Page 1

jaa

0

17

2

0

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

e

M

de Bân

rga

ng

Nr. 211

Ma

2 t r a


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

Een praatje bij het plaatje

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

" Mooi toch"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 april 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot 18.00 uur zaterdag 25 maart. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 maart 2017 binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: email lbouma@online.nl

Sparjebird Een doel zonder plan is slechts een wens.

1


Klein Groningen Het is een tijdje stil geweest maar inmiddels wordt aan verdere ontwikkeling van Klein Groningen gewerkt. De bewoners van het buurtschap zijn op de hoogte en in de ledenvergadering van PB op 28 maart hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over plannen voor de locatie. . Overleg met gemeentebedrijf Op 30 maart zullen we in het ambtelijk overleg aandacht geven aan de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan parkeren, snelheid en geluidshinder van verkeer, onderhoud van fietspaden en openbaar groen, hondenpoep, kapot gereden bermen etc. Heeft u opmerkingen of klachten, meld ze bij de gemeente! Hoe meer opmerkingen men krijgt, hoe serieuzer ze genomen worden. Recreatie In de recreatiekrant Bakkeveen Actief, dat zomers wordt uitgegeven voor de recreanten in de regio 3-provinciënland is dit jaar Wijnjewoude gevraagd een promotieartikel aan te leveren. Op Wijnjewoude.net kunt u zien hoe ons dorp haar aantrekkelijkheid voor de recreanten voor het voetlicht brengt. Ondernemers worden opgeroepen een eigen artikeltje/advertentie in te leveren.

2

De Muziekkoepel het jaar rond De akoestiek is prima! Het aanzien heel aantrekkelijk, de verlichting uitstekend en een prachtig plein om als publiek van de leukste optredens te genieten. Daarbij is de buurt altijd bereid even te helpen bij het sfeervol aankleden van de omgeving, zodat een gezellige sfeer ontstaat. Zo is al twee keer gebleken bij de korte kerstkoorconcertjes met vuurkorven en warme drankjes. Wat zou het mooi zijn als in de muziekkoepel regelmatig een kort optreden is. Het hoeft helemaal niet ‘gelikt’ te zijn, informeel is eigenlijk nog leuker. Het gaat om de gezelligheid van muziek en reuring. Dus muzikanten, zangers, bandjes, theatergroepjes of wie maar iets leuks kan laten zien en horen, doe eens een repetitie, jamsessie of optredentje in de koepel. Je zult zien het is hartstikke gezellig want er komen altijd mensen op af. Maak maar een plannetje en bel even met 0516-480562. Fietsinformatiedag voor senioren De gemeente nodigt iedereen van 65 tot 75 jaar uit voor een leerzame en gezellige cursusdag op 9 mei in Frieschepalen. Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers. Opgave is mogelijk tot 15 april. Zie het bericht verderop in deze Bân.


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Jaarverslag 2016/2017 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude Betreft de periode: 15 maart 2016 t/m 14 maart 2017 Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit: Grietje Rooks, voorzitter; Theo van Linde, vicevoorzitter; Janny Janssen, secretaris; Janny Copeland, penningmeester; Albert van der Velde, notulist en de leden Frits van der Meulen, Auckjen Weidema, Jeannette van der Molen en Harry Blaauwbroek. Het afgelopen jaar vormde de dorpsvisie weer de basis voor nieuw beleid. Zo organiseerden we een IDOP-reünie rond de drie bekende speerpunten, te weten: activiteiten voor jongeren, saamhorigheid/eenzaamheid en (ouderen)huisvesting. Tientallen dorpsgenoten denken en werken nu mee om deze aandachtspunten verder vorm te geven. De werkgroep jongeren hield een brainstorm met de jeugd waar het voornemen ontstond om een vooral sportieve 24 uurs actie te organiseren voor het goede doel. Dit initiatief krijgt deze zomer vorm ten behoeve van de voedselbank. Ook is project X-mas, georganiseerd door een groep jongeren een groot succes gebleken. Daarnaast kwam de werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid uit de startblokken met het muzikaal Koningsmaal, een high coffee voor ouderen en een bruissessie waar allerlei verenigingen en sociaal/culturele organisaties met elkaar bedachten hoe we elkaar in ons dorp meer aandacht kunnen geven. De werkgroep (ouderen)huisvesting kwam goed op stoom in overleg met Elkien en de gemeente. Hun inspanningen leidden tot een woonbehoefteonderzoek in 2017. Via de Bân kan het dorp de inspanningen van de werkgroepen

volgen. Het PB bestuur is niet alleen inhoudelijk, maar ook met eigen menskracht betrokken bij deze initiatieven. Op vele fronten is aangetoond dat de echte leefbaarheid niet door Plaatselijk Belang maar door het dorp zelf wordt vorm gegeven. De mooiste resultaten zijn behaald waarbij een initiatief van onderop ondersteuning krijgt van PB en het dorpsbudget. Het afgelopen jaar heeft ook de feestelijke opening van de gebiedsontwikkeling N381 de nodige aandacht gekregen. Ondanks de aantrekkelijker uitstraling van ons dorp leeft er ook teleurstelling omdat het project nog niet is afgerond en sommige zaken ‘zuiniger’ zijn uitgevoerd dan aanvankelijk voorgesteld. De stuurgroep heeft met grote inzet en doorzetting het uiterste er uit weten te halen. Resteert nog het project Klein Groningen, de afronding van Weinterp West en diverse secundaire voorzieningen als fietsstallingen, verlichting, beplanting etc. Daarnaast vragen de zorgen om verkeersveiligheid en toegenomen verkeershinder op de ‘aanvoerroutes’ de nodige aandacht van PB. Over onze relatie met de gemeente kunnen we tevreden zijn. Het IDOP proces heeft de samenwerking 5


versterkt. Enerzijds doet de gemeente haar best om initiatieven vanuit het dorp te ondersteunen, anderzijds vraagt zij regelmatig om onze mening over diverse beleidsaangelegenheden. Zo waren we dit jaar actief betrokken bij de ontwikkeling van de gemeentelijke woonvisie. Ook was Joke van der Veen (dorpenbeleid) als belangstellende te gast tijdens een bestuursvergadering en wil wethouder

Piet van Dijk ook nog eens aan ons bestuurlijk functioneren ‘snuffelen’. Het werken met werkgroepen blijkt niet alleen de betrokkenheid van het dorp, maar ook de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen, te versterken. Zo werken we als dorp en PB aan een mooie toekomst voor Wijnjewoude. Om als PB leden goed zichtbaar en bereikbaar te zijn hebben we als proef het maandelijkse inloopspreekuur geïntroduceerd.

In 2016-2017 had PB naast bovenstaande ook aandacht voor thema’s als: Wijnjewoude Energie Neutraal Dorpsfilm Automatische incasso contributie Relatie met ondernemersvereniging Oude Lanen en Koningsdiep Recreatie en recreatieve fietspaden Vrijwilligers De taakverdeling van het bestuur was als volgt: Grietje Rooks:

voorzitter, lid DB, dorpsbudget, sociaal cultureel werk, dorpsvisie, website, WEN, contact collega PB’s en ondernemersvereniging Janny Janssen: secretaris, lid DB, De Bân, samenwerking scholen, WEN, Dodenherdenking, lichtjesavond Janny Copeland: penningmeester, jeugdbeleid, dorpsbudget Theo van Linde: vicevoorzitter, lid DB, contact bestuur MFC De Swingel, wonen, ouderenhuisvesting, gemeentebedrijf, coördinator evenemententerrein, muziekkoepel, WEN-ODV, contact ondernemersvereniging Albert van der Velde: notulist, dorpsfilm, glasvezel, Auckjen Weidema: 2e notulist, saamhorigheid & eenzaamheid, samenwerking scholen, bewonerspanel N381, Frits van der Meulen: stuurgroep N381, jeugdbeleid, contact dorpsfeestcommissie Jeanette van der Molen: inwerken Harry Blaauwbroek: inwerken Sinds november is Antoon van de Wolfshaar als vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging tijdelijk bij PB betrokken. Doel is een win-win situatie voor beide verenigingen te creëren. In maart wordt de relatie geëvalueerd en bepaald of de samenwerking de beoogde vruchten heeft afgeworpen. Janny Janssen, secretaris 6


Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering op: Datum: dinsdag 28 maart 2017 Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar) Plaats: MFC De Swingel AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

Opening en terugblik door voorzitter Grietje Rooks Mededelingen Herinrichtingsplannen voor Klein Groningen Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2016 De notulen staan op www.wijnjewoude.net onder Plaatselijk Belang. Ook liggen ze vanaf 19.30 uur ter inzage in de zaal Jaarverslag van de secretaris (zie de Bân) Jaarverslag van de penningmeester (zie de Bân) Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid Bestuursverkiezing Aftredend: Janny Copeland. Martin de Vries, Weinterp 5 is bereid gevonden de vrijkomende plaats in het bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris Stemming opstalrecht muziekkoepel Rondvraag Pauze Een verrassend gezellig programma vol activiteit Sluiting

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude Janny Janssen, secretaris

7


Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: 0516 - 48 13 05

Voorzitter:

J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

De Swingel Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

8

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Wijnjewoude Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Manuel & Jannie Boer Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 23 00 55 05


Plaatselijk Belang Wijnjewoude Financieel Overzicht 2016 Ontvangsten Plaatselijk Belang Dorpsbudget Rabobank Verz., secr., bestuurskst. AED SCW

€ * € € € * € * € €

3.361,22 4.865,60 39,28 31,72 3.000,00 6.796,00 18.093,82

Lopende rekening Saldo 01-01-2016 Saldo 31-12-2016 Mutatie

€ € €

1.032,91 176,68 -856,23

Bedrijfsspaarrekening Saldo 01-01-2016 Saldo 31-12-2016 Mutatie

€ € €

8.253,58 4.665,78 - 3.587,80

Mutatie liquide middelen

- 4.444,03

Liquide middelen 01-01-2016 Liquide middelen 31-12-2016

€ €

9.286,49 4.842,46

Toelichting: * zijn geoormerkte bedragen. Liquide middelen 31-12-2016 Mutatie dorpsbudget * Mutatie AED * Mutatie SCW * Saldo Plaatselijk Belang

€ € € € €

4.842,46 -200,08 -485,10 -1.713,31 2.443,97

Kascontrole

d.d.

