__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGNOLIE lázním sluší Filmaři na kolonádě

Golfový drahokam


C E L

W E N

L O C

N

TIO

BOUTIQUE

VAN LAACK • Hotel Astoria

vřídelní 19, karlovy vary • tel.: +420 - 774 759 975

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ


S

P Е Л А К С А Ц И Я В Р О С К О Ш И / E N T S PA N N U N G IM L U X U S 126 современных номеров / 126 modern ausgestattete Zimmer Великолепная чешская и международная кухня, диетическое питание / Gute böhmische und internationale Küche sowie Reduktionskost und Diätküche Рекреационный центр с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом / Wellness-Bereich mit Sauna, Hallenbad und Fitnessraum Санаторно-курортное лечение под наблюдением врача и терапия / Kurabteilung unter ärztlicher Leitung mit individuellen Angeboten DVOŘÁK SPA HOTEL S KARLOVY VARY Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119 E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com


Editorial Vážení čtenáři, držíte v rukou první číslo již 23. ročníku časopisu pro hosty západočeských lázní, který je v  mnohém přelomový. Promenáda změnila nejen vlastníka, ale mění i vzhled a více se přibližuje návštěvníkům. Přináší pestrou nabídku regionálních zajímavostí, střípky z histo­ rie i současnosti, tipy na výlety, kulturní a společenské akce. Našim čtenářům rádi předsta­ vujeme místní speciality, tradiční produkty zdejších firem, tipy na kvalitní nákupy. Promenáda je časopis s nejvyšším nákladem a distribucí v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních i Jáchymově. Je proto atraktivním médiem pro prezentaci kvalitních místních výrobců, obchodníků a provozovatelů služeb. Přejeme Vám příjemný pobyt nejen s Promenádou, ale i s dalšími produkty vydavatelství. Naleznete je na www.spapublishing.cz a zakoupíte i v řadě prodejních míst v regionu. Za Spa Publishing tým Daniel Werner Liebe Leser, Sie halten in Ihren Händen die erste Nummer des schon 23. Jahrgangs einer Zeitschrift für Besucher westböhmischer Kurorte, die in mancher Hinsicht revolutionär ist. Die Pro­ menáda veränderte nicht nur ihren Besitzer, sondern auch ihr Aussehen und nährt sich mehr den Besuchern. Sie bietet interessante Informationen aus der Region, Tipps für Ausflüge und Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen. Wir werden gern unseren Lesern örtliche Spezialitäten, traditionelle Produkte örtlicher Firmen und Tipps für QualitätsEinkäufe präsentieren. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt nicht nur mit der Promenáda, son­ dern auch mit anderen Produkten des Verlags. Sie finden sie auf www.spapublishing.cz und sie sind auch in vielen örtlichen Verkaufsstellen zu bekommen. Dear readers, what you are holding in your hands is the first number of already the 23rd year of a maga­ zine for visitors to West Bohemian spas, which is revolutionary in many a respect. Promenáda has changed not only the owner but also its appearance and is coming near to visitors. It offers a wide range of interesting information from the region as well as tips for trips and cultural and social events. We are glad to be able to make our readers acquainted with local specialities, traditional products of local firms and tips for quality purchases. We wish you a pleasant stay not only with the Promenáda magazine but also with other products of the publishing house. You will find them at www.spapublishing.cz and you can buy them in a number of selling places in the region. Уважаемые читатели, у вас в руках первый номер уже 23-го года издания журнала для гостей западночеш­ ских курортов, который во многом является переломным. У Променады не только новый владелец, но и сам журнал меняет вид и становится ближе к гостям. Он пред­ лагает широкий спектр интересных событий в регионе, советы по загородным про­ гулкам, культурные и общественные мероприятия. Мы с удовольствием представ­ ляем нашим читателям традиционные продукты здешних фирм, даем рекоменда­ ции по качественным покупкам. Желаем вам приятного пребывания не только с Променадой, но и с прочими про­ дуктами издательства. Найдете их на www.spapublishing.cz и купите в ряде мест про­ дажи в регионе.

Online www.promenada.cz 6

www.promenada.cz

facebook.com/casopispromenada

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA, informační měsíčník pro Karlovarský kraj duben 2014 Soukromý nezávislý časopis, 23. roč. (duben-prosinec) 196. číslo celkem / 1. číslo v roce 2014 Redakční uzávěrka 14.3. Toto číslo vychází 28.3. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 Redakční rada Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová Šéfredaktorka Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz Redakce a distribuce Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz Inzerce Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz překlady Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) Grafické zpracování a tisk Polypress s.r.o. Karlovy Vary, Jakub Koudela, % 350 995 099, www.polypress.cz Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství nebo pořadatelů. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


Obsah

14 -15

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 14-15 Golfový drahokam • Golfjuwel • A Golf Jewel • Гольфовый стадион-бриллиант 22-23  Karlovarský symfonický orchestr • Karlovy Vary Symphony Orchestra Карловарский симфонический оркестр 26-27 Pravoslavný kostel • Russisch-Orthodoxe Kirche • Orthodox Church Православный храм 30-31 Jedinečná sklenička • Einzigartiges Glas • A Unique Glass Уникальный напиток 32-34 Kolonáda v obležení filmařů • Kolonnade unter Belagerung der Filmleute The Colonnade under Siege of a Film Crew • Колоннада в осаде кинематографистов 44 Vřídlo • Sprudel • Гейзер 48-49 Sysel a golf • Ziesel und Golf • Souslik and Golf • Суслик и гольф 52-53 Karlovarská kosmetika • Karlsbader Kosmetik • Karlovy Vary Cosmetics Карловарская косметика 54-55 Park s rozkvetlými magnoliemi • Park mit blühenden Magnolien A Park with Blooming Magnolia Trees • Парк с цветущими магнолиями 70-72 Rozhovor s Lukášem Bauerem • Lukáš Bauer • Лукаш Бауэр

26 -27

40-41 Doporučujeme hotely • Wir empfehlen Hotels • We Recommed Hotels Рекомендуем гостиницы 42-43 Doporučujeme restaurace • Wir empfehlen Restaurants We Recommed Restaurants • Рекомендуем гостиницы 8-47 Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары 16 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 18 Muzea • Museen • Museums • Музеи 20 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 24 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 28 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 36 Kluby • Clubs 36 Sport • Спорт 38 Kina 46-47 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 56-67 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 62 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 62 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 64 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 64 Kino 66 Muzea • Museen • Museums • Музеи 66 Sport • Спорт 67 Důležité informace • Informationen • Information • Информации

32 -34

44

73-76 Františkovy Lázně • Franzensbad • Франтишковы Лазни 77-79 Jáchymov • Joachimsthal • Яхимов 80 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 81 Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки www.promenada.cz

7


Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice Založeno: kolem roku 1350 Karlem  IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a  H. Helmer) a  secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelmineralsalz, Karlsbader Oblaten, Heilkosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo  крaя • Рacпoлoжeн: у  зaпaднoй грaницы  Чешской рecпублики, в  125 км oт  Прaги  • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В  чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в  нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и  Г.  Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы  Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax - Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.

8

www.promenada.cz

www.karlovyvary.cz


Prameny

Quellen • Springs • Источники

CZ Tato ochranná známka garantuje, že lázeňské zařízení využívá k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die Kureinrichtung bei der Badebehandlung Sprudelwasser ausnutzt. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in spa treatment in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии изпользования в процедурах гейзерной воды.

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2 Pramen Karla IV. • Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3 Dolní Zámecký pramen • Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница, 57,1 °C; 4,8 l/min

4 Horní Zámecký pramen • Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей 53,6 °C; 1,1 l/min

5 Tržní pramen • Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6 Mlýnský pramen • Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7 Rusalčin pramen • Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8 Pramen knížete Václava I, II • Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9 Libušin pramen • Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10 Skalní pramen • Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады 44,1 °C; 1 l/min

11 Pramen Svoboda • Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12 Sadový pramen • Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14 Pramen Štěpánka • Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд 14,4 °C; 0,4 l/min

15 Hadí pramen • Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16 Železnatý pramen • Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника 14,3 °C; 2,1 l/min

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). • Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. • The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). • Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C).

10

www.promenada.cz


ová

iříh

3

4

o

áln

H

Pavlov

Teplá

H Dvořákovy sady

5

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Trž išt ě

ga ra Hu Vikto dní Náro án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

žs Pra

UI

er m p i al u

Stará

pražs

Na

a

Mi líři

TE

ler

ie

Ave Maria

Gejzír

Á PL

TE

tenis. dvorce

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

esta

H

letní kino

P

iczova c

ni

Altán U Če

Mickiew

led

14

á

po

Parkhotel22 Richmond

F. Schiller

Findlater ův altán Od

H

um21 ěn G í

nsk

p

Á

šina

ina

ěš

ina

Pra ž s k á

PL

Ga

ve

í lstv Přát e cesta

P

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

do va

va šo a ov er in he

Sc e gn Fü

řín

ek Nebozíz

ov

Lipno

Vyhlídka Karla IV.

www.promenada.cz

Hynaisova

Pe t

er u

ro Car

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

P P Slovenská

Goet Villa Basileia hova stezka

ch. Přátelství

12

ě

Ty r

Karel IV. Jean de Carro

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Rusalčina ch.

en

de

Sady Jeana de Carro

sv. Petra a Pavla

WC

ch. Lesní pobožnost

alč

rg Tu

na

H

up

rozhledna Diana

s Ru

na

Jea

Morava

ro

stanice Diana

va p ěši

2-5 14 WC 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o President H H Tosca stanice H l Boston Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina Moravská pě G Hálkův Vyš Nad V e e c Café Elefant H H vrch P hra íd ds H JeseniusDivadelní Olympia ká yhl nám. í le H Corso V e a n J N l Libušina d de H Po H a a 16 Krásná královna louk uk iva Interhotel o l va D á stanice stanice Central ko Ostende H tar vá H Dvořák Imperial S Zít No H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H á H nám. k s Salve Quisisana iá n stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 k Impe Imperial Spa resort Sanssouci 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp altán

Šk

Kniha

něvo

zka

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

ste

Findlaterův kříž

e dc

Maxova pěšina

St ad i

on

Pols ká

hlí Vy Na

Křižíkova ch.

13

Romance H Puškin Promenáda H

chata V Sedle JEDLINA

Tu r g e

altán Panorama

ká ňs Láze

Fibichova st ezka

ta

jská

lní de Vří bř. ná

Mánes

11

Gogolova ch.

6

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

s ce

chata U Tří křížů Camera obscura

ře Ond

é nsk

Křižíkova

Gymnázium

a rov Baa

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

Mlý

H

Eden

Kro

SPgŠ

Gogolova pěšina

ová Sad

vodárna

4

Domov mládeže

kuželna

H Růže H H Malta Vojenská 12 á Sirius H láz. léčebna dsk H Royal Regent a 15 r ěb H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H ký v WC 6-10 ho 9 rch H Eliška liké e H V H ra t Eliška H H e Ontario H Kostel Savoy P Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanova stezka

zahr.osada

Marttel

az én

SZdrŠ

H

H

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

Rohanův kříž

rská

Lidická

íb

H

Maďa

Gymnázium

Thermal

H ní

obřadní síň

erm

Drahovice

Balb

Čas

le J

ic Lid

P

hov a

altán Bellevue

th

3

Lidická

M

fuzní trans

Horova Krá

P

va arino

Slo

h

a Sv

ar s ká

láv sk á

Zey erov a

Jug os

WC

e Bož

ové ěmc ny N

va líčko

Mác

g Ga

va rto za Mo

yk a

ho lické Vrch

Hav

Smetanovy sady

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Vých odní

va vo sla

Jungmannova va rmo Šve

Bu l h

P

vská Moske

H

Alžbětiny lázně 2

OA

ická

na

ská

dr. kové

l Ang

t ul.5.kvě

ra

asar

á

ova Jirásk

T.G .M

k eric Am

Jaltská

á

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ká uns Ru m

Itals

la Dr. Eng

Bělehrad

1 Dr.D .Be ch e

Albert

Drahomíra 1

Zbrojnická

a ov uč zr Be

sk Varšav

ř

a lov av .P I. P

nám. Republiky

P

Kvapilova

ho Bla

Čechova 2

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

P

nd

O

Po bř ež ní

st mo

Městská tržnice

Chebský most

H

a tov Kop

rny vá oli

zná Vítě íčkova

sk ý rov Ost

US

K

Lidl

P

ka ap aČ arl

nám. Karla Sabiny

rova Kollá

vr Pod t

Horní nádraží

lny řite Spo Magistrát města

C

í ečn Jat va tro res Foe

Karlovy Vary

z Vítě

6

E48

odd.

WC

Chodská

P


5

6

7

10

11

12

8

9

13

1 Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru 10 Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade

Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční láA building from the time of the late historicism. The curtain and frescos by zeňská architektura. Balustráda vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. ЗанаEine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen вес и фрески: художники - братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • 17 Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога - na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichtsturm • to the Deer’s ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигураJump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану. ми, символизирующими 12 месяцев года.

Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно известного ликера Бехеровка.

2 Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаве-

тинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

3 Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт 11 Jelení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок 18 Grandhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch.

vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка.

(1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

4 Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), 12 Zámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня замка, 19 Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I - Kaiserbad

I.P. Pavlova 11.

5 Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садо-

вая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6 Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм

У Трех Крестов - vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7 Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch.

13

L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • 14 A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8 Becherova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch.

K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interac- 15 tive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею.

9 Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe

Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church 16 of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího.

Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2. vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal castle da- 20 Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), L­ ibušina 16. Zbudovaný ve stylu neorenasance • Im Stil der neorenaissance ting back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс. times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после 21 Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств перестроек. (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6. Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer). 22 Parkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade В парке стоит фигура карловарского оленя. Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается 23 Poštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákoна высоту 10-12 метров. va symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. DvoChrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche řák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám. 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894). Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Foto David Kurc, archiv

14

www.promenada.cz

13


Jiří Linhart, foto archiv Golf Resort Karlovy Vary, a.s.

Golfový drahokam pod Andělskou horou

Letos uplyne už 110 let od založení nejstaršího golfového klubu v Čechách. Golf Club Karlovy Vary byl ustaven 6. září 1904 z iniciativy členů „Pánského šermířského klubu“ a první tři desítky let své historie působil na devítijamkovém hřišti v prostoru dnešního Gejzírparku. To ve své době platilo za jedno z nejkrásnějších v celé rakousko-uherské monarchii, ale po 1. světové válce už zdaleka nestačilo raketově rostoucímu počtu hráčů. Golfisté se proto začali ohlížet po jiném místě, až objevili ideální prostor na kraji lázeňského města v Olšových Vratech. Osmnáctijamkové hřiště, které tu bylo slavnostně otevřeno 30. června 1935, je dodnes považováno za jedno z nejkrásnějších na celém kontinentu, a není divu. Vystavěno totiž bylo podle projektu věhlasného odborníka, pařížského architekta Constantina Noskowskiho, nejznamenitějšího odborníka své doby. Na rozlehlé ploše 55 hektarů postavil hřiště, které je oficiálně ohodnocené jako „mistrovské“ a je dodnes výzvou pro špičkové profesionální golfisty, ale dokáže uspokojit i nároky amatérských hráčů. Kromě osmdesátileté historie se golfové hřiště v Olšových Vratech může pochlubit i překrásnou polohou v romantické krajině pod zříceninou gotického hradu Andělská hora. Areál, který má dnes charakter lesoparku se vzrostlými stromy, je volně přístupný, je ovšem třeba dbát na vlastní bezpečnost a pohybovat se pouze po vyznačených cestách. Volně přístupná je i klubovna s restaurací a terasou, odkud mohou diváci sledovat dění na hřišti.

14

www.promenada.cz


Golfjuwel unter Engelburg Den Golfplatz mit 18 Löchern, der hier am 30. Juni 1935 geöffnet wurde, hat man bis zu heutigen Tagen für einen der schönsten auf dem Kontinent gehalten, und kein Wunder. Er wurde nämlich nach dem Entwurf eines berühmten Spezialisten, des Pariser Architekten Constantin Noskowski gebaut, eines ausgezeichneten Spezialisten seinerzeit. Auf einem ausgedehnten Gelände von 55 ha baute er einen Golfplatz, der offiziell als ein „Meistergolfplatz“ bezeichnet wird und bis zu heutigen Tagen eine Aufforderung für professionelle Top-Golfspieler ist, doch er kann auch Bedürfnisse von Amateur-Golfspielern befriedigen. Neben seiner achtzigjährigen Historie kann der Golfplatz in Olšová Vrata auch mit seiner wunderschönen Lage in romantischer Szenerie unter der Ruine der gotischen Burg Engelburg prahlen. Das Gelände, das heute den Charakter eines Waldparks mit hochstämmigen Bäumen hat, ist frei zugänglich einschliesslich des Klubraums mit dem Restaurant mit einer Terrasse, aus der Besucher das Geschehen auf dem Golfplatz beobachten können.

A Golf Jewel under Andělská hora The 18-hole golf course which was opened here on the 30th June 1935 has been considered one of the most beautiful until today, and no wonder. It was designed by the world-famous expert, the Parisian architect Constantin Noskowski, an excellent expert of his time. He built a golf course on the vast piece of land whose area is 55 hectares which is officially classified as a “master” one and has been a challenge to top professional golfers, however, it is able to meet the demands of amateur golfers as well. Apart from its 80-year-long history, the golf course in Olšová Vrata can boast a beautiful location in romantic scenery under the ruin of a gothic castle Andělská hora. The area, which has the character of a forest park with full-grown trees today, is open to the public including the clubroom and the restaurant with a terrace from which visitors can watch what is going on in the golf course.

Гольфовый стадион бриллиант под Ангельской горой Неудивительно, что стадион на 18 лунок, торжественно открытый 30 июня 1935 года, и сегодня считается одним из самых красивых во всей Европе. Он был построен по проекту выдающегося парижского архитектора своего времени Константина Носковского. На просторном плато 55 гектаров Носковский поместил стадион, официально оцененный как „стадион мастеров“, который и доныне является вызовом лучшим профессиональным гольфистам, но также сумеет удовлетворить требованиям игроков-любителей. Кроме восьмидесятилетней истории, гольфовый стадион в Ольшовых Вратах известен прекрасным местоположением в романтическом ландшафте под руинами готического замка Ангельская гора. Вход в ареал, сегодня выглядящий как лесопарк с высокими деревьями, свободный, включая клуб с рестораном и террасой, откуда зрители могут наблюдать за происходящим на стадионе.

www.promenada.cz

15


Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 2.4. st 19.30 hod., P. Valentine: Láska mezi nebem a zemí, r­ omantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to dokonce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové... Hrají: B. Štěpánová, K. Beseda, L. Domesová ad. Režie: J. Seydler. Činohra Karlovarského městského divadla. 3.4. čt 19.30 hod., Live in Flames, slovenský soubor Merlin a jeho irská taneční show. 4.4. pá 19.30 hod., M. Camoletti: Byt na inzerát, odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje...

Nenechte si ujít

Lassen Sie sich nicht entgehen Do not miss • Не пропустите

Giuseppe Verdi: La Traviata Джузеппе Верди: Травиата CZ Z 26 oper, které během svého plodného života Giuseppe Verdi napsal, se jen dvě odehrávají v jeho současnosti. Jednou z nich je právě uváděná La Traviata. Ta je situována do Paříže a jejího okolí v polovině 19. století. Námět čerpal Verdi v románě Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi. Autobiografické prvky románu líčí spisovatelův vztah ke kurtizáně Marii Duplessis. Ve Verdiho opeře La Traviata je to Violetta Valéry, dáma pařížského polosvěta, do níž se zamiluje mladý Alfréd Germont. Violetta jeho upřímnou lásku opětuje, ale jejich vztah by mohl zmařit štěstí Alfrédovy sestry, která se má vdát za mladíka z dobré rodiny. Violetta se tedy obětuje a Alfréda se vzdává. Trápení urychlí její nemoc a brzy umírá. La Traviata je v současnosti vůbec nejhranější operou. V podání plzeňského Divadla J.K. Tyla ji máte možnost zhlédnout v sobotu 19. dubna, v italském originále s českými titulky. DE Nur zwei von insgesamt 26 Opern, die Giuseppe Verdi während seines fruchtbaren Lebens komponierte, spielen in seiner Zeit. Eine von ihnen ist die gerade aufgeführte La Traviata. Sie spielt in Paris und seiner Umgebung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Thema fand Verdi im Roman die Dame mit den Kamelien von Alexander Dumas Jr. Autographische Elemente im Roman beschreiben die Beziehung des Schriftstellers zur

16

www.promenada.cz

Hrají: A. Gondíková, I. Andrlová ad. Režie: M. Lorencová. Divadelní společnost Háta. Předplatné sk. A. 5.4. so 19.30 hod., B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Divotvorný hrnec, americký muzikál ve slavné úpravě pánů Voskovce a Wericha. Koprodukce Zpč. divadla v Chebu, činohry Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru. 7.4. po 19.30 hod., La Putyka, inscenace kombinuje akrobacii, tanec, loutky a sportovní výkony v originálním pojetí nového cirkusu, který nahlíží na atmosféru české putyky skelným pohledem střízlivého půllitru. Cirk La Putyka. Hrají: J. Kohout, V. Dyk ad. Koncepce a režie: R. Novák, Skutr a kol. 9.4. st 19.30 hod., L. Vaculík, P. Malásek: Edith - Vrabčák z předměstí, taneční muzikál mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky E. Piaf. Režie a choreografie: L. Vaculík. Divadlo J.K. Tyla Plzeň. 12.4. so 19.30 hod., Y. Reza: 3 verze života, dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Hrají: D. Prachař, L. Rybová, I. Chmela ad. Režie: T. Zielinski. Divadlo Palace. Předplatné sk. B. 15.4. út 19.30 hod., P. Shaffer: Amadeus (tj. Milovaný Bohem) ­Hommage à Miloš Forman, jsme schopni snést světlo - když příliš vehementně začne nám svítit do očí? První díl projektu Géniové a podvodníci. Hrají: Miroslav Donutil, Martin Donutil, A. Duchaňová ad. Režie: V. Morávek. Divadlo Husa na provázku. 19.4. so 19.30 hod., G. Verdi: La Traviata, světoznámá opera podle románu A. Dumase ml. Dáma s kaméliemi. Dirigent: J. Štrunc. Divadlo J.K. Tyla Plzeň. 23.4. st 19.30 hod., Besídka 2014, pásmo scének, skečů, písní a tanců, čerpající z nasazení interpretů a jejich svérázného smyslu pro humor. Hrají: D. Vávra, M. Šteindler, J.F. Burda ad. Divadlo Sklep. 24.4. čt 19.30 hod., Furtluftdurch Tour, nový zábavný program populárního baviče Z. Izera.

