Page 1

infoSint-Gillis

51

HET TEAM OPENBARE NETHEID IN DE KIJKER NIEUWE FRANSTALIGE MIDDELBARE SCHOOL IN SEPTEMBER 2017 (p.20) Trimestrieel informatieblad van de Gemeente Sint-Gillis


#2 infoSint-Gillis

Volg ons op het internet en de sociale netwerken

INHOUD Do s sier Het team Openbare netheid in de kijker . . . . . 4

L ok ale le v en 800-jarige bestaan – Aan allen van harte bedankt! . 14

www.stgillis.irisnet.be

Nieuwe Franstalige middelbare school in september 2017: Het Lycée Intégral Roger Lallemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Voortaan kunnen bepaalde administratieve documenten gratis worden verkregen . . . . . . . . . . 22 De dienst Stedenbouw van Sint-Gillis ontwikkelt een nieuwe aanpak . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Duur z ame ont w ik keling Sint-Gillis krijgt de titel van FairTradeGemeente! . . 24 Fietstrommels – nieuwe contactgegevens: Cycloparking . . . . . . . . . . . . . . . 25

www.facebook.com/ communesaintgilles

Ge s chiedenis Bezoek aan de begraafplaats van Sint-Gillis . . . . . . 26

In ‘t ko r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 sintgillis | @sint_gillis Info Sint-Gillis – Het Gemeenteblad Verantwoordelijke uitgever: Charles Picqué,

Democr atis che uit dr uk k ing . . . . . . 30 Het College van Burgemeester en Schepenen 2 012-2 018 . . . . . . . . . 34

Van Meenenplein 39, 1060 Brussel Coördinatie: Hélène Philippart Kabinet van de Burgemeester Tel.: 02/536.03.84 – Fax: 02/536.02.02 E-mail: contact.1060@stgilles.irisnet.be Maquetteontwerp: Kaligram

De nodige c ont act en met de administr atie . . . . . . . . . . . . . . 35


#3 infoSint-Gillis

EDITO

HET TEAM OPENBARE NETHEID IN DE KIJKER ® Ie der ja ar opnieuw he et Sint-Gillis ongeveer 6 000 nieuwe inwoners welkom. Het is dan ook niet onbelangrijk om geregeld de regels wat betreft netheid in herinnering te brengen. Op de volgende pagina’s lees je dat er heel wat middelen worden ingezet om de openbare ruimte schoon te houden. Ruim 100 medewerkers doorkruisen dag in dag uit de straten en lanen om ze schoon te maken. De laatste jaren konden we extra medewerkers aantrekken en nieuw materiaal aankopen dankzij onder meer de financiële steun van het Gewest. Diverse inwoners wisten me te vertellen dat ze een merkbaar verschil zagen met de vorige jaren. Op onze lauweren rusten kunnen we echter niet! De huidige situatie is nog verre van ideaal. Het beheer van de openbare netheid is een verhaal dat steeds opnieuw van vooraf aan begint: nauwelijks is een straat of laan schoon en je kunt al herbeginnen. Wie de regels niet naleeft, moet Openbare weten dat dergelijk netheid gedrag een kostprijs heeft die op betekent de gehele bevolde anderen king wordt verhaald.

respecteren

Wat we uitgeven aan openbare netheid kunnen we niet besteden aan andere beleidsopties zoals het creëren van extra plaatsen in crèches, extra openbare huisvesting of nog, extra sport- en cultuurinfrastructuur. Het is echter ook een kwestie van respect. Respect voor de medewerkers van de dienst openbare netheid die iedere dag opnieuw het vuil van de anderen moeten ruimen, maar ook respect ten opzichte van de buren die telkens weer worden geconfronteerd met dergelijk storend gedrag.

De beste maatregel is en blijft preventie. Reden ook waarom we in dit nummer van ons gemeentelijk informatieblad inzoomen op openbare netheid. Er worden immers tal van gratis diensten aan de inwoners aangereikt om hen het leven makkelijker te maken. Zo is er de gratis ophaaldienst voor grof huisvuil of nog, de nieuwe dienst die het mogelijk maakt voor wie op reis gaat om zijn vuilniszakken buiten te zetten op de dag dat hem dat het best uitkomt (de gemeentediensten halen de zakken dan op).

In Sint-Gillis blijven daders van inbreuken op de openbare netheid niet ongestraft. Heel wat burgers hebben er geen idee van dat ieder jaar ongeveer 1 500 administratieve boetes door de daartoe gemachtigde ambtenaren worden uitgeschreven. De klopjacht op overlast heeft eveneens een prijskaartje voor de gemeenschap; vooral wanneer daders op heterdaad moeten worden betrapt waarbij niet zelden de politie moet worden ingezet, die toch wel andere, belangrijker taken heeft.

Tot slot nog even aanstippen dat vanaf 2 januari de ophaaluren van Net Brussel zijn gewijzigd. Voortaan kun je opnieuw iedere week je gele en blauwe zakken kwijt. Die aanpassing lijkt me een goede zaak. Inzonderheid voor wie klein behuisd is. En uiteraard wil ik jullie en jullie naasten langs deze weg een schitterend 2017 wensen.

Charles Picqué Burgemeester


#4 infoSint-Gillis

HET TEAM OPENBARE NETHEID IN DE KIJKER Openbare netheid is een belangrijke zorg voor zowel de burger als de overheid en dan vooral in stedelijke omgevingen. Sint-Gillis produceert als een van de dichtstbevolkte en dichtstbebouwde gemeenten van België een aanzienlijke hoeveelheid afval. Omdat niet iedereen de voorschriften op het gebied van ophalen en correcte manier van zich ontdoen van afval naleeft, is het aangewezen om geregeld de geldende regels ter zake in herinnering te brengen. Om de openbare netheid in de gemeente naar een hoger niveau te tillen heeft het College van Burgemeester en Schepenen enerzijds extra geïnvesteerd in personeel en materieel en anderzijds het aanbod diensten aan de bevolking sterk opgevoerd (gratis verwijderen van graffiti, ophalen van grof huisvuil, ophalen van het huishoudelijk afval bij een langere afwezigheid,…). In dit dossier vind je alle nuttige informatie over de verschillende beschikbare voorzieningen (bewustwordingscampagnes, diensten aan de inwoners van Sint-Gillis, beteugelingsacties,…).


#5 infoSint-Gillis

DOSSIER

Clean Up Day actie

Diensten aan de bevolking Het team Openbare netheid 99 medewerkers zijn alle dagen, inclusief tijdens weekends en feestdagen, op de meest drukke plaatsen in de weer om de straten, lanen en pleinen van Sint-Gillis schoon te houden. De medewerkers van de dienst openbare netheid krijgen voortaan een bepaalde wijk toegewezen. Daardoor kunnen ze, onder meer dankzij een betere kennis van het terrein, ‘gevoelige’ plekken makkelijker identificeren en problemen dus sneller oplossen. Drie teams zijn dan weer voltijds aan de slag om graffiti van gevels te verwijderen.

De dienst Openbare Netheid beschikt dan ook over het nodige professionele materieel om zijn opdracht te vervullen:

›› 16 voertuigen ›› 2 “Glutton” afvalzuigers ›› 1 mechanische veegmachine ›› 420 stadsvuilnisbakken ›› zakjesverdelers voor hondenpoep in de buurt van de 16 hondentoiletten

›› mobiele vuilnisbakken voor rommelmarkten

›› mobiele urinoirs voor evenementen

De gemeenten Ruim 100 Sint-Gillis en Vorst werken ook samen medewerkers om de straten te houden de veg e n d i e ove r beide gemeenten gemeente lopen. De betrokdag in dag uit ken wegen werden tussen beide schoon gemeente verdeeld zodat de ene gemeente deze en de andere gemeente de andere straat veegt. Zo neemt de dienst Openbare Netheid van de gemeente Sint-Gillis het vegen van de Villalaan en de Kemmelberglaan (+ de rotonde), inclusief dus de delen op het grondgebied van Vorst, voor zijn rekening.


#6 infoSint-Gillis

Gratis ophaling van grof huisvuil

Gratis diensten om Sint-Gillis schoon te houden

De jacht op graffiti op gebouwen binnen de gemeente gaat continu door; vooral ook dankzij het lokaliseren van de graffiti door de stadsstewards. Het verwijderen van de graffiti gebeurt op verzoek van de eigenaar van het gebouw of spontaan door een van onze drie interventieteams.

Sinds begin 2016 werden (per 1 november) niet minder dan 1 173 gevels schoongemaakt Schoonmaken gevels 1 800 1 600

Ophalen van grof vuil 2 400

1 653 1 520

1 400

2 257

2 270

2 100 1 173

1 200 1 000 800 600 400

1 800

1 584

1 500 1 200 900 600 300

200 0

en werd er tegemoetgekomen aan 1 584 aanvragen voor het ophalen van grof huisvuil. Ter herinnering: Sints-Gillis was een van de eerste gemeenten om die dienst al in 2001 aan haar inwoners aan te reiken.

Aantal ophalingen

Ophalen van grof huisvuil en verwijderen van graffiti

De dienst Openbare Netheid biedt de inwoners van Sint-Gillis tevens de mogelijkheid om hun grof huisvuil te laten ophalen.

