Page 1

Ó ŒÛÕÖ¾ÏÃÖà ÔÑÎÓÐ ÃÎÑÛÏËпÑÛ

ƒÍÃÔÃÜÀÒÑÔÖÇÙ


ΡΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ


! " " !

"

! # "

#

$

$ " !

"

% &

& ! '() * '

+ ! ,

&

+ -. -/ ('0 ,

-. -1


!"# #$ % & '!(% ) "# $ ! %* $ ' . . / 0 / $!"# 1 !% 2" "# '$ 3+) '# ! !"# 1 '% ( " '4%2 ! % & '4$ "# 2(5 *6 ) . . 8 /# $ ("!) ! "+( 2$ ) "# % %94" : #$"5% '! ' # ( " :/

,

7 ;

" %+$

0 / 8

8

,

. 0

7

<

.

: ;

: . <

.

.

. 8 :/ !"# 1 =" (# ) "# %#(+&2 : "5 ("> $!"# 1 =" (# ) $4 2 : " $% (+$ , . < 7 8 0 . ; 0 / !"# 1 % "34 # >$ (% " '! ? ./ . . @ / / . A . / /# $ ' 5% : 5 #'%$ '!: %5 # # $ 9!"# : " & D . / / :

.

/ < B(# ) : +C

,

/

:

<

&# 2(5

/ # 4

7

'4:

. " "5(5 C*

.

" % :% -

% :

8

8 / EFG : HFIGJ: "#%

(

/


œ¥­¨›’ ˜ˆ›œ’…H˜£’-˜‡¡¨˜¦›œ’

¦¥†’ ’†¥­›£›¥­ ˜ ž­††’¦’œ› ˆ¦¥ž›† ’†¥­›£›¥­

Ó

¨˜¨¦’ƒ¡£’-ˆ¥ˆ˜

40

40

25

55

77

Ó

9.3

9.5

10

15.7

12.7

£“©ž–—“ˆ „¡ €–¡™“ˆ ¡ ‚  „ 40 - 1 „ 55 - 1 „ 77 - 1 „ 25 - 2

¥¨˜¦

&

ƒÐÓÕÊ ÇÏÒÇËÔ¿Ã

œÃ¸ÉÆµÌ ½ÀÌÔ ¿¸ÏÄ¾Ô mm 40

’ÏÌÔ ¾Ë¾ µ¸ÑÏÌ gr/m 0,31

˜¸ÄÆÐÑÌ ÍɝÑÌÔ ÏÌÉ̽ m 3,5

˜¸ÄÆÐÑÌ ½ÀÌÔ ÏÌÉ̽ m 3,2

’ÏÌÔ ¾Ë¾ Ñ.µ 2 kg/m 7,7

’¸ÏÄÂÔ ¾Ë¾ µ¸ÑÏÌ Pcs/m 25

14,0

55

0,45

4,5

3,2

8,2

18

µÌ˝Á¾ ȾÒÂÑÌÍÌÆŵ¸ËÅÔ

15,7

77

0,64

5,5

4,0

8,3

13

;ϾÄÓÄ¹Ô ÏÌÉÎË ¾ÉÌÖµÆ-

9,3

25

0,26

4,0

3,2

10,5

40

˺ÌÖ, Å ÌÍ̺¾ ȾɽÍÑÂÆ »ÉÌ

Ë̵¾ÐÑ. ͝ÕÌÔ ¿¸ÏÄ¾Ô mm 9,5

• PLUS ONE ¾ÍÌÑÂɺ µÆ¾ ˸¾ нÄÕÏÌ˾ ÂÇÌÍÉÆе¸ËÅ

ÑÌ ÃÐµ¾ ÑÓË ¾Ë¾ÄÈÎË ÑÌÖ Â;ÄÄÂɵ¾Ñº¾ ȾѾÐÈÂÖ¾-

˜ ž­††’¦’œ› A†¥­›£›¥­-ˆ¥†­¥­¦˜…’£šŒ

Ó

Ðѹ È¾Æ ÐÖËÂÏĝ×ÂÑ¾Æ µÂ ÑÆÔ µÂľɽÑÂÏÂÔ ÂѾÆϺÂÔ ÐÑÌ

8.9 Η39 RS 120

ÕËÌÄËÓк¾, ÑÅË ÂÖÂÉÆǺ¾ ¾Éɝ

14

8.9 Η43 RS 128

˜Â Á̵¹ ¿¾ÐÆе¸ËÅ ÐÑÅ ÑÂ-

77

52

43

39

ÕÎÏÌ.