Uitgaven Plaatselijk Belang Dorpsbudget ** * Rabobank Verz., secr., bestuurskst. AED * SCW *

ontvangsten uitgaven Saldo

€ 4.403,67 € 8.810,59 € 127,50 € 169,58 € € 9.026,51 € 22.537,85

€ 18.093,82 € -22.537,85 € - 4.444,03

** Het in 2015 toegezegde bedrag van € 750,-aan de Swingel ( terras en aanleg tegelplateau) is in 2016 uitbetaald.

aantal leden 2016

546

ondertekening:

9


Nieuws van WEN Plannen WEN vinden instemming bij leden Het was een levendige, gezellige en heel gevarieerde avond, die 16e februari. Elk thema werd door iemand anders belicht. ODV voorzitter Wilmar Rohaan gaf een inkijkje in hoe de voetbalvereniging duizenden euro’s per jaar gaat besparen op hun energieverbruik. WEN-adviseur Tjalling Reitsma vertelde hoe hij de leden kan ondersteunen bij hun besluitvorming over besparingsmaatregelen. Henk en Janny Janssen demonstreerden het beveiligde platform voor leden op de nieuwe website wen.frl Energiepark Tolleane Na de pauze werden de nieuwste ontwikkelingen en plannen gedeeld. Jac Pluis, sinds kort projectleider energiepark, vertelde welke groene mogelijkheden WEN ziet op de locatie van de rioolwaterzuivering aan de Tolleane. We zouden er een zonnepark kunnen ontwikkelen en toewerken naar grootschalige elektriciteitsopslag. Daarnaast is een opwerkingsinstallatie voor groengas een belangrijke WEN ambitie. Immers onze verwarming vormt ca 75% van ons energieverbruik. En omdat het dorp met zijn vele oude woningen, nog decennia afhankelijk zal blijven van gas, kunnen we met het opwerken van biogas tot groen gas onafhankelijk worden van aardgas uit Groningen of buitenland. Monomestvergisting Melkveehouder Marco Pool deelde zijn plannen voor de nieuwe monovergisting techniek van mest tot biogas. Een haalbaarheidsonderzoek op zijn bedrijf toont aan dat, indien hij de benodigde vergunning en subsidie krijgt, het een uiterst aantrekkelijke businesscase oplevert. Belangrijk voordeel voor de veehouder is de vervolgstap waarin je de, na vergisting, resterende mest opwaardeert met de 10

mestkraker en vervolgens eigen kunstmest kunt produceren. Daarnaast biedt biogas-productie ons dorp de mogelijkheid om dat biogas op te werken tot groengas (= aardgaskwaliteit), dat zo het net in kan om in het dorp gebruikt te worden. Als nog enkele boeren aan monovergisting zouden gaan doen wordt een centraal groengas opwerkingsproject nog veel rendabeler. Pool heeft besloten niet mee te doen in de 1e fase van het project Jumpstart van Friesland Campina, omdat die businesscase minder gunstig is. Bovendien is er dan geen groengas voor het dorp uit op te werken. Tenslotte gaf voorzitter Pieter de Kroon nog een toelichting op de overige WEN-ambities. Zoals het verduurzamen van de huurwoningen en van MFC De Swingel en de scholen. Over de collectieve opwekking van zonnestroom via een postcoderoosproject wordt op 2 maart verder besloten. Alle besproken plannen en ambities kregen groen licht van de aanwezigen. Vol gas vooruit was het motto! Meer informatie op www.wen.frl


ODV energie neutraal Stand van zaken ODV energie neutraal. Het werk aan de gebouwen van de voetbalvereniging ligt mooi op schema en zal in de maand april afgerond kunnen worden. Aan de voorwaarden van subsidieverstrekkers kan dus worden voldaan. Dit dank zij de inzet van flinke aanpakkers die de club een warm hart toedragen. Op een paar kleine klusjes na zijn de kleed- en scheidsrechterboxen van een goede isolatie voorzien. De voorbereiding van het aanbrengen van de dubbele beglazing in deze ruimten zijn gedaan en plaatsing is de volgende stap. Bij het uitkomen van deze Bân zijn ook de zonnepanelen aangeleverd. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen deze zo spoedig mogelijk op het dak worden geplaatst. Het rendement kan dan alvast maar gaan beginnen. De tussensprint genoemd in de vorige stand van zaken is niet helemaal uit de verf gekomen wat het aan de man brengen van de certificaten betreft. Er zijn zo’n 350 van de 480 certificaten geplaatst. Het is nu tijd om een eindsprint in te zetten en van het hele gebeuren ook financieel een succes te maken. Een oproep bij dezen aan, wie nog niet benaderd is en toch wel wil investeren in de groene energie van ODV, een seintje te geven naar onderstaande personen. Naast ODV, verdienen de belangeloze harde werkers het, dat het een succes wordt. Namens, de commissie ODV.E.N. Theo van Linde tel. 0516-481942. Durk v/d Veen tel. 0516-481398.

11


In het zonnetje! Zij verdienen het volop! Die handvol enthousiaste dorpsgenoten die al meer dan een maand lang, dag in dag uit aan het klussen zijn bij ODV! Wat ze daar doen? De voetbalvereniging helpen aan een comfortabeler onderkomen en fors te besparen op de energielasten. Eerst hebben de mannen de kantine en de kleedboxen helemaal geïsoleerd en nu zijn ze druk bezig het dak voor te bereiden op de zonnepanelen waarmee de vereniging in haar eigen elektriciteitsverbruik wil voorzien. Kanjers, dat zijn het! Daarom verdienen ze het, vanwege hun enorme inzet voor de voetbal en het dorp, in het zonnetje gezet te worden.

it Twaspan – weetjes  De uitzending van Tsjek! van 12 februari is opgenomen op obs it Twaspan. Een unieke ervaring voor onze leerlingen, wat resulteerde tot een prachtige uitzending. Uitzending gemist? Even googlen of via uitzendinggemist.nl  De informatie van school naar de ouders wordt via Social Schools verspreid. Dit is een digitaal, gesloten platform waarin op school- en groepsniveau informatie en activiteiten met elkaar wordt gedeeld.  Juf Monique geeft vanaf januari iedere dinsdagmiddag Engels in gr. 1 t/m 8.  Voor groep 1 t/m 8 worden technieklessen georganiseerd met het materiaal uit de Techniek Torens.  Voor de + leerlingen zijn Breinkwekers aangeschaft (inzichtelijke denkspellen). Met dank aan de financiële ondersteuning van de OR.  Met nl.doet gaan vrijwilligers (ouders, team en (oud)leerlingen) met elkaar klussen uitvoeren op it Twaspan. Vele handen maken licht werk en samen klussen schept saamhorigheid en betrokkenheid.  Op vrijdag 24 maart van 9.00 tot 10.00 uur wordt de open dag georganiseerd op it Twaspan. U bent harte welkom voor een kijkje in de klas. De koffie / thee staat voor u klaar.

