייָ ַצדִּ ִיקים יָ בֹא ּו‬ ‫בוֹ "‪ָ ,‬א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן‪:‬‬

‫(חלק ב תפילה י)‬

‫ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ ,‬זַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת‬ ‫נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ִ ּבזְ ַמנּוֹ ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת‪ ,‬וְ יִ ְהיֶ ה‬ ‫ָח ׁשוּב לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך ָּכ ֵאלּ ּו ִק ַ ּי ְמנ ּו ִמ ְצוָ ה זֹאת ְ ּב ָכל‬ ‫יה‪ ,‬ו ְּכ ִאלּ ּו ִכ ַּונְ נ ּו ָּכל ַה ַּכ ָּונוֹ ת‬ ‫יה וְ ִד ְקדּ ו ֶּק ָ‬ ‫ּ ְפ ָר ֶט ָ‬ ‫ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ַה ְּכלוּלוֹ ת ְ ּב ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת נֵ ר‬ ‫ֲחנֻ ָּכה‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי זֶ ה ׁ ֶש ַּת ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ָעלֵ ינ ּו‬ ‫ֶה ָא ַרת ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ּמ ִֹחין ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ִמ ּ ׁ ָש ְר ׁ ָשם‬ ‫ָה ֶעלְ יוֹ ן ַה ָּקדוֹ ׁש‪ּ ִ ,‬ב ְב ִחינַ ת לְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא ְמ ׁ ַשח‬


‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫זי‬

‫ְרבוּת ֻק ְד ׁ ָשא וּלְ ַא ְדלָ ָקא בוֹ ִצינָ א‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה‬ ‫ַעל יְ ֵדי זֶ ה לְ ַהגְ דִּ יל דַּ ְע ֵּתנ ּו ו ִּבינָ ֵתנ ּו וּלְ ַה ֲע ִמיק‬ ‫ַמ ְח ׁ ַש ְב ֵּתנ ּו לְ ָה ִבין ָּכל ָה ְר ָמזִ ים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‬ ‫ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַר ֵּמז לָ נ ּו ְב ָכל ֵעת לְ ִפי ָה ָא ָדם וּלְ ִפי‬ ‫ַה ָּמקוֹ ם וְ ַה ְ ּז ַמן‪ֶ ׁ ,‬ש ְ ּב ֻכ ָּלם ַא ָּתה ְמ ַר ֵּמז לָ נ ּו‬ ‫ְר ָמזֶ ָ‬ ‫ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים לְ ִה ְת ָק ֵרב לַ ֲעבוֹ ָד ֶת ָך‪,‬‬ ‫יך‬ ‫וּלְ ַא ְד ָ ּב ָקא‬

‫ַמ ְח ׁ ַש ְב ֵּתנ ּו‬

‫ְ ּב ָעלְ ָמא‬

‫ְד ָא ֵתי‬

‫ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה ַעל יְ ֵדי זֶ ה לְ ַה ֲעלוֹ ת‬ ‫וּלְ ָה ִקים ְ ּב ִחינַ ת ַרגְ לֵ י ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ַה ְּמלֻ ָ ּב ׁ ִשין ְ ּבזֶ ה‬ ‫ָהעוֹ לָ ם ְ ּב ָכל ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם‪:‬‬

‫(השמטות‪,‬‬

‫תפילה כג)‬

‫ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ ,‬זַ ֵּכנ ּו לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת‬ ‫נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ְ ּב ׁ ֶש ֶמן‪ ,‬וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַת ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך‬ ‫ָעלֵ ינ ּו ֶה ָא ָרה גְ דוֹ לָ ה ֵמ ַה ּ ׁ ִשי"ן ַעיִ "ן נְ הוֹ ִרין ׁ ֶשל‬


‫חי‬

‫ִל ּק ּו ֵטי‬

‫חנוכה‬

‫ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים‪ ,‬וִ ֻיק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬יָ ֵאר‬ ‫יְ יָ ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ‬ ‫יח ֶ ּנ ָךּ "‪ .‬וְ ַתזְ ִמין לָ נ ּו ַפ ְרנָ ָס ֵתינ ּו‬ ‫יך וִ ֻ‬ ‫ְ ּב ֶרוַ ח ו ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה‪ּ ְ ,‬בא ֶֹפן ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך‬ ‫ֲא ִכילָ ֵתינ ּו ו ַּפ ְרנָ ָס ֵתינ ּו יִ ְהיֶ ה ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּגלּ וּת‬ ‫יפין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים‪,‬‬ ‫אוֹ רוֹ ת ַה ַּמ ִּק ִ‬ ‫וִ ֻיק ַ ּים ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬לְ ַה ְצ ִהיל ּ ָפנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ֶמן‬ ‫וְ לֶ ֶחם לְ ַבב ֱאנוֹ ׁש יִ ְס ָעד"‪:‬‬