Aantal behandelingen

De strijd tegen inbreuken op de openbare netheid houdt ook in dat je naar de burger stapt om hem bewust te maken van het probleem en hem extra diensten aanreikt om er paal en perk aan te stellen. Vandaar dat het College de burger diverse gratis diensten ter beschikking wil stellen.

0 2014 2015

2016 (1e nov.)

2014 2015

2016 (1e nov.)


#7 infoSint-Gillis

DOSSIER

Nieuwe dienst: word niet langer bestraft omdat je afwezig bent! Je gaat op reis, maar je afreisdatum valt niet samen met een ophaaldag voor huishoudelijk afval. Geen probleem! Om je van je afval te ontdoen zonder het risico te lopen om een GAS-boete aangesmeerd te krijgen omdat je de vuilniszak aan de deur zette buiten de daartoe voorziene uren en dagen, biedt de gemeente je voortaan de mogelijkheid om je zakken te laten ophalen net voor je op reis vertrekt. Die nieuwe service, waar je tot twee keer per jaar een beroep op kunt doen, is eveneens volledig gratis!

Hoe kun je gebruik maken van die gratis service? Niets zo eenvoudig. Om grof huisvuil of huishoudelijk afval voor je vertrek te laten ophalen of om graffiti te laten verwijderen, neem je contact op met de dienst Openbare Netheid op het (gratis) groene nummer 0800/97.613 of via het e-mailadres proprete.1060@stgilles.irisnet.be.

Bewustwordings- en onderhoudscampagnes Om de bewustwordingscampagnes tot een goed einde te brengen doet de gemeente een beroep op de haar omgevende netwerken (het verenigingsleven, de scholen,…). Zo neemt de gemeente deel aan de Clean Up Day actie en de operatie “Nette wijken”. Bij de Clean Up Day actie, die wordt aangestuurd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met het Duurzame Wijkcontract “Bosnië” en de vzw CBVV, wordt de burger warm gemaakt om de openbare ruimte schoon te maken. De gelegenheid bij uitstek voor de inwoners en de gemeentescholen Uylenspiegel, J.J. Michel en Les 4 Saisons om samen met de gemeentelijke straatvegers de Verhaegenwijk af te struinen gewapend met zakken, veiligheidshandschoenen en vuilnisgrijpers. Dit jaar werd tijdens de Clean Up Day actie niet minder dan 170 kg zwerfvuil verzameld!

Bij de operatie “Nette wijken”, die voor het eerst in 2010 door het College in de steigers werd gezet, worden ieder jaar opnieuw de twaalf wijken van de gemeente, die in het kader van deze actie werden afgebakend, haarfijn uitgekamd (de kaart met de opsplitsing vind je op onze website: www.stgillis.irisnet.be). Een maand lang werken de betrokken gemeentediensten (openbare netheid, openbare ruimte, gemeentelijke eigendommen, hygiëne, veiligheid en leefmilieu,…) nauw

samen binnen eenzelfde perimeter. De acties die het meest in het oog springen worden daarbij uitgerold over een week. Zo kunnen de inwoners bewust worden gemaakt van het belang van netheid en zorgt de zichtbare aanwezigheid van de overheid voor een ontradend effect. Ter verduidelijking: de andere wijken worden tijdens die campagne helemaal niet over het hoofd gezien. De dienst Openbare Netheid zet in die wijken immers haar normale activiteiten gewoon voort. Eerst en vooral sensibiliseren


#8 infoSint-Gillis

Dergelijke campagnes zijn enkel mogelijk dankzij de diverse vaststellingen die stewards en wijkantennes het hele jaar door opstellen rond problemen met betrekking tot het wegennet, de aanplantingen, het stadsmeubilair of nog, de netheid. Van 1 januari tot 31 oktober 2016 konden volgende resultaten worden opgetekend voor de operatie “Nette wijken”:

›› van 347 gevels werd de graffiti verwijderd

Operatie “Nette wijken”

Operatie “Nette wijken” houdt in:

›› er werd 17 ton zwerfvuil verzameld door de straatvegers

›› in het kader van de GAS-boetes werden er 678 processen-verbaal opgesteld voor: wildparkeren (voertuig op de stoep, het zebrapad,…) niet-geoorloofde terrassen, niet-conforme etalages,…

›› schoonmaken van straatkolken, vervangen van defecte bewegwijzeringen en het aanbrengen van een

›› nieuwe verflaag, het wegwerken van gaten in het wegdek

›› er werd 3,5 ton sluikafval opgehaald

›› er werden 34 500 flyers rond de operatie “Nette wijken” verdeeld

Schoonmaken en repareren

500

3,85 t

4 510

3,5 t

492 3t

347

300 200

Aantal ton

3 400

2

1 100 0 2014 2015

0

2016 (1e nov.)

Proces verbaal « Nette wijken » 678

700

2014 2015

38 500

40 000 35 000

600

34 500

30 000

500 400 300

2016 (1e nov.)

Flyers Operatie « Nette wijken »

Aantal flyers

Wanneer de overtreders kunnen worden geïdentificeerd beteugelen de medewerkers van de dienst Openbare Netheid sluikstorters, graffitispuiters of inwoners die hun vuilniszakken buiten de ophaal­ uren buitenzetten. Tijdens die campagnes houden medewerkers van Net Brussel met de steun van de Politiezone Zuid een extra oogje in het zeil. Ook handelszaken worden gecontroleerd om na te gaan dat ze v­ oldoen aan de vereisten van de geldende regelgeving (contract voor het ophalen van afval, hygiëne, naleven van de regelgeving met betrekking tot de openingsuren,…)

Sluikstorten Operatie « Nette wijken »

600 Aantal behandelingen

Beteugelen

Schoonmaken gevels Operatie « Nette wijken »

Aantal processen-verbaal

Tijdens de campagne wordt een wijk immers niet alleen zichtbaar schoner gemaakt, maar worden ook losliggende plaveien vastgelegd, het stadsmeubilair gerepareerd en de aanplantingen onderhouden.

284

292

200

20 000

10 000

100 0

2014 2015

2016 (1e nov.)

0

2014 2015 2016 (1e nov.)


#9 infoSint-Gillis

DOSSIER

Repressieve acties Administratieve geldboeten Al te vaak nog worden de gemeentediensten, ondanks de vele bewustmakingscampagnes, geconfronteerd met overlast. Het College heeft dan ook beslist om tevens het geweer van schouder te veranderen met het accent op “beteugelen” en meer bepaald door het uitschrijven van meer administratieve geldboeten. In 2015 werden 1 461 administratieve geldboeten uitgeschreven voor inbreuken op de openbare netheid, tegen 937 in 2014. Bij hinderlijk gedrag, dat met een

geldboete tot 350 EUR kan worden bestraft, ging het onder meer om: sluikstorten en het buitenzetten van afvalzakken buiten de ophaaluren, het spugen en urineren op de openbare weg, graffitispuiten,… Ook in de komende jaren worden die inspanningen voortgezet. Bij het uitschrijven van een administratieve geldboete heeft de overtreder weliswaar nog steeds het recht om zich schriftelijk te verdedigen (in een brief of via e-mail) of, bij boetes van meer dan 70 EUR, gehoord te worden (al dan niet bijgestaan door een raadsman).

Gratis verwijderen van graffiti

Schoonmaken van de gewestwegen Het Agentschap Net Brussel (ANB) staat in voor de netheid van de gewestwegen. Conform een intern Brussels akkoord worden die bevoegdheden in de komende maanden naar de gemeenten overgeheveld. Intussen blijft het ANB bevoegd voor de netheid van volgende wegen:

›› Alsembergsesteenweg ›› Argonnestraat (tussen het Baraplein en de Fonsnylaan)

›› Baraplein ›› Bareel van Sint-Gillis ›› Ernest Blérotstraat ›› Marcel Broodthaersplein ›› Brugmannlaan ›› Charleroisesteenweg ›› Grondwetplein ›› Overdektestraat ›› Defacqzstraat ›› Julien Dillensplein ›› Ducpétiauxlaan

›› Europaplein ›› Fonsnylaan ›› Frankrijkstraat ›› Hollandstraat (stuk dat deel uitmaakt van het toekomstige Marcel Broodthaersplein) ›› Munthofstraat ›› Onderwijsstraat ›› Jamarlaan ›› Paul-Emile Jansonplein ›› Henri Jasparlaan ›› Louizalaan ›› Louizaplein ›› Parklaan

›› Pointcarélaan ›› Hallepoortlaan ›› Koningslaan ›› Paul-Henri Spaaklaan ›› Gulden-Vlieslaan ›› Théodore Verhaegenstraat ›› Veear tsenstraat (tussen de Tweestationsstraat en de Fonsnylaan) ›› Waterloosesteenweg (van de Bareel tot aan Ma Campagne) ›› Victor Hortaplein


#10 infoSint-Gillis

Verandering in de ophaling van de vuilniszakken

een keer opgehaald (telkens samen met het ophalen van de witte zakken)

›› de oranje en groene zakken een

www.arp-gan.be

n a a

ru

Roi a v. d u

keer opgehaald

yl

›› de gele en de blauwe zakken

sn

haald

n

›› de witte zakken twee keer opge-

Z

o

Sinds 2 januari jl. gelden er voor het ophalen van de vuilniszakken een aantal nieuwe regels. Elke week worden voortaan:

Het ophalen van afvalzakken ‘s nachts wordt geschrapt. Om te achterhalen wanneer de zakken in jouw straat worden opgehaald bel je naar 0800/98.181 of surf je naar de website van Net Brussel: www.arp-gan.be/nl/. Vergeet ook niet je huishoudelijk afval correct te sorteren in de reglementaire blauwe, gele en witte zakken die je in de handel vindt. Het is verboden om huishoudelijk afval in andere zakken zoals kleine plasticzakjes van bv. warenhuizen te deponeren. Wanneer het afval ‘s ochtends wordt opgehaald, zet je het de avond tevoren na 18.00 uur buiten of ten laatste de dag dat het wordt opgehaald voor 06.00 uur ‘s ochtends.

