Page 1

VIP

Ajša ša , a Tonička Elsa, Noranh ké ké m nějak k ům šim pejsk aši li

„No o Vá Váno occe saamo řejm mě sla lavvííme… … Jelik 8 leet, a je to prrávozřře iko ož jee Aj Ajš e u ž ný člen n našíí rodin kažždýý u nás, i ona pllatn n y, taak jako y, do o sta a n ne e dá á re k. Te nelliš n see pom li í od d mých malu už h dá ků k ů. Tím jaak stáárnu, jídlo a pití. A taak j rk , do ostáv ávvám m h la lavn v ně sm m e n a t om m stejjn ně. Na Ště přii lep pšííme věttší porrcí těd drýý den jí jí jídla.““ Josef Carda

me ný. Moh to tajn ř prav ujeem „ Jeesttli při neemůžu říctt. Ječíst. I když, oni m á vá o to , í ní n e p pe ap ře přeekvv pise p sop anou mě dostan iž ve vašem ča tou. Samozřejjm b si to totiiž by č e n c ta li o s o os m do u u o o bo n o s l e d n í do k . A le jeedn adost. po p u, asi oušška laččku r ž už ž d du v u av tu r u o op k ko i a j ja ěl n ně e r é ho m aurraacci ní dáreek, ze kteem ve s eciiáln sp v Vídni v ressttačen el ž nž a ná kolena. m s i e l li pe y b by á me To jsm jí v yhláššen a rozsyypaally. aj l ě dě e de k , s u au h ova oslo hweizeerrh Sch í ho níh osti, kterréé se d ale nic zvvláášttn ko m jim ivezlii jsme jim adššen k P iv Př a i in vá J . í n ánová pá ěp tě t Š na a i ra n á an B s js e p i l y To byl “ .“ e. m j je u v a ipr přiip nep

Róza „N Naše fe fen ka Róza ( Jack Ru Russsel l Terrrie ierr) sllaví Vánoce s náámi, s maminčinou jeezev evvčicí Terinou a našíí ko Te očkou Marií. Dostávají pam m lsk y.““ B á r a Hr z á n o v á

á me imi jsm M ni loni neřeššilli. Mk jdeme me to an sm „Jééžišš, mysllím, že e večeři a pa

ál, a siice že si dáme,, jestli neu me t ál díím uvid jjen jeeden riitu kám kouk mi a ko s Mim u k o ni kdy z á h c o tožee ho r st e ř př na p a a, š í íšk ež J i m kam kovičk kem dárk y.““ letět nad Hodk pod stromečk up o náávratu me po an Potměěššil JJa dííme, mám d n vid ne

Basty a Bruno „Vááno oce u náss sllavíímee se všemii zvíířa řatt y, tzn. s oběma hafan ny a s naaším kocou urem m. Všiichni dosstáávaají dáreek. Věětšin nou na něě myysllí mo ojee dcera Pep pča, kterrá jim ku upu uje tak kové ty psíí pam m lsk y, obččas i nějako ou hrračk k u. Naa Štěd drý de den n jssou s námi dom ma. Máme ve zvv yku u zpívvat ko oled dy, ale zatím se k nám m nik kdy nep přiidalli…“ Svěětla ana Nálepková

Kuba

„Protožee jezzdííme na Váno nocce na hor y, tráví Kubaa Štěědrýý deen u babičk y. Od nás dosstáává nějakou nerozkousattellnou hračk k u a m i sk u s e šu un kou a k uřeeteem. Jesttli něco dostane od Ježííška,, to o nevvím m. Zattím m jssem ho nevid dělla,, žee by psaal nějjaké přání.“ Klára ra Polllertová

[ 6 ] prosinec prrro ppro osinec sin sin i ecc 20 2011 11 1

DM0811_06-07_VIP.indd 6

1.12.11 15:54


Pafík a Pipo „V naašíí rodin ně jssou Vánoce sváátk tkyy k řesťanské ké, nik kolivv psí.““ Vero ron nik ka Žilková

Garp

uhou óu óóó a těššíí. Jdee see na dló den reetrieeveer) see od ráánám a zdobit strrom ro p pro y ky m „Gaarp (Gold k dne o lessa naděělovvat srnk do ku d Odpoledn ocházk o bavví. Od pro o to ho ně d ho , a im z c o mo í en n ž y yž ě n kdy sn e e ž ř k p a o ta , c y , ky m č ím áč ptáč p domaa a upřímněě neev Bibii, což jee me na mši, to je Garp it v a c odím ch ba a za aží n sn ak j le p a . sk le m se mojee maamin ka něě em sttěhujeeme dáárk y ze sk děláá. Potom p ek č e m o ok u složiitějšší a my s Garp r tr s d ro i e ž o r k od ro oto r m, pr hujeeme i strom ně r ych lá dn aj me si na Ježžíška. Stěh o h Hraaje e c ac itu s á cel e je m em m páád k, a tím í ek bi, n ka s Bib u náás nossí Jeežžíš orazí moje mamin ko ečně do kon d ý r ok ž a k y ky ně bizaardníí. Pak ko c tic k ak a mírn r pr á má e j h. On bošší v dárcích íč k ů . m r á p a k ák š y a s Garrpeem pak hrab ly p , t dobrot n kyy, spousta u šu d o t ost e k b á e k s lk e m ve : em l é o n j ko í ste oust u věcc mž spo mž ozbaalujje a páttráá, čím a večeře e m ně rád ro í aví r d H ozn Hr zd š spí y ry kap k ože nejíímee maaso, tak ou svvé ourá. Proto zbo nde. Garp veččeřří větššinsvadbová ostší než jin m pádeem pro e N ás tím a r ár B je u náás přeežere.“ dárrk y,, a tak see přříšerrněě

Arnold „Arrno oldík k s nám mi Ván nocee oslavví, tak k jako o kaaždýý ro ok. Je s náámi doma a aktiivn ně see ceeléh ho dn ne účaasttní. A dárk k y mu „Ježžíššek“ urččitěě přineese: hračk k y na blbn nutíí a paam lsk y. y. Ty si v yččmu uchá a rozzballí sáám.. K jídllu mu u na přillepšeeno ou uvařím kuřřeccí prsa, ať se k luk k po oměje.““ Václa av Noi Noid Bárta a

Hůlka

„Naše fen ka Hů Hůlk ka má Ván ánoce ce celý lý rok, k, tak že že t y v prosin ci jsou pr pro ni r utiina.. Sttačí v yt inci táh hnout piško kot nebo něk kam v yj yjett naa ko olee a Ván ánoce jsou tu!! Samozřejm js m Hů ů l ka do ostááv ává dárk y, sama si ě, že H pro o ně chodí pod stro omeček. Naajd de ten sv ůj ůj mezi osttatn atním mi a paak k l í. Vánočn ční papír trháá s velsi ho rozbalí l ko ou ve ve ou. Většinou Vě u dosttáv lyššák y rrvvou , vě větší než je ona sama. Jeá ply en c u jí odepřen no, dostávvá jeen gr k roví je jí an nule své osvědčeen né značky k y.““ Viktor Lim im r

Ben „P Pravidelně jeezdíme o V ánocích ch naa hor y, a Ben bývá ý v vžždyy u naší mamin k y. Dárrek sam moz ozřřejjm jmě dostaane, t y příšerrněě sm mrrad dla lavé vé a na poh le led nevábnéé su suššen né uši.“ Ilon na Svobodová vá

prosinec 2011 [ 7 ]

DM0811_06-07_VIP.indd 7

1.12.11 15:55

DM0811_06-07_VIP.indd  

B B B B a a a s s s t t y y y a a a a B B B B r r r r u u u u n n o o nenvvviddídímmee,, mmmámmmme poooo náá p nevvviddíí ,, JJaannnn PPPooP...