25.4. pá 19.30 hod., R. Harwood: Kvartet, i stárnout se dá s humorem a grácií! Laskavá komedie, odehrávající se v penzionu pro vysloužilé operní umělce. Hrají: R. Hrušínský, J. Švandová, V. Freimanová ad. Režie: P. Slavík. Divadlo Bez zábradlí. 26.4. so 15 hod., Tanec, tanec 2014, krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých. 27.4. ne 15 hod., B. Němcová, J. Ondra: O dvanácti měsíčkách, Leden, hlavní postava příběhu, je do velké míry ztvárněn prostřednictvím různých typů loutek. Divadlo Lampion. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 3.4. Do 19.30 Uhr, Live in Flames, Irische Tanzshow. 5.4. Sa 19.30 Uhr, Der Wundertopf, Musical. 7.4. Mo 19.30 Uhr, La Putyka, neue Zirkus. 9.4. Mi 19.30 Uhr, Edith - der Spatz aus der Vorstadt, Tanzmusical. 19.4. Sa 19.30 Uhr, G. Verdi: La Traviata, Oper. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Apr 3rd Thu 7.30 p.m., Live in Flames, Irish dance show. Apr 5th Sat 7.30 p.m., Finian’s Rainbow, musical. Apr 7th Mon 7.30 p.m., La Putyka, a new circus. Apr 9th Wed 7.30 p.m., Edith - the sparow from the suburb, dance musical. Apr 19th Sat 7.30 p.m., G. Verdi: La Traviata, opera. Music programmes - see the section Concerts. RU 3.4 чт 19.30 час., Live in Flames, ирландское танцевальное шоу. 5.4 сб 19.30 час., Волшебный горшок, мюзикл. 7.4 пн 19.30 час., La Putyka, новый цирк. 9.4 ср 19.30 час., Эдит - воробышек из предместья, танцевальный мюзикл. 19.4 сб 19.30 час., Дж. Верди: Травиата, опера. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Kurtisane Marie Duplessis. In Verdis Opera La Traviata ist es Violetta Valéry, eine Dame aus dem „anderen“ Paris... La Traviata ist zur Zeit die meistgespielte Oper. In Darbietung des Theaters J.K. Tyl aus Pilsen haben Sie die Möglichkeit, sie am Samstag, den 19. April, im italienischen Original zu sehen. EN Of 26 operas which Giuseppe Verdi composed during his prolific life, only two of them are set in his days. One of them is the just presented La Traviata. It is set in Paris and its surroundings in the mid-19th century. Verdi draw inspiration from the novel The Lady of the Camellias by Alexander Dumas Jr. Autobiographic elements in the novel describe the writer’s relationship with the courtesan Mary Duplessis. In Verdi’s opera La Traviata it is Violetta Valéry, a lady from “the other side” of Paris... At present La Traviata is the most frequently played opera. On Saturday the 19th April you will have a possibility to see a performance in the Italian original played by the J.K. Tyl Theatre from Plzeň. RU Из 26 опер, написанных Джузеппе Верди за долгую жизнь, есть только две, время действия которых совпадает с годами жизни композитора. Одной из них является представляемая Травиата. Действие оперы происходит в Париже и его окрестностях в середине 19 века. В качестве сюжета Верди использовал роман Александра Дюма-сына Дама с камелиями. Автобиографические элементы ­романа отображают чувства писателя к куртизанке Марии Дюплесси. Героиня же оперы Верди - Виолетта Валери, дама парижского полусвета... В настоящее время Травиата является самой исполняемой в мире оперой. В субботу 19 апреля вы сможете послушать ее в исполнении солистов, хора и оркестра пльзеньского театра имени И.К. Тыла. Спектакль идет на итальянском языке.

Martin Janouš

Divadlo


TIME IS TRANSIENT. WE SE T E TERNAL BE AUT Y AGAINST IT.

A L A CRI A S WA N BOUND TO TRADITION – DRIVEN BY INNOVATION


Muzea

Museen • Museums • Музеи Muzeum Karlovy Vary • Museum Karlsbad Museum of Karlovy Vary • Музей Карловы Вары

Get to know yourself - an educational and interactive exhibition, till Apr 6th. RU История и природа Карловых Вар, геология, живая природа, археология, горное дело, курортная деятельность, изделия из олова, оружейное дело, фарфор, стекло. Постоянная выставка. К знанию - образовательная и интерактивная выставка, до 6.4.

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser Музей стекла Мозер

Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

Nová louka 23, % 353 226 253 www.kvmuz.cz

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112 www.moser-glass.com

CZ Historie a příroda Karlových Varů, geologie, živá příroda, a­ rcheologie, hornictví, lázeňství, cínařství, puškařství, porcelán, sklo. Stálá expozice. Poznávej se - edukativní a interaktivní výstava hledá nové formy vzdělávání a podněcuje zájem o vědu, techniku a přírodní obory, do 6.4. DE Historie und Natur Karlsbads, Geologie, Natur, Archeologie, Bergbau, ­Balneologie, Zinngiesserei, Waffen, Porzellan, Glas. ­Dauerausstellung. Lerne dich kennen - Bildungs- und interaktive Ausstellung, bis zum 6.4. EN History and Nature of Karlovy Vary, geology, nature, archeology, mining, balneology, tin products, guns, porcelain, glassware. Permanent exhibition.

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen H­ istorie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142 www.becherovka.cz CZ Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen, Besichtigung Historischer- und Produktions­ keller, ­Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions, historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным ­погребам, просмотр видеозаписей, дегустация.

Navštivte

Besuchen Sie • Come and See Посетите

Velikonoční prohlídka Božího hrobu

18

Easter Tour Round the Holy Sepulchre

Největší křesťanské svátky přinášejí návštěvníkům Karlových Varů jedinečnou možnost navštívit Boží hrob. Nemusejí však cestovat až do dalekého Jeruzaléma. V chrámu sv. Máří Magdalény je zpřístupněna krypta s unikátním oltářem Božího hrobu z vřídlovce a hrachovce. Přístupná je na Bílou sobotu, 19.4. od 9 do 17.30 hodin. Zájemci o stráž - nechť se hlásí v sakristii.

The biggest Christian holiday offers visitors to Karlovy Vary a unique possibility of visiting the Holy Sepulchre. However, they do not have to travel to far Jerusalem. A crypt with a unique altar of the Holy ­Sepulchre from aragonite will be opened to the public in the st Maria Magdalena Church. It will be open on Easter Saturday, the 19th April, from 9 a.m. to 5.30 p.m.

Osternbesichtigung des Heiligen Grabs

Пасхальное поклонение Гробу Господню

Das grösste christliche Fest bringt Besuchern Karlsbads eine einzigartige Möglichkeit, das Heilige Grab zu besuchen. Doch sie brauchen nicht nach das ferne Jerusalem zu reisen. In der Kirche Hlg. Maria Magdalene wird man die Gruft mit dem einzigartigen Altar des Heiligen Grabs aus Aragonit der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie wird am Karsamstag, den 19.4. von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet sein.

Великие христианские праздники дают уникальную возможность гостям Карловых Вар поклониться Гробу Господню. Однако для этого вовсе нет необходимости ехать в далекий Иерусалим. В храме святой Марии Магдалины открыта крипта с уникальным алтарем Гроба Господня из разных видов арагонита. Крипта открыта в Белую субботу, 19.4 с 9 до 17.30 часов.

www.promenada.cz


Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus Church of St Peter and Paul • Костел свв. Петра и Павла

Apr 20th Sun 6 p.m., Berlin Philharmony, live - satellite broadcast. 20.4 вс 18 час., Берлинская филармония, live - ретрансляция через спутник. EN

RU

Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III Karlovarské městské divadlo

Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500 www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО)

CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

CZ 4.4. pá 19.30 hod., Perly romantismu, P.I. Čajkovskij: Koncert D dur pro housle a orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur, D. Chrastilová-housle. Dirigent: J. Štrunc. 11.4. pá 19.30 hod., Noc české hudby, Z. Fibich: Noc na Karlštejně, předehra, A. Dvořák: Koncert h moll pro violoncello a orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur, Peter Bruns-violoncello. Dirigent: F. Merz. 25.4. pá 19.30 hod., Večer autorského díla, O. Kukal: Koncert pro housle a orchestr, P.I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 f moll, L. Čepický-housle. Dirigent: O. Kukal. DE 4., 11., 25.4. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des KSO EN Apr 4th, 11th, 25th Fri 7.30 p.m., Concerts of KSO RU 4., 11., 25.4 пт 19.30 час., Концерты КСО

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna Church of St Anna • Костел св. Анны

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz CZ

28.4. po 19.30 hod., Radůza, koncert populární písničkářky.

Thermal

Sedlec, info % 353 563 621 CZ 13.4. ne 17 hod., J. Haydn: Sedm posledních slov Ježíše Krista, PiKap Quartet. DE 13.4. So 17 Uhr, J. Haydn: Sieben letzte Worte unseres Erlösers EN Apr 13th Sun 5 p.m., J. Haydn: The Seven Last Words of Christ RU 13.4 вс 17 час., И. Гайдн: Семь последних слов Иисуса Христа

I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 CZ

Kino Drahomíra • Drahomíra Cinema Кинотеатр Драгомира

1.4. út 19 hod., Hana Zagorová, koncert, P. Rezek j.h.

Lidový dům

CZ 1., 8., 15., 22., 29.4. út, 3., 10., 17., 24.4. čt 16 hod., Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/flétna/housle & varhany. 27.4. ne 10 hod., A. Dvořák: Lužanská mše D dur, Karlovarský pěvecký sbor. D­ irigent: J. Rezek. DE 1., 8., 15., 22., 29.4. Di, 3., 10., 17., 24.4. Do 16 Uhr, Ave Maria 27.4. So 10 Uhr, A. Dvořák: Messe „Lužanská“ EN Apr 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th Tue, 3rd, 10th, 17th, 24th Thu 4 p.m., Ave Maria Apr 27th Sun 10 a.m., A. Dvořák: A Mass „Lužanská“ RU 1., 8., 15., 22., 29.4 вт, 3., 10., 17., 24.4 чт 16 час., Ave Maria 27.4 вс 10 час., А. Дворжак: Лужанская месса

20

www.promenada.cz

Vítězná 50, % 353 222 963 www.kinodrahomira.cz CZ 20.4. ne 18 hod., Velikonoční koncert Berlínské filharmonie, živě - satelitní přenos. DE 20.4. So 18 Uhr, Berliner Philharmoniker, Live - SatellitenÜbertragung.

Školní 1, Stará Role, info % 602 479 498 www.vlny-musicag.cz CZ

11.4. pá 20 hod., Monkey Business, koncert.

Foto www.kvpoint.cz, archiv

nám. Svobody 2, % 733 233 266


ZahradnĂ­ 7, 360 01 Karlovy Vary Tel. +420 353 363 111

E-mail: reservation@royalregent.cz www.royalregent.cz


Jeden z nejstarších symfonických orchestrů světa je právě v Karlových Varech

Karlovarský symfonický orchestr oslaví v letošním roce svou 180. koncertní sezónu, řadí se tak mezi nejstarší symfonické orchestry světa. V repertoáru má nejen klasická díla 18. a 19. století, ale často do svého programu řadí i mimořádné projekty, kterými oslovuje zejména mladší publikum. Do nové jubilejní sezóny vstupuje s CD Rocková mše, jazzovou symfonií Sinael, červencovým koncertem s ELO, zářijovým 56. ročníkem hudebního festivalu Dvořákův karlovarský podzim nebo prosincovou Rybovou Mší vánoční s přímou účastí publika. Opomenout nelze ani oslavy významného výročí 120 let od uvedení kontinentální premiéry Dvořákovy Novosvětské symfonie v Karlových Varech. Karlovarský symfonický orchestr zkrátka žije a plánuje oslavit 180. sezónu jak se patří. Přijďte se přesvědčit!

22

www.promenada.cz


One of the Oldest Symphony Orchestras in the World is Just in Karlovy Vary The Karlovy Vary Symphony Orchestra is celebrating its 180th concert season this year, which makes it one of the oldest orchestras in the world. Its repertoire includes not only classical compositions of the 18th and 19th centuries but also extraordinary projects which are aimed especially at young audiences. The orchestra is entering its jubilee season with the CD Rock Mass, the jazz symphony Sinael, the July concert with the ELO, the 56th year of the Dvořák Autumn festival in September or Ryba’s Christmas Mass in December in which the audience will participate. We must not forget to mention the celebration on the occasion of the 120th anniversary of the continental premiere of Dvořák’s New-World Symphony in Karlovy Vary. In a word - the Karlovy Vary Symphony Orchestra lives and is planning to celebrate its 180th season properly. Come and convince yourself!

В этом году Карловарский симфонический оркестр отмечает свой 180-й концертный сезон, таким образом являясь одним из старейших симфонических оркестров мира. В своем репертуаре оркестр имеет не только классические произведения 18 и 19 веков, но часто в свои программы включает и нетрадиционные проекты, обращенные, в частности, к младшей публике. В новый юбилейный сезон коллектив вступает с CD Рок-месса, джазовой симфонией Sinael, июльским концертом с ELO, сентябрьским 56-м фестивалем Дворжаковская карловарская осень или декабрьской Рождественской Мессой Я.Я. Рибы с непосредственным участием публики. Нельзя не упомянуть знаменательной даты - 150 лет со дня континентальной премьеры Девятой симфонии Из Нового Света Антонина Дворжака в Карловых Варах. Короче говоря, Карловарский оркестр жив и планирует отметить 180-летие на высоком уровне. Приходите и убедитесь! www.promenada.cz

Karlovarský symfonický orchestr

Один из старейших симфонических оркестров мира находится в Карловых Варах

23


Galerie

Galerie • Gallery • галерея Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. stol. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, K. Lhoták, K. Nepraš, V. Janoušková, K. Malich ad. Stálá expozice. Jedním tahem těsně nad zemí - Oldřich Tichý - básnivá i hluboce sebereflektující tvorba, v níž je zakódována krajina, historie, touhy, sny, víra i poznání, do 4.5. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Oldřich Tichý - Bilder, bis zum 4.5. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Oldřich Tichý - paintings, till May 4th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Олдрих Тихы - живопись, до 4.5. CZ

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie ­Becherova vila • Interactive Gallery Becherova Vila Интерактивная галерея Бехерова вилла

CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Sto podob a sto let Becherovy vily - vývoj jedné z nejatraktivnějších budov karlovarského Westendu z pohledu architektonického, památkového i jejího celkového využití v minulosti a současnosti, vernisáž 3.4. v 17 hod., do 8.6. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Ein hundert Gesichter und ein hundert Jahre der Villa Becher ­Entwicklung eines der attraktivsten Gebäude in Karlsbader Westend, vom 3.4. bis 8.6. EN History of the building. Permanent exhibition. A hundred faces and a hundred years of Villa Becher - development of one of the most attractive buildings im the Karlovy Vary Westend, from Apr 3rd till Jun 8th. RU История объекта. Постоянная выставка. Сто видов и сто лет виллы Бехер - эволюция одного из самых привлекательных зданий карловарского Вест-Энда, с 3.4 до 8.6.

CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло.

Minea • Минеа

Imperial • Империал

Vřídelní kolonáda, % 353 222 577, 774 991 766 CZ DE EN RU

Libušina 18, % 353 203 112

Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas Selling exhibition of glass Выставка-продажа стекла

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси • Blue House, Sun Gallery

CZ Eduard Milka - obrazy, grafika, do 7.4. České Exlibris, vernisáž 7.4. v 17 hod., do 5.5. DE Eduard Milka - Bilder, Graphik, bis zum 7.4. Tschechisches Exlibris, vom 7.4. bis 5.5. EN Eduard Milka - paintings, graphic works, till Apr 7th. Czech ex libris, from Apr 7th till May 5th. RU Едуард Милка - живопись, графика, до 7.4. Чешский экслибрис, с 7.4 до 5.5.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie Town Gallery • Городская галерея Jarní 1, % 353 207 321 CZ Junior Glass Match 2014 - sklo, do 21.6. DE Glas, bis zum 21.6. EN Glass, till Jun 21st. RU Стеклo, до 21.6.

Krále Jiřího 9, % 354 224 111 www.becherovavila.cz

24

www.promenada.cz

Stará louka 26, % 353 223 641

• Green House U Imperialu 11, % 353 207 111 CZ Jiří Šik - obrazy, do 12.5. DE Bilder, bis zum 12.5. EN Paintings, till May 12th. RU Живопись, до 12.5.


Jedna

z nejvyhledávanějších karlovarských památek Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla

Nepřehlédnutelná stavba, která už z dálky upoutá kupolí a soustavou pěti věží s pozlacenými cibulovitými báněmi, byla postavena v letech 1893-1898 podle plánů architekta Gustava Wiedermana. Chrám stojí na půdorysu řeckého kříže, jeho vnější stěny doplňuje bohatá ornamentální sochařská a  figurální malířská výzdoba. Zdobený je rovněž interiér; za pozornost stojí zejména bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami světců, vyrobený původně pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Pravoslavný kostel byl postaven z příspěvků ruských lázeňských hostů, kteří na konci 19. století tvořili po Němcích a Rakušanech nejpočetnější lázeňskou klientelu. Od roku 2013 prochází chrám postupnou rekonstrukcí. Ta je hrazena z grantů ruské vlády. K obdivované architektonické památce snadno dojdete z několika směrů. Např. od Vřídelní kolonády vystoupáte ulicí Zámecký vrch, pokračujete ulicí Petra Velikého k jezírku Versailles a odbočíte vpravo třídou Krále Jiřího. Nebo k jezírku vyjdete ulicí Sadová. Případně z  centra města jděte třídou Krále Jiřího, dovede Vás až ke kostelu. Na východní straně chrámu, z ulice Sadová, ve zdi terasy schodiště, si všimněte zapuštěného bronzového reliéfu. Je připomínkou pobytu ruského cara Petra  I. v  Karlových Varech v roce 1711.

Kostel otevřen: pondělí-neděle 9-18 hod. Bohoslužby: sobota 17 hod. Svatá liturgie: neděle a svátky 10 hod.

26

www.promenada.cz


Eines der meistbesuchten Denkmäler in Karlsbad Russisch-Orthodoxe Kirche Hlg. Peter und Paul Den Bau kann man kaum übersehen - seine Kuppel und fünf Türme mit kleineren zwiebelförmigen vergoldeten Kuppeln ziehen auf sich Aufmerksamkeit schon aus der Ferne. Die Kirche wurde in den Jahren 1893-1898 nach den Plänen des Architekten Gustav Wiederman erbaut. Der Grundriss hat die Form eines griechischen Kreuzes und ihre äußeren Wände sind mit ornamentalen Bildhauerwerken und Figuralgemälden reichlich geschmückt. Auch das Interieur ist geschmückt. Kirche geöffnet: Montag-Sonntag 9-18 Uhr

One of the Most Frequently Visited Monuments in Karlovy Vary Orthodox Church of St Peter and Paul A conspicuous building, whose dome with five spires with onion-shaped gilded cupolas will attract your attention from a distance, was built from architect Gustav Wiederman’s plans in 1893-1898. The church has the form of a Greek cross and its outer walls are lavishly decorated with ornamental sculptural works and figural paintings. The interior is decorated as well. The church is open: Monday-Sunday 9 a.m. - 6 p.m.

Один из наиболее популярных карловарских памятников Православный храм свв. Петра и Павла Храм Петра и Павла - здание, которого нельзя не заметить. Его пять позолоченных куполов еще издали привлекают внимание. Храм был построен в 1893-1898 годах по проекту архитектора Густава Видермана. В плане он имеет греческий крест, его внешние стены дополняет богато орнаментированное скульптурное и живописное убранство. Столь же обильно украшен интерьер; особого внимания заслуживает деревянный и майоликовый иконостас с писанными маслом иконами святых. Первоначально он был изготовлен для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Православный храм был построен на пожертвования русских гостей курорта. В конце 19 века гости из Российской империи по количеству были на третьем месте после немцев и австрийцев. С 2013 года проходит постепенная реконструкция храма, финансируемая правительством Российской Федерации. К вызывающему восхищение архитектурному памятнику можно дойти с нескольких сторон. Например, от Гейзерной колоннады вы поднимаетесь по улице Zámecký vrch, затем продолжаете идти по улице Petra Velikého к небольшому пруду Версаль, около которого свернете направо по улице Krále Jiřího. Из центра улица Krále Jiřího приведет вас прямо к храму. На восточной стороне храма, в стене террасы, сходящей на улицу Садовую, обратите внимание на заглубленный бронзовый рельеф, свидетельствующий о пребывании русского царя Петра Первого в Карловых Варах в 1711 году. Храм открыт: понедельник-воскресенье 9-18 час. Богослужения: суббота, с 17 час. Божественная литургия: воскресенье и праздники, с 10 час.

19.4 сб 20 час., Освещение куличей 21.30 час., Исповедь

Lenka Andělová

Пасхальные богослужения 20.4 вс 17 час., Великая вечерня 23.15 час., Богослужение 23.40 час., Крестный ход

www.promenada.cz

27


Pozvánky

Einladungen • Invitations • Приглашения Magic Show Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 1., 22.4. út 20.30 hod. DE 1., 22.4. Di 20.30 Uhr EN Apr 1st, 22nd Tue 8.30 p.m. RU 1., 22.4 вт 20.30 час. Orientální tance • Orientalische Tänze Oriental dances • Восточные танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 8., 29.4. út 20.30 hod. DE 8., 29.4. Di 20.30 Uhr EN Apr 8th, 29th Tue 8.30 p.m. RU 8., 29.4 вт 20.30 час. Jarní slavnosti • Frühlingsfest Spring celebrations • Весенние празднества před Hlavní poštou • vor der Hauptpost • in front of the Main Post Office перед Главной почтой CZ 12.-30.4. so-st, velikonoční trhy DE 12.-30.4. Sa-Mi, Osternmarkt EN Apr 12th-30th Sat-Wed, easter fair RU 12.-30.4 сб-ср, пасхальная ярмарка

Hvězdárna Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. K Letišti 144, % 357 070 595, www.astropatrola.cz

Víte, že...

Wissen Sie, dass... • Do You Know That... Не пропустите... • Знаете ли вы, что...

Goethovský rok Obec Andělská Hora a Rotary klub Karlovy Vary připravují umístění pamětní desky, která připomíná návštěvy J.W. Goetha na tamějším hradě a  v  okolí. Prvním nelehkým úkolem bylo vytěžení vhodného balvanu a jeho usazení na svahu pod kostelem. Slavnostní odhalení památníku slavného básníka, spisovatele a  přírodovědce se bude konat počátkem léta.

Indické tance • Indische Tänze Indian dances • Индийские танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 15.4. út 20.30 hod. DE 15.4. Di 20.30 Uhr EN Apr 15th Tue 8.30 p.m. RU 15.4 вт 20.30 час.

Grandhotel Pupp, Císařské lázně, Poštovní dvůr, chrám sv. Máří Magdalény ad. CZ 25.-27.4. pá-ne, tradiční setkání šlechty, jehož součástí jsou plesy, koncerty, mše a hudební produkce DE 25.-27.4. Fr-So, Bälle, Konzerte, Messen usw. EN Apr 25th-27th Fri-Sun, balls, concerts, masses etc. RU 25.-27.4 пт-вс, балы, концерты, месса и пр.

Přehlídka svatebních šatů Hochzeits-­Kleider-Show • Wedding dresses show Демонстрация свадебных платьев Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 111 CZ 19.4. so 19 hod. DE 19.4. Sa 19 Uhr EN Apr 19th Sat 7 p.m. RU 19.4 сб 19 час.

