Page 1


POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

KOMUNIKAT 2/465/2011

-1-


Spis treści: Wstęp ....................................................................................................................................... - 3 Zasób ćwiczeń do zastosowania w treningu doskonalenia techniki strzelania z łuku na różnych poziomach wyszkolenie łucznika ............................................................................................ - 4 Klasyfikacja klubów w łucznictwie za rok 2011 ................................................................... - 13 Komisja Sportowa Polskiego Związku łuczniczego ustaliła ranking roczny współzawodnictwa sportowego klubów łuczniczych za rok 2011 – łuki klasyczne. ........................................... - 15 Ranking zawodniczek i zawodników pod względem uzyskania najwyższego wyniku w konkurencji 70m na torach otwartych w 2011r. – łuki klasyczne. ....................................... - 17 Komisja Sportowa P.Z.Łucz. podaje ilościowe zestawienie nadanych w 2011 r. klas sportowych zawodnikom niżej wymienionych klubów - łuki klasyczne .............................. - 23 Wykazy nadanych klas sportowych w 2011r. – łuki klasyczne ............................................ - 25 Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 1 grudnia 2011 r. nadała klasy sportowe: M,I,II,III zawodnikom i zawodniczkom ( łuki bloczkowe) za 2011r. ................................ - 43 Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 01 grudnia 2011 zatwierdziła następujące Rekordy Polski na torach otwartych - łuki bloczkowe . ........................................................ - 46 Komisja Sportowa PZŁucz. zatwierdziła następujące rekordy Polski w hali – 20.07.2011 . - 48 Skład kadry narodowej na I półrocze 2012r. – łuki klasyczne i bloczkowe ........................ - 50 Wykaz rekordów Polski na torach otwartych (łuki klasyczne) na dzień 25.10.2011r .......... - 56 Rekordy Polski na torach otwartych – łuki klasyczne........................................................... - 60 Wykaz (stan na dzień 25.10.2011r) indywidualnych rekordów Mistrzostw Polski na torach otwartych – łuki klasyczne .................................................................................................... - 63 Indywidualne rekordy Mistrzostw Polski na torach otwartych (łuki klasyczne) ................ - 64 Końcowa klasyfikacja Ogólnopolskiej Ligi Młodzików - 2011 ........................................... - 64 Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Seniorów i Juniorów 2011 ....................................... - 66 Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2011 ....................................... - 71 Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski konkurencja mikst 2011 ........................................... - 73 Klasyfikacja końcowa Drużynowych Mistrzostw Polski 2011 ............................................ - 74 MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW – LEGNICA 2011 .......................................... - 75 Specyfika treningu wytrzymałościowego w łucznictwie na różnych etapach wyszkolenia i podokresach cyklu rocznego ................................................................................................. - 76 -

-2-


Wstęp Oddajemy dla społeczności łuczniczej kolejny biuletyn Polskiego Związku Łuczniczego poświęcony podsumowaniu roku 2011. Był to ważny rok, rok pierwszej możliwości kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Londynie oraz rok Mistrzostw Świata w łucznictwie przeprowadzonych w naszej Ojczyźnie na torach otwartych pierwszy raz po pamiętnych MŚ z 1991 roku organizowanych w Krakowie. Uzyskanie nominacji dla Polski przez zawodniczkę „Łucznika” Żywiec Natalię Leśniak było ważnym etapem przygotowań Związku do Igrzysk XXX Olimpiady ale w pełni będziemy usatysfakcjonowani zdobyciem 100 % kwalifikacji w Ogden (USA) przez nasze znakomite zespoły, którym tak mało zabrakło w Turynie do pełni szczęścia. Zarząd Związku w pełni ufa trenerom i wyselekcjonowanym zawodniczkom oraz zawodnikom, którzy pojadą walczyć dla Polski o paszporty olimpijskie. Mistrzostwa Świata Juniorów w Legnicy okazały się sprawdzianem organizacyjnym, z którego zwycięsko wyszedł zespół pod wodzą Józefa Baściuka. Optymizmem powiało również po znakomitych wynikach podopiecznych trenera kadry juniorów Jarosława Walaszka. Koniec roku przyniósł kolejną znakomitą informację. Dzięki staraniom Zarządu PZŁucz, Europejska Federacja Łucznicza (EMAU) przyznała Polsce organizację Halowych Mistrzostw Europy w 2013 roku. Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu PZŁucz

Prezes Henryk Jurzak

Mistrzostwa Świata Juniorów – Legnica 2011 od lewej: Henryk Jurzak – Prezes PZŁucz , Tadeusz Krzakowski – Prezydent Legnicy, Mario Scarzella – Prezydent EMAU


Zasób ćwiczeń do zastosowania w treningu doskonalenia techniki strzelania z łuku na różnych poziomach wyszkolenie łucznika trener II stopnia, mgr Jarosław Walaszek - skrót pracy

Skuteczność, w łucznictwie, powtarzalność zależy przede wszystkim od doskonałości stosowanej techniki ruchu. Ekonomika ruchów w łucznictwie jest tym większa im dłużej zawodnik potrafi wykorzystać siły zewnętrzne i reakcji i im mniej zużywa przy tym energii. Przygotowanie zawodnika w procesie szkolenia w dużym stopniu zależy od stosowania właściwych metod i form treningu. W łucznictwie, podobnie jak i w innych dyscyplinach sportowych, za metodę nauczania i treningu należy uważać określony sposób pracy z zawodnikami dla opanowania odpowiedniego zasobu umiejętności technicznych. W sporcie łuczniczym wypracowane zostały trzy zasadnicze metody pracy treningowej. Metoda powtórzeniowa – polega na powtarzaniu określonych ćwiczeń.Za główne jej cechy uznaje się stałą intensywność ćwiczeń i optymalne przerwy wypoczynkowe. Metoda zmienna – charakteryzuje się zmienną intensywnością oraz różnym czasem ćwiczeń. Chodzi o to, aby praca z dużego nasilenia ćwiczeń przechodziła w mniejsze i w ten sposób stwarzała warunki częściowej odnowy. Metoda startowa – stosując tę metodę obowiązuje regulowanie wielkości obciążeń , a także ilości startów i odpowiedni dobór przeciwnika. Wybór ten jest sprawą ważną, winien wynikać z potrzeb i poziomu własnych zawodników w danym okresie treningowym. Przy nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchu korzystamy z metody syntetycznej, analitycznej i mieszanej. Strzelanie może przebiegać w formie ścisłej , zadaniowej , zabawowej i formie walki (startowej). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zakresu ćwiczeń doskonalących technikę strzelania z łuku, które można wykorzystać na różnych poziomach wyszkolenia łucznika. W celu usystematyzowania wprowadzono podział ćwiczeń ze względu na formę treningu. 2. Zasób ćwiczeń doskonalących technikę strzelania z łuku w formie ścisłej. Wiodąca rola należy do trenera, to on określa techniczny sposób wykonania zadania, jego tempo, kierunek, liczbę powtórzeń, ćwiczący mają ściśle wykonywać polecenia. Jej celem jest wytworzenie i utrwalenie nawyków pożądanych podczas strzelania (techniki), poprawa jednego lub większej ilości elementów techniki. 2.1.Obserwacja wizualna – obecnie ocena skuteczności techniki strzelania z łuku oparta jest na wizualnej obserwacji ruchu . Ocenia się przede wszystkim przestrzenne położenie kończyny górnej napinającej cięciwę („cięciwnej”) i utrzymującej łuk („łucznej”), w kolejnych fazach oddawania strzału. Ocenia się zarówno technikę ruchów w całości, jak i w wydziela się fazy, elementy czy też charakterystyczne cechy ruchu, których jakość oceniana jest oddzielnie. Porównując te cechy u danego zawodnika w różnych odstępach czasowych bądź porównując z przyjętym wzorcem ocenia się technikę. Jest to podstawowa i całościowa ocena techniki zawodnika. 2.2.Strzelanie przed lustrem - zawodnik nie zawsze jest w stanie zobaczyć, poczuć, wyobrazić sobie swoje ruchy w przestrzeni i w czasie. Bardzo przydatnym przyborem w pracy nad techniką jest lustro. Zawodnik na bieżąco może widzieć i kontrolować swoje

-4-


ruchy. Pomoże mu to w automatyzacji techniki. Lustro ustawiamy w zależności od potrzeb przed zawodnikiem lub w kierunku tarczy, oczywiście nad przewidywanym lotem strzały. Można stosować również układ luster. Ustawienie dwóch luster po obu stronach ręki łucznej pozwoli na pełną obserwację pracy ramienia jak i kontroli długości naciągu strzały pod klikierem. 2.3.Strzelanie z użyciem kamery, analiza kinematograficzna – ruch zwolnionej cięciwy do momentu oderwania się od niej strzały trwa ok. 0,005s.(Trzaskoma 1975). W tym czasie ręka zwalniająca cięciwę cofa się o 1mm. W obrębie łuku strzała przebywa w czasie około 0,01s. W tym przedziale czasowym możliwe jest zakłócenie jej lotu przez zawodnika. Biorąc pod uwagę powyższe teoretyczne założenia, możemy stwierdzić, iż prawidłowa ocena techniki na podstawie wizualnej obserwacji ruchu jest mało dokładna. Bowiem tak krótkie odcinki czasowe nie są wychwytywane przez oko ludzkie. W tym celu trenerzy używają kamer do realizacji zapisu techniki łucznika. Podobnie jak lustra kamera może rejestrować całościową technikę zawodnika albo być ustawiona na określoną przez trenera część ciała lub fazę ruchu. Trener na podstawie analizy ruchów późniejszych ( o dłuższym czasie trwania – odtwarzanie zapisu w zwolnionym tempie albo klatka po klatce ) ocenia skuteczność techniki strzelania. 2.4.Strzelanie z użyciem siatki kwadratowej – zarówno strzelanie przed lustrem jak i strzelanie z użyciem kamery pozwala na wizualną kontrolę techniki. Widzimy jak i kiedy następuje po sobie kolejny ruch. Bez układu odniesienia trudno jest jednak stwierdzić czy te ruchu są powtarzalne w przestrzeni. Do tego celu służy siatka kwadratowa, czyli naniesiony na dużą powierzchnię układ kwadratów o określonej wielkości. Ustawiając zawodnika na tle siatki, przy każdym strzale dokładnie w tym samym miejscu możemy precyzyjnie określić czy ruch który wykonuje jest taki sam. Stosując tą metodę łatwiej jest również ocenić biomechaniczną strukturę techniki zawodnika. 2.5.Strzelanie z zamkniętymi oczami – strzelanie z zamkniętymi oczami pozwoli zawodnikowi skoncentrować się na procesie oddawania strzału, bez rozpraszania przez czynniki takie jak tarcza czy celowanie. Zamiast szukania synchronizacji celowania i przeciągnięciem klikiera łucznik może skoncentrować się nad konkretnym elementem techniki, zarówno kierunku ruchu jak i czucia mięśniowego. Pozwoli to wyćwiczyć podświadome rozpoznawanie jak powinno odczuwać się taki element. Z przyczyn oczywistych strzelanie z zamkniętymi oczami powinno odbywać się z niewielkich odległości z zachowaniem szczególnej ostrożności. 2.6.Strzelanie do pustej maty – powinno być stosowane przed i po treningu właściwym lub zawodami. Zawodnik koncentruje się na prawidłowej technice i czuciu mięśniowym. Ćwiczenie to wykorzystujemy także do pracy nad konkretnymi elementami strzału, aby uwaga była skupiona w pełni na technice a nie na trafianiu w dziesiątkę. 2.7.Strzelanie z pomiarem elektromiograficznym (Chwała i wsp. 2004) – zachowanie układu „sztywnej konstrukcji” ciała podczas oddawania strzału jest jednym z podstawowych warunków jego celności Carella (1996). Do spełnienia tego warunku należy odpowiednio selektywne angażowanie aktonów mięśniowych. Szczególną rolę u wysokiej klasy zawodników odgrywa symetryczna praca mięśni pleców . Pozwala ona zabezpieczyć ramię łuczne przed wytrąceniem w czasie fazy zwolnienia cięciwy. Strzelanie z monitoringiem „sztywnej konstrukcji” ciała z równoczesnym pomiarem aktywności bioelektrycznej mięśni pleców w momencie zwolnienia cięciwy pokaże trenerowi realny sposób strzelania trenowanych przez niego zawodników. Zapis ten jest na dzień dzisiejszy najbardziej dokładną i zarazem obiektywną metodą sprawdzenia techniki łuczniczej pod kątem -5-


biomechaniki. Rozkład napięć poszczególnych mięśni w trakcie strzału możemy wykorzystać w korygowaniu postawy łuczniczej, długości naciągu , doborze twardości łuku, indywidualizacji treningu siłowego. 2.8.Testy Scatt – w testach Scatt ( Komunikat PZŁucz. 2007 ) wykorzystuje się technologię laserową. Dostarczają one dużej ilości informacji podczas strzału. Zaraz po oddaniu strzału jest on odtwarzany na ekranie komputera. Krzywe w różnych kolorach przedstawiają sposób podejścia do celu i celowania. Odnotowane są wahania w ostatniej sekundzie przed strzałem. Ich rozmiar i kształt wskazują strefę, a ich położenie daje precyzję celowania. Oddanie strzału zaznacza miejsce trafienia, a krzywe w różnych kolorach pokazują reakcję łuku w fazie utrzymania po strzale. System ten można używać podczas treningów mających na celu wypracowanie poprawnego zwolnienie strzały z poprawnym utrzymaniem napięcia na plecach już po oddaniu strzału. Posiadając te dane, w kilka minut zawodnik i trener mogą dowiedzieć się więcej o technice niż jest to możliwe stosując tylko obserwację. Dane statystyczne ze wszystkich strzałów treningowych stanowią podstawę do ulepszenia techniki. 2.9.Platforma tensometryczna i test stopy – testy na platformie tensometrycznej pokazują jak zawodnik rozkłada napięcie na stopach w postawie łuczniczej. Ma to duże znaczenie dla stabilności postawy ale i pokazuje, że prawidłowe napięcie na plecach (mięśnie posturalne) przełoży się na wzrost stabilności postawy łuczniczej, jakości celowania i celności trafienia. 2.10. Strzelanie bez klikiera, strzelanie z opóźnieniem to następne środki oddziaływania specjalnego w doskonaleniu techniki. Wyeliminowanie automatyzmu oddania strzału po przeciągnięciu klikiera pozwala zawodnikowi skoncentrować się na właściwym napięciu mięśniowym obręczy barkowej. Zawodnik sam decyduje o zwolnieniu cięciwy. Trener obserwując ustawienie strzały na podstawce względem klikiera może stwierdzić jak zawodnik rozkłada napięcie mięśniowe w fazach przytrzymania , celowania i zwolnienia cięciwy. 2.11. Strzelanie z for masterem – trenażerem. Trening z for masterem poprawia siłę ręki cięciwnej oraz szybkość zwolnienia cięciwy. Pomaga także w stabilizacji ręki łucznej po zwolnieniu cięciwy – brak reakcji łuku na wyjście strzały. Długość i sztywność trenażera dobieramy do indywidualnych potrzeb i budowy zawodnika. 2.12. Ćwiczenia imitacyjne oddania strzału z wykorzystaniem gum i taśm. Stosujemy w ramach rozgrzewki, treningu uzupełniającego , w trakcie zawodów - przy dłuższych przerwach między seriami. 2.13. Wizualizacja – wykorzystujemy ją między innymi do ulepszenia techniki podczas treningów i zawodów. Wielu zawodników odkryło, że dobrze jest wyobrazić sobie i poczuć perfekcyjny strzał na moment przed rzeczywistym oddaniem strzału. Łucznik może wyobrazić sobie oddanie technicznie doskonałego strzału i idealne trafienie w dziesiątkę. Wyobrażenie sobie najlepszego wykonania jakiejś czynności tuż przed jej rzeczywistym wykonaniem pozwoli skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Nie rozpraszają nas wtedy inne myśli i pewnie koncentrujemy się na wykonaniu czynności, a nie na jej wyniku końcowym. Przy wizualizacji staramy się wykorzystać jak największą liczbę zmysłów. Wyobrażamy sobie jak wygląda obiekt gdzie trenujemy, kto się tam znajduje, jakie czujemy zapachy, dźwięki. Wyobrażamy sobie siebie wykonującego wszystkie elementy strzału, przyjęcie postawy, rozłożenie ciężaru na stopach, ciężar łuku gdy go podnosimy, naciągamy, przeciągamy cięciwę, zwalniamy strzałę i utrzymujemy układ. Dzięki codziennym ćwiczeniom możemy -6-


podnosić stopień trudności pojedynków, setów.

wizualizacji,

odgrywając sytuację podczas

zawodów,

Długotrwałe utrzymywanie intensywnej uwagi na postawionym zadaniu jest zbytnio męczące i nie pomaga pomyślnemu rozwiązaniu nawet przy świadomymi sumiennym nastawieniu zawodnika. Konieczna jest organizacja zajęć, wywołująca bezpośrednio zainteresowanie do procesu działalności, wspierająca mimowolną uwagę strzelca. Taką formą zajęć jest trening zadaniowy i zabawowy. 3. Zasób ćwiczeń doskonalących technikę strzelania z łuku w formie zadaniowej. Zawodnik dostaje do wypełnienia zadanie treningowe, które indywidualnie musi wykonać. Zadanie związane jest z osiąganiem określonych norm wynikowych, które trener ustala indywidualnie do możliwości i stanu wytrenowania zawodnika. Forma ta czyni trening bardziej urozmaicony, wywołuje stany emocjonalne, podobne do tych, jakie spotykają zawodnika podczas zawodów. Trening ten może być organizowany w formie indywidualnej i grupowej. W treningu zadaniowym indywidualnym zawodnik sam zmaga się z trudnościami wynikającymi postawionego zadania, natomiast w treningu grupowym, zadanie to postawione jest kilku zawodnikom i służy ono do rywalizacji między nimi ( Kijowski 2005 ). 3.1.Zawodnik strzela do tarcz tzw. „trójek” np. na 30m, 50m lub 18m w hali. Po wystrzeleniu serii ( 3 strzały ) trener oblicza wyniki. Zadanie dla zawodnika: strzelić do tarczy. Wynik jest liczony następująco: - za strzał lepszy przyznaje się +1 pkt., - za strzał gorszy przyznaje się -2 pkt., - strzał o takiej samej wartości nie jest punktowany, - za strzelenie „10” gdy w tarczy jest już „10” przyznaje się +2 pkt. UWAGA! Zawodnik dowiaduje się o zadaniu dopiero po strzeleniu pierwszej serii. 3.2.Strzelanie z założeniem, jaki wynik się osiągnie. Np. 3 serii po 6 strzałów. Zawodnik przed strzelaniem zakłada, jaki wynik osiągnie w 6 strzałach i wpisuje go do tabeli. Po strzeleniu liczy wynik serii, wpisuje go do tabeli zakłada wynik na następną serię. Zapis ćwiczenia, jaki wynik osiągnę

wynik założony

52

54

wynik osiągnięty

51

54

53

3.3.„Schody do nieba” Pokonywanie coraz trudniejszych norm wynikowych. Na wyższy stopień można wejść dopiero po zaliczeniu niższego stopnia. Określamy ile maksymalnie strzałów może oddać zawodnik. Zadaniem jest wejść jak najwyżej. Osiągnięte rezultaty zawodnik zapisuje na planszy pod normami.

-7-


ZADANIE 19

27 18

34 11

34

26

17

26

17

28

18

37

27

17

38

28

19

28

19

12 3.4.„Grafik” Ilość serii zależna od przewidzianego czasu treningu. Może to być np.: 15 serii po 4 strzały każdej. Zadanie: nie strzelić żadnej serii poniżej ustalonego pułapu

   

3.5. Grupa zawodników ma za zadanie strzelić np. 4 serie 6-strzałowe. Na każdą serię trener daje inne zadanie np. : uzyskać maksymalny rezultat, maksymalna liczba „10” w serii, strzelić w serii jak najmniej „odskoków” np. „8”, uzyskać maksymalny rezultat w serii prowadzonej w formie finału Po każdej serii trener może przyznawać punkty za wykonane zadanie, a tym samym może wyłonić zwycięzcę całego ćwiczenia

-8-


3.6.Strzelanie kontrolne z „niespodziankami” Celem tego ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności zachowania się nieprzewidzianych sytuacjach mogących wystąpić w trakcie trwania zawodów. Przykładowy trening: Sprawdzian 70m z „niespodziankami”. W trakcie strzelania stosujemy utrudnienia (kontrola postawy, głośne rozmowy, zmiana stanowiska, przerwy różnej długości spowodowane „awarią” sprzętu , wymianą tarcz itp.). Zawodnik nie wie wcześniej jakie niespodzianki go czekają. Trening taki ma za zadanie nauczenie zawodnika radzenia sobie w sytuacjach destrukcyjnych, mogących wystąpić na zawodach. 3.7.Wypełnianie metryczek – trener określa dystans i sposób wypełnienia metryczki przez zawodnika, np. strzelamy na 70m i zapisujemy tylko dziesiątki. Zawodnik żeby zakończyć zadanie musi strzelić 36 razy w dziesiątkę. Oprócz zapisu trafień należy zapisywać ilość serii do wypełnienia poszczególnych wierszy metryczki. Zapis taki pokazuje trenerowi objętość treningu i skuteczność strzelania zawodnika w kolejnych fazach treningu. 3.8. Strzelanie w tempie wymuszonym , skrócony czas serii. Zawodnik strzela serie w czasie krótszym od regulaminowego, np. serię 3 strzałową w 40 sekund, 6 strzałową 60 – 90sekund. Najlepiej jest strzelać do tarczy, czyli z fazą celowania na dystansie startowym. Zawodnik uczy się płynnie przeciągać klikier, skrócony czas odpoczynku między strzałami wymaga jednak dobrego przygotowania siłowo- wytrzymałościowego łucznika. 4. Zasób ćwiczeń doskonalących technikę strzelania z łuku w formie zabawowej. Długotrwałe utrzymywanie intensywnej uwagi na postawionym zadaniu jest bardzo męczące. Konieczna jest organizacja zajęć wywołująca bezpośrednie zainteresowanie, wspierająca mimowolną uwagę strzelca. Zabawowa forma zajęć w wyniku emocjonalnego „akompaniamentu” istotnie podnosi efektywność treningu. Czyni trening bardziej emocjonalnym i widowiskowym. Daje możliwość modelowania startową działalnością wywołując stany psychiczne podobne do tych, które sportowiec przeżywana zawodach. Pozwala wydatnie zwiększyć objętość i intensywność treningu, zachowując fizyczną świeżość zawodnika, jako wynik zainteresowania i emocjonalnego napięcia. Trening w tej formie powinno się prowadzić wg. rygorów podobnych do tych, jakie występują na zawodach (organizacja treningu, godzina rozpoczęcia, czasy na serie strzałów, itd.) przy wykorzystaniu tablic demonstracyjnych. 4.1. „Tor wyścigowy” Ćwiczenie wykonuje się na przedstawionej planszy. Strzela się krótkimi seriami po 3-5 strzałów. Czym krótsza seria, tym większe znaczenie pojedynczego strzału. Każdy zawodnik ma swój tor, po którym przesuwa odpowiedni emblemat. Ogólną ilość strzałów oraz czas na poszczególne serie określa trener w zależności od przygotowania strzelców. Po każdej strzelonej serii liczy się wyniki i przedstawia na planszy emblematy tych zawodników, którzy wypełnili normę, np.: norma wynosi 37 pkt. (przy serii 4-strzałowej).Zawodnik strzelił 38 pkt., więc jego emblemat przesuwamy o 2 miejsca na planszy. Ilość stopni na „torze wyścigowym” zależy od zamierzonej objętości treningu.

-9-


15

14

12

13

11

10

16

9 Nazwisko

17 18 48 19

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

8

1 2

7

3 4

6

5

47

1 5

20 3

21 22

23

24 meta

1

2

4 3

start

4.2 .„Tor wyścigowy z przeszkodami” Ćwiczenie wykonuje się tak jak „tor wyścigowy”. Co jakiś czas na pokonywanym dystansie znajdują się przeszkody - miejsca z wyższą normą do pokonania. Przeszkody te tworzą warunki dla rozwijania umiejętności mobilizacji. 4.3.„Tor wyścigowy drużynowy” Zadanie i warunki takie jak w poprzednich ćwiczeniach. Ćwiczenie to wzmacnia poczucie wzajemnej więzi i odpowiedzialności przed kolegą. Wywołuje podwyższoną staranność. Zwykle drużyna składa się z dwóch zawodników. Dystans pokonuje się wspólnymi siłami, np.: norma dla drużyny wynosi 106 pkt. (przy serii 6-strzałowej), jeden strzelec może osiągnąć wynik 52 pkt., a drugi 54 pkt., co daje w sumie 106pkt, i przesuwa drużynę o jedno pole. 4.4.„Wilki i owce” Wariant ćwiczenia „tor wyścigowy”. Ćwiczenie stosujemy, gdy w zabawie uczestniczą strzelcy o różnym poziomie zaawansowania. Jest to zamaskowana forma wyrównywania szans. Zarówno „silni” jak i „słabi „strzelcy mogą uzyskać jednakowo wysokie rezultaty w oddzielnych, krótkich seriach. Warunki: „silny” strzelec „A” przenosi swój emblemat sam, a „słabsi” strzelcy „B”, „C” i „D” wspólnymi siłami. Spośród wyników uzyskanych w „słabszej” grupie strzelców liczy się najwyższy. Strzelec „A” jest zmuszony do wytężonej pracy przez cały czas trwania zabawy. W grupie „słabszych” strzelców także rozgrywa się rywalizacja, gdyż każdy chce wnieść wkład w sukces drużyny. 4.5.„Sztafeta” Ćwiczenie wykonywane jest np. przez drużyny 3-osobowe. Warunki organizacyjne i plansza demonstracyjna jak w ćwiczeniu „tor wyścigowy”. Strzelanie prowadzi się krótkimi seriami. Jednocześnie z każdej drużyny występuje jeden strzelec. Przenosi on emblemat drużyny na swoim odcinku, po czym przekazuje emblemat następnemu.

- 10 -


4.6.Turniej „każdy z każdym”. Strzelanie prowadzi się seriami (np. po 6 strzałów). Uczestnicy walczą kolejno między sobą. Można stosować również spotkania rewanżowe. Wyniki oblicza się po każdym spotkaniu i zapisuje w tablicy demonstracyjnej. Zwycięstwo daje 2pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt. Jest to system najsprawiedliwszy, ponieważ umożliwia zawodnikowi wykazanie swoich możliwości w walce ze wszystkimi przeciwnikami. Turniej można prowadzić w relacji indywidualnej i drużynowej. Sposób zapisu turnieju każdy z każdym

Lp.

Nazwisko i Imię

Pkt.