‫(השמטות‪ ,‬תפילה לז)‬

‫מעוניין לקבל את הקונטרס הזה בדוא"ל ?‬

‫שלח את הכתובת שלך ל‪:‬‬ ‫‪oratzadik@gmail.com‬‬


‫ליקוטי עצות‬ ‫א‪ .‬על ידי מצות נר חנוכה מכיר כבוד השם יתברך‬ ‫ונתעלה ונתגדל כבודו בעולם‪ ,‬ומעוררין הרחוקים‬ ‫לשוב לשם יתברך וזוכין ליראה ולשלום בית ולתפילה‪,‬‬ ‫ונתבטל המחלוקות ולשון הרע‪ ,‬ונמשך שלום הכללי בכל‬ ‫העולמות‪:‬‬ ‫ב‪ .‬על ידי מצות הדלקת נר חנוכה ממשיכין על עצמו‬ ‫הדעת הקדוש שהיא בחינת שמן הטוב‪ ,‬שהיא בחינת‬ ‫זיכרון‪ ,‬דהיינו לזכור תמיד בעלמא דאתי בכלל ובפרט‪:‬‬ ‫ג‪ .‬ימי חנוכה הם ימי הודאה והלל‪ ,‬שזה עיקר שעשוע‬ ‫עולם הבא‪ ,‬ועל ידי זה זוכין שיאיר האמת‪ ,‬דהיינו להתפלל‬ ‫באמת וללמוד תורה באמת מפי רב אמתי‪ ,‬ולעשות‬ ‫שידוכים אמתיים שכל זה הם שלשה קווי האמת‪ ,‬והם‬ ‫מאירין לכל חלקי הדיבור ומשלימין הדיבור‪ .‬ועל ידי זה‬ ‫זוכין להמשיך הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי‬ ‫החל‪ ,‬שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט יתברך‪ .‬וכל אלו‬ ‫התיקונים נמשכין על ידי הדלקת נר חנוכה ועל ידי הלל‬ ‫והודאה של חנוכה‪ ,‬אשרי הזוכה לחנוכה כזה‪ ,‬להמשיך בו‬ ‫כל תיקונים הנוראים האלו‪:‬‬


‫ד‪ .‬כפי מה שזוכה כל אחד לפעול ביום כיפור בקשת‬ ‫"סלח נא" וכו' כמו כן הוא זוכה לקדושת חנוכה‪ ,‬כי‬ ‫קדושת חנוכה נמשך על ידי הסליחה של יום הכיפורים‪,‬‬ ‫כי חנוכה הוא בחינת חנוכת הבית המקדש‪ ,‬שעל ידי‬ ‫מצות חנוכה אנו ממשיכין על עצמנו קדושת הבית‬ ‫המקדש‪ ,‬שזה זוכין על ידי הסליחה על העוונות שפועלין‬ ‫ביום הכיפורים‪ ,‬כמבואר בפנים‪ .‬ועיקר קדושת הבית‬ ‫המקדש שממשיכין בחנוכה הוא לזכות לדעת הקדוש‬ ‫לידע ולהודיע‪ ,‬כי ה' הוא האלקים ולזכות לצאת על ידי‬ ‫זה מעוונות‪ ,‬שזהו עיקר הרחמנות על ישראל‪ ,‬ולהמשיך‬ ‫הארת הדעת הקדוש לבנים ותלמידים לדורות לנצח‪,‬‬ ‫ולזכות על ידי זה להשגת המקיפין הקדושים שהם עיקר‬ ‫שעשוע עולם הבא‪ ,‬שהם נמשכין על ידי הדלקת השמן‬ ‫הקדוש של נר חנוכה‪ ,‬ולזכות על ידי זה לפרנסה קדושה‬ ‫הנמשכת מרצון העליון‪ ,‬שיכולין לזכות על ידה בשעת‬ ‫האכילה להארת הרצון המופלג‪ ,‬שיכסוף וישתוקק לשם‬ ‫יתברך ברצון מופלג בלי שיעור‪.‬‬

‫ומאליו יבין האדם שחנוכה כזה אי אפשר לזכות כי‬ ‫אם על ידי התקרבות לרב ומנהיג שהוא רחמן אמתי‪,‬‬ ‫אשרי הזוכה למצוא אותו‪:‬‬


‫סדר הדלקת נרות חנוכה‬ ‫הריני מקשר עצמי בהדלקת נרות חנוכה לכל‬ ‫הצדיקים האמתיים שבדורנו ולכל הצדיקים‬ ‫האמתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה‬ ‫ובפרט לרבינו הקדוש צדיק יסוד עולם נ'חל‬ ‫נ'ובע מ'קור ח'כמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו‬ ‫יגן עלינו ועל כל ישראל אמן‪:‬‬

‫תפילה מהגה"ק ר׳ צבי אלימלך מדינוב בעל בני יששכר‬ ‫זצוק"ל‪:‬‬ ‫ְל ׁ ֵשם יִ חוּד ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ‬ ‫יך הוּא ו ׁ ְּש ִכינְ ֵּת ּה‪ּ ִ ,‬ב ְד ִחיל ּו‬ ‫ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחילוּ‪ ,‬לְ יַ ֵחד ׁ ֵשם י"ה‬ ‫ְ ּבו"ה ְ ּביִ חו ָּדא ׁ ְשלִ ים ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל‪ִ .‬הנְ נִ י ְמ ַכ ֵּון‬ ‫ְ ּב ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ֲחנו ָּּכה לְ ַקיֵ ם ִמ ְצוַ ת בּ וֹ ְר ִאי ַּכ ֲא ׁ ֶשר‬


