Page 1

Programa d’Imatge Institucional

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida


INDEX

INTRODUCCIÓ

3

EL LOGOTIP Normes generals

4

APLICACIONS Els àmbits Les regidories Els càrrecs Els àmbits i les regidories depenents Les institucions depenents i els serveis les proporcions del logotip Marges de protecció La tipografia El color Els colors de la imatge Els tamanys del logotip Aplicacions incorrectes del logotip

5 6 8 9 13 24 27 28 29 30 31 32

D’ALTRES APLICACIONS Papereria Publicitat

33 40

RELACIONS ENTRE D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES Imatges gràfiques existents en l’àmbit municipal Distàncies mínimes de seguretat entre logotips i marques Aplicacions Aplicacions en papereria Pàgines web institucionals

43 47 48 50 51

2


INTRODUCCIÓ PRÈVIA Tota organització necessita tenir, per ser eficient, uns objectius molt clars. Aquests objectius li donen una identitat i una personalitat única. Tot allò que fa ha de ser una afirmació constant d’aquesta identitat, una projecció dels valors que la defineixen. La imatge visual és, al respecte, un dels elements més importants de què disposa una empresa o institució per donar-se a conèixer i manifestar la seva personalitat. En aquest cas, és imprescindible que la imatge corporativa, que és aquella adquirida pels ciutadans, s’identifiqui plenament amb la imatge que l’empresa vol aconseguir.

es recomana l’establiment d’un mecanisme de seguiment continuat de la Imatge Corporativa i centralitzar el seu desenvolupament en un departament concret: la Secció de comunicació – Unitat Tècnica de Disseny. Amb aquest objectiu, cal implicar tots els departaments. La Intranet de l’Ajuntament de Lleida i la web institucional són, en aquest cas, recursos bàsics a l’hora d’informar i donar a conèixer les característiques que ha de tenir la Imatge Corporativa, i això tant als professionals dels gabinets de disseny i agències de publicitat, com a tots aquells que treballen en el sector de les arts gràfiques.

Per tal que aquesta imatge sigui totalment definitòria d’allò que representa l’empresa o la institució, cal tenir en compte les següents idees: - El Disseny Corporatiu consisteix en la comunicació visual de l’organització, i inclou des del logotip, a l’estil tipogràfic, els sistemes de senyalització o el disseny de l’entorn. - La Identitat Corporativa o Imatge Corporativa inclou tant les manifestacions visuals com les expressions no visuals. Per tant, s’ha de tenir en compte el comportament de la plantilla, l’estil d’escriure les publicacions, la forma de tractar els ciutadans... - L’Estratègia Corporativa és la política de desplaçament d’una imatge corporativa en termes de relacions públiques, promoció, desenvolupament del producte, publicacions vàries i, especialment, de màrqueting. - Les Comunicacions corporatives són els mitjans per fer arribar aquesta estratègia als seus destinataris. - Identitat Corporativa, Estratègia Corporativa i Comunicacions Corporatives són interdependents: cadascuna influeix en les altres. La imatge d’una empresa ha de ser completament transparent, coherent i comprensible, tant pel públic en general, com per aquells que hi viuen i hi treballen en connexió. Per aquest motiu, per complir el programa de la Imatge Institucional i evitar-ne distorsions i dispersió d’esforços, i per tal que es respectin les normatives i els nivells de qualitat requerits,

3


EL LOGOTIP Normes generals El senyal d’identificació de La Paeria el escut històric de la ciutat de Lleida. La imatge institucional de La Paeria inclou la denominació singular i històrica que Lleida dóna a la seva institució de govern i també la denominació d’Ajuntament, comuna a tots els

municipis. El logotip La Paeria es tracta amb un cos de lletra diferenciat i fa conjunt gràfic amb l’escut, que adopta el mateix color que la tipografia en la versió bàsica a dues tintes, (hi ha una versió a quatre tintes que es reserva per als senyals d’identificació de la institució en la papereria i edició de prestigi). Segons el Programa d’Imatge Institucional, el senyal i el logotip

només s’utilitzen en caixa centrada quan figuren com a signatura pròpia de la institució, sense cap altra referència a càrrecs, serveis o a institucions que en depenen. Per la resta d’aplicacions es farà amb caixa a l’esquerra.

