Page 1

VÝLETY DOGS

. . . u r o h a n ů d o h c s

Ja sektařilcnhíovvyichelídky

>>>

Českého Švýcarska

[ 86 ] DOGS magazín | květen/červen 2010

DM_86-91_vylety_s_ulli.indd 86

27.4.10 17:15


TEXT:: DiPa TEXT D DiPa&Ulli iPa iPa&Ulli

České Švýcarsko pro mě bylo územím, mím, kterému jsem se nějakým řízením osudu užž od dětství stále vyhýbal. Žádná návštěva s rodiči, diči, školn školní výlet nebo pionýrský tábor. Prostě ěb bílé místo st na mapě, a přitom určitě jedno z nejkrásnějších u nás. Teprve v loňském roce se mi podařilo, řilo díky naším společným výletům se psem m a našimi kamarády, trochu si doplnit základníí mezery ve znalostech přírodních krás naší vlasti. Nejprve jsme sii ná Nejprve N návš návštěvou vště těvo tě v u ne vo nejz nejznájzná ná-Švýcarska mějšího místa Českého eského Šv Švýc Švýcar ý ar ýc arsk skaa trochu tuPravčické brány splnili splnilli ta tak k tr troc troch ochu hu ttu upovinnost. ristickou po ovinnos innost. st. N Naa na naší aší š druhé druh cestě do tohoto o kr kraj kraje ajee jsme me p proto zzaajinam, vesničky mířili jinam m, do malebné mal m a eb bné vves esni ničk čkyy známého centra a dalšího zn znám áméh ého ce cent entra ntra ra Českého Čes Č e kéého do Jetřichovic, protože ŠŠvýcarska, Šv výcarska, ýccar arsk skaa, d o Je etř třic icho hovi vic, c, p pro roto tože že tady ta ady jjee op opravdu pravvd du nádh nádherně. herně ně. My My jjsme sm me sii náš náš výlet vvýýlet s la labr labradorkou b ador orko ou Ul Ulli li a jejejíími p jími psími s sí kamarády am Huge Hugem, ugem, e Kin King ng C Charles es španělem anělem an nělem Kavalírem Ka ze Smí-

>

irským cchova ch chov hova a irsk ským ým ssetrem etre et trem rem Dessim, Ullinččiným inýým velkým ým vvzo vzorem zore zorem rem m a partne partnerem par pro všechny ps psí síí zábavy, zába zá bavy, a samozřejpány mě s je jejich ich pá ányy napl nap n naplánovali a lánovali jako ví vícedenní, cede ce denn denní, nní,, protože pro p oto tože že jjee tu opravdu k nakrásného, vštívení tívení mnoho mno noho krásn snéého, a určitě doporučujeme Příležitostí to o doporučuj poručujeme ujem emee i vá vám. m P říle ří ležitostí k ubyt ubytování je v Jetřichovicích ytov tování ván áníí JJetřichovicíc e řich et chov hovic i ích dos atek st statek, k, tedy k, ted p pokud oku ok ud nen není ení zr zzrovna zrovn o na něov meck me mecký ckýý státní stát st átní n ssvátek, váte tek,, jjak ak ssee poštěstilo v na naše našem šem m případě, případ př dě, aale le tto zasee nebývá tak často… čaast sto… o… …

>>>

FOTO: DiPa&Ulli

V pravidelné rubrice Výlety vám v letošním roce představíme sérii nádherných výletů labradorské fenky Ulli. Možná se necháte inspirovat a vydáte se na některý z nich také. květen/červen 2010 | DOGS magazín [ 87 ]

DM_86-91_vylety_s_ulli.indd 87

27.4.10 17:16


VÝLETY DOGS

FOTO: ARCHIV

N jh Nejhezčí hezčí vý výlet z Jetřichovic, kterýý lze u určitě doo oporučit, poručit, nás zavedl přes všechny všec vš e h hny nyy nejznámější n nej nejz nejzn ejznámější ej ejznámější a nejkrásjkrás nější něj skalní kalní alníí vyhlídky vyhlídk vyhlíd ažž k hishis torickým orickým rickým m chatám chatá Na Tokáni áni a po o asi 11km m procházce procházc házce ce zase zpět zp do o Jetřichovic. Jee to o délka d dél dé élka lka tak ttaak právě práv pr ávěě vhodná vhod vh odná náá pro pro o středně stř třed edně dně n zdatného zdat zd atné at ného né h turistu, turristu ris istu tu,, protože prot pr protož p otožže terén otož t rré ter te rén én see tady ttad adyy ad

DM_86-91_vylety_s_ulli.indd 88

opravdu vlní nahoru a dolů a každý nah výstup na skalní vyhlídky je náročný už sám á o sobě. A stoupat začnete začne hned za vesnicí, kde se na rozcestí dáte po dobroz ře značené červené turistické cestě zn červ vzhůru do vzh vz h hůru o kopců. kop p Prý je to až na vrchol 240 schodů…nech Mariiny Mariiiny skály Marii s počítali počítaali jsme jsm me je, je ale

určitě je jich dost. Naším psům nabitým energií nedělalo stoupání sebemenší potíže a my jsme postupně zjišťovali, jak hůře se pes přivolává, když v plicích chybí kyslík. Nakonec dostala naše Ulla na hlídání malého Huga, který má vždy při vstupu do lesa ohromnou radost. S labradorem na vodítku bylo pro něho pobíhání po lese mnohem složitější a Ulča alespoň poznala, jaké to je, když nás tahá. Že by nový výcvikový prostředek?… Brzy dorazíte pod vrchol skály a zbývají už jenom závěrečné schody na vyhlídku. My jsme tady naše psy nechali raději čekat, protože schody jsou dost příkré a pro ně je stejně lepší zábavou tahání se o klacky a vzájemné okusování než kochání se výhledy do kraje. Ale určitě může-

