Page 1

‫ק ּונְ ְט ֵרס‬

‫לִ קּ ּוטֵ י ְּת ִפלּ וֹ ת‬

‫ל"ג בעומר‬ ‫מופץ חינם לזיכוי הרבים על ידי‬

‫מכון אור הצדיק‬

‫להפצת אור הננמ"ח מברסלב‬


‫חוברת זו מחולקת חינם‬ ‫לזיכוי הרבים‬ ‫כל הרוצה ליטול חלק במפעל קדוש זה‬ ‫להצלחת לרפואת או לעלוי נשמת‪ ,‬וכן להארות‬ ‫והערות יכול ליצור קשר בטלפון‬

‫‪057-3155472‬‬ ‫מופץ לכבוד‬ ‫רבינו הקדוש אור האורות סבא דסבין‬ ‫הנ׳חל נ׳ובע מ׳קור ח׳כמה‬

‫רבי נחמן בן פיגא‬

‫זכותו תגן עלינו אמן‬ ‫לע"נ‬

‫משה חי בן לאה‬ ‫מרים בת צפורה‬ ‫לרפואת‬

‫אופק רפאל בן רות‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ג‬

‫מאמר לכו חזו‬ ‫לְ כ ּו ֲחז ּו ִמ ְפ ֲעלוֹ ת ה'‪ִ ,‬ה ְת ַ ּגלּ וּת נִ ְפלָ א‬ ‫ִמ ּסוֹ ד ְ ּג ֻד ַּלת ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן‬ ‫ֶ ּבן יוֹ ָחאי זַ "ל‪:‬‬ ‫יח ׁ ֶשלּ ֹא‬ ‫ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן יוֹ ָחאי ִה ְב ִט ַ‬ ‫ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ּתוֹ ָרה ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ַעל יָ דוֹ ‪,‬‬ ‫ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה‬

‫(ש ָ ּבת‬ ‫ַׁ‬

‫קלח‪ְּ :):‬כ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לַ ֶּכ ֶרם ְ ּביַ ְבנֶ ה ָא ְמרוּ‪:‬‬ ‫ֲע ִת ָידה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ָא ַמר‬ ‫ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ָחאי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח‪ֶ ׁ ,‬ש ֶ ּנ ֱא ַמר‬ ‫(דְּ ָב ִרים לא‪ ,‬כא)‪ִּ :‬כי ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ ‪,‬‬ ‫'ב ַהאי ִחבּ ו ָּרא‬ ‫וְ ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר (נָ שׂ ֹא דַּ ף קכד‪ּ ְ :):‬‬

‫דְּ ִאיה ּו ֵספֶ ר ַה ּז ַֹהר‬

‫יִ ְפקוּן ֵ ּב ּה ִמן ָ ּגלו ָּתא'‪:‬‬


‫ד‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ְו ַע ָּתה בּ ֹא ו ְּר ֵאה וְ ָה ֵבן נִ ְפלְ אוֹ ת נִ ְס ָּתרוֹ ת ׁ ֶשל‬ ‫ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה‪ִּ ,‬כי ַעל ֵּכן ָס ַמ ְך ַר ִ ּבי‬ ‫ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ָחאי ַע ְצמוֹ ַעל זֶ ה ַה ּ ָפסוּק ִּכי ל ֹא‬ ‫ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ ‪ִּ ,‬כי ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּבזֶ ה ַה ּ ָפסוּק‬ ‫ְ ּב ַע ְצמוֹ ְמ ֻר ָּמז וְ נִ ְס ָּתר סוֹ ד ַה ֶ ּזה‪ֶ ׁ ,‬ש ַעל יְ ֵדי‬ ‫זַ ְרעוֹ ׁ ֶשל יוֹ ָחאי ׁ ֶשהוּא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ָחאי‪,‬‬ ‫ַעל יָ דוֹ ל ֹא ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ַה ּתוֹ ָרה ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל‪ִּ ,‬כי‬

‫סוֹ ֵפי ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל זֶ ה ַה ּ ָפסוּק ִּכי ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח‬ ‫ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ ֵהם אוֹ ִת ּיוֹ ת יוֹ ָחאי‪ .‬וְ זֶ ה ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז‬ ‫ו ְּמגַ ֶּלה ַה ּ ָפסוּק ִּכי ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ ‪ִ ,‬מ ּ ִפי‬ ‫זַ ְרעוֹ דַּ יְ ָקא‪ַ ,‬היְ נ ּו ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּב ַע ְצמוֹ‬ ‫ׁ ֶשהוּא ְמ ֻר ָּמז וְ נִ ְס ָּתר ְ ּבזֶ ה ַה ּ ָפסוּק‪ֶ ׁ ,‬שהוּא‬ ‫ַה ַּת ָ ּנא יוֹ ָחאי‪ִּ ,‬כי ַעל יְ ֵדי זַ ְרעוֹ ׁ ֶשל יוֹ ָחאי‬ ‫ׁ ֶש ְּמ ֻר ָּמז ְ ּבזֶ ה ַה ּ ָפסוּק ְ ּבסוֹ ֵפי ֵּתבוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל‪,‬‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ה‬