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Economia Regidoria de la Societat de la Informació 4


APLICACIONS Els àmbits Per a tots els àmbits s’utilitzarà una única composició amb caixa a l’esquerra. Tots els àmbits es resolen en una composició en línies amb gruixos del mateix valor tipogràfic. S’utilitzarà la negreta (Univers 65

Bold) per denominar el àmbit corresponen. Es composaran els àmbits amb el seu nom complet, sense fer servir sigles ni abreviacions.

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Serveis Generals LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Urbanisme LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Economia LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Participació, Educació i Sostenibilitat LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Benestar i Cohesió Social

5


APLICACIONS Les regidories Per a totes les regidories s’utilitzarà una única composició amb caixa a l’esquerra. Totes les regidories es resolen en una composició en línies amb gruixos del mateix valor tipogràfic.

S’utilitzarà la negreta (Univers 65 Bold) per denominar la regidoria corresponen. Es composaran les regidories amb el seu nom complet, sense fer servir sigles ni abreviacions.

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria d’Hisenda i Administració Oberta

Ajuntament de Lleida Regidoria de Règim Interior LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Seguretat Ciutadana i Via Pública LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Comerç, Consum i Turisme LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria d’Urbanisme LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de la Societat de la Informació LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Patrimoni Històric i Cultural LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de l’Àrea de l’Horta LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Promoció Econòmica i Treball LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria d’Educació LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Cultura

Ajuntament de Lleida Regidoria de Serveis Personals

6


APLICACIONS Les regidories

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Museus i Arts Plàstiques LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Salut Pública LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria d’Esports LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria d’Infància LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració

Ajuntament de Lleida Regidoria de Joventut

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Programació i Relacions Externes

7


APLICACIONS Els càrrecs Per a tots els càrrecs s’utilitzarà una única composició amb caixa a l’esquerra. Tots els càrrecs es resolen en una composició en línies amb gruixos del mateix valor tipogràfic.

S’utilitzarà la negreta (Univers 65 Bold) per denominar els àmbits, les regidories, les institucions i els serveis de la qual és responsable el càrrec que figura a continuació, què es composarà en un cos més petit i en lletra fina (Univers 55) Els àmbits, les regidories, les institucions i els serveis es denominaran amb el seu nom complet, sense fer servir sigles ni

abreviacions. .

LA PAERIA

Alcalde de l'Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Serveis Generals Direcció de Serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria d’Urbanisme El Cap del Servei

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria d’Economia Regidor Delegat

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Gabinet d’Alcaldia Assessor tècnic del Gabinet d’Alcaldia

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Oficina Local d’Habitatge Gerent OLH

8


APLICACIONS Els àmbits i les regidories depenents Per a tots els àmbits s’utilitzarà una única composició amb caixa a l’esquerra. Tots els àmbits es resolen en una

composició en línies amb gruixos del mateix valor tipogràfic. S’utilitzarà la negreta (Univers 65 Bold) per denominar els àmbits. Les regidories es composaran en un cos més petit i en lletra fina (Univers 55) Els àmbits i les regidories es denominaran amb el seu nom complet, sense fer servir sigles ni abreviacions. .

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Serveis Generals Regidoria de Règim Interior

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Serveis Generals Regidoria de Seguretat Ciutadana i Via Pública

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Urbanisme Regidoria d’Urbanisme

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Urbanisme Regidoria de Patrimoni Històric i Cultural

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Urbanisme Regidoria de l’Àrea de l’Horta

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Economia Regidoria de Promoció Econòmica i Treball

9


APLICACIONS Els àmbits i les regidories depenents

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Economia Regidoria d’Hisenda i Administració Oberta

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Economia Regidoria de Comerç, Consum i Turisme

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit d’Economia Regidoria de la Societat de la Informació

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Participació Educació i Sostenibilitat Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Participació Educació i Sostenibilitat Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Participació Educació i Sostenibilitat Regidoria d’Educació

10


APLICACIONS Els àmbits i les regidories depenents

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils Regidoria de Cultura

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils Regidoria de Museus i Arts Plàstiques LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils Regidoria d’Esports