12


Ut de skoalle klapt De eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar is op beide basisscholen de focus gericht op de CITO-toetsen. De M-citotoetsen worden afgenomen, resultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd. Wat gaat goed en wat kan beter? Wat hebben de leerlingen nodig en hoe gaan we dit met elkaar afstemmen in een waardevol onderwijsconcept. Daarnaast vinden de eindgesprekken voor de leerlingen van groep 8 plaats. Op basis van de Plaatsingswijzer (CITOtoetsresultaten van groep 6, 7 en 8), de methodetoetsresultaten, de leer- en werkhouding van de leerling en de observaties van de leerkracht wordt een eindadvies gegeven en besproken met de betreffende ouders/verzorgers en leerling. Een waardevol traject, wat zorgvuldig wordt uitgevoerd. Iedere leerling heeft recht op een goede, veilige plek in het voortgezet onderwijs op een niveau wat aansluit bij haar/zijn talenten en ontwikkeling. Voor 1 maart dient de basisschool de leerlingen aan te melden bij de VO-scholen. Alle leerlingen van groep 7/8 hebben in februari kunnen genieten van de voorstelling `Het onbekende land` gespeeld door Het Houten Huis uit Groningen. Ateliers Majeur organiseert jaarlijks een aantal theatervoorstellingen voor de basisschool leerlingen in Opsterland. De werkgroep Sinterklaas heeft de aankomst van Sinterklaas op 5 december geëvalueerd. Gezien de positieve ervaring van deze vrolijke kinderactiviteit zeker de moeite waard om volgend schooljaar wederom gezamenlijk te organiseren. De directeuren van beide basisscholen en Esther Russchen van de peuterspeelzaal hebben met elkaar het concept vakantierooster 2017-2018 besproken. Het uitgangspunt is om in Wijnjewoude onderwijs breed de schoolvakanties voor een ieder gelijk te plannen. Gezien het feit dat een

leerling in 8 schooljaren minimaal 7520 uren naar school moet zijn geweest, zijn de mogelijkheden met elkaar besproken en hopen weons uitgangspunt te kunnen realiseren. Eind januari heeft een delegatie van Votum Nostrum, it Twaspan, de peuterspeelzaal en OR-ouders uit Wijnjewoude de VVE-avond bezocht in de Stripe. Deze avond werd georganiseerd door gemeente Opsterland en Cedin. Met elkaar in gesprek over ouderbetrokkenheid; why, what en how én het delen van de behoeftes en ervaringen brengt veel informatie in beeld waar de scholen indien gewenst mee aan de slag kunnen. Namens de teams van cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan

13


14


Meinsma Fietsen houdt Fietsfeest vanwege verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017 Meinsma Fietsen uit Wijnjewoude is finalist in de verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017. De plaatselijke en provinciale titel is al binnen en op 3 april wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt. Vanwege dit heugelijke feit wordt er ook dit jaar een Fietsfeest georganiseerd en wel van donderdagavond 23 maart tot en met zaterdagmiddag 25 maart. Ook dit jaar is er weer van alles te zien en te doen in en rond het winkelpand. Donderdagavond 23 maart is er een informatie-avond over e-bikes en wordt het nieuwe Shimano Steps systeem geïntroduceerd. Na de uitleg volgt een pauze waarna cabaretier Teake van der Meer aan het woord komt en ons mee zal nemen in zijn geweldige verhalen. De avond begint om 20.00 uur. Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart heeft u volop de mogelijkheid om naar hartenlust e-bikes te testen en proefritten te maken op de verschillende soorten e-bikes. Het is deze dagen goed handelen want er lopen diverse acties en als u trek heeft, kunt u in de koffietent uw inwendige mens versterken. Ook op de ‘gewone’ fietsen lopen diverse acties en de kinderfietsen zijn zeer aantrekkelijk geprijsd. Aan de kinderen is ook gedacht, er staat voor hen een springkussen en ballenbak

klaar waar zij zich heerlijk kunnen vermaken. Vrijdagavond 24 maart wordt er een Ladiesnight georganiseerd. Sorry heren. De ladiesnight begint om 20.00 uur en voor de eerste 75 bezoekers staat er een goodiebag klaar. Naast de informatie die u deze avond kunt krijgen over de fietsen, is er ook het een en ander te doen. Er zijn stands van Zussss en Oriflame. Je kan je op laten maken, je haar laten stylen door de kapsters van ’t Leantsje en met een fiets op de foto bij fotograaf Marloes Kortenoever. Bloemen- en kadohuis Wilma is aanwezig met materialen om een creatief, vrolijk voorjaarsstukje te maken. Zaterdagmorgen om 9.00 uur wordt er onder de aanwezige bezoekers een prachtige Sparta Lola Jo damesfiets verloot. Zorg dat je erbij bent om kans te maken op deze prachtige fiets. Iedereen die deze dagen een fiets aanschaft, maakt ook nog eens kans op een ballonvaart, Meinsma Fietsen gaat weer eens sky-high. Iedereen is deze dagen net zoals alle andere dagen van harte welkom!

15


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

16


Geef de pen door Tsja... en dan krijg je ineens de pen door van de buren. Even voorstellen aan het dorp! Ik ben Silvana Broersma en woon alweer drie jaar in Wijnjewoude. De afgelopen drie jaar woonde ik samen met Folkert Hoekstra boven de GFH. Inmiddels zijn wij verhuisd naar Mounleane 2. Daar wonen we even samen met mijn schoonouders zolang zij hun nieuwe woning aan het bouwen/verbouwen zijn aan Mounleane 4. En ja hoor, dat gaat prima. Zodra Mounleane 4 klaar is gaan wij nog een paar kleine veranderingen aanbrengen aan onze woning. Tot drie jaar terug woonde ik samen met mijn ouders en broertje in Lippenhuizen. Mijn ouders wonen daar nog steeds waar wij regelmatig komen. Ik heb mijn middelbareschooltijd doorgebracht op de Burgemeester Harmsma School te Gorredijk. Daar heb ik Folkert leren kennen. Vervolgens ben ik naar het Friesland College in Heerenveen gegaan. Daar heb ik de opleiding Bank en Verzekeringswezen gevolgd. Erg leuk, maar niet waar ik mijn toekomst zag. Daarom ben ik na het afronden van deze opleiding naar Groningen gegaan. Hier heb ik de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening gevolgd. Wat wij nu allemaal doen? Na mijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening ben ik aan het werk gegaan in de schuldhulpverlening. Ik was voornamelijk werkzaam als assistent bewindvoerder (schuldsaneringsregelingen) en in de faillissementen. Vorig jaar heb ik dan ook de opleiding tot WSNP bewindvoerder gevolgd. Ik mag mijzelf dan nu ook officieel WSNP Bewindvoerder noemen. Momenteel ben ik werkzaam bij een advocatenkantoor in Groningen als Bewindvoerder. Saai? Nee totaal niet. Geen dag is hetzelfde. Ik werk met mensen die problematische schulden

hebben. Dit kunnen mensen zijn die door hun psychische problematiek, werkloosheid of overbesteding te maken krijgen met schulden. Tijdens de regeling houd ik toezicht of zij zich aan alle verplichtingen houden. Ik ga bij mensen op huisbezoek, heb veel contact met schuldeisers en hulpverleners. Daarnaast zit ik regelmatig op de rechtbank voor een hoorzitting. Folkert is werkzaam op de binnendienst van ProCare in Groningen. ProCare is gespecialiseerd in de levering van meetapparatuur en meetmiddelen voor topsport en medische doeleinden. Naast de standaard werkzaamheden als offertes, orders en leveringen verwerken houdt hij zich bezig met procesoptimalisatie, automatisering en aanbestedingen. Daarnaast is hij bezig met het afronden van zijn studie Bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool Groningen. Sporten? Ja, ook dat doe ik. Ik heb jarenlang gedanst in Lippenhuizen. Drie jaar geleden ben ik daar mee gestopt. Wij zijn toen uit enthousiasme met een groep gaan volleyballen bij D.W.S. Dit doe ik nog steeds. Inmiddels ben ik ook penningmeester bij D.W.S. geworden. P.S. we kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. 17


Voorheen was ik wekelijks op het voetbalveld van ODV te zien. Hier voetbalde Folkert die ik toch regelmatig kwam aanmoedigen. Zoals velen dan ook weten ben ik een vrij fanatieke supporter. Sinds dit seizoen moet ik dat voortzetten op de velden van v.v. Oerterp. Ooit zal ik vast weer te zien zijn op de velden in Wijnjewoude. Niets meer met ODV? Ja dat zeker nog wel. Ik ben nog actief in de activiteitencommissie. Wij proberen

een aantal keer per jaar een feestje in de kantine of een andere leuke activiteit te organiseren. Zo hebben we begin vorig jaar een après-ski party georganiseerd en in december een geslaagde kerstbrodenactie. Op 11 maart 2017 is er een foute party in de kantine. Iedereen is uiteraard van harte welkom. Ik geef de pen door aan: Jeltje en Marco

Vooraankondiging Kruis en Kroon Cantate voor Passie en Pasen Als je van passiemuziek houdt, kan het slim zijn om woensdagavond 12 april vast te noteren. Je kunt dan genieten van een korte cantate voor Passie en Pasen met als titel “Kruis en Kroon’. In deze passie, die veel doet denken aan de Mattheus Passion, wisselen koormuziek, spreekstem van de verteller en in samenzang gezongen bekende koralen elkaar af. De uitvoering duurt ca 45 minuten en begint om 19.30 uur. De entree is gratis. De cantate, gezongen door gemengd koor Looft den Heer wordt uitgevoerd in de gereformeerde kerk in Wijnjewoude.

