Page 1

Cheng mai Thailand


รางวัลจากขุนเขา 3 น้าตกวชิรธาร , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 4 ที่พัก , ดอยอินทนนท์ ของก้านัลจากอดีต 6 แกลอรี่ , ดอยสุเทพ 7 วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 8 เวียงกุมกาม


10 ไออุ่นที่ม่อนแจ่ม ผลิตผลแห่งภูมปิ ญั ญา 12 เส้นทาง , บ้านกิ่วแลน้อย 13 หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะ สลัก กิ่วแลน้อย 15 กาแฟบ้านแม่ก้าปอง


]

[

Let’s go Wachilatan Waterfall , Doi Inanon , Doi Mon Jam


การเดินทางไปน้าตกวชิรธาร จากเชี ยงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข การเดินทางไปน้าตกวชิรธาร จากเชี ยงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-จอมทอง) ก่อนถึงอาเภอจอมทองเลี้ยวขวาตามทางหลวง 108 (เชียงใหม่-จอมทอง) ก่อนถึงอาเภอจอมทองเลี้ยวขวาตามทางหลวง หมายเลข 1009(จอมทอง-ยอดดอย)ถึงกิโลเมตรที่ 20.8 มีทางลาดยางเข้าไป หมายเลข 1009(จอมทอง-ยอดดอย)ถึงกิโลเมตรที่ 20.8 มีทางลาดยางเข้าไป ถึงน้ าตกชิ ระธารระยะทาง 500 เมตร ถึงน้ าตกชิ ระธารระยะทาง 500 เมตร


พิเศษ ยิง่ กว่าในบรรยากาศรีสอร์ท สวย หรูหรา โรแมนติก และอบอุน่ ด้วยเตาผิงภายในบ้านพักทุก หลัง รายล้อมด้วยทัศนียภาพของเทือกดอยอินทนนท์ และสวนไม้ดอกงามสะพรัง... ่ ไม่วา่ จะเพือ่ การ พักผ่อนของคุณ ครอบครัว เพือ่ นฝูง หรือการจัดสัมมนาเป็ นหมูค่ ณะ "อินทนนท์ ไฮแลนด์" วันนี้ พร้อมจะเป็ นเป้าหมายสถานทีพ่ กั ทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ุดของคุณแล้ว

ทีอ่ ยู:่ 297 หมู่ 20 กม.7 ถ.จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง, เชียงใหม่ 50160 โทร: +66(0)2-164-1001 ต่อ 7 แฟกซ์: +66(0)2-164-1010 Web : sales@choowap.com


]

[

Let’s go Phatad Doi Sutap Tample , Veang Kum Kam


Gallery


วัดพระบรมธาตุ

จังหวัดเชียงใหม่

นักท่องเที่ยวซึ่ง

เดินทางไป

เชียงใหม่ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกนั ทุก

ดอยสุเทพ

คน ถ้าหากใครไม่ได้ข้ ึนไปนมัสการแล้ว ถือเสมือน

เดินทางตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรี ยค์ รู บาศรี

ประมาณ 3,051 ฟุต และและเป็ นปูชนียะสถานที่

วิชยั ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะ มองเห็น ตัวเมืองเชียงใหม่อยูเ่ บื้องล่าง ระยะทาง

ว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุ เทพนี้

ประดิษฐานอยูบ่ นดอยสุ เทพ สู งจากระดับน้ าทะเล สาคัญคู่เมืองเชียงใหม่ จะมีงานประเพณี สรงน้ า พระบรมธาตุในวันเพ็ญวิสาขบูชาทุกปี

จากเชิงดอยประมาณ 11 กม. เมื่อขึ้นมาถึงจะ มองเห็นบันไดทอดยาวขึ้นไปสู่ วดั และมีนาค 2 ตัว อยูส่ องข้างบันไดซึ่งสู ง 300 กว่าขั้น วัดพระธาตุดอย สุ เทพนี้ เป็ นวัดที่สาคัญแห่งหนึ่งของ

