Page 1

OD

O 0 U) 0 0 0

kfi lil

0 It

U)

= Ci)

000wo u) al

CI5 OD Ci)

o -C3 cz '05 0- c 1C3 > LB ci) sCii / 0- (1)

a) E ° a) o ❑ -0 g 77) c (-) P

2 0-

_c 05 11) NI TD -0 113 0- 2 . a) u) ms

M a) 03 2 46 or co 0_ a) cz 2 tE

, E p2a3 -(13

cn :5 7) 0 >s a

--= co Ti) u) c)

o2 E (2 2< as ci9

.u)

0 CO Q

-

0 N} 0

:-t• -c) >) -0 a) 4c-n' 0 u) ca o c 2 c( .')3 .Tu a) "Fri t_o ci) co 0 o 0 1) 0- o ,co -..)-f2 O ctsc.) u) 0 (I) (13 E 0"`u; (") 03 73 = Cl- _0 •% a) as -C co cn w >, tn 76 o a) 0c a) o

co s-

co

qv

CO C

_c -. E c 0 a:, n o u) • -o co

&CD

-2ECDO a) 2 -0

R co 0

'coF_ a. (I)

.-.) 16 o .:. CD

= co 2

c- (.... 2 8

of) o C o 0 E ,E)

=N

. 2 co 4.,. a_

0 -

TS .03 5

p `o ,o

0 c

cr) -0 w

(L12 2 _„ in

o >, E u)

U) a)

x

0 (I) (-)

0 E c ca a) _e

--. E 0 CD 5. M

co

0 ...,.

.7/

in'

Cl) (0

o c

(/)

a

.2 .

u)c c000 d To = a, >, c.) . 0 _o >. < C ci) a) 0 N = D o TD, co ot.. (0 e 0 o :0 u., <D 0 2 E

c% eL _a ca.) o { n 0cp

c 7) c m 77) ca T z 0

co = i- 0

2 .,(-)._ "ti ''' o -0 > = a - lei cls

:113

2 c Tt5 c -E. 2 a) u) ct5 D

12. ., c•-• oc

a) E o

° D.) u) >0 . M ...7. .3 - ° M

.5 S. c0 tnica c.2 .'12 _0

A 2 0 009.2 D TA

c

= 0 cr

al

76 o o _1

a) -o

a) a3 ca

o o o 0 (.) ,a) 2:2 ..z a) a'-)u) 0. o - co0 op _R, La IM c) TD a) u) .cT) CT co _0 03 1- 2 :4=

E

0 c co a)

a) '5 (0 "E wE = o t'irt) E 2 a) `0 c -0

0 0 --in

-E = -3 a)

P

co

ti

<

cn

CU

cii)

z

c-. 0 N.. D cD

E 0 a)

co ` -R ti to

ca a) 711

o > a)

o_

(7) o_ '0 TI)

IP 6- c cc o a) a) -co C 2 . w a) 4-. o as `1= cr = *e. c

o 0 w mac) ›,

•E.

.4j E

,7 ci ct 0 0 U) "c'

45

a) 2 w a) La

ci 0 c co c 1--- : 0 c

ce 8 c7 .

a) CU

.(..5 o (.9 • a) c a)

2 ,T) c cu m

cu 0 co 0. W

c .0

a5 C 7:5 ca

S2 CU 0_

IT) >,

cti

D a 0-cy) X a) a) a) (i) o n

0 -0

0 -0

... -o

... W a9 -o a) 2

C a) C\I 9 cz c s al as n c o E 0 --E 0_ 7:1 0 0 a) c" , c5 n co 0.. 4:,)c N -0 r.... .... 0 = GI

2

u) 6 c

a a) 0 a) o _o 1:3 ..5 o ra -a -0

"0

al c.. Z oo _s,

0 CL Cl) o_ ..,) a) ...0

cu

co

o_ 0 a)

(D

a) 2 -0 0 a) c C u) CIO a) ,a) C)-- D Cr Cr T) 1._

o 22

:S3 c•-0- .-I : >,0 , , -0 --,, c ..,.., 0 cm

••••• 0 o o. o w

), ,

rii cr E

a) I Q

u) o

2

03 c2

a) o 0

-0

a) co =

c T,

0

co = 0 C`-.

S Fk0"

'CS 0 co ui

ti-

a) '3 co o

-0

al' . a ,.,..