’­¨¥’¨›Œ¥›

18.5 Η77 RS 230

Η52 RS 166

H39 - RS120 H43 - RS128 H52 - RS166 H77 - RS230*

;ÏÂÕ̵¸ËÓË ÖÍÅÏÂÐÆÎË, µÂ ÂͺÈÂËÑÏÌ ÑÌË ÍÂɝÑÅ ÍÏÆË È¾Æ µÂѝ ÑÅË ÍÎÉÅÐÅ È¾Æ ÐÖËÂÕÂºÔ ÂÍÂËÁ½ÐÂÆÔ Ð ÖÉÆÈÌÑÂ-

£“©ž–—“ˆ „¡ €–¡™“ˆ ¡ ‚ 

È¾Æ ÑÅË ÖÀÅɹ ÍÌÆ»ÑÅѾ ÑÓË

ÕËÆȹ ÖÍÌÁ̵¹ Å PLUS ONE

Ë̵¾ÐÑ. ͝ÕÌÔ ¿¸ÏÄ¾Ô mm 8,9

œÃ¸ÉÆµÌ ½ÀÌÔ ¿¸ÏÄ¾Ô mm 39

’ÏÌÔ ¾Ë¾ µ¸ÑÏÌ gr/m 106

˜¸ÄÆÐÑÌ ÍɝÑÌÔ ÏÌÉ̽ m 2,5

˜¸ÄÆÐÑÌ ½ÀÌÔ ÏÌÉ̽ m 2,5

’ÏÌÔ ¾Ë¾ Ñ.µ kg/m2 2,9

’¸ÏÄÂÔ ¾Ë¾ µ¸ÑÏÌ Pcs/m 25

8,5

43

112

3,0

2,5

3,0

23

14,0

52

181

3,5

3,0

3,4

19

Ó AϵÌËÆȹ ÐÖËÂÏľк¾

18,5

77

427

5,0

4,0

6,0

13

Ó ¨ÀÅɹ ÍÌÆ»ÑÅѾ

*˜¸ÄÆÐÑÌ Âµ¿¾Á»Ë ÏÌÉ̽=15Ñ.µ.

ÃÆÉÌÁÌǺ ˾ ÍÏÓѾÄÓËÆÐѹÐÂÆ ÐÑÅË ¾ÄÌϝ ÐÑÌÕ½ÌËÑ¾Ô ÐÑÌ ÑϺÍÑÖÕÌ:

Ó £ÂÕËÌÄËÓк¾


!

"

# ! $ %& '( ) $ *+,

)

!

,

.

!

/ .

. )

, !

0 1

2(3( '42 5

)

#

, $


. $ 6

$ .

7 !

8

$ !

9 .

$ : $

)

,

1

"

$

.

! $ /

)

$

.

,

! $ 5 0

.

$ . ;

.


! "

#

$

"

&

%

'

()*+

,

. -

+ .

+

/01203 4*10 *

5 & '

6()7 840 99


. &

.

.

'

. :

AD!;I

. ; <= >=?= @!<A$!B;AB C! ADBE<>AFAB !G<=H!<!

6()7 840 -

. .

-

,

"

.

"


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ ΚΟΥΤΙ 14 Χ 14,2

ΚΟΥΤΙ 17 Χ 17,2

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΟΥΤΙ 14 Χ 17,2

ΚΟΥΤΙ 20,6 Χ 20,6


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΟΥΤΙ 15,5 Χ 18,5

ΚΟΥΤΙ 18,5 Χ 18,5

ΚΟΥΤΙ 25 Χ 25

ΚΟΥΤΙ 32 Χ 32


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ

ΚΟΥΤΙ

ΚΟΥΤΙ

14,5 X 19,5

18,5 X 18,5

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΟΥΤΙ

ΚΟΥΤΙ

17 X 19,5

20,5 X 21


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩN

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΟΒΑΛ

KOYTI 15,5 X 18,5

KOYTI 18,5 X 18,5

KOYTI 20,6 X 20,6


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ

KOYTI

14,5 X 19,5

KOYTI

18,5 X 18,5

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΟΒΑΛ

ΚΟΥΤΙ

KOYTI

17 X 19,5

20,5 X 21


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ

KOYTI

15,5 X 15,5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΒΑΛ

KOYTI

KOYTI

20,5 X 20,5

18,5 X 18,5


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ

ΚΟΥΤΙ 15,5 Χ 24 ,0

ΚΟΥΤΙ 20,6 Χ 26 ,1

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ IΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΚΟΥΤΙ 18,5 Χ 24,0

ΚΟΥΤΙ 25 Χ 30,5


ΚΟΥΤΙΑ ΡΟΛΩΝ 4.2 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΟΒΑΛ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΚΟΥΤΙ 15,5 Χ 24,0 ΟΒΑΛ

ΚΟΥΤΙ 18,5 Χ 24 ,0 ΟΒΑΛ

ΚΟΥΤΙ 20,6 Χ 26 ,1 ΟΒΑΛ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


€• – ¡ ‚œž

124.5

30

1

14.5

14.5 53

28.7

53

1.2

15 53

1.2

26.5 140

140

22

15 1.1 15

53

1.1

53

22

1.1

53 1.5

120

2.2

26

22 15

34.5

100

53

1.3

81

1.2


ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ BECKER-NICE Παρέχεται μέσω της