M-ce

4.7.„Odpadanie” Zawodnicy strzelają seriami (np. po 6 strzałów). Wyróżnia się dwa rodzaje serii:  seria z ustaloną normą wynikową (np. 51 pkt.) Norma wynikowa nie powinna być wysoka. Każdy zawodnik, który jej nie wypełni odpada z dalszej walki (w tabeli są to pola z zaznaczoną wielkością normy wynikowej).  seria „na odpadanie”. W tej serii strzelec, który miał najsłabszy wynik - odpada, niezależnie jaki wynik osiągnął (w tabeli są to pola zakreślone Ćwiczenie można prowadzić w formie walki indywidualnej jak i zespołowej. Schemat ćwiczenia „odpadania”

Nazwisko i imię

4.8.Walka w parach o strzały. Każdy z zawodników otrzymuje określoną ilość strzał. Po każdym strzale zawodnik, który miał niższy strzał oddaje przeciwnikowi jedną strzałę. Walka toczy się do momentu, kiedy

- 11 -


jeden z zawodników nie będzie miał już strzał. Po zakończeniu rywalizacji wygrany strzela dalej do wyczerpania strzał, a przegrany w tym czasie trenuje „na sucho”. 4.9.Walka w parach na punkty Zawodnicy strzelają dwie serie (np. 2 x 6 strzał). Każdy z zawodników jedną serię rozpoczyna, drugą strzela jako „drugi”. „Drugi” zawodnik może oddać strzał dopiero po obejrzeniu wartości strzału przeciwnika. Za każdy lepszy strzał zawodnik otrzymuje 1 pkt. 4.10.Wyścig „australijski”. Strzelanie prowadzi się dłuższymi seriami. Po każdej serii zawodnik, który osiągnie najsłabszy rezultat odpada z dalszej walki. Staje się kibicem i dopinguje swoich kolegów. Zabawę prowadzi się do wyłonienia zwycięzcy. 5. Zasób ćwiczeń doskonalących technikę strzelania z łuku w formie walki – startowej. Celem jest tu rywalizacja, wynik czyli skuteczność strzelania z łuku. Egzekwuje się maksymalne zaangażowanie zawodnika. Może to być strzelanie sprawdzianów na poszczególnych dystansach 18 – 90m indywidualnie i drużynowo. Może to być strzelanie pojedynków, setów i meczów w formie indywidualnej i drużynowej w seriach 3 strzałowych i 6-cio strzałowych. Są to starty w zawodach na odległościach i w finałach indywidualnych i drużynowych ( Komunikat Płucz 2006). Forma, ta stosowana być powinna dopiero po uprzednim utrwaleniu prawidłowych nawyków ruchowych najlepiej w okresie startowym. Dodatkowym utrudnieniem dla zawodników zaawansowanych może być strzelanie na wietrze i z poprawką. Utrzymanie tempa strzału przy wietrze w strzelaniu na punkty jest bardzo trudnym zadaniem. Wymaga od zawodnika dużej koncentracji i zaangażowania mięśniowego. Prawdziwą oceną dobrej, czyli skutecznej techniki łucznika jest start w zawodach.

Mistrzostwa Świata Juniorów – Legnica 2011 – runda kwalifikacyjna

- 12 -


Klasyfikacja klubów w łucznictwie za rok 2011 Poniżej przedstawiamy ranking klubów łuczniczych i województw na podstawie współzawodnictwa młodzieżowego według zdobytych punktów w rywalizacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2011r. za medale i miejsca punktowane Mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowych (13-23 lat) lp.

nazwa klubu sportowego

Punkty

1

LKS Łucznik Żywiec

410,00

2

KS Stella Kielce

270,66

3

KS Społem Łódź

160,50

4

MLKS Czarna Strzała Bytom

151,66

5

GLKS Unia Pielgrzymka

113,34

6

KS Obuwnik Prudnik

111,00

7

UKS Talent Wrocław

103,75

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

RKS Marymont Warszawa KS Agros Zamość KS ROKiS Radzymin MRKS Gdańsk GKS Górnik Grabownica ŁKS Radom LKS Mazowsze Teresin ŁLKS Karima Prząsław AZS OŚ.Poznań ULKS Sokole Oko Zawadka OSŁ Strzelec Legnica KS Płaszowianka Kraków UKS Sokół Brzoza KS Drukarz Warszawa UKS Piątka Zgierz UKS Puszcza Supraśl ULKS Zryw Dobrcz KS Piast Nowa Ruda ULKS Grot Zabierzów KŁ Chrobry Głuchołazy BKS Bydgoszcz UKS Victoria Ścinawka Śr. KSŁ Mewa Kołobrzeg LZS Jar Kielnarowa UKS Dziesiątka Jaworze KS Boruta Zgierz

95,24 94,66 77,59 62,00 56,50 55,84 53,88 53,50 46,50 46,25 43,00 42,33 40,34 38,25 36,49 31,58 30,00 29,34 27,50 26,00 25,41 23,66 23,00 22,50 20,00 16,00

- 13 -


34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 59 59 61 62

MLKS Dąbrowia Dąbrowa Tarn. KS Ożarowianka Ożarów Maz. UKS Kuźnia Kowale Gdańsk UKS Hubal Białystok UKS Sport-Tramp Jarosław MKS Bobry Jelenia Góra SKS Piast 25 Rzeszów CWKS Resovia Rzeszów ULKS Włoszczowice UKS Tatar Legnickie Pole UKS Morświn Gdynia LKS Łucznik Żołędowo UKS 95 Wrocław UKS Wesołek Wesoła Warszawa MGOKiS Dobczyce ŁTS Zamek Suski Sucha Beskidz. PTG Sokół Radom KS Orlęta Gorzów Wlkp. ZUKS Mutka Zielonka UKS Mąchocice-Scholasteria UKS Oruniak Gdańsk UKS Grot Ruda Śląska UKS Wyspiański Kraków LUKS Czerniawka Łagiewniki N. UKS Orliki Głogów Małopolski UKS Dwójka Żywiec ULKS Zbójnik Żywiec KS Hubertus Zalesie Górne MKS Sokół Domaradz

12,83 12,82 12,33 11,33 11,00 10,66 10,50 10,17 9,34 8,50 7,96 7,50 7,00 7,00 6,83 5,34 4,75 4,00 3,67 3,66 3,33 3,00 3,00 2,17 1,50 1,00 1,00 0,67 0,33

Ranking województw wg zdobytych punktów przez kluby i sekcje łucznicze w rywalizacji MSiT w 2011 roku za medale i miejsca punktowane Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych (13-23 lata) lp.

Województwo:

Punkty

1

Śląskie

586,66

2

Mazowieckie

349,71

3 4 5 6 7

Dolnośląskie Świętokrzyskie Łódzkie Małopolskie Opolskie

339,25 337,16 215,16 144,08 137,00

- 14 -


8 9 10 11 12 13 14 15

Podkarpackie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Pomorskie Wielkopolskie Podlaskie Zachodniopomorskie Lubuskie

112,50 103,25 94,66 85,62 46,50 42,91 23,00 4,00

Komisja Sportowa Polskiego Związku łuczniczego ustaliła ranking roczny współzawodnictwa sportowego klubów łuczniczych za rok 2011 – łuki klasyczne. Miejsce w roku 2011 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Punkty Miejsce za rok w roku 2010 2011 3 4 3 503,91 1 2 093,24 2 1 299,01 5 1 181,00 3 1 095,16 6 993,83 10 802,25 4 742,25 7 722,75 14 680,24 9 649,00 8 623,08 17 596,67 13 504,00 26 436,71 22 401,75 11 392,50 15 376,00 20 314,80 24 297,00 19 296,00 18 292,00 33 260,50 16 252,72 32 251,51 29 243,51 25 231,00 12 228,02 23 221,50 28

Klub 2 "Łucznik" Żywiec "Stella" Kielce "Marymont" Warszawa "Czarna Strzała" Bytom "Talent" Wrocław "Unia" Pielgrzymka "Społem" Łódź "Piątka" Zgierz "Obuwnik" Prudnik ROKIS Radzymin "Agros" Zamość "Karima" Prząsław "Strzelec" Legnica "Surma" Poznań ŁKS Radom "Drukarz" Warszawa "Grot" Zabierzów MRKS Gdańsk "Mazowsze" Teresin "Sokole Oko" Zawadka "Chrobry" Głuchołazy "Górnik" Grabownica "Resovia" Rzeszów "Płaszowianka" Kraków BKS Bydgoszcz "Puszcza" Supraśl "Mewa" Kołobrzeg "Sokół" Brzoza "Jar" Kielnarowa

- 15 -


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 66 67 68 69 71

"Boruta" Zgierz "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Dziesiątka" Jaworze "Zryw" Dobrcz "Piast" Nowa Ruda "Victoria" Ścinawka Średnia "Hubal" Białystok "Sokół" Radom "Łucznik" Żołędowo KS "Leśnik" Poznań "Ożarowianka" Ożarów Mazowiecki "Bobry" Jelenia Góra "Piast 25" Rzeszów "Wesołek" Warszawa "Start" Gorzów Wielkopolski "Tatar" Legnickie Pole KS AZS "Politechnika Wrocławska" Wrocław "Morświn" Gdynia UKS-T "Sport-Tramp" Jarosław "Orlęta" Gorzów Wielkopolski ULKS "Włoszczowice" Włoszczowice "Kuźnia" Gdańsk Kowale UKS 95 Wrocław "Kusy" Warszawa M.G.O.K. i S. Dobczyce "Wyspiański" Kraków "Grot" Ruda Śląska "Zamek Suski" Sucha Beskidzka "Start" Lublin "Olimpia" Suchedniów "Czerniawka" Łagiewniki Nowe "Mutka" Zielonka Mąchocice Scholasteria „Oruniak" Gdańsk "Warmińska Grupa Łucznicza" Dobre Miasto "Lech" Kościerzyna "Hubertus" Zalesie Górne "Sokół" Domaradz "Orliki" Głogów Małopolski "Dwójka" Żywiec „Zbójnik” Żywiec SMS "a Paulo" Kraków

- 16 -

219,50 205,02 203,25 190,50 173,02 164,50 139,99 128,75 117,50 70,00 68,02 60,98 60,50 56,00 55,00 55,00

27 31 35 21 34 38 40 30 39 43 44 37 62 46 48 56

50,00 47,99 47,00 41,00 38,36 36,99 31,00 30,00 26,24 25,00 24,00 23,02 20,00 20,00 14,50 11,01 10,98 10,02

53 50 51 36 47 56 45 41 60 42 48 55

10,00 10,00 6,98 5,00 4,50 3,00 3,00 1,50

54 -


Ranking zawodniczek i zawodników pod względem uzyskania najwyższego wyniku w konkurencji 70m na torach otwartych w 2011r. – łuki klasyczne. ZAWODNICY – tylko 128

M 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 17 19 22 25 26 28 32 36 -

Nazwisko i imię 2 NOWAK Piotr PROĆ Jacek DOBROWOLSKI Rafał FAŁDZIŃSKI Maciej PIĄTEK Piotr MARZEC Paweł TARATUTA Tomasz TOBOROWICZ Mateusz CIS Tomasz PRZEPIÓRA Tomasz NAPŁOSZEK Sławomir WOŹNICKI Adam MIKOS Bartosz HUSZCZ Maciej MICHALSKI Aleksander ŚWIECZAK Maurycy SIERAKOWSKI Kacper WIATR Maciej JAŚLAR Grzegorz LIS Łukasz LIS Rafał BĄTOR Sebastian DETKA Michał PSTRZOCH Jan ŚLIWKA Grzegorz GREC Michał LEWANDOWSKI Krzysztof GUCZ Jakub PĘDZIK Sebastian SZANECKI Rafał ZARZECKI Paweł BYRA Janusz MALICKI Dawid PAJĄCZEK Piotr SZEMIK Maciej CHOJNACKI Leszek DOBRZYŃSKI Jacek

Numer licencji P.Z.Łucz. ważnej do 31.12.2011 3 235 156 85 91 535 394 566 89 536 94 803 262 1449 363 219 358 329 232 207 1343 636 84 88 260 491 395 591 423 93 625 515 220 392 381 511 341 169

- 17 -

Klub 4 "Karima" Prząsław "Strzelec" Legnica "Stella" Kielce "Stella" Kielce „Łucznik” Żywiec "Talent" Wrocław MRKS Gdańsk "Stella" Kielce „Łucznik” Żywiec "Stella" Kielce "Marymont" Warszawa ROKIS Radzymin "Marymont" Warszawa "Drukarz" Warszawa "Surma" Poznań "Drukarz" Warszawa "Marymont" Warszawa "Obuwnik" Prudnik "Unia" Pielgrzymka BKS Bydgoszcz BKS Bydgoszcz "Stella" Kielce "Stella" Kielce ROKIS Radzymin „Łucznik” Żywiec "Talent" Wrocław MRKS Gdańsk "Agros" Zamość "Stella" Kielce "Surma" Poznań „Łucznik” Żywiec "Obuwnik" Prudnik "Talent" Wrocław "Talent" Wrocław „Łucznik” Żywiec "Marymont" Warszawa "Społem" Łódź

Wynik 70m 5 338 337 334 333 332 331 330 329 327 327 326 326 325 324 324 324 323 323 322 322 322 320 320 320 319 318 318 317 317 317 317 316 316 316 316 315 315


41 45 46 49 52 57 60 -

MARCINKIEWICZ Robert PĘKALSKI Roman ŚWIĄTEK Robert BURCHART Piotr JUNCZYK Stanisław SOBOŃ Hubert SZAFARZ Jakub BUKAŃSKI Ryszard CHAŁUPKA Tomasz DEWICKI Grzegorz POPOWICZ Jan KOBIAŁKA Jan LEWANDOWSKI Marek PATRYAS Wiktor BUCZMA Bartłomiej FATYGA Mateusz MIKINKA Jan NESKA Jacek STANKO Bartłomiej NOWAK Oskar RYBA Mateusz Jakub SKOTARSKI Mateusz CHARCZENKO Sebastian DOMINIK Kacper JAWORSKI Tomasz KAMIŃSKI Michał

263 1328 301 373 858 98 167 47 1111 1023 1034 127 1053 1356 246 815 166 330 505 39 54 18 590 335 344 231

67 74 78 81 -

MOZOŁA Piotr STACHWIUK Piotr STRECKER Oskar GOMOLISZEK Michał GUCZ Michał JAWORSKI Maciej KWACZYŃSKI Jacek PATER Jacek PRZESMYCKI Konrad ZBROJA Bartosz BUCKI Mateusz DZIENIS Mirosław OSTROWSKI Beniamin PATER Wojciech JURZAK Adam PRZYMUSIŃSKI Mikołaj ZWARDOŃ Kamil GRZYMEK Aleksander LEŚNIAK Daniel LUBERA Wojciech SŁOWIK Norbert SZUSTER Karol

977 1032 217 686 241 574 252 125 264 288 96 917 1222 31 205 696 549 71 509 618 1028 97

- 18 -

ROKIS Radzymin "Marymont" Warszawa "Mazowsze" Teresin "Talent" Wrocław "Marymont" Warszawa "Stella" Kielce "Społem" Łódź "Start" Gorzów Wielkopolski ROKIS Radzymin "Leśnik" Poznań "Resovia" Rzeszów "Płaszowianka" Kraków MRKS Gdańsk „Łucznik” Żywiec ŁKS Radom "Karima" Prząsław "Społem" Łódź "Marymont" Warszawa „Łucznik” Żywiec "Chrobry" Głuchołazy "Górnik" Grabownica BKS Bydgoszcz BKS Bydgoszcz "Marymont" Warszawa "Marymont" Warszawa "Obuwnik" Prudnik "Politechnika Wrocławska" Wrocław "Wesołek" Warszawa "Surma" Poznań "Strzelec" Legnica "Agros" Zamość "Czarna Strzała" Bytom "Sokół" Radom "Płaszowianka" Kraków ROKIS Radzymin "Olimpia" Suchedniów "Stella" Kielce "Hubal" Białystok "Mazowsze" Teresin "Zryw" Dobrcz "Unia" Pielgrzymka "Surma" Poznań „Łucznik” Żywiec "Dziesiątka" Jaworze „Łucznik” Żywiec "Strzelec" Legnica "Marymont" Warszawa "Stella" Kielce

315 315 315 314 314 314 314 313 311 311 311 310 310 310 309 309 309 309 309 308 308 308 307 307 307 307 307 307 307 306 306 306 306 306 306 306 305 305 305 305 304 304 304 303 303 303 303 303


86 91 98 102 106 112 119 121 126 -

CWAJNA Rafał HECZKO Damian ŁANOSZKA Sebastian MICHALSKI Dawid PRZYBYSZ Patryk BANIAK Damian DOBROSZEK Machał KOŁTUN Patryk KORZYSTKO Jacek PAZDYKA Adam SZKUTA Daniel WOJCIECHOWSKI Andrzej BOROWIAK Mateusz BLUMENSZTAJN Tomasz LEŚNY Mateusz SOKOŁOWSKI Karol BURCHART Paweł ŁUKASIEWICZ Piotr MAKOWSKI Rafał SIUTA Wacław ANIKIEJ Paweł BAŚ Adam BRZESKI Jerzy KANTCZAK Marek SZOJA Cezary WYDMAŃSKI Mateusz JANISZEWSKI Ryszard KOBYLIŃSKI Grzegorz KOT Michał KUCOWSKI Gaweł LERMAN Juliusz SZYSZKO Wojciech WÓJCIK Piotr MOZOŁA Waldemar PIOTROWSKI Adam BARCIK Krzysztof BRATKOWSKI Piotr MIERZEJEWSKI Janusz OLSZEWSKI Paweł PAJĄCZEK Jakub DŁUŻEWSKI Karol KOT Jakub OLECH Paweł SOWAŁA Cezary

1076 538 514 671 460 957 454 417 1489 352 821 571 186 374 187 87 379 572 434 929 965 163 1119 50 241 1383 212 224 593 354 176 693 86 435 56 439 361 313 748 883 597 25 1046 1073

- 19 -

„Łucznik” Żywiec „Łucznik” Żywiec „Łucznik” Żywiec "Czarna Strzała" Bytom "Piątka" Zgierz "Chrobry" Głuchołazy "Społem" Łódź "Agros" Zamość "Unia" Pielgrzymka "Marymont" Warszawa "Stella" Kielce "Czarna Strzała" Bytom "Unia" Pielgrzymka "Talent" Wrocław "Unia" Pielgrzymka "Stella" Kielce "Talent" Wrocław "Czarna Strzała" Bytom "Agros" Zamość "Resovia" Rzeszów "Puszcza" Supraśl "Społem" Łódź "Resovia" Rzeszów "Start" Gorzów Wielkopolski ŁKS Radom "Argos" Zamość "Surma" Poznań "Obuwnik" Prudnik MRKS Gdańsk "Drukarz" Warszawa "Społem" Łódź "Społem" Łódź "Stella" Kielce "Agros" Zamość "Górnik" Grabownica "Sokole Oko" Zawadka "Drukarz" Warszawa "Mazowsze" Teresin "Karima" Prząsław "Talent" Wrocław MRKS Gdańsk "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Zryw" Dobrcz "Społem" Łódź

302 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 300 300 300 300 299 299 299 299 298 298 298 298 298 298 297 297 297 297 297 297 297 296 296 295 295 295 295 295 294 294 294 294


ZAWODNICZKI – tylko 128 Numer licencji P.Z.Łucz. ważnej do 31.12.2011 M Nazwisko i imię 1 2 3 1 MOSPINEK Justyna 469 2 MICKIEWICZ Katarzyna 27 3 MYSZOR Wioleta 531 4 LEŚNIAK Natalia 579 - LIPIARSKA Karina 401 - RZĄSA Joanna 522 7 SOBIERAJ Małgorzata 667 8 WYCZECHOWSKA Paula 559 9 KAMIŃSKA Joanna 568 10 REJMER Maja 336 11 SKŁODOWSKA Anna 78 - SZUKALSKA Anna 216 - TROJNAR Małgorzata 806 14 ŻURAŃSKA Adriana 190 15 BULWA Agata 24 - RYBA Aleksandra 57 17 RÓG Aleksandra 475 18 GORCZYCA Joanna 248 - GRZELAK Anna 255 - KIELEC Katarzyna 226 - MARSZAŁKOWSKA Ewelina 162 - WINIARSKA Agata 403 23 STUPKIEWICZ Marzena 640 24 WOJNICKA Aleksandra 40 25 TYSZKO Paulina 266 - ŻAKIETA Katarzyna 168 27 HUK Anna 615 28 JANECZEK Dagmara 569 - KOBAK Justyna 257 - LUBELSKA Dominika 473 - PŁAŻEWSKA Katarzyna 1050 32 JĘDRA Emilia 244 - JOŃCZY Anna 519 34 ANIOŁ Katarzyna 400 - JURZAK Anna 191 - RODAK Magdalena 993 37 PŁAŻEWSKA Jagoda 1066 - RZĄSA Dorota 927 39 KANTORSKA Magdalena 578 40 WOJCIECHOWSKA Grażyna 824 41 DUTKA Gabriela 539 - MISZTAL Paulina 476

- 20 -

Klub 4 "Piątka" Zgierz "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Łucznik" Żywiec "Łucznik" Żywiec "Grot" Zabierzów "Łucznik" Żywiec "Czarna Strzała" Bytom "Łucznik" Żywiec "Czarna Strzała" Bytom "Marymont" Warszawa "Stella" Kielce "Czarna Strzała" Bytom "Resovia" Rzeszów "Unia" Pielgrzymka "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Górnik" Grabownica "Piątka" Zgierz ŁKS Radom "Marymont" Warszawa "Obuwnik" Prudnik "Społem" Łódź "Grot" Zabierzów "Jar" Kielnarowa "Chrobry" Głuchołazy "Marymont" Warszawa "Społem" Łódź "Talent" Wrocław "Czarna Strzała" Bytom ROKIS Radzymin "Piątka" Zgierz "Drukarz" Warszawa ŁKS Radom "Łucznik" Żywiec "Grot" Zabierzów "Unia" Pielgrzymka "Marymont" Warszawa "Drukarz" Warszawa "Jar" Kielnarowa "Piast" Nowa Ruda "Czarna Strzała" Bytom "Łucznik" Żywiec "Piątka" Zgierz

Wynik 70m 5 333 324 323 321 321 321 320 319 318 317 316 316 316 315 314 314 310 308 308 308 308 308 307 305 304 304 303 301 301 301 301 300 300 299 299 299 298 298 296 295 294 294


45 50 53 54 55 58 60 62 63 66 67 69 71 74 75 77 78 80 81 85 87 -

MODRAS Izabela Anna RUSIN Aleksandra DUKLAND Natalia MRÓZ Kinga PNIEWSKA Magdalena TYLL Ewa WOJCIECHOWSKA Katarzyna KRÓL-SCHLOTTER Jagienka NOWICKA Aleksandra RĘKAS Iwona GRUNT Renata KOTOWSKA Karolina FRELICKA Karolina SZAJNOWSKA Karolina WRÓBEL Ilona KOBAK Katarzyna OLSZEWSKA Milena DUDEK-BANASZEWSKA Maja GAWORSKA Katarzyna ŁOBAZA Ewa GARNIK Karolina GRZELAK Paulina ŚMERZCHALSKA Lidia BRZOZA Agnieszka BARAKOŃSKA Milena ROSA Justyna BIELECKA Ewa SZWEDA Sylwia HOCZEK Anna POGODA Agata STROKA Adrianna MICKIEWICZ Małgorzata ĆWIKLIŃSKA Zuzanna KLESZCZ Klaudia BRODZIAK Agnieszka BOROWIAK Paulina SZCZYPKA Natalia GRUSZCZYŃSKA Paulina BOMBOLSKA Marta MUCHA Marzena NAPŁOSZEK Edyta PIRÓG Agata CZENCZEK Ewelina KLATA Aleksandra GRUSZCZYŃSKA Monika JURZAK Monika

1459 256 723 80 99 170

ŁKS Radom ROKIS Radzymin "Czarna Strzała" Bytom "Stella" Kielce "Stella" Kielce "Społem" Łódź

294 294 293 293 293 293

22

"Czarna Strzała" Bytom

293

1143 107 425 1223 1100 82 405 103 258 1007

"Drukarz" Warszawa "Mewa" Kołobrzeg "Agros" Zamość "Sokół" Radom MRKS Gdańsk "Stella" Kielce "Grot" Zabierzów "Stella" Kielce ROKIS Radzymin "Start" Gorzów Wielkopolski

291 291 291 290 289 288 288 288 287 287

393 362 884 599 807 624 81 221 310 1189 1288 69 1187 70 28 662 850 109 185 865 1439 359 1049 1276 247 639 312 20 192

"Talent" Wrocław "Drukarz" Warszawa "Resovia" Rzeszów MRKS Gdańsk "Piątka" Zgierz "Surma" Poznań "Stella" Kielce "Obuwnik" Prudnik "Mazowsze" Teresin "Płaszowianka" Kraków "Czarna Strzała" Bytom "Dziesiątka" Jaworze "Strzelec" Legnica "Dziesiątka" Jaworze "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Hubal" Białystok "Marymont" Warszawa "Mewa" Kołobrzeg "Unia" Pielgrzymka "Łucznik" Żywiec BKS Bydgoszcz "Drukarz" Warszawa "Płaszowianka" Kraków "Marymont" Warszawa ŁKS Radom "Jar" Kielnarowa "Mazowsze" Teresin BKS Bydgoszcz "Unia" Pielgrzymka

286 286 285 284 284 284 283 281 281 280 280 279 279 279 278 277 277 276 275 275 274 273 273 273 273 272 272 271 271

- 21 -


90 93 94 95 96 98 100 101 104 106 109 111 114 115 116 117 119 120

ŁADYŃSKA Daria KŁODA Katarzyna MACIEJOWSKA Kinga PETRYSZYN Elżbieta WOLAK Wiesława WAŚCIŃSKA Aleksandra HAŚKIEWICZ Gabriela PACER Katarzyna PUCZKO Katarzyna KACZMAREK Adrianna RADZISZEWSKA Marta CIĘGOTURA Roksana KABZIŃSKA Agnieszka KRĘCIOCH Anna RZEPECKA Izabela BUKAŃSKA Alicja RABSKA Karolina BRZEZIŃSKA Dorota DUDEK Marta PHAN Paulina MILLER Magdalena TRZCIONKA Alicja KĘDRACKA Joanna KWIETNIEWSKA Karolina RYBCZYŃSKA Kamila FAGASIEWICZ Anna DRÓŻDŹ Marta BRZEZIŃSKA Dorota BYRA Dominika GOSZ Dorota PAWŁOWSKA Magdalena BIAMBA-BAJKO Gerel

474 426 789 1505 659 112 441 35 189 1061 1185 1116 845 788 79 46 193 1080 1381 844 114 233 101 1211 581 688 1043 1231 222 564 1280 1259

123 124 126 127 128 -

JAROSZEWICZ Katarzyna PIECZYNIA Kinga SKOWRON Magdalena PARYSEK Aleksandra PRZYSTAŚ Maria BALCAREK Anna ŁUKOWSKA Marcelina STANIO Iga TRZEBIŃSKA Adrianna