-0 rn a

0 0

.= .-c r. sa)

co N -o coc . 0

a) Cr) 0 =

cn 1:3 a

1 IN)

o 15 01 Q)

o

1

0

C

C

Q•

c Z .00

0 '

0 6 F)

7) 0 0-

D 05 0 cci N 1:1 C 7:3 0_ ci) -0 o .o Da..) co c .-Cn (,) 0 CD CD id I -ai c cn -c try a) 4a c CO .... ..,_. c (5 C 0 c 0 o a) a) 5 3 `cv 00 = Ec o (7) C cn = -E"'

w0

(04

0 0 Ct

13 :

al 8

cr 4.1 W c

0 0. 2

0 CZ ma

(D

Ta

O E in ..

0

Al

(7) Ill Z

LU 0

Ill IZ

1

Cl) CU >, (n Cla CI)

0 s- co o ‘c) o i- a) _c c .- '7) 0 a) D u) uj 0 0_ cr co D E

CO

E ° E

cc) r'0 , 0 u) co cn 2 Q) 00 CU .0 c >, o c c (T)' co) > a) co a)

c =a -E• i,) c'' c...) - Er cn

475 _I

a) u) a) (D >-, 'CO 0 D ca O _c c co -c) o a)

- -

D0 1 . Go 0) a) >. 4 1E1 co

l '3 cu z

_ co a l a.) `1) ei)- c.) -o a) CL : n

u) o

a) _C cf) a.)

up co D 0- ca ci co co cr u) cD a) c L....- 0 w c 0 c a (.n

-o u) c „, a) i=

o

O 0 2 - -o --...) Co

LD cn " C 'CI) D i.

c O cu 0 : al u) (1): : (1) O ; co 0 C3) U-om T' E >, , c= _0 co

_1 (7) ._. cz 0_

, c)

2 m u) .... - (7) 0 cr -0 0 8 Q 0 al s_ "0 " at r) o c 0 - >, 0_ co a

0 fa-

i

8 16 c _cu ,_ u) = 0 cr)

a) c u) ca

w

'Ff E _o co 9 n

"

00 " c co c >, cn a) 0

a)

ui =

a) 0-

co c) (1) 0 ›,

_I cn u) o co il2

o

.0 =

u) N

0

11 0 . %_ ; cz ! '-' -7:5 cu

_0 03 () as c

7:3 = as -_, Cu,

0 (15

0w

-o-o

cC a) al

= o_

ri

D U.) .=

-(-3 mE

a) u)

c 0

-C) U)

co co -E, .....) "--' 0 N u)- o --,-c) c 0 a) al - u) co o c-- s- o 4(

§ "(To_ .5

7 ciEu) oct05 o a) ,v , 0 c , 7) > M '-', 0 a) a) -.. cr 02 _1 u) C_) '0 •00 0") ci) a) 0w Cti 7c) va E a) o CO s0

rii .4: a a,) lac. ). o

,s'z a) "CL ci) Cif a u) a) _ a) a) i-a, co O 2 -0 = 03 03 a)

C&E

.. c...

a) ,_

E, E

a. -0 a

=a)a.)

0 u) cp c r I o u) a) ci. a) ) -o c 1._ o ui a) n c 2 E ° u_ co .o

a) c.) < ca (-) (7) ca

=

0 co

cr. >, 03 c -c 7) co u-) o 0:5 0) > a) -' ch u.a)) a) co co c Lt1

.. 4 CD_ -' (1)

= -c 0 0 0

U_MtcCi(o w a) Cii a) -0 u) c= = E 70 cy, cr a) -o tif o a as 4-' m ca 0 "0 0 a) o_ di -t

co a) 0 c 0 > W >

-ofi a) a)(7)

ca 0- ._, - a) ca cn cn co T) ° cn i(/) E ,2 ct o a) 8 _ a 0_

c0 u) a) 2 za cci o_ co a) ca E E ca, w c .W To 0 2 D = E ° 0- a3 cu 0 >,.2 ._ o -a 0- 0 cr

0 CD 0 ca 0 73,0 , >-. D U) a) NI u)

0 o o_ -o co 8 TD .c s_ u) C° 2.) -5 F-5 a) a) p _ 03 o

0_ 13

0 :. •7,,,, _co - CD

:50 ! F-)Cn 2 (1° 03 22 U) Cf) c (..9 co co •0 .-

-0

0 0 0

ca

°'a) 12 o o c ,_ c= a) ..a) -5 - m _c, u) 0 0- a) co a) cu Ou) a) u) .c o 0) RS a) -7 ) CD .0 0 -C3 1.-

Co ca

•-• 0 0 a; z c

c=

o -0 ca Icr) ..°7:3 00 ° 03-

0 V 0 a) , CL) E 73 = a)

-0• $7 0 'V

D " 0

2c nr, To c 0 0 8 CT z

0 a) 0

E

CD CO <0_00_ " 0. en c E a) - (7) a) co . a) (1) -0 cn c m ai o a),E ,.) z2a C E c 0 ..c -E -a) ED 0 -o = D C

(2

__I o 0 0> CO -g

E T. w co000coc--.