18


Beroep onder de Loep Op een winterse woensdagmiddag heb ik gesproken met Gonny Haasken over haar beroep. Een bijzondere vrouw met een bijzonder beroep. Gonny is spontaan, enthousiast, sportief, heeft een brede belangstelling, is een levensgenieter en heeft een open uitstraling. Dit alles past bij haar beroep. Gonny werkt bij PartnerSelect als relatiebemiddelaar. Daarnaast verhuurt ze ook een vakantiehuisje, de Mitra en een pipowagen, de Bohemian. De Mitra betekent vriendschap en Bohemian betekent levensgenieter. De Mitra en de Bohemian staan achter op het erf bij haar woning aan de rand van Wijnjewoude met een prachtig uitzicht over de landerijen. Wat houdt het beroep van relatiebemiddelaar in? Relatief veel mensen van met name boven de 50 jaar zijn single. Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien de juiste partner niet tegen gekomen, een scheiding of door het verlies van een partner. Er kan een moment ontstaan dat iemand graag het leven verder wil delen met een partner. Een mogelijkheid is zich in te schrijven bij een relatiebemiddelingsbureau. In 2015 is Gonny gaan werken voor PartnerSelect voor de regio Noord Nederland. Als iemand zich heeft ingeschreven bij PartnerSelect wordt er vervolgens een afspraak gemaakt voor een nadere kennismaking. Voor het vinden van een geschikte partner moet er een duidelijk beeld ontstaan. Tijdens het intakegesprek komen diverse onderwerpen aan de orde zoals: beroep, eerdere relaties, hobby’s, hoe iemand in het leven staat en wat de idealen zijn. Aan de hand van deze informatie schrijft Gonny een profiel. Voor veel mensen is dit eerste gesprek best wel spannend. Dat is ook logisch want je vertelt over je leven, over het verleden en over hoe je de toekomst graag ziet. De persoonlijke gegevens zijn echter niet toegankelijk voor derden en de

medewerkers van PartnerSelect gaan discreet met vertrouwelijke informatie om en zijn verplicht tot geheimhouding. Na het schrijven van het profiel kijkt Gonny of er een geschikte kandidaat is. Op het moment dat er iemand is worden de profielen aan beide personen voorgelegd. Als beide personen positief zijn kan een eerste stap tot contact worden gelegd. De eerste stap is telefonisch contact. Geeft dit gesprek een goed gevoel dan kan er een afspraak worden gemaakt. Dit kan het begin zijn van een mooie relatie. Waarom heb je voor dit beroep gekozen? Na het volgen van de CIOS-opleiding heeft Gonny vele jaren in de sportwereld gewerkt. Op diverse plaatsen in Nederland maar ook verder, binnen en buiten Europa. Ze had een eigen sportschool in Lemmer en als laatste werkte ze binnen de branche voor een grote fitness- en wellness club in Groningen. Op een zeker moment was Gonny op zoek naar een nieuwe uitdaging, iets heel anders. Ze is begonnen met een opleiding persoonlijke ontwikkeling en hulpverlening en is psychologie gaan studeren. Coaching, mensen motiveren en stimuleren zit in haar 19


woensdag

Voor al uw: * Bloemstukken * Snijbloemen Weinterp 1 * Kamerplanten 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk Mobiel: 06 - 46 19 22 36 * Grafwerk * Sfeermakers Openingstijden: Kado’s donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur * Snuisterijen *

info@bloemenenkadohuiswilma.nl

www.bloemenkadohuiswilma.nl

20


bloed. Gonny heeft een groot hart en wil graag verbinden. In 2015 is zij als relatiebemiddelaar gaan werken bij het bureau PartnerSelect dat gevestigd is in Vlaardingen. Het is een veelzijdige functie. Naast het regelen van intakegesprekken geeft Gonny ook trainingen aan collega’s over het voeren van kennismakingsgesprekken en het verwerken hiervan. Er worden door haar ook diverse activiteiten georganiseerd voor mensen die alleen zijn zoals een fietstocht, wandeling of stadsrondleiding met daarbij een lunch of gezellige borrel. Dit is eveneens een manier om verschillende mensen met elkaar in contact te brengen. Belangstellenden kunnen zich hier voor via de site van PartnerSelect aanmelden en hoeven niet ingeschreven te staan om deel te kunnen nemen aan zo'n activiteit. Wat voor opleiding heb je hier voor gevolgd? Opleiding persoonlijke ontwikkeling en hulpverlening Psychologie. Diverse trainingen en cursussen op het gebied van coaching. Over welke capaciteiten moet je beschikken? Je moet toegankelijk zijn, mensen op hun gemak kunnen stellen, open kunnen communiceren en een empathisch vermogen hebben, oftewel je in iemand anders kunnen inleven, iemand anders zijn emoties kunnen voelen en begrijpen.

Waar stoor je je aan in dit werk? Hier moet Gonny even over nadenken. Storen is niet echt het woord maar het is wel eens een klus. Dit kan zijn bij een intakegesprek als mensen onmogelijke wensen aangeven en daarbij vergeten zich een spiegel voor te houden. Verder vindt Gonny het werk zo uitdagend dat er weinig momenten zijn die haar storen. Ze is ruimdenkend. Wel is het jammer dat je collega’s overal in het land zitten. Het contact mis je dan. Even sparren met je collega’s moet via social media. Wat zijn je hobby’s en heb je hiervoor nog tijd? Ondanks de drukke baan is er ook nog tijd voor hobby’s. Hobby’s zijn: sport (Crossfit, sportclub of gewoon lekker fietsen), lezen (vooral in de vakantie), natuur, fotografie (foto’s van de natuur) en creatief bezig zijn. Wat is je laatst gelezen boek? Gonny mag graag lezen zo blijkt uit de kast met boeken die in de woonkamer staat. Haar laatst gelezen boek is ‘Dagen van Verlating’ van Elena Ferrante. Wat is je levensmotto? Vier het leven, hier en nu! Klaske

Er Als je niet rijk bent, besef dan hoe arm je jezelf maakt.

21


Prikbord Tuinman Gezocht per direct: een handige tuinman, die zo nu en dan ook een klusje op het erf, omgeving Wijnjewoude, wil doen. Bij voorkeur: 1 dagdeel per week gedurende het hele jaar. Graag contact opnemen met fam. Haasken, telefoon 06 - 52351821 Dankbetuiging It hat ús tige goed dien dat wy safolle bliken fan meilibben krigen hawwe nei it ferstjerren ús leave mem, beppe en âlde beppe Tjitske Posthumus - vd Heide Famylje Posthumus Te huur Oud-Hollandse Spelen Keus uit 25 stuks Nu ook: complete Roulette tafel en Blackjack tafel Telefoon: 0516-481335

Bloemen & Kadohuis Wilma Zoals vermeld in de ban van januari was de winkel in de maanden januari en februari drie dagen geopend. Deze openingstijden houden wij aan, voor bestellingen en/of bezorgingen op de andere dagen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 06-46192236. Kijk ook op de site en volg ons via facebook voor actuele activiteiten. www.bloemenkadohuiswilma.nl Frits & Wilma Bedankt Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en goede wensen die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Bertilla. Uw meeleven heeft me goed gedaan! Ik ben erg ziek geweest en het is een Godswonder dat het goed gegaan is en ik ben heel dankbaar dat ik weer thuis mocht komen. Verder moet ik nog wel rustig aan doen en op krachten komen. Hartelijke groeten, Hillie Loopstra

Uitnodiging Op D.V. zondag 12 maart om 10.00 uur is er een speciale gezinsdienst in de Geref. Kerk Wijnjewoude. Het thema is: Lieve meneer God… Koos Dijkshoorn gaat voor in deze dienst samen met gospelgroep Soon Return. Na de dienst is er koffie/thee/limonade. Je bent van harte welkom! Commissie Aangepaste Gezinsdienst. 22


AED commissie Wijnjewoude Het is gelukkig geen bewogen jaar geweest maar de AED die we in het dorp hebben heeft zijn dienst bewezen. Tijdens de voetbalwedstrijd ODV-Oosterstreek van vorig jaar werd een supporter van Oosterstreek, terwijl hij in de pauze onderweg was voor een bakje koffie, in de hal van de kantine onwel. Direct schoten er vrijwilligers te hulp die reanimeren konden. De reanimatie werd opgestart en binnen enkele minuten waren er zelfs 3 AED's op het sportcomplex aanwezig. Door de deskundige hulp van de omstanders en de AED apparatuur heeft de man het overleefd. Onderstaand stukje komt uit een interview dat Veldhuizen en zijn redders laatst hebben gegeven aan de plaatselijke krant de Stellingwerver; Geen moment had Veldhuizen, die al een halve eeuw bestuurslid is van Oosterstreek, de hartstilstand aan zien komen. Een week eerder had hij op vakantie gefietst in de Veluwe. Heuvel op, heuvel af: er was niets aan de hand. Toch ging het mis. 'Ik herinner mij alleen de ambulancebroeder die zei toen ik bijkwam: meneer, u bent gereanimeerd', vertelt Veldhuizen. 'Verder kan ik daar niets over vertellen. Ik heb alles van anderen gehoord.' De vier vochten voor het leven van Veldhuizen. 'Ik heb ĂŠĂŠn moment gedacht dat het niet ging lukken', zegt Vreni die met haar vader bij broertje Tjibbe was te kijken. 'Er gebeurde helemaal niets. Ik deed de beademing, de mannen voerden compressies uit. Het was zo zwaar. Maar ik heb nooit het idee gehad dat we moesten stoppen. Dat sein moet een deskundig iemand geven. Dus heb ik de knop omgezet en zijn doorgegaan.' Pas na de eerste klap van de AED, die uit het dorp moest komen, gaf Veldhuizen een teken van leven. 'Als