CZ Mé oblíbené stavby Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 11.4. pá 19 hod., přednáška historika architektury Z. Lukeše

Integral-Bart Workshop 2014 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 22.-25.4. út-pá 9-17 hod., výzkum vesmíru, mezinárodní konference EN Apr 22nd-25th Tue-Fri 9 a.m.-5 p.m., research of universe, international conference Evropské setkání aristokracie • Europäisches Zusammentreffen der Aristokratie • European meeting of the aristocracy Фестиваль европейской аристократии

CZ Velikonoční jarmark, řemesla a zvyky Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 12.4. so, 16.4. st 10-16 hod., kraslice, pomlázky, paličkování ad. CZ Velikonoční zvyky na Karlovarsku Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 16.4. st 16 hod., přednáška PhDr. S. Burachoviče CZ Den s galerijním pedagogem Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 17.4. čt 10-17 hod., aktuální výstava s komentářem i hravým výtvarným úkolem

Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu Na všechny pořady nutno přihlásit se telefonicky předem.

denně, Pohledy do nebe, pořad a pozorování oblohy. 19.4. so 15 hod., Astronomické odpoledne

Goethean Year

Год Гете

The village of Andělská Hora and the Rotary Club of Karlovy Vary are preparing putting up of a memorial tablet which will commemorate J.W. Goethe’s visits to the local castle and its surroundings. The first difficult task was getting a  suitable boulder and putting it on the hillside ­under the church. The monument to the famous poet, writer and natural scientist will be unveiled in early summer.

Поселок Ангельская Гора и карловарский Ротари-клуб готовят установку мемориальной доски, напоминавшей о посещении И.В Гёте замка на горе и окружающих мест. Первым нелегким заданием было найти подходящий валун и установить его на склоне под костелом. Торжественное открытие памятника прославленному поэту, писателю и природоведу состоится в начале лета.

Die Gemeinde Angelberg zusammen mit dem Rotary Club in Karlsbad bereitet die Anbringung einer Gedenktafel vor, die an die Besuche von J.W. Goethe in der Burg und ihrer Umgebung erinnern wird. Die erste schwere Aufgabe war, einen geeigneten Felsblock zu finden und ihn an den Abhang unter der Kirche anzubringen. Das Denkmal zu Ehren des berühmten Dichters, Schriftstellers und Naturwissenschaftlers wird Anfang Sommer enthüllt werden.

28

www.promenada.cz

Rotary klub Karlovy Vary

Goethesches Jahr


Lenka Andělová, foto archiv společnosti Jan Becher, Karlovarská Becherovka

Jedinečný likér vynikne

2013, Adam Tureček • Адам Туречек

v jedinečné sklenici

V

seznamu původních řemesel Karlovarska najdeme mezi prvními sklářství a k tradiční výrobě lázeňského regionu dlouhodobě patří i bylinný likér Becherovka. Spojíme-li oba tyto fenomény a jejich věhlas, výsledkem může být jedině originální, vysoce hodnotný výrobek. Tím je v  tomto případě unikátní sklenice určená pro konzumaci „třináctého pramene“ - Becherovky Original. Likér se specifickou, hořkosladkou chutí, namíchaný z více než 20 bylin, si nyní můžete vychutnat ze skleničky, jež vyhrála Pohár českých designérů. Soutěž se letos konala po

30

www.promenada.cz

čtvrté a vybíralo se z rekordních 172 návrhů. Z pěti finalistů oceněných odbornou porotou pak veřejnost hlasovala pro vítěze. Tím se stal Adam Tureček, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. „Mým cílem bylo vytvořit takovou likérovou skleničku, se kterou bych se nebál bouchnout o stůl a zároveň by v sobě nesla jemnost a hořkost, jež jsou dvě příznačné vlastnosti pro chuť Becherovky Original,“ prozradil svou inspiraci mladý autor. Až tedy budete v lázních ochutnávat slavný likér, nalijte si ho do originální skleničky. Na jazyku Vám zůstane labužnický pocit a v ruce krásný sběratelský kousek.


Ein einzigartiges Glas hebt ein einzigartiges Getränk hervor Auf der Liste ursprünglicher Gewerbe in der Karlsbader Region kann Glasindustrie nicht fehlen und der Kräuterlikör Becherovka gehört zu traditionellen Erzeugnissen in der Kurregion schon eine lange Zeit. Wenn wir die beiden Phänomene und ihren Ruhm verbinden, kann das Ergebnis nur ein originelles, hochwertiges Erzeugnis sein. Und das ist in diesem Falle ein schönes Glas, das zum Trinken von Becherovka Original, der „dreizehnten Quelle“ bestimmt ist. Den Likör mit einem spezifischen, bitter-süssen Geschmack, der aus mehr als 20 Kräutern erzeugt wird, können Sie jetzt aus dem Glas geniessen, das den Pokal tschechischer Designers gewann. Der Wettbewerb wurde in diesem Jahre schon zum vierten Mal veranstaltet und man wählte aus einer Rekordzahl von 172 Designs. Aus fünf von der Jury geschätzten

Finalisten wählte die Öffentlichkeit einen Sieger. Und zu diesem Sieger wurde Adam Tureček, ein Absolvent der Gewerbehochschule in Prag. „Mein Ziel war, ein solches Likörglas zu machen, das ich auf den Tisch schmeissen könnte ohne Angst zu haben, dass es zerbricht, und das zugleich Feinheit und Bitterkeit in sich hat, zwei typische Eigenschaften des Geschmacks von Becherovka Original,“ beschrieb seine Inspiration der junge Künstler. Also, wenn Sie im Kurort den berühmten Likör kosten, giessen Sie ihn in das einzigartige Glas. Er wird auf Ihrer Zunge einen köstlichen Geschmack hinterlassen und in Ihren Händen wird ein schönes Kunstwerk bleiben.

A Unique Glass Will Stress the Uniqueness of the Beverage 172 others. The jury awarded five finalists from which the public chose the winner, Adam Tureček, a graduate from the Academy of Arts in Prague. “My intention was to make a glass which I would not be afraid to bang on the table and which would express smoothness and bitterness, two qualities typical of the taste of Becherovka Original,” the young artist described his inspiration. So when you taste the famous liqueur in the spa, pour it in this unique glass. The liqueur will leave a delicious taste on your tongue and you will leave with a beautiful work of art in your hands.

2009, Marcel Mochal • Марцел Мохал

2010, Veronika Černá • Вероника Черна

2012, Petr Mikošek • Петр Микошек

Glass making cannot be left out of the list of original handicrafts in the Karlovy Vary region and the herbal liqueur Becherovka has also been one of traditional products of the spa region for a long time. Combining these two phenomena and their fame cannot but result in a unique, highly valuable product. In this case it is a beautiful glass from which Becherovka Original - the thirteenth spring of Karlovy Vary - is drunk. Now you can enjoy the liqueur with a specific, bitter-sweet taste, mysteriously mixed from more than 20 herbs, from a glass which won the Cup of Czech Designers. The competition has been held for the fourth time and the winning design was chosen from the record

Уникальный напиток в уникальном стакане В перечне старинных ремесел Карловарского края свое место занимает стеклоделие, а к традиционному для курортного региона производству уже давно принадлежит изготовление ликера на травах Бехеровка. Если мы свяжем эти два феномена и их известность, результатом может быть только оригинальное, высококачественное изделие. Этим изделием в данном случае является красивый стаканчик, предназначенный для питья из „тринадцатого источника“, называемого Бехеровка Оригинал. Ликер со специфическим, горько-сладким вкусом, смешанный из более чем двадцати трав (пропорции этой смеси строго секретны), теперь можно пить из стаканчика, выигравшего Кубок чешских дизайнеров. В этом году конкурс проходил уже в четвертый

раз, представлены были 172 рекордных проекта. После того, как жюри отметило пять финалистов, общественность выбрала победителя. Им стал Адам Туречек, выпускник Высшего художественно-промышленного училища. „Моей целью было создать такой ликерный стаканчик, которым я бы не боялся стукнуть по столу и в то же время несущий в себе мягкость и горькость, отличительные черты вкуса Бехеровки Оригинала,“ описал свои впечатления молодой автор. Когда же вы будете на курорте и захотите попробовать прославленный ликер, налейте его в оригинальный стаканчик. На языке вам останется гурманское ощущение, а в руке красивая коллекционная вещица.

www.promenada.cz

31


Lenka Andělová

Karlovarská kolonáda v obležení filmařů

enku jsou pouze dva stupně nad nulou. Zatímco kolemjdoucí i členy filmového štábu hřeje zimní oblečení, po karlovarské kolonádě se pohybuje jako víla nádherná mladá žena jen lehce zahalená ve vzdušných šatech. Filmový záběr ale trvá jen krátce. Jakmile se kamery zastaví, k modelce přiskočí tři asistentky a v mžiku ji doslova zabalí do několika teplých svršků. Zakryjí i nohy. Zdraví topmodelky je totiž prioritní. Mezitím si filmaři znovu a znovu prověřují správný úhel, světlo a k tomu jim pózuje náhradnice. Záběr zkouší poprvé, podruhé, po páté… a pak přijde opět natáčení naostro. Jeden natáčecí den vyžadoval strávit i 21 hodin „na place“.

32

www.promenada.cz

Karlovy Vary jsou díky svým nádherným scenériím i unikátnímu architektonickému bohatství opakovaně vyhledávány režiséry z celého světa. Tentokrát se v lázních (a také v Praze) natáčel reklamní spot minerální vody Mattoni. Navazuje na slavnou reklamu s Hanou Soukupovou, oděnou jen do šatů z vody. Nahradila ji stejně půvabná topmodelka Linda Vojtová. Spot stojí na umělecké proměně herců z  lidských bytostí do zvířecích podob. Jde o  synonymum návratu k  sobě samým, k vlastní podstatě, instinktům a přírodě. „Nabídku jsem přijala velmi ráda, protože Mattoni je vynikající značka a voda, kterou jsem pila, když jsem žila v Praze,“ okomentovala pracovní nabídku vnučka skladatele Vadima Petrova, Linda Vojtová, česká modelka žijící trvale v New Yorku.


Karlsbader Kolonnade unter Belagerung der Filmleute

The Colonnade of Karlovy Vary under Siege of a Film Crew

Draussen sind nur zwei Grad über Null. Während sich die Vorbeigehenden und Mitglieder des Filmteams in ihren Winterbekleidung wohl und warm fühlen, bewegt sich eine wunderschöne junge Dame entlang der Karlsbader Kolonnade wie eine Fee- sie ist nur in einem luftigen Kleid leicht gehüllt. Doch die Aufnahme dauert nur eine kurze Zeit. Sobald die Filmkameras stoppen, springen drei Assistentinnen dem Topmodell zu und im Nu packen sie es in einige warme Kleidungsstücke. Sie decken auch seine Füsse zu. Die Gesundheit des Topmodells ist nämlich Priorität. Inzwischen kontrollieren die Filmleute den richtigen Winkel und Licht wieder und wieder mit einer Stellvertreterin anstelle des Modells. Sie proben die Aufnahme zum ersten, zweiten und fünften Mal... und dann geht es im Ernst los. Ein Drehtag bedeutete 21 Stunden „auf dem Platz“. Karlsbad ist dank seiner wunderschönen Szenerie und seiner einzigartigen Architektur von Filmdirektoren aus der ganzen Welt sehr beliebt, oft kehren sie zurück. Diesmal wurde in der Kurstadt (und auch in Prag) ein Werbespot gedreht, das für Mineralwasser Mattoni wirbt. Es knüpft an die berühmte Werbung mit Hana Soukupová, die in ihm nur in einem Wasserkleid angezogen wurde. Sie wurde durch ein ebenso wunderschönes Topmodell Linda Vojtová ersetzt. Die Hauptidee des Spots ist die Verwandlung menschlicher Wesen in Tiere, was ein Synonym ihrer Rückkehr zu sich selbst, Instinkten und Natur repräsentiert. „Ich war sehr gern, dass ich das Angebot annehmen konnte, weil Mattoni eine ausgezeichnete Marke ist und weil es das Mineralwasser ist, das ich trank, als ich in Prag lebte,“ sagte Linda Vojtová, die Enkelin des Komponisten Vadim Petrov, über das Arbeitsangebot. Das tschechische Modell lebt ständig in New York.

There are only two degrees above zero outside. While passersby as well as members of the film crew feel comfortable and warm in their winter clothes, the beautiful young woman moving like a fairy along the Karlovy Vary colonnade is dressed only in an airy gown. But the film shot takes only a short time. As soon as film cameras stop shooting, three assistants rush to her and literally wrap her in several pieces of warm clothes in no time. They cover her feet too. The top model’s health has priority. Meanwhile a substitute takes the model’s place and the film makers check the correct angle and light again and again. They repeat the shot for the first time, the second time and the fifth time... until they are satisfied. The participants had to spend almost 21 hours on the spot on one shooting day. Karlovy Vary is popular with film directors from the whole world because of its beautiful scenery and unique architecture. They often come back. This time a  spot advertising mineral water Mattoni was being shot in the spa (and in Prague too). It continues the famous advertisement with Hana Soukupová in which she wore a dress made of water. She was replaced by an equally beautiful top model Linda Vojtová. The idea of the spot is a transformation of human beings into animals, which is a synonym of their return to themselves, to instincts and nature. “I was glad that I could accept the offer because Mattoni is an excellent brand and it is the mineral water I used to drink when I lived in Prague,” Linda Vojtová, the granddaughter of the composer Vadim Petrov, said about the offer of work. The Czech model has her permanent home in New York.

www.promenada.cz

33


foto archiv KMV - Mattoni, redakce

Карловарская колоннада в осаде кинематографистов На улице всего два градуса тепла. Пока прохожих и членов штаба киносъемки греет зимняя одежда, по карловарской колоннаде, словно фея, скользит прекрасная молодая женщина, одетая только в воздушное платье. Эпизод длится очень недолго. Как только камеры останавливаются, к модели подбегают три ассистентки и в тот же миг буквально заворачивают ее в несколько теплых одеял. Закрывают и ноги. Ибо здоровье топ-модели является приоритетным. Между тем киношники вновь и вновь проверяют правильный угол, постановку света на позирующей дублерше. Эпизод репетируется первый раз, второй, пятый…, и только потом начинается съемка. Один съемочный день требовал быть „на плацу“ двадцать один час. Карловы Вары благодаря великолепному пейзажу и уникальной архитектуре облюбованы кинорежиссерами со всего мира. В этот раз на курорте (а также в Праге) снимали рекламный ролик минеральной воды Маттони, явившийся как бы продолжением известной рекламы с Ханой Соукуповой, одетой только в платье из воды. Ее сменила столь же красивая топ-модель Линда Войтова. Ролик построен на превращении артистов из людей в зверей. Речь идет о синониме возвращения к себе самим, к собственной сущности, инстинктам и природе. „Предложение я приняла с большим удовольствием, потому что Маттони знаменитая фирма, выпускающая отличную воду, которую я пила, живя в Праге,“ прокомментировала предложение участвовать в съемке внучка композитора Вадима Петрова Линда Войтова, чешская топ-модель, постоянно живущая в Нью-Йорке.

34

www.promenada.cz


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

e Comprehensive Spa Treatment e Beauty Week e Antistress Programme e Festive lounge with a seating capacity of 200 seats e Lounges e Beauty parlour e Café with a summer terrace e Swimming pool, sauna e Komplexe Heilkur e Sanfte Schönheitswoche e Gesundheitswoche e Festsaal mit Kapazität 200 Sitzen e Café mit Sommerterrasse e Kosmetiksalon e Hallenbad, Sauna

Richmond, a.s. Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@richmond.cz, www.richmond.cz


Kluby Clubs

Divadlo Husovka, Klub Paderewski

15.4. út 19.30 hod., Rene Trossman Trio, chicagský kytarista se svou bluesovou formací. 22.4. út 19.30 hod., Zrní, ačkoliv zpívají česky, jsou světoví - osobití, hypnotičtí, hutní, energičtí, uvěřitelní. 25.4. pá 19.30 hod., M. Viewegh, D. Gombár: Andělé všedního dne, tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

Imperial Club

Galerie umění

Libušina 18, % 353 203 111 www.spa-hotel-imperial.cz Husovo nám. 2, % 603 375 555 www.husovka.info 2.4. st 19.30 hod., Lanugo, multižánrová formace balancující na pomezí světů akustiky a elektroniky s charakteristickou intimní atmosférou. 3.4. čt 19.30 hod., Pavel Žalman Lohonka, známý písničkář a jeho písně se zvláštní tesknou náladou. 9.4. st 18 hod., Rozdílné pohledy - Jana Vážná, Ján Bocko ­fotografie, vernisáž výstavy. 9.4. st 19.30 hod., Kuzmich Orchestra, skladby oscilující mezi intimní křehkostí, elektroakustickým neofolkem a ostřejší bigbítovou polohou. 12.4. so 19 hod., 10 let poté, přesně deset let poté, co byl zrušen karlovarský soubor, přijedou hvězdy tehdejšího seskupení a vystoupí se svými písněmi a nekonečnými scénkami bez konce.

Sport Спорт

Bowling • Боулинг • Eurobar Morava Bowling, Závodu míru 851, % 353 549 324, www.bohemiagames.cz • Four Bowl, Polská 1, % 353 579 028, www.profi-bowling.cz • Hotel Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 888, www.savoywestend.cz • Sanatorium Bristol, Sadová 19, % 353 348 615, www.bristolgroup.cz • SeaBowl, Úvalská 28, % 353 228 236, www.seabowl.cz • U Pařilů, Nové domky 655, % 353 566 471, www.bowlinguparilu.sweb.cz Golf • Гольф • Golf Club Imperial Indoor, Libušina 14, % 775 557 889, www.gcimperial.cz • Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

36

www.promenada.cz

Goethova stezka 6, % 353 224 387-8 www.galeriekvary.cz 2.4. st 19.30 hod., Collegium Vocale, komorní ženský sbor vedený J. Štruncem přednese skladby A. Dvořáka, B. Smetany, P. Ebena, J. Křičky a komorní kantátu B. Martinů Otvírání studánek. 8.4. út 19.30 hod., Jitka Šuranská - Nězachoď slunečko, moravské lidovky ve svébytném podání skvělé zpěvačky a houslistky. 29.4. út 19.30 hod., Tara Fuki, dvě violoncella, dva hlasy - intimní muzika plná emocí, osobité poetiky, křehké dynamiky a bohatého výrazu.

Golfový trenažér • Golfsimulator • Golf Indoor • Гольфовый тренажер: • Hotel Embassy, Nová louka 21, % 353 221 161-5, www.embassy.cz • Hotel Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 888, www.savoywestend.cz Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда • Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz 26.4. so 14 hod., Dostihový den evropské šlechty • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz

každé po 20.30 hod., Flamingos každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 4.4. pá 20.30 hod., Charlie Slavík Revue, dynamická muzika, ­temperament, osobitý projev a zpěv excelentního hráče na foukací harmoniku a jeho bluesové formace. 11.4. pá 20.30 hod., Petra Ernyei Quartet, charizmatická jazzová zpěvačka, jež publikum vždy naladí v tónech pohody svou bezprostředností a dokonalým pěveckým stylem. 18.4. pá 20.30 hod., Milan Svoboda Band, významná jazzová osobnost,  pianista, dirigent a skladatel M. Svoboda se svým bandem. 25.4. pá 20.30 hod., Ivan Audes & Magdalena Rezková, známé jazzové a soulové standardy i autorské skladby v podání formace ­předního hráče na bicí nástroje I. Audese.

Squash, Ricochet • Сквош, Рикошет • Ricochet Sport-centrum, Truhlářská 681, % 602 414 694, www.squash-ricochet.cz Tenis • Tennis • Теннис • TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • TC Imperial, Libušina 18, % 353 206 184, www.sportcentrum-imperial.cz inzerce

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre • Канатный центр • Přírodní lanový park Svatý Linhart, % 773 231 311, www.lazenskelesykv.cz Nordic Walking • Nordwalk.cz, % 776 347 928, www.nordwalk.cz Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311, e-mail: inzercekv@mafra.cz


4 tennis courts bouldering & ricochet

7-day permanent pass or club membership

more than 20 kinds of group exercise individual training classes

sportbar & sportshop

fitness studio + cardio & function zone phone: +420 353 203 700, e-mail: info@spor tcentrum-imperial.cz

www.sportcentrum-imperial.cz


Kina Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.-2.4. út-st 17 hod., Noe, USA 2014, Č, 12N. Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (R. Crowe) ve snech čím dál častěji. 1.-2.4. út-st 19.30 hod., Přežijí jen milenci, USA/Fr./VB 2013, T, 15N. Adamovi i Evě je více než tisíc let. Před několika staletími se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebudou zabíjet lidi. 3.-6.4. čt-ne 17 hod., 3D, Captain America: Návrat prvního Avengera, USA 2014, Č, #. Steve Rogers neboli Captain America se zaplétá do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 3.-4.4. čt-pá 19.30 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. 5.-6.4. so-ne 15 hod., Zvonilka a piráti, USA 2014, Č, #. Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. 5.-6.4. so-ne 19.30 hod., 3D, Pompeje, USA/Něm. 2014, Č, #. V osudových hodinách po erupci Vesuvu se musí gladiátor Milo probojovat ven z arény, aby svou lásku zachránil z rozpáleného pekla. 7.-9.4. po-st 17 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. 7.-9.4. po-st 19.30 hod., Non Stop, USA 2013, T, 12N. Většinu svých všedních pracovních dnů tráví Bill Marks tím, že prostě jen sedí v letadle a dává pozor. 10.-11.4. čt-pá 17 hod., 12.-13.4. so-ne 15 hod., 3D, Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 10.-11.4. čt-pá 19.30 hod., 3D, Need for Speed, USA 2014, T, 12N. Tobey se po dvou letech vrací z vězení. Rychlost má stále v krvi a je připraven se pomstít.  12.-16.4. so-st 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 14.-16.4. po-st 19.30 hod., 3D, 300: Vzestup říše, USA 2014, T, #. Řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede námořní bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.  17.-18.4. čt-pá 15 hod., Zvonilka a piráti, USA 2014, Č, #. Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. 17.-19.4. čt-so 17 hod., 3D, 19.-20.4. so-ne 15 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 17.-19.4. čt-so 19.30 hod., Trancendence, USA 2014, T, 15N. Vědec Will Caster (J. Depp) má velký celoživotní sen: vytvořit stroj obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce. 20.-21.4. ne-po 17 hod., Kráska a zvíře, Fr. 2014, Č, #. Není to smrt, co čeká Krásku v hradě Zvířete. Je to spíše zvláštní magický život, radost i melancholie. 20.-21.4. ne-po 19.30 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. 22.-23.4. út-st 17 hod., Justin Bieber’s Believe, USA 2014, T, #. Hudební dokument je vizuálně úchvatným záznamem Justinových největších hitů. 22.-23.4. út-st 19.30 hod., 3 dny na zabití, USA/Fr. 2014, T, 12N. K. Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné služby.

38

www.promenada.cz

24.-25.4. čt-pá 19.30 hod., Yves Saint Laurent, Fr. 2014, T, 12N. Paříž 1958. YSL je ve věku 21 let požádán, aby dohlížel nad módním domem zesnulého Christiana Diora. 24.-27.4. čt-ne 17 hod., 3D, 26.-27.4. so-ne 19.30 hod., 3D, 28.-30.4. po-st 19.30 hod., Amazing Spider- Man 2, USA 2014, Č, #. Peter Parker je nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám. 26.-27.4. so-ne 15 hod., Velká oříšková loupež, USA/Korea 2013, Č, #. Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a veverka vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem narazí. 28.-30.4. po-st 17 hod., Vášeň mezi řádky, USA 2013, T, 12N. Svůj největší příběh Charles Dickens nenapsal, ale prožil. Kino Drahomíra  Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 1.-2.4. út-st 19.30 hod., Klub poslední naděje, USA 2013, T, #. ­Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů ­dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. 1.4.čt 19.30 hod., Omar, filmový klub. 4.-6.4. pá-ne 19.30 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. 5.-6.4. so-ne 14.30 hod., Zvonilka a piráti, USA 2014, Č, #. Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku.