. cu

F.5 c -=

o_

E

CO

c

CO

-0 co

E c1 ,6

0 13

TA 43 0 =

c .(7)

a) a)

-(7) ca

c ,cp al

2 7 .z. o ..c2 a) co •0 Z -o

To U)

o (70 D 72

2 cn

8 C .CD a) -5 E

t) fC) C CD (1) -cs

c o Z)

2 Cii 0 7

.17; ca - 5.5 0

CO 0

o_

7i c g_

E -(7) 2

D CD

2

o a)

ca- D 2 0° co --d-) a_

- cn 0 0 -0 ,-

a_ 0

0 0

E

D CU Ci) 2 ,-- L2 (7) (:7) 0 'D.) co 0 . 0 co a) o

8 cn C wa.. 0C " c 4L_5 0

a) 'U)) cf)

E

o- 2 „: u) a) ... 0_ :0

- M 0 cr u) _0 NC o o_ I1) 0Z U) 0 cn co 0- f0 _ E c c 2 ciis 0 0 cu co > 'CO >, c '-P C W CD -0 Cli E '1-En -rn (f) a) a) a) = u_ n

= cri E o u) a) _ a) CP- •C15 -a c - E > - 0 qD c co co- E Q)CI (13 E o ° -c) (0 0 0 _c as '`) cn a)

0

c W co ti_ 0 0- 1 9 - CI1 - 3' > N 1 co c 1_ C E = 4cr) oTunL._ cts a) a) o 2o-,_oco

0 CI) 0- -iii CD- -I CD_


nOn n

Ls

0 3 C 0 0 00

10 I" }

U) O

ow 0 0 IC

:

5 (0 c o 0. 0

C

7) ( o (2) 73 2 sa) - ,c) a) •> c..) •

Cs)

7 I- := 2 10,-;, U) 5 14- a) co co Cr) c:r >

cnwCa3

CO

(w

>,CD O '0 c Ca

u) LL

c .a

o li)z5 oc :2 0_ o .0 p 0 co u) o c a co co 2 0 (12 " to' co C a0

2 '03 co pi 2 c)-)

c...) CL -0 c ,

co

C s-

n 0 C 72 O-0 00 N c CD CD cr o 00 c coL co c c a) 0 -a -5 (o U) N °). (7) c us a) a = cr p cr 0

Cl) C 0 0 0 0 c,)

--a2 '5 .0 a) o-0.03 = 0 >, o 10-

2 cn D 0 ,a) c) c./3

C

0

(/3 Ci Q.)

-0

E

CC)

c) :2 0 TO co E-c C 0 0 0 0 a) cu 0 ,L,F, 0

>,

-

a) 8 (I) -o 45 .5 ia• L_ 0 Co co 0) _0

O. N C o

co >,

O

,7) C

C13 0 0

iE C c,„ - a7 c O E u) o a E (,) .ca E

o o

-CD to 0- a)

(7 a

0 CD 0 0 4•(13 0(6 0N E v cn Co Ei= 0 0) CD . 0 •S

00 = 0 0 CO 0 0 C

u) CD _co o 4a. ciT.3 co -0 Co

a-0 E 0_

cD cp 0

a) 0- -5

C '50_ 15 7-) To . c c -0 ° 2 E.a) c ÷a) -0 O 0 -c -0 tn 000 C 0_

CO OD

co co To -0 co a) a) 0 s...- 4E. U) U) co 0 0

C O

co

Co

C .o

O

2

0 0 0.

To o 0_ C a a co a) O . 5 a) a) C C O 2 ca co a) co 0 a) 0_ co > U a) O 0 -a C 0 ,co E a)

-0 o -0 o O

C 1-n 0-.o

co 5 . r.) (a) 0 >1 C 1 0 .0

Co

2 _0 0C -t 0

CI 2 0

O C co

-

>E -5

0. 'cr.)° . CL a) co 5 0) a-- c , 113. co -0Lu C a '5 O u) (1) U 'E 0 0 cu 0 2 O

C '0

co

Ti5

0

a) a 0

0 al E co E E

cn 0 c

a) u) U) L.1.1 a) 0 0 CO C CO co 0 0 C o co 0 a) co a) 0 > E 17) (D -c) C ,E9

ca bo: u na

vU

Rg (

JULI O - AGO STO, 2008

U) 22 O U) a) co 5

O a)

4E'

(1)

_a a) 5. -42 0 s.- C 0 L0_ . 0

_o OO a-CD CO Tu Co

0_ 0

rn a)

0)

E

U) O C a) Cr C.) 0 co CO CA

a)

O C

a) co C co _0 co -a

co

O

O -a O

O

a) aO co C s s7 0 _a CO O 0 iE 0 co C C a) a) -a U) ui a) a) c 0cu 0 > rt) , 0 Co

ui w N (I) E

E Lu Cl)

0 Co N Co

a) "it/ O

17.