1139 172 118 1476 951 724 690 1435 649

- 22 -

"Piątka" Zgierz "Agros" Zamość "Łucznik" Żywiec "Grot" Zabierzów "Start" Lublin "Mewa" Kołobrzeg "Sokole Oko" Zawadka "Zryw" Dobrcz "Unia" Pielgrzymka "Surma" Poznań "Marymont" Warszawa "Sokół" Brzoza "Marymont" Warszawa "Sokole Oko" Zawadka "Stella" Kielce "Start" Gorzów Wielkopolski "Unia" Pielgrzymka "Stella" Kielce "Grot" Zabierzów "Marymont" Warszawa "Mewa" Kołobrzeg "Obuwnik" Prudnik "Stella" Kielce "Łucznik" Żywiec "Piast" Nowa Ruda "Społem" Łódź "Łucznik" Żywiec "Zryw" Dobrcz "Obuwnik" Prudnik MRKS Gdańsk "Talent" Wrocław "Morświn" Gdynia "Politechnika Wrocławska" Wrocław "Społem" Łódź "Płaszowianka" Kraków "Unia" Pielgrzymka "Jar" Kielnarowa "Czarna Strzała" Bytom "Społem" Łódź "Łucznik" Żywiec "Talent" Wrocław

271 270 270 270 268 267 265 264 264 261 261 260 259 259 259 258 258 257 257 257 255 255 254 254 254 253 251 250 248 248 247 245 245 245 242 240 240 239 237 230 230


Reprezentacja Polski na Puchar Europy Juniorów – Armenia 2011

Komisja Sportowa P.Z.Łucz. podaje ilościowe zestawienie nadanych w 2011 r. klas sportowych zawodnikom niżej wymienionych klubów - łuki klasyczne L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Klub 2 "Piątka" Zgierz "Strzelec" Legnica "Łucznik" Żywiec "Stella" Kielce "Czarna Strzała" Bytom "Marymont" Warszawa "Unia" Pielgrzymka ROKIS Radzymin "Surma" Poznań "Talent" Warszawa "Społem" Łódź "Grot" Zabierzów "Drukarz" Warszawa ŁKS Radom "Agros" Zamość "Obuwnik" Prudnik MRKS Gdańsk BKS Bydgoszcz "Dąbrovia" Dąbrowa tarnowska "Górnik" Grabownica - 23 -

Ilość klas sportowych MM M I II III 3 4 5 6 7 1 2 2 8 1 1 4 6 13 19 9 7 11 11 5 3 9 9 1 2 7 15 6 1 7 5 6 4 7 4 2 2 6 3 9 5 6 3 2 4 5 4 9 3 3 1 2 4 9 5 2 4 4 2 1 10 4 2 1 8 6 1 1 5 4 1 1 3 4 3 1 3 4 1 1 3 2 3

Razem 8 14 11 48 30 21 29 22 15 18 16 22 7 20 12 17 16 11 11 9 9


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

"Resovia" Rzeszów "Chrobry" Głuchołazy "Karima" Prząsław "Tatar" Legnickie Pole „Mazowsze" Teresin "Płaszowianka" Kraków "Puszcza" Supraśl "Sokół" Radom "Sokole Oko" Zawadka "Boruta" Zgierz "Jar" Kielnarowa "Hubal" Białystok "Mewa" Kołobrzeg "Łucznik" Żołędowo "Start" Gorzów Wielkopolski "Politechnika Wrocławska" Wrocław "Dziesiątka" Jaworze "Morświn" Gdynia "Piast" Nowa Ruda "Wesołek" Warszawa "Olimpia" Suchedniów "Zryw" Dobrcz KS "Leśnik" Poznań "Victoria" Ścinawka Średnia "Sokół" Brzoza "Orlęta" Gorzów Wielkopolski "Kusy" Warszawa "Bobry" Jelenia Góra "Start" Lublin "Piast 25" Rzeszów "Grot" Ruda Śląska "Warmińska Grupa Łucznicza" Dobre Miasto "Wyspiański" Kraków "Czerniawka" Łagiewniki Nowe "Zamek Suski" Sucha Beskidzka "Włoszczowice" Włoszczowice Racibórz – Rydzak Janusz niestowarzyszony "Ożarowianka" Ożarów Mazowiecki UKS-T Sport-Tramp Jaworze "Lech" Kościerzyna M.G.O.K. i S. Dobczyce "Sokół" Domaradz "Hubertus" Zalesie Górne DOŁCHAN Piotr: Warszawa - nie stowarzyszony RAZEM

- 24 -

-

1 1 1 1 -

2 2 2 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

10 6 2 4 6 6 3 3 5 4 2 9 3 2 2 2 1 1 1 7 6 4 3 2 2 2 2 2 1

2 1 3 1 5 1 4 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1

15 10 8 1 10 14 10 10 8 8 6 6 11 6 6 5 3 3 3 3 1 10 8 6 6 4 4 2 2 2 2

-

-

-

1 1 1 1 1

-

1 1 1 1 1

-

-

-

1 -

5 2 2 1 1 1

1 5 2 2 1 1 1

2

88

161

194

1 125

1 570


Wykazy nadanych klas sportowych w 2011r. – łuki klasyczne Okres ważności klasy sportowej nadanej w 2011r.: klasa: MM – do 31 grudnia 2013r. klasa: M,I,II,III – do 31 grudnia 2012r. Wykaz zawodów (nazwa, miejsce, data) do kolumny 6 zestawienia nadanych klas sportowych

Numer podany w kolumnie 6 wykazu 1 1 3 3 4 6 8 9 10 12 13 15 16 17 20 22 27 27 33 35 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 53 54

Nazwa zawodów 2 Puchar Gór Opawskich Puchar Polski Seniorów i Juniorów - I runda Puchar Polski Seniorów i Jun. DMP Zawody okręgowe Puchar O.Z.Łucz. Mem. Michała Sawickiego Puchar Prezesa "UKS Talent" Międzynarodowy Puchar Beskidów Puchar Polski PZSN "Start" osób Niepełnosprawnych Puchar Polski Juniorów Młodszych Puchar Polski Seniorów , Juniorów, DMP Puchar Europy Juniorów Puchar Św. Sebastiana Zawody okręgowe Zawody międz. O Puchar Warszawy i Mem. Mieczysława Nowakakowskiego Międz. Turniej Łuczniczy Juniorów Zawody międzynarodowe - 770 rocznica bitwy pod Legnicą Mistrzostwa Okręgu Puchar Łuczniczki Puchar Polski Juniorów Młodszych Międz. Zawody P.Z.Łucz. i Mem. Ireny Szydłowskiej Puchar Ziemi Dolnośląskiej Eliminacje do O.O.Mł. Eliminacje do O.O.Mł. Eliminacje do O.O.Mł. Eliminacje do O.O.Mł. Eliminacje do O.O.Mł. Eliminacje do O.O.Mł. Puchar Polski Juniorów Młodszych Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Mistrzostwa Polski A.Z.S. Mistrzostwa Świata Seniorów Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa

- 25 -

Miejsce 3 Prudnik Prudnik Prudnik Poznań Poznań Radom Wrocław Żywiec Gorzów Wielk. Supraśl Kielce Armenia Kraków Zgierz

Data 4 01-02.04.2011 15-16.04.2011 15-17.04.2011 10.04.2011 30.04.2011 30.04.2011 30.04.2011 01-02.05.2011 06-08.05.2011 07-08.05.2011 13-15.05.2011 16-21.05.2011 22.05.2011 28-29.05.2011

Warszawa Legnica

28-29.05.2011 04-05.06.2011

Legnica Zgierz Bydgoszcz Kołobrzeg Warszawa Wrocław Wrocław Kraków Kielce Zamość Bytom Kołobrzeg Bytom Zamość Kraków Włochy Teresin

04-05.06.2011 04-05.06.2011 04-05.06.2011 11-12.06.2011 17-19.06.2011 18-19.06.2011 18-19.06.2011 18-19.06.2011 18-19.06.2011 18-19.06.2011 18-19.06.2011 18-19.06.2011 25-26.06.2011 29-30.06.2011 25.06.2011 04-10.07.2011 15-17.07.2011


56 57 57 58 60 64 69 70

Polski Juniorów Młodszych Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych Mistrzostwa Polski Juniorów Mistrzostwa Okręgu Kujawsko Pomorskiego LZS Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Puchar Polski Seniorów, Juniorów, DMP Puchar Okręgu Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa Mistrzostwa Świata Juniorów

71 72 76 77 78 80 84 86 88 89 93 96

Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Okręgu Mistrzostwa Okręgu Zawody Okręgowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów Puchar Polski Seniorów, Juniorów, DMP Ogólnopolski Turniej Nadziei Olimpijskich Jesienny Turniej Łuczniczy Puchar Polski Juniorów Młodszych Zawody międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Międzynarodowy Turniej o Złotą Ciupagę Góralską

97 98 H-6 H-7 H-7A

Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska Zakończanie sezonu Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

Włochy Sędziszów Brzoza Brzozów Głuchołazy Poznań Kraków Legnica Katowice Zamość Bydgoszcz Zgierz Warszawa Żywiec Dobrcz Poznań Głuchołazy Ostrowa Poznań Żywiec Ludwikowice Kłodzkie Łódź Kielnarowa Milówka Milówka

10-17.07.2011 22-24.07.011 03.09.2011 29-31.07.2011 12-14.08.2011 20.08.2011 20.08.2011 22-27.08.2011 30.0802.09.2011 27-28.08.2011 27-28.08.2011 03-04.09.20111 10-11.09.2011 16-18.09.2011 24-25.09.2011 26.09.2011 01-02.10.2011 24.09.2011 02.10.2011 7-9.10.2011 15-16.10.2011 15-16.10.2011 26-27.02.2011 04-06.03.2011 04-06.03.2011

ZAWODNICY W roku 2010 (16 listopada 2010) klasa mistrzowska międzynarodowa MM została nadana zawodnikowi: 1. PIĄTEK Piotr „Łucznik” Żywiec” – ważność klasy MM do 31. grudnia 2012r. Zawodnicy - klasa mistrzowska międzynarodowa

L.p. Nazwisko i imię 1 2 1 PROĆ Jacek

Rok

Zawody:

Wynik:

ur.

numer w

miejsce

Nr licenc ji Klub 3 4 5 1981 156 "Strzelec" Legnica

- 26 -

wykazie Konkur. 6 7 53 MIKST

8 4 miejsce


Zawodnicy – klasa mistrzowska

Rok L.p.

1

Nazwisko i imię

Nr licencji

numer w

ur.

Klub

2 1 BĄTOR Sebastian

3 1973

4

2 BUCKI Mateusz 3 BURCHART Piotr

1993 1990

96 "Stella" Kielce 373 "Talent" Wrocław

4 5 6 7 8 9 10 11

CHAŁUPKA Tomasz CIS Tomasz CWAJNA Rafał DETKA Michał DOBROWOLSKI Rafał FAŁDZIŃSKI Maciej GUCZ Jakub HUSZCZ Maciej

5 84 "Stella" Kielce

1989 1986 1982 1989 1983 1992 1988 1987

1111 536 1076 88 85 91 423 363

JANISZEWSKI Ryszard JAŚLAR Grzegorz LIS Rafał MALICKI Dawid MARCINKIEWICZ 16 Robert 17 MARZEC Paweł 18 MICHALSKI Aleksander

1979 1985 1968 1993

212 207 636 392

19 MIKOS Bartosz

1980

20 NAPŁOSZEK Sławomir

1968

12 13 14 15

21 22 23 24 25

1973 1994 1991

ROKIS Radzymin "Łucznik" Żywiec "Łucznik" Żywiec "Stella" Kielce "Stella" Kielce "Stella" Kielce "Agros" Zamość "Drukarz" Warszawa "Surma" Poznań "Unia" Pielgrzymka BKS Bydgoszcz "Talent" Wrocław

263 ROKIS Radzymin 394 "Talent" Wrocław 219 "Surma" Poznań "Marymont" 1449 Warszawa "Marymont" 803 Warszawa

235 381 535 1091 94

"Karima" Prząsław "Talent" Wrocław "Łucznik" Żywiec "Talent" Wrocław "Stella" Kielce

wykazie

Konkur.

miejsce

6 8

8 320

39 10

7 70m DMPzespół zespół DMPzespół 70m zespół zespół zespół indyw. 2x70m 70m DMPzespół 70m 70m zespół DMPzespół 70m 70m

39

70m

325

22

70m

320

H-6 50 H-6 H-6 H-6 H-7A 58 3 10 80 H-6

HME 2127.02.20 11 indyw.

NOWAK Piotr PAJĄCZEK Piotr PIĄTKA Piotr PIELICHOWSKI Łukasz PRZEPIÓRA Tomasz

1991 1993 1982 1993 1985

26 PRZESMYCKI Konrad 27 PRZYMUSIŃSKI Mikołaj 28 PSTRZOCH Jan

1988 1993 1990

264 ROKIS Radzymin 696 "Surma" Poznań 260 ROKIS Radzymin

71 22

29 SELLER Jan

1993

-

30 SIERAKOWSKI Kacper 31 SOBOŃ Hubert

1993 1994

995 ROKIS Radzymin "Marymont" 329 Warszawa 98 "Stella" Kielce

32 STAWIŃSKI Wojciech 33 STRECKER Oskar

1989 1983

1444 "Surma" Poznań 217 "Surma" Poznań

- 27 -

Wynik:

H-6 H-6 H-6 22

16 70 71

zespół indyw. zespół 70m DMPzespół zespół 70m DMPzespół FITA indyw. DMPzespół zespól

1 miejsce 3 miejsce 2 miejsce 327 2 miejsce 1 miejsce 1 miejsce 1 miejsce 634 324 2 miejsce 322 322 3 miejsce 2 miejsce 321 324

9 miejsce 3 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 327 2 miejsce 1 miejsce 320 2 miejsce 1270 6 miejsce 2 miejsce 1 miejsce


34 35 36 37

SZAFARZ Jakub SZANECKI Rafał SZEMIK Krystian SZUSTER Karol

1989 1978 1993 1989

167 625 503 97

38 39 40 41 42 43 44 45 46

SZYMAŃSKI Maciej ŚLIWKA Grzegorz ŚWIECZAK Maurycy TARATUTA Tomasz TOBOROWICZ Matusz WIATR Maciej WOŹNICKI Adam WÓJCIK Piotr ZARZECKI Paweł

1987 1986 1990 1990 1989 1988 1991 1988 1991

1112 491 358 566 89 232 262 86 515

"Społem" Łódź "Surma" Poznań "Łucznik" Żywiec "Stella" Kielce

58 71 H-6 58

ROKIS Radzymin "Łucznik" Żywiec "Drukarz" Warszawa MRKS Gdańsk "Stella" Kielce "Obuwnik" Prudnik ROKIS Radzymin "Stella" Kielce "Łucznik" Żywiec

50 22 H-7 H-7 H-6 22 H-7 H-6

MIKST zespólł zespół zespół DMPzespół 2x70m 70m indyw. indyw. indyw. 70m zespół zespół

1 miejsce 1 miejsce 2 miejsce 1 miejsce 2 miejsce 635 322 1 miejsce 2 miejsce 1 miejsce 326 1 miejsce 2 miejsce

zawodnicy - klasa pierwsza

Rok L.p. Nazwisko i imię 1 2 1 ADAMEK Kamil 2 ADAMUS Karol

3 1995 1994

Nr licencji

numer w

Klub 4 5 1352 "Łucznik" Żywiec 817 "Stella" Kielce

3 ANIKIEJ Paweł

1995

965 "Puszcza" Supraśl

4 BAJKO Aleksander

1995

5 BANIAK Damian 6 BAŚ Adam 7 BERNAT Oskar BLUMENSZTAJN 8 Tomasz 9 BOROWIAK Mateusz 10 BRZESKI Jerzy 11 BUCZMA Bartłomiej 12 BURCHART Paweł 13 BYRA Janusz CHARCZENKO 14 Sebastian

1995 1988 1994

1258 "Morświn" Gdynia "Chrobry" 957 Głuchołazy 163 "Społem" Łódź 428 "Argos" Zamość

1990 1991 1972 1991 1995 1990

374 186 1119 246 379 220

1993

15 CHOJNACKI Leszek

1973

16 17 18 19

1968 1992 1995 1987

DĄBROWSKI Andrzej DŁUŻEWSKI Karol DOBROWOLSKI Artur DOBRZYŃSKI Jacek

20 DOMINIK Kacper

1993

21 DUKACZEWSKI Adam 22 DZIENIS Mirosław

1995 1960

"Talent" Wrocław "Unia" Pielgrzymka "Resovia" Rzeszów ŁKS Radom "Talent" Wrocław "Obuwnik" Prudnik

590 BKS Bydgoszcz "Marymont" 341 Warszawa 953 597 1302 169

"Talent" Wrocław MRKS Gdańsk "Stella" Kielce "Społem" Łódź "Marymont" 335 Warszawa "Marymont” 1278 Warszawa 917 "Hubal" Białystok

- 28 -

Wynik:

wykazie Konkur. 6 7 37 60m 37 2x60m FITA 54 Jun. FITA 54 Jun. FITA 54 Jun. H-7 zespół 48 60m

8 316 611 1205 1204 1216 3 miejsce 315

58 57 22 60 49 H-7

70m Mikst 2x70m FITA 60m indyw.

300 1 miejsce 588 1225 321 6 miejsce

22

70m

305

22

315

57 43 50

70m DMPzespół zespół 2x60m 70m

39

70m

307

54 78

60m 70m

315 305

5 miejsce 3 miejsce 618 315


23 FARASIEWICZ Bartosz 24 FATYGA Mateusz

1989 1995

58 49

indyw. 2x60m

4 miejsce 611

1993 1996 1992

1496 "Obuwnik" Prudnik 815 "Karima" Prząsław "Marymont" 347 Warszawa 909 "Boruta" Zgierz 686 "Strzelec" Legnica

25 GACZOŁ Maciej 26 GOŁĄBCZAK Patryk 27 GOMOLISZEK Michał

H-6 84 27

6 miejsce 327 305

28 GREC Michał

1994

395 "Talent" Wrocław

39

29 GREŃ Bartłomiej 30 GREŃ Jakub

1995 1993

54 10

31 32 33 34 35

1995 1991 1989 1994 1994

16 57 58 10 13

zespół 60m 70m FITA Jun. FITA Jun. 2x70m FITA Jun. zespół 70m 60m 60m

H-7A

zespół

2 miejsce

36 JAWORSKI Maciej

1992

37 JAWORSKI Tomasz

1979

38 JUNCZYK Stanisław

1972

1334 "Łucznik" Żywiec 543 "Łucznik" Żywiec "Dziesiątka" 71 Jaworze 592 MRKS Gdańsk 421 "Agros" Zamość 538 "Łucznik" Żywiec 201 "Unia" Pielgrzymka "Czarna Strzała" 574 Bytom "Marymont" 344 Warszawa "Marymont" 858 Warszawa

39 JURZAK Adam

1995

205 "Unia" Pielgrzymka

54

40 KALKOWSKI Dawid 41 KAMIŃSKI Michał

1994 1991

42 KEMER Łukasz 43 KŁODA Marcin

1993 1989

44 KOBIAŁKA Jan 45 KOBYLIŃSKI Grzegorz

1994 1992

46 KOGUT Łukasz 47 KOŁTUN Patryk

1995 1987

48 KOMSZA Kamil 49 KORNAFEL Robert

1996 1994

1096 "Mazowsze" Teresin 231 "Obuwnik" Prudnik "Czarna Strzała" 670 Bytom 422 "Agros" Zamość "Płaszowianka" 127 Kraków 224 "Obuwnik" Prudnik "Dąbrovia" Dąbrowa 991 Tarnowska 417 "Agros" Zamość "Płaszowianka" 1399 Kraków 945 "Sokół" Radom

50 KORZYSTKO Jacek

1995

51 KOT Jakub 52 KOT Michał

1986 1993

53 54 55 56 57 58

1993 1979 1986 1993 1989 1992

418 354 252 552 509 187

1992 1964 1990 1995

591 1053 1343 618

59 60 61 62

GRZYMEK Aleksander GRZYMSKI Karol GUCZ Michał HECZKO Damian HODYL Patryk

KOZIK Wojciech KUCOWSKI Gaweł KWACZYŃSKI Jacek LACH Bartłomiej LEŚNIAK Daniel LEŚNY Mateusz LEWANDOWSKI Krzysztof LEWANDOWSKI Marek LIS Łukasz LUBERA Wojciech

1489 "Unia" Pielgrzymka "Dąbrovia" Dąbrowa 25 Tarnowska 593 MRKS Gdańsk "Agros" Zamość "Drukarz" Warszawa "Sokół" Radom "Łucznik" Żywiec "Łucznik" Żywiec "Unia" Pielgrzymka MRKS Gdańsk MRKS Gdańsk BKS Bydgoszcz "Strzelec" Legnica

- 29 -

8 H-6

70m

1243 1224 583 1247 3 miejsce 306 326 315

307 6 miejsce

54 60

zespół FITA Jun. FITA Jun. 70m

H-7A 58

zespół Zespół

2 miejsce 2 miejsce

37 H-6

60m zespół

321 4 miejsce

49 H-6

2x60m indyw.

613 6 miejsce

88 54

2x60m 60m FITA Jun.

616 315

54 69 57 22 8 H-7A H-7 40 22 22 60 54

2x70m zespół DMPzespół 2x70m 70m zespół zespół 70m 70m 70m FITA FITA

1224 1200 307

1211 588 3 miejsce 8 miejsce 590 306 1 miejsce 2 miejsce 300 312 310 1216 1234


63 ŁANOSZKA Sebastian

1991

10

1990

514 "Łucznik" Żywiec "Czarna Strzała" 572 Bytom

64 ŁUKASIEWICZ Piotr MACIEJOWSKI 65 Arkadiusz 66 MAGA Jakub

1990 1992

1077 "Łucznik" Żywiec 154 "Strzelec" Legnica

H-7 27

67 MAKOWSKI Rafał

1991

68 MICHALSKI Dawid 69 MIKINKA Jan

1993 1990

70 MOZOŁA Piotr 71 MOZOŁA Waldemar

1980 1992

72 NESKA Jacek 73 NOWAK Karol

1991 1996

434 "Agros" Zamość "Czarna Strzała" 671 Bytom 166 "Społem" Łódź AZS "Politechnika" 977 Wrocław 435 "Agros" Zamość "Marymont" 330 Warszawa 1457 "Karima" Prząsław "Chrobry" 39 Głuchołazy 1222 "Mazowsze" Teresin 883 "Talent" Wrocław 1356 "Łucznik" Żywiec "Płaszowianka" 125 Kraków "Czarna Strzała" 1125 Bytom "Marymont" 352 Warszawa 93 "Stella" Kielce "Marymont" 1328 Warszawa "Górnik" 56 Grabownica 1034 "Resovia" Rzeszów

74 75 76 77

NOWAK Oskar OSTROWSKI Beniamin PAJĄCZEK Jakub PATRYAS Wiktor

1992 1995 1995 1969

78 PATER Jacek

1992

79 PATLEWICZ Henryk

1964

80 PAZDYKA Adam 81 PĘDZIK Sebastian

1958 1991

82 PĘKALKSI Roman

1953

83 PIOTROWSKI Adam 84 POPOWICZ Jan

1990 1948

85 PRZYBYSZ Patryk

1995

86 ROMANIK Jan

1995

87 RYBA Mateusz Jakub

1988

88 RYBA Radosław 89 SKOTARSKI Mateusz

1988 1994

90 SŁOWIK Norbert 91 SOKOŁOWSKI Karol

1966 1989

92 STACHWIUK Piotr 93 STANKO Bartłomiej

1971 1989

94 95 96 97 98 99

1994 1992 1994 1995 1994 1993

SUCHOŃSKI Michał SZEMIK Maciej SZKUTA Daniel SZOJA Cezary SZYSZKO Wojciech ŚWIĄTEK Robert

460 "Piątka" Zgierz 1451 "Łucznik" Żołędowo "Górnik" 54 Grabownica "Górnik" 53 Grabownica 18 BKS Bydgoszcz "Marymont" 1028 Warszawa 87 "Stella" Kielce "Wesołek" 1032 Warszawa 505 "Łucznik" Żywiec "Marymont" 334 Warszawa 511 "Łucznik" Żywiec 821 "Stella" Kielce 241 ŁKS Radom 693 "Społem" Łódź 301 "Mazowsze" Teresin

- 30 -

-

Jun. 70m DMPzespół

302 7 miejsce 2 miejsce 580

-

zespół 2x70m DMPzespół

H-7A H-7

zespół zespół

2 miejsce 3 miejsce

9 49

70m 2x70m

307 582

22 96

70m 2x60m

306 611

3 54 37 12

FITA 60m 60m 70m

1219 315 319 309

27

300

-

70m DMPzespół

7 miejsce

3 H-7A

70m zespół

301 3 miejsce

8 miejsce

22

70m

307

58 22

582 311

54

2x70m 70m FITA Jun.

1203

88

60m

316

22

70m

308

58 22

zespół 60m

3 miejsce 319

22 58

70m 2x70m

303 587

8 H-7

2x70m zespół

587 2 miejsce

37 H-7A 13 48 37 49

2x60m zespół 60m 2x60m 2x60m 70m

610 1 miejsce 326 610 610 315


100 TUREK Arkadiusz WOJCIECHOWSKI 101 Andrzej WYCZECHOWSKI 102 Dymitr 103 WYDMAŃSKI Mateusz

1990

"Czarna Strzała" 674 Bytom "Czarna Strzała" 571 Bytom

1995 1995

104 WYTRUKUS Adam

1995

105 ZBROJA Bartosz 106 ZWARDOŃ Kamil

1992 1993

1993

57

zespół

2 miejsce

58

70m

301

1351 "Łucznik" Żywiec 1383 "Agros" Zamość

45 54

614 316

1113 ROKIS Radzymin "Olimpia" 288 Suchedniów 549 "Łucznik" Żywiec

39

2x60m 60m FITA Jun.

