Page 13

CEIP POMPEU FABRA PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

2.2. La llengua castellana 2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 1

2

3

4

5

Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana, però és un objectiu que no s’acaba d’aconseguir, ja que el nivell de llengua castellana en l’alumnat és superior.

2.2.1.2. Llengua oral 1

2

3

4

5

Es treballa la llengua oral bàsicament al primer cicle de primària, però no té un tractament específic a la resta de cicles. No hi ha una consideració específica de les variants de la llengua castellana.

2.2.1.3. Llengua escrita 1

2

3

4

5

Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té un compte que és un procés complex. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura no sempre tenen uns objectius clars, ni estan lligats als temes que es treballen. No sempre s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats, tot i que hi ha coordinació amb el professorat de llengua catalana. 2.2.1.4. Activitats d’ús 1

2

3

4

5

El centre ha previst activitats d’ús de la llengua castellana per reforçar el procés d’ensenyament/aprenentatge amb la presència dels recursos TIC i audiovisuals. 2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 1

2

3

4

5

Donat la realitat sociolingüística de l’alumnat, el centre realitza totes les àrees no lingüístiques en llengua catalana. Per tal de complir amb la normativa actual que equipara l’assignació horària d’estructures comunes en llengua catalana i castellana, s’ha previst l’ús de la llengua castellana en algunes hores de lliure disposició. Es treballarà l’expressió oral i la comprensió lectora, al cicle inicial a l’hora de biblioteca i d’informàtica i a cicle mitjà i superior a l’hora d’informàtica.

13

Projecte lingüistic de centre  

Projecte lingüístic del Ceip. Pompeu Fabra, de Lloret de Mar