O

O O

C c7)

a) 0

O

C

'05 co 0 o 0

E 0

u) of) 0 as

i-

U 0 '5 0_ 0 ci) " (7) co 0 .03 0_ x •5 :0C

ra O a9 a a) a3 1C123

CD cn m CL

0 0) 0 0 ci) p3•5 a) CD 0 11,

c

. o c tn

0 -CI <

E o c)a) (13 c -0 ci3, 0 " C CD co

° 0 co „, 0.) a) To u) -0 0 N otico_ cp 0 .c a) 'O C E o co o

C °-

.c

as CD ,g, . cO 2 Ca 5 0) 0 To 8 71 0 a) -0

° E 0 ce. CD 1_ co 0 03 >`' J 0z co o_ E - -o 2 a) a)b O co C 0- 0.. Ci3

%ft..,

U)

ca 0

4)

E

co O

711 , O O co 7c3 r, a) 7.5 a) = N co 4E) Li O 0 co co

o 0 'U) -5 2 a) C a) -J 0_ L. 0 2 - a0 C -0 co

(1.) C

a) C co qtj C C: O O co 0 C) 0O O al (CI) c -C -0 -

0- CD C13 E c?-) -5 U) co 0 0- E.) 0 w , a3 Eoa) E t. •IF a a, c c: Er -a

0

0 co" C 0 C ti) CU 0

2

0 Cr)C

co

2 al

. C w 2a) CD RI - > gi. cu4 -0 RJ CD a) co o ° 'cci .C3 .-D o c cl cl -(T3 co IS) "t 2E >, _`,.. E '6 CO >, • c•-• aE ,a3 u1 a)•4... x 0 co g u-1 fu co Ea=..r7 E 7c31" (2 a) 2 ..2 2 c 0 a) 0 -° a c cu (7) °AL c °- cli _cD U-0 03 E co cn a) -a 0_ ,S) a c Eca c to -c >" 0 .0 c:) 0 2 co F 0 0 - <8 co C co ot o zomao co ci- cu 07 c a) •.01 ) . a) _c 0 4-, m 0_ .-- _a c u) cf; co co .L7- a") c c- m co co m °()comi c g5 c -N)- : : E MCI' .5 2 a,: CL ° 7 E o >-. g ' -8 0 • 2 co -0 - 0 U.; '3 (6. , n c) -,- o 2 c., co 0- cu o > .... E a) c co o a) co 0 co .E < " u) %c) w o °± -5 03 co 4->0 u) 2 a) _c -0 0 0 .- '° ❑ " E ›.- LI) CO o LcT) 0.:- +-' C 0- o C (1)cp co(T3 N a) c)-14 a) Lc) c g c co N ,- oc a) cl -0 0 (1) a) N C a a) 0 =s= CD CO ' 0 a._,) Cr z

0 --C3 C) CI) a) C.) o c') -0 -10 as

U) = c a) m c a

" .0 CI0- a) 1:3 C Ct4 0 g ,c ccs -5 Cr ,)2ca) =0 c = ,_ a) C 4= " Cr . cL r) T° .15 11.' = C5 a) a) ILL Lo a 'ff; E -0 713 6 u-- 2 10 w I-.) ic5 I

0 0 73 0 cD C .=., N 2N 1- c'e-(T3 a) c.) 0- -C ...) E co "' 0 c CO 1-(1) , fiCuZj a) a „, II -. MI :g < U) ''=.' " CD .ae5 71 2 RI c