‫בכ‬

‫סדר הדלקת נרות‬

‫ִצ ּווּנִ י ֲח ָכ ֵמינ ּו ז"ל לְ ַת ֵקן ֶאת ׁשוֹ ְר ׁ ָשה ְ ּב ָמקוֹ ם‬ ‫ֶעלְ יוֹ ן‪ :‬ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי‬

‫ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲח ׁשו ָּבה ו ְּמ ֻק ֶ ּבלֶ ת ו ְּמ ֻר ָּצה לְ ָפנֶ ָ‬ ‫יך‬ ‫ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ֲחנו ָּּכה ְּכ ִאלּ ּו ִּכ ַּונְ ִּתי ָּכל ַה ַּכ ָּונוֹ ת‬ ‫ׁ ֶש ִּכ ְּונ ּו ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְמ ׁ ָש ְר ֵתי ַה ׁ ֵשם ְ ּב ֵעת ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱער ּו‬ ‫לַ ָּמוֶ ת נַ ְפ ׁ ָשם ִ ּב ׁ ְש ִביל ְּכבוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך ַהגָ דוֹ ל ַה ִ ּגבּ וֹ ר‬ ‫וְ ַהנּוֹ ָרא‪ .‬וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ‬ ‫יך ָה ַר ִ ּבים עוֹ ַר ְר ָּת נִ ְצ ֲח ָך‬ ‫אכת‬ ‫יהם וּלְ נַ ֵצ ַח ַעל ְמלֶ ֶ‬ ‫יהם לְ נַ ֵּצ ַח ֶאת אוֹ יְ ֵב ֶ‬ ‫ֲעלֵ ֶ‬ ‫ֵ ּבית יְ הֹוָ ה‪ ,‬וְ ִהנְ נִ י עוֹ שֶׂ ה ַעל דַּ ְע ָּתם וְ ַעל ַּכ ָּונָ ָתם‬ ‫וְ ַעל דַּ ַעת ָּכל ַה ַצדִּ ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּבאוֹ תוֹ‬ ‫ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּ ַפ ְע ָּת לָ ֶהם נִ ֶּס ָ‬ ‫יך וְ זָ כ ּו לֵ אוֹ ר ְ ּבאוֹ ר‬ ‫ַה ַח ִ ּיים‪ ,‬וְ ַעל דַּ ַעת ָּכל ַה ַּצדִּ ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים‬ ‫יהם וַ ֲעשִׂ ָ ּי ִתי ַּכ ֲעשִׂ ָ ּי ָתם‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ְ ּבדוֹ רוֹ ֵתינוּ‪ ,‬ו ִּפי ְּכ ִפ ֶ‬ ‫ו ִּבזְ כוּת ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּזֹאת ְּתזַ ֵּכנ ּו לְ נַ ֵּצ ַח ֶאת אוֹ יְ ֵבינ ּו‬ ‫אכת ֵ ּבית יְ הֹוָ ה‪ ,‬וְ גַ ֵּלה ְּכבוֹ ד‬ ‫וּלְ נַ ֵּצ ַח ַעל ְמלֶ ֶ‬ ‫ַמלְ כו ְּת ָך ָעלֵ ינ ּו ְמ ֵה ָרה וְ ל ֹא יָ מו ּׁש ַה ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפינ ּו‬


‫סדר הדלקת נרות‬

‫גכ‬

‫ו ִּמ ּ ִפי זַ ְר ֵעינ ּו ו ִּמ ּ ִפי זֶ ַרע זַ ְר ֵעינ ּו ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם‪,‬‬ ‫וְ נִ זְ ֶּכה לְ ָבנִ ים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ָא ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן‪.‬‬ ‫ַקדְּ ׁ ֵשנ ּו ְ ּב ִמ ְצו ֶֹת ָ‬ ‫יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך שַׂ ְ ּב ֵענ ּו‬

