Page 5

Wat zijn de sancties? De provinciale sanctionerende ambtenaar kan, na de overtreder te hebben gehoord en na een eventuele bemiddeling, een geldboete opleggen. Hierbij wordt het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd: hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete. De geldboete bedraagt maximum 250 euro; voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit maximum 125 euro. Daarnaast zijn ook de tijdelijke schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van een inrichting mogelijk. Die sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Tegen de gemeentelijke administratieve sancties is beroep mogelijk bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank (voor minderjarigen vanaf 16 jaar). Minderjarigen jonger dan 16 jaar kunnen geen administratieve sancties krijgen. Bij hen maakt de politie altijd een proces-verbaal over aan de jeugdrechtbank.

3

GAS  

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de Politiezone Regio Puyenbroeck