Page 3

3

POŁUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola

W obronie Reduty Ordona Michał Majszyk

Na 3 września Witold Dzięciołowski (PO), przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota zwołał sesję nadzwyczajną. Domagali się jej radni PiS, którzy oczekiwali informacji dotyczących działań prowadzonych przez urzędników w sprawie możliwych zabudowań na terenie Reduty Ordona. Podczas sesji radni oczekiwali zarówno wyjaśnień, jak i konkretnych deklaracji co było i będzie w najbliższej przyszłości zrobione, by na terenach, na których odkryto, że rzeczywiście znajdowała się tu Reduta Ordona i toczyły się zacięte walki podczas powstania listopadowego, nie zostało wybudowane osiedle mieszkaniowe. Na informacje od przedstawiciela Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Dzielnicy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czekali także, zapełniając całą salę obrad, licznie zgromadzeni mieszkańcy Ochoty oraz członkowie stowarzyszeń walczących w obronie tego miejsca. Zamiast informacji przedstawiciela Urzędu Miasta, przewodniczący Witold Dzięciołowski, odczytał pismo, jakie

otrzymał z Biura Gospodarki Nieruchomościami. Możemy w nim znaleźć m.in. informacje, że zagadnienia związane z ochroną terenu Reduty Ordona przed zabudową, a także wykupem bądź zamianą przez m. st. Warszawa działek w okolicach ulic Na Bateryjce, al. Bohaterów Września i Al. Jerozolimskich „są wynikiem planowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Al. Bohaterów Września. Konsekwencje takich zmian, a więc także ewentualny wykup nieruchomości, należą do właściwości Urzędu Dzielnicy Ochota”. Nikt z Urzędu Miasta nie pojawił się na sesji, aby przedstawić informację w tej sprawie, co zauważył radny Łukasz Kwaśniewski. – Chciałem przypomnieć, że we wniosku o zwołanie sesji poprosiliśmy o to, żeby zaprosić na przedmiotową sesję prezydent miasta Hannę Gronkiewicz– Waltz, bądź osobę przez nią upoważnioną, ale kompetentną do wypowiadania się w tej sprawie. W imieniu Zarządu Dzielnicy Ochota informacje przedstawił

wiceburmistrz Grzegorz Wysocki: – Szanowni Państwo Zarząd Dzielnicy ma ograniczone kompetencje do działań w tym zakresie, ale to nie znaczy, że nic w tym temacie nie możemy zdziałać. Koncentrujemy się na trzech polach, w których z całą pewnością jesteśmy w stanie coś zrobić. Trudno sobie wyobrazić, żeby tutejszy Urząd Dzielnicy finalnie nie wydał pozytywnej lub negatywnej decyzji dotyczącej zabudowy Reduty Ordona. To jest właściwość dzielnicy Ochota oczywiście przy wiodącej roli stołecznego konserwatora zabytków. Ponadto zastępca burmistrza poinformował, że ze szczególną uwagą przygląda się wszelkim ruchom na Reducie Ordona, które zbliżają bądź oddalają ten moment, a także zwrócił uwagę na to, że jeśli nie zainteresuje się tą sprawą miejski ratusz i Stołeczny Konserwator Zabytków to zgodnie z obowiązującym prawem Urząd Dzielnicy będzie musiał ulec w którymś momencie jakiemuś inwestorowi. Wiceburmistrz Grzegorz Wysocki przewiduje, że będzie to okres od roku do dwóch lat. Zaapelował

także do radnych, aby sprawę Reduty Ordona jak najszerzej nagłaśniać, bo wtedy będzie większa możliwość, że sprawa ta będzie zauważona. Trzecia kwestia to wykup bądź zamiana działki. Według szacunków Zarządu Dzielnicy to kwota ok. 20 mln zł. Antoni Oleksicki, zastępca Mazowieckiego Konserwatora Zabytków poinformował m.in. o tym, że Stowarzyszenie Na-

