Page 1

VIP

cé přřed párr lleety Beyá zzpopěn k a se čka . vačk í paničk

m nám ná psí Zn Z povědn nezodp u Munchie zachovala jakotii leeto za tz h ih h s sh ou ům nccům hdy pě ě st n a n aměs Svoji tehd Sv za i t st r s d r chalaa na staaro o c e R ponecch a ia b bi otižž po m tot nosti Colum tříd č e le o p s sp i í l c a a d v í á r s hr naah n i o ni k u. Ti se v péč na procházk y York v New Yo si ji li a r b , l li ůl ži li p a naži sna k ro éměř ro tém mů. Všiicchni sejjeejíí ndy dom kend í n án v áv r neebo i na ví ke n hr ůli nah lerovat k vů é ho ole i la ssvvéh tiila oncé to Beeyyo B , že takto opus . Za ssvvé o to e le a , y vé k s e d é n ln ovvéé e no n ite p ho c o neepoc visstt y aktivi pssa pro ně byloritiizováána tak p ké ak la kr chovvání byla t.. za práva z vířa za

Brigitte Nielsen

Dánská ká modell ka,, here čka, zpěvaččka (19 hrálaa ve fi lm 63), kt která mu Ro rá ocky k y I V a Red Son njaa, v yp nádhern pad adá ssttále ně. Bývvaláá man n ž elk a Sylveestterra Stalllo v yšla v Los A nggelee ne si si s na procházk k u s sv ými psy: pěttileetým Jac y: Ja k Russell teerriére sv rem JJo okere a 2,5 re m 5lett ým k říženccem jm mén nem T ne To ootsie. e.

Adam Sandlerr

Pop pulárn ní herrec měl mě kd kdysi buld dokaa jm m é ne m Meattballl (vvoln ně přřelo oženo Karb banááteek :-))). Na sv sv ýc ých intternetov ých h sttráán kách zaznam amenall cellý pr ůběh jeh ho živvota. Když v ro oce 20 004 ve věěku u 5 le t zem mřel, usp pořřádal ve svém dom mě naa jeeho počest vzp pomín kovo ou boh hosslužbu u pro o vícce jak 100 0 lid dí.. Ho ostté dostali triičk ka s portrrétem m Meeattball la a dort ozd dobený vell k ým m obrrázkem zk m jeh ho h lavv y. San ndler máá nyní dalšíí ho bu uldo oka, kteréému řík ká Mattzobal all (kn ned dlííček do o po oléévk k y v žiidovsské k ucchyn ni :-)) -)).

www.adamsandler.com

[ 6 ] říjen 2011

DM0611_06-07_VIP.indd 6

27.9.11 14:21


rd rawfo Cinduyje slC k a se elk od rm e pe u lavvná su

ním k Naa sním N dgett. Orgganizace svv ými psy Sugar a Wid ue, kteerá se scu e R l a m i n A ovve An ch L o uch Mu M la uzi,, dala ou v no m ů tů a ř í věnujee pomocii zvv dy nou Cindy epssan od p u d u ou b í sí p y b ž a ra d o do d Shields, oke Sh oo r Br ( eli t át ř p přá i m jím e j a d r w fo Craw ng with the upe a Maks z Daanccin Joaanna K ru ži l k se draži me do íše p sp i č Staars). Psí bouda, . y Bay ukci e naa internettové au n

David Borean az Bo

orean anaz o sobě říí káá, ž hereeckou ou kar ariééru vděěčí svve za svou ému psu jmén jm su nem m Beertha Blu ue. Při je procházce se jedn dné né psem m v pa rk u si ho toti všim l „loveec ta tiž len ntů“ v teeleevizním dl mu ro roli ím serriálu Buff a nabíd li fy , upírr ů. V so př ř e m ožittel ka ož oučasnosti je zn ou ka ám mý přředevším dí kyy serriálu dí u Sb běěrattelé lé kostí.

Irina Shayk

Modelk ka Irin na Shaayk k jee ru uskéé nárrod dnosti, ale trvvalle žije v New w York u. Na procchá házzku u si v yšla la se sv ým neposlluššnýým lab brado orem m Caeesaarem. Iriina říí ká, žee ho pojm meno ovalaa po o Ju uliu u Caesarovi, a že byl otcem m jed dno oho ho ze psů ů, ktterr ý hrál titu tulní rolli ve fillmu Marlley a já.

nna dné, vžždy musítee mysleetet na ssvvou Madro ou není snad ito

Býtt ceeleeb ké svvé bot y. ně často jak níí stejn i agee, měnit svvá t vrzzen im u je vááš domov. o ebo s i am s t ý b e t de můžet o, kd dí dinéé místo Jed naa z málla vid d jed o k jak á n o k mož a la ala t s o d o Maalá čivvava Chiquitaa takdo M n v á d ed N je. aká dooprravdy vou, jaak ro, či uro e 0 0 00 0 Madonnu takovvo 5 ě t o no d s diamaanty v ho o svéé paniččkyy obojeek romateerapiii. Když byl od a Madonnina y b o ar ní oleejíččk y pro iááln speeciá ojjii Chiquit u o svvo nna pro de mallá, museela Mado h la mallou ourdes d eraa Lo dc Lourdes snést u ože nemo oto yc iatrra, pro va l a moutt psych jm licce mi lova najm e ve u itu u des však Chiq urd rlivvá. Lou t s o v iv l n nl e š šen a byylaa veelicce žárrl áš n ních. Nesn i h prvn ic o z jejic dno o jed něě. k yn a sllovo pes bylo z nich vell ké příttelk u o s j s nes d a a l e ize m z ě n up posstu

Giovanni Ribisi

A merický kýý herec Giovanni R ib bissi známý z fi fi lmů Zachraňte vojíína Ryana,, Veřejní nepřáteeléé či Avatar si v yrazill v Malibu na procházk u se sv ými dvěma buldočk y.

DM0611_06-07_VIP.indd 7

Kelly Minka Am

eric ická h sk ko o--ffrancouzskerečka irsk éh ho V přip pravovaném původu. r aku televizzní ho emak seeri riál álu Charli lieh eho an ndí lc lci připojí ke ke stáávajícímse u obsaze zení.í Na sní mku venčí čí svéého hafa fa n a Chew ew yho v ulic icíc ích New w York rk u .

27.9.11 14:21

DM0611_06-07_VIP.indd  

ee nnnnn eeyyyyyyooooonnnnccccéééé BBBBBeeeeyyyyyyooooonnnnccccééééé BBeee BBBBBB ZZZaaaa ssssvvévévéééé cchhhovvváánnníí bbbyyllala krrrrit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you