F

Gele en blauwe zakken worden opnieuw elke week opgehaald

e

T

h


#11 infoSint-Gillis

DOSSIER

Locatie glasbollen en hondentoiletten a v.

Glasbollen

de orte an a P a de l poortl le Hal

Hondentoiletten

Gare du Midi

y sn

d'O

r–

G

F e u n ve

r

oise oi – Char ler

ai nn Mo s

de C harle r

de

ch

.d e

Van n e Meen

chau

Pa

n aa

W

ru

at

er

lo

Emile Janson

o W

at

er

lo

se

a v.

St

ee

Duc

nw

eg

ia u pét

x

Ma campagne n

c

Morichar

Barrière

a v.

Duc

pét

ia u x

laa

u . d

r Pa

kl

ssée

t

ann

a

gm

ra

Dumont

Bru

st

Bareel

av

Stee

at tra fs ho nt Mu – es

n

el

e

ôt

g

l’H

e

de

a

e

rh

ru

e

Wa t e r l o s e S t e e n w e g

V

se S twg

.

berg

h

– A ls em

T

nweg

ch . de W at er lo o Parvis Voorplein

Bethleem Bethlehem

e rg

en

Loix

emb

eg

d ’A ls

ha

Dillens

ch.

er

s

Porte de Hal Hallepoort

a v.

a

Héros Helden

V

ie

n

h.

Vl

en

laa iza ou –L

o

n

To

n iso

d ul

ise ou .L av

Hal

Zuidstation

Gewestwegen

e

D

ef

ac

qz


#12 infoSint-Gillis

Waar naartoe met flessen? Flessen en andere glazen recipiënten moeten in de glasbollen worden gedeponeerd. Je vindt een kaart met de locatie van de verschillende glasbollen op onze website www.stgillis.irisnet.be of op de website van het Agentschap Net Brussel www.arp-gan. be/nl.

Hondenpoep Het is ten strengste verboden hondenpoep om het even waar in de openbare ruimte achter te laten. Hondenbaasjes hebben dus de keuze: ze kunnen de hondenpoep van de openbare ruimte verwijderen of hun viervoeter naar een van de 16 hondentoiletten die de gemeente rijk is, leiden. De kaart met de hondentoiletten vind je terug op onze website www.stgillis.irisnet.be. Om hondenbaasjes de mogelijkheid te bieden om de poep van hun huisdier te verwijderen werden aan de verschillende hondentoiletten zakjesverdelers voor hondenpoep geplaatst, evenals aan het Loixplein en in de Victor de Laveleye Tuin.

Tuinafval Het inzamelen van tuinafval gaat van deur tot deur. Daartoe zet je de groene zakken (verkrijgbaar in de winkel) aan de deur iets voor 13.00 uur op de dag dat het tuinafval wordt opgehaald. Meer weten? Surf naar www.arp-gan. be/nl, de website van Net Brussel.

Chemisch afval Je chemisch afval kun je kwijt in de “Proxi chimik” container die Net Brussel ter beschikking stelt. Je vindt “Proxy chimik” de 2e vrijdag van de maand, van 18.00 tot 18.45 uur, op de hoek van de Amerikaanse straat met de Charleroisesteenweg en de 4 e vrijdag van de maand, van 16.00 tot 16.45

uur, aan het Van Meenenplein. Je kunt je chemisch afval ook kwijt in een van de twee gewestelijke containerparken (in Vorst aan de Brits Tweedelegerlaan 676 en in Anderlecht aan de Humaniteits­ laan 124). Meer weten? Surf naar www.arp-gan.be/nl, de website van Net Brussel.


#13 infoSint-Gillis

DOSSIER

Help mee organisch afval sorteren 913 gezinnen uit Sint-Gillis nemen sinds oktober 2015 vrijwillig deel aan het inzamelen van organisch afval (oranje zakken). Vanaf januari 2017 worden die zakken een keer per week opgehaald zonder dat je je vooraf moet aanmelden.

Zo schenk je je afval een tweede leven. Organisch afval kan immers worden gebruik in een biomethaaninstallatie waar het afval wordt verwerkt tot compost, maar ook warmte opwekt en elektriciteit produceert. Surf naar www.arp-gan.be/nl

Het mobiele containerpark: ook in 2017 van de partij In 2016 maakten heel wat inwoners van Sint-Gillis gretig gebruik van het mobiele containerpark van Net Brussel. Bij die acties werd niet minder dan 90 ton afval ingezameld. Goed nieuws. Ook in 2017 komt het mobiele containerpark naar Sint-Gillis! Noteer alvast de data in je agenda:

›› Jou r da nst r aat (Ma rie Ja nsonplein): op

›› Loixplein: op 21/3/2017, 13/06/2017 en 26/09/2017 (locatie nog te bevestigen)

›› Montenegrostraat (tussen de Schietbaanstraat en de Bosniëstraat): op 22/03/2017, 14/06/2017 en 27/09/2017

›› Moricharplein (tussen de Retoricastraat en de Studentenstraat): op 23/03/2017, 15/06/2017 en 28/09/2017

20/3/2017, 12/06/2017 en 25/09/2017 (locatie nog te bevestigen)

Nuttige contacten inzake de openbare netheid. Hier kun je terecht met vragen, een afspraak maken,… Dienst Openbare Netheid Vorstsesteenweg 163 Groen nummer: 0800/97.613 E-mail: proprete.1060@stgilles.irisnet.be Website: www.stgillis.irisnet.be


#14 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN 800-JARIGE BESTAAN AAN ALLEN VAN HARTE BEDANKT!

Een jaar lang vierde Sint-Gillis het 800-jarige bestaan van de gemeente met tal van evenementen: animaties en concert aan het Voorplein, Optocht van de Waterdraagsters, Tentoonstelling “Sint-Gillis, 800 jaar… van dorp tot stad”, inhuldiging van de uitbreiding van het Hortamuseum, Kinderfeest, Halloween, tentoonstelling van fantastische postkaarten in het Centre d’Art Fantastique, eerbetoon aan Generaal Tabora, colloquium/tentoonstelling over de Groote Oorlog in Afrika, 125ste verjaardag van de JeanJacques Gailliard academie voor schone kunsten,… Op dinsdag 5 december hebben we dit bijzonder heugelijke jaar met de nodige luister afgesloten. Voor die gelegenheid werd een tent opgezet aan het Van Meenenplein met musici, soep en glühwein. Vervolgens werd tegen de gevel van het Stadhuis het fantastische klank- en lichtspel “aka BONOM” van Vincent Glowinski, geprojecteerd. Wij danken nogmaals de vele sympathisanten die samen met ons Sint-Gillis vierden.


#15 infoSint-Gillis

Festiviteiten aan het Sint-Gillisvoorplein van 17 december jl.

LOKAL E L EVEN


#16 infoSint-Gillis

Tentoonstelling: “Sint-Gillis, 800 jaar… van dorp tot stad” Concert aan het Van Meenenplein tijdens het afsluitingsfeest

Kinderfeest

Vernissage van de tentoonstelling Sint-Gillis, 800 jaar Tentoonstelling: “Congolezen aan het IJzerfront”

Kinderfeest


#17 infoSint-Gillis

Spektakeloptocht “De Waterdraagsters”

LOKAL E L EVEN


#18 infoSint-Gillis

Uitbreiding van het Hortamuseum

Halloweenvuurwerk aan het Moricharplein

Halloween in het Pauluspark

Eerbetoon aan Generaal Tabora


#19 infoSint-Gillis

LOKAL E L EVEN

Tentoonstelling: “Fantastische postkaarten” BONOM schouwspel

Parcours conté / Verhalenparcours


#20 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN IN SEPTEMBER 2017 OPENT EEN NIEUWE FRANSTALIGE GEMEENTESCHOOL VOOR A ­ LGEMEEN

SECUNDAIR ONDERWIJS DE DEUREN:

HET LYCÉE INTÉGRAL

ROGER LALLEMAND Het Lycée Intégral Roger Lallemand, naar de naam van de advocaat en minister van Staat die op 20 oktober jl. is overleden en op wiens initiatief onder meer de zwangerschapsonderbreking uit de strafrechtelijke sfeer werd gehaald, opent in september 2017 de deuren in de schoolgebouwen aan de Stenen-Kruisstraat. In deze aso-school met zes leergangen kunnen op termijn 650 leerlingen terecht. Het schoolproject onderschrijft een emanciperende en hedendaagse onderwijsmethode in het verlengde van het gemeentelijke basisonderwijs. Het schoolparcours binnen hun gemeente voortzetten, vormde voor het College een topprioriteit. Het openen ervan is dan ook het werk van meerdere jaren hard labeur om de opvangcapaciteit van de gemeentescholen te verhogen als ontwoord op de problemen inherent aan de demografische boom.