de AED er niet was geweest, hadden we een andere situatie gehad', zegt Blaauw, broer van Oosterstreek-trainer John. Vreni, zelf studente Geneeskunde, voegt toe: 'Het is heel belangrijk dat veel mensen kunnen reanimeren en op veel plaatsen een AED aanwezig is. Willy werd meteen gereanimeerd en zonder AED was de uitkomst veel slechter geweest.' Veldhuizen kwam bij op het moment dat de ambulancebroeders de kantine binnenkwamen. 'Een heel bijzonder moment', geeft Jan aan. 'Eerst denk je dat het gebeurd is en vijf minuten later geeft Willy zijn naam en adres. Voor iemand die reanimeert een heel apart gevoel.' Zo zie je maar dat het je overal, zomaar kan overkomen dat iemand in jou naaste omgeving of iemand in het dorp hulp nodig heeft die jij kan geven, als je op de hoogte bent van de reanimatietechnieken. Daarom verzorgt de AED commissie in Wijnjewoude ook dit jaar weer een reanimatiecursus. Deze wordt 22 maart, om 20.00 uur gegeven en gehouden in de kantine van ODV. Tijdens deze cursus wordt jou op deskundige wijze de kneepjes van het reanimeren bijgebracht. Tevens wordt er uitleg gegeven over het herkennen van een hartstilstand e.d. 23


Blijf niet doelloos toekijken, maar ga iets leren waardoor je iemand in jouw directe omgeving of een ander kunt helpen. Kosten hiervoor zijn € 10,-. Meld je aan bij: Hennie Nutterts, telefoon: 06-36332266, Frits van der Meulen, telefoon: 06-54292940 Jaap Haven, telefoon: 06-38273978 De AED commissie is een commissie die ondersteund wordt door Plaatselijk Belang Wijnjewoude.

AED’s, die 24 uur bereikbaar zijn, hangen momenteel bij de Spar, bij de ingang van taxibedrijf Van der Wal en naast de voordeur van de Swingel. Wij willen graag uitbreiding van het aantal AED’s in Wijnjewoude en omgeving. Een AED apparaat voor Klein Groningen is ons volgende doel en daarom willen wij graag starten met een donateurschap voor de AED commissie. Een kleine bijdrage geeft ons de mogelijkheid om een nieuwe AED aan te schaffen en het onderhoud van die AED’s die wij in het dorp hebben uit te voeren.

24 uurs actie voedselbank Wij zijn druk bezig met het invullen van de activiteiten tijdens de 24 uurs actie. Gelukkig zijn er diverse verenigingen die hier een aandeel aan gaan leveren. Heeft u ook nog een leuk idee, dan willen we dit graag horen. U kunt zich richten aan: Marjan Linstra: mamaloe74@gmail.com Daarnaast zijn wij van plan om een veiling te organiseren. Wij zoeken hiervoor spullen, wilt u iets beschikbaar stellen dan horen wij dit graag. Ook kunt u uw diensten aanbieden, bijvoorbeeld: een paar uur klussen, tuinarbeid of andere diensten. Dit kunnen we dan ook gaan veilen. De opbrengst van de veiling gaat uiteraard naar de voedselbank. U kunt uw spullen en of diensten aanmelden bij: Janny Copeland: janny.copeland@gmail.com Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen om deze actie tot een succes te maken . Wilt u mee helpen dan kunt u zich melden bij: Marjan Linstra: mamaloe74@gmail.com Er is er nu een naam voor de 24 uurs actie, wat die is blijft nog even geheim. We moeten de naam nog even verwerken in een leuk logo. In de volgende Bân zult u zien wat dit geworden is en wie de naam bedacht heeft. De werkgroep 24 uurs actie.

24


Informatieavond over erfbeplanting ‘Groene Dorpen - Wijnjewoude’ Donderdag 23 maart, 20.00 uur, in dorpshuis ´De Swingel’ Eind vorig jaar werd bekend dat de subsidieregeling voor Erfbeplanting N381 met een jaar is verlengd. Aanvragen voor een 50% bijdrage in de kosten van het maken van een ontwerp, de aanschaf van plantgoed en van het plantwerk kunnen ingediend worden bij de provincie tot 1 september 2017. Kijkt u voor informatie op: www.n381.frl/257/subsidie-voor-erfbeplanting Bureau Stek en Streek uit Assen maakt voor haar project ‘Groene Dorpen’ ook gebruik van deze subsidieregeling. Een project gericht op de versterking van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting in Wijnjewoude en Klein Groningen, met en voor de bewoners. In de praktijk blijkt de regeling voor particulieren wat moeilijk hanteerbaar, vanwege de vereiste administratie. Door de collectieve aanpak van ‘Groene Dorpen’ wordt die verlicht. Bovendien is het praktisch en leuk om met een groep deelnemers zelf de bomen en struiken op de erven aan te planten. Het project verloopt als volgt: U bezoekt de informatieavond en besluit zich aan te melden als belangstellende. Gerard Wezenberg van Stek en Streek komt dan langs voor een gesprek over uw erf en wensen. Dat is vrijblijvend. Besluit u deelnemer te worden, dan wordt er een beplantingsplan uitgewerkt. Aanpassingen blijven natuurlijk mogelijk, tot het plan naar uw zin is. Dat plan is de basis voor de subsidieaanvragen en de bestelling van plantgoed en –materiaal in het najaar. Op een gezamenlijke plantdag in de winterperiode 2017 zet u tegelijk met de andere deelnemers uw bomen en struiken in de grond. Ruim voor de plantdag heeft u daarvoor een plantinstructieavond bijgewoond. Stek en Streek verzorgen voor u de subsidieaanvragen bij de provincie.

Wat zijn de voorwaarden en kosten? Het gaat om landschappelijke beplanting: erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. Geen sierplantsoen, vaste planten of bessenstruiken. En dan alleen de inheemse soorten, die hier van nature goed gedijen en geplant in een stijl die past bij het landschap en de bewoners van deze regio. Het plantgoed en – materiaal worden zoveel mogelijk betrokken van biologische bedrijven met EKO-keurmerk. Op de informatieavond vertelt Gerard Wezenberg u daar meer over. Ook over het zelf planten van de bomen en struiken en de verzorging erna. Wie komt in aanmerking? De subsidieregeling Erfbeplanting geldt voor het plangebied Gebiedsontwikkeling N381. Het dorpsgebied Wijnjewoude en Klein Groningen ligt daar bijna geheel in, tot aan ’t Oude Bosch en natuurgebied Duurswouder Heide. Maar tuinen en erven in de bebouwde kom van Wijnjewoude zijn uitgezonderd van de subsidieregeling! De kosten voor het maken van een plan, van het plantgoed en –materiaal, en van het plantwerk worden voor 50% gesubsidieerd vanuit de regeling Erfbeplanting. De andere helft betaalt u zelf. Maar ‘Groene Dorpen’ kent een collectieve aanpak, die gezelligheid én besparingen op de kosten oplevert. 25


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Informatieavond ‘Groene Dorpen’ 23 maart In het eerste deel van de informatieavond worden de projectorganisatie en de voorwaarden voor deelname toegelicht. In het tweede deel komen mogelijkheden voor erfbeplanting aan bod, zodat u inspiratie kunt opdoen. Na afloop kunt u ook uw eigen schets of adviesvraag voorleggen aan Gerard Wezenberg.

Projectinformatie staat op de website van Stek en Streek www.stekenstreek.nl, onder Projecten (Groene Dorpen – Wijnjewoude) en onder Documenten. Aanmelden als deelnemer kan ook nu al via stekenstreek@home.nl

Mensen die positief denken, negeren het negatieve niet. Het brengt ze gewoon niet aan het treuzelen.

27


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

fh.n g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

28


Fietsinformatiedag voor senioren Op 9 mei wordt in en om het dorpshuis in Frieschepalen een fietsinformatiedag gehouden. Een eendaagse cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’. De gemeente Opsterland nodigt mensen van 65 tot 75 jaar uit voor deze leerzame en gezellige cursusdag, omdat zij het belangrijk vindt dat senioren in onze gemeente plezierig en veilig kunnen blijven fietsen. De cursusdag is gratis en wordt georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) en de Fietsersbond. Waar gaat het over?  Fietsdocenten testen uw verkeersinzicht en –vaardigheid  Een beweegdocente verzorgt fietsgymnastiek  Veilig Verkeer Nederland is aanwezig voor testen rond veiligheid wat betreft horen en zien  U kunt verschillende e-bikes uitproberen  Gratis infomap met ’E-bikewijzer’ en de brochure ’Het Recht van de Sterkste’. Deze dag duurt van 8.45 tot 16.00 uur (inclusief gratis lunch). U komt op de eigen fiets (of e-bike) naar de cursus. U kunt zich online aanmelden tot 15 april. Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers, dus meld u snel aan! De volledige uitnodigingsbrief en het aanmeldingsformulier vind u op www.wijnjewoude.net Gebruikt u geen internet, bel dan even met Afke Bouma, gemeente Opsterland, telefoon 0512-386222.