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Benestar i Cohesió Social Regidoria de Serveis Personals

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Benestar i Cohesió Social Regidoria de Salut Pública

11


APLICACIONS Els àmbits i les regidories depenents

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Benestar i Cohesió Social Regidoria d’Infància

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Benestar i Cohesió Social Regidoria de Joventut

12


APLICACIONS Les institucions depenents i els serveis Per a totes les institucions i serveis s’utilitzarà una única composició amb caixa a l’esquerra. Totes les institucions i serveis es

resolen en una composició en línies amb gruixos del mateix valor tipogràfic. S’utilitzarà la negreta (Univers 65 Bold) per denominar les institucions i serveis corresponents. Es composaran les institucions i serveis amb el seu nom complet, sense fer servir sigles ni abreviacions. S’elimina la paraula “municipal”, en les institucions i serveis de l’àmbit

de l’Ajuntament de Lleida, donat que es redundant. Les aplicacions gràfiques de les institucions i serveis sempre aniran signades pel logo institucional de l’Ajuntament de Lleida, d’acord amb les normes establertes en aquest manual.

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Institut d’Acció Cultural LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Institut d’Informàtica LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Institut d’Educació Ramon Barrull LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Institut d’Acció Esportiva LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Institut de Sostenibilitat LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Institut de Treball Salvador Seguí LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Institut de Mercats i Consum LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Centre d’Art la Panera LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Patronat de Turisme LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Empresa d’Urbanisme

13


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Oficina Local d’Habitatge LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Auditori Enric Granados LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Escola de Belles Arts LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Consorci de Promoció Econòmica LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Guàrdia Urbana LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Aula de Teatre LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Oficina d’Informació al Consumidor LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Museu d’Art Jaume Morera LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Conservatori de Música LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Grups Polítics

14


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Gabinet d’Alcaldia LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Comunicació LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Disseny LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Relacions Institucionals LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Sindicatura de Greuges LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Bombers LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de l’Arxiu Històric LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Contractació LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei de Recursos Humans LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Protecció Civil

15


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secretaria General LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei de Prevenció de Riscos LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei d’Organització i Control de Gestió LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Lluita contra la Pobressa i Exclusivitat Social LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Joventut LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Prevenció de Drogodependències LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Salut Pública LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Serveis Personals LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Serveis Socials d’Atenció Primària LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció d’Esports

16


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció del Museu de l’Aigua LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Cultura LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica d’Exposicions LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Publicacions LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Teatre de l’Escorxador LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Serveis Personals LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica d’Administració Urbanística LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Disciplina Urbanística LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció d’Obres Públiques LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei d’Enginyeria

17


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica d’Obres Cívils LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció d’Industries i Activitats LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica d’Industries i Activitats LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Manteniment d’Edificis LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Oficina d’Obres Municipals LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei d’Administració Urbanística LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció d’Arqueologia LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció d’Electricitat LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Rehabilitació LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Llicències d’Obres

18


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei d’Arquitectura LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei Jurídic d’Urbanisme LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei del Patrimoni Cultural, Històric i Artístic LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei d’Urbanisme LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Parcs i Jardins LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Medi Ambient LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Oficina d’Atenció Ciutadana LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Promoció de la Dona LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Centres Cívics

19


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Control Financer LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Caixa LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Comptabilitat LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Gestió de Multes LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Gestió Tributària LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció d’Inspecció i Comptabilitat Tributària LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Pressupostos LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Sistemes d’Informació Geogràfica LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Servei de Recaptació LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Recaptació Executiva

20


APLICACIONS Institucions depenents i serveis

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Tresoreria LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Gestió de Centres LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció Socioeducativa LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Unitat Tècnica de Gestió Pressupostaria LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Calidoscopi LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Centre d’Interpretació de la Mitjana LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Deixalleria LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Oficina d’Informació Ambiental LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Consell Escolar

21


APLICACIONS

traces del Senyal

Les proporcions.

Proporcions de nivell1 La composició gràfica respon a unes proporcions perfectament establertes que es generen a partir d’una mateixa unitat, que definieix el gruix de les

α = 4β β α

LA PAERIA 1/2α

α

β β

β

α

Ajuntament de Lleida α

22


APLICACIONS Les proporcions.