Een opdracht, meerdere waarden Het nieuwe lyceum wil aan alle leerlingen de smaak en de sleutels aanreiken die toegang verlenen tot kwalitatief onderwijs dat hen wapent voor het maken van de juiste keuzes voor hun latere leven en tegemoetkomt aan hun verwachtingen. Schepen Alain Hutchinson streeft er samen met zijn team naar om van Sint-Gillis een plek te maken waar jongeren leren om vrij te zijn: vrij van toegang tot het voortgezet onderwijs, vrij om verantwoorde levenskeuzes te maken, vrij om zelf te veranderen en de wereld te veranderen. Door uit te gaan van gemeenschappelijke waarden zoals verantwoordelijkheid, gelijkheid, innovatie en delen wil de gemeente een school bouwen die is verankerd in de hedendaagse wereld en haar maatschappij, waar leerkrachten en leerlingen geregeld contact hebben met de bedrijfswereld, het verenigingsleven en

de wetenschappelijke wereld. Een school waar diversiteit qua herkomst, cultuur en taal wordt gezien als een kans om te leren werken met de anderen die erg kunnen verschillen van jezelf.

Een hedendaagse pedagogie De motor achter dit project is een methodologie die intellectueel en manueel werken verzoent, bijdraagt tot individuele ontplooiing, opbouw van collectieve intelligentie, welwillendheid en veeleisendheid. Er wordt gebruik gemaakt van diverse leerwijzen: actieve methoden, projecten, creatieve en of manuele workshops, mentoraat, autonoom werken… De leerlingen wordt verantwoordelijkheidszin bijgebracht via het mee beheren van de school. Voor die principes werd de mosterd gehaald bij de vzw Les Pédagonautes die ter zake heel wat onderzoek verrichtte en ervaring opdeed op het terrein.


#21 infoSint-Gillis

Een school voor iedereen Door in te zetten op een gemengd publiek brengt deze middelbare school leerlingen samen die werkelijk zelf tekenen voor hun leerproces, waarbij er vanuit wordt gegaan dat eenieder tot intelligentie in zijn verschillende vormen in staat is. De leerkrachten hebben dan ook ogen en oren naar de verzuchtingen van de leerlingen zodat ze binnen een vertrouwensrelatie tot kennis kunnen komen. Samenwerking met de ouders en externe partners wordt er aangemoedigd en bevorderd.

Hoogwaardige begeleiding Vertrekkende van het principe dat leren een proces is van vallen en opstaan en dat we allemaal tot het beste in staat zijn, gebeurt de evaluatie permanent en vormend. Ze biedt de leerling de mogelijkheid om op constructieve wijze zichzelf te plaatsen op de leerlijn. Iedere leerling beschikt over een individueel leertraject dat door de leerkrachten wordt aangestuurd.

LOKAL E L EVEN

Om het leerproces op een geïndividualiseerde, globale wijze en in de tijd te kunnen aanpakken, worden er op geregelde tijdstippen monitoraten opgezet zodat de leerlingen nadenken over het verwezenlijken van hun doelstellingen. Een volwassen referentiepersoon helpt hen bij het organiseren van hun taken.

Een gemeenschappelijke polytechnische basis De middelbare school wordt een plek waar eenieder zijn intellectuele, psychosociale, creatieve, kunstzinnige en fysieke mogelijkheden kan ontdekken en tot ontwikkeling brengen. De school moet de nodige middelen aanreiken zodat ze zich de complexiteit van de maatschappij eigen kunnen maken, met respect van het schoolprogramma van de Federatie Wallonië-Brussel. De traditionele vakken worden aangewend om probleemoplossend te denken: nieuwe studierichtingen worden aangevat (economie, recht, psychologie, sociologie,…),

Opening Vanaf volgend schooljaar openen vier klassen voor het 1ste gemeenschappelijke en een klas voor het 1ste gedif ferentieerde. De inschrijvingsprocedure voor het 1ste jaar volgt de regels van het Inschrijvingsdecreet van het Franstalig onderwijs. Ouders van kinderen in het 6de leerjaar van een gemeenteschool ontvangen begin februari een uniek inschrijvingsformulier. De inschrijvingsperiode loopt van 6 tot 24 maart 2017.

en interdisciplinaire aanpak wordt bevorderd (lessen door meerdere leerkrachten samen voorbereid). Het leerproces is opgebouwd rond drie hoofdpijlers: Taal (moderne talen, formele taal, lichamelijke expressie, beelden kunsten,…), wetenschap en techniek (wiskunde, biologie, informatica, technologie,…) en humane wetenschappen (geschiedenis, aardrijkskunde, economie, filosofie, psychologie,…). In de 1ste graad ligt de klemtoon op monitoraat en methode. Samen met het aanleren van de basiskennis, worden met het uitvoeren van manuele en creatieve taken diverse intellectuele vaardigheden ontwikkeld via ateliers en opvoeding door middel van technologie. In de 2de en 3de graad zijn de opties gemeenschappelijk voor alle leerlingen en bieden ze een algemene polytechnische opleiding (de drie pijlers) met aanvullende artistieke activiteiten, evenals de mogelijkheid om bepaalde vakken verder uit te diepen.

Vanaf september 2017 worden ook de klassen voor het 3de, 4de en 5de jaar in de steigers gezet volgens een inschrijvingsprocedure die eerlang wordt vastgelegd. Op donderdag 19 januari vindt om 18.30 uur een informatievergadering plaats in het Volkshuis (Sint-Gillis Voorplein 37-39). Volg ons op de blog van het gemeentelijke onderwijs van Sint-Gillis: https://enseignementstgilles. wordpress.com/


#22 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN VOORTAAN KUNNEN BEPAALDE ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN GRATIS WORDEN VERKREGEN Sinds 1 januari worden bepaalde administratieve documenten gratis afgeleverd. Daartoe besliste immers de gemeenteraad op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen op 27 oktober jl. soonlijke gegevens raadplegen, maar ook de meest courante attesten en bewijzen van de dienst bevolking zonder extra kosten en zonder aan het loket te moeten aanschuiven afdrukken, downloaden of aanmaken. Meer informatie volgt zodra de displays zijn geïnstalleerd. Voor het afleveren van de betrokken documenten werd voorheen een belasting geheven van 7,5 EUR. Het gaat om volgende documenten: attest van gezinssamenstelling, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister en in het vreemdelingenregister, bewijs van leven, nationaliteitsbewijs en het verblijfsbewijs. Voor de gemeente past die strategie meteen in een ruimer project, gericht op de ontwikkeling door het Rijksregister van de toepassing “Mijn dossier”. Via deze applicatie krijgen burgers toegang tot hun persoonlijk dossier van waaruit ze zelf bepaalde documenten kunnen afdrukken: www.ibz.rrn.fgov.be.

Concreet houdt dat in dat, in het verlengde van het beleid gericht op administratieve vereenvoudiging, het College bij de dienst Burgerlijke stand en Bevolking twee displays ter beschikking van de burgers wenst te plaatsen. Hier kan de burger zijn perwww.ibz.rrn.fgov.be

Mensen die het met het gebruik van elektronische middelen moeilijk hebben, kunnen zich nog steeds tot de loketten van de dienst Bevolking richten waar hen deze documenten eveneens gratis ter beschikking worden gesteld.


#23 infoSint-Gillis

LOKAL E L EVEN

LOKALE LEVEN DE DIENST STEDENBOUW VAN SINT-GILLIS ONTWIKKELT EEN NIEUWE AANPAK In de nieuwe “info-fiches” rond stedenbouw lichtten we eerder al toe hoe een en ander binnen de dienst geleidelijk in een nieuw jasje wordt gestopt: van het verhogen van het aantal zittingen van de overlegcommissie, tot het verbeteren van de manier van aanplakken van de openbare onderzoeken of het onthaal van het publiek. En, daar houden we het niet bij. Ook het permanentiebeleid (de modaliteiten en uren vind je hierna) en het beheer van de wachtrijen (enerzijds wat vragen op het vlak van stedenbouw betreft en anderzijds het reserveren van parkeerplaatsen) wordt met ticketautomaten en elektronische schermen aangepakt. Dankzij die reorganisatie, die tevens gepaard ging met een versterking van het team van de dienst, kon de grootste achterstand in de verwerking van de dossiers voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning worden weggewerkt. Die nieuwe aanpak willen we bovendien verder uitdiepen door een verfijning van de verschillende aanvragen die door de dienst moeten worden verwerkt.