ต.สุ เทพ จ.เชียงใหม่


เวียงกุมกาม

เป็นอดีตเมืองหลวงของ

อาณาจักรล้านนา ที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้านแม่ปงิ ให้ขังไว้ ในคูเมืองโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียง กุมกามและใกล้เคียงเป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่ สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร จากการสารวจพบว่ามีอยูม่ ากกว่า 40 แห่ง ทัง้ ที่ เป็น ซากโบราณสถาน และเป็นวัดทีม่ พี ระสงฆ์โบราณ สถานทีส่ าคัญ ได้ แก่วดั เจดียเ์ หลีย่ ม วัดช้างค้าและซาก เจดียว์ ดั กุมกาม วัดน้อย วัดปูเ่ ปี้ย วัดธาตุขาว วัดอีค่าง ซึง่ รูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปตั ยกรรมนี้ มีทงั ้ แบบ รุน่ เก่าและสมัยเชียงใหม่ รุง่ เรืองปะปนกันไป โดย เฉพาะทีว่ ดั ธาตุขาวนัน้ มีเรือ่ งเล่าของ พระนางอัว้ มิง่ เวียงไชย พระมเหสีของพญามังราย พระนางได้มาบวช ชีทน่ี ่ี แล้วก็ได้สน้ิ พระชนม์ทน่ี ่ดี ว้ ย สาเหตุกค็ อื พญามัง รายได้มพี ระมเหสีพระองค์ใหม่ เมือ่ ครัง้ ยกทัพไปตีพม่า พม่ายอมสวามิภกั ดิ ์และถวายพระนางพายโคมาเป็ น มเหสี แต่สงิ่ นี้ทาให้พระนางอัว้ มิง่ เวียงไชยทรงเสีย พระทัยมาก เนื่องจาก พระนาง และ พญามังราย ได้เคย

สาบานกันในขณะทีพ่ านักอยูใ่ นเมืองเชียงแสนว่าจะมี มเหสีเพียงแค่พระองค์เดียว พระนางจึงเสียพระทัยมาก จึงตัดสินใจไปบวชชี และ ยังมีเรือ่ งอีกว่า สาเหตุท่ี พญามังรายสวรรคตอสนีบาตในระหว่างทีเ่ สด็จไปตลาด นัน้ ก็เพราะสาเหตุน้ี จึงทาให้วดั ธาตุขาวนัน้ เป็ นอนุสรณ์ของความรัก แท้ ถือเป็นไฮไลด์อกี แห่งของเวียงกุมกาม ผูท้ ม่ี าเยือน จะต้องมาจุดเทียนถวายดอกไม้หอมกราบขอพรเรือ่ ง ความรัก ก่อนทีจ่ ะไปชมสถานทีต่ ่อไปในเวียงกุมกาม


ไ อ อุ่ น ที่ ม่ อ น แ จ่ ม

ครัง้ แรกในชีวิตกับการไปเยือนดอยม่อนเเจ่ม เดินทางขึ ้นไปโดย รถส่วนตัวใช้ เวลาเพียง 30 นาที ผมได้ ไปถึงในเวลายามเย็น แดดกาลังลงรับขอบฟ้ าอากาศเริ่มเย็น แต่มีไออุน่ จาก แสงอาทิตย์เหมาะสาหรับคูร่ ักที่จะมาสวีทกันมาก นังจิ ้ บกาแฟ รับลม ชมเส้ นขอบฟ้ า ซึง่ เป็ นเวลาที่ประทับใจอย่างมาก เดิน ขึ ้นมาอีก 50 เมตรเห็นดอกไม้ ตา่ งๆกับเด็กบนดอยและการ เป็ นอยูข่ องชาวดอยแล้ วเป็ นประสบการณ์ที่เราไม่ได้ เจอบ่อยๆ วิวสวยมากๆ แต่เสียดายไม่ได้ เล่นรถไม้ บนดอยม่อนเเจ่มและ นอนพัก ไว้ โอกาสหน้ าไปอีก ไม่พลาดเเเน่ David Nano sdvcsd