Proporcions de nivell 2

α

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils α α

2α 2α

α

23


APLICACIONS Les proporcions.

Proporcions de nivell 2. Relació amb regidories, institucions i serveis i càrrecs.

α

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils α α

α

Regidoria de Cultura

2α 2α

24


APLICACIONS

altre logotip i marca, ni cap altre element gràfic o tipogràfic.

Marges de protecció. Per tal de facilitar la lectura i donar relleu a la presència del logotip i la marca, la imatge institucional i les seves aplicacions incorporen uns marges mínims de protecció dins dels quals no hi ha de figurar cap

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA 4α

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

25


APLICACIONS La tipografia. Per a la Paeria, com per al logotip Ajuntament de lleida, s’utilitza una tipografia Univers, d’alta legibilitat i sense cap més valor propi, d’ordre històric o de disseny, que el de la claretat, el rigor i la simplicitat formal.

La Paeria s’escriurà sempre en caixa alta (majúscules), i Ajuntament de Lleida en caixa alta i baixa (majúscules i minúscules). Segons la conveniència gràfica i, sobretot, la grandària i la qualitat d’impressió que permeti cada suport, es podrà, prèvia consulta a la Secció de Comunicació - Unitat Tècnica de Disseny, optar per reduir o ampliar els gruixos.

Univers regular

ABCDÇEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklm nopqrstuvwxyz 1234567890.,;:!?()/

Univers Bold

ABCDÇEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklm nopqrstuvwxyz 1234567890.,;:!?()/ 26


APLICACIONS El color. En la majoria d’aplicacions, la imatge Institucional es presentarà en dues tintes. Tanmateix, en cas d’imprimir sobre colors amb una saturació superior al 40%, es proposa el negatiu en blanc per al logotip.

En cas d’impressió en una sola tinta, i en el mateix supòsit de saturació, s’optarà pel negatiu en blanc del senyal i el logotip.

en en positiu com en negatiu i segons les normes establertes en aquest manual.

En el cas de la senyalització o esponsorització de tanques publicitàries, no és permet utilizar el negre, ni com a fons ni per retolar el logotip institucional. S’ha d’utilitzar els colors bàsics institucionals tant

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

27


APLICACIONS Els colors de la imatge. En la majoria d’aplicacions, la imatge institucional es presentarà a dues tintes. La versió a quatre tintes es reserva

per als senyals d’identificació de la institució en la papereria i edició de prestigi. La versió en dues tintes es reserva per a les aplicacions generals, sempre que ho permeti el suport. Es reserva el negre per a suports on no es possible cap més altra aplicació. com és ara la premsa. A continuació es presenten les referències de color d’acord amb les

normes Pantone.

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

NEGRE PANTONE 186 C

APLICACIONS GENERALS (Les ampliacions/reduccions s'han de fer globalment)

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Serveis Personals i Salut Pública

NEGRE

PANTONE 186 C

APLICACIONS ESPECÍFIQUES

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Serveis Personals i Salut Pública 28


APLICACIONS Els tamanys del logotip.

Per tal de facilitar la lectura i donar relleu a la presència del logotip i la marca, s’estableix com tamany mínim 1,2 cm. per la diagonal del rombe.

El màxim tamany acceptat s’estableix en el cas de cartells de 124 x 176 cms. (OPIS) i es mesura en 10 cms. per la diagonal del rombe.

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

1,2 cm LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

29


APLICACIONS Aplicacions incorrectes. Exemples

Es presenten aquí un seguit d’aplicacions incorrectes en color, proporcions o presència d’elements

aliens. Quan, per a alguna aplicació concreta, l’equip de disseny o l’impresor considerin que aquest manual no dóna resposta al seu cas concret, convindrà que s’adrecin directament a la Secció de Comunicació - Unitat Tènica de Disseny, d’aquest ajuntament.