27.4.10 17:16


Po zdolání prvního vrcholu pokračujeme dále po červené stezce až k odbočce na další vyhlídkové místo, Vilemíninu stěnu. Sem musíte trošku sejít z hlavní trasy, ale zase se tu nemusí stoupat až na vrcholky skal a výhled na Mariinu skálu a další skalní vrcholy a údolí v okolí Jetřichovic opravdu stojí za to. Nám se při výletě maličko pokazilo počasí, a tak se z malebných vyhlídek staly spíše „větrné výšiny“, ale vítr zase odvál zástupy turistů, a my jsme měli vyhlídky skoro sami pro sebe.

turistickou značku a pokračujeme k poslední skalní vyhlídce, Rudolfovu kamenu. Značka vás zavádí až pod vrchol a tady čeká nejnáročnější a nejdivočejší výstup, za mokra opravdu opatrně... dobré boty s sebou a jde to…

A ten úžasný pocit na vrcholu! Vrcholy a vyhlídky máme za sebou, a tak by měl přijít zasloužený oběd. Ten si dopřáváme v historických chatách Na Tokáni. Nejprve jsme se museli od Rudolfova kamene vrátit kousek zpět na rozcestí červené a žluté turistické

>>>

FOTO: DiPa&Ulli

te své čtyřnohé přátele na vrchol třeba vynést, pokud máte pejska trochu kapesnější velikosti...

Vracíme se na červenou květen/červen 2010 | DOGS magazín [ 89 ]

DM_86-91_vylety_s_ulli.indd 89

27.4.10 17:17


VÝLETY DOGS

značky a potom už jdeme cestou po žluté až k dřevěným chatám postaveným uprostřed dnes už zrušené obory. Věřím, že tady na nějaké dobré jídlo narazíte. Možností je zde více, a i když v době naší návštěvy na většině objektů svítil velký nápis „Na prodej“, dostalo se nám hned

v první turistické chatě příjemného posezení a odpočinku u kamen a dobrého jídla. Psi nebyli žádnou překážkou, spíše naopak. Obsluha měla větší problém s povykujícími německými turisty než s naší už trochu unavenou psí smečkou. Jsme posíleni dobrým obědem a čeká nás už jen příjemná cestazpět

do Jetřichovic. Nejprve se kousek vracíme zpět po žluté a modré turistické značce. Modrá se pak odděluje a my po ní pokračujeme až k rozcestí Pod Suchým vrchem, kde opět „přestupujeme“ na žlutou značku, která nás lehkou cestou krásným údolím mezi skalními stěnami a pod zbytky skalního hradu Falkenštejn dovádí zpět do Jetřichovic. A jako malou odměnu za vynaloženou energii doporučujeme výborný zmrzlinový pohár nebo ovocné knedlíky a palačinky v penzionu Švýcarský dvůr. Myslím, že jsme si je zasloužili… [쮿]

[ 90 ] DOGS magazín | květen/červen 2010

DM_86-91_vylety_s_ulli.indd 90

27.4.10 17:17


Jetřichovice a jak se tam dostat Jetřichovice jsou turistickým centrem Národního parku České Švýcarsko. Pro sportovní vyžití se zde nabízí bezpočet turistických kých ýccchh ých i cyklistických stezek. V obci je množství penzionů a řada možností ností ostíí i na vícedenní výlety. Autem: po dálnici D8 do Ústí n./L., dále pak do Děčína, a, zde z směrem na Liberec a v Ludvíkovicích odbočit na Jetřichovice, vzdálenost álenost enost z Prahy 125 km, délka cesty 1 h 55 min Vlakem: pravidelný rychlíkový spoj Praha – Děčín, dále autobusem use Autobusem: pravidelná linka Praha – Děčín a dále spoj Děčín čín – Jetřichovice

Objevování krás v okolí Jetřichovic začalo ve druhé polovině minulého století. Mariina skála a vyhlídka s altánem se stala jedním ze symbolů Českého Švýcarska. Původně sloužila jako požární pozorovatelna, turisticky byla zpřístupněna v roce 1856 knížetem Ferdinandem Kinským. Na jejím vrcholku byl roku 1856 postaven jednoduchý útulek dostupný 240 schody, který byl posléze přestavěn až do podoby dřevěného altánu. V roce 2005 Mariina vyhlídka nedbalostí turistů shořela. Nová obdoba oblíbeného výhledového altánku byla na skálu umístěna v roce 2006. Vilemínina stěna je další z krásných skalních vyhlídek. V polovině 19. století byl na jejím vrcholu postaven vyhlídkový altán v podobě poustevny, který však časem zchátral. Dnes na jeho místě stojí nově vybudovaná vyhlídková plošina se zábradlím. Rudolfův kámen je vyhlídka, která byla postavena stejně jako Mariina a Vilemína vyhlídka rodem Kinských v 1. polovině 19. století. Tokáň jsou historické chaty, kde za starých časů stávala útulna panských myslivců. Kolem roku 1855 tu byl vybudován lovecký zámeček, který padl za oběť požáru v roce 1905. Dnešní budovy v alpském stylu nechal vystavět kníže Kinský.

FOTO: DiPa&Ulli

Trocha historie

květen/červen 2010 | DOGS magazín [ 91 ]

DM_86-91_vylety_s_ulli.indd 91

27.4.10 17:18

DM_86-91_vylety_s_ulli  

a skalní vyhlídky Českého Švýcarska VÝLETY DOGS >>> [ 86 ] DOGS magazín | květen/červen 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you