1214

39 27

70m 70m

306 304

Zawodnicy – klasa druga

Rok L.p. Nazwisko i imię 1 2 1 BRATKOWSKI Piotr 2 BRZOZA Tomasz

Nr licencji

ur. 3 1989 1989

4 361 90

3 BUKAŃSKI Ryszard

1954

47

4 BARCIK Krzysztof 5 BARDA Artur

1992 1995

439 1270

6 BAZAN Aron BIAŁOBRZESKI 7 Aleksander 8 BRĄŻKIEWICZ Kamil 9 BRODKA Bartłomiej 10 BUKAŁA Łukasz

1995

778

1994 1995 1995 1995

1409 726 1333 1437

11 12 13 14

BYTOF Michał BARZYC Adrian BIZOŃ Kacper CHUDY Piotr CICHY15 CHORONIEWSKI Piotr 16 CZERWIŃSKI Piotr

1994 1996 1996 1981

729 1317 1353 1413

1962 1960

124 1342

17 CZECH Rafał 18 CZARNIECKI Mateusz 19 DEWICKI Grzegorz

1993 1994 1979

440 1235 1023

20 DURA Maciej 21 DOBROSZEK Michał

1986 1991

370 454

22 DANIELUK Alan 23 DEJA Mateusz 24 DYBIKOWSKI Wojciech

1995 1995 1994

956 885 920

numer w Klub 5 "Drukarz" Warszawa "Stella" Kielce "Start" Gorzów Wielkopolski "Sokole Oko" Zawadka "Mewa" Kołobrzeg "Płaszowianka" Kraków

wykazie 6 58 50

"Drukarz" Warszawa "Zryw" Dobrcz "Łucznik" Żywiec "Resovia" Rzeszów "Chrobry" Głuchołazy "Mazowsze" Teresin "Łucznik" Żywiec "Leśnik" Poznań "Płaszowianka" Kraków BKS Bydgoszcz "Sokole Oko" Zawadka "Hubal" Białystok "Leśnik" Poznań AZS "Politechnika" Wrocław "Społem" Łódź "Chrobry" Głuchołazy ŁKS Radom "Puszcza" Supraśl

- 31 -

Wynik: Konkur. 7 70m 70m

miejsce 8 295 281

4

70m

313

80 54

70m 70m

295 267

17

70m

293

54 35 69 48

70m 70m 60m 60m

283 272 282 279

60 84 96 86

70m 60m 60m 70m

269 299 291 272

71 35

70m 70m

266 289

17 22 4

70m 60m 70m

282 288 311

50 96

70m 70m

281 297

54 13 54

70m 60m 60m

285 267 284


44 KANTCZAK Marek KAZIMIEROWICZ 45 Andrzej 46 KORNAFEL Michał 47 KISIELEWSKI Damian 48 KAMIŃSKI Przemysław KOŁODZIEJCZYK 49 Michał

1957

"Victoria" Ścinawka 1370 Średnia "Victoria" Ścinawka 1369 Średnia 699 "Puszcza" Supraśl 372 "Talent" Wrocław "Płaszowianka" 1081 Kraków 304 "Mazowsze" Teresin "Warmińska Grupa Łucznicza" Dobre 1252 Miasto 427 "Agros" Zamość 1549 "Unia" Pielgrzymka 1315 "Piast 25" Rzeszów 912 "Boruta" Zgierz "Chrobry" 41 Głuchołazy 537 "Łucznik" Żywiec 780 MRKS Gdańsk "Płaszowianka" 116 Kraków 1148 "Mazowsze" Teresin 796 "Leśnik" Poznań 1304 "Stella" Kielce 513 "Łucznik" Żywiec "Start" Gorzów 50 Wielkopolski

1969 1984 1993 1995

816 1033 261 1335

1994

1029

50 51 52 53 54 55

KOMAR Rafał KONOPKA Przemysław KURJAŃSKI Mateusz KORBECKI Paweł LERMAN Juliusz LIPIEŃ Jan

1994 1995 1994 1996 1993 1995

1481 1357 1438 1250 176 1271

56 57 58 59 60 61

LOKŚ Rafał LACH Adrian LEPIONKA Mateusz LEWCZUK Piotr ŁĄCZNY Rafał ŁOSAK Rafał

1995 1996 1996 1996 1988 1977

1371 1354 1012 1074 1450 1024

62 MICHALSKI Marcin

1989

1375

63 MAŃKIEWICZ Mariusz

1992

732

25 DYDA Krystian

1995

26 DOMAGAŁA Tomasz 27 FIDZIUKIEWICZ Piotr 28 GOŁĘBIEWSKI Piotr GRODNIEWICZ 29 Władysław 30 GAWIŃSKI Michał

1996 1994 1989

31 32 33 34 35

1995 1994 1996 1996 1996

GOŁĘBIEWSKI Mateusz GRELA Adrian GÓRAJEC Grzegorz GRODZICKI Paweł GRZESIAK Marcin

1962 1992

36 HIRSZFELD Zbigniew 37 HECZKO Sebastian 38 HEFTA Piotr

1956 1993 1995

39 40 41 42 43

1989 1968 1991 1995 1993

JAGLARZ Mieszko JAKUBOWSKI Michał JANICKI Krzysztof JEZIORSKI Karol JURASZ Jakub

"Hubal" Białystok "Sokół" Radom ROKIS Radzymin "Łucznik" Żywiec "Wesołek" Warszawa "Chrobry" Głuchołazy "Obuwnik" Prudnik "Resovia" Rzeszów "Resovia" Rzeszów "Społem" Łódź "Mewa" Kołobrzeg "Victoria" Ścinawka Średnia "Łucznik" Żywiec "Puszcza" Supraśl "Społem" Łódź "Łucznik" Żołędowo "Leśnik" Poznań AZS "Politechnika" Wrocław "Chrobry" Głuchołazy

- 32 -

48

60m

285

88 48 58

60m 60m 70m

289 293 279

17 22

70m 70m

285 286

22 80 88 96 96

60m 70m 60m 60m 60m

285 283 291 295 298

69 3 35

70m 70m 70m

289 273 291

69 78 4 88 57

70m 70m 70m 60m 70m

267 285 287 276 272

4

70m

298

78 8 49 88

70m 70m 70m 60m

285 279 278 270

22

60m

271

88 48 48 69 22 46

60m 60m 60m 60m 70m 2x60m

285 268 272 289 297 516

54 88 96 88 76 86

70m 60m 60m 60m 70m 70m

288 292 275 302 274 284

40

70m

285

96

70m

279


64 65 66 67 68

1992 1993 1993 1994 1994

313 728 558 1431 743

"Mazowsze" Teresin "Zryw" Dobrcz "Łucznik" Żywiec "Łucznik" Żywiec "Obuwnik" Prudnik

22 22 60 88 60

70m 2x70m 70m 60m 70m

283 517 291 294 267

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

MIERZEJEWSKI Janusz MIGOCKI Michał MROWIEC Piotr MAJDAK Dariusz MAKOWSKI Dominik MARCZAK-MACIAK Piotr MENDOŃ Radosław MICHALCZYK Marek MICHOROWSKI Jacek MORTKA Mikołaj NIEPIEKŁO Krzysztof NOWAKOWSKI Łukasz OLECH Paweł OLINKIEWICZ Marek OLSZEWSKI Paweł OCZOŚ Karol OFMAN Rafał OLCZAK Błażej OLCZYK Bartłomiej PAŁKA Piotr PATER Wojciech PIETRZAK Marcin

1995 1994 1994 1995 1995 1955 1989 1989 1966 1993 1995 1995 1995 1996 1980 1987 1990

462 1238 867 628 1158 1192 250 1046 1364 748 1316 703 868 870 1284 31 353

77 69 43 88 22 78 58 58 60 49 69 22 20 88 69 22 39

70m 70m 60m 60m 60m 70m 70m 70m 70m 70m 60m 60m 60m 60m 70m 70m 70m

287 288 287 284 282 271 271 294 280 295 293 298 274 307 268 288 288

86 87 88 89 90

PIETRUCZUK Kamil PLEWA Maciej POKRYSZKA Paweł PACZUSKI Paweł PECKA Patryk

1993 1993 1992 1995 1994

859 595 419 1460 1241

22 22 72 88 13

70m 70m 70m 60m 60m

278 265 266 285 265

1995 1995 1995

990 626 1492

54 44 96

70m 60m 60m

271 281 271

1995 1996 1989 1981 1958 1994 1974 1960

1393 908 397 1097 955 855 661 929

42 98 49 69 78 20 56 78

60m 70m 70m 70m 70m 70m 70m 70m

271 283 272 291 286 275 286 299

102 SŁOTA Marcin 103 STYŚ Krzysztof

1988 1988

1207 199

96 9

70m 70m

273 293

104 105 106 107

1952 1993 1993 1994

1330 228 1073 1062

"Piątka" Zgierz "Resovia" Rzeszów "Piątka" Zgierz "Agros" Zamość ŁKS Radom "Drukarz" Warszawa "Sokół" Radom "Zryw" Dobrcz "Obuwnik" Prudnik "Karima" Prząsław "Piast 25" Rzeszów "Puszcza" Supraśl "Piątka" Zgierz "Piątka" Zgierz "Grot" Zabierzów "Zryw" Dobrcz "Drukarz" Warszawa "Marymont" Warszawa MRKS Gdańsk "Agros" Zamość ROKIS Radzymin "Resovia" Rzeszów "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska ŁKS Radom "Kusy" Warszawa "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Boruta" Zgierz "Talent" Wrocław "Drukarz" Warszawa Racibórz – nie stow. "Piątka" Zgierz "Start" Lublin "Resovia" Rzeszów "Górnik" Grabownica "Unia" Pielgrzymka "Marymont" Warszawa "Obuwnik" Prudnik "Społem" Łódź "Leśnik" Poznań

78 69 77 86

70m 70m 70m 60m

276 281 294 268

91 PIKUL Kamil 92 PIRÓG Wojciech 93 PROLEJKO Michał 94 95 96 97 98 99 100 101

PYTERAF Filip POTAKOWSKI Mateusz RABÓRSKI Michał Rutkowski Paweł RYDZAK Janusz ROGALSKI Marcin SAWICKI Piotr SIUTA Wacław

SZCZUROWSKI Jerzy SIEKIERSKI Maciej SOWAŁA Cezary SAKOWSKI Michał

- 33 -


108 109 110 111 112 113 114

SKUPIN Patryk STRZAŁKO Mateusz SUFINOWICZ Maciej STRZAŁKA Marek SWĘDRAK Radosław SZUŁKOWSKI Kacper ŚCIBSKI Adam

1995 1995 1995 1996 1996 1996 1990

"Bobry" Jelenia Góra "Surma" Poznań "Surma" Poznań "Łucznik" Żołędowo "Piątka" Zgierz "Unia" Pielgrzymka "Grot" Ruda Śląska "Bobry" Jelenia 1102 Góra "Marymont" 1129 Warszawa 648 1078 1110 1547 1134 1550 1498

115 TRZEBIŃSKI Andrzej

1965

116 TWARDOWSKI Michał WALKOWIAK 117 Przemysław 118 WIĄCEK Andrzej

1988

119 120 121 122

1994 1994 1995 1995

1292 "Leśnik" Poznań 1520 "Resovia" Rzeszów "Dąbrovia" Dąbrowa 1295 Tarnowska 1440 BKS Bydgoszcz 1361 "Stella" Kielce 1281 ULKS Włoszczowice

1996 1996 1995 1995 1995 1952 1988

1338 1358 1256 1272 1273 1195 1452

123 124 125 126 127 128 129

WIEJACKI Mirosław WIŚNIEWISKI Kajetan WOSIEK Dariusz WÓJCIK Rafał WOJCIECHOWSKI Wiktor WYSZKOWSKI Mikołaj ZAJĄC Bartłomiej ZAREMBA Bartosz ZIĘTEK Michał ŻARNOWIECKI Wiktor ŻYBOWSKI Mateusz

1968 1953

"Zryw" Dobrcz "Puszcza" Supraśl "Resovia" Rzeszów "Mewa" Kołobrzeg "Mewa" Kołobrzeg "Kusy" Warszawa "Łucznik" Żołędowo

13 86 41 88 84 88 69

60m 60m 60m 60m 60m 60m 70m

283 271 287 303 277 305 281

9

70m

269

22

70m

280

86 78

70m 70m

281 292

37 35 37 54

60m 70m 60m 70m

269 265 296 269

88 22 96 22 13 96 58

60m 60m 60m 60m 2x60m 70m 70m

289 283 287 267 510 288 275

Zawodnicy – klasa trzecia

Rok L.p. Nazwisko i imię 1 2 1 AFELT Kacper 2 BOGUCKI Paweł 3 4 5 6 7 8 9 10

BRYŚ Marcin BIGOS Paweł BIAŁECKI Andrzej BANACZEK Konrad CHMIELEWSKI Marcin CHOCHEL Mariusz CHĘĆ Wojciech CZAPCZYK Marcin CZERNATOWICZ 11 Krzysztof

ur.

Nr licencji

numer w wykazie 6 76

1989 1991 1994 1996 1981 1984 1995 1996

Klub 4 5 1108 BKS Bydgoszcz "Start" Gorzów 48 Wielkopolski "Górnik" 1494 Grabownica 794 "Leśnik" Poznań 1372 "Kusy" Warszawa 1488 "Agros" Zamość 1180 "Lech" Kościerzyna 1313 "Strzelec" Legnica 1312 "Grot" Ruda Śląska 1151 "Surma" Poznań

1996

1548 "Unia" Pielgrzymka

3 1995 1948

- 34 -

Wynik: Konkur. 7 70m

miejsce 8 215

12

70m

252

58 86 39 88 12 9 48 93

70m 70m 70m 60m 70m 70m 60m 60m

205 242 222 252 229 200 241 248

88

60m

210


12 DOŁHAN Piotr ECKHARDT DE 13 ECKENFELD Jonasz 14 FATYGA Marek 15 GRZESIAK Paweł

1975 1994 1968 1993

16 GABARKIEWICZ Jakub 17 GAJDA Jakub 18 GRACZYK Jacek

1995 1995 1995

19 HANC Paweł 20 IDZI Damian

1989 1993

21 22 23 24 25

JAWORSKI Jarosław JELIŃSKI Jacek JEZNACH Arkadiusz KAMIŃSKI Adam KAROŃ Krzysztof

1964 1996 1996 1967 1954

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

KOZŁOWSKI Marcin KULETA Michał KWIECIEŃ Artur KAROŃ Jędrzej KULA Marcin KAMYCKI Krzysztof KIJAS Eryk KLATA Dawid LEPIONKA Hubert ŁOBAZA Maciej

1990 1990 1967 1991 1993 1994 1995 1995 1993 1995

36 ŁUC Jakub 37 MILCER Artur

1995 1988

38 MAZUR Łukasz 39 MĄKOSA Piotr

1991 1994

40 41 42 43 44 45

1995 1995 1995 1952 1994 1995

MICHAŁEK Adrian MIGOCKI Cezary MIZERA Bartłomiej NESTEROWICZ Witold NAPIERALSKI Tomasz ONISK Paweł

46 PACH Patryk 47 PELIAN Michał

1992 1992

48 49 50 51 52

1990 1991 1993 1961 1957

RYBA Piotr RABSKI Paweł RDZANEK Krzysztof SŁOMIŃSKI Leszek STACHURSKI Roman

niezrzeszony 1461 Warszawa "Płaszowianka" 1471 Kraków 1426 "Karima" Prząsław 456 "Boruta" Zgierz "Hubertus" Zalesie 1401 Górne 1314 "Strzelec" Legnica 1530 "Łucznik" Żołędowo AZS "Politechnika" 1493 Wrocław 225 "Obuwnik" Prudnik "Czarna Strzała" 1285 Bytom 1103 "Surma" Poznań 1522 ROKIS Radzymin 976 "Hubal" Białystok 1010 "Karima" Prząsław "Wesołek" 842 Warszawa 243 ŁKS Radom 1373 "Kusy" Warszawa 236 "Karima" Prząsław 1411 "Drukarz" Warszawa 1239 "Resovia" Rzeszów 1350 "Łucznik" Żywiec 1319 "Mazowsze" Teresin 701 "Puszcza" Supraśl 1255 "Sokół" Domaradz "Sport-Tramp" 1322 Jarosław 1038 "Łucznik" Żołędowo "Płaszowianka" 128 Kraków 940 "Sokół" Radom "Sokole Oko" 1448 Zawadka 1104 "Zryw" Dobrcz 1469 "Sokół" Radom 1193 "Drukarz" Warszawa 1482 "Surma" Poznań 1410 "Drukarz" Warszawa "Chrobry" 1009 Głuchołazy 654 "Społem" Łódź "Górnik" 55 Grabownica 204 "Unia" Pielgrzymka 949 "Sokół" Radom 1181 "Lech" Kościerzyna 3 "Hubal" Białystok

- 35 -

22

70m

255

42 60 77

60m 70m 70m

216 248 263

48 27 84

60m 60m 60m

244 235 229

58 15

70m 70m

239 260

80 84 88 78 71

70m 60m 60m 70m 70m

229 237 259 257 235

22 22 78 60 8 48 45 37 57 54

70m 70m 70m 70m 70m 60m 60m 60m 70m 70m

218 255 233 262 208 236 243 239 263 225

48 35

60m 70m

229 194

69 48

70m 60m

245 257

42 22 48 22 93 44

60m 60m 60m 70m 70m 60m

234 264 233 239 193 254

60 77

70m 70m

254 252

58 9 57 12 78

70m 70m 70m 70m 70m

250 248 254 196 256


53 SZACHOWICZ Ryszard 54 SKIBIŃSKI Jacek 55 SOWAŁA Mateusz SZYMANKIEWICZ 56 Jakub

1956 1992 1992

57 SWAICKI Piotr 58 SKALNIAK Mateusz

1995 1995

59 SKĄPSKI Mateusz

1995

60 61 62 63 64 65 66 67 68

ŚCICHOWSKI Paweł TLAŁKA Jan TWARDOWKI Paweł TARGOWICKI Szymon TONDERSKI Jan TIKWIŃSKI Patryk TOBOLEWSKI Łukasz UBOGI Bartosz WEILANDT Tomasz

1961 1991 1992 1995 1994 1996 1996 1996 1976

69 WYBRANOWSKI Rafał WARCHAŁOWSKI 70 Jakub

1989

71 WÓJCIK Mateusz

1991

72 WALTER Paweł 73 ZAKRZEWSKI Arkadiusz 74 ZIĘCIAK Jakub

1995 1993 1991

1991

1992

"Start" Gorzów 51 Wielkopolski 175 "Społem" Łódź 656 "Społem" Łódź 161 "Społem" Łódź "Marymont" 1329 Warszawa 1243 "Resovia" Rzeszów "Dąbrovia" Dąbrowa 1394 Tarnowska "Ożarowianka" 1219 Ożarów Mazowiecki 546 "Łucznik" Żywiec 657 "Społem" Łódź 768 "Leśnik" Poznań 1365 ŁKS Radom 1305 "Zryw" Dobrcz 1306 "Zryw" Dobrcz 1551 "Unia" Pielgrzymka 1445 "Surma" Poznań "Czarna Strzała" 764 Bytom "Górnik" 59 Grabownica "Płaszowianka" 122 Kraków "Sport-Tramp" 1323 Jarosław 1106 BKS Bydgoszcz 1155 "Surma" Poznań

12 57 33

70m 70m 70m

263 228 251

57

70m

259

39 37

70m 60m

215 234

42

60m

250

22 57 57 64 37 88 88 88 93

70m 70m 70m 60m 60m 60m 60m 60m 70m

243 247 255 252 242 258 242 257 244

58

70m

259

57

70m

262

50

70m

253

13 75 64

60m 70m 70m

259 261 252

ZAWODNICZKI W roku 2010 (16 listopada 2010) klasa mistrzowska międzynarodowa MM została nadana zawodniczce: 1. SZUKALSKA Anna „Czarna Strzała” Bytom – ważność klasy MM do 31. grudnia 2012r. Zawodniczki – klasa mistrzowska międzynarodowa

Rok L.p. 1 1

Nazwisko i imię 2 MOSPINEK Justyna

ur. 3 1983

Klub

Nr licencji 4

5

469 "Piątka" Zgierz

- 36 -

numer w wykazie 6 53

Konkur.

7 MIKST

Wynik: 8 4 miejsce


Zawodniczki – klasa mistrzowska

Rok L.p. Nazwisko i imię 1 2 1 ANIOŁ Katarzyna

Klub

Nr ur. licencji 3 4 5 1990 400 "Grot" Zabierzów

numer w wykazie 6 80

Konkur.

-

1975

185 "Unia" Pielgrzymka "Dąbrovia" Dąbrowa 24 Tarnowska

7 FITA DMPzespół

H-6

indyw.

4 ĆWIENCZEK Małgorzata

1982

667 "Czarna Strzała" Bytom

H-6

5 DUKLAND Natalia 6 GORCZYCA Joanna

1989 1993

723 "Czarna Strzała" Bytom 248 ŁKS Radom

60

zespół DMPzespół FITA

7 GRZELAK Anna 8 HUK Anna

1991 1994

255 "Marymont" Warszawa 615 "Tatar" Legnickie Pole

71 60

9 JANECZEK Dagmara

1990

569 "Czarna Strzała" Bytom

-

10 JOŃCZY Anna

1989

519 "Łucznik" Żywiec

11 JURZAK Anna

1993

191 "Unia" Pielgrzymka

-

12 JURZAK Monika

1993

192 "Unia" Pielgrzymka

-

zespół DMPzespół DMPzespół

13 KAMIŃSKA Joanna

1991

568 "Czarna Strzała" Bytom

H-6

zespół

2 BOROWIAK Paulina

1990

3 BULWA Agata

H-6

zespół FITA DMPzespół

MMP2225.07.20 10r. zespół MMP2225.07.20 10r. zespół

14 KOBAK Justyna

1989

257 ROKIS Radzymin

15 KOBAK Katarzyna

1989

258 ROKIS Radzymin

16 LEŚNIAK Natalia 17 LIPIARSKA Karina MARSZAŁKOWSKA 18 Ewelina

1991 1987

579 "Łucznik" Żywiec 401 "Grot" Zabierzów

H-6 1

zespół FITA

1989

162 "Społem" Łódź

H-6

19 MECIEJEWSKA Kinga

1992

789 "Łucznik" Żywiec

-

zespół DMPzespół

20 MISZTAL Paulina 21 MODRAS Izabela Anna 22 MYSZOR Wioleta

1993 1986 1983

476 "Piątka" Zgierz 1459 ŁKS Radom 531 "Łucznik" Żywiec

71 15 1

23 PARYSEK Aleksandra

1992

1476 "Unia" Pielgrzymka

24 PIEPRZYCA Anna

1994

1092 "Czarna Strzała" Bytom

25 PIRÓG Agata

1987

26 PŁAŻEWSKA Jagoda

1987

247 ŁKS Radom 1066 "Drukarz" Warszawa

- 37 -

-

zespół FITA FITA DMPzespół DMPzespół

MMP2225.07.20 10r. zespół MMP22- zespół

Wynik: 8 1255 3 miejsce 1 miejsce 2 miejsce 2 miejsce 1266 3 miejsce 1250 2 miejsce 1 miejsce 3 miejsce 3 miejsce 2 miejsce 1 miejsce 1 miejsce 1 miejsce 1251 3 miejsce 1 miejsce 2 miejsce 1259 1283 3 miejsce 2 miejsce 1 miejsce 1 miejsce


25.07.20 10r. -

DMPzespół

993 "Marymont" Warszawa

71

zespół

1992 1991

475 "Piątka" Zgierz 57 "Górnik" Grabownica

71 71

zespół FITA

31 RZĄSA Joanna

1990

522 "Łucznik" Żywiec

H-7

indyw.

32 SKŁODOWSKA Anna STRYJECKA-REJMER 33 Maja

1988

H-7

indyw.

1966

336 "Marymont" Warszawa

15

34 SZCZYPKA Natalia

1993

865 "Łucznik" Żywiec

70m DMPzespół

35 SZUKALSKA Anna

1984

216 "Czarna Strzała" Bytom

H-6

36 SZWEDA Sylwia 37 TROJNAR Małgorzata

1974 1963

1288 "Czarna Strzała" Bytom 806 "Resovia" Rzeszów

22

zespół DMPzespół 70m

38 TYLL Ewa 39 TYSZKO Paulina

1990 1992

170 "Społem" Łódź 266 "Marymont" Warszawa

H-6 60

zespół FITA

40 WINIARSKA Agata WOJCIECHOWSKA 41 Grażyna WOJCIECHOWSKA 42 Katarzyna

1986

403 "Kmita" Zabierzów

H-6

1959

824 "Czarna Strzała" Bytom

-

1992

22 "Czarna Strzała" Bytom

-

indyw. DMPzespół DMPzespół

43 WOJNICKA Aleksandra

1992

40 "Chrobry" Głuchołazy

H-6

indyw.

27 PUCZKO Katarzyna

1992

189 "Unia" Pielgrzymka

28 RODAK Magdalena

1993

29 RÓG Aleksandra 30 RYBA Aleksandra

78 "Stella" Kielce

-

44 WYCZECHOWSKA Paula 1991

559 "Łucznik" Żywiec

H-6

indyw.

45 ŻAKIETA Katarzyna 46 ŻURAŃSKA Adriana

168 "Społem" Łódź 190 "Unia" Pielgrzymka

H-6 3

zespół FITA

1988 1991

3 miejsce 3 miejsce 2 miejsce 1285 2 miejsce 1 miejsce 317 1 miejsce 2 miejsce 2 miejsce 316 3 miejsce 1269 2 miejsce 2 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 3 miejsce 1259

zawodniczki - klasa pierwsza

Rok L.p. 1

Nazwisko i imię 2

Klub

Nr ur. licencji 3 4

5

numer w wykazie 6

1 BALCAREK Anna

1989

724 "Czarna Strzała" Bytom

H-7

2 BARAKOŃSKA Milena 3 BLEJCH Angelika

1992 1994

221 "Obuwnik" Prudnik 854 "Boruta" Zgierz

43

4 BYRA Dominika

1993

222 "Obuwnik" Prudnik

-

5 ĆWIKLIŃSKA Zuzanna

1993

662 "Hubal" Białystok

6 DRÓŻDŻ Marta

1994

1043 "Łucznik" Żywiec

- 38 -

H-7A 54

Konkur.

7 zespół DMPzespół 60m DMPzespół indyw. FITA Jun.