‫ׁ ֶשהוּא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי‪ַ ,‬על יָ דוֹ ל ֹא‬ ‫ִת ּ ׁ ָש ַכח ַה ּתוֹ ָרה‪ִּ ,‬כי ְ ּב ּז ַֹהר דָּ א יִ ְפקוּן ִמן‬ ‫ָ ּגלו ָּתא ַּכ ַ ּנ"ל‪:‬‬ ‫ְו ַדע ׁ ֶש ּסוֹ ד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַע ְצמוֹ הוּא ְמ ֻר ָּמז‬ ‫ְ ּב ָפסוּק ַא ֵחר‪ִּ ,‬כי דַּ ע ִּכי ַה ַּת ָ ּנא ַה ָּקדוֹ ש‬ ‫ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת‬

‫(דָּ נִ ֵ ּיאל ד‪,‬‬

‫י)‪ִ :‬עיר‬

‫וְ ַקדִּ ׁ‬ ‫אשי ֵּתבוֹ ת‬ ‫יש ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא נָ ִחת – ָר ׁ ֵ‬

‫ׁ ִש ְמעוֹ ן‬

‫וְ כוּ'‪:‬‬

‫תפילה על המאמר‬ ‫ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן יוֹ ָחאי‪ִ ,‬עיר וְ ַקדִּ ׁ‬ ‫יש ִמן‬ ‫ישא‪ ,‬בּ וֹ ִצינָ א‬ ‫ׁ ְש ַמ ָ ּיא נָ ִחת‪ ,‬בּ וֹ ִצינָ א ַקדִּ ׁ ָ‬ ‫ִע ָּל ָאה‪ ,‬בּ וֹ ִצינָ א ַר ָ ּבא‪ ,‬בּ וֹ ִצינָ א יַ ִּק ָירא‪ַ ,‬א ֶּתם‬ ‫ִה ְב ַט ְח ֶּתם לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ְש ַּת ַּכח ַה ּתוֹ ָרה‬


‫ו‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ַעל יֶ ְד ֶכם‪ִּ ,‬כי ְ ּבז ַֹהר דָּ א יִ ְפקוּן ִמן‬ ‫ָ ּגלו ָּתא‪ ,‬וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּבת ֶֹקף ַה ַה ְס ָּת ָרה ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך‬ ‫יחא ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים‬ ‫ַה ְס ָּת ָרה ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ְמ ׁ ִש ָ‬ ‫ָה ֵא ֶּלה‪ִ ,‬ה ְב ַט ְח ֶּתם ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח‬ ‫ַה ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי זַ ְר ֵענוּ‪ְּ ,‬כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב‪" :‬וְ ָאנ ִֹכי‬ ‫ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ּ ָפנַ י ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ָעשָׂ ה‪ ,‬וְ ָענְ ָתה ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת לְ ָפנָ יו לְ ֵעד ִּכי‬ ‫ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ "‪ .‬וְ ִה ֵ ּנה ַע ָּתה ִה ִ ּגיע ּו‬ ‫ַה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר ֵאין לָ נ ּו ָ ּב ֶהם ֵח ֶפץ‪ִּ ,‬כי ָא ַר ְך‬ ‫ָעלֵ ינ ּו ַה ָ ּגלוּת ו ָּמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ינ ּו ַה ּ ׁ ִש ְעבּ וּד‪ ,‬ו ְּב ָכל‬ ‫יוֹ ם ָאנ ּו הוֹ לְ ִכים וְ ַד ִּלים‪ ,‬ו ָּמ ָטה יָ ֵדינ ּו ְמאֹד‪,‬‬ ‫"כי ָאזְ לַ ת יָ ד וְ ֶא ֶפס ָעצוּר וְ ָעזוּב"‪ִּ ,‬כי נִ ׁ ְש ַא ְרנ ּו‬ ‫ִּ‬ ‫ִּכיתוֹ ִמים וְ ֵאין ָאב‪ ,‬וְ ֵאין ִמי יַ ֲעמֹד ַ ּב ֲע ֵדנוּ‪:‬‬ ‫ְו ִה ֵּנה ְ ּבת ֶֹקף סוֹ ף ַה ָ ּגלוּת ַה ַּמר ַה ֶ ּזה‪ ,‬ו ְּכ ָבר‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ז‬

‫ימי‬ ‫יח ִמ ֵ‬ ‫ִה ְת ִחיל לְ ִה ְתנוֹ ֵצץ ִה ְתנוֹ ְצצוּת ָמ ׁ ִש ַ‬ ‫ָה ֱאלָ ִהי ָה ֲא ִר"י זֵ ֶכר ַצדִּ יק לִ ְב ָר ָכה‪ ,‬וְ ַע ְּמ ָך ֵ ּבית‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ׁ ְש ּתוֹ ְק ִקים ו ִּמ ְת ַ ּג ְע ְ ּג ִעים ְמאֹד לְ ַה ּ ׁ ֵשם‬ ‫יִ ְת ָ ּב ַר ְך‪ ,‬וְ ַה ּכֹל ֲח ֵפ ִצים לְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך‬ ‫ְ ּב ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת נִ ְמ ָרץ וְ נִ ְפלָ א‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ל ֹא ָהיְ ָתה‬ ‫"ה ִקיצ ִֹתי וְ עוֹ ִדי ִע ָּמ ְך"‪,‬‬ ‫ימי ֶק ֶדם‪ֱ .‬‬ ‫ָּכזֹאת ִמ ֵ‬ ‫ְ‬ ‫אתי ַעד ֵקץ ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת וְ עוֹ ִדי ִע ָּמך‪ֲ ,‬ע ַדיִ ן‬ ‫ָ ּב ִ‬ ‫ָאנ ּו ֲאחוּזִ ים ָ ּב ְך‪ ,‬ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ְק ִקים לַ ֲעבוֹ ָד ְת ָך‬

