Page 11

11

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa wobec umorzonych już zarzutów. W związku z powyższym treść ulotki należy traktować wyłącznie jako subiektywną, nieprofesjonalną i nieuprawnioną spekulację jej autorów.

ciekawy nie tylko dla tej spółdzielni był wyrok, jaki zapadł ostatnio przed Sądem Rejonowym na Mokotowie w sprawie karnej wyłączonej przez prokuraturę mokotowską z postępowania wszczętego wskutek doniesienia kilku mieszkańców SM „Przy Metrze”. Otóż sprawa dotyczyła zarzutu wobec zarządu spółdzielni o opóźnienie w końcowym rozliczeniu kosztów budowy wielorodzinnego budynku przy ul. Belgradzkiej 14. Sąd w prawomocnym już wyroku orzekł jednak, że zarząd spółdzielni nie złamał prawa, a rozliczenie zostało sporządzone około miesiąca przed terminem ustawowym. Po prostu zawiadamiający prokuraturę o tej sprawie (a były nimi także – jak się dowiedzieliśmy – osoby profesjonalnie zajmujące się sprawami obrotu nieruchomościami) wadliwie zinterpretowali stosowne przepisy prawa budowlanego i spółdzielczego, nie odróżniając zezwolenia na użytkowanie budynku od oddania budynku do użytku. Podobnie rozstrzygnął ten sam sąd w sprawie identycznego zarzutu mieszkańców tej spółdzielni dot. inwestycji przy ul. Lanciego 10g.

Dotarły do nas także pisma o postępowaniach prokuratorskich prowadzonych w oparciu o zgłoszenia kilkorga mieszkańców SM „Przy Metrze”. Poprosiliśmy o informację w tych sprawach reprezentującego spółdzielnię adwokata Kazimierza Garnysa. Kazimierz Garnys: - Przede wszystkim podkreślić trzeba, że po kilku latach śledztwa, bardzo wnikliwego – jak zdołałem się przekonać – wszczętego na podstawie doniesień mieszkańców spółdzielni, Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów umorzyła z powodu nie stwierdzenia przestępstw zdecydowaną większość zgłoszonych jej zarzutów na działania władz spółdzielni. Postanowienie w tej sprawie wydane 30 kwietnia br. jest prawomocne. Dodaję, że zarzuty te obejmowały rzekome szkody, jakie miała ponieść spółdzielnia na ponad 45 mln zł. Do odrębnego postępowania prokuratura postanowiła jednocześnie wyłączyć kilka wątków związanych z późniejszymi doniesieniami, aby nie przedłużać okresu prowadzenia podstawowego śledztwa.

Chodzi o zarzuty dot. niezwołania walnego zgromadzenia zamiast zebrania przedstawicieli, dokonania wpłaty za zakupioną od spółdzielni nieruchomość bezpośrednio do kasy spółdzielni, a nie poprzez bank (czyn ten zakwalifikowano jako tzw. „pranie brudnych pieniędzy”) czy zarzut dot. nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (przy czym na podstawie znanych mi opinii biegłych rewidentów wiem, że nigdy nie potwierdzili oni podobnego zarzutu w tej spółdzielni). Jednocześnie stanowczo dementuję informacje dotyczące kolejnych czynności prokuratorskich, rozpowszechniane w formie ulotki na terenie spółdzielni przez Stowarzyszenie mieszkańców. Są to czynności związane z późniejszymi, kolejnymi już doniesieniami, które prokuratura musiała zakwalifikować zgodnie z ich treścią, wskazując określone przepisy kodeksu karnego. Nie jest to jednak w żadnym przypadku wynik ustaleń procesowych podjętych przez prokuraturę lub policję. Taką samą zresztą kwalifikację prawną – wbrew treści ww. ulotki – przyjęto

Andrzej Stępień: - Dodaję, że w kolportowanej ostatnio ulotce sygnowanej przez wspominane przez pana mecenasa stowarzyszenie oraz w innych rozpowszechnianych informacjach eksponuje się zmianę przez prokuraturę kwalifikacji na znacznie surowszą. Jest to kolejna nieprawda, bo we wspomnianym postanowieniu o umorzeniu śledztwa trzy spośród czterech umorzonych mają również właśnie taką „surowszą” kwalifikację. No cóż, każdy chwyt propagandowy dla pewnych osób jest dobry, byle dołożyć zarządowi. Przy tej okazji podkreślam, że Spółdzielnia stanowczo zaprzecza także zasadności zarzutów zawartych w pozostałych doniesieniach niektórych naszych mieszkańców. Ponadto wśród prowadzonych obecnie przez prokuraturę wątków jeden jest związany ze zgłoszeniem

syndyka firmy Drimex-Bud SA w sprawie zatrzymania przez spółdzielnię części kaucji gwarancyjnej przewidzianej jako zabezpieczenie zastępczego usuwania usterek w wybudowanym ostatnio budynku przy ul. Belgradzkiej 14. Spółdzielnia reprezentuje w tej sprawie stanowcze stanowisko, iż jest to zarzut bezpodstawny, gdyż kaucja została wykorzystana na sfinansowanie stwierdzonych w tym budynku usterek. *

