Page 9

Beheer van afvalstoffen In dit hoofdstuk vind je een overzicht van wat in jouw gemeente kan, mag of verboden is op het gebied van afval. • Het is verboden om afvalstoffen in open lucht te verbranden, behalve in uitzonderingsgevallen. • Het is ook verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen. Zelfs het weggooien van een blikje of een sigarettenpeuk kan geverbaliseerd worden! • Ook op privaat terrein, met inbegrip van jouw eigen tuin, kelder of stalling, is het niet toegelaten om gelijk welke materialen, wrakken, allerhande goederen en voorwerpen te storten of achter te laten. • In dit reglement wordt duidelijk omschreven hoe afvalstoffen mogen aangeboden worden en wanneer of waar je de vuilnisbak mag buitenzetten. Dit gebeurt in principe vóór 8u ‘s morgens op de door jouw gemeentebestuur vastgestelde dagen. Evenwel is voorzien dat het ook op de dag voorafgaand aan de ophalingsdag mag, maar dan wel pas vanaf 20u. Je plaatst de vuilnisbak aan de rand van de openbare weg. De bak dient na lediging dezelfde dag nog te worden verwijderd. • Uitbaters van een private vaste of

verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswaren of dranken verkopen of aanbieden en die buiten de inrichting kunnen worden verbruikt, plaatsen de nodige afvalrecipiënten. Dit geldt voor de exploitant van een drank– of snoepautomaat, de uitbater van een snackbar, frituur, supermarkt,… Bewoners die geen reclamedrukwerk in hun brievenbus wensen, kunnen dit aanduiden met een sticker. Het is dan ook verboden om daar dergelijke publicaties te bedelen. Nogal wat artikels in het reglement zijn gewijd aan de inzameling van huisvuil : hoe de inzameling gebeurt, hoe het afval dient aangeboden te worden, wat met het gebruik van de huisvuilcontainer, enz… Ook de ophaling van grofvuil en de selectieve inzameling van hol glas, papier/karton, klein gevaarlijk afval, gft-afval, hout, kerstbomen, pmd-afval, metalen en textiel wordt minutieus beschreven en gereglementeerd. Je vindt in het reglement ook heel wat bepalingen met betrekking tot het recyclagepark.

7

GAS  

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de Politiezone Regio Puyenbroeck

Advertisement