Page 1

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 1


Gemeentes politiezone Puyenbroeck pakken overlast aan Sinds 1 september 2010 geldt in de vier gemeentes van de politiezone Puyenbroeck het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Met de GAS willen Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate een hele reeks lokale overlastproblemen aanpakken, zoals b.v. lawaai, vandalisme en wildplassen. De gemeentes kunnen bepaalde sancties zelf opleggen, zonder tussenkomst van het gerecht.

Yves Deswaene Burgemeester Lochristi

Filip Marin Burgemeester Moerbeke

Willy De Vliegher Burgemeester Wachtebeke

Freddy De Vilder Burgemeester Zelzate

Koen Eeckhaut Korpschef politiezone Puyenbroek

1


GAS ontlast gerecht en geeft meer armslag aan gemeentes V贸贸r de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties konden de gemeentes overlast enkel bestrijden via afzonderlijke politieverordeningen. De bestraffing van die overtredingen kon enkel gebeuren door het gerecht. Dat werd door de overvloed aan te behandelen zaken echter administratief overbelast. Hierdoor bleef deze zogenaamde kleine criminaliteit vaak zonder gevolg. Een aantal veel voorkomende, lichte wetsovertredingen zijn daarom uit het Strafwetboek gehaald. Dit ontlast de parketten, zodat die meer tijd en middelen kunnen vrijmaken voor de bestrijding en bestraffing van zwaardere criminaliteit. Door deze lichte wetsovertredingen op te nemen in het politiereglement van de gemeentelijke administratieve sancties, kunnen de gemeentes van de politiezone Puyenbroeck voortaan zelf bepaalde sancties opleggen en zijn ze niet langer afhankelijk van het gerecht.

Hoe werkt het? De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal over aan de provinciale sanctionerende ambtenaar. Die luistert eerst naar het standpunt van de overtreder. De sanctionerende ambtenaar kan ook een bemiddelingsgesprek voorstellen. Beide partijen krijgen dan de kans om hun kijk op de feiten te geven. Bij minderjarigen is bemiddeling zelfs verplicht.

2


Wat zijn de sancties? De provinciale sanctionerende ambtenaar kan, na de overtreder te hebben gehoord en na een eventuele bemiddeling, een geldboete opleggen. Hierbij wordt het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd: hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete. De geldboete bedraagt maximum 250 euro; voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit maximum 125 euro. Daarnaast zijn ook de tijdelijke schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van een inrichting mogelijk. Die sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Tegen de gemeentelijke administratieve sancties is beroep mogelijk bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank (voor minderjarigen vanaf 16 jaar). Minderjarigen jonger dan 16 jaar kunnen geen administratieve sancties krijgen. Bij hen maakt de politie altijd een proces-verbaal over aan de jeugdrechtbank.

3


Welke overlast? Opgelet: het politiereglement van de gemeentelijke administratieve sancties kan, op vraag van de gemeentebesturen en de politiezone Puyenbroeck of na evaluatie, aangepast worden. Op de website van de politiezone Puyenbroeck en de website van je gemeente vind je altijd het meest up-to-date reglement.

4

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste overlastproblemen. Het volledige politiereglement van de gemeentelijke administratieve sancties kan je lezen op de website van de politiezone Puyenbroeck en de website van je gemeente of kan je afhalen in de wijkpost van de lokale politie of in het gemeentehuis van je gemeente. Op aanvraag kunnen we je het volledige reglement ook per post of e-mail opsturen.


Openbare rust Geluidsoverlast Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of noodzaak als het de rust van de inwoners in het gedrang brengt.

Specifieke gevallen • Bij het laden en lossen mag je geen onnodig lawaai maken. • Bij het spelen van (elektronisch versterkte) muziek moet je de geluidsnormen respecteren. • Radio’s, televisies, luidsprekers, … horen niet thuis op de openbare weg of op een openbare plaats. • Muziek in de auto is niet bestemd voor de omstaanders of passanten. Voor het gebruik van een luidspreker op een auto heb je de toelating nodig van het gemeentebestuur. • Gras maaien, hout zagen of produceren van geluid met werktuigen die aangedreven worden door ontploffings–

of elektrische motoren is alleen toegestaan tussen 8u en 21u. Op zon– en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden, behalve voor land– en tuinbouwactiviteiten. • Quads en motoren voor motorcross horen niet meer thuis op buurtwegen. • Het is zowel op de openbare weg als op privaat terrein verboden vuurwerk af te steken of soortelijke zaken te laten ontploffen. Enkel het schepencollege kan hiervoor een afwijkende toestemming geven (deze is minstens 1 maand vooraf aan te vragen). • Het verjagen van vogels door vogelschrikkanonnen is verboden tenzij een aantal voorwaarden zijn vervuld. • Huisdieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken door bijvoorbeeld aanhoudend te blaffen, te krijsen, ...