Wynik: 8 3 miejsce 7 miejsce 309 7 miejsce 4 miejsce 1232


1971

1381 "Grot" Zabierzów

-

DMPzespół

8 DUTKA Gabriela 9 GÓRAL Małgorzata 10 GRUNT Renata

1988 1995 1975

539 "Łucznik" Żywiec 1303 "Stella" Kielce 1223 "Sokół" Radom

H-7 43 22

indyw. 2x60m 70m

11 GRZYŚKA Kinga

1995

1432 "Czarna Strzała" Bytom

54

MIKST

12 JĘDRA Emilia

1991

244 ŁKS Radom

H-6

13 14 15 16 17 18 19

1994 1995 1990 1992 1994 1994 1989

861 655 578 226 850 426 257

39 43 50 60 39 10 60

indyw. FITA Jun. 60m 70m 70m 60m 60m 70m

1989

258 ROKIS Radzymin

H-7

1994 1994

787 "Sokole Oko" Zawadka 788 "Sokole Oko" Zawadka

54 49

indyw. FITA Jun. 60m

7 DUDEK Marta

JUSZCZUK Natalia KALWINEK Martyna KANTORSKA Magdalena KIELEC Katarzyna KLESZCZ Klaudia KŁODA Katarzyna KOBAK Justyna

"Mazowsze" Teresin "Społem" Łódź "Piast" Nowa Ruda "Obuwnik" Prudnik "Marymont" Warszawa "Agros" Zamość ROKIS Radzymin

20 KOBAK Katarzyna KORZENIOWSKA 21 Katarzyna 22 KRĘCIOCH Anna KRÓL- SCHLOTTER 23 Jagienka 24 KWARCIAK Barbara KWIETNIEWSKA 25 Karolina 26 LUBELSKA Dominika

1963 1995

1143 "Drukarz" Warszawa 790 "Sokole Oko" Zawadka

22 42

70m 60m

1992 1991

1211 "Łucznik" Żywiec 473 "Piątka" Zgierz

57 3

zespół FITA

27 MACIEJOWSKA Kinga 28 MICKIEWICZ Katarzyna 29 MRÓZ Kinga

1992 1986 1990

57 60 60

30 NAPŁOSZEK Edyta 31 NOWICKA Aleksandra 32 OLSZEWSKA Milena

1974 1993 1984

33 PAJĄK Agnieszka

1992

34 PETRYSZYN Elżbieta

1986

-

zespół 70m FITA DMPzespół 70m FITA DMPzespół DMPzespół

35 PHAN Paulina

1993

844 "Marymont" Warszawa

57

zespół

36 PIRÓG Agata 37 PIZULSKA Dominika

1987 1994

247 ŁKS Radom 818 "Stella" Kielce

H-6 43

zespół 60m

38 PŁAŻEWSKA Jagoda 39 PŁAŻEWSKA Katarzyna 40 PNIEWSKA Magdalena

1987 1981 1993

1066 "Drukarz" Warszawa 1050 "Drukarz" Warszawa 99 "Stella" Kielce

H-6 22 60

indyw. 70m 70m

41 POGODA Agata

1994

1187 "Strzelec" Legnica

54

zespół

42 RADZISZEWSKA Marta

1993

1185 "Marymont" Warszawa

H-7A

zespół

43 RAKOWSKA Sylwia 44 RĘKAS Iwona

1994 1993

54 60

zespół 70m

789 "Łucznik" Żywiec 27 "Dąbrovia" Dąbrowa Tarn. 80 "Stella" Kielce 1276 "Marymont" Warszawa 107 "Mewa" Kołobrzeg 1007 "Start" Gorzów Wlkp. 227 "Obuwnik" Prudnik 1505 "Grot" Zabierzów

998 "Łucznik" Żywiec 425 "Agros" Zamość

- 39 -

22 12 -

4 miejsce 6 miejsce 600 290 2 miejsce 8 miejsce 1238 310 296 308 308 307 301 5 miejsce 1228 310 291 306 2 miejsce 1186 2 miejsce 307 1196 5 miejsce 291 1221 7 miejsce 4 miejsce 1 miejsce 4 miejsce 308 7 miejsce 301 293 1 miejsce 2 miejsce 2 miejsce 291


45 46 47 48 49 50

ROSA Justyna RUSIN Aleksandra RZĄSA Dorota STACHURSKA Julia STUPKIEWICZ Marzena SZAJNOWSKA Karolina

1992 1990 1993 1994 1993 1984

310 256 927 893 640 405

"Mazowsze" Teresin ROKIS Radzymin "Jar" Kielnarowa "Stella" Kielce "Jar" Kielnarowa "Grot" Zabierzów

39 22 60 43 3 15

FITA 70m FITA 2x60m FITA FITA

51 TRZEBIŃSKA Adriana WEJNEROWSKA 52 Marlena

1995

649 "Talent" Wrocław

54

1348 "Łucznik" Żywiec

54

54 48

zespół FITA Jun. DMPzespół FITA Jun. 2x60m

1995

53 WRÓBEL Ilona

1992

103 "Stella" Kielce

54 WYSZKOWSKA Olga 55 ZAJKOWSKA Angelika

1994 1995

705 "Puszcza" Supraśl 921 "Puszcza" Supraśl

56 ŻUREK Katarzyna

1994

999 "Łucznik" Żywiec

54

zespół

-

1195 294 1181 599 1180 1196 1 miejsce 1223 6 miejsce 1236 596 2 miejsce

Zawodniczki – klasa druga

Rok L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nazwisko i imię 2 BIELECKA Ewa BRZEZIŃSKA Dorota BOMBOLSKA Marta BRODZIAK Agnieszka BRZOZA Agnieszka BRAŃSKA Izabela CZENCZEK Ewelina CIĘGOTURA Roksana DUDEK-BANASZEWSKA Maja DROZD Adrianna FRELICKA Karolina GRUSZCZYŃSKA Paulina GRZELAK Paulina GARNIK Karolina GAWORSKA Katarzyna GRUSZCZYŃSKA Monika GAJDA Julia HAŚKIEWICZ Gabriela HOCZEK Anna HILDEBRANDT Klaudia HOŁOWNIA Maria HEJNE Natalia JAKIMIEC Edyta KLATA Aleksandra

ur. 3 1990 1988 1991 1993 1992 1994 1993 1995 1987 1994 1992

Nr licencji 4 1189 1231 359 109 81 856 639 1116

Klub

5 "Płaszowianka" Kraków "Zryw" Dobrcz "Drukarz" Warszawa "Mewa" Kołobrzeg "Stella" Kielce "Boruta" Zgierz "Jar" Kielnarowa "Sokół" Brzoza

393 "Talent" Wrocław 478 "Boruta" Zgierz 82 "Stella" Kielce

numer w

Konkur.

wykazie 6 58 76 22 15 49 77 80 54

7 70m FITA 70m 70m 70m 60m FITA 60m

Wynik: 8 280 1143 273 276 283 284 1127 280

15 43 96

70m 60m 70m

286 269 288 1157 284 284 286

1989 1988 1993 1991

1439 807 599 362

BKS Bydgoszcz "Piątka" Zgierz MRKS Gdańsk "Drukarz" Warszawa

80 20 22 39

FITA 70m 70m 70m

1993 1995 1991 1991 1995 1994 1996 1995 1992

20 1487 441 69 1282 700 923 814 312

BKS Bydgoszcz "Drukarz" Warszawa "Sokole Oko" Zawadka "Dziesiątka" Jaworze "Morświn" Gdynia "Puszcza" Supraśl "Sokół" Brzoza "Karima" Prząsław "Mazowsze" Teresin

22 48 3 89 37 54 88 37 3

70m 2x60m 70m 70m 60m 60m 60m 60m 70m

- 40 -

271 507 265 279 260 267 264 278 272


25 26 27 28

1992 1994 1994 1995

1100 845 952 1332

MRKS Gdańsk "Marymont" Warszawa "Jar" Kielnarowa "Łucznik" Żywiec

22 22 54 10

70m 60m 60m 60m

289 293 295 266

1995 1994 1994 1995 1991 1993

1123 1407 1240 1382 474 884

54 54 13 84 33 60

60m 60m 60m 60m 70m 70m

292 268 263 295 271 285

35 ŁAKATOSZ Oliwia

1995

1339

42

60m

280

36 37 38 39 40

MICKIEWICZ Małgorzata MILLER Magdalena MUCHA Marzena MARSZAŁEK Agnieszka MIKOŁAJCZAK Barbara

1987 1993 1991 1994 1995

28 114 1049 580 603

71 3 17 41 69

70m FITA 70m 60m 60m

278 1109 273 283 272

41 42 43 44 45

OLESIŃŚKA Patrycja OLINKIEWICZ Katarzyna PACER Katarzyna PIETRZYK Małgorzata PRZYSTAŚ Maria

1994 1995 1993 1994 1994

857 1274 35 941 951

96 48 60 13 54

60m 60m FITA 60m 60m

291 283 1115 283 287

46 47 48 49 50 51 52 53 54

PSIUK Małgorzata RABSKA Karolina STROKA Adrianna SUŁOWSKA Antonina SZMYD Iwona SZAL Dominika ŚMIERZCHALSKA Lidia ŚLIWIANA Oliwia TRZCIONKA Alicja

1995 1994 1992 1994 1995 1996 1992 1994 1985

1020 193 70 846 1298 924 624 111 233

54 88 89 48 54 64 40 37 80

60m 60m 70m 60m 60m 60m 70m 60m FITA

267 276 279 293 282 275 284 301 1119

55 TRUSZ Kinga

1995

1368

88

60m

261

56 57 58 59

TYSZKIEWICZ Katarzyna WOLAK Wiesława WAŚCIŃSKA Aleksandra WALAS Karolina WIERZCHOWSKA 60 Monika 61 WYLĘŻEK Agata

1995 1963 1992 1994

605 659 112 1362

ŁKS Radom "Drukarz" Warszawa "Resovia" Rzeszów "Agros" Zamość "Piątka" Zgierz "Resovia" Rzeszów "Zamek Suski" Sucha Beskidzka "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Mewa" Kołobrzeg "Płaszowianka" Kraków "Piast" Nowa Ruda "Mewa" Kołobrzeg "Czerniawka" Łagiewniki Nowe "Obuwnik" Prudnik "Zryw" Dobrcz "Sokół" Radom "Jar" Kielnarowa "Orlęta" Gorzów Wielkopolski "Unia" Pielgrzymka "Dziesiątka" Jaworze "Marymont" Warszawa "Górnik" Grabownica "Sokół" Brzoza "Surma" Poznań "Mewa" Kołobrzeg "Obuwnik" Prudnik "Victoria" Ścinawka Średnia "Orlęta" Gorzów Wielkopolski "Start" Lublin "Mewa" Kołobrzeg "Wyspiański" Kraków

37 12 3 48

60m 70m 70m 60m

265 268 267 277

1995 1994

1396 "Unia" Pielgrzymka 1310 "Czarna Strzała" Bytom

54 37

294 260

62 63 64 65

1995 1994 1995 1995

1321 477 1397 959

54 54 9 45

60m 60m FITA Jun. 60m 60m 60m

29 30 31 32 33 34

KOTOWSKA Karolina KABZIŃSKA Agnieszka KISYK Paula KLIŚ Karolina KLOCHOWICZ Magdalena KONOPIŃSKA Dominika KRZYWONOS Monika LACHAWIEC Patrycja ŁADYŃSKA Daria ŁOBAZA Ewa

ZABORNIAK Dorota ZAMIRSKA Martyna ZĄBEK Izabela ZIÓŁKOWSKA Michalina

"Jar" Kielnarowa "Boruta" Zgierz "Unia" Pielgrzymka "Chrobry" Głuchołazy

- 41 -

1112 281 284 275


Zawodniczki – klasa trzecia

Rok

Klub

Nr L.p. Nazwisko i imię ur. licencji 1 2 3 4 5 1 ANTONIAK Natalia 1995 684 "Strzelec" Legnica 2 BIAMBA-BAJKO Gerel 1960 1259 "Morświn" Gdynia "Start" Gorzów 3 BUKAŃSKA Alicja 1958 46 Wielkopolski 4 BRZEZIŃSKA Dorota 1974 1080 "Stella" Kielce 5 BARTNIK Marika 1993 853 "Piątka" Zgierz 6 BŁASZCZYK Martyna 1992 966 "Łucznik" Żywiec 7 BORYS Karolina 1993 1045 ROKIS Radzymin 8 BEDNARCZYK Karolina 1995 1384 MGOKiS Dobczyce "Ożarowianka" Ożarów 9 BIŃKOWSKA Katarzyna 1995 1308 Mazowiecki "Orlęta" Gorzów 10 DOMERACKA Paulina 1995 1170 Wielkopolski 11 FAGASIEWICZ Anna 1992 688 "Społem" Łódź 12 FABER Sylwia 1995 683 "Strzelec" Legnica 13 GOSZ Dorota 1990 564 MRKS Gdańsk 14 GAJDA Anna 1994 1141 "Drukarz" Warszawa 15 GŁĘBOWSKA Paulina 1995 1473 "Strzelec" Legnica 16 GURBIEL Anna 1995 1462 "Strzelec" Legnica JAROSZEWICZ AZS "Politechnika" 17 Katarzyna 1989 1139 Wrocław 18 JAROSZ Hanna 1993 1089 "Talent" Wrocław 19 KĘDRACKA Joanna 1988 101 "Stella" Kielce 20 KACZMAREK Adrianna 1993 1061 "Surma" Poznań 21 KACZMAREK Małgorzata 1993 1079 "Surma" Poznań 22 KRAJ Katarzyna 1993 1398 "Płaszowianka" Kraków 23 KAMIŃSKA Justyna 1995 786 "Sokole Oko" Zawadka "Victoria" Ścinawka 24 KRĘCICHWOST Kamila 1996 1366 Średnia LUBASZEWSKA "Orlęta" Gorzów 25 Agnieszka 1995 679 Wielkopolski 26 ŁUKOWSKA Marcelina 1992 690 "Społem" Łódź 27 MIKUŁA Marta 1995 1442 "Surma" Poznań "Victoria" Ścinawka 28 MAJCHRZAK Karolina 1996 1367 Średnia 29 MAKOWSKA Agnieszka 1996 933 "Agros" Zamość MAŁKOWSKA 30 Magdalena 1996 1249 "Sokół" Brzoza 31 OSIEWACZ Daria 1992 967 "Łucznik" Żywiec PAWŁOWSKA 32 Magdalena 1986 1280 "Talent" Wrocław 33 PIECZYNIA Kinga 1993 172 "Społem" Łódź 34 POPRAWA Justyna 1991 1465 "Społem" Łódź 35 RZEPECKA Izabela 1988 79 "Stella" Kielce

- 42 -

numer w

Konkur.

wykazie 6 9 78

7 60m 70m

Wynik: 8 245 245

4 15 98 3 8 48

70m 70m 70m 70m 70m 60m

258 257 189 198 195 211

44

60m

226

6 77 27 58 22 27 97

60m 70m 60m 70m 60m 60m 60m

220 253 252 248 230 214 235

58 9 8 40 40 69 69

70m 70m 70m 70m 70m 70m 60m

245 217 254 261 197 225 250

97

60m

250

37 33 41

60m 70m 60m

206 237 239

97 72

60m 60m

246 245

84 3

60m 70m

221 220

3 77 98 69

70m 70m 70m 70m

247 245 182 259


36 37 38 39 40 41

RYBCZYŃSKA Kamila ROGIEWICZ Monika SAWICKA Anna SKOWRON Magdalena STANIO Iga ŚLESIŃSKA Partycja

1993 1994 1988 1987 1989 1995

581 17 694 118 1435 755

42 TROJAN Adrianna 43 URBAŃSKA Dominika WIELGOSZ Maria 44 Małgorzata 45 WOJTYLAK Karmina 46 WAŚCIŃSKA Karolina 47 WOJCIECH Aleksandra

1994 1996

1447 1248

1986 1988 1995 1995

1218 1477 1269 1490

48 49 50 51

1995 1994 1995 1995

1307 948 1408 1347

WRZODAK Katarzyna ZGRZELIK Sylwia ZIÓŁEK Anna ŻUREK Żaneta

"Piast" Nowa Ruda BKS Bydgoszcz "Surma" Poznań "Płaszowianka" Kraków "Łucznik" Żywiec "Sokół" Brzoza "Ożarowianka" Ożarów Mazowiecki "Sokół" Brzoza "Ożarowianka" Ożarów Mazowiecki "Unia" Pielgrzymka "Mewa" Kołobrzeg "Łucznik" Żywiec "Ożarowianka" Ożarów Mazowiecki Sokół" Radom "Drukarz" Warszawa "Łucznik" Żywiec

97 54 58 50 96 84

254 240 218 242 230 252

54 84

70m 60m 70m 70m 70m 60m FITA Jun. 60m

22 58 13 48

70m 70m 60m 60m

229 181 242 221

48 22 22 48

60m 60m 60m 60m

211 243 237 258

Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 1 grudnia 2011 r. nadała klasy sportowe: M,I,II,III zawodnikom i zawodniczkom ( łuki bloczkowe) za 2011r. Okres ważność klasy sportowej nadanej w 2011r. Klasa M,I,II,III – do 31 grudnia 2012. Wykaz zawodów (nazwa, miejsce, data) do kolumny 6 zestawienia nadanych klas sportowych. Numer podany w kolumnie 6 wykazu klas sport. Nazwa zawodów 1 2 3 Puchar Polski 10 Puchar Beskidów Zawody międzynarodowe Mem. M. 22 Nowakowskiego Zawody międzynarodowe Mem. I. 39 Szydłowskiej 50 Mistrzostwa Polski A.Z.S. 60 Puchar Polski 69 Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa 70 Mistrzostwa Świata Juniorów 71 Mistrzostwa Polski Seniorów Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 78 Weteranów 80 Puchar Polski Międzynarodowy Turniej o Złotą Ciupagę 96 Góralską 97

Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska

- 43 -

Miejsce 3 Prudnik Żywiec

Data 4 17.04.2011 30.04-02.05.2011

Warszawa

28-29.05.2011

Warszawa Kraków Głuchołazy Kraków Legnica Katowice

17-19.06.2011 25.06.2011 14.08.2011 20.08.2011 22-27.08.2011 30.08-02.09.2011

Warszawa Żywiec

10-11.09.2011 16-18.09.2011

Żywiec Ludwikowice Kłodzkie

07-09.10.2011 15-16.10.2011

882 190


Mężczyźni – klasa mistrzowska Rok urodzenia L.p. 1 1 2 3 4 5 6

Nazwisko i imię 2 GAWRYŚ Dariusz LACH Łukasz MADZIAR Witold PIEKARSKI Bogusław SZEMIOT Marcin WIĘZIK Jerzy

7 WOJTKOWIAK Konrad

3 1966 1983 1964 1962 1978 1963 1979

Nr licencji PZŁucz

Zawody:

ważnej do 31.12.2011 4 337 507 340 387 386 525

Klub 5 "Marymont" Warszawa "Łucznik" Żywiec "Marymont" Warszawa "Dolnoślązak" Wrocław "Dolnoślązak" Wrocław "Łucznik" Żywiec nie stowarzyszony 211 Poznań

Wynik

numer w w konkurencji wykazie 2x50m 6 7 80 679 10 680 22 675 60 692 60 680 3 679 71

676

Mężczyźni – klasa pierwsza Rok urodzenia L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwisko i imię 2 AFFEK Marcin DEWICKI Grzegorz GOŁYGOWKI Marcin GORCZYCA Krzysztof JANICKI Krzysztof KALISIAK Stanisław KIJAS Witold KISER Piotr KORCZAK Marek MŁYNARCZYK Marcin SIKORA Roman WOROŃKO Waldemar

3 1975 1979 1975 1967 1991 1954 1973 1978 1958 1960 1963 1959

Nr licencji PZŁucz ważnej do 31.12.2011 4 1194 1023 214 808 796 1300 527 839 448 848 840 382

Klub 5 "Marymont" Warszawa "Leśnik" Poznań "Surma" Poznań "Strzelec" Legnica "Leśnik" Poznań "Kalinka 51" Szczecin "Łucznik" Żywiec "X- Dziesięć" Jaworze "Piątka" Zgierz "Marymont" Warszawa "X- Dziesięć" Jaworze "Dolnoślązak" Wrocław

Zawody: Wynik numer w w konkurencji wykazie 2x50m 6 7 3 657 71 655 71 668 97 657 70 658 71 673 71 661 60 654 71 657 22 657 10 650 3 664

Mężczyźni – klasa druga Rok

L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwisko i imię 2 BOGUSŁAWSKI Grzegorz BRÓDKA Jan CINKUSZ Marek DOMARADZKI Andrzej DZIKOWSKI Jerzy GORCZYCA Bartosz HUBENY Jakub KOCIOŁEK Piotr KRAŚNICKI Maciej MALINOWSKI Mirosław

Nr licencji PZŁucz

urodzenia ważnej do 31.12.2011 3 4 1953 1960 1961 1958 1954 1992 1994 1963 1991 1963

447 1037 446 384 147 825 890 822 798 1

- 44 -

Klub 5 "Piątka" Zgierz "Łucznik" Żołędowo "Piątka" Zgierz "Dolnoślązak" Wrocław "Strzelec" Legnica "Strzelec" Legnica "Mazowsze" Teresin "Dolnoślązak" Wrocław "Leśnik" Poznań "Puszcza" Supraśl

Zawody: numer w wykazie 6 22 78 60 22 3 3 39 96 70 22

Wynik w konkurencji 2x50m 7 640 648 638 632 636 638 637 649 633 631


11 NIEZNANOWKI Jerzy 12 NORKOWSKI Grzegorz 13 OKRZESIK Zbigniew

1965 1962 1964

14 PACZKOWSKI Tomasz

1975

15 16 17 18

1995 1989 1987 1984

URBANOWICZ Maciej WRÓBLEWSKI Mariusz WYROŚLAK Wojciech ZIELIŃSKI Michał

320 "Kalinka 51" Szczecin 385 "Dolnoślązak" Wrocław 1331 "Łucznik" Żywiec "Warmińska Grupa 1253 Łucznicza" Dobre Miasto "Warmińska Grupa 1291 Łucznicza" Dobre Miasto 324 "Marymont" Warszawa 1165 "Strzelec" Legnica 209 "Leśnik" Poznań

39 71 10

630 640 645

22

641

22 50 80 71

640 645 644 644

Mężczyźni – klasa trzecia Nr licencji PZŁucz ważnej do 31.12.2011 4 295 383 345 797 1266 152 1129

Rok urodzenia L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7

Nazwisko i imię 2 BOGUTA Juliusz CZYRSKI Piotr JASTRZĘBSKI Łukasz KRAŚNICKI Dariusz SOBEL Dariusz STRZELCZYK Jerzy TWAROWSKI Michał

3 1950 1960 1989 1967 1975 1962 1988

Klub 5 "Mazowsze" Teresin "Dolnoślązak" Wrocław "Marymont" Warszawa "Leśnik" Poznań "Orlik" Goleszów "Strzelec" Legnica "Marymont" Warszawa

Zawody: Wynik numer w w konkurencji wykazie 2x50m 6 7 78 608 80 617 22 624 78 624 3 602 3 617 50 607

Kobiety – klasa mistrzowska Rok

L.p. 1 1 2 3 4 5

Nazwisko i imię 2 AUSTYN - GAWRYŚ Joanna OLESEK Magdalena PERCHUĆ Aleksandra Ewa STANIECZEK Anna ZARZYCKA Magdalena

Nr licencji PZŁucz

urodzenia ważnej do 31.12.2011 3 4 1976 120 1992 773 1984 1275 1955 45 1992 775

Klub 5 "Marymont" Warszawa M.G.O.K.i S. Dobczyce "Olimpia" Suchedniów "Orlik" Goleszów M.G.O.K.i S. Dobczyce

Zawody: Wynik numer w w konkurencji wykazie 2x50m 6 7 22 656 70 659 96 660 3 681 60 659

Kobiety – klasa pierwsza Rok urodzenia L.p. 1

Nazwisko i imię 2

3

Nr licencji PZŁucz. ważnej do 31.12.2011 4

1 CYMKIEWICZ Joanna

1983

325

2 LEŚNIAK Renata

1989

777

3 OLESEK Ewelina 4 SZAŁAŃSKA Katarzyna

1990 1992

776 143

- 45 -

Zawody:

Klub 5 "Marymont" Warszawa M.G.O.K.i S. Dobczyce M.G.O.K.i S. Dobczyce "Strzelec" Legnica

Wynik w numer w konkurencji wykazie 2x50m 6 7 22

645

39

649

60 60

639 646


Kobiety – klasa trzecia

L.p. Nazwisko i imię 1 2 1 PŁOSZAJ Ewa

Nr licencji Rok PZŁucz urodzenia ważnej do 31.12.2011 Klub 3 4 5 1986 1047 "Wyspiański" Kraków

Zawody: Wynik numer w w konkurencji wykazie 2x50m 6 7 69 579

Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 01 grudnia 2011 zatwierdziła następujące Rekordy Polski na torach otwartych - łuki bloczkowe . Konkurencja 1

Wyszczególnienie 2 PIEKARSKI Bogusław "Dolnoślązak" Wrocław Seniorzy Puchar Polski- Głuchołazy 2x50m 14.08.2011 ZARZYCKA Magdalena MGOKiS Dobczyce Juniorki Puchar Polski- Głuchołazy 50m 14.08.2011 ZARZYCKA Magdalena MGOKiS Dobczyce Juniorki Puchar Polski- Głuchołazy 2x50m 14.08.2011 JANICKI Krzysztof "Leśnik" Poznań Mistrzostwa Świata Juniorów Juniorzy 2x50m Legnica 22-27.08.2011 OLESEK Magdalena MGOKiS Dobczyce Juniorki Mistrzostwa Świata Juniorów 50m Legnica 22-27.08.2011 Reprezentacja Polski Gorczyca Bartosz, Janicki Krzysztof, Kraśnicki Maciej Juniorzy - zespół Mistrzostwa Świata Juniorów 3(2x50m) Legnica 22-27.08.2011 Reprezentacja Polski Olesek Magdalena, Szałańska Katarzyna, Zarzycka Magdalena Juniorki - zespół Mistrzostwa Świata Juniorów 3(2x50m) Legnica 22-27.08.2011

- 46 -

Wynik 3

692

331

659

658

336

1883

1929


Reprezentacja Polski Olesek Magdalena, Szałańska Katarzyna, Zarzycka Magdalena Seniorki - zespół Mistrzostwa Świata Juniorów 3(2x50m) Legnica 22-27.08.2011 Reprezentacja Polski Borowski Sebastian, Hubeny Juniorzy młodsi - Jakub, Urbanowicz Maciej zespół Mistrzostwa Świata Juniorów Legnica 22-27.08.2011 3(2x50m) Reprezentacja Polski Janicki Krzysztof, Olesek Magdalena Juniorzy Mistrzostwa Świata Juniorów MIKST Legnica 22-27.08.2011 Reprezentacja Polski Urbanowicz Maciej Łazawska Agata Juniorzy młodsi Mistrzostwa Świata Juniorów MIKST Legnica 22-27.08.2011 "Dolnoślązak" Wrocław Piekarski Bogusław Seniorzy Szemiot Marcin zespół Worońko Arkadiusz Mistrzostwa Polski Seniorów klub Katowice 30.08-02.09.2011 3(2x50m) "Marymont" Warszawa Gawryś Dariusz Seniorzy Austyn-Gawryś Joanna MIKST Mistrzostwa Polski Seniorów klub Katowice 30.08-02.09.2011 Juniorski młodsze 50m

1929

1787

146

136

2004

150

Łazawska Agata „Strzelec” Legnica 14 sierpnia 2011

283

Łazawska Agata Juniorki młodsze „Strzelec” Legnica 2x50m 14 sierpnia 2011

562

- 47 -


Komisja Sportowa PZŁucz. zatwierdziła następujące rekordy Polski w hali – 20.07.2011 ŁUKI KLASYCZNE Konkure Rozgr ncja ywka Nazwisko i imię Klub JUNIORKI

18m

-

18m

Mikst

18m

-

18m

-

18m

Mikst

18m

2

18m

Mikst

18m

Mikst

18m

-

18m

2

Wojnicka Aleksandra

Data i nazwa zawodów

08-09.01.2011 Chrobry I Ogólnopolskie Zaw. Głuchołazy Halowe (Wisła)

Leśniak Natalia Łucznik 26-27.02.2011 Zarzecki Paweł Żywiec MPS Kielnarowa Wojnicka Halowe Mistrzostwa Aleksandra Jędra Emilia Europy Reprezenta 21-27.03.2011 Kamińska Joanna cja Polski Hiszpania JUNIORZY Karima 26-27.02.2011 Nowak Piotr Prząsław MPS Kielnarowa Zarzecki Paweł Łucznik 26-27.02.2011 Leśniak Natalia Żywiec MPS Kielnarowa JUNIORKI MŁODSZE Góral Małgorzata Stachurska Julia Sorys Karolina Pizulska Stella 11-13.03.2011 Dominika Kielce MP Jun. Mł. Teresin Góral Małgorzata Stella 11-13.03.2011 Soboń Hubert Kielce MP Jun. Mł. Teresin JUNIORZY MŁODSI Soboń Hubert Góral Stella 11-13.03.2011 Małgorzata Kielce MP Jun. Mł. Teresin SENIORZY Halowe Mistrzostwa Nowak Piotr Europy Piątek Piotr Reprezenta 21-27.03.2011 Proć Jacek cja Polski Hiszpania Halowe Mistrzostwa Nowak Piotr Europy Piątek Piotr Reprezenta 21-27.03.2011 Proć Jacek cja Polski Hiszpania - 48 -

Wynik

577

156

1665

588 156

435

151

151

1747

466


ŁUKI BLOCZKOWE Konkure Rozgry ncja wka Nazwisko i imię SENIORKI

18m

-

18m

-

18m Mikst SENIORZY 18m Mikst JUNIORKI

Stanieczek Anna Cymkiwicz Joanna Austyn-Gawryś Jaonna Perwenis Karolina Okońska Barbara Cymkiewicz Joanna Affek Marcin