Aplicacions incorrectes de proporcions del logotip i la marca

LA PAERIA

LA PAERIA Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

Ajuntament de Lleida

Aplicacions incorrectes de color LA PAERIA LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

Ajuntament de Lleida

Aplicacions incorrectes amb presència d’elements aliens LA PAERIA LA PAERIA

Ajuntament de Lleida URBANISME

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils Plaça Paeria, s/n. 25007 LLEIDA Telèfon 973 700 300

30


D’ALTRES APLICACIONS Papereria. Aquest apartat recull les aplicacions en paper personalitzat i altres elements de comunicació corresponents a àmbits, regidories, serveis i càrrecs.

Nivells i excepcions. En el desenvolupament de la imatge institucional es preveu la dotació d’elements personalitzats fins al nivell de cap de Secció, entenent que es contempla la possibilitat de fer excepcions en relació a càrrecs amb un especial relleu en les seves relacions públiques o en atenció als ciutadans i ciutadanes i que tinguin l’autorització corresponen per part

de la persona responsable de l’ajuntament.

10 mm LA PAERIA

Alcalde de l'Ajuntament de Lleida

20 mm 14.5 mm

210 x 297 mm

31


APLICACIONS Papereria.

Paper de carta general. S’observaran les proporcions i mides descrites.

10 mm LA PAERIA

32 mm

Ajuntament de Lleida 14.5 mm

210 x 297 mm

32


APLICACIONS Papereria.

Paper de carta àmbits, regidories, institucions depenents serveis i càrrecs. S’observaran les proporcions i mides descrites.

10 mm LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Serveis Generals

20 mm

Direcció de Serveis

14.5 mm

210 x 297 mm

33


APLICACIONS Papereria.

Targeta alcalde, càrrecs i serveis. S’observaran les proporcions i mides descrites.

7 mm LA PAERIA

Alcalde de l'Ajuntament de Lleida

12 mm

12 mm

Noms i cognoms 8 mm

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Participació, Educació i Sostenibilitat Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona

C. la Tallada, 32, baixos - 25002 LLEIDA Tel. 973 700 453 / 454 - Fax 973 700 459 e-mail: abcdefghi@paeria.es Noms i Cognoms Tinent d’Alcalde

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient

Ajuntament de Lleida Secció de Comunicació

C. La Tallada, 32 - 25002 LLEIDA Tel. 973 700 455 - Fax 973 700 459 e-mail: abcdefghi@paeria.es

C. La Tallada, 32 - 25002 LLEIDA Tel. 973 700 455 - Fax 973 700 459 e-mail: abcdefghi@paeria.es

Noms i cognoms

Noms i cognoms

Regidora de Sostenibilitat i Medi Ambient

Cap de la Secció de Comunicació

34


APLICACIONS Papereria.

Targetó alcalde, càrrecs i serveis. S’observaran les proporcions i mides descrites.

10 mm LA PAERIA

Alcalde de l'Ajuntament de Lleida

12 mm

12 mm

Nom i Cognoms

Cos 11,5

10 mm

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Participació, Educació i Sostenibilitat

Cos 10

C. Bisbe Torres, 2 - 25002 LLEIDA Tel. 973 27 93 50- Fax 973 27 91 14 10 mm e-mail: abcdefghi@paeria.es

Regidoria d’Educació

Nom i Cognoms Regidor

150 x 110 mm

35


APLICACIONS Papereria.

Carpeta d’expedients. S’observaran les proporcions i mides descrites.

20 mm LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Serveis Generals Direcció de Serveis

20 mm

18 mm

Expedient

Any

EXTRACTE

E

A

A

T

P

P

R

C R E C I

L

85 x 60 mm

220 x 320 mm

36


APLICACIONS Papereria.

Papereria administrativa. Exemples S’observaran les proporcions i mides descrites.

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Secció de Gestió Tributària 4α (mínima distància de protecció)

210 x 297 mm

37


D’ALTRES APLICACIONS Publicitat.

Anuncis oficials i administratius en premsa.

Els mòduls s’adaptaran a les diferentes retícules dels diaris, sempre proporcionalment a la seva estructura gràfica i respectant les proporcions del logotip de l’Ajuntament de Lleida.

S’observaran les proporcions i mides descrites.