29


Uitslag schutjassen 03-02-2017, 22 deelnemers 1e winnaars: Anko van Bruggen & Geeuwke Posthumus 2e winnaars: Fokke van Bruggen & Henk Posthumus 1e verliezers: Andries Monderman & Jappie Kempenaar 2e verliezers: Geert Post & Jan Dijkstra 1e poedel: Jappie Nijholt & Oene Veenstra 2e poedel: Jan Posthumus & Kees Stalenhoef Stand: 1. Jan Dijkstra, 42 punten 2. Durk van der Veen, 40 punten 3. Anko van Bruggen, 35 punten 4. Jappie Nijholt, 34 punten 5. RenĂŤ Seefat, 34 punten 6. Aalzen Postma, 32 punten 7. Douwe Oosterbaan, 32 punten 8. Geeuwke Posthumus, 31 punten 9. Andries Monderman, 30 punten Overige deelnemers 27 punten of minder Volgende, tevens laatste schutjasavond: vrijdag 7 april 2017

Soos Wijnjewoude Woensdag 22 maart hebben we een spelletjesmiddag. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek. Het wordt vast weer een gezellige middag. Het is al weer de laatste middag van dit seizoen en we hopen op een goede opkomst. Namens het bestuur Joke Nust

Het belangrijkste is niet waar je begint, maar waar je uitkomt.

30


Kinderopvang Esther De peutergroep We hebben de eerste week na de vakantie al gehad. Na een fijne voorjaarsvakantie gaan we ook werken met het thema voorjaar! Er gebeurt zoveel in het voorjaar! Bloemen gaan bloeien, gras groeit, blaadjes komen aan de de bomen en de schapen krijgen weer lammetjes. Genoeg om leuke dingen met de peuters te ontdekken! Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. We hebben de kleuractie net afgerond maar bij het schrijven was de winaar nog niet bekend. Wel krijgt elke nieuwe peuter die start bij de peutergroep vanuit de gemeente Opsterland het blad Pippo drie maanden gratis aangeboden. Buitenschoolse opvang Vanaf februari zijn we twee middagen open (dinsdag en donderdag). Op beide dagen is nog plek voor meer kinderen. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We spelen en knutselen met een thema, elke middag is er een leuke activiteit, maar ook volop ruimte om zelf fijn te spelen. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdag of donderdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Vernielingen Helaas zijn er in de afgelopen maanden diverse vernielingen geweest op het plein van De Telle. Geregeld zijn er kinderen/jeugd op het afgesloten plein. Uiteraard vinden wij dit zeer spijtig en jammer dat de materialen (klimrek/zandbak) die buiten staan worden beschadigd. Voor degene die kan zeggen wie dit gedaan heeft wordt er een mooie beloning uitgedeeld. Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al?

31


32


Algemene ledenvergadering EDD Op maandag 6 maart is de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging Eert de Doden. De vergadering begint om 20.00 uur en is in mfc de Swingel. Na de pauze zal mevrouw Nicole ter Doest iets vertellen over de Natuurbegraafplaats in Nieuwehorne. ‘Natuurbegraven kan op de natuurbegraafplaats in Nieuwehorne, vlakbij Heerenveen. De natuurbegraafplaats en het graf worden onderhouden op een ecologische, milieuvriendelijke wijze om een informele plaats te creëren waar zowel mens, dier als plant voordeel bij heeft. Er zijn geen rijen en grafstenen te vinden. Er is volop vrijheid een plek uit te kiezen en te reserveren in dit bosgebied’. Bestuur EDD

Repair café Het is weer tijd voor een ”Repair Café”, want ook dit jaar is het weer mogelijk om de levensduur van uw spullen te verlengen door wat onderhoud of een kleine reparatie. Ook nu weer in mfc “de Bining”, aan de Pierswei in Hemrik. Ditmaal op 4 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Dus heeft u nog wat in of om het huis wat problemen heeft of niet goed werkt, of nodig aan onderhoud toe is (goed onderhoud verlengd de levensduur), kom ermee langs en wie weet komen we samen tot en oplossing. Of kom zomaar langs voor een boek of een kop koffie en kijk wat er mogelijk is. Vragen? Bel met: 0516-471906. De volgende “Repair Café” zijn voorlopig gepland in mei en september, de exacte data's komen net als nu in de “Doarpsrounte” en in “De Bân”.

bestaan geen domme vragen alleen antwoorden die je niet krijgt.

33


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

34

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Varen met de Zonnebloem Op woensdag 19 april houdt de afdeling Ureterp e.o. van de Zonnebloem haar jaarlijkse boottocht. Woont u in Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude Wijnjewoude of Bakkeveen en behoort u tot onze doelgroep, dan kunt u een dagje met ons mee. Wij vertrekken vanuit Drachten voor een tocht over de Friese wateren. We maken gebruik van de "Nirvana", een partyschip voorzien van een ruime salon met zonwerend glas en airco. Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt u een driegangen menu aangeboden. Ook 's middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er een verloting met kans op leuke prijzen. De kosten voor de gehele dag zijn € 37,50 per persoon. Mocht u medische verzorging nodig hebben aan boord: er gaan enkele verpleegkundigen mee. Het vervoer van en naar uw huis regelen wij voor u. Wilt u met ons meevaren, dan kunt u zich voor 27 maart opgeven bij: mevrouw I.v.d. Veen tel. 0512-301984 of mevrouw G. Beute tel. 0512-301583 of mevrouw C. Nijder tel. 0516-481959 Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., Antje Berga

ANBO Nieuws Hierbij nodig ik jullie uit om op 17 maart te komen genieten van het accordeonorkest ‘Spilersnocht’ uit Drachten. We hebben ze al een keer eerder ontvangen en dat is toen heel goed bevallen. De middag begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur en de kosten zijn € 4,-. Op vrijdag 17 februari hebben we onze jaarvergadering gehouden met vooraf een voordracht van mevrouw Jansjet de Vries en na de vergadering hebben we genoten van een goed verzorgde broodmaaltijd. De vergadering is naar mijn idee goed en rustig verlopen. We gaan in elk geval proberen om ook voor het komende jaar een leuk programma in elkaar te draaien. In mei, ik denk de 11de, gaan we een reisje naar Texel maken of een rondrit door Friesland en Groningen met ergens een diner en een stop in Lauwersoog voor een visje. U hoort van me, maar houdt ook alle blaadjes goed in de gaten. Mevr. Wiebenga zal het een en ander voor ons uitzoeken. In elk geval tot 17 maart. Bertie ten Haaf

35


Nieuws van Euphonia Solistenconcours Op 11 februari hebben een aantal jeugdleden meegedaan aan het solistenconcours, zie hieronder de prachtige resultaten, die ze behaald hebben. 5e divisie Anna de Jong bugel 86 punten 1e prijs Syger Swart bariton 81 punten 1e prijs 4e divisie Lucie Veenstra alt saxofoon 80 punten 1e prijs Lineke v.d. Wal alt saxofoon 90 punten 1e prijs met lof 3e divisie Abe-Jan v.d. Wal snaredrum 90 punten 1e prijs met lof Abe Jan en Anna haalden in hun divisie de hoogste punten. Daarmee wonnen ze een SilverCard. Hiermee kunnen ze deelnemen aan de FulkaanCLASS en het provinciale solistenconcours. De FulkaanCLASS is van 24 t/m 26 april a.s. Hier krijgen de winnaars muzieklessen van topmuzikanten en docenten. Daarmee kunnen ze zich muzikaal ontwikkelen en voorbereiden op het provinciaal solistenconcours ‘De Klank fan Fryslân’ en voor de slagwerkers ‘De Slach fan Fryslân’. Voorjaarsconcert Op zaterdag 11 maart a.s. houden we ons jaarlijks voorjaarsconcert in de Swingel. De titel van de avond is MUSICALiteit. Medewerking zal worden verleend door Dominique Rombouts, zij heeft in 2013 meegedaan aan de Voice. Ook zal natuurlijk onze jeugd te horen zijn en kunt u genieten van spetterende musicalmuziek. Entree is € 5,- en op vertoon van een donateurskaart kunt u met 2 personen gratis naar binnen. De avond begint om 20:00 uur. Komt allen! Poeisz jeugdsponsoractie Dit jaar zijn we ook weer ingeloot voor de Poeisz jeugdsponsoractie. In de Poeisz van Bakkeveen kunnen muntjes voor Jong Euphonia ingeleverd worden. Mocht u boodschappen doen in een andere Poeisz, dan kunt u de muntjes ook inleveren bij één van onze leden, zij zorgen dan dat de muntjes in de buis van Jong Euphonia komen. Spelenderwijs orkest Op de beide basisscholen is het project Spelenderwijs begonnen. Dit is een project in samenwerking met Keunstwurk en de FOM (Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen) Er zijn 8 enthousiaste leerlingen van de beide scholen, die een blaasinstrument mogen proberen. Zij krijgen 20 lessen voor een gereduceerd tarief. Namens bestuur CMV Euphonia, Trea van der Wal