-

08-09.01.2011 Orlik I Ogólnopolskie Zaw. Goleszów Halowe Wisła

Marymont Warszawa Marymont Warszawa

26-27.02.2011 MPS Kielnarowa 26-27.02.2011 MPS Kielnarowa

Affek Marcin Marymont 26-27.02.2011 Cymkiewicz Joanna Warszawa MPS Kielnarowa

Zarzycka 18m Magdalena JUNIOR MŁODSZY

18m

Klub

Data i nazwa zawodów

Hubeny Jakub

576

1624 152

152

MGOKiS 26-27.02.2011 Dobczyce MPS Kielnarowa

555

LKS Mazowsze 11-13.03.2011 Teresin MP Jun. Mł. Teresin

545

Halowe Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów – Hiszpania 2011

- 49 -

Wynik


Skład kadry narodowej na I półrocze 2012r. – łuki klasyczne i bloczkowe SENIORZY

M. 1 2 3 4 5 6

Nazwisko i imię NOWAK Piotr DOBROWOLSKI Rafał PROĆ Jacek TARATUTA Tomasz TOBOROWICZ Mateusz FAŁDZIŃSKI Maciej

Rok ur. 1991 1983 1981 1990 1989 1992

Numer ważnej licencji 235 85 156 566 89 91

7 8 10 11 12 13 14 -

NAPŁOSZEK Sławomir PIĄTEK Piotr MARZEC Paweł DETKA Michał WIATR Maciej MICHALSKI Aleksander PSTRZOCH Jan ŚWIECZAK Maurycy GREC Michał

1968 1982 1994 1989 1988 1991 1990 1990 1994

803 535 394 88 232 219 260 358 395

Klub "Karima" Prząsław "Stella" Kielce "Strzelec" Legnica MRKS Gdańsk "Stella" Kielce "Stella" Kielce "Marymont" Warszawa "Łucznik" Żywiec "Talent" Wrocław "Stella" Kielce "Obuwnik" Prudnik "Surma" Poznań ROKIS Radzymin "Drukarz" Warszawa "Talent" Wrocław

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów Klasa sportowa w konk. 70m M 1003 M 996 MM 988 M 983 M 979 M 976 M MM M M M M M M I

974 967 967 954 950 949 931 930 930

MŁODZIEŻOWCY-ZAWODNICY

M. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Nazwisko i imię BURCHART Piotr LIS Łukasz ZARZECKI Paweł SZAFARZ Jakub BUCZMA Bartłomiej CHAŁUPKA Tomasz WOŹNICKI Adam MIKINKA Jan MAKOWSKI Rafał STAWIŃSKI Wojciech KAMIŃSKI Michał BOROWIAK Mateusz BLUMENSZTAJN 13 Tomasz

Numer Rok ważnej ur. licencji Klub 1990 373 "Talent" Wrocław 1990 1343 BKS Bydgoszcz 1991 515 "Łucznik" Żywiec 1989 167 "Społem" Łódź 1991 246 ŁKS Radom 1989 1111 ROKIS Radzymin 1991 262 ROKIS Radzymin 1990 166 "Społem" Łódź 1991 434 "Argos" Zamość 1989 1444 "Surma" Poznań 1991 231 "Obuwnik" Prudnik 1991 186 "Unia" Pielgrzymka 1990

374 "Talent" Wrocław - 50 -

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych Klasa zawodów sportowa w konk. 70m M 927 I 920 M 919 M 917 I 910 M 905 M 905 I 903 I 879 M 878 I 872 I 852 I

839


JUNIORZY

M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19

Numer Rok ważnej ur. licencji Klub Nazwisko i imię MALICKI Dawid 1993 392 "Talent" Wrocław SOBOŃ Hubert 1994 98 "Stella" Kielce PAJĄCZEK Piotr 1993 381 "Talent" Wrocław "Płaszowianka" KOBIAŁKA Jan 1994 127 Kraków "Czarna Strzała" JAWORSKI Maciej 1992 574 Bytom SZEMIK Maciej 1992 511 "Łucznik" Żywiec HECZKO Damian 1994 538 "Łucznik" Żywiec "Płaszowianka" PATER Jacek 1992 125 Kraków GOMOLISZEK Michał 1992 686 "Strzelec’ Legnica "Czarna Strzała" MICHALSKI Dawid 1993 671 Bytom SIERAKOWSKI "Marymont" Kacper 1993 329 Warszawa BUCKI Mateusz 1993 96 "Stella" Kielce „Chrobry” NOWAK Oskar 1992 39 Głuchołazy KOBYLIŃŚKI Grzegorz 1992 224 "Obuwnik" Prudnik PRZYMUSIŃSKI Mikołaj 1993 696 "Surma" Poznań ZWARDOŃ Kamil 1993 549 "Łucznik" Żywiec "Marymont" SUCHOŃSKI Michał 1994 334 Warszawa DŁUŻEWSKI Karol 1992 597 MRKS Gdańsk "Czarna Strzała" KEMER Łukasz 1993 670 Bytom

Suma 3 najwyższych wyników z 3 rożnych zawodów Klasa sportowa w konk. 70m M 929 M 928 M 923 I

921

I I I

907 899 896

I I

894 892

I

892

M M

881 874

I I

863 862

M I

862 846

I I

843 842

I

702

JUNIORZY MŁODSI

M. Nazwisko i imię 1 2 4

GRZYMEK Aleksander FATYGA Mateusz GOŁĄBCZAK Patryk ADAMEK Kamil

Rok ur. 1995 1995 1996 1995

Numer ważnej licencji Klub "Dziesiątka" 71 Jaworze 815 "Karima" Prząsław 909 "Boruta" Zgierz 1352 "Łucznik" Żywiec - 51 -

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych Klasa zawodów sportowa w konk. 60m I I I I

972 971 971 949


5 6 7 8 9 10 11

GREŃ Bartłomiej BURCHART Paweł WYDMAŃSKI Mateusz PAJĄCZEK Jakub WYTRYKUS Adam PRZYBYSZ Patryk SZUŁKOWSKI Kacper

12 BANIAK Damian 13 NOWAK Karol 14 STRZAŁKA Marek WYCZECHOWSKI 15 Dymitr 16 ROMANIK Jan 17 ANIKIEJ Paweł - LUBERA Wojciech OSTROWSKI 19 Beniamin 20 JURZAK Adam

1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996

1334 379 1383 883 1113 460 1550

I I I I I I II

943 937 926 924 922 920 911

1995 1996 1996

"Łucznik" Żywiec "Talent" Wrocław "Agros” Zamość "Talent" Wrocław ROKIS Radzymin "Piątka" Zgierz "Unia" Pielgrzymka „Chrobry” 957 Głuchołazy 1457 "Karima" Prząsław 1547 "Łucznik" Żołędowo

I I II

910 905 899

1995 1995 1995 1995

1351 1451 965 618

I I I I

898 896 894 894

1995 1995

1222 "Mazowsze" Teresin 205 "Unia" Pielgrzymka

I I

893 888

"Łucznik" Żywiec "Łucznik" Żołędowo "Puszcza" Supraśl "Strzelec" Legnica

SENIORKI

Numer Rok ważnej M. Nazwisko i imię ur. licencji Klub 1 MOSPINEK Justyna 1983 469 "Piątka" Zgierz "Czarna Strzała" 2 SOBIERAJ Małgorzata 1982 667 Bytom "Czarna Strzała" - KAMIŃSKA Joanna 1991 568 Bytom - LEŚNIAK Natalia 1991 579 "Łucznik" Żywiec 5 LIPIARSKA Karina 1987 401 "Grot" Zabierzów 6 MYSZOR Wioleta 1983 531 "Łucznik" Żywiec WYCZECHOWSKA 7 Paula 1991 559 "Łucznik" Żywiec "Marymont" 8 REJMER Maja 1966 336 Warszawa "Czarna Strzała" 9 SZUKALSKA Anna 1984 216 Bytom 10 RZĄSA Joanna 1990 522 "Łucznik" Żywiec MARSZAŁKOWSKA 11 Ewelina 1989 162 "Społem" Łódź 12 TROJNAR Małgorzata 1963 806 "Resovia" Rzeszów "Marymont" 13 TYSZKO Paulina 1992 266 Warszawa 14 GORCZYCA Joanna 1993 248 ŁKS Radom "Górnik" - RYBA Aleksandra 1991 57 Grabownica - 52 -

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych Klasa zawodów sportowa w konk. 70m MM 986 M

951

M M M M

951 951 947 939

M

936

M

925

MM M

922 918

M M

912 906

M M

903 897

M

897


MŁODZIEŻOWCY – ZAWODNICZKI

M. Nazwisko i imię

1991 1990 1991 1991 1990 1990

Numer ważnej licencji Klub "Czarna Strzała" 569 Bytom "Marymont" 255 Warszawa 400 "Grot" Zabierzów 190 "Unia" Pielgrzymka 244 ŁKS Radom 80 "Stella" Kielce 170 "Społem" Łódź

1990

578 "Piast" Nowa Ruda

Rok ur.

1 JANECZEK Dagmara 1990 2 3 4 5 6 7

GRZELAK Anna ANIOŁ Katarzyna ŻURAŃSKA Adriana JĘDRA Emilia MRÓZ Kinga TYLL Ewa KANTORSKA 8 Magdalena

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów Klasa sportowa w konk. 70m M

894

M M M I I M

888 883 867 866 836 828

I

804

JUNIORKI

M. 1 2 3 4

Nazwisko i imię HUK Anna RÓG Aleksandra KIELEC Katarzyna STUPKIEWICZ Marzena

5 RODAK Magdalena 6 MISZTAL Paulina WOJCIECHOWSKA 7 Katarzyna 8 RZĄSA Dorota 9 PNIEWSKA Magdalena 10 11 12 13 14 15 16 17

WOJNICKA Aleksandra BARAKOŃSKA Milena WRÓBEL Ilona JURZAK Monika ĆWIKLIŃSKA Zuzanna RĘKAS Iwona JURZAK Anna PUCZKO Katarzyna

18 KRĘCIOCH Anna 19 BYRA Dominika

Rok ur. 1994 1992 1992 1993

Numer ważnej licencji 615 475 226 640

1993 1993

993 476

1992 1993 1993

22 927 99

1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1992

40 221 103 192 662 425 191 189

1994 1993

788 222

Klub "Talent" Wrocław "Piątka" Zgierz "Obuwnik" Prudnik "Jar" Kielnarowa "Marymont" Warszawa "Piątka" Zgierz "Czarna Strzała" Bytom "Jar" Kielnarowa "Stella" Kielce "Chrobry" Głuchołazy "Obuwnik" Prudnik "Stella" Kielce "Unia" Pielgrzymka "Hubal" Białystok "Agros" Zamość "Unia" Pielgrzymka "Unia" Pielgrzymka "Sokole Oko" Zawadka "Obuwnik" Prudnik

- 53 -

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych Klasa zawodów sportowa w konk. 70m M 888 M 885 I 880 I 878 M M

873 867

M I I

863 851 845

M I I M I I M M

841 829 801 774 761 759 732 731

I I

718 654


JUNIORKI MŁODSZE

M. Nazwisko i imię 1 KALWINEK Martyna 2 LACHAWIEC Patrycja

Klasa sportowa I II

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych zawodów w konk. 60m 926 879

I

873

1348 "Łucznik" Żywiec 649 "Talent" Wrocław "Czarna Strzała" 1432 Bytom 1303 "Stella" Kielce

I I

873 865

I I

849 834

II

829

1995 1995

1123 ŁKS Radom "Victoria" Ścinawka 1368 Średnia 1116 "Sokół" Brzoza

II II

745 719

1995

603 "Mewa" Kołobrzeg

II

696

Numer Rok ważnej licencji Klub ur. 1995 655 "Społem" Łódź 1995 1382 "Agros" Zamość "Sokole Oko" 1995 790 Zawadka

3 KWARCIAK Barbara WEJNEROWSKA - Marlena 1995 5 TRZEBIŃSKA Adrianna 1995 6 GRZYŚKA Kinga 7 GÓRAL Małgorzata KLOCHOWICZ 8 Magdalena 9 TRUSZ Kinga 10 CIĘGOTURA Roksana MIKOŁAJCZAK 11 Barbara

1995 1995 1995

ŁUKI BLOCZKOWE ZAWODNICY

M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwisko i imię PIEKARSKI Bogusław GAWRYŚ Dariusz WIĘZIK Jerzy SZEMIOT Marcin KALISIAK Stanisław GORCZYCA Krzysztof WOROŃKO Waldemar MŁYNARCZYK Marian JANICKI Krzysztof SIKORA Roman

Rok ur. 1962 1966 1963 1978 1954 1967 1959 1960 1991 1963

Suma 3 najwyższych wyników z 3 Numer różnych ważnej Klasa zawodów licencji Klub sportowa w konk. 50m 387 "Dolnoślązak" Wrocław M 1030 337 "Marymont" Warszawa M 1016 525 "Łucznik" Żywiec M 1014 386 "Dolnoślązak" Wrocław M 1011 1300 "Kalinka51" Szczecin I 1002 808 "Strzelec" Legnica I 993 382 "Dolnoślązak" Wrocław I 991 848 "Marymont" Warszawa I 984 796 "Leśnik" Poznań I 983 840 "X-Dziesięć" Jaworze I 971

- 54 -


ZAWODNICZKI

M. Nazwisko i imię 1 STANIECZEK Anna ZARZYCKA 2 Magdalena 3 LEŚNIAK Renata - OLESEK Magdalena 5 PERCHUĆ Aleksandra

Numer Rok ważnej ur. licencji Klub 1955 45 "Orlik" Goleszów 1992 1989 1992 1984

775 777 773 1275

MGOKiS Dobczyce MGOKiS Dobczyce MGOKiS Dobczyce "Olimpia" Suchedniów

Suma 3 najwyższych wyników z 3 różnych Klasa zawodów sportowa w konk. 50m M 1025 M I M M

Puchar Europy Seniorów 2011 – Justyna Mospinek – III miejsce

- 55 -

995 986 986 985


Wykaz rekordów Polski na torach otwartych (łuki klasyczne) na dzień 25.10.2011r Rekordy indywidualne - zawodnicy

Konkurencja 90m 70m 2x70m 60m 2x60m 50m 30m Runda FITA Strzelanie specjalne:

Juniorzy SENIORZY JUNIORZY młodsi 320 311 nie dotyczy 341 338 325 671 659 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 339 nie dotyczy nie dotyczy 672 345 337 325 357 355 348 1342 1310 1312 KUR: SŁONECZNIK: KONICZYNKA: 15/143mm 15/184mm 15/159mm

Rekordy indywidualne – zawodniczki

Konkurencja 70m 2x70m 60m 2x60m 50m 40m 30m Runda FITA Strzelanie specjalne:

Juniorki młodsze nie dotyczy nie dotyczy 331

SENIORKI JUNIORKI 342 325 675 642 343 338 nie dotyczy nie dotyczy 640 339 329 338 nie dotyczy nie dotyczy 336 357 349 342 1356 1317 1314 KUR: SŁONECZNIK: KONICZYNKA: 15/142mm 15/263mm 15/270mm

ZAWODNICY – zespołowo

Konkurencja Runda FITA 3(90,70,50,30) Reprezentacja Polski Runda FITA 3(90,70,50,30) Klub 3(2x70m) Reprezentacja Polski

SENIORZY JUNIORZY

Juniorzy młodsi

3943

3798

nie dotyczy

3869

3710

nie dotyczy

1977

1916

nie dotyczy

- 56 -


3(2x70m) Klub Runda FITA 3(70,60,50,30) Reprezentacja Polski Runda FITA 3(70,60,50,30) Klub 3(2x60m) Reprezentacja Polski 3(2x60m) Klub 1 rozgrywka 24 strzały z odl 70m Reprezentacja Polski 1 rozgrywka 24 strzały z odl 70m Klub 2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 70m Reprezentacja Polski 2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 70m Klub 1 rozgrywka 24 strzały z odl 60m Reprezentacja Polski 1 rozgrywka 24 strzały z odl 60m Klub 2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 60m Reprezentacja Polski

1940

1829

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3871

nie dotyczy

nie dotyczy

3777

nie dotyczy

nie dotyczy

1961

nie dotyczy

nie dotyczy

1907

220

nie dotyczy

225

217

nie dotyczy

444

437

nie dotyczy

442

429

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

228

nie dotyczy

nie dotyczy

219

nie dotyczy

nie dotyczy

444

- 57 -


2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 60m Klub

nie dotyczy

nie dotyczy

434

ZAWODNICZKI – zespołowo

Konkurencja Runda FITA 3(70,60,50,30) Reprezentacja Polski Runda FITA 3(70,60,50,30) Klub 3(2x70m) Reprezentacja Polski 3(2x70m) Klub Runda FITA 3(60,50,40,30) Reprezentacja Polski Runda FITA 3(60,50,40,30) Klub 3(2x60m) Reprezentacja Polski 3(2x60m) Klub 1 rozgrywka 24 strzały z odl 70m Reprezentacja Polski 1 rozgrywka 24 strzały z odl 70m Klub 2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 70m Reprezentacja Polski

SENIORKI JUNIORKI

Juniorki młodsze

4003

3820

nie dotyczy

3945

3768

nie dotyczy

1958

1838

nie dotyczy

1862

1713

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3812

nie dotyczy

nie dotyczy

3732

nie dotyczy

nie dotyczy

1863

nie dotyczy

nie dotyczy

1791

-

219

nie dotyczy

224

218

nie dotyczy

434

-

nie dotyczy

- 58 -


2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 70m Klub 1 rozgrywka 24 strzały z odl 60m Reprezentacja Polski 1 rozgrywka 24 strzały z odl 60m Klub 2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 60m Reprezentacja Polski 2 rozgrywki (kolejne) 48 strzał z odl 60m Klub

Konkurencja MIKST 70m Reprezentacja Polski MIKST 70m Klub MIKST 60m Reprezentacja Polski MIKST 60m Klub

434

427

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

215

nie dotyczy

nie dotyczy

212

nie dotyczy

nie dotyczy

427

nie dotyczy

nie dotyczy

410

SENIORZY JUNIORZY

Juniorzy młodsi

152

150

nie dotyczy

148

146

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

151

nie dotyczy

nie dotyczy

150

- 59 -


Rekordy Polski na torach otwartych – łuki klasyczne Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 30 czerwca 2011r. zatwierdziła następujące rekordy Polski na torach otwartych – łuki klasyczne. Konkurencja 1 Juniorzy MIKST Juniorzy MIKST Seniorzy MIKST Juniorzy zespół. Runda FITA 3 (90,70,50,30) Juniorzy Młodsi -zespół Runda FITA 3 (70,60,50,30) Seniorki Runda FITA (70,60,50,30)

Juniorzy -zespół. 3(2x70m)

Juniorki -zespół. 3 (2 x70m) Seniorzy MIKST Juniorzy Runda FITA (90,70,50,30)

Wyszczególnienie 2 LKS "Łucznik" Żywiec Wyczechowska Paula, Zarzecki Paweł Puchar Polski - Prudnik, 15-17.04.2011 Reprez. Polski Nowak Piotr, Wyczechowska Paula Puchar Europy Juniorów - Armenia 16-21.05.2011 Reprez. Polski Nowak Piotr, Wyczechowska Paula Puchar Europy Juniorów - Armenia 16-21.05.2011

Reprez. Polski Nowak Piotr, Sierakowski Kacper, Zarzecki Paweł Puchar Europy Juniorów - Armenia 16-21.05.2011

Reprez. Polski Grzymek Aleksander, Marzec Paweł, Soboń Hubert Puchar Europy Juniorów - Armenia 16-21.05.2011 Mospinek Justyna UKS "Piątka" Zgierz Puchar Europy Seniorów - Francja 24-28.05.2011 Reprez. Polski Fałdziński Maciej, Michalski Aleksander, Sierakowski Kacper Międzynarodowy Turniej Łuczniczy - Legnica 04-05.06.2011 Reprez. Polski Wojnicka Aleksandra, Wyczechowska Paula, Żurańska Adriana Międzynarodowy Turniej Łuczniczy - Legnica 04-05.06.2011 Reprez. Polski Piątek Piotr, Mospinek Justyna Puchar Świata Seniorów - Turcja, 07-11.06.2011 Nowak Piotr ŁLKS "Karima" Prząsław Międzynarodowy mem. Ireny Szydłowskiej Warszawa, 17-19.06.2011

- 60 -

Wynik 3

144

150

150

3798

3822

1356

1916

1838

152

1310


Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 20 lipca 2011 zatwierdziła następujące rekordy Polski na torach otwartych – łuki klasyczne. Konkurencja

Juniorzy 70m

Juniorzy 2x70m

Juniorki 60m

Juniorki 30m Juniorki Runda FITA (70,60,50,30) Juniorzy Młodsi 50m Juniorzy Młodsi zespół Runda FITA 3(70,60,50,30) Juniorzy Młodsi "Koniczynka"

Wyszczególnienie FAŁDZIŃSKI Maciej KS "Stella" Kielce Mistrzostwa Zrzeszenia LZS - Zamość 29-30.06.2011 FAŁDZIŃSKI Maciej KS "Stella" Kielce Mistrzostwa Zrzeszenia LZS - Zamość 29-30.06.2011 LEŚNIAK Natalia LKS "Łucznik" Żywiec Mistrzostwa Świata Seniorów - Włochy 04-10.07.2011 LEŚNIAK Natalia LKS "Łucznik" Żywiec Mistrzostwa Świata Seniorów - Włochy 04-10.07.2011 LEŚNIAK Natalia LKS "Łucznik" Żywiec Mistrzostwa Świata Seniorów - Włochy 04-10.07.2011 SOBOŃ Hubert KS "Stella" Kielce O.O.Mł. - M.P.Jun. Mł. - Teresin 15-17.07.2011 KS "Stella" Kielce SOBOŃ Hubert, SZKUTA Daniel, ADAMUS Karol O.O.Mł. - M.P.Jun. Mł. - Teresin 15-17.07.2011 GRZYMEK Aleksander UKS "Dziesiątka" Jaworze M.P.Jun. Mł. - Teresin 15-17.07.2011

Wynik

333

659

338

349

1316

325

3777

15/159mm

Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 22 sierpnia 2011r. zatwierdziła następujące rekordy Polski na torach otwartych – łuki klasyczne. Konkurencja MIKST Juniorzy - klub

Wyszczególnienie 1) "Łucznik" Żywiec Zarzecki Paweł, Wyczechowska Paula 2) "Marymont" Warszawa Sierakowski Kacper, Tyszko Paulina Mistrzostwa Polski Juniorów - Sędziszów 2224.07.2011

- 61 -

Wynik po 146


"SŁONECZNIK" Juniorzy

"SŁONECZNIK" Juniorki Juniorzy 50m

Juniorki 50m

Juniorki Runda FITA (70,60,50,30)

Nowak Piotr "Karima" Prząsław Mistrzostwa Polski Juniorów Sędziszów 22-24.07.2011 Leśniak Natalia "Łucznik" Żywiec Sędziszów 22-24.07.2011 Nowak Piotr "Karima" Prząsław Puchar Polski Seniorów i Juniorów Głuchołazy 12-13.08.2011 Kamińska Joanna "Czarna Strzała" Bytom Puchar Polski Seniorek i Juniorek Głuchołazy 12-13.08.2011 Leśniak Natalia "Łucznik" Żywiec Puchar Polski Seniorek i Juniorek Głuchołazy 12-13.08.2011

15/184 mm

15/263 mm

337

329

1317

Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 05 września 2011r. zatwierdziła następujące rekordy Polski na torach otwartych – łuki klasyczne. Konkurencja 1

Juniorzy 30m

Juniorki - zespół Runda FITA 3 (70,60.50,30)

Juniorzy młodsi 70m Juniorzy młodsi Runda FITA (70,60,50,30) Juniorzy młodsi zespół Runda FITA 3(70,60,50,30)

Wyszczególnienie 2 Fałdziński Maciej "Stella" Kielce Mistrzostwa Świata Juniorów Legnica 22-27.08.2011

Wynik 3

355 Reprezentacja Polski Kamińska Joanna, Leśniak Natalia Wyczechowska Paula Mistrzostwa Świata Juniorów Legnica 22-27.08.2011 Marzec Paweł UKS "Talent" Wrocław Mistrzostwa Świata Juniorów Legnica 22-27.08.2011 Marzec Paweł UKS "Talent" Wrocław Mistrzostwa Świata Juniorów Legnica 22-27.08.2011 Reprezentacja Polski Grzymek Aleksander Marzec Paweł, Soboń Hubert Mistrzostwa Świata Juniorów Legnica 22-27.08.2011

- 62 -

3820

325

1312

3871


KS "Stella" Kielce Dobrowolski Rafał, Fałdziński Maciej, Seniorzy- zespół (klub) Toborowicz Mateusz Runda FITA Mistrzostwa Polski Seniorów - 2011 3 (90,70,50,30) Katowice 30.08-02.09.2011 LKS "Łucznik" Żywiec Leśniak Natalia, Seniorki - zespół Wyczechowska Paula, (klub) Myszor Wioleta, Rząsa Joanna Mistrzostwa Polski Seniorów - 2011 1 rozgrywka - 24 strzały Katowice 30.08-02.09.2011 LKS "Łucznik" Żywiec Leśniak Natalia, Wyczechowska Paula, Seniorki - zespół (klub) Myszor Wioleta, Rząsa Joanna 2 rozgrywki (kolejne) Mistrzostwa Polski Seniorów - 2011 48 strzał Katowice 30.08-02.09.2011

3869

224

434

Komisja Sportowa Polskiego Związku Łuczniczego 25 października 2011 zatwierdziła następujące rekordy Polski na torach otwartych – łuki klasyczne. Konkurencja Wyszczególnienie Wynik 1 2 3 "Łucznik" Żywiec Leśniak Natalia, Myszor Wioleta, Seniorki- zespół Wyczechowska Paula (klub) Klubowy Puchar Europy Niemcy: 02-04.09.2011 1862 3(2x70m) Marzec Paweł "Talent" Wrocław Juniorzy młodsi Puchar Polski Juniorów Młodszych 2x60m Głuchołazy 01-02.10.2011 Nowak Piotr "Karima" Prząsław Juniorzy Test Olimpijski- Anglia 70m 03-10.10.2011

672

338

Wykaz (stan na dzień 25.10.2011r) indywidualnych rekordów Mistrzostw Polski na torach otwartych – łuki klasyczne ZAWODNICY MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORZY Konkurencja SENIORZY JUNIORZY MŁODSI 90 m 308 311 nie dotyczy 70 m 333 330 319 60 m nie dotyczy nie dotyczy 334 50 m 342 332 325 30 m 353 353 344 Runda FITA 1319 1302 1296 - 63 -


ZAWODNICZKI MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORKI Konkurencja SENIORKI JUNIORKI MŁODSZE 70 m 333 320 nie dotyczy 60 m 339 333 316 50 m 338 323 329 nie nie 40 m dotyczy dotyczy 322 30 m 352 344 340 Runda FITA 1355 1298 1273