Sommige aanvragen die bij de permanentie worden ingediend, hebben betrekking op bijzonder specifieke stedenbouwkundige projecten (nieuwbouw en wijzigen van volumes van een gebouw, commerciële en economische vestigingen, wijzigen van het architecturale uitzicht van een gebouw,…). Dergelijke vragen vergen over het algemeen meer tijd en voorbereiding dan de courante dingen die aan het loket worden gevraagd en onmiddellijk kunnen worden verwerkt waaronder het indienen van aanvragen of van aanvullingen, het raadplegen van dossiers in de archieven, het aanvragen van kopieën of van basisinformatie, het controleren van dossiers voor het aanvragen van een premie,… Dat is meteen ook de reden waarom we voor die specifieke projecten vragen eerder een afspraak te maken met de architecten van de gemeente die op die manier zo snel mogelijk een antwoord op de verschillende vragen kunnen formuleren. De wachtrijen aan de permanentie worden zo voor alle andere vragen ook een stuk korter!

Hoe ga je te werk? We vragen om in eerste instantie een voorontwerp uit te werken en alle benodigde documenten rond de bestaande bouwsituatie te verzamelen zodat een zo nauwkeurig mogelijk uitgangspunt wordt verkregen om over van gedachten te wisselen en vervolgens een afspraak te maken op het nummer 02/536.02 .15 of via mail urbanisme.1060@stgilles.­ irisnet.be om een moment vast te leggen dat voor eenieder is geschikt. Tot binnenkort.

> Uurregeling: Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 08.00 tot 11.00 uur Dinsdag: van 15.00 tot 18.00 uur (en van 18.00 tot 20.00 uur na afspraak, uitsluitend voor openbare onderzoeken).


#24 infoSint-Gillis

DUURZAME ONTWIKKELING

SINT-GILLIS KRIJGT DE TITEL VAN

FAIRTRADEGEMEENTE! De gemeente Sint-Gillis is niet weinig trots op haar titel van FairTradeGemeente. Die titel wordt toegekend door Oxfam-Wereldwinkels, Miel Maya Honing en Fairtrade Belgium aan lokale besturen die in samenwerking met plaatselijke partners een bepaald aantal acties voeren ter bevordering van een meer billijke handel waarbij ook de rechten voor de werknemers wereldwijd worden gerespecteerd. Sint-Gillis kan echter rekenen op een actief net van sterk bij de campagne betrokken leden. De Pianofabriek, Oxfam, Ozfair, de vzw SETM, het bedrijvencentrum Village Partenaire en een aantal inwoners stuwen al van bij de start het stuurcomité. D e c a m p a g n e « F a i rTr a d e ­ Gemeente» wordt gedragen door de dienst Duurzame Ontwikkeling. Fair trade is hier een mooi voor-

beeld van waarbij de drie pijlers van duurzame ontwikkeling aan bod komen:

›› het economische aspect: een gegarandeerd minimuminkomen voor de werknemers, toegang tot de markt via coöperatieven, vaste prijzen met het oog op een langetermijnplanning,…

›› het sociale aspect: een premie die terugvloeit naar projecten ten gunste van de gemeenschap (scholen, waterbevoorrading, geen kinderarbeid, gendergelijkheid,…)

›› het milieuaspect: voorrang wordt verleend aan kleinschalige landbouw met aandacht voor biodiversiteit – geen ggo’s – steun voor het overschakelen naar biolandbouw,…

Concreet? Het uitschrijven van gemeentelijke opdrachten heeft nog louter betrekking op fair trade koffie en bio- en/of fair trade vruchtensappen. In de snack- en drankautomaten van de gemeentelijke gebouwen zit ook een aanbod fair trade producten. Er wordt nagedacht over de plaatselijke of billijke herkomst van de producten in de eetzaal. Er worden diverse bewustmakingsacties opgezet of financieel ondersteund door het gemeentebestuur. Op het terrein vind je tal van handels- en horecazaken met fair trade producten in het aanbod. Tegelijk consumeert een groot aantal verenigingen, organisaties en bedrijven,… dagelijks dergelijke producten.


#25 infoSint-Gillis

DUURZAME ONTWIKKELING

Fietstrommels – nieuwe contactgegevens: Cycloparking De gemeente Sint-Gillis ondertekende recent een overeenkomst met parking.brussels (het voormalige Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), dat als doel heeft het aanbod fietsenparkings met gecontroleerde toegang – waaronder de fietstrommels – op het grondgebied van de gemeente te verbeteren en op te voeren. Het stuurcomité van de campagne zet de bakens echter nog een heel eind verder! De titel is geen doel op zich. Het is eerder een stap in de lange weg naar een nog meer duurzame werking van het gemeentebestuur en van het leven binnen de gemeente in het algemeen. Alle ideeën en suggesties zijn dan ook van harte welkom. Wie zich bij dit project wil aansluiten kan steeds terecht bij de dienst Duurzame Ontwikkeling: maisonecohuis@stgilles.irisnet.be. Begin 2017 wordt een feestelijk gebeuren rond de uitreiking van de titel in de steigers gezet. Wij hopen jullie hierop alvast talrijk welkom te mogen heten. Blijf geïnformeerd op www.maisonecohuis.be..

Met die overeenkomst draagt de gemeente de exploitatie en het onderhoud van de fietsenparkings en -trommels op haar grondgebied over aan parking.brussels. Concreet houdt dat in dat het

team van CycloParking, via de vzw CyCLO, voortaan instaat voor het beheer van de abonnementen en het onderhoud van de fietstrommels. De lijst van inwoners die al een aanvraag voor toegang tot een fietstrommel indienden, werd overgemaakt aan CycloParking die voortaan ook jullie aanspreekpunt is voor alle vragen rond de beschikbaarheid van plaatsen in de trommels.

Je kunt ze telefonisch bereiken op volgend nummer 02/414.03.00 of via e-mail: cycloparking@cyclo.org.


#26 infoSint-Gillis

GESCHIEDENIS

BEZOEK AAN DE

BEGRAAFPLAATS VAN SINT-GILLIS Het Ereperk voor de soldaten van de Groote Oorlog werd recent gerenoveerd – Foto : F. Cresens

Onbekend is onbemind. De begraafplaats van Sint-Gillis is inderdaad meer dan een ommetje waard. Je kunt er niet alleen genieten van het uitzicht, maar ook van de schoonheid van de grafzerken. Je vindt er naast zes beschermde grafmonumenten een waaier aan beeldhouwwerken, klaagvrouwen, rotstomben, evenals tal van intrigerende gebeeldhouwde en fotomedaillons. De begraafplaats van Sint-Gillis ligt aan de Stillelaan in Ukkel, achter het crematorium van het Brussels Gewest. De begraafplaats werd in 1895 aangelegd op een heuvel van waaraf je een schitterend zicht hebt over de Zennevallei en de buurgemeenten. Zodra je het hekken aan de ingang achter je laat, kom je via het statige beeld «Le silence de la tombe» van de hand van Julien Dillens aan een eerste pleintje waar je een jonge klaagvrouw vindt die een kruis draagt. Dit perfect ronde pleintje vormt een eerste oriëntatiepunt op de begraafplaats van Sint-Gil-

lis. Voorbij het pleintje valt de blik meteen op het imposante monument voor de gevallenen. Twee dreven leiden naar de crypte die momenteel echter voor het publiek is gesloten. Iets verder, in het verlengde van de crypte, leidt een kaarsrecht pad naar het hoogste punt van de site, aan het einde van laan 1 die ook wel centrale laan wordt genoemd. De laan vormt de scheiding tussen het Ereperk waar de soldaten uit Wereldoorlog I liggen begraven en waarvan de grafstenen recent met zorg werden gerenoveerd, en het Ereperk waar de soldaten uit Wereldoor-

log II, links onderaan grasperk 3, zijn bijgezet. In het bovenste gedeelte van dit grasperk liggen de “gewone graven”, waar onbemiddelden of mensen zonder familie worden begraven. Het grootste gedeelte van de open grafgalerijen ligt links van de ingang langs de ringmuur. Hier vinden ook de recent overledenen een laatste rustplaats. Vanaf het hoogste punt van de begraafplaats heb je een schitterend uitzicht over de Zennevallei en de hoofdstad in al haar facetten. Wanneer je van daaruit, vanaf de Horzelstraat, diagonaal naar bene-


#27 infoSint-Gillis

den kijkt, ontwaar je de mooie witachtige beeltenis van de naakte klaagvrouw op het graf van de familie Walschaerts. Je ziet de beeltenis wat lager gelegen waarbij de zwartgrijze omgeving de indruk versterkt dat het wit inderdaad het licht van alle tinten is. Achterin de begraafplaats liggen de oudste grafzerken er enigszins verlaten bij. Je vindt er ook het meest sobere graf, met een eenvoudige steen en een voornaam: Walter, maar ook de wellicht meest raadselachtige graftombe van kunstschilder J.-J. Gailliard, waarop een stoel staat met op de rug het opschrift: «jrcommence» (ik begin opnieuw); ook het meest verrassende graf vind je hier: dat van Joseph Jacquemotte, de stichter van de Communistische Partij van België. Als je naar beneden loopt, ontdek

GESCHIEDENIS

je een bronzen hond die trouw over het graf van zijn baasje waakt, een grote sarcofaag in art-nouveaustijl en een van de meest aandoenlijk klaagvrouwen op de grafzerk van de familie Smits-Mullier. Beneden zijn grasperken 6 en 18 voorbehouden aan het verstrooien van de as waar op die laatste ook een columbarium is opgericht. Grasperk 8, niet ver daarvandaan, is voorbehouden aan kinderen. Dat is het “sterrenveld”, waar je ook de tombe met art-deco accenten ontdekt van de kleine Henry Brutsaert. Op de terugweg naar de uitgang moet je beslist even blijven stilstaan bij de rotsgraven waarvan eentje het oudste grafschrift van de begraafplaats draagt, het graf van Anna Vandenbergen.