‫ִמטו ֶּב ָך וְ שַׂ ַּמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִ ּב ׁ‬ ‫ישו ָּע ֶת ָך וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּבנ ּו‬ ‫לְ ָע ְב ְד ָך ֶ ּב ֱא ֶמת‪ְ .‬מל ְֹך ַעל ָּכל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ ִ ּב ְכבוֹ ֶד ָך‬ ‫וְ ִה ָ ּנשֵׂ א ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ִ ּב ָיק ֶר ָך וְ הוֹ ַפע ַ ּב ֲה ַדר ְ ּגאוֹ ן‬ ‫ֻע ֶ ּז ָך ַעל ָּכל יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצ ָך‪ ,‬וְ יֵ ַדע ָּכל ּ ָפעוּל ִּכי‬ ‫ֹאמר‬ ‫ַא ָּתה ְפ ַעלְ ּתוֹ וְ יָ ִבין ָּכל יְ ִציר ִּכי ַא ָּתה יְ ַצ ְר ּתוֹ וְ י ַ‬ ‫ּכֹל ֲא ׁ ֶשר נְ ׁ ָש ָמה ְב ַא ּפ"וֹ בגי' חנוכ"ה יְ הֹוָ "ה‬ ‫ֱאל ֵֹה"י יִ שְׂ ָר ֵא"ל ֶמלֶ ְ‬ ‫"ך ו ַּמלְ כוּת"וֹ ַ ּב ּכֹ"ל ָמ ׁ ָשלָ "ה‬ ‫בגי' כ"ו פעמים חנ"ה אותיות חנוכ"ה‪ ,‬ובגי'‬ ‫מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן כה"ן גדו"ל חשמנא"י‬ ‫ובני"ו‪ָ .‬א ֵמן נֶ ַצח ֶסלָ ה וָ ֶעד‪:‬‬


‫דכ‬

‫סדר הדלקת נרות‬

‫לפני ההדלקה מברכים להדליק נר ושעשה נסים ובערב‬ ‫הראשון מוסיפים ברכת שהחיינו‪:‬‬

‫ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָ ּונ ּו ְל ַה ְד ִליק‬ ‫נֵ ר ֲחנֻ ָּכה‪:‬‬ ‫ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם‬ ‫ׁ ֶש ָעשָׂ ה נִ ִּסים ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם‬ ‫ַּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה‪:‬‬ ‫בלילה הראשון מוסיפים‪:‬‬

‫ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם‬ ‫יענ ּו ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה‪:‬‬ ‫ׁ ֶש ֶה ֱחיָ נ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָ‬


‫סדר הדלקת נרות‬

‫הכ‬

‫אחרי שהדליק הנר הראשון משמאל יאמר זאת‬ ‫כשמדליק השאר‪:‬‬ ‫ַה ֵּנרוֹ ת ַה ָּלל ּו ָאנ ּו ַמ ְדלִ ִיקין ַעל ַה ִ ּנ ִּסים וְ ַעל‬ ‫וְ ַעל‬ ‫ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת‬ ‫וְ ַעל‬ ‫ַה ִ ּנ ְפלָ אוֹ ת‬ ‫ית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְ ּז ַמן‬ ‫ַה ִּמלְ ָחמוֹ ת‪ֶ ׁ .‬ש ָעשִׂ ָ‬ ‫ַה ֶ ּזה‪ַ .‬על יְ ֵדי ּכ ֲֹהנֶ ָ‬ ‫יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪ .‬וְ ָכל ִמ ְצוַ ת ׁ ְשמוֹ נַ ת‬ ‫יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה‪ַ .‬ה ֵ ּנרוֹ ת ַה ָּלל ּו ק ֶֹד ׁש ֵהם‪ .‬וְ ֵאין לָ נ ּו ְר ׁשוּת‬ ‫לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם‪ֶ .‬א ָּלא לִ ְראוֹ ָתם ִ ּבלְ ָבד‪ְּ .‬כ ֵדי‬ ‫לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל נִ ֶּס ָ‬ ‫יך וְ ַעל‬ ‫נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ‬ ‫יך וְ ַעל יְ ׁשו ָּע ֶת ָך‪:‬‬ ‫יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָעלֵ ינ ּו ו ַּמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו‬ ‫ִו ִ‬ ‫ּכוֹ נְ נָ ה ָעלֵ ינ ּו ו ַּמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נֵ הוּ‪ :‬י ֹ ֵשׁב‬ ‫ְ ּב ֵס ֶתר ֶעלְ יוֹ ן ְ ּב ֵצל ׁ ַשדַּ י יִ ְתלוֹ נָ ן‪ :‬א ַֹמר לַ יהֹוָ ה ַמ ְח ִסי‬ ‫ו ְּמצו ָּד ִתי ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח בּ וֹ ‪ִּ :‬כי הוּא יַ ִּצילְ ָך ִמ ּ ַפח‬ ‫יָ קו ּׁש ִמדֶּ ֶבר ַהוּוֹ ת‪ּ ְ :‬ב ֶא ְב ָרתוֹ יָ ֶס ְך לָ ְך וְ ַת ַחת ְּכנָ ָפיו‬

‫ֶּת ְח ֶסה ִצ ָ ּנה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמ ּתוֹ ‪ :‬ל ֹא ִת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד‬


‫וכ‬

‫סדר הדלקת נרות‬

‫לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עוּף יוֹ ָמם‪ִ :‬מדֶּ ֶבר ָ ּבא ֶֹפל יַ ֲהל ְֹך ִמ ֶּק ֶטב‬ ‫ימינֶ ָך‬ ‫יָ ׁשוּד ָצ ֳה ָריִ ם‪ :‬יִ ּפֹל ִמ ִּצדְּ ָך ֶאלֶ ף ו ְּר ָב ָבה ִמ ִ‬ ‫יך ל ֹא יִ ָ ּג ׁש‪ַ :‬רק ְ ּב ֵעינֶ ָ‬ ‫ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ַת ִ ּביט וְ ׁ ִש ֻּל ַמת ְר ׁ ָש ִעים‬

‫ִּת ְר ֶאה‪ִּ :‬כי ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַמ ְח ִסי ֶעלְ יוֹ ן שַׂ ְמ ָּת ְמעוֹ נֶ ָך‪:‬‬ ‫ל ֹא ְת ֻא ֶ ּנה ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב ְ ּב ָא ֳהלֶ ָך‪ִּ :‬כי‬ ‫ַמלְ ָא ָכיו יְ ַצ ֶּוה ָּל ְך לִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ְ ּב ָכל דְּ ָר ֶכ ָ‬ ‫יך‪ַ :‬על ַּכ ּ ַפיִ ם‬ ‫יִ ּ ָׂשאוּנְ ָך ּ ֶפן ִּתגּ וֹ ף ָ ּב ֶא ֶבן ַרגְ לֶ ָך‪ַ :‬על ׁ ַש ַחל וָ ֶפ ֶתן‬ ‫ִּת ְדר ְֹך ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר וְ ַת ִ ּנין‪ִּ :‬כי ִבי ָח ׁ ַשק וַ ֲא ַפ ְּל ֵטה ּו‬ ‫ֲאשַׂ ְ ּג ֵבה ּו ִּכי יָ ַדע ׁ ְש ִמי‪ :‬יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ ה ּו ִע ּמוֹ ָאנ ִֹכי‬ ‫יעה ּו‬ ‫ְב ָצ ָרה ֲא ַח ְּל ֵצה ּו וַ ֲא ַכ ְ ּב ֵדהוּ‪ :‬א ֶֹר ְך יָ ִמים ַאשְׂ ִ ּב ֵ‬ ‫וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ‬ ‫יעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו‬ ‫ישו ָּע ִתי‪ :‬א ֶֹר ְך יָ ִמים ַאשְׂ ִ ּב ֵ‬ ‫ִ ּב ׁ‬ ‫ישו ָּע ִתי‪:‬‬ ‫ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר ֲחנֻ ַּכת ַה ַ ּביִ ת לְ ָדוִ ד‪ֲ :‬ארוֹ ִמ ְמ ָך יְ הֹוָ ה‬ ‫יתנִ י וְ ל ֹא שִׂ ַּמ ְח ָּת אֹיְ ַבי לִ י‪ :‬יְ הֹוָ ה‬ ‫ִּכי ִד ִּל ָ‬ ‫ָ‬ ‫ית ִמן‬ ‫ֱאל ָֹהי ׁ ִש ַּו ְע ִּתי ֵאלֶ יך וַ ִּת ְר ּ ָפ ֵאנִ י‪ :‬יְ הֹוָ ה ֶה ֱעלִ ָ‬


‫סדר הדלקת נרות‬

‫זכ‬

‫יתנִ י ִמ ָ ּי ְר ִדי בוֹ ר‪ :‬זַ ְּמר ּו לַ יהֹוָ ה‬ ‫ׁ ְשאוֹ ל נַ ְפ ׁ ִשי ִח ִ ּי ַ‬ ‫ֲח ִס ָידיו וְ הוֹ ד ּו לְ זֵ ֶכר ָק ְד ׁשוֹ ‪ִּ :‬כי ֶרגַ ע ְ ּב ַא ּפוֹ ַח ִ ּיים‬ ‫ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ‪ּ ָ .‬ב ֶע ֶרב יָ לִ ין ֶ ּב ִכי וְ לַ בּ ֶֹקר ִר ָ ּנה‪ :‬וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי‬ ‫ְב ׁ ַשלְ וִ י ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט לְ עוֹ לָ ם‪ :‬יְ הֹוָ ה ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך ֶה ֱע ַמ ְד ָּתה‬ ‫יתי נִ ְב ָהל‪ֵ :‬אלֶ ָ‬ ‫לְ ַה ְר ִרי עֹז‪ִ .‬ה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ ָ‬ ‫יך יְ הֹוָ ה‬ ‫יך ָהיִ ִ‬

‫ֶא ְק ָרא וְ ֶאל ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַח ָ ּנן‪ַ :‬מה ֶ ּב ַצע ְ ּב ָד ִמי ְ ּב ִר ְד ִּתי‬ ‫ֶאל ׁ ַש ַחת ֲהיוֹ ְד ָך ָע ָפר ֲהיַ ִ ּגיד ֲא ִמ ֶּת ָך‪ְ ׁ :‬ש ַמע יְ הֹוָ ה‬ ‫וְ ָח ֵ ּננִ י יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹזֵ ר לִ י‪ָ :‬ה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ּ ְפ ִדי לְ ָמחוֹ ל לִ י‬ ‫ּ ִפ ַּת ְח ָּת שַׂ ִּקי וַ ְּת ַא ְ ּז ֵרנִ י שִׂ ְמ ָחה‪ :‬לְ ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְר ָך ָכבוֹ ד‬ ‫וְ ל ֹא יִ דּ ֹם יְ הֹוָ ה ֱאל ַֹהי לְ עוֹ לָ ם אוֹ ֶדךָּ ‪:‬‬ ‫ַל ְמנַ צֵּ ַח ִ ּבנְ גִ ינוֹ ת ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר‪ֱ :‬אל ִֹהים יְ ָח ֵ ּננ ּו‬ ‫יב ְר ֵכנוּ‪ .‬יָ ֵאר ּ ָפנָ יו ִא ָּתנוּ‪ֶ .‬סלָ ה‪ :‬לָ ַד ַעת‬ ‫וִ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָ ּב ָא ֶרץ דַּ ְר ֶּכ ָך‪ּ ְ .‬ב ָכל גּ וֹ יִ ם יְ ׁשו ָּע ֶתך‪ :‬יוֹ דוּך ַע ִּמים‬ ‫ֱאל ִֹהים‪ .‬יוֹ דו ָּך ַע ִּמים ֻּכ ָּלם‪ :‬יִ שְׂ ְמח ּו וִ ַיר ְ ּננ ּו לְ ֻא ִּמים‪.‬‬ ‫ִּכי ִת ׁ ְש ּפֹט ַע ִּמים ִמ ׁ‬ ‫יש ֹר‪ .‬וּלְ ֻא ִּמים ָ ּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם‬


‫חכ‬

‫סדר הדלקת נרות‬

‫ֶסלָ ה‪ :‬יוֹ דו ָּך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים‪ .‬יוֹ דו ָּך ַע ִּמים ֻּכ ָּלם‪:‬‬ ‫ֶא ֶרץ נָ ְתנָ ה יְ בוּלָ ּה‪ .‬יְ ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ‪ :‬יְ ָב ְר ֵכנ ּו‬ ‫ֱאל ִֹהים‪ .‬וְ יִ ְירא ּו אוֹ תוֹ ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ‪:‬‬

‫ַר ְּננ ּו ַצדִּ ִיקים ַ ּביהוָ ה לַ יְ ׁ ָש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ָּלה‪.‬‬ ‫הוֹ ד ּו לַ יהוָ ה ְ ּב ִכנּוֹ ר ְ ּבנֵ ֶבל ָעשׂ וֹ ר זַ ְּמר ּו‬ ‫יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתרו ָּעה‪.‬‬ ‫לוֹ ‪ִ ׁ .‬שיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ֵה ִ‬ ‫ִּכי יָ ׁ ָשר דְּ ַבר יְ הֹוָ ה וְ ָכל ַמ ֲעשֵׂ ה ּו ֶ ּב ֱאמוּנָ ה‪.‬‬ ‫א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֶח ֶסד יְ הֹוָ ה ָמלְ ָאה‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪ּ ִ .‬ב ְד ַבר יְ הֹוָ ה ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲעשׂ ּו ו ְּברו ַּח ּ ִפיו‬ ‫ָּכל ְצ ָב ָאם‪ּ .‬כֹנֵ ס ַּכ ֵ ּנד ֵמי ַה ָ ּים נ ֵֹתן ְ ּבאוֹ ָצרוֹ ת‬ ‫ְּתהוֹ מוֹ ת‪ .‬יִ ְירא ּו ֵמיְ הֹוָ ה ָּכל ָה ָא ֶרץ ִמ ֶּמ ּנ ּו יָ גוּר ּו‬ ‫ָּכל י ֹ ְשׁ ֵבי ֵת ֵבל‪ִּ .‬כי הוּא ָא ַמר וַ ֶ ּי ִהי הוּא ִצ ָּוה‬ ‫וַ ַ ּי ֲעמֹד‪ .‬יְ הֹוָ ה ֵה ִפיר ֲע ַצת גּ וֹ יִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת‬ ‫ַע ִּמים‪ֲ .‬ע ַצת יְ הֹוָ ה לְ עוֹ לָ ם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת‬