ukowe Archeologów Polskich wystąpiło 16 marca z wnioskiem o rozszerzenie strefy ochrony do wpisu do rejestru zabytków. Czeka on na opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa i dopiero wtedy będzie mógł podejmować dalsze decyzje. Zarówno radni jak i przedstawiciele różnych stowarzyszeń mieli dużo pytań dotyczących Reduty, w szczególności

do wiceburmistrza Grzegorza Wysockiego oraz do zastępcy Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, Antoniego Oleksickiego. Na część z nich odpowiedź padła, jednak na większość wszyscy muszą jeszcze poczekać. Na razie Reduta Ordona jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków, ale nie jest to równoznaczne z brakiem możliwości zabudowy tego terenu.

Czy Komendant Stołeczny Policji Lokalizacja toleruje hałas nocą Wolskie Centrum Kultury

Andrzej Rogiński

Mieszkańcy Ursynowa, Mokotowa i Wilanowa skarżyli się do Policji i Straży Miejskiej na trzydniowe hałasy nocne z Warsaw Student Festiwal na SGGW (co roku) i na tegoroczny Orange Festiwal na Wyścigach. Mieszkańcy Powiśla skarżyli się na nocny hałas z klubów muzycznych i Orange Festiwal ze Stadionu Narodowego. Policjanci tłumaczyli, że nic nie mogą zrobić, bo organizatorzy imprez masowych mają zgodę Prezydenta Warszawy. Jak się okazało kłamali, o czym „Południe” informowało ostatnio w czerwcu 2015 r. Zwróciłem się do inspektora Michała Domaradzkiego, komendanta stołecznego Policji, o przedstawienie informacji opisujących procedury związane z usuwaniem źródeł ponadnormatywnego hałasu w porze nocnej. „W szczególności interesują mnie dwie sytuacje, kiedy przekraczane są normy hałasu: 1 – Klub nocny w centrum Warszawy – muzyka rozprzestrzenia się poza pomieszczeniami lokalu, tj. na zewnątrz co powoduje, że dźwięki trafiają do mieszkańców w trakcie nocnego spoczynku; 2- Impreza masowa muzyczna na terenie uczelni wyższej – muzyka rozprzestrzenia się poza obszar uczelni co powoduje, że dźwięki trafiają na obszar osiedla mieszkaniowego. Na czym polegają działania interwencyjne w celu zapewnienia spoczynku obywate-

li w trakcie ciszy nocnej. Jak ocenia Pan Komendant skuteczność tych działań? Czy możliwe jest stosowanie zasady zero tolerancji i dlaczego?” Komendant nie udzielił odpowiedzi, ale pismo nadesłał - bynajmniej nie w imieniu Komendanta – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, mł. insp. Jarosław Bieliński: „Policja jako organ administracji państwowej jest zobowiązana do egzekwowania zawartych w przepisach prawa nakazów i zakazów określonego zachowania się adresatów, dlatego też policjanci podejmują stosowne czynności służbowe w każdym przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a więc zakłócania spoczynku nocnego w opisywanych przez Pana sytuacjach, Policja podejmuje działania określone w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Po złożeniu przez pokrzywdzonego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia funkcjonariusze przeprowadzają czynności wyjaśniające, które mają na celu ustalenie, czy zaistniały podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Przedmiotowe czynności, w zależności od wyniku ustaleń, mogą zostać zakończone skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia, wnioskiem o odstąpienie od skie-

rowania wniosku o ukaranie, bądź też zastosowaniem postępowania mandatowego. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że bardzo często rozwiązaniem przynoszącym pozytywne rezultaty są spotkania funkcjonariuszy Policji z organizatorami imprez masowych, w tym muzycznych, właścicielami lub najemcami lokali rozrywkowych oraz przedstawicielami lokalnych społeczności. W trakcie przedmiotowych spotkań omawiane są problemy mające związek z działalnością lokali lub organizacją imprez masowych, które są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców oraz wypracowywane są sposoby eliminacji potencjalnych zagrożeń. Spotkania takie umożliwiają kształtowanie poprawnych, pozytywnych relacji w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron”. Ponownie zwracam się do inspektora Michała Domaradzkiego, komendanta stołecznego Policji, o wyjaśnienie, na czym polegają działania interwencyjne w celu zapewnienia spoczynku obywateli w trakcie ciszy nocnej. Jak ocenia Pan Komendant skuteczność tych działań? Czy możliwe jest stosowanie zasady zero tolerancji i dlaczego?