Indywidualne rekordy Mistrzostw Polski na torach otwartych (łuki klasyczne) Konkurencja Wyszczególnienie Mistrzostwa Polski Seniorów - 2011 Katowice 30.08-02.09.2011 1 2 Mospinek Justyna 70m UKS "Piątka" Zgierz Runda FITA Mospinek Justyna (70,60,50,30) UKS "Piątka" Zgierz Konkurencja Wyszczególnienie 1 2 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - Teresin 15-17.07.2011 50m Soboń Hubert "Stella" Kielce Runda FITA (70,60,50,30) Soboń Hubert "Stella" Kielce 60m Pizulska Dominika "Stella" Kielce 50m Pizulska Dominika "Stella" Kielce 40m Juszczuk Natalia "Mazowsze" Teresin 30m Kalwinek Martyna "Społem" Łódź

Wynik

3 333 1355 Wynik 3

325 1296 316 329 322 340

Końcowa klasyfikacja Ogólnopolskiej Ligi Młodzików 2011 MŁODZICY Finał Ogólnopolskiej Ligi Młodzików – Nowa Ruda 25.09.2011 Pkt. 1 KS "Społem" Łódź 2 LKS "Łucznik" I Żywiec 3 KS "Surma" I Poznań 4 OSŁ "Strzelec" Legnica 5 GLKS "Unia" I Pielgrzymka 6 UKS "Talent" I Wrocław 7 LKS "Łucznik" II Żywiec

- 64 -

2463 2451 2449 2352/55 2352/45 2240 2186


dalsza kolejność na podstawie sumy punktów uzyskanych w rundach kwalifikacyjnych: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LKS "Łucznik" Żołędowo KS "Boruta" Zgierz UKS "Piątka" Zgierz LKS "Łucznik" III Żywiec UKS "Puszcza" Supraśl UKS "Hubal" Białystok ULKS "Zryw" Dobrcz ULKS "Sokole Oko" Zawadka KS "Surma" II Poznań UKS "Victoria" Ścinawka Średnia MLKS "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska KS "Piast" Nowa Ruda UKS "Talent" II Wrocław ULKS "Grot" Zabierzów GLKS "Unia" II Pielgrzymka MKS "Bobry" Jelenia Góra MGOKiS Dobczyce

MŁODZICZKI Finał Ogólnopolskiej Ligi Młodzików – Nowa Ruda 25.09.2011 Pkt. 1 LKS "Łucznik" I Żywiec 2 ULKS "Sokole Oko" Zawadka 3 KS "Piast" Nowa Ruda 4 UKS "Victoria" Ścinawka Średnia 5 LKS "Łucznik" II Żywiec 6 OSŁ "Strzelec" Legnica

7117 7020 7016 7008 7007 6946 6805 5739 4662 4334 3841 3728 3699 3353 3169 1694 1538

2269 2266 2220 2139 1883 1725

dalsza kolejność na podstawie sumy punktów uzyskanych w rundach kwalifikacyjnych: 7 8 9 10 11 12 13

UKS "Sokół" Brzoza UKS "Talent" Wrocław UKS 95 Wrocław GLKS "Unia" Pielgrzymka MKS "Bobry" Jelenia Góra KS "Społem" Łódź MGOKiS Dobczyce

- 65 -

6883 4258 3594 3093 2716 2688 1492


Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Seniorów i Juniorów 2011 MĘŻCZYŹNI – kategoria otwarta Numer licencji ważnej do Miejsce Nazwisko i imię 31.12.2011 1 2 3 1 TOBOROWICZ Mateusz 89 2 NOWAK Piotr 235 3 TARATUTA Tomasz 566 4 ZARZECKI Paweł 515 5 NAPŁOSZEK Sławomir 803 - FAŁDZIŃSKI Maciej 91 7 PROĆ Jacek 156 8 PSTRZOCH Jan 260 9 GUCZ Jakub 423 10 WIATR Maciej 232 11 BYRA Janusz 220 - PIĄTEK Piotr 535 13 PATRYAS Wiktor 1356 14 DOBROWOLSKI Rafał 85 - PRZEPIÓRA Tomasz 94 16 DOBRZYŃSKI Jacek 169 17 ŚWIECZAK Maurycy 358 - LIS Łukasz 1343 19 MARCINKIEWICZ Robert 263 - HUSZCZ Maciej 363 21 JAŚLAR Grzegorz 207 - SZAFARZ Jakub 167 23 ŚLIWKA Grzegorz 491 24 JANISZEWSKI Ryszard 212 - STRECKER Oskar 217 26 PĘKALSKI Roman 1328 27 29 32 34 37 -

KOT Jakub DETKA Michał BURCHART Piotr LIS Rafał KOŁTUN Patryk SZANECKI Rafał DZIENIS Mirosław BĄTOR Sebastian STACHWIUK Piotr CHAŁUPKA Tomasz RYBA Mateusz JUNCZYK Stanisław

25 88 373 636 417 625 917 84 1032 1111 54 858

- 66 -

Klub 4 Stella Kielce Karima Prząsław MRKS Gdańsk Łucznik Żywiec Marymont Warszawa Stella Kielce Strzelec Legnica ROKIS Radzymin Agros Zamość Obuwnik Prudnik Obuwnik Prudnik Łucznik Żywiec Łucznik Żywiec Stella Kielce Stella Kielce Społem Łódź Drukarz Warszawa BKS Bydgoszcz ROKIS Radzymin Drukarz Warszawa Unia Pielgrzymka Społem Łódź Łucznik Żywiec Surma Poznań Surma Poznań Marymont Warszawa Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska Stella Kielce Talent Wrocław B.K.S. Bydgoszcz Agros Zamość Surma Poznań Hubal Białystok Stella Kielce Wesołek Warszawa ROKIS Radzymin Górnik Grabownica Marymont Warszawa

Pkt. 5 66 50 42 40 36 36 34 30 24 23 21 21 20 18 18 17 16 16 15 15 11 11 8 7 7 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1


KOBIETY – kategoria otwarta

Miejsce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

Numer licencji ważnej do Nazwisko i imię 31.12.2011 Klub 2 3 4 SOBIERAJ Małgorzata 667 Czarna Strzała Bytom WYCZECHOWSKA Paula 559 Łucznik Żywiec LEŚNIAK Natalia 579 Łucznik Żywiec MARSZAŁKOWSKA Ewelina 162 Społem Łódź LIPIARSKA Karina 401 Grot Zabierzów Dąbrovia Dabrowa MICKIEWICZ Katarzyna 27 Tarnowska MYSZOR Wioleta 531 Łucznik Żywiec RZĄSA Joanna 522 Łucznik Żywiec Dąbrovia Dąbrowa BULWA Agata 24 Tarnowska MOSPINEK Justyna 469 Piątka Zgierz SZUKALSKA Anna 216 Czarna Strzała Bytom TYLL Ewa 170 Społem Łódź SKŁODOWSKA Anna 78 Stella Kielce JOŃCZY Anna 519 Łucznik Żywiec JANECZEK Dagmara 569 Czarna Strzała Bytom ANIOŁ Katarzyna 400 Grot Zabierzów KAMIŃSKA Joanna 568 Czarna Strzała Bytom ŻAKIETA Katarzyna 168 Społem Łódź WINIARSKA Agata 403 Grot Zabierzów REJMER Maja 336 Marymont Warszawa KOBAK Katarzyna 258 ROKIS Radzymin KOBAK Justyna 257 ROKIS Radzymin SZWEDA Sylwia 1288 Czarna Strzała Bytom DUDEK Marta 1381 Grot Zabierzów MRÓZ Kinga 80 Stella Kielce MODRAS Izabela Anna 1459 ŁKS Radom TROJNAR Małgorzata 806 Resovia Rzeszów GRUSZCZYŃSKA Paulina 1439 BKS Bydgoszcz NAPŁOSZEK Edyta 1276 Marymont Warszawa DUDEK-BANASZEWSKA Maja 393 Talent Wrocław KANTORSKA Magdalena 578 Piast Nowa Ruda PETRYSZYN Elżbieta 1505 Grot Zabierzów

- 67 -

Pkt. 5 51 49 44 42 39 38 36 34 30 25 23 22 22 21 20 18 18 16 15 14 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1


Miejsce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25 27 29 30 33 36

JUNIORZY Numer licencji ważnej do Nazwisko i imię 31.12.2011 2 3 MALICKI Dawid 392 PAJĄCZEK Piotr 381 MICHALSKI Aleksander 219 BUCZMA Bartłomiej 246 JAWORSKI Maciej 574 BUCKI Mateusz 96 WOŹNICKI Adam 262 KOBIAŁKA Jan 127 FAŁDZIŃSKI Maciej 91 SZEMIK Maciej 511 MARZEC Paweł 394 CHARCZENKO Sebastian 590 BOROWIAK Mateusz 186 NOWAK Oskar 39 GREC Michał 395 ŚWIĄTEK Robert 301 MAKOWSKI Rafał 434 GREŃ Jakub 543 SZEMIK Krystian 503 SKOTARSKI Mateusz 18 SIERAKOWSKI Kacper 329 PIELICHOWSKI Łukasz 1091 PRZYMUSIŃSKI Mikołaj 696 SUCHOŃSKI Michał 334 ŁANOSZKA Sebastian 514 GACZOŁ Maciej 347 ZWARDOŃ Kamil 549 HECZKO Damian 538 DŁUŻEWSKI Karol 597 LERMAN Juliusz 176 BARCIK Krzysztof 439 KOZIK Wojciech 418 LACH Bartłomiej 552 BERNAT Oskar 428 KAMIŃSKI Michał 231 GOMOLISZEK Michał 686 MICHALSKI Dawid 671

- 68 -

Klub 4 Talent Wrocław Talent Wrocław Surma Poznań ŁKS Radom Czarna Strzała Bytom Stella Kielce ROKIS Radzymin Płaszowianka Kraków Stella Kielce Łucznik Żywiec Talent Wrocław

Pkt. 5 61 51 50 49 41 38 29 26 25 25 25

BKS Bydgoszcz Unia Pielgrzymka Chrobry Głuchołazy Talent Wrocław Mazowsze Teresin Agros Zamość Łucznik Żywiec Łucznik Żywiec BKS Bydgoszcz Marymont Warszawa Talent Wrocław Surma Poznań Marymont Warszawa Łucznik Żywiec Marymont Warszawa Łucznik Żywiec Łucznik Żywiec MRKS Gdańsk Społem Łódź Sokole Oko Zawadka Agros Zamość Łucznik Żywiec Agros Zamość Obuwnik Prudnik Strzelec Legnica Czarna Strzała Bytom

24 21 18 17 15 14 13 12 12 11 8 8 8 6 6 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1


Miejsce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 22 25 29 31 33 36 39

JUNIORKI Numer licencji ważnej do Nazwisko i imię 31.12.2011 2 3 GORCZYCA Joanna 248 KAMIŃSKA Joanna 568 GRZELAK Anna 255 STUPKIEWICZ Marzena 640 RODAK Magdalena 993 HUK Anna 615 KIELEC Katarzyna 226 LUBELSKA Dominika 473 JĘDRA Emilia 244 ŚMIERZCHALSKA Lidia 624 WRÓBEL Ilona 103 WOJNICKA Aleksandra 40 RĘKAS Iwona 425 ŻURAŃSKA Adriana 190 TYSZKO Paulina 266 MISZTAL Paulina 476 JURZAK Monika 192 POGODA Agata 1187 GARNIK Karolina 599 KLESZCZ Klaudia 850 ĆWIKLIŃSKA Zuzanna 662 ŁOBAZA Ewa 884 JURZAK Anna 191 KŁODA Katarzyna 426 MACIEJOWSKA Kinga 789 RADZISZEWSKA Marta 1185 HOCZEK Anna 69 WOJCIECHOWSKA Katarzyna 22 RZĄSA Dorota 927 FRELICKA Karolina 82 RÓG Aleksandra 475 BARAKOŃSKA Milena 221 NOWICKA Aleksandra 107 PNIEWSKA Magdalena 99 PUCZKO Katarzyna 189 ŁADYŃSKA Daria 474 KACZMAREK Adrianna 1061 PACER Katarzyna 35 CZENCZEK Ewelina 639

- 69 -

Klub 4 ŁKS Radom Czarna Strzała Bytom Marymont Warszawa Jar Kielnarowa Marymont Warszawa Talent Wrocław Obuwnik Prudnik Piątka Zgierz ŁKS Radom Surma Poznań Stella Kielce Chrobry Głuchołazy Agros Zamość Unia Pielgrzymka Marymont Warszawa Piątka Zgierz Unia Pielgrzymka Strzelec Legnica MRKS Gdańsk Marymont Warszawa Hubal Białystok Resovia Rzeszów Unia Pielgrzymka Agros Zamość Łucznik Żywiec Marymont Warszawa Dziesiątka Jaworze

Pkt. 5 58 50 48 44 42 37 32 29 28 25 24 23 23 21 21 15 11 10 8 8 8 7 7 7 6 6 6

Czarna Strzała Bytom Jar Kielnarowa Stella Kielce Piątka Zgierz Obuwnik Prudnik Mewa Kołobrzeg Stella Kielce Unia Pielgrzymka Piątka Zgierz Surma Poznań Zryw Dobrcz Jar Kielnarowa

6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1


ŁUKI BLOCZKOWE

Miejsce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 18 20 21 23 24 26 30 31 32

MĘŻCZYŹNI – kategoria otwarta Numer licencji ważnej do nazwisko i imię 31.12.2011 klub pkt. 2 3 4 5 Gawryś Dariusz 337 Marymont Warszawa 75 Szemiot Marcin 386 Dolnoślązak Wrocław 64 Lach Łukasz 507 Łucznik Żywiec 58 Więzik Jerzy 525 Łucznik Żywiec 48 Kalisiak Stanisław 1300 Kalinka 51 Szczecin 47 Gorczyca Krzysztof 808 Strzelec Legnica 38 Worońko Waldemar 382 Dolnoślązak Wrocław 33 Piekarski Bogusław 387 Dolnoślązak Wrocław 32 Dzikowski Jerzy 147 Strzelec Legnica 26 Affek Marcin 1194 Marymont Warszawa 23 Kiser Piotr 839 X-Dziesięć Jaworze 23 Młynarczyk Marian 848 Marymont Warszawa 21 Madziar Witold 340 Marymont Warszawa 18 Gorczyca Bartosz 825 Strzelec Legnica 17 Norkowski Grzegorz 385 Dolnoślązak Wrocław 12 Grupa Łucznicza Dobre Paczkowski Tomasz 1253 Miasto 12 Cinkusz Marek 446 Piątka Zgierz 12 Kijas Witold 527 Łucznik Żywiec 10 Okrzesik Zbigniew 1331 Łucznik Żywiec 10 Czyrski Piotr 383 Dolnoślązak Wrocław 9 Nieznanowski Jerzy 320 Kalinka 51 Szczecin 8 Sikora Roman 840 X-Dziesiątka Jaworze 8 Kociołek Piotr 822 Dolnoślązak Wrocław 7 Strzelczyk Jerzy 152 Strzelec Legnica 5 Korczak Marek 448 Piątka Zgierz 5 Sobel Dariusz 1266 Orlik Goleszów 4 Gierek Grzegorz 1299 Kalinka 51 Szczecin 4 Bogusławski Grzegorz 447 Piątka Zgierz 4 Wyroślak Wojciech 1165 Strzelec Legnica 4 Grupa Łucznicza Dobre Urbanowicz Maciej 1291 Miasto 3 Hubeny Jakub 890 Mazowsze Teresin 2 Kądziela Przemysław 1167 Olimpia Suchedniów 1

- 70 -


Miejsce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KOBIETY – kategoria otwarta Numer licencji ważnej do nazwisko i imię 31.12.2011 klub 2 3 4 Stanieczek Anna 45 Orlik Goleszów Perchuć Aleksandra Ewa 1275 Olimpia Suchedniów Zarzycka Natalia 775 MGOKiS Dobczyce Olesek Ewelina 776 MGOKiS Dobczyce Szałańska Katarzyna 143 Strzelec Legnica Olesek Magdalena 773 MGOKiS Dobczyce Leśniak Renata 777 MGOKiS Dobczyce Austyn-Gawryś Joanna 120 Marymont Warszawa Antoniak Natalia 684 Strzelec Legnica Sikora Małgorzata 1157 X-Dziesięć Jaworze Łazawska Agata 1495 Strzelec Legnica

pkt. 5 75 60 58 54 53 46 45 43 23 8 7

Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2011 JUNIORZY MŁODSI

Miejsce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 -

Nazwisko i imię 2 SOBOŃ Hubert MARZEC Paweł GRZYMEK Aleksander SZKUTA Daniel GREC Michał BURCHART Paweł KOBIAŁKA Jan WYTRYKUS Adam ANIKIEJ Paweł BERNAT Oskar ADAMEK Kamil SZOJA Cezary OSTROWSKI Beniamin SZYSZKO Wojciech SKOTARSKI Mateusz ADAMUS Karol HECZKO Damian MENDOŃ Radosław MAKOWSKI Dominik

Numer licencji ważnej do 31.12.2011 3 98 394 71 821 395 379 127 1113 965 428 1352 241 1222 693 18 817 538 1238 743 - 71 -

Klub 4 Stella Kielce Talent Wrocław Dziesiątka Jaworze Stella Kielce Talent Wrocław Talent Wrocław Płaszowianka Kraków ROKIS Radzymin Puszcza Supraśl Agros Zamość Łucznik Żywiec ŁKS Radom Mazowsze Teresin Społem Łódź BKS Bydgoszcz Stella Kielce Łucznik Żywiec Resovia Rzeszów Obuwnik Prudnik

Pkt. 5 71 61 50 47 46 35 28 23 22 21 20 18 16 15 15 15 13 12 12


20 21 22 23 29 30 32 34 -

WÓJCIK Rafał MARCZAK MACIAK Piotr BARDA Artur DUKACZEWSKI Adam FATYGA Mateusz SUCHOŃSKI Michał WYDMAŃSKI Mateusz BANIAK Damian GOŁĄBCZAK Patryk BIAŁOBRZESKI Aleksander DOBROWOLSKI Artur OLCZYK Bartłomiej BAZAN Aron JURZAK Adam DANIELUK Alan BYTOF Michał

1281 462 1270 1278 815 334 1383 957 909 1409 1302 870 778 205 956 729

Drukarz Warszawa Stella Kielce Piątka Zgierz Płaszowianka Kraków Unia Pielgrzymka Chrobry Głuchołazy Chrobry Głuchołazy Dąbrovia Dąbrowa 1393 Tarnowska 1351 Łucznik Żywiec 1399 Płaszowianka Kraków

36 PYTERAF Filip - WYCZECHOWSKI Dymitr 38 KOMSZA Kamil

Miejsce 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 -

ULKS Włoszczowice Piątka Zgierz Mewa Kołobrzeg Marymont Warszawa Karima Prząsław Marymont Warszawa Agros Zamość Chrobry Głuchołazy Boruta Zgierz

JUNIORKI MŁODSZE Numer licencji ważnej do Nazwisko i imię 31.12.2011 2 3 KALWINEK Martyna 655 JUSZCZUK Natalia 861 WYSZKOWSKA Olga 705 TRZEBIŃSKA Adrianna 649 PIZULSKA Dominika 818 HUK Anna 615 PRZYSTAŚ Maria 951 DRÓŻDŻ Marta 1043 KŁODA Katarzyna 426 WEJNEROWSKA Marlena 1348 KORZENIOWSKA Katarzyna 787 KWARCIAK Barbara 790 KRĘCIOCH Anna 788 GÓRAL Małgorzata 1303 ZAMIRSKA Martyna 477 KISYK Paula 952 STACHURSKA Julia 893 BLEJCH Angelika 854

- 72 -

Klub 4 Społem Łódź Mazowsze Teresin Puszcza Supraśl Talent Wrocław Stella Kielce Talent Wrocław Jar Kielnarowa Łucznik Żywiec Agros Zamość Łucznik Żywiec Sokole Oko Zawadka Sokole Oko Zawadka Sokole Oko Zawadka Stella Kielce Boruta Zgierz Jar Kielnarowa Stella Kielce Boruta Zgierz

10 9 8 7 7 7 7 7 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

Pkt. 5 66 50 42 41 38 36 34 31 24 23 22 22 18 18 15 12 12 12


20 23

PSIUK Małgorzata KABZIŃSKA Agnieszka POGODA Agata ZAJKOWSKA Angelika KLESZCZ Klaudia

1020 845 1187 921 850

24 25 29 32 33 34 37

KRĘCICHWOST Kamila LACHAWIEC Partycja SUŁOWSKA Antonina KLOCHOWICZ Magdalena RABSKA Karolina ŚLIWIANA Oliwia PIETRZYK Małgorzata HOŁOWNIA Maria FABER Sylwia GRZYŚKA Kinga JAKIMIEC Edyta SZMYD Iwona ŻUREK Żaneta ŻUREK Katarzyna

1366 1382 846 1123 193 111 941 700 683 1432 814 1298 1347 999

Orlęta Gorzów Wielkop. Marymont Warszawa Strzelec Legnica Puszcza Supraśl Marymont Warszawa Victoria Ścinawka Średnia Agros Zamość Marymont Warszawa ŁKS Radom Unia Pielgrzymka Mewa Kołobrzeg Sokół Radom Puszcza Supraśl Strzelec Legnica Czarna Strzała Bytom Karima Prząsław Górnik Grabownica Łucznik Żywiec Łucznik Żywiec

12 11 11 11 10

Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski konkurencja mikst 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

"Łucznik" Żywiec "Czarna Strzała" Bytom "Marymont" Warszawa ŁKS Radom "Stella" Kielce "Społem" Łódź "Obuwnik" Prudnik "Agros" Zamość "Dąbrovia" Dąbrowa Tarnowska "Unia" Pielgrzymka "Chrobry" Głuchołazy BKS Bydgoszcz ROKIS Radzymin "Surma" Poznań "Zryw" Dobrcz "Talent" Wrocław MRKS Gdańsk "Hubal" Białystok

- 73 -

pkt. 80 71 67 56 54 43 35 33 30 25 21 20 19 19 13 10 7 1

8 7 7 7 7 6 6 6 5 4 3 3 3 1


Klasyfikacja końcowa Drużynowych Mistrzostw Polski 2011 MĘŻCZYŹNI – D.M.P. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Stella" Kielce "Surma" Poznań ROKIS Radzymin "Łucznik" I Żywiec "Talent" Wrocław "Marymont" Warszawa "Czarna Strzała" Bytom "Agros" Zamość "Obuwnik" Prudnik "Karima" Prząsław "Unia" Pielgrzymka "Łucznik" II Żywiec

Pkt. 100 75 75 58 56 50 43 31 18 15 7 6

KOBIETY – D.M.P. 1 2 3 4 5 6 7

"Łucznik" Żywiec "Czarna Strzała" Bytom "Unia" Pielgrzymka "Grot" Zabierzów "Marymont" Warszawa "Stella" Kielce "Obuwnik" Prudnik

Test Olimpijski – Londyn 2011

- 74 -

Pkt. 93 85 64 61 46 30 13


MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW – LEGNICA 2011 Rekordowe Mistrzostwa Podczas Mistrzostwa Świata Juniorów w łucznictwie pobito aż 17 światowych rekordów! Co prawda Sekretarz Generalny Światowej Federacji Łuczniczej (FITA), Tom Dielen, kilkakrotnie podkreślał w dniu inauguracji Mistrzostw (22 sierpnia 2011 r.), że jest to impreza pod wieloma względami rekordowa (w osiemdziesięcioletniej historii Federacji nie zdarzyło się, by w Młodzieżowych Mistrzostwach brało udział aż 563 reprezentantów aż 56 państw świata), ale chyba nawet on nie spodziewał się, aż takich imponujących wyników. REKORDY ŚWIATA REKORDZIŚCI

(poprawione i ustanowione)

kategoria

konkurencja

wynik stary

nowy

Runda FITA–144 strzały Finał - 15 strzały

1346

1351

145

147

147 1380

148 1389

344

349

1

Kim Seong Hoon

KOR

RJM- ind.

2

COL

CJW- ind

3 4

Usquiano Alejandra Nicely Kendal Shin Jeong Hwa

USA KOR

CJW- ind RCW-ind

5

Shin Jeong Hwa

KOR

RCW-ind

Finał - 15 strzały Runda-FITA–144 strzały odl. - 40 m

6 7

Shin Jeong Hwa Shin Jeong Hwa

KOR KOR

RCW-ind RCW-ind

odl. - 60 m odl - 30 m

340 354

345 356

8

Nieto Clara Holandia

CCW-ind

Finał - 15 strzały

144

146

Runda 3 x 72 strzały

2060

2082

Finał - 24 strzały

-

232

Finał - 24 strzały

-

232

Finał - 24 strzały

-

231

Finał - 24 strzały

225

229

16 strzał

149

153

16 strzał 16 strzał 156 strzał

151

156 156 155

9

Taladriz ESP NED

10 Kanada

CAN

11 Holandia

NED

12 Dania

DEN

13 Korea

KOR

14 Chiny

CHN

CJM – druż. CJM – druż. CJM – druż. CCM – druż RCW – druż RJ Mikst

15 Holandia 16 Stany Zjednoczone 17 Stany Zjednoczone

NED USA USA

CJ Mikst CJ Mikst CC Mikst

- 75 -


Specyfika treningu wytrzymałościowego w łucznictwie na różnych etapach wyszkolenia i podokresach cyklu rocznego Trener klasy II z łucznictwa – mgr Grzegorz Targoński – skrót pracy Wstęp Łucznictwo to praktyczna umiejętność posługiwania się łukiem do celnego oddawania strzałów. Pierwsze łuki pojawiły się około 8000 lat p.n.e. i służyły głównie do polowania w celu zdobycia pożywienia. Następnie doceniono łucznictwo jako element służący do celów obronnych, gdzie cichy, szybki, a co najważniejsze o dość dużym zasięgu łuk pozwalał zabezpieczyć własny dobytek. Gdy pojawił się czarny proch i pierwsze pistolety, łuk stracił na znaczeniu militarnym, jednak jego walory artystyczne uświetniania turniejów i rywalizacji w formie zabawy pozostały na dworach szlacheckich nieocenione. W Europie łucznictwo największą popularność zdobywało na Wyspach Brytyjskich, gdzie do dziś traktowane jest bardzo prestiżowo. Niektórzy uważają, że łuk został wymyślony na Wyspach Brytyjskich. Stamtąd też pochodził najbardziej znany na świecie łucznik – Robin Hood, którego można uznać za największego europejskiego promotora łucznictwa. W europejskich dziejach nowożytnych łucznictwo jest uznane jako sport arystokratyczny, prezentowany na dworach wśród szlachty i lordów. W Polsce łucznictwo sięga czasów międzywojennych i działalności dwóch wojskowych – kpt. Mieczysława Fularskiego oraz por. Apoloniusza Zycha. W 1923 roku powstała pierwsza literatura wydana przez Związek Strzelectwa „Łuk i łucznictwo”, a w 1926 powołano Komisję Organizacyjną Związku Klubów Łuczniczych. Następstwem tych działań w 1927 roku założono Polski Związek Łuczniczy. Pan Kpt. Fularski w 1931 roku przyczynił się jako działacz PZŁucz do powołania Międzynarodowej Federacji Łuczniczej (FITA) i został jej pierwszym prezesem. Początki działalności łucznictwa na ziemi polskiej przyczyniły się również do naszych ogromnych sukcesów. Pan Michał Sawicki w I Mistrzostwach Świata we Lwowie zdobył tytuł mistrzowski, a jego koleżanka z drużyny wygrywała Mistrzostwa Świata pięciokrotnie. Polska do dnia dzisiejszego jest znaczącą potęgą łuczniczą, chociaż niewątpliwie końcówka ubiegłego wieku i początku XXI należy do prowadzącej w rankingach Korei. ROZDZIAŁ I WYTRZYMAŁOŚĆ I TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY 1. Wytrzymałość w definicjach Wytrzymałość określana jest najczęściej jako „zdolność do kontynuowania długotrwałej pracy o maksymalnej intensywności (z reguły od 60 do 90 % maksymalnych możliwości), bez obniżania efektywności działań i przy zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie.1 Inna definicja przedstawiona przez praktyków mówi, że jest to „zdolność organizmu człowieka do kontynuowania długotrwałego wysiłku fizycznego o zadanej intensywności przy utrzymaniu możliwie najwyższej efektywności pracy i zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie.”2 Można ocenić, iż biologicznie rzecz ujmując bezpośrednio wytrzymałość zależna jest od wydolności, czyli możliwości wykonania określonych wysiłków przy rozwinięciu ekonomicznych i efektywnych reakcji ustroju organizmu. Wytrzymałość jest jednak pojęciem szerszym niż wydolność. O ile 1

Sozański H.: Podstawy teorii treningu. Wyd. R.C.M-S KFiS, Warszawa 1993

2

PZR.: Przygotowanie zawodników do OOM – kat. Juior, Warszawa 2009

- 76 -


wydolność określa możliwości ustroju, o tyle wytrzymałość definiuje stopień wykorzystania tego potencjału dzięki takim czynnikom jak osobowość, motywacja, siła woli, odporność na zmęczenie, optymistyczne nastawienie do treningu. Ze względu na różnorakie pojęcie wytrzymałości w różnych dyscyplinach sportowych wyróżnia się kilka podziałów, gdzie podstawą do klasyfikacji jest charakter przemian energetycznych oraz zaangażowanie układu mięśniowego podczas wysiłku: • przy kryterium wykorzystania tlenu i źródeł energii można podzielić na wytrzymałość tlenową, tlenowo-beztlenową i beztlenową. • w ocenie pracy mięśni można uwzględnić wytrzymałość statyczną i dynamiczną lub też lokalną i globalną • gdy do wysiłku niezbędne staje się użycie cech sprawności motorycznej będzie to wytrzymałość siłowa, szybkościowa, skocznościowa • ze względu na czas trwania wysiłku można wyróżnić wytrzymałość sprinterską do 15 sekund, wytrzymałość szybkościową 15-50 sekund, krótkiego czasu 50 sekund – 2 minuty, średniookresową 2-10 minut, długookresową 10-60 minut, wytrzymałość typu maratońskiego ponad 60 min.