ANUNCI Atès que ABCDEFG, SL ha sol.licitat llicència ambiental (LA0/05) per exercir l'activitat d’aparcament privat de vehicles vinculat a un edifici (87 places), al carrer Xcvbnm, s/n - UA 00 (Cpoiuy). D'acord amb l'article 43 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, se sotmet la sol.licitud i la documentació a informació pública durant el termini de vint dies, en el Negociat d'Indústria i Activitats. En el transcurs d'aquest període s'admetran les reclamacions que s'hi presentin.

ANUNCI Referèndum Constitució Europea L’Ajuntament de Lleida posa al vostre servei una oficina d’informació sobre el cens electoral i les meses electorals de la ciutat. Informació: Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, edifici Pal·les, planta baixa (plaça de la Paeria, núm. 11) Telèfon: 973 700 338 Internet: http://www.paeria.es/cens Mòbil: Enviant un missatge* de text al número 5015 amb la paraula CENS, seguida d’un espai, el número de DNI seguit d’un espai i l’any de naixement. Dies i horari: Dissabte dia 19, de 9 a 14 hores Diumenge dia 20, de 8 a 20 hores *Preu del missatge 0,90 E (impostos indirectes no inclosos)

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

1 x 3 mòduls

35/2005

40/2005

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida 2 x 3 mòduls

38


APLICACIONS Publicitat.

Anuncis genèrics. S’observaran les proporcions i mides descrites.

Xat de l’alcalde Avui pots xatejar amb l’alcalde, Àngel Ros, en sessió oberta a les 6 de la tarda. Cada primer dijous de mes entra a xat.paeria.es i l’alcalde parlarà amb tu del que vulguis. Dos dies abans, s’obrirà el xat per facilitar que tothom pugui plantejar anticipadament les seves qüestions. Xat de l’alcalde a la web paeria.es i al portal lleida.com. LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

39


APLICACIONS Publicitat.

Anuncis genèrics. En aquest exemple s’observa el tractament en negatiu del logotip donat que el fons té una saturació de més del 40%

40


RELACIONS ENTRE D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES Imatges gràfiques existents en l’àmbit municipal.

1

2

4 7 *

5

3 6

8

9

0

#

Entenent que la comunicació forma part de la Imatge Institucional, i no la de cada àmbit, regidoria, institució depenent o servei, totes les actuacions comunicacionals han d’anar signades pel logotip i la marca institucional. El cas de les imatges existents en l’àmbit municipal s’enten com una dependència, i sempre s’haurà de

resoldre en el sentit què no poden ser representatives per si mateixes de la Imatge Institucional. Aquestes imatges no poden substituir als signes de la Identitat Corporativa. què és la primera, única i la representativa de la Institució, per tant, sempre aniran signades amb el logotip de l’Ajuntament de Lleida, segons les normes establertes amb aquest manual.

SMS

41


RELACIONS ENTRE D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES Imatges gràfiques existents en l’àmbit municipal.

amb les pròpies de la Imatge Corporativa. En les actuacions en que intervinguin dos o més marques, d’institucions depenents de l’àmbit municipal, aquestes aniran signades amb el logo de nivell 1 de l’Ajuntament de Lleida, respectant les seves consideracions gràfiques reflexades en aquest manual.

Les imatges existents i les de futura creació es regiran per les normes del seu manual d’estil, en el cas que en tinguin. Aquestes normes no podran estar amb conflicte

me

Institut municipal d'educació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL Institut municipal de sostenibilitat

ooo s ac c o e´o INSTITUT MUNICIPAL D‘INFORMÀTICA

42


RELACIONS AMB D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES Imatges gràfiques existents en l'àmbit municipal

MUSEU DE

D E L L E I DA

43


RELACIONS AMB ENTRE D’ALTRES D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES

ECCIÓ CIVI OT

ENT DE L

a

Ur

bana

i

d

a

Guàr

di

T

AM

LE

A J UN

IDA

L

PR

Imatges gràfiques existents en l'àmbit municipal

e L l

MUNICIPAL

IC

S

R

O

EN

AUDITORI GRANA

D

parc gardeny

parc gardeny

44


RELACIONS AMB D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES Distàncies mínimes de seguretat entre logotips i marques

Xalet de la Canadiense seu central del Museu de l’Aigua Inauguració 05.05.04 Partida d’Aubarès

Programa: 12.30 h acte inaugural 18 h conferència Dr Pearson, l’home que va portar la llum a Catalunya a càrrec de Xavier Moret

LA PAERIA

mínim

2α Ajuntament de Lleida

45


RELACIONS AMB D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES

establertes en aquest manual.