De geschiedenis van de begraafplaatsen Dienstnota van 16 augustus 1963 van de Conservator van de begraafplaats aan de heer Hoofdcommissaris van de politie: “Vandaag, 18 augustus 1963, om 14 uur heb ik onze ziekenwagen opgeroepen om een dame, die op een grafzerk lag, weg te brengen naar het Institut Médico-Chirurgical aan de Molièrelaan. De dame in kwestie beefde over heel haar lichaam en kon zich niet staande houden”. Op 20 oktober 1929 maakt de Conservator van de begraafplaats een verslag over aan de Schepen voor Burgerlijke Stand met betrekking tot een zelfmoord: “Ik heb

vastgesteld dat een particulier zich een kogel door het hoofd heeft gejaagd. Het slachtoffer hield een revolver van klein kaliber in de hand. De zelfmoordenaar had een brief aan mij gericht waarin hij mij om vergeving vroeg voor de last die hij me bezorgde”. De begraafplaats van Sint-Gillis ligt aan de Stillelaan 72 te Ukkel. Ze is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 09.00 tot 16.30 uur. Tel.: 02/376.45.49. De brochure De Stilte en de Graven, een geschiedenis van de begraafplaats van Sint-Gillis, is gratis beschikbaar aan het Onthaal van het Stadhuis, de begraafplaats en via volgend e-mailadres: contact.1060@ stgilles.irisnet.be

Een ontredderde blik, starend in de eeuwigheid (grafzerk van de familie Smits-Mullier) – Photo R. Saviane


#28 infoSint-Gillis

IN ‘T KORT De markt aan het SintGillisvoorplein verhuist In het licht van de vernieuwing van het Voorplein gaat de markt vanaf 17 januari door aan het Marie Jansonplein (Munthofplein). Na de werken, begin 2018, wordt de markt in een nieuw jasje gestopt. De Marché Gourmand op donderdag blijft behouden. De grote markt op zaterdag en zondag zal nog steeds een mix van producten aanbieden; evenwel met een sterkere aanwezigheid van eetwaren en ambachtelijke producten. Op dinsdag, woensdag en vrijdag pakt de markt meer uit met duurzame levensmiddelen (bio, korte leveringsketens,…). Meer weten? Neem contact op met de dienst Economische Ontwikkeling via developpement.economique@stgilles.irisnet.be..

Huwelijken Op 29 september jl. vierden twee echtparen hun diamanten huwelijksjubileum: De heer en mevrouw Abadin Alvarez – Vigil y Guerrero De heer en mevrouw Jirikoff – Mestrez Vijf echtparen vierden dan weer hun gouden huwelijksjubileum: De heer en mevrouw Fuentes Gonzalez – Raso Fuentes De heer en mevrouw Dominguez Cobos – Serrano Gamon De heer en mevrouw Boulal – Boufrahi De heer en mevrouw Cammaert – Luyckx De heer en mevrouw Bauwens – Berger

31ste Kapittel van de Orde van de Kuulkappers Het 31ste Kapittel van de Orde van de Kuulkappers ging door op 20 november jongstleden in de zalen van het Stadhuis in aanwezigheid van tal van gastronomische verenigingen en broederschappen.

© Youssef Amchir


#29 infoSint-Gillis

Sint-Gillische ondernemingen in de bloemetjes gezet

Inzameling ten voordele van Resto du Coeur

Het label “Ecodynamische onderneming 2015-2016” werd in de categorie «3 sterren» toegekend aan het architectenbureau Art§Build en aan het Bedrijvencentrum «Village Partenaire». «Village Partenaire» biedt in de Fernand Bernierstraat 15 onderdak aan meer dan 40 bedrijven toegespitst op eco-ondernemerschap.

Net als vorige jaren houden de Wijk­ antennes een inzameling ten voordele van Resto du Coeur. Uw giften zijn er welkom tot 28 februari: Sint-Bernardusstraat 105a (antenne Louiza), Jourdanstraat 195 (antenne Voorplein), Fontainasstraat 43 (antenne Zuid) en Vorstsesteenweg 95a (antenne Bethlehem). Volgende artikelen dragen de voorkeur weg: suiker, melk, bloem, graan, pasta, rijst… Evenals blikopeners, verzorgingsproducten en babyartikelen.

Hier worden geregeld nieuwe innoverende projecten in de steigers gezet ter bevordering van duurzaam voedsel en landbouw in de stad. De 2de editie van «Taste of Brussels» bracht eind september aan het Marie Jansonplein een twintigtal deelnemers samen met heel wat geïnteresseerde bezoekers. «Village Partenaire» werd eveneens geloofd tijdens de internationale uitreiking van de Brussel Leefmilieu awards waarbij het bedrijvencentrum met het project «Mijn afval is goud waard» de eerste prijs wist weg te kapen in de categorie «bedrijven». «Village Partenaire» wordt beheerd door een Raad van bestuur waarin de schepen van economische ontwikkeling – die tevens de voorzittersstoel bekleedt’ – CityDev, Beci en de Lokale Missie een zitje hebben. Voor het dagelijkse bestuur tekent «Groupe One».

Nieuw adres voor de wijkantenne Bethlehem De wijkantenne Bethlehem is verhuisd naar de Théodore ­Verhaegenstraat 121. Andere ­gegevens blijven ongewijzigd (Tel.: 0800/96.606 bethleem@stgilles.irisnet.be).

52 nieuwe woningen klaar in de Zuidwijk Aan de de Merodestraat werden eind november, in aanwezigheid van de minister van Huisvesting, officieel de sleutels overhandigd van 52 nieuwe woningen. Samen werd ook de eerste steen gelegd voor 30 nieuwe woningen die in de loop van 2017 worden opgeleverd. Alle woningen worden verhuurd via de Regie voor Grondbeleid van Sint-Gillis. In totaal werden, dankzij het investeringsbeleid van de overheid, meer dan 200 sociale woningen gebouwd aan en rond het Zuidstation!

IN ‘T KORT

De Sociale Promotie neemt haar intrek in nieuwe lokalen Op 6 december jl. opende het College officieel de deuren van de nieuwe lokalen van het onderwijs voor sociale promotie aan de Vlogaertstraat 4 in een passief gebouw. De instelling staat garant voor hoogwaardige opleidingen in de hulp- en verzorgingssector, geeft lessen Frans en Nederlands en verzorgt tevens computerlessen,… De Sociale Promotie vormt een onontbeerlijke schakel in het naar een hoger niveau tillen van de vaardigheden en bij het (terug) vinden van de weg naar werk. > Meer weten? Tel.: 02/537.97.21 E-mail: promsoc@stgilles.irisnet.be

32ste Hamesse Prijs Ter gelegenheid van de 32ste editie van de Hamesse Prijs kregen een twintigtal jonge, talentvolle kunstenaars de kans om hun werk uit te hangen in het Volkshuis. De laureaten voor de editie 2016 zijn Edoardo Cuciarelli (Hamesse Prijs), Alice Mortiaux (Dr. Véronique Trempont Prijs), Jess Sutton (Patrick Lecomte fotografieprijs), Simon Outers (Ondernemingsprijs) en Ludovic Menesson (Publieksprijs).


#30 infoSint-Gillis

DEMOCRATISCHE UITDRUKKING De artikels in deze bijdrage worden gepubliceerd onder de volledig verantwoordelijkheid van de desbetreffende fractieleid(st)ers conform het “Reglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties”.

