Page 1

VIP DOGS

ico o R ic uertto Pu P

omoe- s SelčekánheareččkG xiccko m a ex

ad i t Mlad du se snažží bý původu itaalského pů ní.. atn st o o r pr p m e r re o m dobr ým vz či la k ráátk do t ý fi lm Nedávno nato živvotě psů – ů ě š e né m ico. utěš neeut o R ic on ijícícch v Puertt odívali p bezdomovců žiy lid e s y hn di, aby de se vá vššecch z ý vá Vyzý kd ySpace,, k y MyS k n á rá t s í e ej j a n obeem i oni ůso pů z m ý k a j , í d ě oz v do d omocii. mohou po e.com/ ub ht tpp://ww w.youtBZ5sv4 watch?v=0u3zs

ida Gregory John NormFalororn

Los A ngeless

Diane Keato on

Au ustraalský k ý professio onálníí hráč go olfu u a podni kat atel el , kterr ý byl by v leeteech h 1980 0 a 19 990 go olfisstou čís í s Máá přezdívvku l lo o 1. u Velk k ý bíllý žralok neebo o něěkd dy pro tě Shark Sha k (blon nd vlaasyy, v yso ok ý, agreesivvní styyl v hrastě ní golf u)). Jeeho o dr uhou maanžeelk k la zná ná má a úsp pěššná ten nisttkaa Chris Evert. Naa snou byla ním m k u si užíívvá vá mořee see svv ým m lab brad dorrem naa Floridě. ě.

Oska karo ová heere ka b yla ve vel kém yl když zjiisti laa, ž čk šo oku e se jí pod dařillo přeejeet s u, hybridním m vozem v ým ým m j e j o vlastníh „Mám m Lex usse, jee to í ho ho psa. o velm m i tic ic jseem na př hé é o, vjížděla příjjezdovo ou cestu a Reedauto neslyšela… mě zřejm …“,, říká heerečk mě k a. se jí nic ne nesttalo, a mysl „JJsem šťasstn ná , že ná í m , ž že je taak tlu e je e t o proto, t l st á nemá žádná zr . Celou jssem ji prroh an něn ní. Děkuji zaa n hmatala, ní zázrak. Re Red//Červven ohu, je to to ná jee milýý reetrr i Bo si Diane vzaala ívr, kte terého la přřed ho d mno oha let y z útu ulk k u. u. ht

httpp://w ww w.youtube.com/ watch?v=tM4 tM vy_ Zf7q8

Holllly wood Ho

e nem sbourhn Kelly sO p o miléh ejsska jmé oztom o ro vého Keelllyy vezee K áři nář in no Pomeraniian) k veeteer ním d (plemen SSid s e s by da á R . u d du ve Wesst Holl ly wood b Dogg Show nel Club účastni laa v ýstavv y Kenn zzú ů nů mpion k šamp ek m om t po e je d i S . u ru e te s n in m t ve Wess leečně se o p sp lly e Ke e s k a ta a , e, n e hoto plem toh ět . mnívajíí, že by moh l usp u dom kou ojíí matk vo ssvo

tp://w w w.yo watch?v=gVuvutube.com/ flVe_dE

s ex , lese Middle

A ng lie

ouerocicitltla e SeSeyymm Jan ováá s ro u o čka Jaane čk věězzd

New Y Yo ork or rk

Kristin Davis H

erečka znám ch h Here má z leččnostii psííc o točilla iálu lu la i fil fi lmů Sex ve měst e seriá n opět ve spo když áv d ed n ž y ě j e de s e , r ů a n in u t g a a Ja m u s v k ý dalm l m il i b p o s y m n a o prraav deln aut cká proh l lick lnou ou ang li mu pro au ídk u k veteeriináářii. id rek lam e Již 60 leetátom nue. K ris Kr isti tin o elrosee Aven p , y, s ly i v na Mel d z a u l la a k řížen ncee z ú k u, staala s p vou vo pojmenovvalla je M t ul ku hereečka v yrů ní see ujala d bí rívr y, nyn tr e r í l é í té t j a l e z s a e l ž a Sammy a říí ká o ummy mě ká , oček. Ř ík nicch, h , že elýcch ko n e m a divvočel jí nacc vičenéé žáád zzd dné né tri ky ávisllost. k y, a jich nezááv l e p jejjic r o j íd dllo jso d ou t y to ffeen com/ nk ky ht tp://fliiby. fc16kn01p.html o cho ottné ud děllatt cokoliv iv. file/3553 50/i New York

Aub breey O‘Day

„Na baar vení psů ů neviidím nic šp pattnéh ho“, ří ká o své zvvlášštn ní zálliběě „Měěním m její vzhleed prro r ůzn né pří leežitost st i a pou užívvám příro odní barvivvo, scchvválen né vetterináři. ři. Giinggerr je ráádaa střřed dem m pozo ornostti, mo ojee barr vení jíí v ůbec neevadí..Možná se vám m to o zdá divnéé, ale po odívvejtte se na lidi co nosíí naa h lavěě i na soběě, pak k měě krrittizu ujtee“, dodává vá .

.

[ 20 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_20_VIP.indd 20

22.4.11 16:34

DM0311_20_VIP  

/červen 2011 n n n n n n n n n n oopppěětt vvvee ssppooolleččččnonoossstiippsících S S S S Keeel Siddd vve W zúúzčč vve ttohh ssvoo H K K K...