5.-6.4. so-ne 17 hod., Captain America: Návrat prvního Avengera, USA 2014, Č, #. Steve Rogers neboli Captain America se zaplétá do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 7.-8.4. po-út 19.30 hod., Velká nádhera, It./Fr. 2013, #. Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem. 8.4. út 14.30 hod., Hořící keř, ČR/Pol. 2013, #. Drama o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých a počátcích normalizace. 10.4. čt 17 hod., Trabantem až na konec světa, ČR 2013, #. 21.124 kilometrů legendárním vozem napříč Jižní Amerikou. 10.4. čt 19.30 hod., NO, filmový klub. 11.-12.4. pá-so 19.30 hod., 11 let v řetězech, USA 2013, T, 15N. Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu i právo na život. V jeden jediný nečekaný moment ale o všechno přišel. 12.-13.4. so-ne 14.30 hod., Rio 2, USA 2014, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 12.-13.4. so-ne 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 13.-14.4. ne-po 19.30 hod., Dlouhá cesta dolů, VB/Něm. 2014, 15N. Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku, oblíbeném místě sebevrahů. 15.-16.4. út-st 19.30 hod., Ona, USA 2013, 15N. Nedaleká budoucnost. Citlivý Theodore se začne zajímat o nový, pokročilý operační systém, o kterém jeho výrobce tvrdí, že představuje zcela unikátní a intuitivní bytost.

17.4. čt 19.30 hod., Atomic Age, filmový klub. 18.-19.4. pá-so, 21.4. po 19.30 hod., Něžné vlny, ČR 2013, #. ­Komediální hit režiséra J. Vejdělka. 20.4. ne 18 hod., Berlínská filharmonie živě, satelitní přenos. 19., 21.4. so, po 14.30 hod., Zvonilka a piráti, USA 2014, Č, #. ­V­elkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. 19., 21.4. so, po 17 hod., Pojedeme k moři, nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 22.4. út 17 hod., Jako nikdy, ČR 2013, #. Vladimír Holas umírá. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. 22.-23.4. út-st 19.30 hod., Vlk z Wall Street, USA 2013, T, 15N. ­Podívaná z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. 24.4. čt 19.30 hod., Hořící keř, filmový klub. 25.-27.4. pá-ne 17 hod., Amazing Spider-Man 2, USA 2014, Č, #. Peter Parker je nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám. 25.-28.4. pá-po 19.30 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. 25.-28.4. pá-po 19.30 hod., Rio 2, USA 2014, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 29.-30.4. út-st 19.30 hod., V nitru Llewyna Davise, USA, Fr. 2013, T, 15N. Příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, který se snaží získat si trochu uznání, v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961. Filmový klub  Kino Drahomíra, Vítězná 50. Kontakt: M. Janouš, % 353 229 185, www.fkkv.cz 3.4. čt 19.30 hod., Omar, Palestina 2013. Mladého pekaře Omara dělí od jeho tajné lásky Nadji zeď, která přetíná území Palestiny. Kvůli práci, rodině či lásce ji denně přelézají stovky mužů. Stejně jako Omar přitom často uhýbají kulkám dozorců. 10.4. čt 19.30 hod., NO, Fr./USA/Chile 2012. Jak se dělá reklamní kampaň na pravdu a lásku? Film o síle moderního marketingu v politických kampaních. 17.4. čt 19.30 hod., Atomic Age, Fr. 2012. Melancholický příběh o dospívání, rimbaudovských nočních toulkách Paříží a mládí, ve kterém se potkává smutek, euforie, melancholie i bezstarostnost. 24.4. čt 18.30 hod., Hořící keř, ČR/Pol. 2013. Drama o alarmujícím činu Jana Palacha, osudech jeho blízkých a počátcích normalizace.

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Hotely

Hotels • Гостиницы Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

S

Karlovy Vary • www. aquamarina.cz

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

S

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Jedinečný Wellness resort s vlastní pláží v  exkluzivní lokalitě přehrady Březová • Einmaliges Wellness Resort mit eigenem Strand in perfekter Lage der Březová Talsperre • Unique wellness resort with own beach in a perfect location Březova’s dam • Эксклюзивный Wellness resort с собственным пляжем рядом с плотиной Бржезова

Klenot v srdci lázní - okouzlí vás jedinečnou atmosférou. • Ein Juwel im Herzen des Kurortes - wird Sie mit seiner einzigartigen Atmosphäre verzaubern. • Juwel in the heart of the spa - will enchant you with its unique atmosphere. • Жемчужина в сердце курорта очарует вас уникальной атмосферой.

Užijte si Váš pobyt v Karlových Varech! Komfort se setkává se secesí v lázeňském hotelu Dvořák. • Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Karlsbad! Komfort trifft Jugendstil im Dvořák Spa Hotel. • Enjoy your stay in Carlsbad! Comfort meets Art Nouveau at the Dvořák Spa Hotel. • Наслаждайтесь Вашим пребыванием в Карловых Варах! Встреча комфорта со стилем модерн в курортном отеле Dvořák.

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 113

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

S

40

Aqua Marina • Vřídelní 3 • % 353 303 300

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

S

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

S

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

Hotel nabízí svým hostům vysoký standard ubytovacích, lázeňských a dalších služeb. • Das Hotel bietet seinen Gästen einen hohen Standard an Unterkunfts- und Kurleistungen sowie an vielen anderen Dienstleistungen. • The Hotel offers its guests a high standard of accommodation, spa treatments, and other services. • Hotel Imperial - один из лучших отелей в Карловых Варах, предоставляет своим гостям сервис по проживанию, лечению и другим видам гостиничных услуг на самом высоком уровне.

Tradiční hodnoty a osobní přístup uvítá každý host. • Jeder Gast wird traditionelle Werte und persönlichen Umgang genießen. • Everybody will enjoy traditional service and personal care. • Традиционные ценности и личное отношение оценит каждый гость.

Nový moderní lázeňský hotel s jednou z  nejširších nabídek procedur a balneologie v centru lázeňské zóny • Ein neues, modernes Kurhotel mit einem der reichsten Angebote von Behandlungen und Balneologie im Zentrum der Kurzone • A new modern spa hotel with one of the widest offers of treatments and balneology in the centre of the spa zone • Новый современный курортный отель с одним из самых широких предложений процедур и бальнеологии в центре курортной зоны

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Thermal • I.P. Pavlova 11 • % 359 001 111

Windsor Spa Hotel • Mlýnské nábřeží 5 • % 353 242 500

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Karlovy Vary • www.thermal.cz

Karlovy Vary • www.windsor-carlsbad.cz

Komplexní lázeňská léčba, týden pro zdraví, týden pro krásu, rekondiční pobyt, bazén, sauna • Komplexe Heilkur, Gesundheitswoche, Sanfte Schönheitswoche, Relaxwoche, Hallenbad, Sauna • Comprehensive Spa Treatment, Health Week, Beauty Week, Reconditioning Programme, Swimming pool, Sauna • Комплексное курортное лечение, программа для красоты. антистрессовая программа, бассейн, сауна

Hotel nabízí komfortní ubytování a výbornou lázeňskou a  wellness péči kombinovanou s krásným výhledem na město. • Das Hotel bietet komfortable Unterkunft, vorzügliche Kurbehandlung und Wellness mit schöner Aussicht an. • Hotel offers comfortable accommodation, great spa and wellness treatments, with beautiful view. • Предлагает проживание в комфортабельных номерах и замечательный курортный и оздоровительный уход,в сочетании с великолепным видом на город.

Nově zrekonstruovaný léčebný hotel v samém centru lázeňského území zahajuje v dubnu 2014 • Neu rekonstruiertes Spa Hotel im Zentrum des Kurortgebiets eröffnet im April 2014 • The newly renovated Spa hotel in the very heart of the spa district opens in April 2014 • ­Реконструированный СПА-отель в самом центре курорта открывает в апреле 2014

www.promenada.cz


hotely s garancí certifikované kvality služeb • Hotels mit einem Garantie-Zertifikat der Qualität von Dienstleistungen hotels with the certificated quarantee of quality of service • отели с гарантией сертифицированного качества услуг certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation certified by the unified European classification • сертифицировано согласно единой европейской класификации léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • treatment with water from the Hot Spring • лечение гейзерной водой

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

S

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz

Lázeňské služby, wellness, školení, jednání, oslavy - vše pod jednou střechou • Kurbehandlungen, Wellness, Schulungen, Meetings, Feiern ­alles unter einem Dach • Spa treatment, wellness, meetings, celebrations - all in one at hotel Marttel • Курортные услуги, велнес, учеба, конференции, торжества - все под одной крышей

Resort Hvězda • Goethovo náměstí 7 • % 354 631 111

S

Villa Savoy • Chopinova 498 • % 354 601 999

Mariánské Lázně • www.marienbad.cz

Mariánské Lázně • www.villasavoy.cz

Oblíbený lázeňský resort je ukázkou unikátní lázeňské architektury a historickým skvostem Mariánských Lázní. • Das beliebte Kurresort ist ein einmaliges Beispiel von Bäderarchitektur sowie einem historischen Prachtbau Marienbads. • A popular spa resort is an example of unique spa architecture and a  historic gem of Mariánské Lázně. • Излюбленный комплекс курортных отелей является примером неповторимой курортной архитектуры, а также исторической реликвией Марианских Лазней.

Klidné okolí hotelu, kolonády a lesy vybízejí k aktivnímu odpočinku. • Genießen Sie aktive Freizeit in der ruhigen und friedlichen Landschaft, Kolonnaden und den umliegenden Wälder. • Enjoy active leisure of quiet and peaceful countryside, colonnades and surrounding forests. • Спокойная среда, в которой расположен отель, колоннады и леса приглашают к активному отдыху.

U Sládka • Pivovarská 107 • % 374 617 100

Chodová Planá • www.chodovar.cz Hotel nacházející se v areálu rodinného pivovaru nabízí také originální Pivní lázně, bazén, 2 stylové restaurace. • Das auf dem Gelände der Brauerei stehende Hotel bietet auch das originelle Bierbad, ein Schwimmbecken und zwei Stilrestaurants. • The hotel standing on the grounds of the family bre­ wery also offers the unique Beer Bath, a swimming pool and two stylish restaurants. • Отель, находящийся в ареале семейной пивоварни, предлагает также оригинальные Пивные бани, бассейн, два стильных ресторана.

www.promenada.cz

41


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Restaurace Restaurants • Рестораны

Aqua Marina • Vřídelní 3 • % 353 303 300

42

Becherplatz • T.G. Masaryka 57 • % 353 599 999

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

Karlovy Vary • www.aquamarina.cz

Karlovy Vary • www.becherplatz.cz

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Zahrádka s výhledem na Mlýnskou kolonádu s bohatou denní nabídkou • Sommerterrasse mit Blick auf die Mühlbrunnkolonnade mit reichem Tagesmenü • Garden with view over the Mill Colonnade with rich daily offer • Летнее кафе с видом на Млынскую колоннаду с широким ежедневным предложением

Tam, kde v několika posledních desetiletí zrála Becherovka, se dnes nachází restaurace a Pivovar Karel IV. • Dort wo in den vielen, zurückliegenden Jahrzehnten der Becherovka reifte, befinden sich heute ein Restaurant und die Brauerei Karl IV. • Where Becherovka was aging in the past decades, the Charles IV Restaurant and Brewery are situated today • Там, где десятки лет настаивалась Бехеровка, в настоящий момент находится ресторан и пивоварня Karel IV.

Speciality české a světové kuchyně. Vynikající dietní nebo redukční pokrmy připravené ze zdravých surovin. • Böhmische und internationale Spezialitäten. Ausgezeichnete Diätküche, oder Reduktionskost auf Basis gesunder Zutaten vorbereitet. • Bohemian and international specialities. Excellent diet cuisine with low-calorie meals prepared using healthy ingredients. • Изысканные блюда чешской и зарубежной кухни. Превосходное диетическое и разгрузочное питание на основе полезных для здоровья продуктов.

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 111

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

Paris Zážitková gastronomie, originální prostředí, perfektní obsluha • Erlebnisgastronomie, originaltreues Ambiente, perfekte Bedienung • Experie­n­ce gastronomy, stylish ambience and flawless service • Впечатляющая ­гастрономия, оригинальная атмосфера, безупречные официанты

Slavia 7 dní v týdnu menu za 89 Kč, výběr ze 4 chodů • Täglich Menü für 89 CZK, Auswahl aus 4 Gerichten • Daily menu for 89 CZK, choice from 4 dishes • 7 дней в неделю меню за 89 крон, выбор из 4 блюд

Restaurace podávající výtečné speciality mezinárodní kuchyně. • Restaurant serviert köstliche internationale Spezialitäten. • Restaurant offers specials of a international cuisine. • Ресторан, предлагающий отличные фирменные блюда международной кухни.

Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

La Terrazza Středa, pátek a sobota živá hudba. Každou první sobotu v měsíci jedinečný Brunch. • Mittwoch, Freitag und Samstag Livemusik. Jeden ersten Samstag im Monat - Spezial Brunch. • Wednesday, Friday and Saturday live music. Every first Saturday in month - special Brunch. • В среду, пятницу и субботу играет живая музыка. Каждую первую субботу месяца уникальный бранч.

Kavárna s letní terasou • Café mit Sommerterrasse • Coffe bar with a summer terrace • Кафе с летней террасой

Lobby bar Srdečne Vás zveme k příjemnému posezení. • Sie sind herzlich eingeladen, bei uns angenehme Weilen zu verbringen. • We would like to invite you to spent pleasant whiles in our hotel. • Сердечно приглашаем вас присесть и отдохнуть.

www.promenada.cz


nekuřácká restaurace • Nichtraucher-Restaurant • non-smoking restaurant • pесторан для некурящих vegetariánská kuchyně • vegetarische Küche • vegetarian cuisine • вегетарианская кухня rozvoz jídla • Speisenauslieferung • delivery of meals • доставка еды на дом bezlepková kuchyně • glutenfreie Küche • gluten-free cuisine • безглютеновая кухня Thermal • I.P. Pavlova 1 • % 359 002 230

Villa Savoy • Chopinova 498 • % 354 601 999

Stará Sladovna • Pivovarská 107 • % 374 611 653

Karlovy Vary • www.thermal.cz

Mariánské Lázně • www.villasavoy.cz

Chodová Planá • www.chodovar.cz

Lobby bar Bon Café Výběr z mnoha druhů kávy, nabídka sezónních specialit, dorty, bohatá vinotéka. • Reiche Auswahl an Kaffeesorten aller Art, Saisonspezialitäten, Torten, reiche Weinauswahl. • Choice of many kinds of coffee, offer of seasonal specialities, cakes, rich wine shop. • Выбор из множества сортов кофе, сезонные предложения, торты, богатая винотека.

Restaurace s denní kavárnou je ideální výchozí místo procházek ­po lázeňských lesích. • Restaurant mit Café ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen durch den Wald. • Restaurant and Coffee Bar is the ideal position for trips through the local forests. • Ресторан с дневным кафе - идеальное место для выхода на прогулку по лесам курорта.

Stylová pivovarská restaurace. Česká kuchyně i speciality připravené na pivě. Terasa, konferenční prostory. • Stil-Bier-Restaurant. Tschechische Küche und mit Bier gekochte Spezialitäten. Eine Terrasse und Konferenzräume. • A stylish beer restaurant. Czech cuisine and specialities cooked with beer. A terrace and conference rooms. • Стильный пивоваренный ресторан. Чешская кухня и фирменные блюда, приготовленные на пиве. Терраса, конференц-залы.

www.promenada.cz

43


V

Odborníci hledají náhradní vrt pro Vřídlo Každý pramen v Karlových Varech má nejen výstup do pramenní vázy, z níž si nabíráme léčivou vodu do lázeňského koflíku, ale má i svůj záložní vrt. A to pro případ, že pramen zeslábne, bude narušen havárií či dokonce zmizí. Stejné jištění je třeba u hlavního a nejznámějšího pramene - Vřídla. To má sice kromě hlavního vrtu i tři náhradní, z nichž se zásobují termální vodou balneoprovozy, ale jsou přes tři desítky let staré. Jako vhodné místo pro hledání nového vrtu určili hydrogeologové území Tržiště, nedaleko domu Atlantic. Pokud budou úspěšní, nový zdroj Vřídla v příštím roce navrtají. Tato pojistka si vyžádá až pětimilionové náklady, ale pro lázeňské město je nezbytná. Stačí připomenout divoké vývěry pramenů v minulosti, z nichž nejděsivější byl výbuch Vřídla v roce 1809. Dnes už odborníci vědí, že vrty zanášené usazeninami je třeba pravidelně čistit a hlídat i zatížení tzv. vřídelní desky. Léčivé prameny byly a vždy budou tím nejcennějším, co Karlovy Vary mohou nabídnout.

Spezialisten suchen eine Ersatzbohrung für den Sprudel

Specialists Are Looking for a Backup of the Sprudel

Jede Mineralquelle in Karlsbad hat nicht nur ihr Austritt in eine Quellvase, aus der wir das Heilwasser in einen Kurbecher schöpfen, sondern auch ihre Ersatzbohrung. Und zwar für den Fall, dass die Quelle schwach oder beschädigt werden wird oder sogar verschwindet. Dieselbe Sicherung gibt es z.B. bei der Haupt- und bekanntesten Quelle - dem Sprudel. Neben der Hauptbohrung hat er zwar auch drei Ersatzbohrungen, die balneologische Abteilungen mit Thermalwasser versorgen, doch die sind mehr als dreissig Jahre alt. Hydrogeologen bestimmten den für die neue Bohrung geeigneten Platz - nämlich die Gegend des Marktplatzes, unweit des Hauses Atlantic. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie das neue Bohrloch im nächsten Jahre niederbringen. Die ganze Operation wird fast fünf Millionen Kronen kosten, doch sie ist für die Kurstadt nötig. Erinnern wir nur an Ausbrüche der Quellen in der Vergangenheit - die Explosion des Sprudels im Jahre 1809 war der schrecklichste von ihnen. Spezialisten wissen heute schon, dass man die mit Sedimenten verstopften Bohrungen regelmässig reinigen muss und dass es auch notwendig ist, die Belastung der sog. Sprudelplatte zu kontrollieren. Heilquellen waren immer das Wertvollste, was Karlsbad anbieten konnte, und so wird es auch in der Zukunft sein.

Each mineral spring in Karlovy Vary has not only an outlet into the spring vase from which you take up curative water into your spa cup but it also has its backup in case the spring grows weak, is damaged or even disappears. The main and most famous spring the Sprudel - needs the same safeguarding. Apart from the main spring there are three backups from which spa departments are supplied with mineral water, however, they are more than thirty years old. Hydrogeologists specified the area of the Market Place, near the House Atlantic, as the most suitable for a new borehole. If they succeed, they will drill it next year. This safeguard will require almost five million crowns; however, it is necessary for the spa town. Just remember the uncontrolled eruptions of springs in the past - the explosion of the Sprudel in 1809 was the worst of them. Specialists already know today that it is necessary to clean the boreholes which become clogged with sediments and it is also necessary to check the load of what is called “the sprudel slab”. Curative springs have always been the most valuable treasure that Karlovy Vary can offer.

У каждого источника в Карловых Варах имеется не только свой проток в вазу, из которой мы набираем воду в курортную чашечку, но и своя резервная скважина на тот случай, если источник ослабеет, будет в аварийном состоянии или вообще исчезнет. Такая же резервная скважина имеется и у главного и самого известного источника - Гейзера. Кроме основной скважины он имеет еще три дополнительных, из которых вода идет в бальнеологические учреждения, но этим скважинам уже более тридцати лет. Как подходящее место для бурения, гидрогеологи в поисках новой скважины определили участок на Тржище, рядом с домом Атлантик. Если гидрогеологическая разведка будет успешной, в следующем году новая скважина для Гейзера будет пробурена. Это страховочное мероприятие будет стоить пять миллионов крон, но для города-курорта станет неизбежным. Достаточно вспомнить дикие извержения воды в прошлом, из которых самым ужасным был взрыв Гейзера в 1809 году. Сегодня специалисты уже знают, что скважины, загрязненные осадками, необходимо регулярно чистить и следить за нагрузкой на так называемую гейзерную плиту. Лечебные источники были и всегда будут тем самым ценным, что могут предложить Карловы Вары.

44

www.promenada.cz

Lenka Andělová, foto www.kvpoint.cz, SPLZAK

Специалисты ищут подходящее место для дополнительной скважины Гейзера


Turistické informace

Úřady

Infocentrum města Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office • Магистрат города

CZ Bezplatné informace o městě, předprodej vstupenek, průvodcovské služby,

speciální prohlídky, mapy, suvenýry, jízdenky MHD, Tax Free DE Kostenlose Informationen über die Stadt, Vorverkauf von Eintrittskarten, Stadtführer-Dienstleistungen, spezielle Besichtigungen, Landkarten, Souvenirs, Fahrkarten, Tax Free

Ämter • Offices • Учреждения Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region • Управление Карловарского края

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям

special tours, maps, souvenirs, bus tickets, Tax Free услуги экскурсоводов, специальные осмотры, карты, сувениры, билеты на городской транспорт, Tax Free

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

• T.G. Masaryka 53 % 355 321 171 Krajská knihovna Závodní 84, % 353 502 820, www.knihovnakv.cz Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library Краевая библиотека

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд

Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030

• Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovnakv.cz

Městská policie • Stadtspolizei • Town Police • Муниципальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop)

Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

• Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny

Důležitá telefonní čísla

Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Night Life

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111

Diskotéky • Diskos • Discos • Дискотеки Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710

Verkehr • Transportation • Транспорт

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 353 118 911 Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 950 371 111

46

Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30

• Lázeňská 14 % 355 321 176

Info doprava

Pánský klub • Klub für Herren • Men’s Club • Мужской клуб Lady Marion, Ondříčkova 28, % 353 226 729

Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

EN Free information about the town, ticket advance booking, guide services,

RU Бесплатная информация о городе, предварительная продажа билетов,

Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400

www.promenada.cz

• Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034

Střední proud • Popmusik • Pop Music • Поп-Музыка Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 U Lukáše, Petra Velikého 4, % 602 450 752 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431

Parkoviště P, garáže G Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G - Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P - Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P - KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 P - Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P - Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P - nábř. J. Palacha, % 353 504 512 P - Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P - Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P - Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G - nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G - parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 602 301 234 (nonstop) G - garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop)

Foto archiv Krajské knihovny

Informationen • Information • Информации

Country • Музыка в стиле кантри Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993


www.promenada.cz

47

6

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 200 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop), www.dpkv.cz

Denní linky

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр. U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23 Tržnice - Loket a zpět

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS jízdenkou ve svém přístroji.

Placení pomocí SMS jízdenky 25,- Kč přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 12,- Kč zlevněná přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230


Zůstane

sysel obecný společníkem

karlovarských golfistů?