Σφραγίδα Αντιπροσώπου

Στοιχεία πελάτη

Αρ.Παραγ/λιας:

Το όνομα BECKER-NICE σε συνδυασμό με το όνομα PLUS ONE ,προσφέρει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άριστη λειτουργία των μηχανισμών και εξαρτημάτων της. Ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να προμηθεύουμε προϊόντα με μηδενικά λάθη και με την υψηλότερη ποιότητα. Παρ' όλα αυτά για περιπτώσεις όπου υπάρχουν δικαιολογημένα παράπονα οι εταιρείες BECKER-NICE-PLUS ONE εξασφαλίζουν για τους πελάτες τους εργοστασιακή εγγύηση:

60 μήνες για όλους τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς ρολών

Εναρξη Εγγύησης Ημερομηνία έναρξης της Εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται σε όλα τα προϊόντα με επιπλέον μια περίοδο 3 μηνών.


ΜΑΥΡΙΚΟΣ Χ. - ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. . ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ . ΤΗΛ. 210 5594596 ΦΑΞ 210 5594597 e-mail : info@plusone.gr

.........................................................................................................................................................

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προιόντα μας : Ρολά αποκλειστικά για οικιακή χρήση, αλουμινίου πολυουρεθάνης Η39 , Η43 , Η52 , Η77 και προφίλ αλουμινίου Π40 , Π40-1 , Π43 , Π45 , Π55 , Π77, συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της οδηγίας Δομικών Υλικών 89/106/ ΕΟΚ και τα εξής πρότυπα : ΕΝ 13659:2004+ Α1: Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας ΕΝ 1923:2001: Μέθοδος Δοκιμής για Αντοχή σε Α νεμοπίεση ΕΝ 13527:1999: Μέθοδος Δοκιμής Εφα ρμοζόμενης Δύναμης Λειτουργίας Τα ηλεκτρικά ρολά, συμμορφώνονται επιπροσθέτως και με τις οδηγίες: 2006/95/ ΕΕ για την Χα μηλή Τάση και τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα: ΕΝ 60335-1:2002, ΕΝ 60335-2:2006, ΕΝ 50366:2003 + Α1:2006 2004/108/ΕΕ για την Ηλεκτρομαγ νητικ ή Συμβατότητα και τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα:ΕΝ55014-1:2006,Ε Ν55014-2: 1997,ΕΝ61000-3-2:2006, ΕΝ61000-3-31995+Α1:2001+ Α2:2005 1995/5/ΕΚ για το Ραδιοεξοπλισμό και Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό και τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα:ΕΝ 301489-03, ΕΝ 300440-1 2006/42/ ΕΕ για τις μηχα νές και τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα: EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007 Επιπλέον δηλώνουμε ότι τα παρακάτω προιόντα μας έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τα χαρακτηριστικά αντίστασης στον αέρα που απαιτεί το πρότυπο ΕΝ 13659 : 2004. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠ Ο ΕΝ 13659:2004 ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 1 2 3 4 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ p (N/m2 ) <50 50 70 100 170 ΠΙΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ p (N/m 2 ) <75 75 100 150 250 TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΩ Ν ΡΟΛΩ Ν PLUS ONE

ΤΥΠΟΣ ΡΟΛΟΥ

5 270 400

6 4 00 600

ΣΗΜΑΝΣΗ Π ΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ Π χ Υ

ΚΛΑΣΗ

ΑΛ/ΠΟΛ Η 39

250 Χ 300

2

ΑΛ/ΠΟΛ Η43

300 Χ 300

1

ΑΛ/ΠΟΛ Η52

350 Χ 280

2

ΑΛ/ΠΟΛ Η77

450 Χ 340

-

ΠΡΟΦΙΛ Π40

350 Χ 280

3

ΠΡΟΦΙΛ Π40-1

450 Χ 285

3

ΠΡΟΦΙΛ Π43

320 Χ 280

2

ΠΡΟΦΙΛ Π45

350 Χ 300

2

ΠΡΟΦΙΛ Π55

450 Χ 305

2

ΠΡΟΦΙΛ Π77

600 Χ 340

3

Χ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ – Γ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ – ΑΣΠΡΟΠ ΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105594596, FAX.2105594597, e-mail:info@plusone.gr

09 ΕΝ 13659 Ρολό για εξωτερική χρήση. Αντοχή σε ανεμοπίεση: Σύμφωνα με τον πίνακα.

Ασπρόπυργος 28/11/2009

Χρήστος Μαυρίκος Γενικός Διευθυντής


Profile for TzP

Plus one  

Plus one  

Profile for pomonis