36


Werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid. Omtinkers Zomaar een verhaal uit de buurt. Verdeeld over onze straat zijn we met een klein aantal mensen al weer een paar jaar extra alert op wat er achter de voordeuren van onze buurtgenoten gaande is. We leggen ons oor te luister en houden onze ogen open. Eén van de bestuursleden van onze Buurtvereniging is mede-omtinker, hij of zij kan zodoende, mocht het nodig zijn, situaties terugkoppelen in de bestuursvergadering. Sinds kort is er de Groepsapp, dit is een heel handig middel voor overleg in verband met het brengen van bezoekjes, een bloemetje, sturen van een kaartje of helpen bij problemen. Het omtinken gaat eigenlijk vanzelf! Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de buurt hechter is geworden, wetende dat men om elkaar denkt, ongeacht welke achtergrond. Ook de kinderen dragen hun steentje bij, door rond kerst een door hun zelf gemaakte creatie bij de heel oude buren te brengen, onder leiding van ons Omtinkergroepje. Eventuele kosten, die minimaal zijn, kunnen we verhalen op het bestuur van onze Buurtvereniging. Jullie horen van ons. Namens de Werkgroep, Lydia Huisman Telefoon: 06-37552518

Longfonds collecte Van 8 tot en met 13 mei is het weer de collecteweek van het Longfonds. In verband met deze collecte zijn wij op zoek naar twee collectanten voor Weinterp (één zijde) en voor de Russchenreed. Wie geïnteresseerd is als collectant van één van deze twee wijken kan contact opnemen met Douwe de Ruiter, telefoon: 0516-481867 vanaf 18.00 uur of mobiel: 06- 31767276.

37


Heeft u de borden al gezien?

Wabp

Russchenreed is de eerste buurt in Wijnjewoude die zich aangemeld heeft bij Wabp. Nou horen we u al denken wat is Wabp? Wabp staat voor WhatsApp Buurtpreventie. Een wabp groep is een Whatsapp groep waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen houden van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon. Buurt-Whats’s App groepen tegen inbraken blijken een groot succes! Niet iedere buurtgroep schrikt inbrekers af maar wel wanneer een buurt goed georganiseerd is dan blijven inbrekers wel weg. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.wabp.nl

Ledenvergadering 2017 De jaarlijkse ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is dinsdag 7 maart 2017 om 20.00 uur in Café Van der Weij in Wijnjewoude. Alle leden zijn hier van harte welkom. Rommelmarkt Nog even dan is het weer zo ver en beginnen we weer met het organiseren van de gezellige rommelmarkten zoals altijd op en bij het evenemententerrein. Hierbij de data van de eerste rommelmarkten: 5 april van 14.00 – 18.00 uur 3 mei van 14.00 – 18.00 uur 7 juni van 14.00 – 18.00 uur 21 juni avondmarkt van 17.00 – 21.00 uur Avondfiets4daagse Ook dit jaar zet VVV Wijnjewoude weer vier prachtige routes uit voor de avondfiets4daagse. Schrijf nu alvast de data op de kalender want deze prachtige fietsroutes met een gezellige nazit in restaurant De Stripe mag u niet missen. Data: dinsdag t/m vrijdag van 4 t/m 7 juli 2017. Nadere informatie over starttijden volgen te zijner tijd in de Bân. VVV Wijnjewoude

38


Volkstuinencomplex Boerestreek Witlof Waarom zie je nagenoeg nooit witlof op een moestuin, omdat de resultaten tegen vallen denk ik.De witlofteelt is minder ingewikkeld dan je denkt, zeggen ze maar ik ga het dit jaar ervaren. Voordat je een stronkje in de kelder hebt liggen ben je bijna een jaar verder. In het kort komt het er op neer dat je eerst een dikke wortel gaat telen, net zoals je zou doen met winterpeen of pastinaak. Dan oogst je die wortel, snijd het loof tot op enkele centimeter af, en pot de wortel opnieuw op in een emmer met zand (dit heet in vaktermen 'intafelen'). Je zet de emmer vervolgens op een donkere plek in een matig verwarmde ruimte. De wortels zullen opnieuw gaan uitlopen en vormen de bekende witlofstronkjes. Dit proces heet ook wel 'trekken' van witlof. Vroeger werd witlof altijd met dekgrond geteeld, wat wil zeggen dat de witlofstronkjes onder een laagje aarde groeien. Ze ondervinden dan tegendruk van de aarde en dat houd de kropjes mooi compact. Tegenwoordig zijn er rassen die geen dekgrond meer nodig hebben. Dat maakt de teelt eenvoudiger; het opnieuw poten is gemakkelijker en kan al in een emmertje. De voortgang van het trekken is eenvoudiger te volgen. Witlof lasagne Deze witlof-lasagne is koolhydraat arm en zit vol met eiwitten

Ingrediënten: 400 gram witlof 200 gram gerookte zalm 1 bolletje mozzarella 1 a 2 tomaten ½ courgette 100 gram geraspte kaas 100 ml kokosmelk 150 gram kruidenkaas 2 eieren Peper en zout Italiaanse kruiden Zet de oven eerst aan en verwarm hem voor op 220 graden Celsius. Zet een pannetje water met wat citroensap op het vuur. Snijd de blaadjes van de witlof los en gooi de bittere kern weg. Blanceer de witlof, een kleine minuut, in het kokend water. Snijdt de tomaat en mozzarella in plakjes. Snijdt de courgette met een kaasschaaf in lange plakken. In een pannetje de kokosmelk en de kruidenkaas smelten tot een sausje. Neem het van het vuur en kluts de twee eieren er door heen. Pak een ovenschaal en metsel als volgt de ingrediënten op elkaar: saus, witlof, courgette, zalm, Italiaanse kruiden, peper en zout. Herhaal dit tot alle ingrediënten op zijn. Het mooist is wanneer je uiteindelijk drie lagen hebt. Als laatste de mozzarella en geraspte kaas en dan 25 tot 30 minuten in de oven. Siebo 39


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand maart: - Taxi van der Wal – Kort - Kraanwerk J.R. Bouma Namens D.W.S. hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema: 9-3

19:15 De Roeken/DVC XC 2 - D.W.S. MC 1 19:15 V.C.S. HS 2 - D.W.S. HS 1 19:30 D.W.S. DS 1 - HVC-WH DS 3

De Doelstien Surventohal M.F.C. de Swingel

23-3

19:15 19:30 20:15 21:00 21:15

D.W.S. MC 1 - S.V.T. MC 1 D.O.S. DS 1 - D.W.S. DS 1 D.W.S. DS 3 - v.v. Tijnje DS 3 Trochsetters DS 1 - D.W.S. DS 2 D.W.S. HS 1 - DOSKO/Acta HS 2

M.F.C. de Swingel V.d. Bij-Hal M.F.C. de Swingel V.d. Bij-Hal M.F.C. de Swingel

30-3

19:15 19:15 20:30 20:30 21:00

D.F.S. MC 1 - D.W.S. MC 1 D.W.S. DS 1 - Dovo/ Hujades DS 2 Grado HS 1 - D.W.S. HS 1 s.v. Oerterp DS 5 - D.W.S. DS 3 D.W.S. DS 2 - s.v. Oerterp DS 3

Westermar M.F.C. de Swingel De Doelstien De Wier M.F.C. de Swingel

Mededelingen:  Competitiespelers, houd de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten!

40


Steun D.W.S. bij de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz! Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz in Bakkeveen. De actie loopt nog tot en met zondag 2 april 2017. Bij aankoop van je boodschappen ontvang je Sponsormunten, gooi deze in de D.W.S. koker die in de Poiesz staat. Daarnaast heeft Poiesz wekelijks speciale aanbiedingen waarbij je extra munten ontvangt. Op zaterdag 18 maart staan wij bij de Poiesz in Bakkeveen met gevulde koeken om extra munten voor DWS op te halen. Steun DWS en gooi de munten in de DWS koker! Alvast bedankt! Het bestuur

Longa nieuws Peuters en kleuters Spelen-Leren-Bewegen Kinderen tot 6 jaar maken zich spelenderwijs allerlei vaardigheden eigen. Biologische processen bepalen wanneer een kind er klaar voor is iets te leren. Daarom bieden we ze heel veel mogelijkheden om te bewegen. We laten ze in aanraking komen met allerlei verschillende materialen. Zodat ze ruimte krijgen om zich op hĂşn tijd en hĂşn manier te ontwikkelen. Door spelend bewegen leren ze de wereld om zich heen kennen. Kom daarvoor naar LONGA peuter/oudergym op dinsdagmorgen van 8.45 uur 9.30 uur. Of naar LONGA kleutergym op donderdagmiddag van 14.30 uur-15.30 uur De Swingel, Mr Geertswei, Wijnjewoude Informatie: S Hof, telefoon: 0516-481159 of M.v. Aalst, telefoon: 06-30144878.

41


Tennisvereniging “Weningewalde� Wijnjewoude Het seizoen om te tennissen komt er weer aan, dus wil je wel graag een balletje slaan kom dan een keer naar de baan. Word lid en je kunt vrij tennissen op onze banen. Ook tennislessen gaan weer van start in april op de dinsdag. We willen graag beginnen met een nieuw groepje jeugd vanaf 6 jaar, wil uw zoon of dochter het graag proberen geef ze dan snel op. Wil je meer informatie hebben: je kunt dan bellen met de trainer: Niels de Haan, telefoon 06-81537178 of bestuurslid: Diny Bouma, telefoon 06-33180272. Of bezoek de website: www.weningewalde.nl en www.tennisschooldehaan.nl Wil je het eerst proberen? Dit kan nu voor de jeugd tot 18 jaar: 4 lessen voor 20,00 euro en voor senioren 4 lessen voor 25,00 euro de eerste les start dinsdag 4 april.

42


Programma thuiswedstrijden v.v. ODV 4-3-2017 3-2017

14:00 ODV 3

Waskemeer 4

10:30 ODV JO13-1

GAVC JO13-2

4-3-2017

9:00 ODV JO9-1

SJO Feanstars JO9-5

4-3-2017

10:30 ODV JO9-2

Boornbergum'80 JO9-2G

5-3-2017

14:00 ODV 1

Oldeholtpade 1

11-3-2017

15:00 ODV 1

Sweach De 1

11-3-2017

13:30 ODV 2

FC Amboina 2

11-3-2017

9:00 ODV JO17-1

Waskemeer JO17-1d

11-3-2017

9:00 ODV JO13-2G

Aduard 2000 JO13-1

11-3-2017

9:00 ODV JO11-1

VEV'67 JO11-4

18-3-2017

14:00 ODV 3

18-3-2017

9:00 ODV JO15-1

18-3-2017

10:30 ODV JO13-1

Grootegast Fc 4 Read Swart JO15-1 De Wilper Boys JO13-1d

18-3-2017

9:00 ODV JO13-2G

Farmsum JO13-1d

18-3-2017

9:00 ODV JO9-1

De Wilper Boys JO9-1G

18-3-2017

10:30 ODV JO9-2

Gorredijk JO9-6

19-3-2017

14:00 ODV 1

HHCombi 1

25-3-2017

15:00 ODV 1

SIOS 1

25-3-2017

13:30 ODV 2

Waskemeer 3

25-3-2017 1-4-2017

9:00 ODV JO17-1 14:00 ODV 3

Drachten JO17-2d Wilper Boys De 2

1-4-2017

9:00 ODV JO9-1

Boornbergum'80 JO9-1G

1-4-2017

10:30 ODV JO9-2

Marum JO9-5

2-4-2017

14:00 ODV 1

Sport Vereent 1

8-4-2017

15:00 ODV 1

Lycurgus 1

8-4-2017

13:30 ODV 2

ACV 6

8-4-2017

9:55 ODV JO17-1

S.V. Haulerwijk JO17-2

8-4-2017

8:30 ODV JO15-1

SC Boornbergum'80 JO15-1d

8-4-2017

10:30 ODV JO13-1

Drachten JO13-2

8-4-2017

9:00 ODV JO13-2G

Ezinge JO13-1G

8-4-2017

9:00 ODV JO11-1

Roden JO11-5

Voor de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl

43


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

44


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

SC Bakkeveen pakt late overwinning tegen Mid-Fryslân Op 15 februari jl. kruisten de schaakteams van Bakkeveen-1 en Mid-Fryslan-2 de degens in de 1e Klasse B van de Friese Schaakbond. Het werd een wedstrijd op hoog niveau met een spannende ontknoping. In de allerlaatste minuten van de ontmoeting wisten de schakers uit Bakkeveen met 4 ½ - 3 ½ de volle winst te pakken tegen de collega’s uit Akkrum. Deze waren tot dan toe één van de koplopers in de klasse. Na een inleidende toespraak van arbiter Berend Joustra konden de klokken aan en startten de 16 spelers met hun partijen. Na bijna vier uur spelen kon het met de einduitslag van deze wedstrijd nog alle kanten uit. Er was toen nog maar één partij gaande. Op bord 3 had Dirk Müller met zwart een licht overwicht op de dame-vleugel op weten te bouwen. Zijn tegenstander, Thomas Douma, bood echter steeds de passende verdediging. Toen Dirk in

de tijdnoodfase aan het einde van de partij gevarieerder aan ging vallen en daarmee de druk een flink stuk opvoerde, kwamen er scheurtjes in de defensie van Douma waar Dirk met twee over het bord verspreide vrijpionnen winnend van wist te profiteren; 4 ½ - 3 ½. Schaakclub Bakkeveen haalde zo een mooie overwinning binnen tegen een met jeugdige elan spelend MidFryslân. Deze avond won de routine van de Feansters, maar dat laat onverlet dat de bezoekers uit Akkrum met dit team zeker de toekomst hebben. Door deze overwinning stijgt Bakkeveen over Sneek heen naar de 4e plek in de stand. In de resterende twee competitiewedstrijden tegen koploper Steenwijk (14 maart) en hekkensluiter Rijs (8 april) zal blijken of de tocht nog verder naar boven gaat. Verslag: Dirk Müller.

45


Dorpsagenda Maart 4 Repaircafé in de Bining van 14.00 tot 16.00 uur. 5tm11 Landelijke collecte Amnesty 6 Algemene ledenvergadering EDD, 20.00 uur in de Swingel 7 Ledenvergadering VVV, 20.00 uur in Café Van der Weij 10 Seniorenmiddag 11 Voorjaarsconcert Euphonia, 20.00 uur in de Swingel 14 Inoopspreekuur Plaatselijk Belang, 19.00 uur in de Swingel 17 ANBO accordion middag in Drachten 22 Klaverjasavond in Café Van der Weij 22 Reanimatiecursus AED in de ODV kantine. 20.00 uur 22 Soos Wijnjewoude, 14.00 uur in gebouw de Driehoek 23 Informatieavond erfbeplanting, 20.00 uur in de Swingel 23 Meinsma informatieavond over e-bikes m.m.v Teake van der Meer 24/25 Meinsma fietsfeest 28 Ledenvergadering Plaatselijk Belang om 20.00 uur in de Swingel April 5 7 12 12 19

46

Rommelmarkt vanaf 14.00 uur Schutjassen in de ODV kantine Kruis en Kroon, 19.30 uur in Geref. Kerk Klaverjasavond in café van der Weij Varen met de Zonnebloem

Een ieder is van harte welkom voor een kijkje in de klas en de koffie/thee staat klaar.


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Maart 5 9.30 uur Duurswoude Ds. H. van Wingerden, Rijssen, 2e lijdenszondag 9 19.00 uur Weinterp 12

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor Gewas en Arbeid

9.30 uur Duurswoude Ds. H. de Jong, Windesheim, 3e Lijdenszondag

19

9.30 uur Weinterp 13.45 uur Weinterp

26

9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 5e lijdenszondag 13.45 uur Duurswoude Ds. C. Hoek, Bedum-Onderdendam

April 2 9.30 uur Weinterp

Ds. H. Poot, Oosternieland, 4e Lijdenszondag Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

Ds. C.G. Visser, Rijssen, 6e lijdenszondag

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Maart 5 9.30 uur Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk Koffiedrinken na de dienst 8 19.30 uur Da. C.J. v.d. Beukel, Haulerwijk Biddag voor gewas en arbeid 12 10.00 uur Dhr. J.N. Dijkshoorn, Oude-Nieuwehorne Bijzondere dienst 19

9.30 uur Dhr. E. van Halsema, Kampen, Koffiedrinken na de dienst

26

9.30 uur Mw. R.de Vries-Martini, Haulerwijk

April 2 9.30 uur Dhr. E. Agterhuis, Driebergen mmw Sola Gratia Koffiedrinken na de dienst

47


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017. 48


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Wist u dat wij ook rouwdrukwerk verzorgen? Een rouwbrief met daarop een eigen foto of een mooie tekening, op deze manier krijgt de rouwbrief of het bedankkaartje een heel persoonlijke tint, voor een hele mooi prijs. Rouwbrieven (A4) met (rouw)envelop 50 ex. kosten bij ons € 79,38 100 ex. kosten bij ons € 110,35

De genoemde prijzen zijn incl. BTW en opmaak!

drukkerij

Tel.: 0516 - 48 15 97 Mob.: 06 - 57 58 43 54 info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! stroom: zonnepanelen

verwarmen: heatpipes

verwarming: warmtepomp

afval: recycling

papier: FSC gekeurd

Profile for frans pool

De ban maart 2017  

De ban maart 2017  

Advertisement