Brázdíte golfový trávník a opodál na vás z nory vykoukne sysel… Přistáváte na karlovarském letišti a zvědavě tomu přihlíží sysel… Oba příklady byly reálné, protože jak lokalita golfového hřiště, tak trávníky kolem karlovarského letiště u  Olšových Vrat byly domovem malého, mrštného hlodavce. Jenže sysel obecný patří mezi ohrože-

Lenka Andělová, s využitím textu RNDr. Jana Matějů, PhD., foto Jan Matějů, archiv

né druhy a míst jeho výskytu v České republice i na Karlovarsku ubývá.

48

Na letišti se sysli vyskytovali počátkem 90. let minulého století. O pár let později odborníci při kontrole travnatých ploch zjistili jejich velký úbytek, až před dvěma lety zmizela zvířátka úplně. „Zdá se, že za vymřením populace na letišti stojí vlhká zima 2011/12, kdy došlo k zamokření velké části lokality,“ říká dr. Jan Matějů, odborný pracovník Muzea Karlovy Vary. Kolonie syslů na golfovém hřišti dosud existuje, ale bohužel i její osud je nejistý. I tady klesal počet jedinců z původních 500 na pouhých 30 před 10 lety a pak opět stoupl na 200 jedinců. Jenže v roce 2013 počet syslů znovu dramaticky poklesl. „Zřejmě se na propadu podepsala loňská dlouhá zima a velmi chladné jaro. Zda se sysli vlivem pozdního probuzení ze zimního spánku vůbec nespářili, nebo zda novorozená mláďata prochladla a uhynula, nevíme. Nicméně před rokem chyběla v populaci nová generace syslů,“ hodnotí loňský stav dr. Matějů. Zda a v jakém počtu přečkali sysli letošní zimu, lze jen obtížně odhadnout. Nicméně byla by velká škoda, kdyby Karlovarsko o populaci syslů přišlo. A turisté o zajímavou atrakci.

www.promenada.cz


Wird der Ziesel ein Gesellschafter von Karlsbader Golfspielern bleiben? Sie spazieren über den Golfrasen mit einem Golfschläger in der Hand und plötzlich, nur ein paar Schritte entfernt, ein Ziesel guckt aus seinem Loch hinaus… Sie landen auf dem Karlsbader Flughafen und ein Ziesel sieht neugierig zu… Beide Beispiele waren wahr, denn sowohl der Golfplatz als auch die Rasen in der Nähe des Karlsbader Flughafens waren das Heim dieses kleinen, beweglichen Nagetiers. Aber der Ziesel gehört zu bedrohten Arten und es gibt immer weniger Orte sowohl in der Tschechischen Republik als auch in der Karlsbader Region, wo wir ihn sehen können. Auf dem Flughafen waren Ziesel in den 1990-er Jahren. Als Spezialisten einige Jahre später die Rasenflächen kontrollierten, stellten sie ihre grosse Abnahme fest und vor zwei Jahren verschwanden die kleinen Tiere völlig. „Es scheint, dass es der feuchte Winter in den Jahren 2011/12 war, der das Aussterben der Ziesel-Population verursachte, denn das ganze Gelände war sehr nass,“ sagt Dr. Jan Matějů aus dem Karlsbader Museum. Auf dem Golfplatz lebt noch eine Ziesel-Kolonie, doch auch ihre Zukunft ist unsicher. Auch hier sank die Zahl von Zieseln von ursprünglichen 500 zu nur 30 vor zehn Jahren, dann stieg sie wieder auf 200. Aber im Jahre 2013 sank wie die Zahl der Ziesel dramatisch. „Die Ursache war wahrscheinlich der vorjährige lange Winter und der sehr kalte Frühling. Wir wissen nicht, ob die Ziesel zu spät aus dem Winterschlaf erwachten und sich gar nicht paarten oder ob die neugeborenen Jungen wegen der Kälte starben,“ schätzt Doktor Matějů die Situation im vorigen Jahre. „Aber vor einem Jahre fehlte in der Population die neue Ziesel-Generation.“ Ob und wie viele Ziesel den diesjährigen Winter überlebten, ist schwer zu sagen. Aber es wäre wirklich schade, wenn die Karlsbader Region die Ziesel-Population verlieren würde. Und Touristen eine interessante Attraktion.

Останется ли суслик обыкновенный соседом карловарских гольфистов?

Will the European Souslik Keep Being the Companion of Karlovy Vary Golfers? You are walking across the golf lawn with a golf club in your hand and a souslik will peep out from a hole not far from you. You are landing at the Karlovy Vary airport and a souslik is watching you curiously… Both examples were real because both the golf lawn and the lawns surrounding the Karlovy Vary airport in Olšová Vrata were the home of the small agile rodent. But the European souslik is one of endangered species and the number of places where you can see it in the Czech Republic and the Karlovy Vary region is decreasing. Sousliks occurred at the airport in the early 1990s. When the specialists were checking the lawns a few years later, they found out that their number had decreased and, finally, the little animals disappeared completely two years ago. “It seems that the reason why the souslik population died out was the wet winter of 2011/12 when a big part of this place became waterlogged,” says dr. Jan Matějů from the Museum of Karlovy Vary. The colony of sousliks in the golf course still exists, but, unfortunately, their future is unsure. Here, too, their number decreased from the original 500 to only 30 ten years ago and then it increased to 200 again. But then their number decrease dramatically in 2013. “It might have been because of the long last winter which was followed by a very cold spring. We do not know if the sousliks woke up late from their winter sleep and did not mate at all or if their young died because of the cold weather. Nevertheless, there was no new generation of sousliks in the population a year ago,” says doctor Matějů about the last year’s state. If the sousliks survived this winter and what their number will be is hard to say. But it would be such a pity if the Karlovy Vary region lost the population of sousliks. And if tourists lost an interesting attraction.

Представьте себя на гольфовом газоне, а неподалеку из норы на вас глядит суслик… Ваш самолет пристает в карловарском аэропорту, и тут же за этим наблюдает любопытный суслик… Оба примера еще недавно были вполне реальными, ибо и гольфовый стадион, и заросли травы вокруг карловарского аэропорта у Ольшовых Врат были для маленького, юркого грызуна родным домом. Однако суслик обыкновенный относится к виду животных, находящихся на грани исчезновения, и мест его появления в Чешской республике и Карловарском крае становится все меньше и меньше. В аэропорте суслики появились в начале 90-х годов прошлого века. Несколькими годами позже специалисты отметили, что сусликов в аэропорте стало значительно меньше, а два года назад зверушки полностью исчезли. „Возможно, виною вымирания популяции в аэропорте стала влажная зима 2011/12 годов, когда большая часть этой почвы пропиталась водой“, говорит д-р Ян Матею, работник карловарского музея. Колония сусликов на гольфовой площадке существует до настоящего времени, но, к сожалению, и ее будущее неясно. Здесь, по данным на 2004 год, из первоначального количества 500 сусликов остались всего 30 особей, а затем их количество возросло до двухсот, чтобы в 2013 году вновь драматически уменьшиться. „Очевидно, этому способствовала долгая зима и очень холодная весна. Наверное, из-за позднего пробуждения от зимней спячки суслики совсем не размножались, или новорожденные малыши погибли от холода - точно сказать нельзя. Тем не менее, год назад в популяции отсутствовало новое поколение сусликов,“ - так оценивает прошлогоднюю ситуацию доктор Матею. Трудно сказать, переждали ли суслики эту зиму, и сколько их останется к весне. Тем не менее, было бы очень жаль, если бы их популяция на карловарской земле исчезла. Ну, и для туристов это бы стало потерей…

www.promenada.cz

49


SINCE 1992

NEJMODERNĚJŠÍ OFSETOVÁ TISKÁRNA V KRAJI

Tiskneme jako když lžeme.. KALENDÁŘE | DESKY S VÝSEKEM | ČASOPISY | KNIHY SAMOLEPKY | LETÁKY | VIZITKY | PLAKÁTY | WOBLERY BROŽURY | KATALOGY | OBÁLKY... TISK | VÝSEK | LAMINACE | VAZBA V1, V2, V8 KROUŽKOVÁ VAZBA

Tiskárna GARMOND spol. s r.o. Průběžná 250 362 63 Dalovice info@garmond-tisk.cz

HOTLINE +420 773 800 400

www.garmond-tisk.cz


Lenka Andělová, foto archiv Vřídlo, v.d.

Karlovarská kosmetika

52

www.promenada.cz

etica Ca sm

linum® ro

Už 60 let působí v Karlových Varech výrobní družstvo Vřídlo. Jak název napovídá, hlásí se k lázeňské tradici založené na původních recepturách karlovarských lékárníků 19. a 20. století. Vřídlo, v.d. jako jediná společnost na trhu má právo označovat své výrobky značkou Karlovarská kosmetika. Jsou k dostání v síti lékáren, drogérií a v řadě drogistických řetězců. Kosmetika obsahuje výtažky léčivých rostlin, především arniky horské, rozmarýnu, řepíku lékařského, levandule, heřmánku a dalších. Družstvo přidává v souladu se svou značkou do některých produktů i karlovarskou vřídelní sůl. K nejžádanějším patří koupelové soli a nepěnivá zubní pasta Carlotherm. Nabídka je ale mnohem širší: krémy a emulze k ošetření celého těla, ústní vody, zubní pasty a další. Družstvo pomáhá po celou dobu existence zdravotně handicapovaným; v současné době zaměstnává kolem 60 % lidí se zdravotním omezením. Před 60 lety družstvo začínalo skromně, byť velmi rozmanitým sortimentem: „Kromě kosmetiky jsme vyráběli různé upomínkové předměty, hmyzové špendlíky, razítka, ale postupně se nosným programem stala právě výroba kosmetiky,“ vysvětluje místopředseda družstva Vít Panocha a dodává: „Naše výrobní technologie dnes patří ke špičkovým.“

Co

- ideální spojení tradice s přírodním bohatstvím


Karlsbader Kosmetik - eine ideale Verbindung der Tradition mit Naturreichtum Die Produktionsgenossenschaft Vřídlo hat ihren Sitz in Karlsbad schon 60 Jahre lang. Wie der Name andeutet, sie setzt die auf ursprünglichen Rezepten von Karlsbader Apothekern der 19. und 20. Jahrhunderte beruhende Tradition fort. Die Produktionsgenossenschaft ist die einzige Gesellschaft auf dem Markt, die das Recht hat, ihre Erzeugnisse mit der Marke Karlsbader Kosmetik zu bezeichnen. Sie sind zu bekommen in Apotheken, Drogerien und Drogerie-Ketten. Die Kosmetik enthält Extrakte aus Heilkräutern, vor allem aus Bergarnika, Rosmarin, Ackerkraut, Lavendel, Kamille und anderen. Im Einklang mit ihrer Marke mischt die Produktionsgenossenschaft auch Karlsbader Sprudelsalz in einige seiner Produkte ein. Zu den beliebtesten gehören Badesalze und die nichtschäumende Zahnpasta Carlotherm. Aber das Angebot ist viel breiter: Körpercremen und Körperemulsionen, Mundwässer, Zahnpasten usw. Die Genossenschaft benutzt Top-Produktionstechnologien.

Karlovy Vary Cosmetics - an Ideal Combination of Tradition and the Riches of Nature The producers’ cooperative Vřídlo has had its seat in Karlovy Vary for 60 years already. As its name suggests, it continues a spa tradition based on original prescriptions of Karlovy Vary pharmacists from the 19th and 20th centuries. Vřídlo p.c. is the only company on the market which has the right to provide its products with the mark Karlovy Vary Cosmetics. They are available in the network of pharmacies and chemist’s shops. The cosmetics contain extracts from healing herbs, especially from the mountain arnica, rosemary, agrimony flower, lavender, camomile and others. In agreement with its mark, the cooperative adds Karlovy Vary sprudel salt into some of its products. The most popular products are bathing salts and non-foaming herbal toothpaste Carlotherm. However, the offer is much wider: body creams and emulsions, mouthwashes, toothpastes and others. The cooperative uses top producing technologies.

Карловарская косметика - идеальное сочетание традиции с природным богатством Уже 60 лет в Карловых Варах действует производственный кооператив Vřídlo (рус. Гейзер). Как следует из названия, это объединение связано с курортной традицией, основанной на старинных рецептах карловарских аптекарей 19 и 20 веков. Vřídlo, п.к. как единственная фирма на рынке имеет право ставить на своих изделиях символ Карловарская косметика. Эти изделия можно купить в сети аптек, магазинах парфюмерно-галантерейных и аптекарских товаров, а также в ряде подобных цепей. Косметика содержит экстракты лечебных растений, прежде всего арники горной, розмарина, репея лекарственного, лаванды, ромашки и др. Кооператив в соответствии с уже упомянутым символом добавляет в некоторые изделия и карловарскую гейзерную соль. K наиболее популярным товарам относятся соль для ванны и непенящаяся зубная паста Carlotherm. Однако предложение значительно шире: кремы и эмульсии для ухода за всем телом, зубной эликсир, зубные пасты и др. Производственная технология объединения относится к самым лучшим.

www.promenada.cz

53


Park s rozkvetlými magnoliemi

Milena Nováková, zahradní architekt, foto Jiří Wendler, archiv

je jako zámecká zahrada

54

Park mit blühenden Magnolien ist wie ein Schlossgarten Každá dřevina má své osobité kouzlo, každý strom má svou noblesu. Mezi princezny zahrad a parků jistě patří oblíbené šácholany, často nazývané magnolie. Jeden z nejkrásnějších keřů roste v  Dvořákových sadech poblíž jezírka v  Karlových Varech, magnolie zdobí také Skalníkovy sady v  Mariánských Lázních. Keř kvete před rašením, a  proto je v době květu velmi nápadný a působivý. Vzpřímené zvoncovité květy vyrůstají na konci větviček a  jsou největší ozdobou šácholanů, i  když listy jsou rovněž nápadné. Vykvétá v dubnu až květnu v barvě purpurové, růžové až skoro bílé. V zimě upoutá obnažená textura mohutného keře s nápadnými plstnatými pupeny. Šácholany pocházejí ze Severní Ameriky, východní Asie a  Himalájí. Avšak nejvíce jsou spjaty s Francií, neboť byly pojmenovány podle Pierra Magnola, ředitele botanické zahrady v  Montpellieru, žijícího v  letech 1638-1715. Nejznámějším šácholanem je kříženec, který poprvé vykvetl v roce 1826 na zahradě pana Soulange - Bodina ve Fromontu blízko Paříže. Šácholany milují slunce, teplou a chráněnou polohu, půdu živnou, spíše lehčí, propustnou a mírně kyselou. Šácholany se obtížně množí, jejich dostupnost je omezená. Snad proto bývají lázeňské parky plné rozkvetlých magnolií doslova v obležení turistů.

www.promenada.cz

Jedes Holzgewächs hat seinen eigenartigen Zauber, jeder Baum hat seine Noblesse. Unter die Prinzessinnen der Gärten und Parks gehören sicher beliebte Magnolien. Einer der wunderschönsten Sträucher wächst im Dvořák-Park in Karlsbad in der Nähe eines kleinen Sees, Magnolien schmücken auch den Skalník-Park in Marienbad. Die Magnolie blüht, bevor sie treibt und darum ist sie zur Zeit ihrer Blüte sehr auffallend und effektvoll. Aufgerichtete glockenförmige Blüten wachsen an Enden der Zweige und sind die grösste Zierde von Magnolien, obwohl die Blätter auch sehr auffällig sind. Sie blüht im April oder Mai und die Farbe der Blüten ist purpur und rosa bis fast weiss. Im Winter zieht auf sich die Aufmerksamkeit die nackte Textur des grossen Strauchs mit auffälligen filzigen Knospen. Magnolien kommen aus Nordamerika, Ostasien und dem Himalaja. Doch am meisten sind sie mit Frankreich verbunden, denn sie wurden nach Pierre Magnol benannt, dem Direktor des botanischen Gartens in Montpelliere, der in den Jahren 1638 und 1715 lebte. Magnolien lieben die Sonne, warme, geschützte Lage und fruchtbaren, eher leichten Boden, der durchlässig und ein bisschen sauer ist. Es ist nicht einfach, Magnolien zu vermehren, darum ist ihre Erschwinglichkeit beschränkt. Vielleicht das ist der Grund, warum die Kurparks mit blühenden Magnolien von Touristen wörtlich belagert werden.


A Park with Blooming Magnolia Trees Is Like a Garden of a Palace

Парк с цветущими магнолиями подобен замковому саду

Each woody plant has its specific charm; each tree has its nobleness. Popular magnolias are princesses of gardens and parks. One of the most beautiful of them grows near a small lake in Dvořák Park in Karlovy Vary, magnolia trees also decorate Skalník Park in Mariánské Lázně.It flowers before the first leaves start sprouting and that is why it is very conspicuous and impressive when it comes into flower.The upright bell-shaped flowers grow at the end of branches and are the biggest decoration of magnolias although the leaves are very conspicuous too. It flowers from April to May in purple, pink and almost white. In the winter the naked texture of the massive tree attracts your attention with its conspicuous lanuginous buds. Magnolias come from North America, East Asia and the Himalayas but they are connected with France most as they were named after Pierre Magnol, the director of the botanic garden in Montpelliere, who lived between 1638 and 1715. Magnolias love the sun, a sheltered position and nutrient, rather light soil which is a bit sour. They can be propagated only with difficulties and that is why their availability is limited. It might be why spa parks full of blooming magnolia trees are literally besieged by tourists.

У каждого растения свое особое очарование, у каждого дерева свое благородство. К принцессам садов и парков относятся излюбленные магнолии. Один из самых красивых кустов растет в парке Дворжака вблизи озерка в Карловых Варах, магнолия также украшает парк Скальника в Марианских Лазнях. Куст цветет перед появлением бутонов, поэтому в пору цветения весьма заметен и эффектен. Выпрямленные цветы в виде звоночков вырастают на конце веточек, в них главная красота магнолий, столь же заметными являются листья. Магнолия цветет в апреле-мае цветом от пурпурного до почти белого. Зимой привлекает внимание открытая текстура массивного куста с заметными пушистыми почками. Родина магнолии - Северная Америки, восточная Азия и Гималаи. Однако, прежде всего, магнолии связаны с Францией, ибо их название происходит от имени Пьера Маньоля (1638-1715), директора ботанического сада в Монпелье. Магнолии любят солнце, теплые и защищенные места, почву плодородную, легкую, рыхлую и слабокислую. Они с трудом размножаются, их доступность ограничена. Наверное, поэтому парки курорта, полные цветущих магнолий, находятся буквально в осаде туристов.

www.promenada.cz

55


Mariánské Lázně

Město s pozoruhodnou architekturou Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit merkwürdiger Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karel Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiet • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimír, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House, etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и  Иoзeф Иоганн  Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крecтoвoгo источника и  колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.

56

www.promenada.cz

www.marianskelazne.cz


Prameny

Quellen • Springs • Источники

1 Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2 Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene* • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle* • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring* • павильоны источников Крестового и Каролины* 20 l/min

3 Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene*, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle*, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и павильон источника Рудольфа (Ушовице) 7,8-13,8 l/min

4 Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия *

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино 11 l/min

5 Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник *

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница 20 l/min

6 Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I *

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда 15 l/min

7 Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8 Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города 120 l/min

9 Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10 Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра *

pavilon v parku pod prodejnou Baťa • Pavillon in dem Park bei dem Geschäft„Baťa“ • the pavilion in the park by Baťa shop • павильон в парке у магазина„Baťa“ 25 l/min

* Uzavřen do 30. 4. 2014 * Geschlossen bis zum 30. 4. 2014 * Closed until April 30th 2014 * Закрыт до 30. 4  2014 г.

Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. • Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. • Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. • Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

www.promenada.cz

57


H

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

Lipovka

Tenisový areál

o kéh

ského Třebíz

s Třebíz

Gloria

Špičák

i

Kaplička lásky

1

Alej Sv o

body i

hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

H Silva

Geologický park Amaliino aG

odpočívadlo

eo

log

Symbolický hřbitov

ic

ký pa

Valdštejnův monument

rk

Svoboda

Helga H Westend

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

Fibichova

Hlavní třída

Ma sar yko va

13

3-5-6-7

Dr. Heidler

7

Karlo varsk á

Skalník

ží

u Pstr

Masa rykov a

Ruská

13

á

sv. Vladimír

H

H

Falkensteiner Hotel Grand Spa

10

7

H Koliba

i

Karlův kříž

SOU

k ký

vle

H Vítkov

ařs

i i

Goethův obelisk

kabink

lyžařský vlek

WC

ová lano vk

a

P 13

Rozhledna Hamelika

H Vltava H

i

ída

ní tř

Hlav -13-16

Ruská

-6-7-10-13-16

Hlavní třída 3-5

V Sadech

Jiráskova Jiráskova

Křižíkova

Hlavní třída

Křižíkova

ná ěž

Úšovický potok

Prů b

á žn Pr ůb ě

á sk eň

drá hé

o

éh

sk ov br

ho

nu

UP loc

Do

hy

cké

zahr. osada

Marie P

drá

ho

Vo ř

P H loché

Speedway

zahr. osada

Kalifornia P

ů Pr

Na

U

plochodrážní stadion

7

Na

třída Vítězství

P Villa Marion

OK 348 P

la Pa

13

10-

u

UP loc

H Motel Start

ny

P Park Pension

3-7

on

hy

lár ov a Ko l

13

-10 -

Berlin

Prů h

Rů žo vá

ída

en ná Be

í tř

á Dřevě n á

5-7

zej m

5-7

P Holiday

P Vila Sonenland

Prelátův pramen

Za hr ad

7

šňovc e Na Tře

H

nádraží

H Sonáta

Na

i

o

va Kolláro

@

nd

finanční úřad

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

vskéh Dobro

P Georg

na

í

P

3

i rd Fe

bývalý zámek

SOU

vní

ňská Plze

www.promenada.cz

ár

ladn

žste

Mariánské Lázně autobusové

M

lék

Dru

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

o

rova

psí útulek

i

Nák

Pa la

P

Kollá

WC

Dru

y

Nádražní náměstí

Za Nádražím

WC

Červená Karkulka

6

WC

Nemocnice s poliklinikou

3-7

215 í

hřiště

k áv

í

Ferdinandův pramen

U Nemocnice

žst evn

hřiště

ast

Nákladn

U Pily

14

zahr. osada

UZ

Huso va

U Pily

Příč n

Libušina U Pily

hov a

nice moc

y

řů

Mác

U Ne

U Pil

U

ba

Žižkov a

Lion H

H Swiss House

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

Hla vn

5 7

3-5-6-7

Příkrá

Dvořákova

Mánesov a

Na Vý sluní

58

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova Smeta

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Villa Skalník

Zeyerova

Výs lu

Komenského

a rov

Na

WC

H

e Zey

Janáčkova

Lidl

poliklinika

H

Máchova

Haná

Lužická Lužic ká

Nová vyhlídka

H H

vé mco

P

P

Tesco

zahr. osada

P

Poštovní dvůr

6-16

Chebská

tenis klub

P

ě ny N

Luční

La Passionaria

@

c Angli

kino Slavia

P

P

ova

6-7-10-16

215

6-16

Kaufland

6-7-10-16

P

Tyr š

knihovna

Bože

minigolf Penny Market

Cheb Planá Plzeň

ovského itova

TJ Slovan Mariánské Lázně

dov a

zimní stadion

P H Agricola

@ městská

Obůrka hvozd H Villa Berolina

P Orava

va ro ye Ze

P

Continental

Panoramou Pod

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

á

Milano H

H

lick

Monty

St. Georg

g An

rá Přík

H i

P Meteor

P Park Villa Alexandřin pramen

H Villa Butterfly 10

H

H

i i

Cristal

H Palace

Děvín

Sochařský pohádkový ráj

Park Boheminium

Panorama

Dykova

P

i

i

i

H Berounka

Poš tov ní

Lidická

Pod Hřbitovem

H

@

3-5-6-7-13-16

Ruská

Richard

P

Zlatý zámek

3-5-6-7-13-16

13

i i

lyž

Excelsior

6 12 13 16

Klíčova Anglic ká

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Hlavní třída

Ruská

Balbínovo rašeliniště

Fridrichštejn

rsk va rlo Ka

H

Nanebevzetí Panny Marie

Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin P Rudolfův pramen H ská i i 2 5-6 3v-a H o 4 3 r @ e Casino Mariiny prameny Polonia H g 12 r H La Provence be 11 Centrální lázně n H e t Nové Společenský Ambrožovy H Pstruží Rei 10 H H H lázně dům Anglický 7-13 Pramen H G 3 4prameny Dusíkova Dvůr -5-67-13 Hamelika H 5 3 Anglikánský

kostel

Suchý vrch

Památník osvobození armádou USA

Bohemia

Teplá Karlovy Vary

i

13

P

hotel a rozhledna Kamzík (mimo provoz)

Ovčácké i odpočívadlo

7

8

i

6-

10

i

Balbínův pramen

9

Sady Václava Skalníka

7-13

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

Clementsovo odpočívadlo

5-

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

i i

3-

i P

i

Lesní

ho ké

i

areál zdraví Kamzík

Purky

Villa Lions Mlýnský vrch Reitenberger a Seifert H Bristol H ov H PacifikIbsenova H Třebízský H H VLÚ Davos H en 3-5-6 s i Maxim Flora Windsor H -7 Ib Evropa Mecséryho Merkur H Pra H H 2 5 me vyhlídka i Karola kryté H Křížový centrální nsk G 10 H Zvon Nehrova Labe i H parkoviště Mírové náměstí á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo muzeum H Royal 1-3 10 Úzká H Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Promenáda města Paris Maria Zlatá koruna 6 Fatra H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger Sonnenstrahl H H Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

ízs eb Tř

Sluneční louka

tezk

H

Karola

31

i

ná s

va ino op Ch

5

2

PR Žižkův vrch

i

Zlatý lev

H

230

Teplá Karlovy Vary

Krakonoš


2

3

4

6

7

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской

театр, (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novorenesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissancegebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

2 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

5

8

9

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Город- 11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casi-

ской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad. • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях.