Aplicacions En el cas d’aplicacions sobre cartelleria, anuncis i en general sobre impresos de difusió, en el qual hi figurin més d’un logotip, s’estipula que el logo de l’Ajuntament de Lleida anirà sempre a la part inferior i a la dreta, respectant els criteris gràfics, els marges i les distàncies

46


RELACIONS AMB D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES Aplicacions

Dia: 11 de març Hora: 21.00 Lloc: Fonda del Nastasi Preu: 58 E Preu especial per a estudiants de la Universitat de Lleida Sistema de pagament: ingrés al compte corrent ABCD-5EF8-9G-00HIJ100KL fins al dia 9 de març Més informació: xxxxxxxxxxxxxxx Lleida, març del 2005 LA PAERIA

Universitat de Lleida

Ajuntament de Lleida

Aplicació correcta

Dia: 11 de març Hora: 21.00 Lloc: Fonda del Nastasi Preu: 58 E Preu especial per a estudiants de la Universitat de Lleida Sistema de pagament: ingrés al compte corrent ABCD-5EF8-9G-00HIJ100KL fins al dia 9 de març Més informació: xxxxxxxxxxxxxxx Lleida, març del 2005 LA PAERIA

Universitat de Lleida

Aplicació incorrecta

Ajuntament de Lleida

47


RELACIONS ENTRE D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES

d’/dels l’institut/s i desprès tots els altres que s’estipulin, respectant les normes establertes en aquest manual i amb el Programa d’Imatge Institucional de l’Ajuntament de Lleida.

Aplicacions En les aplicacions sobre cartelleria, anuncis i en general sobre impresos de difusió, en els quals hi figurin més d’un logotip, col·locarem a la part inferior i a la dreta el logotip de l’Ajuntament de Lleida a continuació el

LA PAERIA

Institut municipal de sostenibilitat

Universitat de Lleida

Ajuntament de Lleida

Aplicació correcta

LA PAERIA

Institut municipal de sostenibilitat

Ajuntament de Lleida

Aplicació correcta

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Institut municipal de sostenibilitat

Aplicació incorrecta

48


RELACIONS ENTRE D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES

restant, les altres aplicacions internes o externes a l’Ajuntament de Lleida amb el que estableixen les normes d’aquest manual.

Aplicacions En les aplicacions sobre cartelleria, anuncis i en general sobre impresos de difusió, en els quals hi participen més d’un àmbit, i/o, més d’una regidoria, s’entendra que només el logo institucional és representatiu i únic,

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Universitat de Lleida

Aplicació correcta

LA PAERIA

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

Ajuntament de Lleida

Aplicació incorrecta

LA PAERIA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida Àmbit de Cultura, Esports i Drets Civils

Ajuntament de Lleida

Aplicació incorrecta

49


RELACIONS ENTRE D’ALTRES LOGOTIPS I MARQUES

d’aplicació en casos com les invitacions institucionals d’actes, presentacions, etc.

Aplicacions en papereria En el cas d’aplicacions sobre paper de carta en el qual hi figurin més d’un logotip, s’estipula que el logo de l’Ajuntament de Lleida anirà sempre a la dreta, respectant els marges i les distàncies aquí establertes. Això es també

10 mm LA PAERIA

32 mm

32 mm

Ajuntament de Lleida 14.5 mm

210 x 297 mm

50


APLICACIONS Pàgines web institucionals.

els marges de protecció i els tamanys mínims establerts. En aquest exemple s’observa el tractament en negatiu del logotip donat que el fons té una saturació de més del 40%

Les pàgines web institucionals es regiran per el que estableix el “Llibre d’Implementació Estil i Navegació dels serveis web de l’Ajuntament de Lleida i els seus Ens Autònoms”. L’aplicació del logotip es farà d’acord amb que s’especifique al seu llibre de normes, respectant

51

Imatge Corporativa Ajuntament de Lleida  

Aplicacions del logo de l'Ajuntament de Lleida

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you