\

^

-F5

< 2 -0. -

CU C 0 'CO Ta -c a) .0 o DE a' la-) z U) > a_C) a) o =•c a) co 1° .0 k° ca co o -2 (7 > rg a) -c$ Lu 0S -E' 0 I 0- MI C o cici3 • E uw all co:°-t o c 1--LL I = --N) = e To Z 3:3 a) co cr (.,• 2 w a) To cz c3 .2 a) 0 , .., ci -a . 0-I-, tp Co -C CD Cr N _c 0. Cn cu (1) C-) cri c i_ C . 3 ° t) : C13 < 0 ° .- = .N >•,. _c 0 --e- >. 15 cs) co o u- CI- CU -I -0 -C 2 To 2 0 - C Cl. O C L.L.1 75 c co 03 ci „.,7 co - _c = o ›, > ❑ co - 2 cm Cu ID- (1 ) 71) -0 c cz E=,-, 0<-2 a3 00 c" C9 L2 c) co = o 0it ° 0: CD ,_ o ?) w .,:c ,o L.L. w C O TDticn ?'5 Z .C..) 0 CI) 'CS . 7 ( ).. al •-1 cn -o 2 .a.. co „..., 7, cp '0 C o) NI 00r .-• E CO -0 c_)El 1-1 . =0c• & = CV' C RI TD Cs) WI n al r) CL . z ...1 o_>+ ; co O. CO ,_ ,- o) co U c.) 73 .5 a) crD) W ,A (4 C1C5 > M 0) co 0_ 0 CD LI 0 6 c ,_ 0 1_ ,c a) § a) co 0 0- n c 0 (13 CV -C3 Cla 4.: -2 c 0 c a) 2 tr) z E 0 CD I9) C "a7 O Fii -c a) EL LL CL. Ct 1.1-1 - .g7 a ) ) a) I 0 w cu u) 1- al 11- TO0-C 6 n < (.? 17') -L = N a) c..9 0 ED_ u) O u) t itt 1= 7:5 4-a)' CD 6 1) al 7:3-m in c.)..13 0 ,0 (0 CD TD .3 `'' CL( C M MS cn 1.7 O CY u) 0 CD O c z a) =g va .5' co E ci= t >, .0 c -0 1:3 gi 0 C 0 0 cn co 2u) co > •, g .p9 a) • .'" c . N _ a) 0 +0 a) > 0.. 5 ,o co C 0 03 CD E 0 al _c, H Y co . 4 o I) c cc9 cr,F2 .2 oLc2_ 5 i2 0 0 D la 2 ° . 200 >,03ocE o = co Ti-.) '5 2U --..) 0. co a. E

<

0 0

>. ca o Cl) u co co A o CL N 0 -{3 co -0 -a a CO C 73 o Co = 0 O 63 0 CZ 0 E C > to a) '0 CO 0 > 0 -0 CU • 0

O a;

O

-c)

•co

E

0

N

m

M=

U)

1_

a)

cA

ta)

C

.13

'E .2

(.9 E

w

0.1 -0 cp

O

O

O

CO

co

co

a)

-a 0

C

Tu

V

iC C

0

lc

O

Co

C

""E, O

411.

CO ct

M ° C2

co 'a

O

'E

c (r) 2

Co c.c5 :L= 0 a_ 2

O Uo

CU 9,

00 L.L. Lc)

O

CD41)a) E

tr)

O

kg V0

CO E C . co ca0 E C c 0 co 0 (i) co k4I)

7 5 a)

0 0

T) 0 O 0• 12- CO s_ -0 e O •2 o To o cn .E O ca -1E" 17O C co a'0 a)

O C-) N

O

a)

co CO -

CO Q. • CO 0. -a >, 2 E C U) 0 73 co '0 0 COO 0 co 'E a_ -T2 cu fa co aT CL C co 2 o C 2 45 E 0 a 0 O a) al 0 -0 0 O 0 7, OWL Ca p (I) ci) 0 C s Ca CD .6 E E a u C CO -0 0 O O 2 u) co a 0 co Ti) co ai _8 0 c O a)C co Co_ 0 _g " s_ C7) E to 0 > “c 1c3 76 (73 C C •

caco N C O 0 CO O la 0 C O O O (S) -C 0 C 7:3 (0 ta2 73 I--

0

4.1

u)

it L

C

cti

a) a) o

>,

cn > 0)

0

0 O -a C co co U a) co C co

u) to c 0 co 0

EEo O '5 u) cf) C 0) 0 al

0

C o_ -0 0 a) 0 ,0 >,

0 CO 0 0 Co-CD - 2 0 >

0 . (13 173

.- c.) < co ToE -0 a) c- 0 c

-al 0 '0 U

E a. co 1-

O

0 C a) 'ET)

a)

a)

U)

U) O

a) a0

C

if) LE) O 0

U) O

O

CO

C

-a

a)

:0 a) u)'5 0a) N E e ()

cA

E a) Co 0-

c 0 0

0 0

0 cr .$7) cc a) a)

0_

22 -7) o a) 5 CO

Z5 0_ .c

o p

c,T3' _a 0 7-.)

Boletín Julio-Agosto 2008  

Boletín de información general PSOE Fuente Vaqueros