8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

no Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой.

Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатоли- 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная ческий деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, лечебница, (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v mísAnglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Oktogonální tech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tiziaan Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Exhibition and connovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена cert hall • Выставочный и концертный зал. malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russisch-orthodoxe Kir(1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • Хампель по Ассунте Тициана. che Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin - Denkmal im Interieur. • F. Chopin Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikoпроживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnanostas, zdobený zlatem a  kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. de - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Paviнад источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain lion of the Cross Spring • Павильон Крестового источника Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein EmpiAugusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina AuИнтересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. rebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire gusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир императора Франца I. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdiс куполом и золотым крестом. nandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­ нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší docho10 Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая лечебница (1893-96, Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu buvaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest Курортная колоннада - (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche dovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenaissance. Das Römische preserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný Bad mit einer Säulengruppe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian здание. kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение - деревянный кассетный потолок. Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90.

3

4

5

6

10

12

14

Foto David Kurc

11

13

www.promenada.cz

59


Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly další skladby z díla F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singing Fountain The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings” mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986

Singende Fontäne Die Singende Fontäne ist die Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen klingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Поющий фонтан Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года.

Týdenní rozvrh skladeb • Wöchentlicher Plan der Kompositionen • Week´s Plan of Compositions • Недельный репертуар: čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

po • Mo • Mon • пн

A

út • Di • Tue • вт

B

st • Mi • Wed • ср

C

D

čt • Do • Thu • чт

D

E

pá • Fr • Fri • пт

E

F

so • Sa • Sat • сб

F

G

ne • So • Sun • вс

G

H

17

19

20

21

22

B

C

D

E

C

D

E

F

F

G

-

H

A

G

H

-

A

B

E

F

G

H

A

-

B

C

F

G

H

G

H

A

A

B

-

C

D

B

C

-

D

E

H

A

B

C

D

-

E

F

A

B

C

D

E

F

G

H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením • Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung • Show with illumination in the evening • Вечером проекция с освещением A B C D E F G H

P. Hapka: Hudba pro Fontánu A. Dvořák: Karneval op. 92 G. Verdi: Nabucco - Sbor Židů „Va, pensiero“ C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go on „Titanic“ J. Malásek: Romantický klavír P.I. Čajkovskij: Koncert č. 1 b moll M.I. Glinka: Ruslan a Ludmila E. Morricone: Tenkrát na Západě

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltava J W.A. Mozart: Malá noční hudba K A. Bocelli: Romanza

60

www.promenada.cz

30.4. zahájení provozu v sezóně 2014 | 30.4. Inbetriebnahme in der Saison 2014 30th April setting into operation in season 2014 | 30.4 начало работы в сезоне 2014 г.


Divadlo

24.4. čt 19.30 hod., Besídka 2014, pásmo scének, skečů, písní a tanců, čerpající z nasazení interpretů a jejich svérázného smyslu pro humor. Hrají: D. Vávra, M. Šteindler, J.F. Burda ad. Divadlo Sklep.

Theater • Theatre • Театр Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр  Třebízského 106, % 354 622 036 www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo www.kisml.cz

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 1., 15., 29.4. Di 15 Uhr, Besichtigung des Stadttheaters, mit Führung. 16.4. Mi 19.30 Uhr, Live in Flames, Irische Tanzshow. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Apr 16th Wed 7.30 p.m., Live in Flames, Irish dance show. Music programmes - see the section Concerts. RU 16.4 ср 19.30 час., Live in Flames, ирландское танцевальное шоу. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

CZ 1., 15., 29.4. út 14 hod., Prohlídka divadla, s průvodcem. 1.4. út 19.30 hod., F. Houtappels: Na mělčině, komedie plná černého humoru. Hrají: I. Janžurová, B. Munzarová, S. Remundová a M. Vladyka. Režie: J. Nvota. Divadlo Kalich Praha. 10.4. čt 19.30 hod., S. O’Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, komedie s detektivní zápletkou. Hrají: M. Baxová, A. Hálová, P. Hála ad. Režie: O. Zíma. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 16.4. st 19.30 hod., Live in Flames, slovenský soubor Merlin a jeho irská taneční show.

Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino Casino Social House • Дом Казино

25.4. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, J. Brahms: Dvojkoncert a moll pro housle, violoncello a orchestr op. 102, A. Dvořák: Symfonie č. 8 „Anglická“, A.S. Kisch-housle, B.M. Kisch-violoncello. Dirigent: T. Wolters. DE 4., 11., 18., 25.4. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des Westböhmisches Symphonieorchester EN Apr 4th, 11th, 18th, 25th Fri 7.30 p.m., Concerts of West Bohemian Symphony Orchestra RU 4., 11., 18., 25.4 пт 19.30 час., Концерты Западночешсково симфоническово оркестра

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

62

23.4. st 19.30 hod., Víno, ženy, zpěv..., slavné melodie z oper a operet, G. Kopperová-soprán, J. Nociar-tenor, K. Friesl-klavír, komorní soubor Divertimento. Dirigent: F. Drs. 30.4. st 19.30 hod., Jarní setkání s hudbou, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, soubor Kubelík kvartet. DE 2.4. Mi 19.30 Uhr, Magische Sprache der Musik 9.4. Mi 19.30 Uhr, Grosses Operetten-Galakonzert 23.4. Mi 19.30 Uhr, Berühmte Opern- und Operettenmelodien 30.4. Mi 19.30 Uhr, Frühlingstreffen mit Musik EN Apr 2nd Wed 7.30 p.m., The magical language of music Apr 9th Wed 7.30 p.m., Big operetta gala Apr 23rd Wed 7.30 p.m., Famous opera and operetta melodies Apr 30th Wed 7.30 p.m., Spring meeting with music RU 2.4 ср 19.30 час., Волшебный язык музыки 9.4 ср 19.30 час., Гала-концерт оперетты 23.4 ср 19.30 час., Прославленные оперные и опереточные мелодии 30.4 ср 19.30 час., Весенняя встреча с музыкой

Reitenbergerova 96, % 354 637 140 www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchester • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра

V průběhu měsíce probíhají koncerty také na těchto místech Im Verlaufe des Monates finden Konzerte auch auf folgenden Plätzen statt • Concerts also take place in the following places in the course of the month • В течение месяца проходят концерты также на следующих местах:

CZ 4.4. pá 19.30 hod., Jarní koncert, O. Nicolai: Veselé paničky windsorské, předehra, M. Bruch: Houslový koncert č. 1 g moll, G. Bizet: Arlesanka - suita č.1 op. 23 (L’ Arlésienne Suite), M. Kos-housle. Dirigent: K. Linkel. 11.4. pá 19.30 hod., Roháč diriguje Brahmse, J. Sibelius: Impromptu op. 5, J. Haydn: Koncert pro violoncello D dur, J. Brahms: Symfonie č. 2 D dur op. 73, L. Pospíšil-violoncello. Dirigent: M. Roháč. 18.4. pá 19.30 hod., Velikonoční koncert, A. Dvořák: Biblické písně op. 99, J.S. Bach: Velikonoční oratorium, J. Brückler-baryton, Pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně, Karlovarský pěvecký sbor. Dirigent: M. Peschík.

CZ Městské muzeum, Evangelický kostel, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pravoslavný kostel sv. Vladimíra, Anglikánský kostel DE Stadtmuseum, Evangelische Kirche, Kirche Maria Himmelfahrt, Russisch-Orthodoxe Kirche Hlg. Vladimír, Anglikanische Kirche. EN Town Museum, The Evangelical Church, The Assumption Church, St Vladimír Russian Orthodox Church, Anglican Church RU Городской музей, Евангелический храм, Храм Вознесения Девы Марии, Православный храм св. Владимира, Англиканский храм

www.promenada.cz

Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz 2.4. st 19.30 hod., Kouzelná řeč hudby, soubor Linha Singers. 9.4. st 19.30 hod., Velké operetní gala, Západočeský symfonický ­orchestr. Dirigent: F. Drs. CZ


Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740

CZ Plzeň v obrazech - Karel Syka, Kristýna Sluková, Marta Sojková, vernisáž 8.4. v 17 hod., do 12.5. DE Pilsen in Bildern, vom 8.4. bis 12.5. EN Plzeň in pictures, from Apr 8th till May 12th. RU Пльзень на картинах, с 8.4 до 12.5.

CZ Vzpomínky na Afriku - Bohuslava Šenkýřová - fotografie, vernisáž 1.4. v 18 hod., do 5.5. DE Fotografien, vom 1.4. bis 5.5. EN Photographs, from Apr 1st till May 5th. RU Фотографии, с 1.4 до 5.5.

CZ Filmové plakáty 50.-60. let ze sbírky Stanislava Sedláka, vernisáž 1.4. v 18 hod., do 4.5. DE Filmplakate, vom 1.4. bis 4.5. EN Films posters, from Apr 1st till May 4th. RU Фильмовые плакаты, с 1.4 до 4.5.

5.-6.4. so-ne 15 hod., Zvonilka a piráti, USA 2014, Č, #. Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. 8.-9.4. út-st 17 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. 8.-9.4. út-st 19.30 hod., Non Stop, USA 2013, T, 12N. Většinu svých všedních pracovních dnů tráví Bill Marks tím, že prostě jen sedí v letadle a dává pozor. 10.-11.4. čt-pá 17 hod., 12.-13.4. so-ne 15 hod., 3D, Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 10.-11.4. čt-pá 19.30 hod., 12.-16.4. so-st 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 12.-13.4. so-ne 19.30 hod., 3D, Noe, USA 2014, Č, 12N. Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (R. Crowe) ve snech čím dál častěji. 14.-16.4. po-st 19.30 hod., Captain America: Návrat prvního Avengera USA 2014, Č, #. Steve Rogers neboli Captain America se zaplétá do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 17.-18.4. čt-pá 15 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 17.-18.4. čt-pá 17 hod., Kráska a zvíře, Fr. 2014, Č, #. Není to smrt, co čeká Krásku v hradě Zvířete. Je to spíše zvláštní magický život, radost i melancholie. 17.-19.4. čt-so 19.30 hod., Trancendence, USA 2014, T, 15N. Vědec Will Caster (J. Depp) má velký celoživotní sen: vytvořit stroj obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce. 19.-20.4. so-ne 15 hod., Zvonilka a piráti, USA 2014, Č, #. Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku.

19.-21.4. so-po 17 hod., 3D, Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 20.-21.4. ne-po 19.30 hod., Yves Saint Laurent, Fr. 2014, T, 12N. Paříž 1958. YSL je ve věku 21 let požádán, aby dohlížel nad módním domem zesnulého Christiana Diora. 22.-23.4. út-st 17 hod., Justin Bieber’s Believe, USA 2014, T, #. Hudební dokument je vizuálně úchvatným záznamem Justinových největších hitů. 22.-23.4. út-st 19.30 hod., 3 dny na zabití, USA/Fr. 2014, T, 12N. K. Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné služby. 24.-27.4. čt-ne 17 hod., 3D, 19.30 hod., Amazing Spider- Man 2, USA 2014, Č, #. Peter Parker je nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám. 26.-27.4. so-ne 15 hod., Lego příběh, USA 2014, Č, #. Osudy Emmeta, obyčejné mini-figurky stavebnice Lego, která je omylem považována za zachránce světa. 28.-30.4. po-st 17 hod., Vášeň mezi řádky, USA 2013, T, 12N. Svůj největší příběh Charles Dickens nenapsal, ale prožil. 28.-30.4. po-st 19.30 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby.

Galerie

Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery Театральная галерея

Kino Kino Slavia

Nerudova 437, % 354 622 347 www.kinoslavia.cz 1.-2.4. út-st 17 hod., 10 pravidel jak sbalit holku, ČR 2014, #. Marek je chytrý a milý vědátor. Dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela obrátí život naruby. 1.-2.4. út-st 19.30 hod., Přežijí jen milenci, USA/Fr./VB 2013, T, 15N. Adamovi i Evě je více než tisíc let. Před několika staletími se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebudou zabíjet lidi. 3.-6.4. čt-ne 17 hod., 3D, Captain America: Návrat prvního Aven­ gera, USA 2014, Č, #. Steve Rogers neboli Captain America se zaplétá do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 3.-6.4. čt-ne 19.30 hod., 3D, Need for Speed, USA 2014, T, 12N. Tobey se po dvou letech vrací z vězení. Rychlost má stále v krvi a je připraven se pomstít. 

64

www.promenada.cz

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno


Cestujte

žlutými autobusy

z Karlových Varů do Chebu již od 45 Kč do Prahy již od 130 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Navštivte nás na pobočce: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary

www.studentagency.cz

polypress


Muzea

Museen • Museums • Музеи Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum Городской музей

EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treatment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibi­tions. Hidden in the depository - from the archives of the museum, till Oct 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа ­региона, Эдуард VII., Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Хранится в депозитарии - из архивов музея, до 31.10.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk Chopin-Denkmal Fryderyk Chopin Monument Дом-Музей Фредерика Шопена Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Ukryto v depozitáři - exponáty z archivů muzea, do 31.10. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, ­Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. Dauerausstellungen. Aufbewahrt im Depositorium - aus dem Archiv des Museums, bis zum 31.10.

Sport Спорт

Bowling • Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143 Golf • Гольф • Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, P.O. Box 47, www.golfml.cz • Parkhotel Golf, % 354 622 651, www.parkhotel-golf.cz • Golf indoor, villa Golfista, Americká 1c, % 354 623 071, www.villa-golfista.cz • Golf indoor, hotel Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade-marienbad.cz

Tip na procházku

Tipp für den Ausflug • Tip for Walk • Прогулка

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда • Jezdecký klub Mariánské Lázně, U Krakonoše 53, % 354 673 622 Výcvikové hodiny pro začátečníky, vyjížďky pro pokročilé po dohodě. • Projížďky na koních, Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, dle počasí. Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre Канатный центр • LC Proud, u Lesního pramene, M. Kandráč, % 354 622 694 www.lanovecentrum.eu Vysoké lanové překážky-velký a malý okruh, dětské lanové centrum. Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны

CZ Sochařský pohádkový ráj hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Pohádkové bytosti, práce studentů Umělecké školy sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Díla vznikají pod vedením ak. sochaře M. Moravce.

Bildhauer-Märchen-Paradies Hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Märchenwesen, Werke der Studenten aus der Bildhauerund Steinmetz-Kunstschule in Hořice. DE

66

www.promenada.cz

Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 567 www.chopinfestival.cz CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. V přilehlém Modrém hudebním salónku lze vyslechnout Chopinovu hudbu. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romantischen Komponisten sowie mit den Leuten, die er in Böhmen traf, bekannt, und zeigt die Plätze, die er hier besuchte. Im anliegenden Blauen Musiksalon können Sie Chopins Musik hören. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer, people he met in Bohemia and places he visited. Chopin’s music can be heard in the neighbouring Blue Lounge. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - graphic works, permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского ­композитора-романтика, знакомит с выдающимися личностями, которых он встречал в Чехии, с местами, которые посетил. В прилегающем к выставочным залам Малом голубом салоне звучит музыка Ф. Шопена. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, постоянная выставка.

Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit • For the public Для посетителей • Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579 • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111 • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624 • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111 Squash • Сквош • Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462 Vnitřní lezecká stěna • Innere Kletterwand Inner Climbing Wall • Шведская стенка • u ZŠ Úšovice, areál je spravován Městským domem dětí a mládeže, www.ddmml.cz

EN Sculptural Fairy-Tale Paradise hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Fairy-tale characters, works by students of the Art school of plastic art and stonemasonry in Hořice.

RU Сказочный рай скульптуры Отель Краконош, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Сказочные существа, работы студентов Художественной школы скульптуры в Хоржице.


Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum • www.marianskelazne.cz Hlavní 47 % 354 622 474 Cup Vital • www.cupvital.cz Masarykova 1 % 354 546 211 Marienbad Kur and Spa Hotels, Reiseservice • www.marienbad.cz Masarykova 22 % 354 622 474

Důležitá telefonní čísla

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750 Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166 Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 112

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 3, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library • Городская библиотека Hlavní 370 % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Night Life Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Hotel Palace Zvon Opera, Hlavní 68, % 354 686 111 Monty, Café Egerländer, Příkrá 218, % 354 619 111 Pueblo Mexicano, Chebská 255, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Spa Hotel Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111 Kasino • Kasino • Casino • Kазино Casino Bellevue, Anglická 281, % 354 628 628

Info doprava Verkehr • Transportation • Транспорт Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 473, % 354 621 111, 606 149 555 Nonstop, Nádražní nám. 283, % 723 240 720

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 CZ Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. EN The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. RU Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бесплатный въезд в день приезда и день отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 653/1, % 354 624 128 (nonstop)

www.promenada.cz

67


1

Hotel Imperial připravil luxusní VIP zónu Sochi espress, kde nejen hoteloví hosté sledovali na velkoplošných obrazovkách olympijská klání. • Die VIP-Zone, wo man den Olympischen Spielen auf dem Bildschirm folgen konnte. • The VIP zone for watching the Olympic Games in the Hotel Imperial • Зона VIP для трансляции олимпийских игр в отеле Империал

2

Koncert k výročí 150 let od narození Richarda Strausse připravil Karlovarský symfonický orchestr. • Das Karlsbader Symphonieorchester bereitete ein Konzert anlässlich des 150. Geburtstages von Richard Strauss vor. • The Karlovy Vary Symphony Orchestra prepared a concert on the occasion of the 150th birthday of Richard Strauss. • Концерт к 150-летию со дня рождения Рихарда Штрауса дал Карловарский симфонический оркестр.

3

Město Bečov nad Teplou zvítězilo v  Karlovarském kraji v  soutěži o nejlepší projekt regenerace památkové zóny. Vítěz celostátní soutěže bude vyhlášen v dubnu. • Die Stadt Bečov nad Teplou siegte im Wettbewerb um das beste Projekt der Renovierung der Denkmalzone. • The town of Bečov nad Teplou won the competition for the best project of the conservation urban area renovation. • Город Бечов-надТеплой выиграл конкурс, проведенный в Карловарском крае, на лучший проект восстановления мемориальной зоны.

4

Chebské muzeum si připomnělo výročí 380 let od zavraždění Albrechta z Valdštejna. Právě v této budově k úkladné vraždě v r. 1634 došlo. • Das Museum in Cheb erinnerte an den 380. Jahrestag der Ermordung von Albrecht von Wallenstein. • The Museum of Cheb commemorated the 380th anniversary of Albert of Wallenstein‘s murder. • В Хебском музее состоялась выставка, посвященная 380 лет со дня убийства Альбрехта Валленштейна.

5

Na karlovarské Mlýnské kolonádě se natáčel reklamní spot (viz str. 32-34). • Auf der Mühlbrunnkolonnade in Karlsbad drehte man einen WerbeSpot (sieh Seite 32-34). • An advertising spot was being shot at the Mill Colonnade in Karlovy Vary (see p. 32-34). • На карловарской Млынской колоннаде прошла съемка рекламного ролика (см. cтр. 32-34).

6

Výstava obrazů Miroslava Štolfy v Galerii umění v Karlových Varech • Ausstellung der Bilder von Miroslav Štolfa in der Kunstgalerie in Marien­bad • An exhibition of paintings by Miroslav Štolfa in the Art Gallery in Mariánské Lázně • Выставка живописи Мирослава Штолфы в карловарской Галерее искусств.

1

4 3

2 68

www.promenada.cz

5


7

Hrát si s hlavolamy, kvízy, skládačkami apod. mohli návštěvníci muzea na Nové louce v Karlových Varech. • Besucher des Museums in der Strasse Nová louka in Karlsbad konnten mit Denkaufgaben, Quiz und Puzzles spielen. • Visitors to the museum in Nová louka Street in Karlovy Vary could play with brain teasers, quizzes and jigsaw puzzles. • Играть с головоломками, викторинами, конструкторами могли гости карловарского музея на ул. Нова-Лоука.