]

[

Let’s go Ban Kiw Lae Noi , Ban Mae Kam Pong


พ่อบุญมี ท ้าวปิ นตา ช่างแกะสลักฝี มอ ื ดี แห่งหมูบ ่ ้านกิว่ แล น ้อยเลือกทีจ ่ ะส่งผ่านภูมค ิ วามรู ้เหล่านัน ้ มาทางรูปแบบของ งานแกะสลักไม ้ จึงได ้ทาการถ่ายทอดสรรพวิชาส่งต่อให ้ แก่ ลูกชาย นั่นก็คอ ื พ่อส่วน ถึงป๋ อง และชาวบ ้านกิว่ แลน ้อยคน อืน ่ ๆ นับแต่นัน ้ เป็ นต ้นมางานแกะสลักไม ้จึงกลายเป็ นอีกอาชีพ ่ เสียงและรายได ้ให ้ประชาชนเกือบ หนึง่ ทีส ่ ร ้างชือ ครึง่ ของ หมูบ ่ ้านแห่งนี้ จนในทีส ่ ด ุ ก็ได ้รับเลือกให ้เป็ นหมูบ ่ ้านหัตถกรรม เพือ ่ การท่องเทีย ่ ว หรือ หมูบ ่ ้านต ้นแบบ OTOP ในปี 2548

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่มงุ่ หน ้าสู่ ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ่ ยก ธ. ผ่านทีว่ า่ การอาเภอฮอด ประมาณ 19 กิโลเมตร ถึงสีแ ก.ส.สันป่ าตอง แล ้วเลีย ้ วขวาเข ้าไปประมาณ 5.5 กม.ก็จะถึง บ ้านกิว่ แลน ้อย

เอกลักษณ์ของงานไม ้แกะสลักบ ้านกิว่ แลน ้อย มักถูก ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ “ช ้างไม ้” เพือ ่ แสดงวิถช ี วี ต ิ ความผูกพันของชาวเหนือทีม ่ ต ี อ ่ ช ้าง ซึง่ จะเห็นได ้จากงาน แกะสลักทีแ ่ สดงถึงอิรย ิ าบถของช ้างในรูปแบบต่างๆ อาทิ แม่ ช ้างให ้นมลูก ครอบครัวช ้างทีก ่ าลังหยอกล ้อกัน เป็ นต ้น นอกจากนีย ้ ังมีผลิตภัณฑ์จากงานแกะสลักไม ้ประเภทอืน ่ ๆ ให ้ ้ เลือกหาอีกเช่นกัน เช่น โต๊ะ เก ้าอีก เลือกซือ ้ รอบรูป ทีท ่ าจาก ่ ไม ้ ฯ ลฯ ซึงแต่ละแบบล ้วนเกิดจากจินตนาการของบรรดา “สล่า (ช่างไม ้)” ทีร่ ังสรรค์งานออกมาอย่างประณีตและงดงาม สนใจติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได ้ที่ : โทร. 0 5383 5872 , 08 9838 1084, 0 5331 1671


Mae-Kam-Pong


กาแฟบ้ านแม่ กาปอง

รสชาติดีไม่แพ้ ที่ใด เพราะปลูกบนความสูง

1,200 - 1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเลทาให้ ต้นชาและต้ นกาแฟเจริญเติบโตได้ ดี หากคุณเป็ นคนหนึง่ ที่ หลงใหลในกลิ่นหอมละมุนและรสชาติกลมกล่อมของกาแฟ อย่าลืมชิมกาแฟบ้ านแม่กาปอง


E book เชียงใหม่ ไทยแลนด์  

Magazine Guide ... folloe me now!!