WOORD VAN DE LIJST VAN DE BURGEMEESTER Sint-Gillis trekt de kaart van de zachte mobiliteit In het kader van haar zachte mobiliteit beleid, waartoe we ons ook in ons verkiezingsprogramma hebben geëngageerd, hebben de socialisten van Sint-Gillis beslist een aantal acties uit te rollen ter bevordering van het welzijn van de inwoners en van de fietsers. Fietsen in Sint-Gillis wordt alsmaar makkelijker en aangenamer. Het College heeft beslist het aantal Zones 30 op te voeren om tegemoet te komen aan de nood aan veiligheid, maar ook om de levenskwaliteit in de stad te verhogen en automobilisten met hinderlijk gedrag te weren (geluidsoverlast, vervuiling, agressie…). Het College heeft de klemtoon gelegd met de inrichting van zo’n 500 fietsbeugels en extra fietstrommels die de fietsen niet alleen beschermen tegen weer en wind, maar ook tegen vandalisme en diefstal. Fietstrommels worden sinds 2011 geplaatst (eerst uit eigen middelen en vervolgens gedeeltelijk gesubsidieerd) aan het Janson- en Van Meenenplein, de Villalaan (2 trommels), de Parklaan, het Dumontplein, de B ­ erckmansstraat, de Koningslaan, de Fontainasstraat, de ­Ducpétiauxlaan (2), de Parklaan

en de Defnetstraat. Weldra zal de gemeente er tevens aan het Moricharplein, de Overwinningsstraat, de Baron ­A lfred Bouviersquare, de Romestraat en het Loixplein plaatsen. Onze gemeente was de eerste die kon uitpakken met een volledig net Villo-stations. Tot slot doorkruisen de diverse gewestelijke fietsroutes (GFR) het grondgebied van de gemeente. Die fietsroutes zijn aanbevolen trajecten om je met de fiets over middellange en lange afstand te verplaatsen. Het spreekt voor zich dat het in Sint-Gillis, een van de dichtstbevolkte gemeenten van België, niet altijd evident is om volledig afgeschermde zones voor fietsers in te richten, precies omdat de beschikbare ruimte zo beperkt is. Ik feliciteer het College dat steeds een evenwicht vindt tussen de noden van de verschillende gebruikers van de openbare ruimte: de burger moet worden aangemoedigd om zich op een andere manier te verplaatsen (met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer) terwijl wie toch nood heeft aan de wagen die ook ergens kwijt moet kunnen. Die laatste groep moet er zich echter ook bewust van wor-

den dat de mobiliteit in de stad evolueert en dat veiligheid prioritair is. Dat houdt in dat er her en der wat parkeerplaatsen worden opgeofferd om het voetpad te verbreden of om een zebrapad veiliger te maken. Tot slot biedt fietsen nog heel wat meer voordelen. Werknemers kunnen aanspraak maken op een fietsvergoeding bij hun werkgever wanneer ze de woon-werkverplaatsing volledig of gedeeltelijk met de fiets doen. Die vergoeding is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen ten belope van 0,22 € per kilometer. Het spreekt voor zich dat de fiets ook een positieve impact heeft op je conditie. De vele voordelen voor je gezondheid in het algemeen moeten niet meer worden aangetoond. En tot slot, in een stad waar koning auto regeert is er geen betere oplossing om je te verplaatsen en ben je meteen ook verlost van die helse zoektocht naar een parkeerplaats. Kortom, laten we allemaal onze fiets wat meer van stal halen!

Catherine FRANÇOIS, Fractieleider Lijst van de Burgemeester in de gemeenteraad


#31 infoSint-Gillis

DEMOCRATISCHE UITDRUKKING

DEMOCRATISCHE UITDRUKKING WOORD VAN ECOLO-GROEN

Nieuwe school: een mooi project, een gemiste kans Er komt dus een nieuwe Franstalige middelbare school in Sint-Gillis. Nu is de kogel echt door de kerk! Het wordt een school met actieve pedagogie: het Lycée Intégral Roger Lallemand. In september 2017 opent de school de poorten ter vervanging van de huidige Pierre Paulus school. Een uitstekende school die aan een reële behoefte binnen de gemeente beantwoordt. We hebben het project gesteund, maar vinden het ook een gemiste kans. Oorspronkelijk was de school gepland in het lager gelegen gedeelte van

de gemeente op de ECAM-site, nabij het Bethlehemplein, in de gebouwen die door de gemeente met dit project voor ogen werden overgenomen. Plots werd echter de opportuniteit van de locatie in vraag gesteld. Een weloverwogen beslissing ook om het gemeentelijk technisch en beroepsonderwijs in Sint-Gillis op te offeren aan een nieuwe middelbare school, terwijl de demografische druk toch eerder doet vermoeden dat er nood is aan twee scholen. Kortom, een gemiste kans om in het lager gedeelte van de gemeente een middelbare school op te richten met actieve pedagogie waar de sociale mix een echte kans krijgt.

De gemeente laat de leerlingen van het “Institut Pierre Paulus”, dat op 30 juni definitief de deuren sluit, gewoon in de kou staan. Het is dan ook nogal pijnlijk vast te stellen dat de socialistische meerderheid voor haar nieuwe school als naam Roger Lallemand heeft gekozen; een man die zijn visie vaak als volgt verwoordde: “Politiek houdt niet alleen het beheer van de maatschappij in. Politiek is ook de ethiek van de verantwoordelijkheid en van de solidariteit, een ethiek van vrijgevigheid.” Om even over na te denken…

Hebt u ideeën, suggesties of vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! www.ecolo1060.be


#32 infoSint-Gillis

DEMOCRATISCHE UITDRUKKING WOORD VAN DE MR Het voorplein: in de historische kern met haar vele handelszaken is gezelligheid troef De renovatiewerken aan Voorplein en omgeving vormen een van de hoogtepunten van het nieuwe jaar. Het project, dat in overleg met de buurtbewoners en de economische actoren van de wijk tot stand kwam, maakt de openbare ruimte meteen een stuk gezelliger en moet, in het historische centrum van de gemeente, van nature een nieuwe economische dynamiek op gang brengen. Naar het voorbeeld van het succes van de markt aan het Van Meenenplein en haar daadwerkelijke positieve impact op het economische leven van de wijk rond het Stadhuis moet ook de markt aan het Voorplein – overigens een van de oudste van het Gewest – een handelskern blijven en een plek waar sociale cohesie de evidentie zelf is. Tijdens de werken verhuist de markt naar het Marie Jansonplein (Munthofplein). Begin 2018 komt de markt terug naar zijn huidige

plek, met een betere organisatie en met meer aandacht voor de vragen en eetgewoonten van de buurtbewoners. Zo gaf het College, op initiatief van onze Schepen voor Economische ontwikkeling, haar zegen voor de reorganisatie van de markt. Daarbij wordt er tijdens het weekend een grote kwaliteitsvolle, meer evenwichtige en gemengde markt gehouden met extra aandacht voor etenswaren, wordt er op donderdag de Marché Gourmand georganiseerd en loopt er de overige dagen een meer op duurzame voeding gerichte markt. In zijn nieuwe vorm moet de markt uitgroeien tot een nieuwe trekpleister die in zijn zog nieuwe handelszaken kan aantrekken langs de Waterloosesteenweg, de Moskoustraat en de Fortstraat. Het nieuwe Voorplein moet nog aantrekkelijker en gezelliger ogen. Sinds het plein werd omgevormd tot voetgangerszone kwamen er zich heel wat vermaarde horecazaken vestigen en openden er verschillende zaken een terras. De

bijbehorende animatie – en dan vooral ‘s avonds – moet worden georganiseerd met respect voor de buurtbewoners die evenzeer een belangrijke plaats innemen in het lokale leven. De toegankelijkheid van de kern van de gemeente moet van nabij worden onderzocht om tegemoet te komen aan de verwachtingen van alle gebruikers van de openbare ruimte en van de klanten van de handelszaken in het centrum van Sint-Gillis.

Rodolphe d’UDEKEM, Mady NOVALET-VAN VOOREN, Victoria de VIGNERAL, Angelina MAGLIS, Yvan BAUWENS, gemeenteraadsleden van de MR fractie


#33 infoSint-Gillis

DEMOCRATISCHE UITDRUKKING

DEMOCRATISCHE UITDRUKKING WOORD VAN DE CDH Lycée Intégral Roger Lallemand in Sint-Gillis: het cdH is blij met het initiatief van het College, maar wenst te benadrukken dat dit project, al vanaf het nieuwe schooljaar, een correcte weerspiegeling moet zijn van de bevolking en van de jeugd van Sint-Gillis. De cdH fractie in de Gemeenteraad van Sint-Gillis verheugt zich op het afronden van dit project voor de oprichting van een nieuwe Franstalige middelbare school met actieve pedagogie – het Lycée Intégral Roger Lallemand – die vanaf volgend schooljaar de deuren opent. De gemeenteraadsleden Vincent Henderick en el Hassan Ouirini zijn het College van Burgemeester en Schepenen bijzonder erkentelijk voor hun inzet in dit dossier, dat aan een reële behoefte in nieuwe en extra plaatsen in scholen in Sint-Gillis, net als in de rest van ons Gewest, tegemoetkomt. Toch zou het cdH graag zien dat het College extra inspanningen levert opdat deze nieuwe school, die toch is gevestigd in een van de eerder begoede wijken van de gemeente, meteen vanaf het eerste schooljaar in haar klassen een schoolpopu-

latie opvangt die een correcte weerspiegeling vormt van de sociale en culturele mix van de gemeente. “Het project kan slechts geslaagd worden genoemd wanneer ook aan de uitdrukkelijke voorwaarde wordt voldaan dat het Lycée Intégral Roger Lallemand uitgroeit tot een uiterst diverse plek waar ook de inwoners van Sint-Gillis uit de meest kansarme wijken van de gemeente welkom zijn”, lichtte cdH fractieleider Vincent Henderick donderdagavond tijdens de Gemeenteraad toe. “Het kan niet zijn dat deze nieuwe school met een vernieuwend pedagogisch project dat sterk verschilt van wat de andere scholen op het grondgebied van de gemeente te bieden hebben, uitgroeit tot een soort van getto waar voor jongeren uit minder bedeelde gezinnen voor wie de nieuwe concepten die via de actieve pedagogie worden uitgedragen moeilijker toegankelijk zouden kunnen zijn, hier nagenoeg geen plaats is.” Vandaar dat het cdH van Sint-Gillis het College van Burgemeester en Schepenen uitnodigt om de volgende dagen en weken extra initiatieven op te zetten om het project overal in de gemeente toe te lich-