8

Výstava z depozitáře Městského muzea Mariánské Lázně • Ausstellung aus dem Depositorium des Städtischen Museums Marienbad • An exhibition from the depository of the Municipal Museum Mariánské Lázně • Выставка из депозитария Городского музея в Марианских Лазнях

9

Karlovy Vary uctily památku americké herečky a diplomatky Shirley Temple Blackové při mši ve starorolském kostele. Bývalá velvyslankyně USA navštívila lázně v dubnu 1990 u příležitosti odhalení pomníku padlým americkým vojákům na konci II. světové války. Pomník stojí nedaleko hotelu Thermal. • Karlsbad ehrte das Andenken der amerikanischen Schauspielerin und Diplomatin Shirley Temple Black durch eine Messe in der Kirche in Stará Role. Die ehemalige Botschafterin der USA besuchte den Kurort im April 1990 anlässlich der Enthüllung des Denkmals zu Ehren den amerikanischen Soldaten, die hier am Ende des zweiten Weltkriegs gestorben waren. Das Denkmal steht unweit des Hotels Thermal. • Karlovy Vary paid tribute to the American actress and diplomat Shirley Temple Black during a mass in the church in Stará Role. The former ambassadress of the U.S.A. visited the spa in April 1990 on the occasion of unveiling the monument to American soldiers who had died here at the end of World War II. The monument stands near the Thermal Hotel. • Карловы Вары почтили память американской актрисы и дипломата Ширли Темпл Блейк в ходе мессы в старорольском костеле. В апреле 1990 года бывшая посол США посетила курорт, чтобы принять участие в открытии памятника американским солдатам, павшим в конце Второй мировой войны. Памятник стоит недалеко от отеля Термал.

Rückblicke

6

Ohlédnutí Обзор событий

9

7 8

www.promenada.cz

Foto Lenka Andělová, archivy Galerie umění KV, hotelu Imperial, zámku Bečov, muzea Cheb, muzea ML, KMV Mattoni, internet

Looking Back

69


Lenka Andělová, foto Müller Production

Olympiádu v Soči hodnotím jako jednu z nejlepších I když od ukončení olympijských her v  Soči uplynulo už několik týdnů, pro nás v Karlovarském kraji zůstane tento sportovní svátek ještě dlouho na vrcholu žebříčku významných událostí. Aby ne, když nejmenší český kraj vyslal pod olympijské kruhy hned tři reprezentanty. Historicky nejúspěšnější český lyžařský běžec, trojnásobný medailista Lukáš Bauer, který trvale žije na Božím Daru v Krušných horách, poskytl časopisu Promenáda rozhovor.

Lukáš Bauer, 36 let olympijské medaile: stříbro, 2006 Turín, 15 km klasicky bronz, 2010 Vancouver, 15 km volně bronz, 2010 Vancouver, štafeta 4x10 km Lukáš Bauer, 36 years Olympic medals: Silver, 2006 Torino, 15 km classic Bronze, 2010 Vancouver, 15 km free Bronze, 2010 Vancouver, relay race 4x10 km Лукаш Бауэр, 36 лет олимпийские медали: серебро, 2006 Турин, 15 км классическим стилем бронза, 2010 Ванкувер, 15 км свободным стилем бронза, 2010 Ванкувер, эстафета 4x10 км

Lukáši, Soči byla Vaše pátá olympiáda. Kam byste si ji Vy osobně ve svém žebříčku zařadil? Určitě na první nebo druhé místo. Mezi všemi mými olympiádami už je dnes velké časové rozpětí a na každou jsem odjížděl s jinými výsledkovými cíli. Proto je obtížné je srovnávat. Přesto olympiádu v Soči hodnotím pro sebe jako úspěšnou a budu na ni rád vzpomínat. I po organizační stránce byly OH v Soči velmi povedené. Televizní záběry nabízely zajímavé pohledy na kavkazskou přírodu. Měl jste možnost ji vnímat? I když je vždy prioritou sportovní stránka, tak i okolí vnímáte. Olympijské tratě jsou budovány konkrétně pro tuto příležitost, takže jsou vyšperkované do posledního detailu. K tomu se přidává odlišný ráz přírody, jiné prostředí. To jsou nezapomenutelné dojmy. A srovnání s domácím prostředím? Lyžování v Krušných horách se odvíjí od historických tradic, práce několika generací nadšenců, ale i omezených financí… Nedá se to srovnávat, ale obojí má své kouzlo. A hlavně, v Krušných horách jsem doma.

70

www.promenada.cz

My jsme hrdí na to, že máme v regionu olympijského medailistu. Počítáte s tím, že tu zůstanete a jednou třeba vychováte další vrcholové lyžaře? Nejspíš ano, ale nechme se překvapit, co přinese čas… Věnují se Vaše děti rovněž běžeckému lyžování? Ano, a kromě běžek tíhnou ke sjezdovému lyžování, snowboardu, ale také k fotbalu, kolu… Obecně rády sportují a nejspíš jsou ovlivněny i tím, že bydlíme na horách. Nemáme ovšem touhu z nich vychovat vrcholové sportovce a také je do žádného konkrétního sportu netlačíme. Je to jejich volba. Po téměř dvaceti letech závodní kariéry jste se v  březnu poprvé zúčastnil slavného Vasova běhu ve Švédsku. Co bylo pro Vás tím impulsem? Mám určité povinnosti ke švédskému teamu COOP, za který již druhým rokem absolvuji některé dálkové závody. Byla to však také výzva stát na startu nejslavnějšího

lyžařského závodu na 90 km, kde najednou odstartuje neuvěřitelných 15.800 běžců. V letošní sezoně jsem vše podřídil olympiádě, a tak jsem si chtěl po ní užít trochu něco jiného. Jde o dost odlišný závod oproti závodům Světového poháru a já jsem jel bez speciální přípravy. Přesto to byl krásný zážitek. Během roku vynakládáte hodně fyzické námahy, jaký typ dovolené upřednostňujete? Po náročné sezóně plné cestování za závody (kdy poznáte jen hotel a tratě) jsem nejraději doma. Ale tam je zase rodina celou zimu a ta se naopak těší někam vyjet. Takže to nechávám na ní. Bydlíte v lázeňském kraji, dopřejete si lázeňský pobyt? Kde rehabilitujete? Do lázní opravdu jezdím. Několik let jsem vždy po zimě využíval výborných procedur v lázních Jáchymov, kde se o mě perfektně starali a já brzy nabral nové síly na další sezónu. I letos možná něco podobného absolvuji.


I Assess the Olympiad in Sochi As One of the Best Although several weeks have already passed since the end of the Olympic Games in Sochi, this sporting holiday will keep being the top of all important events for us, the inhabitants of the Karlovy Vary region, for a long time. And no wonder, the smallest Czech region sent even three representatives under the Olympic rings. The historically most successful Czech cross-country runner, the three-time medallist Lukáš Bauer, who lives in Boží Dar, gave an interview to the magazine Promenáda. Lukáš, Sochi was your fifth Olympiad. How would you personally assess it? It would definitely be the best or the second best for me. There is a big time span between my first and last Olympiad and I left for each of the five Games with different goals. It is therefore difficult to compare. In spite of it, I assess the Olympiad in Sochi as being very successful for me and I will have pleasant memories of it. The Olympic Games in Sochi were also excellent from the point of view of organisation. TV shots offered interesting views of Caucasian nature. Did you have an opportunity to perceive it? Though sport is always a priority, you do perceive what is around you. Olympic tracks are built particularly for this occasion and even the smallest details are perfect. And then the different character of nature and the different surroundings. The impressions are unforgettable.

And a comparison with what you experience at home? Skiing in the Ore Mountains is based on historical traditions, work of several generations of enthusiasts and limited financial sources... It cannot be compared but they both have their charm.

to stand at the start of the most famous 90-kilometer ski race with incredible 15,800 skiers taking part. I subordinated everything to the Olympiad in this season and so I wanted to experience something different. This race is quite different from the other races of the World Cup and I took part in it without any special training. In spite of it was a beautiful experience.

Are your children into cross-country skiing?

You put a lot of strength into sport during the year, what type of holiday do you prefer?

Yes, they are, and apart from cross-country skiing they are attracted to downhill skiing and snowboarding but also to football and cycling... They love sport generally and they might be influenced by the fact, too, that we live in the mountains. However, our intention is not to bring up top sports people and we do not push them to do a specific sport. It is up to them.

I prefer being at home after a hard season full of travelling to races (from which you know only hotels and tracks). But my family is there the whole winter and so they are eager to set off somewhere. I leave it up to them.

After almost twenty years of competing you took part in the famous Vasaloppet in Sweden for the first time in March. What made you do so? I have certain commitments to the Swedish COOP team which I have been representing in some long-distance races for two years already. But it was also a challenge -

You live in a spa region; do you treat yourself to a spa stay? Where do you rehabilitate? I really go to the spa. I have been making use of excellent treatments in Jáchymov for several years where they have always looked after me perfectly and where I have soon drawn new strength for the next season. I might take a similar cure this year too.

www.promenada.cz

71


Олимпиаду в Сочи оцениваю как одну из лучших Хотя после закрытия олимпийских игр в Сочи прошло уже несколько недель, для нас в Карловарском крае этот спортивный праздник еще долго останется самым выдающимся событием. Еще бы, если наименьший чешский край выслал под олимпийские кольца сразу трех представителей. Самый лучший за всю историю чешского спорта бегун на лыжах, трехкратный медалист Лукаш Бауэр, постоянно живущий в поселке Божи-Дар в Рудных горах, дал журналу Променада интервью. Лукаш, Сочи была Вашей пятой олимпиадой. Какое место она бы занимала в Вашей личной шкале успехов? Определенно первое или второе место. Между всеми моими олимпиадами сегодня уже есть большая разница во времени, и на каждую я ехал с разными итоговыми задачами. Поэтому их трудно сравнивать.

Тем не менее, олимпиаду в Сочи я оцениваю как успешную и с удовольствием буду ее вспоминать. И организованы Олимпийские игры в Сочи были очень хорошо. Телевизионные съемки представляли интересные виды кавказской природы. Была ли у Вас возможность ее заметить? Даже если приоритетом являются спортивные соревнования, все равно видно и то, что их окружает. Олимпийские трассы построены именно с учетом места проведения, поэтому отделаны до последней детали. Добавлю к тому, что там иная природа, другая среда. Это незабываемые впечатления. А в сравнении с родной средой? Катание на лыжах в Рудных горах основано на старинных традициях, деятельности нескольких поколений энтузиастов, но и ограниченных средствах... Это несравнимо, но и то и другое имеет свое очарование. И главное - в Рудных горах я дома.

Ваши дети тоже занимаются бегом на лыжах? Да, а еще их тянет к спуску на лыжах, сноуборду и, конечно же, к футболу... Они с удовольствием занимаются спортом, но, конечно, на них влияет и то, что мы живем в горах. Однако мы не мечтаем вырастить из них спортсменов высшего класса, a также мы не стараемся их ограничивать каким-нибудь одним видом спорта. Это их выбор. После почти двадцати лет спортивного бега на лыжах на различных соревнованиях Вы в марте впервые приняли участие в легендарном Пробеге Вазы в Швеции. Что было для Вас тем импульсом? У меня есть определенные обязанности перед шведской командой COOP, за которую я уже второй год выступаю на некоторых соревнованиях. Однако это был вызов - выйти на старт самого знаменитого забега на 90 км, где одновременно стартуют 15.800 бегунов. В этом сезоне я все подчинил олимпиаде и хотел после нее чего-то другого. Это во многом иные соревнования, по сравнению с соревнованиями на Кубок мира, а я поехал без специальной подготовки. Тем не менее, впечатление было прекрасное. В течение года вы физически полностью выкладываетесь, какому виду отдыха отдаете предпочтение? После трудного сезона, полного поездок на соревнования (когда знаешь только отель и лыжню), мне лучше всего дома. Но там меня ждет семья, которая после целой зимы тоже хочет куда-нибудь съездить. Так что решение я оставляю ей. Вы живете в краю курортов, но сам поедете куда-нибудь на лечение? Где проходите восстановительную терапию? На курорт действительно езжу. Несколько лет подряд и всегда после зимы я принимал прекрасные процедуры на курорте Яхимов, где обо мне превосходно заботились, и я набирался сил к следующему сезону. Может быть, и в этом году предприму что-нибудь в этом духе.

72

www.promenada.cz


Františkovy Lázně

www.frantiskovy-lazne.cz

Město, kde zeleň a parky mají stejný prostor jako architektura Založeny: roku 1793 dekretem císaře Františka I. Původní název obce Ves císaře Františka byl v roce 1807 přejmenován na Františkovy Lázně. Roku 1865 vyhlášeny městem. Za zakladatele je považován městský lékař dr. Bernard Vincenz Adler (1753-1810) • Správa: město řízeno Městským úřadem • Nadmořská výška: 450 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého, sirnoželezitá slatina, národní přírodní rezervace Soos - rašeliniště s bohatými vývěry minerálních vod, bahenními sopkami a křemelinovým štítem. Komorní hůrka - nejmladší činná sopka ve střední Evropě. • Architektonické památky: klasicistní, empírové, historizující, secesní (Karl a Gustav Wiedermannové). V roce 1992 bylo historické jádro Františkových Lázní vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Franzensbad

Eine Stadt, wo Parks mit grünen Bäumen und Blumen ebenso wichtig wie Architektur sind Gründung: im Jahre 1793 durch das Dekret des Kaisers Franz I. Der ursprüngliche Name der Gemeinde das Dorf des Kaisers Franz wurde im Jahre 1807 geändert und erhielt den Namen Franzensbad. Im Jahre 1865 wurde es zur Stadt erhoben. Für den Gründer der Stadt hält man den Stadtarzt Bernard Vincenz Adler (17531810). • Verwaltung: durch Stadtamt • Seehöhe: 450 m ü.d. M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiet • Naturrarität: Mineralquellen mit einem hohen Gehalt an Kohlendioxid, Schwefel-Eisen-Torf, das Naturschutzgebiet Soos - ein Torfmoor mit zahlreichen Mineralquellen, Sumpfvulkanen und einer Kieselspitze. Komorní hůrka - der jüngste aktive Vulkan in Mitteleuropa. • Architektonische Denkmäler: klassizistische, Empire, Jugendstil- und historisierende (Karl und Gustav Wiedermann). Im Jahre 1992 wurde der historische Kern Franzensbads unter Denkmalschutz gestellt.

Františkovy Lázně

A Town Where Green Parks and Trees and Flowers Are as Important as Architecture Foundation: in 1793 through Emperor František I’s decree. In 1807 the original name of the place Village of Emperor František was changed into Františkovy Lázně. In 1865 it was declared a town. Doctor Bernard Vincenz Adler (1753-1810) is considered to be the founder of the town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 450 meters above sea level. • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions. • Nature rarity: mineral springs with a high amount of carbon dioxide, sulphurous and ferric peat, nature reserve Soos - a peat bog with numerous mineral springs, mud volcanoes and a diatomeous shield. Komorní hůrka - the youngest active volcano in Centre Europe • Architectural sights: classicist, Empire and Art Noveau sights as well as sights from the period of historicism (Karl and Gustav Wiedermann). In the year 1992 the historical nucleus of Františkovy Lázně was declared an urban conservation area.

Франтишковы Лазни

Город-сад, единство природы и архитектуры Основан: в 1793 году декретом императора Франца I. Поселок, первоначально называвшийся Село Императора Франца, в 1807 году переименован на Франтишковы Лазни. В 1865 году поселку присвоен статус города. Его основателем считается городской врач др. Бернард Винценс Адлер (1753-1810). • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 450 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: минеральные источники с высоким содержанием углекислого газа, серно-железистая грязь, национальная природная резервация Соос торфяник с многочисленными источниками минеральных вод, грязевыми вулканами и кремниевым щитом. Камерная горка - самый молодой действующий вулкан в Центральной Европе. • Архитектурные памятники: классицизм, ампир, модерн, историзм (Карл и Густав Видерманы). В 1992 году старинный центр Франтишковых Лазней был объявлен Городской мемориальной резервацией. www.promenada.cz

73


Družs tevní

raž n

Konečná

Úzká

ádnic

á

Bud

ova tels k

í ste

zka

á

Lidl

Májová

P

Josef I. P

Česká

Gábi

Česká

21 Ná

dr až

Česká

ou

An g

a

lic

H Reza

19

František I.

WC

H Centrum

1

ou

Dl

Ruská

H Sevilla

jM

ale

tenisové dvorce

aS

tin pa

ku

ou

přírodní divadlo

11Luisiny lázně

Glauber II

5

7

Máchova

ar

Luisin a Studený

4

á pravoslavný chrám sv. Olgy

Stanislav

2

Savoy H Goethe

Libušina VLL Kijev Společenský H dům

7

náměstí Míru František

Františkův

i

Ida

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

á

Francis H

J.W. Goethe

i

Zát H Luisa

H Pawlik

H

G

Císařský Aquaforum

Imperial H

Isab

elin

Josef II.

minigolf

ap

rom

Glauber III, IV Nový a Kostelní Dvorana Glauberových pramenů

ená

da

František Josef II.

Dr. B.V. Adler Adler

8-9

1

14-15

11

3

František I.

Nový

10

sk

Ru

Husova

Klára Gonnerová

1

H

á

Divadlo Boženy Němcové

Dr. Adler H Belvedere H

8

5 9

P

4

H Palace

Poštovní G @ H

Rusk

3

Rus

H Monti Spa

H

H Kamenný H Praha dům

P

Luna H H Tři lilie

6

Povýšení sv. Kříže

areál zdraví

zka

Glauber I

6

Zahra

dní

i

17

sk

á

Ru

sk couz

Aladin

5. května

Abbazia

Kollárova

P

D

Sluneční

ALEJE – ZÁTIŠÍ

Městský úřad

Francouzská

Dr. Pohoreckého

P

Evangelický Fran

k Městské m muzeum r. Ši

Labutí jezírko

e

j Ale

Nádražní ste

Dl

Metropol H H Melodie

H Bajkal Erika H

Boženy Němcové

ick

P

Relax

cká

@

Slatinný p.

ády

ri Ame

Lid

ick

zahr. osada

arm

Rossini

Jiráskova

P

cká

Čs.

Františkovy Lázně

WC

á

Ang li

Three

P

Lid

P

Relax

á

Va n

rk a P

Čs. a

Aleje

z

P

y

rmád

P

P

Školní

a

Národní

rov a

la Č apk

ezí

Villa Altona

Mariot H ZUŠ

ču

Uj

Kar

Ze le

ns

áre

n Ply

Du

ho vá

DOLNÍ LOMANY

á

ste

k parking a sever

sk Če

E49

žní

stavebniny

Bezručova

Villa P Appartements

lní

vá ájo

Dou

dra

M

P

Ško

Sv ato p

luk

Otakara Březiny

Májová

vá ájo

Ko me nsk éh o

aČ ec ha

M

Františkolázeňská výtopna

Žírov ická

Žižkova

Brig

Žiž ko va

Nád

Luční

No vá

Táborská

Husitská

nick

ická

lic

Žírovická

VL uk á íh Jiř

Větr ná h ůrka

do va tel s

r Ame

vá lo Vi

An g

dež

Bu

ans

á

Mlá

W ol ke ra o

Solný

13 18

5.

kv ět

Františkovy Lázně Aquaforum

na

Císařské lázně

12

Kolonáda Solný Marian a Luční pramen

Dětská gyn. léčebna

P

12

Luční

P

Slepá

e Ch H Diana

zahr. osada

Komorní

P

P

Slatina Apartments

Chebská

SLATINA

á

ova

ann

rm

ste

Klo

Nezvalova

sk Cheb

K

va nno

rma

Caltellieri

Žofie

2

Slat

inný

H Klíma

V Břízk

e lost

www.promenada.cz

21

Štěpánka

p. Natálie

ách

13

P

H Hubert

74

Železnatý

Lesn í

í

Klosterm

Jeze

Na Vrchu

Jezerní rní

í Lesn

á Příčn

Mokrá

annova

Francis H Palace

Jezerní

Palliardi

16

Sanatorium H Dr. Peták

bs

P

H Bohemia

Slatinné lázně

Les n

P

parking - jih

zahr. osada

i

Pod Lipam

10

Polní

lick

ic er Am

Skřivánčí

a

An g

ch

Dr už st ev

sv. Jakub

Lom

Žírovická

Dru

rní

Nerud ova

Ho

ůrk

2

HORNÍ LOMANY

ric

žste vní

Am e

rozhledna Salingburg

H Pyramida

H Pyramida II.

20

22


3

4

5

6

7

8

9

10

1 Kostel Povýšení sv. Kříže • Kirche der Erhöhung des Hlg. Kreu-

zes • Raising of St Cross Church • Храм Воздвижения Креста Господня (1819), Ruská ulice. Fresky v interiéru jsou dílem malíře Kandlera. Stavba patří k nejkrásnějším empírovým církevním stavbám v Čechách. • Fresken im Interieur sind das Werk des Malers Kandler. Der Bau gehört zu den schönsten Kirchenbauten im Empirestil in Böhmen. • Frescoes in the interior are the work of the painter Kandler. The building ranks as one of the most beautiful church buildings in the Empire style in Bohemia. • Фрески в интерьере работы художника Кандлера. Здание принадлежит к самым красивым ампирным постройкам в Чехии.

4 Pavilon Luisina pramene • Pavillon der Louise-Quelle • Pavili-

5 6

2 Jezdecká socha císaře Františka I. • Reiterstatue des Kaisers

Franz I. • The Statue of the Emperor Franz I on a Horseback Конная статуя императора Франца I, Městské sady. Odlitek podle originálu, odhalen v roce 2002. • Abguss vom Original, enthüllt im Jahre 2002. • A cast from the original, unveiled in 2002. • Отлита с оригинала, памятник открыт в 2002 году.

3 Divadlo Boženy Němcové • Božena Němcová-Theater • Bo-

žena Němcová Theatre • Театр имени Божены Немцовой (1928, arch. A. Payr), Ruská 16. Technicky moderní stavba s novoklasicistním výrazem a interiérem s dekorativními prvky ve stylu art deco • Ein technisch moderner Bau mit einem neoklassizistischen Aussehen und Interieur mit dekorativen Elementen im Art Deco Stil • A modern building of a neo-classicist appearance and an interior with decorative elements in the Art Deco style • Здание в духе неоклассицизма, интерьер с декоративными элементами в стиле art deco.