‫ִ ּב ְכלוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש‪ֲ .‬א ָבל ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן‪ּ ַ ,‬גם ּג ֶֹדל‬ ‫ִרחו ֵּקנ ּו ִמ ְּמ ָך ָ ּב ִע ִּתים ַה ָּלל ּו הוּא גַ ם ֵּכן ְ ּבלִ י‬ ‫ׁ ִשעוּר‪ִּ ,‬כי ָט ַב ְענ ּו ִ ּביוֵ ן ְמצוּלָ ה וְ ֵאין ָמ ֳע ָמד‬ ‫ָ ּבאנ ּו ְב ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַמיִ ם וְ ׁ ִשבּ ֹלֶ ת ׁ ְש ָט ָפ ְתנוּ‪ ,‬ו ְּר ֵאה‬ ‫ֶאת ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ְמרו ִּדים ְמאֹד‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ִאי‬ ‫ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָב ֵאר וּלְ ַס ּ ֵפר ּג ֶֹדל ִה ְת ָ ּגרוּת ַה ַ ּב ַעל‬


‫ח‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ָ ּג ָרה ָ ּבנ ּו ְמאֹד‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ִה ּ ִפיל אוֹ ָתנ ּו ְמאֹד‪:‬‬ ‫ְו ִה ֵּנה ָאנ ִֹכי ְ ּב ָענְ יִ י ִמי ָאנ ִֹכי לְ ַס ּ ֵפר ָצרוֹ ת‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל‪ַ ,‬רק ַא ֶּתם לְ ַבד יְ ַד ְע ֶּתם ֶאת‬ ‫ָּכל ַה ַּמ ֲע ָמד ו ַּמ ָּצב ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ַא ֲח ִרית‬ ‫אתי לְ ַס ּ ֵפר וְ לִ ְצעֹק ָעלַ י‬ ‫ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה‪ַ ,‬א ְך ָ ּב ִ‬ ‫וְ ַעל נַ ְפ ׁ ִשי‪ַ ,‬על ע ֶֹצם ִרחו ִּקי ֵמ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך‪,‬‬

‫וְ ע ֶֹצם‬

‫ּ ְפגָ ַמי‬

‫וַ ֲעווֹ נוֹ ַתי‬

‫ָה ַר ִ ּבים‬

‫ו ְּפ ׁ ָש ַעי‬

‫"על ֵא ֶּלה ֲאנִ י בוֹ ִכ ָ ּיה ֵעינִ י ֵעינִ י‬ ‫ָה ֲעצו ִּמים‪ ,‬וְ ַ‬ ‫י ְֹר ָדה ַּמיִ ם"‪ִּ ,‬כי ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ׁשוּם דֶּ ֶר ְך ֵאיךְ‬ ‫לְ ַה ֲחזִ יר לִ י ַה ּכ ַֹח דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה‪ ,‬וְ ֵא ְ‬ ‫יך לִ זְ ּכוֹ ת‬ ‫לִ ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה‪ ,‬ו ְּב ֵאיזֶ ה דֶּ ֶר ְך ַא ְת ִחיל לַ ֲעזֹב‬ ‫דַּ ְר ִּכי ָה ָרע ו ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי ַה ְמגֻ נּוֹ ת‪ ,‬וְ ֵא ְ‬ ‫יך ו ַּב ֶּמה‬ ‫ֶאזְ ֶּכה לְ ַת ֵּקן ִקלְ קוּלִ ים ו ְּפגָ ִמים ָּכ ֵא ֶּלה‪ .‬ל ֹא‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ט‬