‫סדר הדלקת נרות‬

‫טכ‬

‫לִ בּ וֹ לְ דֹר וָ דֹר‪ַ .‬א ׁ ְש ֵרי ַהגּ וֹ י ֲא ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאל ָֹהיו‬ ‫ָה ָעם ָ ּב ַחר לְ נַ ֲחלָ ה לוֹ ‪ִ .‬מ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ִ ּביט יְ הֹוָ ה‬ ‫ָר ָאה ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם‪ִ .‬מ ְּמכוֹ ן ׁ ִש ְב ּתוֹ‬ ‫יח ֶאל ָּכל י ֹ ְשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ‪ַ .‬ה ּי ֵֹצר יַ ַחד לִ ָ ּבם‬ ‫ִה ׁ ְש ִ ּג ַ‬ ‫יהם‪ֵ .‬אין ַה ֶּמלֶ ְך נוֹ ׁ ָשע‬ ‫ַה ֵּמ ִבין ֶאל ָּכל ַמ ֲעשֵׂ ֶ‬ ‫ְ ּב ָרב ָחיִ ל ִ ּגבּ וֹ ר ל ֹא יִ ָ ּנ ֵצל ְ ּב ָרב ּכ ַֹח‪ֶ ׁ .‬ש ֶקר ַה ּסוּס‬ ‫לִ ְת ׁשו ָּעה ו ְּבר ֹב ֵחילוֹ ל ֹא יְ ַמ ֵּלט‪ִ .‬ה ֵ ּנה ֵעין‬ ‫יְ הֹוָ ה ֶאל יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסדּ וֹ ‪ .‬לְ ַה ִּציל‬ ‫ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ׁ ָשם וּלְ ַח ּיוֹ ָתם ָ ּב ָר ָעב‪ .‬נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִח ְּכ ָתה‬ ‫לַ יהוָ ה ֶעזְ ֵרנ ּו ו ָּמגִ ֵ ּננ ּו הוּא‪ִּ .‬כי בוֹ יִ שְׂ ַמח לִ ֵ ּבנ ּו‬ ‫ִּכי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ָב ָט ְחנוּ‪ .‬יְ ִהי ַח ְסדְּ ָך יְ הֹוָ ה‬ ‫ָעלֵ ינ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ַחלְ נ ּו לָ ְך‪:‬‬ ‫אומרים אנא בכח שש פעמים ובפעם השביעי מנגנים‪:‬‬ ‫ָ‬ ‫ָא ָ ּנא ְ ּבכ ַֹח ְ ּג ֻד ַּלת יְ ִמינְ ך ַּת ִּתיר ְצרו ָּרה‪ .‬אב"ג ית"ץ‬


‫ל‬

‫סדר הדלקת נרות‬

‫ַק ֵ ּבל ִר ַ ּנת ַע ְּמ ָך שַׂ ְ ּג ֵבנ ּו ַט ֲה ֵרנ ּו נוֹ ָרא‪.‬‬ ‫נָ א גִ בּ וֹ ר דּ וֹ ְר ׁ ֵשי יִ חו ְּד ָך ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרם‪.‬‬ ‫ָ ּב ְר ֵכם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמלֵ ם‪.‬‬ ‫ֲח ִסין ָקדוֹ ׁש ְ ּברוֹ ב טו ְּב ָך נַ ֵהל ֲע ָד ֶת ָך‪.‬‬ ‫יָ ִחיד ֵ ּג ֶאה לְ ַע ְּמ ָך ּ ְפנֵ ה זוֹ ְכ ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶת ָך‪.‬‬

‫קר"ע שט"ן‬ ‫נג"ד יכ"ש‬ ‫בט"ר צת"ג‬ ‫חק"ב טנ"ע‬ ‫יג"ל פז"ק‬

‫ּש ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנ ּו יוֹ ֵד ַע ַּת ֲעלוּמוֹ ת‪ .‬שק"ו צי"ת‬ ‫ׁ ַשוְ ָע ֵתנ ּו ַק ֵ ּבל ו ׁ ְ‬

‫(בלחש‪ּ ָ ):‬ברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד‪:‬‬ ‫ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת לְ ָדוִ ד ִה ֵ ּנה ַמה ּטוֹ ב ו ַּמה ָ ּנ ִעים‬ ‫ׁ ֶש ֶבת ַא ִחים ַ ּגם יָ ַחד‪ַּ :‬כ ּ ׁ ֶש ֶמן ַה ּטוֹ ב ַעל‬ ‫ָהר ׁ‬ ‫ֹאש י ֵֹרד ַעל ַה ָ ּז ָקן זְ ַקן ַא ֲהר ֹן ׁ ֶש ּי ֵֹרד ַעל ּ ִפי‬ ‫ִמדּ וֹ ָתיו‪ְּ :‬כ ַטל ֶח ְרמוֹ ן ׁ ֶש ּי ֵֹרד ַעל ַה ְר ֵרי ִצ ּיוֹ ן ִּכי ׁ ָשם‬ ‫ִצ ָּוה יְ הֹוָ ה ֶאת ַה ְ ּב ָר ָכה ַח ִ ּיים ַעד ָהעוֹ לָ ם‪:‬‬ ‫ָמעוֹ ז צוּר יְ ׁשו ָּע ִתי לְ ָך נָ ֶאה לְ ׁ ַש ֵ ּב ַח‪ִּ .‬ת ּכוֹ ן ֵ ּבית‬ ‫ְּת ִפ ָּל ִתי וְ ׁ ָשם ּתוֹ ָדה נְ זַ ֵ ּב ַח‪ .‬לְ ֵעת ָּת ִכין ַמ ְט ֵ ּב ַח‬


‫סדר הדלקת נרות‬

‫אל‬

‫ִמ ָּצר ַה ְמנַ ֵ ּב ַח‪ָ .‬אז ֶאגְ מוֹ ר ְ ּב ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר ֲחנֻ ַּכת‬ ‫ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח‪:‬‬ ‫ָרעוֹ ת שָׂ ְב ָעה נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּביָ גוֹ ן ּכ ִֹחי ִּכלָ ה‪ַ .‬ח ַ ּיי ָמ ְרר ּו‬ ‫ְ ּבקו ׁ ִּשי ְ ּב ׁ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כוּת ֶעגְ לָ ה‪ .‬ו ְּביָ דוֹ‬ ‫ַה ְ ּגדוֹ לָ ה הוֹ ִציא ֶאת ַה ְּסגֻ ָּלה‪ֵ .‬חיל ּ ַפ ְרעֹה וְ ָכל זַ ְרעוֹ‬ ‫יָ ְרד ּו ְכ ֶא ֶבן ִ ּב ְמצוּלָ ה‪:‬‬ ‫יאנִ י וְ גַ ם ׁ ָשם ל ֹא ׁ ָש ַק ְט ִּתי‪ .‬ו ָּבא‬ ‫ְּד ִביר ָק ְד ׁשוֹ ֱה ִב ַ‬ ‫נוֹ גֵ שׂ וְ ִהגְ לַ נִ י‪ִּ .‬כי זָ ִרים ָע ַב ְד ִּתי‪ .‬וְ יֵ ין ַר ַעל‬ ‫ָמ ַס ְכ ִּתי ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ָע ַב ְר ִּתי‪ֵ .‬קץ ָ ּב ֶבל‪ .‬זְ ֻר ָ ּב ֶבל‪ .‬לְ ֵקץ‬ ‫ׁ ִש ְב ִעים נוֹ ׁ ָש ְע ִּתי‪:‬‬ ‫ְּכרוֹ ת קוֹ ַמת ְ ּברוֹ ׁש ִ ּב ֵּק ׁש ֲאגָ גִ י ֶ ּבן ַה ְּמ ָד ָתא‪.‬‬ ‫וְ נִ ְהיָ ָתה לוֹ לְ ַפח וּלְ מוֹ ֵק ׁש לְ מוֹ ֵק ׁש וְ גַ ֲאוָ תוֹ‬ ‫נִ ׁ ְש ָ ּב ָתה‪ .‬ר ׁ‬ ‫ית‪ .‬ר ֹב‬ ‫את‪ .‬וְ אוֹ יֵ ב ׁ ְשמוֹ ָמ ִח ָ‬ ‫ֹאש יְ ִמינִ י נִ ּ ֵׂש ָ‬ ‫ית‪:‬‬ ‫ָ ּבנָ יו וְ ִקנְ יָ נָ יו ַעל ָה ֵעץ ָּתלִ ָ‬


‫סדר הדלקת נרות‬

‫בל‬

‫ימי ַח ׁ ְש ַמ ִ ּנים‪ .‬ו ָּפ ְרצ ּו‬ ‫יְ ָונִ ים נִ ְק ְ ּבצ ּו ָעלַ י ֲאזַ י ִ ּב ֵ‬ ‫חוֹ מוֹ ת ִמגְ דָּ לַ י וְ ִט ְּמא ּו ָּכל ַה ּ ׁ ְש ָמנִ ים‪.‬‬ ‫ו ִּמנּוֹ ַתר ַקנְ ַק ִ ּנים נַ ֲעשֶׂ ה נֵ ס לַ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ִ ּנים‪ּ ְ .‬בנֵ י ִבינָ ה יְ ֵמי‬ ‫ׁ ְשמוֹ נָ ה ָק ְבע ּו ׁ ִשיר ו ְּרנָ נִ ים‪:‬‬ ‫ֲחשׂ וֹ ף זְ רוֹ ַע ָק ְד ׁ ֶש ָך וְ ָק ֵרב ֵקץ ַהיְ ׁשו ָּעה‪ .‬נְ ק ֹם‬ ‫נִ ְק ַמת ַדם ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך ֵמ ֻא ָּמה ָה ְר ׁ ָש ָעה‪ִּ .‬כי‬ ‫ימי ָה ָר ָעה‪ .‬דְּ ֵחה‬ ‫ָא ְר ָכה לָ נ ּו ַה ּ ׁ ָש ָעה‪ .‬וְ ֵאין ֵקץ לִ ֵ‬ ‫ַא ְדמוֹ ן ְ ּב ֵצל ַצלְ מוֹ ן ָה ֵקם לָ נ ּו רוֹ ֶעה ׁ ִש ְב ָעה‪:‬‬

‫לע"נ‪:‬‬

‫לזיווג הגון‪:‬‬

‫ר' יהודה אריה לייב ישראל יוסף בן‬ ‫שיינא ליבא‬ ‫ב"ר אברהם יעקב‬

‫להצלחת‪:‬‬ ‫ברוריה בת תמר‬ ‫בעילום‬

‫התורם‬

‫ר' יחיאל מאיר ב"ר מרדכי צבי בן רחל‬ ‫זיסל‬ ‫הלל‬

‫שם‬

‫ר' אברהם ב"ר נתן בן פיגא אדל‬ ‫הדסה‬ ‫נחמן‬

‫לרפואת‪:‬‬

‫ישי נריה בן גילה‬ ‫שמחה‬

‫אופק רפאל בן רות‬

אור הצדיק - חנוכה  
אור הצדיק - חנוכה  

על חנוכה מרבי נחמן

Advertisement