ten met een (zeer sterke) inspanning wat betreft het vulgariseren van de boodschap vooral dan gericht op ouders en jongeren uit de minder bedeelde wijken van Sint-Gillis. Conform het Decreet Inschrijvingen van de Federatie Wallonië-Brussel wordt midden februari traditioneel de inschrijvingsperiode voor het Franstalige secundair onderwijs ingeluid. “Dat is over minder dan drie maanden”, merkt de cdH van Sint-Gillis op. “Vandaar dat we het College vragen om ALLE inwoners van Sint-Gillis te informeren over de nieuwe school en in het bijzonder de ouders en leerlingen van de scholen in Laag-Sint-Gillis.” Het cdH vraagt het College om voor die periode een ambtenaar aan te stellen met de specifieke opdracht zich toe te spitsten op de ruime verspreiding van de informatie ter zake. “Het is immers slechts aan de sociale mix van de schoolpopulatie van het Lycée Intégral Roger Lallemand dat kan worden gemeten dat het project daadwerkelijk is geslaagd en dat het inderdaad bijdraagt aan het samenlevingsproject van Sint-Gillis”, besluit cdH fractieleider Vincent Henderick.


#34 infoSint-Gillis

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 2012-2018 Charles Picqué – Burgemeester / LB Tel.: 02/536.03.80 E-mail: cpicque@stgilles.irisnet.be Administratieve politie, Algemene zaken, Burgerlijke Stand en Bevolking, Communicatie, Patrimonium, Politie Cathy Marcus 1ste Schepen / LB – Tel.: 02/536.02.03 E-mail: cmarcus@stgilles.irisnet.be Archief, Huisvesting – Regie voor Grondbeleid, Openbare ruimte, Personeel, Sociale Zaken, Sport, Stedelijke Renovatie en Europese Programma’s Patrick Debouverie 2de Schepen / MR – Tel.: 536.02.32 E-mail: pdebouverie@stgilles.irisnet.be Coordinatie van de Zuidwijk, Economische ontwikkeling, Financiën, Juridische zaken, Plaatselijke activiteiten, Toerisme en Folklore, Voogdij over het OCMW, Voogdij over de ziekenhuizen Carlo Luyckx 3de Schepen / LB – Tel.: 02/536.02.40 E-mail: c.luyckx@stgilles.irisnet.be Cultuur, Europese zaken, Mobiliteit en parkeren, Openbare reinheid, Erediensten en niet confessionele levensbeschouwingen Saïd Ahruil 4de Schepen / LB – Tel.: 02/536.03.28 E-mail: sahruil@stgilles.irisnet.be Jeugd, Noord-Zuid Cooperatie, Programma Grote Steden, Veiligheids- en Preventiecontract

Willem Stevens 5de Schepen / LB – Tel.: 02/536.03.08 E-mail: wstevens@stgilles.irisnet.be Duurzame ontwikkeling, Economaat, Energie, Informatica, Nederlandstalige Aangelegenheden, Gemeentelijke eigendom Thierry Van Campenhout 6de Schepen / LB – Tel.: 02/536.17.59 E-mail: tvancampenhout@ stgilles.irisnet.be Sociale cohesie, Stedenbouw, Tewerkstelling en vorming Alain Hutchinson 7de Schepen / LB – Tel.: 02/536.02.21 E-mail: ahutchinson@stgilles.irisnet.be Openbaar onderwijs, Gelijke kansen, Onderwijs voor sociale promotie

Yasmina Nekhoul 8ste Schepen / LB – Tel.: 02/536.02.97 E-mail: ynekhoul@stgilles.irisnet.be Kleine kind, Openbare gezondheid

Jean Spinette Voorzitter van het OCMW / LB Tel.: 02/600.54.03 E-mail: jspi@cpasstgilles.irisnet.be


#35 infoSint-Gillis

CONTACTEN

GEMEENTERADEN De zittingen van de gemeenteraad, die minstens 10 keer per jaar bijeen moet komen, zijn voor het publiek toegankelijk. Behalve tijdens de maanden juli en augustus, vinden ze over het algemeen plaats de laatste donderdag van de maand vanaf 20 uur, in de Raadzaal van het Stadhuis. Alle informatie over de gemeenteraad (data van de zittingen, agenda, proces-verbaal, vragen/antwoorden) vindt u op onze website www.stgillis.irisnet.be, rubriek Politieke Leven.

DE WIJKANTENNES De wijkantennes zijn open op maandag van 14 tot 17.30 uur en van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 13 uur en van 14 tot 17.30 uur. In elke wijkantenne kunt u op dinsdag ook terecht van 17.30 tot 19 uur, maar dan enkel op afspraak Wijkantenne ‘Bethlehem’ Vorstse Steenweg 95a Tel. : 0800/96.606 bethleem.1060@stgilles.irisnet.be

Wijkantenne ‘Louiza’ Sint-Bernardusstraat 105 Tel. : 0800/99.647 louise.1060@stgilles.irisnet.be

Wijkantenne ‘Zuid’ Fontainasstraat 43 Tel. : 0800/99.342 midi.1060@stgilles.irisnet.be

Wijkantenne ‘Voorplein’ Jourdanstraat 195 Tel. : 0800/32.422 parvis.1060@stgilles.irisnet.be

DE POLITIEDIENSTEN ›› Dienst van de wijk ‘Voorplein’ Sint-Gillis Voorplein 1 – Tel. : 02/559.86.00 Openingsuren : maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 15u. Donderdag van 12u tot 18u.

›› Dienst van de wijk ‘Louiza’ Antoine Bréartstraat 104 Tel. : 02/559.85.37 7 dagen op 7 / 24 uur op 24


#36 infoSint-Gillis

DIENSTEN IN HET STADHUIS Stadhuis – Van Meenenplein 39 – Tel. : 02/536.02.11 of 02/536.02.00 – www.stgillis.irisnet.be De diensten in het Stadhuis zijn open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur. De dagen en uren waarop deze diensten buiten de openingsuren permanenties houden, vindt u op de webpagina van de bewuste dienst. Algemene zaken Tel. : 02/536.03.95 secretariat.1060@stgilles.irisnet.be

Jeugd Tel. : 02/536.02.34 jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be

Personeel Tel. : 02/536.03.90 personnel.1060@stgilles.irisnet.be

Burgerlijke Stand Tel. : 02/536.02.41 etatcivil.1060@stgilles.irisnet.be

Openbaar onderwijs Tel. : 02/536.02.22 enseignements.1060@ stgilles.irisnet.be

Publieke ruimtes Tel. : 02/536.02.17 espacepublic@stgilles.irisnet.be

Economische ontwikkeling Tel. : 02/536.02.30 developpement.economique.1060@stgilles.irisnet.be Financiën Tel. : 02/536.02.76 finances.1060@stgilles.irisnet.be

Gehandicapten en pensioenen Tel. : 02/536.03.05 pensions.1060@stgilles.irisnet.be

Sociale zaken Tel. : 02/536.02.65 affairessociales.1060@ stgilles.irisnet.be

Gemeentelijke eigendommen Tel. : 02/536.02.87 travaux.1060@stgilles.irisnet.be

Stedenbouw Tel. : 02/536.03.25 urbanisme.1060@stgilles.irisnet.be Tewerkstelling, Sport en Sociale cohesie Tel. : 02/536.02.35 sport.1060@stgilles.irisnet.be

Hygiëne, Leefmilieu en Veiligheid Tel. : 02/536.02.08 hygiene.1060@stgilles.irisnet.be

DIENSTEN DIE ELDERS ZIJN GEVESTIGD Cultuur Parmastraat 69 Tel. : 02/534.56.05 culture.1060@stgilles.irisnet.be

OCMW Fernand Bernierstraat 40 Tel. : 02/600.54.11 cpas@stgilles.irisnet.be

Dienst buurtjustitie Vanderschrickstraat 71 Tel. : 02/542.62.40 prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Preventie Vanderschrickstraat 71 Tel. : 02/542.62.40 prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Ecohuis Fortstraat 33 Tel. : 02/533.95.90 developpementdurable @stgilles.irisnet.be

Regie voor Grondbeleid Emile Feronstraat 161 Tel. : 02/533.34.80 regiefonciere.1060@ stgilles.irisnet.be

Kinderkribben en gelijke kansen Munthofstraat 70 Tel. : 02/536.02.31 creche.1060@stgilles.irisnet.be

Zuiderhaard Bronstraat 18 Tel. : 02/534.78.80

Nederlandstalige Aangelegenheden Emile Feronstraat 173 Tel. : 02/533.98.60 na-an.1060@stgillis.irisnet.be Webatelier Fortstraat 37-39 Tel. : 02/537.02.68 vguisen@stgilles.irisnet.be

Openbare reinheid Vorstse Steenweg 63 Tel. : 0800/97.613 proprete.1060@stgilles.irisnet.be Gratis ophaling van groot huishoudelijk afval en graffiti

Het team openbare netheid in de kijker  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you