‫יָ ַד ְע ִּתי נַ ְפ ׁ ִשי ָאנָ ה ֲאנִ י ָבא‪ָ ,‬אנָ ה אוֹ לִ ְ‬ ‫יך ֶאת‬ ‫ֶח ְר ּ ָפ ִתי ָה ֲעצו ָּמה‪ָ ,‬אנָ ה ֶא ְב ַרח‪ָ ,‬אנָ ה ֶא ּ ָט ֵמן‬ ‫ִמ ּ ְפנֵ י ָב ׁ ְש ִּתי ו ְּכלִ ָּמ ִתי‪ ,‬וָ א ַֹמר לָ ָה ִרים ַּכ ּסוּנִ י‬ ‫וְ לַ ְ ּג ָבעוֹ ת נִ ְפל ּו ָעלָ י‪ ,‬אוֹ י ֶמה ָהיָ ה לִ י‪ ,‬אוֹ י ֶמה‬ ‫"על ֵּכן ָא ַמ ְר ִּתי ׁ ְשע ּו ִמ ִ ּני ֲא ָמ ֵרר‬ ‫ָהיָ ה לִ י‪ַ ,‬‬ ‫ַ ּב ֶ ּב ִכי"‪ ,‬אוּלַ י יָ חוֹ ס אוּלַ י יְ ַר ֵחם‪ִּ ,‬כי ֵאין ַמ ְעצוֹ ר‬ ‫יע ַ ּגם אוֹ ִתי ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת‪ִּ ,‬כי ַה ְר ֵ ּבה‬ ‫לַ ה' לְ הוֹ ׁ ִש ַ‬ ‫"הן ּכֹל‬ ‫ֶרוַ ח וְ ַה ָּצלָ ה לְ ָפנָ יו‪ְּ ,‬כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב‪ֵ :‬‬ ‫ֹאמר לְ ָך‬ ‫ּתו ָּכל וְ ל ֹא יִ ָ ּב ֵצר ִמ ְּמ ָך ְמזִ ָּמה‪ ,‬ו ִּמי י ַ‬ ‫אתי ְּכ ָענִ י ַ ּב ּ ֶפ ַתח‪ָ ,‬ר ׁש‬ ‫ַמה ַּת ֲעשֶׂ ה" ַעל ֵּכן ָ ּב ִ‬ ‫דַּ ל וְ ֶא ְביוֹ ן‪ ,‬נָ גו ַּע ו ְּמ ֻע ֶ ּנה‪ְ ,‬מ ֻבלְ ָ ּבל ו ְּמט ָֹרף ָענִ י‬ ‫וְ כוֹ ֵאב ‪ ,‬לִ ְצעֹק וְ לִ זְ עֹק לִ ְפנֵ י ַה ְד ַרת ְק ֻד ּ ׁ ַש ְת ֶכם‪:‬‬ ‫"א ִבי ָא ִבי ֶר ֶכב יִ שְׂ ָר ֵאל‬ ‫ַר ִּבי ַר ִ ּבי ַר ִ ּבי ָ‬ ‫ו ָּפ ָר ׁ ָשיו"‪ ,‬נְ ִהיר ּו ְדבוֹ ִצינָ א ְדאוֹ ַריְ ָתא‪,‬‬


‫י‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ישן"‪ֵ ,‬א ְ‬ ‫יך ּתו ְּכל ּו לִ ְסבּ ֹל ָצרוֹ ת‬ ‫"עו ָּרה לָ ָּמה ִת ׁ ַ‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬קוּמ ּו וְ ִה ְתעוֹ ְרר ּו ִעם ָּכל ַה ַּצדִּ ֵיקי‬ ‫ֱא ֶמת לְ ִה ְס ַּת ֵּכל וְ לִ ְראוֹ ת ִ ּב ְמ ִרירוּת ָצרוֹ ת‬ ‫"ה ִקיצ ּו וְ ַר ְ ּננ ּו ׁש ְֹכנֵ י ָע ָפר"‪ ,‬קוּמ ּו יְ ׁ ֵשינֵ י‬ ‫נַ ְפ ׁ ֵשנוּ‪ָ ,‬‬ ‫ַמ ְכ ּ ֵפל לְ ַס ֲע ֵדינוּ‪ַ ,‬צדִּ ֵיקי יְ סוֹ ֵדי עוֹ לָ ם‪ ,‬קוּמ ּו‬ ‫ְ ּב ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ְ ּב ֵעת ָצ ָרה ַה ּזֹאת‪ ,‬חוּס ּו וְ ִח ְמל ּו ַעל‬ ‫ָּכל ֲע ַדת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬ו ְּבתוֹ ָכם ָעלַ י ַהחוֹ ֵטא‬ ‫וְ ַה ּ ָפגוּם ַה ָּמלֵ א ֲח ָט ִאים ִמ ַּכף ֶרגֶ ל וְ ַעד ר ׁ‬ ‫ֹאש‪.‬‬ ‫ַא ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם ֵאת ָּכל ַה ְּתלָ ָאה ֲא ׁ ֶשר ְמ ָצ ָא ְתנ ּו‬ ‫ִמ ּיוֹ ם ְ ּגלוֹ ת ָה ָא ֶרץ ַעד ֵה ָ ּנה‪ָּ ,‬כל ַמה ּ ׁ ֶש ָע ַבר‬ ‫ַעל ְּכלָ ל יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ְכלָ לִ ּיוּת‪ ,‬ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ַמה‬ ‫ּ ׁ ֶש ָע ַבר ַעל ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ַמה ּ ׁ ֶש ָע ַבר‬ ‫ָעלַ י ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְצל ּו וְ נִ ְב ְרא ּו וְ נוֹ ְצר ּו וְ נַ ֲעשׂ ּו‬ ‫נִ ׁ ְש ָמ ִתי וְ רו ִּחי וְ נַ ְפ ׁ ִשי וְ גו ִּפי‪ָּ ,‬כל ַמה ּ ׁ ֶש ָע ַבר‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫אי‬

‫ָעלַ י ְ ּב ָכל ִ ּגלְ גּ וּל וְ גִ לְ גּ וּל‪ ,‬ו ִּב ְפ ָרט ַמה ּ ׁ ֶש ָע ַבר‬ ‫ָעלַ י ַ ּבגּ וּף ַה ֶ ּזה‪ָּ ,‬כל ַמה ּ ׁ ֶש ָע ַב ְר ִּתי ֵמעוֹ ִדי ַעד‬ ‫ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה‪ַ ,‬מה ּ ׁ ֶש ֲאנִ י זוֹ ֵכר ֲע ַדיִ ן ו ַּמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּכח‬ ‫ִמ ֶּמ ִ ּני‪ַ ,‬ה ַ ּי ְס ּ ִפיק ּו ָּכל ֵאילֵ י נְ ָביוֹ ת לְ ָב ֵאר וּלְ ַס ּ ֵפר‬ ‫ֶא ֶפס ָק ֶצה ֵמ ַה ּ ְפגָ ִמים ׁ ֶש ּ ָפגַ ְמ ִּתי ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד‪,‬‬ ‫ְּכ ִפי ַמה ּ ׁ ֶשנּוֹ גְ ִעים ַה ּ ְפגָ ִמים ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשנּוֹ גְ ִעים‪,‬‬ ‫ְּכ ִפי ׁש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְש ָמ ִתי‪ ,‬ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ַמה‬ ‫ּ ׁ ֶש ּ ָפגַ ְמ ִּתי ְ ּב ָכל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָעלַ י ִמ ּיוֹ ם‬ ‫ֱהיוֹ ִתי ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה‪( ,‬ו ִּב ְפ ָרט וְ כוּ')‪ִ ,‬מי יו ַּכל‬ ‫לְ ַס ּ ֵפר‪ִ ,‬מי יו ַּכל לְ ׁ ַש ֵער‪ָ ,‬מה ֲא ַד ֵ ּבר ָמה‬ ‫ֶא ְתאוֹ נֵ ן‪ָ ,‬מה א ַֹמר ָמה ֲא ַד ֵ ּבר ו ָּמה ֶא ְצ ַטדָּ ק‪:‬‬ ‫ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם‪ֵּ ,‬תן ְ ּבלֵ ב ַה ַּצדִּ יק ַה ָּקדוֹ ׁש‬ ‫וְ ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה (אם יזכה להיות בארץ ישראל‬ ‫על קבר רבי שמעון בר יוחאי יאמר‪:‬‬

‫ַה ּ ׁשוֹ ֵכן ּפֹה)‪,‬‬


‫בי‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ו ְּבלֵ ב ָּכל ַה ַּצדִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים‪ ,‬לְ ַבל יַ ְס ִּתיר ּו‬ ‫יצי י ֹ ֶשׁר‪,‬‬ ‫יהם ִמ ֶּמ ִ ּני‪ ,‬וְ יַ ַע ְמד ּו ַ ּב ֲע ִדי לִ ְמלִ ֵ‬ ‫ּ ְפנֵ ֶ‬ ‫ְ‬ ‫לַ ֲהפֹך ִ ּבזְ כו ִּתי וּלְ ַב ֵּק ׁש וְ לִ ְמצ ֹא ִ ּבי נְ ֻקדּ וֹ ת‬

‫טוֹ בוֹ ת‪ ,‬וְ יַ ְמלִ יצ ּו טוֹ ב ַ ּב ֲע ִדי ׁ ֶש ְּת ָק ְר ֵבנִ י ֵאלֶ ָ‬ ‫יך‬ ‫ְ ּב ַר ֲח ִמים‪ ,‬וְ ִת ֵּתן ִ ּבי לֵ ב ָח ָד ׁש וְ רו ַּח ֲח ָד ׁ ָשה‬ ‫ִּת ֵּתן ְ ּב ִק ְר ִ ּבי‪ֶ ׁ ,‬ש ֶאזְ ֶּכה לְ ִה ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַע ָּתה‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת לָ ׁשוּב ֵאלֶ ָ‬ ‫יך ֶ ּב ֱא ֶמת ו ְּבלֵ ב ׁ ָשלֵ ם‪ִ .‬אי‬ ‫ׁ ָש ַמיִ ם ַה ְפ ִ ּגינ ּו ַ ּב ֲע ִדי‪ָּ ,‬כל ַ ּב ֲעלֵ י ַר ֲח ִמים וְ ֶח ְמלָ ה‬ ‫ִח ְמל ּו ָעלַ י‪ָּ ,‬כל ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ַה ְע ִּתיר ּו ְ ּב ַעד‬ ‫ֻמ ְט ָ ּבע ִ ּביוֵ ן ְמצוּלָ ה וְ ֵאין ָמ ֳע ָמד ָּכמוֹ נִ י‪:‬‬ ‫ַר ִּבי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ָחאי‪ ,‬זִ ְכר ּו זֹאת‪ ,‬וְ ָתשִׂ ימ ּו‬ ‫ַעל לֵ ב‪ֶ ׁ ,‬ש ָ ּז ִכינ ּו ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ָּלל ּו לִ ׁ ְשמ ַֹע‬ ‫נִ ְפלְ אוֹ ת נוֹ ְראוֹ ת ְ ּג ֻד ַּל ְת ֶכם‪ֵ ,‬א ְ‬ ‫יך ְמ ֻר ָּמז ַ ּב ּתוֹ ָרה‬ ‫ׁ ֶש ַעל יֶ ְד ֶכם ל ֹא ִּת ּ ׁ ָש ַכח ַה ּתוֹ ָרה‪ִּ ,‬כי ַה ּ ָפסוּק‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫גי‬

‫"כי ל ֹא‬ ‫ׁ ֶש ֵה ֵב ֶ‬ ‫אתם ְר ָאיָ ה ִמ ֶּמ ּנוּ‪ֶ ׁ ,‬שהוּא ִּ‬ ‫ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ּ ִפי זַ ְרעוֹ " הוּא סוֹ ֵפי ֵתבוֹ ת יוֹ ָחאי‪,‬‬ ‫וְ ׁ ִש ְמ ֶכם ַה ָּקדוֹ ׁש ְ ּב ַע ְצמוֹ ְמ ֻר ָּמז ַ ּב ּ ָפסוּק " ִעיר‬ ‫וְ ַקדִּ ׁ‬ ‫יש ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא נָ ִחת"‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ַא ֶּתם לְ ַבד‬ ‫יוֹ ְד ִעים סוֹ ד דְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪ַ ,‬א ֶּתם לְ ַבד‬ ‫יוֹ ְד ִעים‬

‫ְ ּג ֻד ַּלת‬

‫ַה ַה ְב ָט ָחה‬

‫ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ֶּתם‬

‫לְ יִ שְׂ ָר ֵאל‪ֶ ׁ ,‬ש ַה ּתוֹ ָרה ל ֹא ִת ּ ׁ ָש ַכח ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ַעל‬ ‫יֶ ְד ֶכם‪ ,‬וְ ֵא ְ‬ ‫משה ַר ֵ ּבנ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם נִ ָ ּבא ַעל‬ ‫יך ׁ ֶ‬ ‫זֶ ה ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ִמ ּק ֶֹדם‪:‬‬ ‫אתי לְ ַהזְ ִּכיר‪ ,‬נָ א ַרבּ וֹ ַתי ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים‪,‬‬ ‫ַעל ֵּכן ָ ּב ִ‬ ‫ִח ְמל ּו ָעלַ י‪ ,‬וְ ַאל ִּת ְס ַּת ְּכל ּו ַעל ָּכל ָה ַרע‬ ‫יתי ֵמעוֹ ִדי ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה‪ּ ְ ,‬ב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה‬ ‫ׁ ֶש ָעשִׂ ִ‬ ‫יתי ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ ֲע ַצת‬ ‫ִדבּ וּר ו ַּמ ֲעשֶׂ ה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ִה ְמ ֵר ִ‬ ‫ֶעלְ יוֹ ן נִ ָא ְצ ִּתי‪ַ .‬אל ַּת ִ ּביט ּו ְ ּב ַמ ֲעשַׂ י ָה ָר ִעים‪ ,‬וְ ַאל‬


‫די‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫יכם‪ַ ,‬על‬ ‫ַּת ֲעשׂ ּו ִע ִּמי ַּכ ֲח ָט ַאי‪ ,‬וְ ַאל ָאקוּץ ְ ּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר זֶ ה ַּכ ָּמה ֲא ׁ ֶשר ְמעוֹ ְר ִרים אוֹ ִתי ַ ּב ֲאלָ ִפים‬ ‫ו ְּר ָבבוֹ ת ְר ָמזִ ים וְ ִה ְתעוֹ ְררוּת‪ ,‬ו ְּב ַכ ָּמה ִמינֵ י‬ ‫ֵעצוֹ ת נְ כוֹ נוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת‪ ,‬לְ ִה ְת ָק ֵרב‬ ‫לְ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך‪ ,‬וַ ֲאנִ י ְ ּבע ֶֹצם ַק ׁ ְשיוּת ָע ְר ּ ִפי‬ ‫יתי ָאזְ נַ י‬ ‫ִקלְ ַקלְ ִּתי ו ָּפגַ ְמ ִּתי ְ ּב ָכל זֶ ה‪ ,‬וְ ל ֹא ִה ּ ֵט ִ‬ ‫וְ לִ ִ ּבי לְ ָכל זֶ ה‪ .‬חוּס ּו ָעלַ י‪ ,‬וְ ַאל ָּת ׁ ִשית ּו לֵ ב לְ ָכל‬ ‫זֶ ה‪ ,‬וְ ַאל יִ ַחר ַא ּ ְפ ֶכם ִ ּבי ָחלִ ילָ ה‪ַ ,‬רק ַּת ְח ׁ ְשב ּו‬ ‫ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת עוֹ ד ֵמ ַע ָּתה לְ ַבל ֶא ְהיֶ ה נִ ְד ֶחה‬ ‫ֵמ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ִּמ ֶּכם ָחלִ ילָ ה‪ִּ .‬כי ֲע ַדיִ ן ֵאין‬ ‫יע ַ ּגם ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת‪ִּ ,‬כי‬ ‫ַמ ְעצוֹ ר לַ יהֹוָ ה לְ הוֹ ׁ ִש ַ‬ ‫ֵאין לִ י ׁשוּם ּכ ַֹח ַע ָּתה ֶא ָּלא ְ ּב ִפי לְ ַבד‪ ,‬וְ גַ ם זֶ ה‬ ‫ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָעזַ ב ַח ְסדּ וֹ וַ ֲא ִמ ּתוֹ‬ ‫ֵמ ִע ִּמי‪ ,‬וְ נָ ַתן ּכ ַֹח לְ יָ ֵעף ָּכמוֹ נִ י לְ ַד ֵ ּבר ַע ָּתה ְמ ַעט‬


‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫וט‬

‫דְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪ ,‬וְ ַעל זֶ ה ָּת ַמ ְכ ִּתי יְ ֵתדוֹ ַתי‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ְּת ַר ֲחמ ּו ָעלַ י‪ ,‬וְ ַת ֲעשׂ ּו ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֶאזְ ֶּכה לָ ׁשוּב‬ ‫ֶ ּב ֱא ֶמת לְ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך (וְ לָ בֹא לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל‬ ‫ְמ ֵה ָרה ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם‪ ,‬וּלְ ַד ֵ ּבר ָּכל זֶ ה וְ יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה ׁ ָשם‬ ‫ַעל ִצ ּיוּן ׁ ֶש ָּל ֶכם ַה ָּקדוֹ ׁש)‪ ,‬וַ יהֹוָ ה ַה ּטוֹ ב‬ ‫יע‬ ‫ְ ּב ַר ֲח ָמיו יִ ׁ ְש ַמע ְּת ִפ ַּל ְת ֶכם‪ ,‬וְ יַ ֲעזֹר וְ יָ גֵ ן וְ יוֹ ׁ ִש ַ‬ ‫אוֹ ִתי וְ ֶאת ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ַמ ַענְ ֶכם‪ ,‬וְ יַ ֲחזִ ֵירנִ י‬ ‫ֹאחזֵ נִ י וְ ל ֹא‬ ‫ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנָ יו ְמ ֵה ָרה‪ ,‬וְ י ֲ‬ ‫יַ ְר ּ ֵפנִ י‪ ,‬וְ ַאל יַ ַעזְ ֵבנִ י וְ ַאל יִ ּ ְט ׁ ֵשנִ י ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן‪ַ ,‬עד‬ ‫ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לָ ׁשוּב ֵאלָ יו ֶ ּב ֱא ֶמת‪ ,‬וְ לִ ְהיוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נוֹ‬ ‫ַה ּטוֹ ב ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם‪ ,‬וּלְ ַת ֵּקן ְ ּב ַח ַ ּיי ֶאת ָּכל‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ּ ָפגַ ְמ ִּתי‪ּ ְ ,‬בכ ַֹח וּזְ כוּת ַה ַּצדִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים‪,‬‬ ‫יהם לְ ַבד ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָען לְ ַסדֵּ ר דְּ ָב ַרי‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֲעלֵ ֶ‬ ‫ְ‬ ‫יהם וְ לִ ְפנֵ י ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך‪ּ ַ ,‬ב ַעל‬ ‫ֵא ֶּלה לִ ְפנֵ ֶ‬


‫זט‬

‫ִל ּק ּו ֵטי ל"ג בעומר ְּת ִפ ּלוֹ ת‬

‫ָה ַר ֲח ִמים יוֹ ֵד ַע ַּת ֲעלוּמוֹ ת‪" ,‬יְ הֹוָ ה יִ גְ מֹר ַ ּב ֲע ִדי‪,‬‬ ‫ה' ַח ְסדְּ ָך לְ עוֹ לָ ם ַמ ֲעשֵׂ י יָ ֶד ָ‬ ‫יך ַאל ֶּת ֶרף‪,‬‬

‫יאה ִמ ַּמ ְס ֵ ּגר נַ ְפ ׁ ִשי לְ הוֹ דוֹ ת ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך‪ּ ִ ,‬בי‬ ‫הוֹ ִצ ָ‬ ‫יַ ְכ ִּתר ּו ַצדִּ ִיקים ִּכי ִתגְ מֹל ָעלָ י"‪:‬‬

‫(תפילה מז ח"ב)‬

‫מעוניין לקבל את הקונטרס הזה בדוא"ל ?‬

‫שלח את הכתובת שלך ל‪:‬‬ ‫‪oratzadik@gmail.com‬‬


‫שיר בר יוחאי‬ ‫להרב המקובל האלקי הרב רבי שמעון לביא‬ ‫זיע"א בעמח"ס כתם פז‪:‬‬

‫ַּבר יוֹ ָחאי ׁ ֶש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁש‪ ,‬נִ ְמ ׁ ַש ְח ָּת ִמ ִּמדַּ ת‬ ‫ֹאש ָך‬ ‫את ִציץ נֶ זֶ ר ַה ּק ֶֹד ׁש‪ָ ,‬חבו ּׁש ַעל ר ׁ ְ‬ ‫ַה ּק ֶֹד ׁש‪ ,‬נָ שָׂ ָ‬ ‫ָ‬ ‫בר יוחאי‬ ‫ּ ְפ ֵא ֶרך‪:‬‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי מוֹ ׁ ַשב טוֹ ב יָ ׁ ַש ְב ָּת‪ ,‬יוֹ ם נַ ְס ָּת יוֹ ם ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ית הוֹ ְד ָך‬ ‫ָ ּב ַר ְח ָּת‪ּ ִ ,‬ב ְמ ָערוֹ ת צו ִּרים ׁ ֶש ָע ַמ ְד ָּת‪ָ ׁ ,‬שם ָקנִ ָ‬ ‫בר יוחאי‬ ‫וַ ֲה ָד ֶר ָך‪:‬‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי ֲע ֵצי ׁ ִש ּ ִטים עוֹ ְמ ִדים‪ ,‬לִ ּמו ֵּדי יְ דֹוָ ד ֵהם‬ ‫לוֹ ְמ ִדים‪ ,‬אוֹ ר ֻמ ְפלָ א אוֹ ר ַהיְ קוֹ ד ֵהם יוֹ ְק ִדים‪ֲ ,‬הל ֹא‬ ‫בר יוחאי‬ ‫ֵה ָּמה יוֹ רו ָּך מוֹ ֶר ָך‪:‬‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי וְ לִ שְׂ ֵדה ַּת ּפו ִּחים‪ָ ,‬עלִ ָ‬ ‫ית לִ לְ ק ֹט בּ וֹ‬ ‫יצים ו ְּפ ָר ִחים‪ ,‬נַ ֲעשֶׂ ה ָא ָדם‬ ‫ֶמ ְר ָק ִחים‪ ,‬סוֹ ד ּתוֹ ָרה ְּכ ִצ ִ‬ ‫ָ‬ ‫בר יוחאי‬ ‫נֶ ֱא ַמר ַ ּב ֲעבו ֶּרך‪:‬‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי נֶ ֱאזַ ְר ָּת ִ ּבגְ בו ָּרה‪ ,‬ו ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ֵא ׁש דָּ ת‬


‫את ִמ ַּת ְע ָר ּה‪ָ ׁ ,‬שלַ ְפ ָּת נֶ גֶ ד‬ ‫ַה ּ ׁ ַש ְע ָרה‪ ,‬וְ ֶח ֶרב הוֹ ֵצ ָ‬ ‫צוֹ ְר ֶר ָ‬ ‫בר יוחאי‬ ‫יך‪:‬‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי לִ ְמקוֹ ם ַא ְבנֵ י ׁ ַשיִ ׁש‪ִ ,‬ה ַ ּג ְע ָּת ו ְּפנֵ י ַא ְריֵ ה‬ ‫לַ יִ ׁש‪ּ ַ ,‬גם ֻ ּג ַּלת ּכוֹ ֶת ֶרת ַעל ַעיִ ׁש‪ָּ ,‬ת ׁשו ִּרי ו ִּמי‬ ‫בר יוחאי‬ ‫יְ ׁשו ֶּר ָך‪:‬‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי ְ ּבק ֶֹד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים‪ַ ,‬קו יָ רוֹ ק ְמ ַחדֵּ ׁש ֳח ָד ׁ ִשים‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת סוֹ ד ֲח ִמ ּ ׁ ִשים‪ָ ,‬ק ׁ ַש ְר ָּת ִק ׁ ְש ֵרי ׁ ִשין‬ ‫ְק ׁ ָש ֶר ָ‬ ‫בר יוחאי‬ ‫יך‪:‬‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי יוּד ָח ְכ ָמה ְקדו ָּמה‪ִ ,‬ה ׁ ְש ַק ְפ ָּת לִ ְכבו ָּד ּה‬ ‫אשית ְּתרו ָּמה‪,‬‬ ‫לשים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם נְ ִתיבוֹ ת ֵר ׁ ִ‬ ‫ימה‪ְ ׁ ,‬ש ׁ ִ‬ ‫ּ ְפנִ ָ‬ ‫בר יוחאי‬ ‫ַא ְּת ְּכרוּב ִמ ְמ ׁ ַשח זִ יו אוֹ ֶר ָך‪:‬‬ ‫את ִמ ְּל ַה ִ ּביט‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי אוֹ ר ֻמ ְפלָ א רוֹ ם ַמ ְעלָ ה‪ ,‬יָ ֵר ָ‬ ‫ִּכי ַרב לָ ּה‪ַּ ,‬ת ֲעלו ָּמה וְ ַאיִ ן קוֹ ֵרא לָ ּה‪ ,‬נַ ְמ ָּת ַעיִ ן ל ֹא‬ ‫בר יוחאי‬ ‫ְת ׁשו ֶּר ָך‪:‬‬

‫ַּבר יוֹ ָחאי ַא ׁ ְש ֵרי יוֹ לַ ְד ֶּת ָך‪ַ ,‬א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ֵהם לוֹ ְמ ֶד ָך‪,‬‬ ‫חשן ֻּת ֶּמ ָ‬ ‫יך‬ ‫ֶׁ‬ ‫וְ ַא ׁ ְש ֵרי ָהעוֹ ְמ ִדים ַעל סוֹ ֶד ָך‪ ,‬לְ בו ׁ ֵּשי‬ ‫וְ או ֶּר ָ‬ ‫יך‪:‬‬ ‫יך ׁ ֶש ֶמן שָׂ שׂ וֹ ן ֵמ ֲח ֵב ֶר ָ‬ ‫ַּבר יוֹ ָחאי נִ ְמ ׁ ַש ְח ָּת ַא ׁ ְש ֶר ָ‬ ‫יך‪:‬‬


‫ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד‪.‬‬ ‫ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל‬ ‫מיני לימודים של התורה הקדושה‪ .‬והלשון‬ ‫הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת‬ ‫השם יתברך‪ .‬דהיינו השבח שמשבח ומפאר‬ ‫את העובד השם‪ ,‬דהיינו הלשון הרגיל בזוהר‬ ‫לומר זכאה וכו׳ על כל מצוה ועבודה‪ .‬ולהפך‬ ‫הצעקה שצועק וי וכו׳ וי לה וי לנשמתה על‬ ‫הסר מעבודת השם‪ .‬אלו הלשונות מעוררים‬ ‫מאוד את האדם לעבודתו יתברך‪( :‬שיחות‬ ‫הר"ן קח)‬

‫רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון‬ ‫התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים‬ ‫בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם‬ ‫יתברך‪( :‬שם‪ ,‬קט)‬


תפילה מרבי נתן לל"ג בעומר -  
תפילה מרבי נתן לל"ג בעומר -  

בהוצאת אור הצדיק מי שרוצה לתרום עבור הבערת הלבבות בישראל יכול להתקשר ל050679711 להפצה והדפסה

Advertisement