7 8

9 Pavilon Františkova pramene • Pavillon der Franzensquelle on of the Louise Spring • Павильон источника Луизы (1826), Pavilion of the František Spring • Павильон источника Luisiny lázně. Empírová elipsovitá stavba • Ein elliptischer Empirebau • Франца (1832) An elliptic building in the Empire style • Эллипсоидное здание в стиле ампир. 10 Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников Luisiny lázně • Louise-Bad • Louise Spa Building • Лечебница (1929, arch. E. Engelhardt) Луизы (1840), Máchova ulice 11 Aquaforum (2005, arch. V. Syrový), ulice 5. května. Komplex s  bazény • Společenský dům • Gesellschaftshaus • Social House • Общест­ Komplex mit Bädern • A complex with swimming pools • Комплекс с басвенный дом (1793-5, arch. T. Gruber, J. Rothhesel), Národní třída. Klasiсейнами. cistní stavba, součástí komplexu je Velký sál Společenského domu (1877, arch. G. Wiedermann), reprezentativní novorenesanční stavba. • Ein klassizistischer 12 Císařské lázně • Kaiserbad • Emperor’s  Spa Building Bau, ein Teil des Komplexes ist der Grosse Saal des Gesellschaftshauses, ein Императорская лечебница (1880, G. Wiedermann), Novorenesanční prächtiger Neurenaissance-Bau. • A  classicist building, part of the complex stavba • Neurenaissance-Bau • A Neo-Renaissance building • Здание в стиле is the Big Hall of the Social House, an impressive neo-Renaissance buildнео-Ренессанс. ing. • Комплекс классицистических зданий, частью которого является Большой зал Общественного дома, репрезентативное здание в стиле 13 Kolonáda Solného a Lučního pramene • Kolonnade der Salzнео-Ренессанс. und Wiesenquellen • The Meadow and Salty Springs Colonnade • Колоннада Соленого и Лугового источников (1843, Nová kolonáda • Neue Kolonnade • New Colonnade • Новая F. Filous). Reprezentativní klasicistní stavba • Ein prächtiger klassizistischer Bau • колоннада (1912, arch. G. Wiedermann) An impressive classicist building • Репрезентативное классицистическое здание. Plynové lázně • Gasbad • Gas Spa Building • Газолечебница (1912, arch. G. Wiedermann), náměstí Míru

12

13

Foto David Kurc

11

www.promenada.cz

75


Prameny

Quellen • Springs • Источники

76

1

Adler • Adler-Quelle • The Adler Spring • Источник Адлер

před kolonádou Solného a Lučního pramene • vor der Kolonnade der Salz- und Wiesenquelle • in front of the Colonnade of the Salt Spring and the Meadow Spring • перед колоннадой Соляного и Лугового источников 11,3 °C; 52,2 l/min

2

Cartellieri • Cartellieri-Quelle • The Cartellieri Spring • Источник Картелиери

za Slatinnými lázněmi • hinter dem Torfbad • behind the Peat Bath • за Грязелечебницей 12,1 °C; čerpání, Schöpfen, draw, откачивание

3

Císařský • Kaiserquelle • The Emperor’s Spring • Императорский источник

v recepci Aquafora • in der Rezeption des Aquaforums • in the reception of the Aquaforum • в администраторской Aquafora 11,5 °C; 60 l/min

4

ČKD-2

nádvoří hotelu Praha • Hof des Hotels Praha • the court of the Hotel Praha • во дворе отеля Praha 11-12 °C, 9,6 l/min

5

Františkův • Franzensquelle • The František Spring • Источник Франца

pavilon u hlavní kolonády • Pavillon bei der Hauptkolonnade • pavilion at the main colonnade • павильон у главной колоннады 12,5 °C; 9,6 l/min

6

Glauber I • Glauber-Quelle I • The Glauber I Spring • Источник Глаубер I

kulatý pavilonek na břehu Labutího jezírka • Rundpavillon am Ufer des Schwanensees • round pavilion by the little Swan Lake • круглый малый павильон на берегу Лебединого озерка 8,7 °C; 2,6 l/min

7

Glauber II • Glauber-Quelle II • The Glauber II Spring • Источник Глаубер II

dřevěný altánek • Holzaltan • wooden pavilion • малый деревянный павильон 10,2 °C; 1,7 l/min

8

Glauber III • Glauber-Quelle III • The Glauber III Spring • Источник Глаубер III

Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen • Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников 11,9 °C; 52,8 l/min

9

Glauber IV • Glauber-Quelle IV • The Glauber IV Spring • Источник Глаубер IV

Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen • Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников 12,4 °C; 0,9 l/min

10

Luční • Wiesenquelle • The Meadow Spring • Луговой источник

Kolonáda Solného a Lučního pramene • Kolonnade der Salz- und Wiesenquelle • Colonnade of the Salt Spring and the Meadow Spring • Колоннада Соляного и Лугового источников 12,4 °C; čerpání, Schöpfen, draw, откачивание

11

Luisin • Louise-Quelle • The Louise Spring • Источник Луизы

pavilon Luisina pramene • Pavillon der Louise-Quelle • pavilion of the Louise Spring • павильон источника Луизы 10,4 °C; čerpání, Schöpfen, draw, откачивание

12

Marian • Marian-Quelle • Marian Spring • Источник Мариан

za Císařskými lázněmi • hinter dem Kaiserbad • behind the Emperor’s Spa Building • за Императорской лечебницей

13

Natálie • Natalia-Quelle • The Natalia Spring • Источник Наталия

kolonáda Natáliina pramene • Kolonnade der Nathalie-Quelle • colonnade of the Nathalie Spring • колоннада источника Наталии 10,8 °C; čerpání, Schöpfen, draw, откачивание

14

Nový • Neue Quelle • The New Spring • Новый источник

Moderní pavilon u Dvorany Glauberových pramenů • Moderner Pavillon bei der Halle der Glauber-Quellen • Modern pavilion at the Hall of Glauber Springs • Современный павильон у Зала Глауберовых источников 12,5 °C; 30,6 l/min

15

Nový Kostelní • Neue Kirchenquelle • The New Church Spring • Новый Храмовый источник

Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen • Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников 11,9 °C; 56,4 l/min

16

Palliardi • Palliardi-Quelle • The Palliardi Spring • Источник Палиарди

Slatinné lázně • Torfbad • Peat Bath • Грязелечебница 12,2 °C; čerpání, Schöpfen, draw, откачивание

17

Sluneční • Sonnenquelle • The Sun Spring • Солнечный источник

cestou od Labutího jezírka k rybníku Amerika • auf dem Weg vom Schwanensee zum Teich Amerika • on the way from the Swan Lake to the pond America • по дороге от Лебединого озерка к пруду Америка 11,2 °C; 8 l/min

18

Solný • Salzquelle • The Salty Spring • Соленый источник

Kolonáda Solného a Lučního pramene • Kolonnade der Salz- und Wiesenquelle • Colonnade of the Salt Spring and the Meadow Spring • Колоннада Соляного и Лугового источников 13,3 °C; 1 l/min

19

Stanislav • Stanislav-Quelle • The Stanislav Spring • Источник Станислав *

za katolickým kostelem v parku u jezírka • hinter der katholischen Kirche im Park bei dem See • behind the Catholic church in the park at the lake • за католическим храмом в парке у озерка 12,4 °C; čerpání, Schöpfen, draw, откачивание

20

Štěpánka • Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефания

vpravo za kolonádou Natáliina pramene • rechts hinter der Kolonnade der Nathalie-Quelle • on the right behind the colonnade of the Nathalie Spring • направо за колоннадой источника Наталии 7,8 °C; 6 l/min

21

Železnatý • Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

za Slatinnými lázněmi • hinter dem Torfbad • behind the Peat Bath • за Грязелечебницей 11,5 °C; 6,3 l/min

22

Žofie • Sophie-Quelle • The Sophie Spring • Источник София

vpravo za kolonádou Natáliina pramene • rechts hinter der Kolonnade der Nathalie-Quelle • on the right behind the colonnade of the Nathalie Spring • направо за колоннадой источника Наталии 11,5 °C; 12 l/min

www.promenada.cz


Jáchymov

www.mestojachymov.cz

Město s bohatou historií, ležící v malebném údolí na úpatí Krušných hor Založen: roku 1516 Štěpánem Šlikem na místě osady Konradsgrűn. Roku 1520 osada povýšena králem Ludvíkem na svobodné a královské město. • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-750 m n.m. • Přírodní rarita: termální podzemní prameny obsahující přírodní radioaktivní plyn radon, v minulosti výskyt uranové rudy, stříbra • Architektonické památky: pozdně gotické, renesanční.

Joachimsthal

Die Stadt mit einer ereignisreichen Historie, die im malerischen Tal am Fusse des Erzgebirges liegt Gründung: im Jahre 1516 durch Štěpán Šlik an Stelle der Siedlung Konradsgrün. Im Jahre 1520 wurde die Siedlung durch den König Ludvík zu einer freien Königsstadt erhoben. • Verwaltung: durch Stadtamt • Seehöhe: 560-750 m ü.d.M. • Naturrarität: unterirdische Thermalquellen, die das radioaktive Naturgas Radon erhalten, in der Vergangenheit Silber- und Uranerzlager • Architektonische Denkmäler: spätgotische, Renaissance.

Jáchymov

A Town with an Eventful History Lying in a Picturesque Valley at the Foot of the Ore Mountains Foundation: in 1516 by Štěpán Šlik in place of the settlement Konradsgrün. In the year 1520 King Ludvík raised the settlement to a free and royal town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-750 metres above sea level • Nature rarity: thermal underground springs whose water contains natural radioactive gas radon, in the past deposits of the uranium ore and silver • Architectural sights: late gothic, Renaissance.

Яхимов

Город богатый историческими событиями, лежащий в живописной долине у подножья Foto archiv Léčebných lázní Jáchymov

Рудных гор Основан: в 1516 году Штефаном Шликом на месте селения Конрадсгрюн. В 1520 году указом короля Людвига селение получило статус вольного королевского города. • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 560-750 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: термальные подземные источники, содержащие природный радиоактивный газ радон, в прошлом залежи урановой руды, серебра • Архитектурные памятники: поздней готики, Ренессанса. www.promenada.cz

77


2

Bratr stv

í

1

rmád y

Hornické náměstí

Bratr

ství

Šaf

sv. Jáchym

Na Svo r no sti

6

Stráž

Va le

ch

důl Bratrství

P

4

ův vrch

Bezruč

Na

va ko

aří

va esio Math

3

důl Svornost

Na

Va le

ch

5i

Nad Bratrstvím ch

Vale Na

městský úřad

va ko

h

ch vr

ás Jir

vrc

N ny že Bo

H

7

Jánská kaple

Jánský vrch

9

Jáchymov

ova

hasiči

ch ký

ls ke

líčk

Du

Hav

da

tří

Na Slovanech

a ov

va Slo

domov důchodců

Na Klobouku op

Na

h nec

K Lanovc e

išt ě Hr ad

a ov

evangelický kostel

k Pro

8

vé co

vn co

in

ěm

M

op

N ny že Bo

í

důl Josef

ok Pr

ická

vní Minco

Horn

iště

Hrad

K Lanov ce

vé co

ěm

1

ský

Ján

náměstí Republiky

ns Já

va íko

js Svo

ř fa

ko va

potok

Ša

ní ov nc ta Mi ces va íko í rad dh Po

Jir ás

Klínoveký

Čs. a

2

lech Na Va

a esiov Math

třída

Na Svornosti

BOŽÍ DAR

di hr Bo žen yN

ěm

Ha vlíč

kov a

á

ick

á

Du

ke ls

ký ch

ano vce Hu

hr di

sov a

Špitální kostelík

Husova Dagmar H

Lid

ick

Lip

Žižkova

Husova

o

sk

or

loh

da

á

nic

Pa la

tří ckého da Du ke ls

ký ch

Lid

ick

kéh

10

Komenského

tří

Lid

co vé

KL

a

Pala c

kv ětn

ovc e

a kov

5.

KL an

vlíč Ha

H

hrd

o ckéhLS Curie Pala

inů

H

H

á

Praha

H

Lužice II kulturní dům

Agrikolovo náměstí

11

P

H LS Akademik

25

ka

ova Štěp

LS Radium Palace

Lázeňský vrch

OSTROV KARLOVY VARY

Smetan

P

www.promenada.cz

sk

r va rlo

Ka

78

ova

H

a ov ák oř Dv

12 Stříbrný vrch

v ko

ořá Dv

Mánesova

Jitřenka

H

LC Agricola

asary

H

a ov

ák oř Dv

H

s var rlo

H

Dalibor

T. G. M

4

Ka

á

U Sjezdovky

ick

Lid

3

Lidic

Běhounek

á

H

ch

i Fib

koupaliště


5

7

9

8

3 Kostel sv. Jáchyma • Kirche Hlg. Joachim • St Jáchym Church

Храм св. Иоакима (1534-1540), nám. Republiky. Pozdně gotická stavba monumentálních rozměrů • Spätgotischer Monumentalbau • A late gothic building of monumental size • Позднеготическое монументальное здание.

4 Královská mincovna • Königsmünzhaus • Royal Mint • Коро­

св. Анны (18. stol.), nám. Republiky. левский монетный двор (1534), nám. Republiky. Stavba zbudována Ferdinandem I., nyní je zde muzeum. • Gebaut unter Ferdinand I., heute 10 Špitální kostelík • Spitalkirche • Hospital church • Малый ein Museum. • Built by the rule of Ferdinand  I., today a  museum. • Дом, госпитальный костел (1520), Bělohorská ulice. Nejstarší stavební построенный Фердинандом I, ныне в нем находится музей. památka města, která si zachovala původní vzhled. • Das älteste Baudenkmal in der Stadt, das sich das ursprüngliche Aussehen erhielt. • The oldest 5 Radnice • Rathaus • Town Hall • Ратуша (1540-44), nám. Republiarchitectural monument in the town which has preserved its original apky 1. Původně dům patřící zakladatelům města - rodině Šlikových • Das Haus pearance. • Старейший памятник градостроительства, сохранивший gehörte ursprünglich den Gründern der Stadt, der Familie Šlik • The house первоначальный облик. was originally owned by the founders of the town, the Šlik family • Дом первоначально принадлежал семейству Шликов - основателям города. 11 Kaple sv. Barbory • Kapelle Hlg. Barbora • St Barbora Chapel Часовня св. Варвары (18. stol.), nad Agricolovým nám. Postavena 6 Barokní sousoší Nejsvětější trojice • Barock-Statuengruppe z podnětu horníků a hutníků • Gebaut aus Initiative der Bergleute und Hütder Dreifaltigkeit • Baroque Sculptural Group of the Trinity tenarbeiter • Its construction was initiated by miners and metallurgists • Барочная скульптурная группа Пресвятой Троицы (1703), Поставлена по инициативе горняков и металлургов. před kostelem sv. Jáchyma 12 Lázeňský hotel Radium Palace • Kurhotel Radium Palace 7 Kaple sv. Jana Nepomuckého • Kapelle Hlg. Jan Nepomucký Spa Hotel Radium Palace • Курортный отель Радиум Палас St Jan Nepomucký Chapel • Часовня св. Иоанна Непомука (1912), T.G. Masaryka 413. (18. stol.), Jánský vrch.

1 Šlikovský hrad Freudenstein • Burg Freudenstein der Familie

Šlik • The Freudenstein Castle of the Šlik Family • Шликовский замок Фройденштейн (1516), vrch nad mincovnou. Zřícenina pozdně gotického hradu, místo ražby prvních jáchymovských stříbrných mincí • Die Ruine einer spätgotischen Burg, wo die ersten Joachimsthaler Silbermünzen geprägt wurden • A ruin of a late gothic castle, the place where the first silver coins of Jáchymov were minted • Руины позднеготического замка, место чеканки первых яхимовских серебряных монет.

8 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

2 Důl Svornost • Grube Svornost • Mine Svornost • Шахта

Евангелический костел (1904), Mincovní 681. Uvnitř stavby pamětní síň J. Mathesia • Im Interieur befindet sich die J. Mathesius-Gedenkhalle • J. Mathesius Memorial Hall in the building • Внутри здания мемориальный зал И. Матезиуса.

Единение (1529), vrchy nad městem. Nejstarší jáchymovský důl na stříbro a nejstarší světový důl na uran • Die älteste Joachimsthaler Silbergrube und das älteste Uranbergwerk in der Welt • The oldest silver mine of Jáchymov and the oldest uranium mine in the world • Самая старая яхимовская шахта добычи серебра и старейший в мире урановый рудник. 11

12

Foto David Kurc

10

9 Kaple sv. Anny • Kapelle Hlg. Anna • St Anna Chapel • Часовня

www.promenada.cz

79


Navštivte

Besuchen Sie • Come and See • Посетите Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, velkoformátový papírový model areálu, stálé expozice. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, historická jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice. Boží Dar • muzeum, % 353 815 108, www.bozidar.cz Národopis Krušnohoří, písničkář A. Günther, pobyty N. Kazantza­ kise, lidová jizba, minerály, betlémy, Ježíškova cesta, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 23.4., Magdalena Stárková Timplová - obrazy. 25.4.-9.7., Zdeněk Hajný - obrazy. Cheb • muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 13.4., Kabinet kuriozit, rarity a kuriozity ze sbírek Muzea Cheb. 18.4.-15.6., Archeologie bez hranic, Slované v horní Falci a na Chebsku. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Nové expozice, hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu. 12.-13.4. so-ne, Slavnostní zahájení hradní sezóny

• Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 20.4., Streetview - Peter Angermann - obrazy. do 27.4., Penězoměnci - Luděk Rathouský - obrazy. 3.4.-15.6., Emil Filla ve sbírkách GAVU Cheb - obrazy. 8.4.-28.9., Petr Šmalec - ilustrace. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz 4.-30.4., Severská země - Torben Reinholdt Petersen - dokumen­ tární fotografie. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 9.4. st 19 hod., E.F. Burian: Vojna, láska, vášeň, smrt v nesmyslné válce. Divadlo Disk Praha. 10.4. čt 17 hod., J. Janků: Prokletí rodu Baskervillů, parodie na Sherlocka Holmese. 11.4. pá 19 hod., J. Pommerat: Prolomit ledy, dobro a zlo v duši člověka má někdy velmi nejasné hranice. 12.4. so 19 hod., K. Steigerwald: Horáková, Gottwald, politický kabaret. 13.4. ne 16 hod., U. Hub: V osm u archy, kabaret. 15.4. út 19 hod., D. Lewis: Návod na štěstí, současná anglická komedie. 17.4. čt 19 hod., K. Sidon: Shapira, o ztracené minulosti a vlastní identitě. 18.4. pá 19 hod., Divotvorný hrnec, americký muzikál ve slavné úpravě pánů Voskovce a Wericha. 19.4. so 19 hod., A. Chandrasekharová: Chyba spojení, indické call centrum vymáhá americké dluhy. 22.4. út 17 hod., Divotvorný hrnec, americký muzikál ve slavné úpravě pánů Voskovce a Wericha. 25.4. so 19 hod., P. Skinnerová: Léto na kole, komedie o životě dnešních třicátníků. 26.4. ne 19 hod., M. Macourek, V. Vorlíček, P. Markov: Jak utopit Dr. Mráčka, muzikál podle bláznivé filmové komedie. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 3.4. čt 19 hod., Lucie Bílá, koncert. 24.4. čt 19 hod., Marimba Live Drums, světová bubenická show. Chodov • KASS, % 352 352 420, www.kasschodov.cz 15.4. út 19 hod., Světáci, Divadelní společnost Háta. • Galerie u Vavřince do 30.4., Abstraktní krajina - Milan Ďuriš - obrazy. Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. Krásno • Hornické muzeum, % 352 688 740, www.omks.cz Těžní parní stroj, historie hornictví, raně novověké hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

80

www.promenada.cz

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. 9.4.-4.5., Karel Havlík - knižní vazby. Nejdek • muzeum, % 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz 4.-20.4., Hudba a výtvarné dílo - celoroční projekt zaměřený na prolínání uměleckých oblastí. 24.4.-15.6., Svatopluk Klimeš - propalované kresby, akce, instalace. 24.4.-15.6., Jan Knap - obrazy, akvarely. 24.4.-15.6., Vary(i)ace - Stanislav Kožený - portrétní fotografie osobností Karlovarska. • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 9.4. st 19.30 hod., R. a M. Cooney: Tři bratři v nesnázích, vypointovaná komedie. Hrají: M. Zounar, A. Gondíková, F. Tomsa ad. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. do 24.4., Janan Afsana - kresby, malby, fotografie, sklo. • Kostel Zvěstování Panny Marie do 11.5., Když vykvete PAMPEKLEC - objekty, obrazy a reliéfy ­umělecké skupiny PAMPEKLEC. 20.4. ne 15 hod., Barvy hudby, vokálně-instrumentální soubor Cantilo. Sokolov • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 6.4., FOS - česko-německá výstava fotoklubů. 2.4.-22.6., Šaty dělají (pra)člověka - historie odívání. • Městské divadlo 3.4. čt 20 hod., Bratři Ebenové, koncert. 14.4. po 19 hod., J. Godber: Vyhazovači, Divadlo Radka Brzobohatého. 17.4. čt 19 hod., 4tet, koncert. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 28.4.-16.5., Miroslav Melena - architekt, scénograf, výstava. Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice. Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice.


Hrady a zámky Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Burgen und Schlösser | Castles and Chateaus | Крепости и замки Hrad Seeberg % 354 595 360 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Chebský hrad % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz TOV MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGELTHAL

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

KRASLICE ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

BOCHOV

HORNÍ SLAVKOV

VALEČ CHYŠE

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

ŽLUTICE TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

TACHOV

PLZEŇ

Infocentra

Aš, Hlavní 23, % 702 414 711 • www.info-as.cz

Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474 • www.kisml.cz

Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116 • www.město-bochov.cz

Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135 • www.nejdek.cz

Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007 • www.bozidar.cz

Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101 • www.novarole.cz

Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170 • www.franzensbad.cz

Ostrov

Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768 • www.horni-blatna.cz

• Mírové nám. 733, % 353 800 511 • www.dk-ostrov.cz

Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 656 436 • www.horni-slavkov.cz

• Staré náměstí 46, % 353 800 522 • www.dk-ostrov.cz

Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205 • www.mestohroznetin.cz

• Klášterní 141/D, % 351 800 521 • www.dk-ostrov.cz

Cheb, Jateční 2, % 354 440 302 • www.tic.cheb.cz

Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 491 • www.pernink.eu

Chodov, nám. Míru 39, % 352 352 260 • www.knihovnachodov.cz

Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882 • www.potucky-obec.cz

Karlovy Vary

Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128 • www.mestojachymov.cz

Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628 • www.rotava.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz

Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328 • www.kraslice.cz

Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729 • www.sokinfo.cz

• Lázeňská 14, % 355 321 176

Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766 •

Teplá, Masarykovo nám. 66, % 353 392 207 • www.tepla.cz

• T.G. Masaryka 53, % 355 321 171

www.statek-bernard.cz

Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431 • www.infotouzim.cz

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, • www.knihovnakv.cz

Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271 • www.kynsperk.cz

Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580 • www.abertamy.eu

Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123 • www.loket.cz

Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187 • www.zlutice.cz

Infozentren • Infocentres • Информцентры

www.promenada.cz

81


BORN

FROM

LOVE

Mr PASCAL RAFFY , B OV E T

OWNER,

WITH HIS SON AND INSPIRATION , AMADEO RAFFY. ALL AMADEO MODELS ARE CONVERTIBLE INTO A WRISTWATCH , A P O C K E T WAT C H AND A TABLE CLOCK . ( P A T E N T E D )

B OV E T. CO M F O U N D I N G M E M B E R O F T H E Q U A L I T Y F L E U R I E R C E R T I F I C AT I O N PA R T N E R O F T H E F O N DAT I O N D E L A H AU T E H O R LO G E R I E


BORN

BY

PASSION

FLEURIER AMADEO ® VIRTUOSO III 5 - DAY TO U R B I L L O N W I T H R E T R O G R A D E P E R P E T U A L CA L E N DA R AND REVERSED HAND-FITTING

ART DE SUISSE S.R.O • STARA LOUKA 335/48 • 360 01 KARLOVY VARY • CZECH REPUBLIC INFO@SRTDESUISSE.COM • WWW.ARTDESUISSE.COM • TEL.: +420 335 321 543


C E L

W E N

L O C

HOTEL CARLSBAD PLAZA, MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 25, KARLOVY VARY, BOUTIQUE PLAZA, TEL.: +420 - 353 972 425

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ

N O TI

Profile for SPA publishing

Promenada 4/2014  

Časopis Promenáda přichází v roce 2014 kompletně v novém! PROMENÁDA - Váš partner v lázních již 23 let To podstatné z Karlových Varů, Mari...

Promenada 4/2014  

Časopis Promenáda přichází v roce 2014 kompletně v novém! PROMENÁDA - Váš partner v lázních již 23 let To podstatné z Karlových Varů, Mari...

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded