Page 15

CEIP POMPEU FABRA PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

2.3. Altres llengües 2.3.1. Llengües estrangeres 2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa

El centre inicia l’aprenentatge/ensenyament de la llengua anglesa (primera llengua estrangera) a 1r curs de cicle inicial amb l’objectiu que en acabar l’etapa de Primària els alumnes puguin ser capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. No es realitza cap bloc de contingut d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera.

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 1

2

3

4

5

L’ensenyament de les llengües estrangeres al centre depèn de la iniciativa del professorat, que canvia pràcticament cada any. Hi ha poca coordinació entre els cicles.

2.3.1.1.2. Metodologia 1

2

3

4

5

Tot i que hi ha un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de segones llengües, caldria millorar la coordinació entre el professorat de llengües estrangeres del centre.

2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 1

2

3

4

5

Els llibres de text s’escullen i es consensuen segons les necessitats de l’alumnat, però una part del professorat, pel que fa als materials didàctics, segueix els seus propis criteris.

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 1

2

3

4

5

Una part del professorat ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat de l’alumnat i n’explora, més aviat individualment, noves possibilitats. 2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 1

2

3

4

5

Tot i que hi ha prevista la potenciació de la llengua estrangera en les interaccions tant formals com informals, no es projecten els resultats del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge.

15

Projecte lingüistic de centre  

Projecte lingüístic del Ceip. Pompeu Fabra, de Lloret de Mar

Projecte lingüistic de centre  

Projecte lingüístic del Ceip. Pompeu Fabra, de Lloret de Mar

Advertisement