5


Publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) Dit hoofdstuk bepaalt de normen betreffende brandpreventie waaraan het concept, de bouw en de inrichting van Publiek Toegankelijke Plaatsen (bv. feestzalen, jeugdlokalen) moeten voldoen. • Het openhouden van zo’n PTI is afhankelijk van het bekomen van een gunstig brandveiligheidsattest. • De exploitant moet zorgen voor een degelijke verzekering in het kader van de burgerrechterlijke aansprakelijkheid. • De brandweer bepaalt het maximum aantal personen dat binnen de inrichting mag aanwezig zijn. • De gebruikte materialen moeten aan specifieke eisen voldoen. • Rond de evacuatiewegen zijn heel wat voorwaarden opgesomd. • Branddetectie-installaties en brandbestrijdingsmiddelen dienen aanwezig te zijn.

6


Beheer van afvalstoffen In dit hoofdstuk vind je een overzicht van wat in jouw gemeente kan, mag of verboden is op het gebied van afval. • Het is verboden om afvalstoffen in open lucht te verbranden, behalve in uitzonderingsgevallen. • Het is ook verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen. Zelfs het weggooien van een blikje of een sigarettenpeuk kan geverbaliseerd worden! • Ook op privaat terrein, met inbegrip van jouw eigen tuin, kelder of stalling, is het niet toegelaten om gelijk welke materialen, wrakken, allerhande goederen en voorwerpen te storten of achter te laten. • In dit reglement wordt duidelijk omschreven hoe afvalstoffen mogen aangeboden worden en wanneer of waar je de vuilnisbak mag buitenzetten. Dit gebeurt in principe vóór 8u ‘s morgens op de door jouw gemeentebestuur vastgestelde dagen. Evenwel is voorzien dat het ook op de dag voorafgaand aan de ophalingsdag mag, maar dan wel pas vanaf 20u. Je plaatst de vuilnisbak aan de rand van de openbare weg. De bak dient na lediging dezelfde dag nog te worden verwijderd. • Uitbaters van een private vaste of

verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswaren of dranken verkopen of aanbieden en die buiten de inrichting kunnen worden verbruikt, plaatsen de nodige afvalrecipiënten. Dit geldt voor de exploitant van een drank– of snoepautomaat, de uitbater van een snackbar, frituur, supermarkt,… Bewoners die geen reclamedrukwerk in hun brievenbus wensen, kunnen dit aanduiden met een sticker. Het is dan ook verboden om daar dergelijke publicaties te bedelen. Nogal wat artikels in het reglement zijn gewijd aan de inzameling van huisvuil : hoe de inzameling gebeurt, hoe het afval dient aangeboden te worden, wat met het gebruik van de huisvuilcontainer, enz… Ook de ophaling van grofvuil en de selectieve inzameling van hol glas, papier/karton, klein gevaarlijk afval, gft-afval, hout, kerstbomen, pmd-afval, metalen en textiel wordt minutieus beschreven en gereglementeerd. Je vindt in het reglement ook heel wat bepalingen met betrekking tot het recyclagepark.

7


Openbare veiligheid en vlotte doorgang In dit hoofdstuk worden een aantal bepalingen opgesomd die belangrijk zijn om het openbaar leven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Hieronder de belangrijkste. •

• •

8

Manifestaties op de openbare weg en vergaderingen in open lucht zijn onderworpen aan een voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. Wildplassen (op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg urineren) is verboden. Het is uitdrukkelijk verboden werkzaamheden op het openbaar en privaat domein van de gemeente te starten zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. Zo is bv. ook het plaatsen van een stelling, een container, bouwmaterialen, … verboden zonder toestemming. Op de koop toe moeten dergelijke hindernissen voldoende gesignaleerd en verlicht worden. Iedere gebruiker of eigenaar van een (ongebruikt) onroerend goed moet ervoor zorgen dat zijn bomen, hagen en struiken geen hinder bezorgen aan het verkeer op de openbare weg. Voor takken zijn specifieke bepalingen voorzien. Mobilhomes, woonwagens en tenten mogen niet langer dan 24 uur op een openbare ruimte blijven staan.


Iedere eigenaar van een gebouw moet aan dat gebouw of aan de brievenbus ervan een vanaf de straat goed zichtbaar huisnummer aanbrengen.

Bij vriesweer is het verboden water op voet– en fietspaden te gieten. Anderzijds is het verplicht om bij sneeuwval of ijzelvorming ervoor te zorgen dat het voetpad voor de woning wordt schoongeveegd.

Honden mogen niet onbewaakt vrij rondlopen in parken of plantsoenen, op de openbare weg, in openbare bossen, recreatiecentra, natuurreservaten of op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. In al deze gevallen moeten ze aan de leiband gehouden worden.

Op speel– of buurtpleintjes zijn honden hoegenaamd niet toegelaten, ook niet aan de leiband. Dit verbod wordt door middel van een bord kenbaar gemaakt.

Het is uiteraard verboden om jouw hond andere personen of dieren te laten intimideren of lastig te vallen. Je zal de hond evenmin ophitsen en desgevallend tegenhouden. Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden.

9


Diverse bepalingen • Iedereen die een hond of een ander huisdier begeleidt, moet in het bezit zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de uitwerpselen van het dier. • Duiven die niet aan prijskampen deelnemen, mogen niet uitvliegen tussen 7u en 18u op zon– en feestdagen waarop duivenwedstrijden plaatsvinden. • Wettig aangebrachte aanplakbiljetten mogen niet afgetrokken, gescheurd of overplakt worden. • Opschriften, affiches en andere manieren van openbare aanplakkingen zijn slechts mogelijk op door de gemeentebesturen voorziene plaatsen. Op privaat terrein mag het enkel mits schriftelijk akkoord van de eigenaar en onder voorbehoud van lokale stedenbouwkundige voorwaarden. • Het is verboden alcoholische dranken te verkopen in drankautomaten en

10

automatenhallen op de openbare weg of in een publiek toegankelijke plaats zonder permanente bewaking. • Iedere persoon die eigenaar, huurder of gebruiker is van een terrein moet ervoor zorgen dat zijn private grachten goed functioneren. Indien nodig laat hij ze ruimen of maaien. • Het zonder vergunning dempen van grachten is niet toegelaten. • Biociden in de grachten en binnen een aanpalende zone van 1 meter zijn verboden. • Niet bebouwde percelen moeten minstens één keer per jaar gemaaid worden, alleszins voor de aanwezige planten in bloei staan of een hoogte van 30 cm hebben bereikt. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegelaten. Wie niet voldoet aan de maaiplicht, zal de rekening ontvangen van de gemeente die zelf zal instaan voor het (laten) maaien.


Gemengde inbreuken Hieronder vind je een aantal overtredingen terug die vroeger waren opgenomen in het Strafwetboek. Al naar gelang de ernst van de feiten worden ze lichte of zware gemengde inbreuken genoemd.

Het is verboden graven, gedenkstenen, monumenten, standbeelden of andere voorwerpen van algemeen nut (b.v. zitbanken) of tot openbare versiering en deze in kerken, tempels of andere openbare gebouwen te vernielen of te beschadigen. Het is verboden om graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen. Het is verboden om opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen. Het is verboden om bomen om te hakken of ervoor te zorgen dat ze vergaan. Het is verboden om grachten

te dempen, hagen af te hakken of uit te rukken, afsluitingen te vernielen of grenspalen te verplaatsen of te verwijderen. Het is verboden om andermans roerende eigendommen te beschadigen of te vernielen. Het is verboden de rust van de inwoners te verstoren door nachtlawaai. Het is verboden om opzettelijke verwondingen of slagen toe te brengen. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Ook het bedrieglijk wegnemen voor kortstondig gebruik is diefstal.

11


Sancties Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administratieve geldboete, opgelegd door de sanctionerende ambtenaar, conform de procedure in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Bij het plegen van een “gemengde inbreuk� kan de Procureur des Konings nog altijd beslissen om zelf een gepaste straf te vorderen.

12


Nuttige gegevens Wijkteam Lochristi Koning Boudewijnlaan 5 Tel. 09 355 74 40 Fax 09 355 73 67 wijk-lochristi@polpuy.bgc.be Ma. tot vr.: 8u tot 20u Za.: 9u tot 16.30u Gesloten op zon- en feestdagen Wijkteam Zelzate Havenlaan 1a Tel. 09 337 71 70 Fax 09 337 71 79 wijk-zelzate.puy@pandora.be Ma. tot vr.: 8u tot 12u en 13u tot 17u Di.: 8u tot 12u en 13u tot 19u Za.: 9u tot 12u Gesloten op zon- en feestdagen

Wijkteam Moerbeke Lindenplaats 7 Tel. 09 342 02 47 fax 09 342 02 49 wijkteam.politie@moerbeke.be Ma. tot vr.: 9u tot 12u Woe.: ook van 13u tot 17u Do.: ook van 16u tot 19u Gesloten op zater-, zon- en feestdagen Wijkteam Wachtebeke Dokter Jules Persynplein 3 Tel. 09 345 01 08 Fax 09 342 86 94

Sanctionerende ambtenaar Dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken Provinciehuis Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Tel. 09 267 81 17 gas@oost-vlaanderen.be Dringende politiehulp 24/7 101

wijkteam.politie@wachtebeke.be

Ma. tot za.: 9u tot 12u Di. en do.: ook van 14u tot 18u Gesloten op zon- en feestdagen V.u.: Koen Eeckhaut,

14

GAS-reglementering integraal lezen of downloaden ? Dit kan via de websites van de gemeentes en van de politiezone www.lochristi.be/gas www.zelzate.be www.moerbeke.be www.wachtebeke.be www.pz5416.be

Dekenijstraat 1A, 9080

ens-druk.be

t: www.copp Lochristi. • druk&layou

Profile for Luc Van Peteghem

GAS  

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de Politiezone Regio Puyenbroeck

GAS  

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de Politiezone Regio Puyenbroeck

Advertisement