Komendant Stołeczny Policji wyjaśnił Prezydentowi Warszawy, dlaczego policjanci okłamują obywateli w sprawach związanych z hałasem nocnym. Obywatele dowiadują się bowiem od policjantów, że Prezydent Warszawy zezwala organizatorom imprez na nocne hałasy. Okazało się, że Komendant Stołeczny Policji nie przesłał żadnych wyjaśnień. Podważanie autorytetu Urzędu Prezydenta Warszawy przez Komendanta Stołecznego Policji jest czymś niesłychanym.

W ustawie 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179) czytamy m.in.: „Art. 1. ust. 1. 2. Do podstawowych zadań Policji należą: (…) 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (…) 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;” Odpowiedzialność Komendanta jest więc oczywista. Oczekuję, że podejmie on takie działania organizacyjne i prawne, które powstrzymają hałasy nocne. Mieszkańcom Warszawy należy się wsparcie Państwa, którego przedstawicielem jest w tym przypadku Zapytałem rzecznika prasowe- Komendant. go Urzędu m.st. Warszawy, czy

Wolskie Centrum Kultury powstanie na obrzeżach parku Szymańskiego. Inwestycja zakończy się w 2018 r. i będzie kosztować 15,5 mln zł. Jak poinformował Mariusz Gruza, rzecznik prasowy wolskiego Urzędu, planowana była budowa siedziby dla Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Sokołowskiej. Jednak do tego terenu pojawiły się roszczenia. W związku z tym podjęta została decyzja o zmianie lokalizacji. – Wolskie Centrum Kultury powstanie na obrzeżach parku Szymańskiego. Doskonała komunikacja, bliskość amfiteatru oraz sąsiedztwo dwóch parków powodują, że jest to idealne miejsce dla tej inwestycji – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. Siedziba Wolskiego Centrum Kultury powstanie przy ul. Elekcyjnej u wylotu z ul. Pustola naprzeciwko Zespołu Szkół nr 65. Obecnie w tym miejscu znajduje się m.in. niezagospodarowany asfaltowy plac. Inwestycja ma mieć charakter ekologiczny i komponować się z parkowym otoczeniem. - Nie będziemy wycinać drzew. Jeżeli jakieś nasadzenia będą kolidować z pracami budowlanymi, to będą one przesadzane w inny rejon parku – zapewnia burmistrz Krzysztof Strzałkowski.

W budynku znajdą się m.in. sale widowiskowa, kameralna, konferencyjna, taneczna, baletowa oraz pracownie: plastyczna, muzyczna, językowa, komputerowa; studio foto i nagrań. – Potrzebne są m.in. centra aktywności lokalnych, dlatego w nowym budynku chcemy stworzyć dwie sale wielofunkcyjne, które będą mogły być wykorzystywane np. przez organizację pozarządowe – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza. Do marca 2016 r. roku planowane jest przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej. Roboty budowlane ruszą w drugim lub trzecim kwartale 2016 r. Inwestycja zakończy się w 2018 r.

Wybierz swojego lekarza pierwszego kontaktu – nie czekaj w kolejkach

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 Tel. 22 658 20 00 | tel. kom. 690 658 656 www.cmprzyparku.pl

Południe Bemowo Ochota Ursus Włochy Wola nr 13 z dnia 9 września 2015 r  
Południe Bemowo Ochota Ursus Włochy Wola nr 13 z dnia 9 września 2015 r  

Południe Bemowo Ochota Ursus Włochy Wola nr 13 z dnia 9 września 2015 r

Advertisement