*

*

Z informacji, które potwierdziliśmy w spółdzielni na podstawie okazanych dokumentów wynika, że najpoważniejsze problemy ma ona poza sobą. Jak na tak dużą społeczność, po naprawdę poważnych przejściach, spółdzielnia ta wyszła już praktycznie na prostą. To wielce optymistyczne, jakkolwiek łyżką dziegciu są na pewno sygnalizowane swary wewnętrzne. Ale z drugiej strony taka jest „uroda” także wielu innych spółdzielni. Ważne jest na pewno jedno: aby przepychanki nie zniszczyły fundamentów

tego wspólnego domu, jakim jest dla mieszkańców ich spółdzielnia. Ale to zależy już wyłącznie od samych mieszkańców. Dlatego, naszym zdaniem, pokonanie tak poważnych problemów przy zachowaniu normalnego funkcjonowania spółdzielni, znaczyło bardzo wiele i mówi samo za siebie. Jarosław Kowalczyk

4 tysiące fałszywek SM „Przy metrze” wydała w br. 3 numery biuletynu informacyjnego adresowanego do mieszkańców Spółdzielni. Po ukazaniu się pierwszego i trzeciego biuletynu spółdzielni do skrzynek pocztowych mieszkańców zostały wrzucone, wzorowane wyglądem wydawnictwa sugerujące jakoby ich wydawca była spółdzielnia. Tyle, ze wydane na droższym, bo kredowym papierze. To jest świadome wprowadzanie w błąd wielu tysięcy mieszkańców. Można to kwalifikować jako naruszenie prawa. Kto ma interes by wydawać pieniądze i podważać autorytet spółdzielni?

POSTANOWIENIE o umorzeniu śledztwa

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. Przemysław Baranowski - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów w Warszawie po zapoznaniu się z aktami sprawy l Ds. 267/12/IV, w sprawie niedopełnienia, w okresie od 2007 do 9 grudnia 2009 roku w Warszawie przez członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” będących zobowiązanych na podstawie art. 48 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Spółdzielni, ciążącego na nich obowiązku i wyrządzenia jej znacznej szkody majątkowej - tj. o czyn z art. 296§1 k.k. - na podstawie art. 17 § l pkt 2 i 7 kpk postanowił 1. umorzyć śledztwo w sprawie niedopełnienia, w okresie od 1998 do 31.12.2010 roku w Warszawie przez członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” będących zobowiązanych na podstawie art. 48 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Spółdzielni, ciążącego na nich obowiązku i wyrządzenia jej szkody majątkowej wielkich rozmiarach w kwocie 12.000.000,00 zł poprzez niewłaściwe gospodarowanie środkami pochodzącymi z funduszu remontowego - tj. o czyn z art. 296§3 k.k. - na podstawie art. 17 § l pkt 2 kpk wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego. 2. umorzyć śledztwo w sprawie nadużycia w okresie od 16.10.2006 r do 2010 roku. udzielonych uprawnień przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą przy ul. Lanciego 12 w Warszawie i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w kwocie do 3.711.853,76 zł Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, poprzez niewłaściwą wybór Inwestora Powierniczego realizującego zadanie inwestycyjne pod nazwą „Inwestycja Belgradzka” przy ul. Belgradzkiej 14 w Warszawie - tj. o czyn z art. 296 § 3 kk - na podstawie art. 17 § l pkt 2 kpk wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego. 3. umorzyć śledztwo w sprawie nadużycia w okresie od stycznia 1996 r. do 18 października 2005 r. udzielonych uprawnień przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą przy ul. Lanciego 12 w Warszawie i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w kwocie nie mniejszej niż 28.872.335,34 zł. poprzez zawarcie umowy z Drimex Bud S.A„ na realizację kompleksu mieszkalno biurowego pod nazwą „Centrum Natolin” w Warszawie, a następnie brak należytego nadzoru nad wykonaniem przedmiotowej umowy inwestycyjnej przez Drimex Bud S.A. i dopuszczenia do powstania zobowiązania względem Nadbud sp. z o.o., - tj. o czyn z art. 296 § 3 kk - na podstawie art. 17 § l pkt 7 kpk wobec tego, iż postępowanie karne co do tego samego czynu wcześniej wszczęte zostało prawomocnie zakończone 4. umorzyć śledztwo w sprawie nadużycia w okresie od 22 marca 2001 r. do 3 lutego 2011 r. udzielonych uprawnień przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą przy ul. Lanciego 12 w Warszawie i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, poprzez zwłokę w zaspokojeniu roszczenia głównego Nadbud sp. z o.o., jakie to roszczenie spółka Nadbud zgłosiła wobec spółdzielni wytaczając jej w dniu 22 marca 2001 r. powództwo cywilne, bezpodstawne wdanie się w proces cywilny, co spowodowało powstanie odsetek od roszczenia głównego, - tj. o czyn z art. 296 § 3 kk - na podstawie art, 17 § l pkt 7 kpk wobec tego, iż postępowanie karne co do tego samego czynu wcześniej wszczęte zostało prawomocnie zakończone

poludnie glos mokotowa ursynowa wilanowa nr 20 z dnia 31 maja 2012  

Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa nr 20 z dnia 31 maja 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you