2. Trening wytrzymałościowy Trening sportowy jest to systematyczny proces polegający na poddawaniu organizmu narastającym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu cech motorycznych. Idea treningu obejmuje również naukę prawidłowych nawyków ruchowych charakterystycznych dla danej dyscypliny sportu. Dzięki odpowiedniemu treningowi połączonemu z właściwym odżywianiem można również wpływać na cechy morfologiczne. Trening wytrzymałościowy ma bardzo ważny wpływ na układ krążenia, układ oddechowy oraz odgrywa istotną rolę w procesach metabolicznych. W czasie regularnych ćwiczeń fizycznych wzrasta pojemność życiowa płuc oraz zwiększa się ich maksymalna wentylacja. Dzięki regularnemu treningowi wytrzymałościowemu poprawia się pobór tlenu, głównie przez pogłębianie oddechów. Również poprzez trening wytrzymałościowy zwiększa się współczynnik wykorzystania tlenu zawartego we wdychanym powietrzu. Biologicznie ujmując przy treningu wytrzymałościowym zwiększa się pobór tlenu przez mięśnie z przepływającej krwi. Zachodzą zmiany enzymatyczne w cyklach biochemicznych, przez co zmniejsza się szybkość rozkładania zawartego w mięśniach glikogenu. Wydajniejsze staje się uzyskiwanie energii z kwasów tłuszczowych. Dzięki temu zmniejsza się produkcja kwasu mlekowego i jego gromadzenie w mięśniach, a także możliwa jest dłuższa praca mięśni, gdyż zapasy węglowodanów są wolniej likwidowane. Trening wytrzymałościowy można podzielić ze względu na liczbę pracujących mięśni podczas wysiłku na: Trening wytrzymałości ogólnej polegający na wykorzystaniu większej liczby mięśni, wykonywany przez dłuższy czas w niespecyficznej pracy fizycznej przy zaangażowaniu różnych grup mięśniowych Trening wytrzymałości ukierunkowanej charakteryzujący się etapową adaptacją ustroju do przyszłych wysiłków specjalistycznych Trening wytrzymałości specjalnej defniowany jako zdolność wykonywania zaawansowanych specyficznych wysiłków w postaci ruchów charakterystycznych dla danego sportu.

- 77 -


3. Wytrzymałość w łucznictwie Łucznictwo jest dyscypliną sportu, gdzie wytrzymałość odgrywa kluczową rolę. Wytrzymałość w znaczeniu sensu stricte, – czyli ta polegająca na utrzymaniu jednostkowego strzału przed wypuszczeniem lub wcześniejszym rozluźnieniem mięśni oraz wytrzymałość w sensu largo, – czyli ta polegająca na osłabieniu organizmu wskutek oddania dużej liczby strzał na zawodach. W łucznictwie można wyróżnić:  wytrzymałość ogólną polegającą na zmęczeniu całego ciała, wszystkich mięśni zarówno kończyn dolnych (łucznik strzela na stojąco), jak również kończyn górnych, obręczy barkowej.  wytrzymałość specjalistyczną polegającą na zmęczeniu mięśni grzbietu lub innych mięśni, które wykorzystywane są w nadmierny sposób ze względu na niekorzystny układ biomechaniczny i nieumiejętność ustawienia prawidłowej sylwetki, która opiera się w większości na układzie kostno-stawowym.  wytrzymałość psychologiczną polegającą na znużeniu zawodami i braku kontroli nad emocjami w trakcie startów w zawodach. Każdy rodzaj wytrzymałości wskazane jest, aby trenować, poprawiać i ulepszać w celu osiągania wyższych wyników sportowych mniejszym nakładem sił i panując nad emocjami. Sposoby jak kształtować wytrzymałość zostaną omówione w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy 4. Łucznictwo jako sport wytrzymałościowo-siłowy Łucznictwo zostało sklasyfikowane przez teoretyków sportu jako wytrzymałościowosiłowe. Czy ta klasyfikacja jest oceną prawidłową? W tym celu należałoby rozważyć poszczególne kryteria podziału. Ze względu na rodzaj pracy tlenowy/beztlenowy łucznictwo jako cykl startu w czasie zawodów należy uznać za pracę tlenową, jednak poszczególny strzał jest wysiłkiem beztlenowym. W ocenie pracy mięśni strzelanie z łuku jest stanowczo statyczne o lokalnym charakterze pracy mięśni. Według podziału cech motorycznych łucznictwo na pewno uznane zostanie za siłowe, a nie za szybkościowe czy skocznościowe. Przy podziale na czas trwania wysiłku znowu napotyka się na trudność, ponieważ jeden strzał łuczniczy będzie miał charakter szybkościowy, a nawet sprinterski, bo trwa maksymalnie 10 sekund, jednak cały cykl zawodów trwa już około 3-4 godzin i tu należałoby uznać strzelanie z łuku za dyscyplinę o charakterze maratońskim. Reasumując określenie łucznictwa jako dyscypliny o charakterze wytrzymałościowosiłowym jest bardzo prawidłowe, ponieważ jest tu zarówno element siłowy naciągania łuku i dosyć długi czas wykonywania powtarzanych ruchów w formie oddawanych strzałów. ROZDZIAŁ II PLANOWANIE I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI W ŁUCZNICTWIE 1. Okresy cyklu rocznego w łucznictwie Łucznictwo jest dyscypliną sportu uprawianą na torach otwartych i wewnątrz hali sportowej. Literatura przedmiotu definiuje podział rocznego planu treningowego na trzy okresy: przygotowawczy – zaczynający się od listopada do kwietnia

- 78 -


startowy – zaczynający się maju i trwający do października przejściowy – trwający dość krótko w październiku. Okres przygotowawczy służy głównie kształtowaniu formy poprzez zwiększenie obciążeń treningowych. Zawody odbywają się bardzo rzadko i są tylko uzupełnieniem treningu. Okres startowy charakteryzuje się mniejszym obciążeniem ilościowym, ale zwiększoną liczbą startów. Zawodnicy mają wtedy zadania wynikowe, a nie ilościowe. Okres przejściowy jest wyciszeniem treningowym i zmniejsza się obciążenie do całkowitego braku treningu w 2-3 mikrocyklach. Traktowany jest jako zwolnienie, odpoczynek i często trening ogólnorozwojowy lub wypoczynek i leczenie urazów posezonowych. W okresie przygotowawczym rozgrywane są zawody na hali, aby zawodnicy mieli również możliwość czynnego sprawdzenia poziomu sportowego i nie zapomnieli, co to znaczy stres startowy. Dlatego, też w łucznictwie czasem mówi się o dwóch sezonach w cyklu rocznym – halowy i torów otwartych (lewa strona rysunku). W tym przypadku okres przygotowawczy do torów otwartych będzie miał strukturę pomniejszonego cyklu rocznego. Jednakże wyniki halowych zawodów mają mniejsze znaczenie zarówno w powoływaniu do Kadry Polski jak i w ocenie poziomu czołówki narodowej Sytuację (dwusezonowości) okresów halowego i torów otwartych prezentuje lewa strona rysunku, w środku rozkład miesięczny roku kalendarzowego, a po prawej stronie jednosezonowość dyscypliny z głównym startem w okresie startowym: O. Przygotowawczy O. startowy Hala O. Przejść. Hala O.Przygotow cd.

Okres Startowy

Listopad Kwiecień

Okres Przygotowawczy

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

Okres Startowy

Okres przejściowy

O. przejściowy

Rysunek 1. Okresy cyklu rocznego dla łucznictwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grzegorza Targońskiego. 2. Planowanie treningu ogólnego Planowanie treningu ogólnego z punktu widzenia kształtowania wytrzymałości u zawodnika jest procesem dosyć istotnym. Wypełnia on czas pozostały po treningu specjalistycznym i ukierunkowanym oraz kształtuje równomiernie wszystkie inne mięśnie sylwetki człowieka niż trening techniczny. Ponadto trening ogólny jest odskocznią i pozwala zrelaksować się zawodnikowi zrealizować inne pragnienia i odpocząć w sposób czynny od stałych zadań w strzelaniu z łuku. Prawidłowe umiejscowienie treningu ogólnego daje możliwość nauki i poznania innych sportów. Wskazane jest, aby zawodnik znał inne sporty oraz trudności w realizacji - 79 -


ich zadań. Dla łucznictwa najlepszym treningiem ogólnym kształtującym odpowiednie cechy fizyczne i psychiczne jest bieg ciągły około 30 – 60 minut. Ten rodzaj treningu można uprawiać wszędzie gdzie znajdują się zawodnicy. Innym rodzajem treningu ogólnego, wspaniale rozluźniającego mięśnie po dużym treningu łuczniczym jest pływanie. Dodatkowo sportem wskazanym przy kształtowaniu wytrzymałości ogólnej dla łucznictwa może być koszykówka, która jako gra zespołowa jest dobrą rywalizacją, a dodatkowo rozluźnia nadgarstki, tak ważne przy strzelaniu z łuku. Mającym mniejszy wpływ na wytrzymałość, ale bardzo dobrym dla rozwoju koordynacji ruchowej i taktyki jest gra w tenisa stołowego. Łucznicy bardzo lubią ten rodzaj treningu ogólnego. Poniższa tabela prezentuje przykładowy plan treningu ogólnorozwojowegowytrzymałościowego zrealizowany dla zawodnika w wieku 18 lat uczestniczącego w szkoleniu centralnym: Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Rodzaj treningu

Liczba minut

Liczba jednostek

koszykówka

183 min

3

rower

187 min

10

tenis stołowy

125 min

2

basen

160 min

5

koszykówka

190 min

5

narty biegowe

232 min

5

basen

405 min

14

tenis stołowy

60 min

1

koszykówka

262 min

4

rower

58 min

3

koszykówka

355 min

7

basen

370 min

9

siatkówka

55 min

1

rower

56 min

4

piłka nożna

80 min

1

bieg ciągły

60 min

2

basen

349 min

11

siatkówka

20 min

1

bieg ciągły

84 min

3

koszykówka

155 min

3

rower

495 min

9

piłka nożna

90 min

1

- 80 -


Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

basen

85 min

2

koszykówka

105 mni

2

rower

117 min

1

basen

116 min

3

piłka nożna

199 min

5

siatkówka

130 min

3

bieg ciągły

80 min

4

rower

143 min

5

bieg ciągły

24 min

1

Koszykówka

70 min

2

Rower

30 min

1

Siatkówka

40 min

1

Bieg ciągły

80 min

3

basen

180 min

4

piłka wodna

40 min

1

rower

69 min

5

koszykówka

130 min

3

koszykówka

355 min

9

basen

267 min

8

bieg ciągły

65 min

3

siatkówka

140 min

3

tenis

30 min

1

Koszykówka

520 min

14

Basen

40 min

1

Rower

15 min

1

Tenis stołowy

100 min

2

Łyżwy

40 min

1

Tabela 1. Trening ogólny przykładowe realizacja roczna Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grzegorza Targońskiego Z przedstawionej powyżej tabeli można wnioskować, że planowanie treningu ogólnorozwojowo-wytrzymałościowego, jest ściśle zależne od posiadanej infrastruktury lub wyposażenia ośrodków szkolenia czy klubów sportowych. Można również zaobserwować zwiększoną liczbę zająć treningu ogólnego w okresie przejściowym i przygotowawczym. Jest to zgodne z założeniami. - 81 -


3. Planowanie treningu ukierunkowanego Trening ukierunkowany składa się w łucznictwie głównie z imitacji oddania strzału z różnych trenażerów, gum, pętel, sprężyn itp. Może to być również statyczne utrzymywanie łuku w naciągnięciu lub dynamiczne rozciąganie cięciwy. Jest to bardzo dobry przykład treningu kształtującego wytrzymałość. Zazwyczaj jest to kilka serii strzelania lub naciągania, bądź utrzymań trenażerów lub łuków po kilka, kilkanaście powtórzeń w równych odstępach czasu. Największy nacisk na trening ukierunkowany jest na początku i w środku okresu przygotowawczego. Odpowiednie zbudowanie siły w tym czasie poparte zwiększoną liczbą strzelań w końcowej fazie okresu przygotowawczego może zaprocentować zwrotną siłą w czasie startów na zawodach. Zbudowanie prawidłowego modelu przez trenera jest podobne do stworzenia konstrukcji mostu, który później wytrzymuje znaczące ciężary w postaci pojazdów. Poniższe zestawienie będzie obrazowało rodzaj ćwiczeń wykonywanych przez zawodników Kadry Polski Seniorów w przygotowaniach do Łuczniczych Mistrzostw Świata w mikrocyklu rozpoczynającym przygotowania. Dzień przygotowań

Nazwa ćwiczenia

Krótki opis

Sprawdzenie siły specjalnej

Naciąganie łuku w interwałach czasowych do momentu braku utrzymania długości naciągu

Strzelanie z gumu terra-band

Imitacja strzału – czas pracy 20 min

Strzelanie z formaterem bez strzały

Oddawanie strzału z utrzymaniem sylwetki po strzale – 4 min.

Statyczne utrzymanie łuku bez strzały

Łuk w pozycji naciągniętej i utrzymanie napięcia 10 x 10

Dynamiczne rozciąganie prawą i lewą ręką cięciwy

Łuk tak jak do strzelania i naciąganie po 10 razy prawą i lewą ręką x 3

Strzelanie z gum terra-band

Imitacja strzału – czas pracy 20 min

Statyczne utrzymanie łuku bez strzały

Łuk w pozycji naciągniętej i utrzymanie napięcia 10 x 10

Dynamiczne rozciąganie prawą i lewą ręką cięciwy

Łuk tak jak do strzelania i naciąganie po 10 razy prawą i lewą ręką x 3

Statyczne utrzymanie łuku ze strzałą

Łuk w pozycji naciągniętej i utrzymanie napięcia 10 x 10

Dynamiczne rozciąganie prawą i lewą ręką cięciwy

Łuk tak jak do strzelania i naciąganie po 10 razy prawą

Dzień pierwszy

Dzień drugi i trzeci

Dzień czwarty

Dzień piąty

- 82 -


i lewą ręką x 3

Dzień szósty

Strzelanie z pętelki wykonanej ze sztywnej taśmy

Nauka prawidłowej pracy palców ręki cięciwnej.

Dynamiczne rozciąganie prawą i lewą ręką cięciwy

Łuk tak jak do strzelania i naciąganie po 10 razy prawą i lewą ręką x 3

Statyczne utrzymanie łuku ze strzałą

Łuk w pozycji naciągniętej i utrzymanie napięcia 10 x 10

Strzelanie z formaterem ze strzałą

Oddawanie strzału do maty z bliskiej odległości z utrzymaniem sylwetki po strzale – 8-10 min.

Strzelanie z pętelki wykonanej ze sztywnej taśmy

Nauka prawidłowej pracy palców ręki cięciwnej.

Tabela 2. Trening ukierunkowany przykładowa realizacja mikrocyklu w styczniu (okres przygotowawczy) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grzegorza Targońskiego Kolejne mikrocykle będą miały charakter od 3-5 dni pracy i jeden dzień odpoczynku z odnową biologiczną. Wzmożony trening ukierunkowany w okresie przygotowawczym gwarantuje wysoką formę w okresie startowym, zakładając oczywiście utrzymanie treningu specjalistycznego w odpowiednim zakresie. 4. Planowanie treningu specjalistycznego Trening specjalistyczny towarzyszy zawodnikom łucznictwa przez wszystkie okresy makrocyklu rocznego. Na początku okresu przygotowawczego powoli zwiększa się obciążenia w postaci treningu technicznego realizowanego głównie przez strzelanie z łuku. Charakter wytrzymałościowy kształtowany jest głównie w ostatniej fazie okresu przygotowawczego i przyjmuje formę ćwiczeń ukierunkowano-specjalistycznych z łukiem. Zwiększona liczba strzałów w serii nawet do 12 czy 15 (gdzie normalna seria na zawodach wynosi 6 strzał) powoduje, że zawodnik zmuszany jest do utrzymywania energii do końca trwania serii. Kształtuje to element wytrzymałościowy, ponieważ 6 strzała na zawodach jest tak energetycznie kosztowna, jak 12 strzała na treningu. Uzyskuje się dzieki takiej sytuacji obraz zawodów podczas treningu. Przy planowaniu takiego szkolenia należy uwzględnić większe przerwy pomiędzy strzelaninami serii ze względu na podobieństwo do zawodów oraz kształtowanie wytrzymałości poprzez „uderzenie obciążeniowe”. Czas treningu będzie wtedy odpowiednio dłuższy i musi wynosić minimalnie 2 godziny. Planowanie treningów wytrzymałościowych powinno odbywać się znając szczegółowy kalendarz zawodów. Nie powinno realizować się treningów wytrzymałościowych tuż przed zawodami ze względu na duże zmęczenie mięśni i zanik ich prawidłowego „czucia łuku”. Poniższy wykres prezentuje przykładowy obraz treningu wytrzymałościowego w łucznictwie z dwoma szczytami liczby strzałów, realizowany w marcu (w okresie przygotowawczo-przedstartowym).

- 83 -


Strzały

Liczba strzałów podczas jednostki wytrzymałościowej 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Liczba strzałów

0

20

40

60

80

100

120

Czas treningu w minutach

Rysunek 2. Trening specjalny ze szczególnym kształtowaniem wytrzymałości Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grzegorza Targońskiego „Kształtowanie wytrzymałości specjalnej można rozpocząć pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: a) poprzedzenia okresu wprowadzenia pracy specjalistycznej, co najmniej kilkuletnim okresem przygotowania, b) dokonywanie systematycznej kontroli i oceny reakcji adaptacyjnych organizmu w czasie stosowania intensywnych form treningu, rozwijających wytrzymałość specjalną.”3 5. Metody, formy i środki kształtowania treningu wytrzymałościowego „Proces szkoleniowy jest prawidłowy, gdy respektuje określone normy postępowania, zwane w dydaktyce zasadami nauczania. Stanowią one w treningu swoiste kierunkowskazy poprawnego działania na drodze wiodącej do mistrzostwa sportowego: zasada świadomości i aktywności, zasada indywidualizacji, zasada poglądowości, zasada systematyczności, zasada stopniowania trudności, zasada wszechstronności i zasada specjalizacji. Przestrzegając zasad treningu w szkoleniu należy umiejętnie dobierać metody, formy i środki. Nie jest to łatwe z uwagi na liczne uwarunkowania, głównie natury biologicznej i psychicznej.”4 Wśród metod nauczania ruchu można wyszczególnić syntetyczną, analityczną i kompleksową. Z punktu widzenia kształtowania treningu wytrzymałościowego istotniejsze wydają się metoda ciągła, która polega na wykonywaniu określonego ćwiczenia z tą samą intensywnością i z takim samym zapotrzebowaniem na tlen. Druga to metoda zmienna polegająca na zmiennej intensywności o określonych wahaniach. Zawodnik zaciąga dług tlenowy i następnie, gdy intensywność jest mniejsza dług jest wyrównywany. Łucznictwo doskonale pasuje do tego rodzaju metody pracy. Zawodnik naciąga łuk i jest to wysiłek beztlenowy, oddaje strzał i rozluźnia się spłacając zaciągnięty dług tlenowy. 3

Raczek J.: „Podstawy szkolenia dzieci i młodzieży”. Wyd. RCM-SKFiS Warszawa 1991.

4

Sozański H.: Podstawy teorii treningu. Wyd. R.C.M-S KFiS, Warszawa 1993

- 84 -


W literaturze przedmiotu można spotkać jeszcze inne metody – obwodową, stacyjną, strumieniową, izometryczną, które z punktu widzenia kształtowania wytrzymałości w łucznictwie mają znaczenie marginalne. „Pojęcie formy treningu określa organizacyjną stronę jednostki treningowej. Przygotowując zajęcia w ramach danej formy należy przemyśleć i racjonalnie zaplanować czynnik przestrzeni i czasu."5 Formy treningowe najczęściej prezentowane są jako zabawowe, ścisłe, zadaniowe, fragmentów gry. Forma treningu łuczniczego może przyjąć za cel – dobrą zabawę, określone zadanie, sprawdzian, kształtowanie techniki i podobnie wiele innych. Środki treningowe do kształtowania treningu wytrzymałościowego to elementy wspomagające trening; często elementy, bez których trening nie może być prawidłowo zrealizowany. Na środki treningowe oprócz bazy sportowej zalicza się łuki strzały, wszelkiego rodzaju techniczne wspomagacze, trenażery, platformy, urządzenia pomiarowe do badania napięcia mięśni. Środki treningowe tak często niedoceniane, ale jakże niezbędne do realizacji prawidłowego treningu na odpowiednio wysokim poziomie. 6. Przygotowanie wytrzymałościowe w BPS BPS – czyli bezpośrednie przygotowanie startowe służy przygotowaniu zawodników ze szczególnym uwzględnieniem ich formy sportowej do osiągnięcia najwyższego wyniku w sezonie. Trener jako osoba uprawniona buduje plan realizacji obciążenia treningowego i form realizacji treningu na około 3-6 tygodni przed startem. W planie tym szczegółowo rozpisany jest każdy trening i sposób do realizacji treningu. Podczas BPS trening wytrzymałościowy może być realizowany w początkowej jego fazie, ponieważ później ważne jest kształtowanie formy poprzez zbliżenie formy treningu do formy zawodów. W bezpośrednim przygotowaniu startowym największą wagę przywiązuje się do dużej liczby form rywalizacji pomiędzy osobami przygotowanymi a ich sparingpartnerami. W łucznictwie są to różnego rodzaju sprawdziany, testy, krótkie zawody, strzelania zespołowe, grupowe, do tarczy, bez tarczy, do punktu. Inicjatywę w organizacji szkolenia przejmuje trener i ma za zadanie tak poprowadzić trening w czasie BPS’u, aby nie był on nudny. W czasie BPS nie powinny mieć miejsca duże regulacje sprzętowe. W skrajnych przypadkach, jeżeli zawodnik przygotowany prawidłowo i strzelający prawidłowo ma kłopoty z osiągnięciem wysokiego wyniku dopuszczalne są drobne korekty sprzętowe. Pamiętać jednak należy, że regulacja sprzętu podczas BPS’u prowadzić może do psychicznego zdenerwowania zawodnika i zmniejszenia jego rezultatów. Data 31.07

01.08

02.08 5

Forma treningu

Krótki opis

Wyjście w góry -Zgrupowanie

NOSAL

Trening techniczny

75 strzał/intensywność 6 i 8

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening techniczny

90 strzał/intensywność 6 i 12

Trening techniczny

60 strzał/intensywność 6 i 14

Trening ogólny

Basen 30 min

tamże

- 85 -


03.08

Trening techniczny

100 strzał/intensywność 6 i 8

Wyjście w góry

Spacer Kalatówki

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening techniczny sprawdzianu

forma

100 strzał/intensywność 9,6,3,1

Trening techniczny sprawdzianu CD.

forma

100 strzał/intensywność 9,6,3,1

Trening ogólny

Basen 20 min

Trening ogólny

Bieg ciągły 30 min.

Wyjście w góry

Morskie oko, Rysy

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening ogólny

Basen 30 min

04.08

05.08

Trening techniczny – sprzętu Trening techniczny zespołowy

sprawdzenie

70 strzałów/intensywność 6

sprawdzian

50 strzałów/intensywność 6

Trening techniczny 06.08

07.08

75 strzałów/intensywność 6

Praca z psychologiem Trening ogólny

Basen 30 min

Trening techniczny

120 strzałów/ intensywność 3i 6

Trening techniczny

08.08

Czarny Staw,

60 strzałów/intensywność 3 i 6

Trening techniczny

100 strzałów/intensywność 6 i 8

Wyjście w góry

Giewont

Trening ogólny

Basen 30 min

09.08

Wyjazd na start kontrolny

10.08

Trening oficjalny przed zawodami

90 strzałów/intensywność 6 i 8

11.08

Start w zawodach – FITA

190 strzałów/ intensywność 3 i 6

Start w zawodach – Finały pucharowe

105 strzałów/ intensywność 3 i 6

Start w zawodach – Finały zespołowe

90 strzałów/intensywność 3 i 6

Trening ogólny - zgrupowanie

Bieg ciągły 20 min

Trening ogólny

Basen 40 mi

Wyjście w góry

Dolina Kościeliska

12.08

13.08 14.08

- 86 -


15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening ogólny

Koszykówka 60 min

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening techniczny

90 strzałów/intensywność strzał

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening techniczny kwalifikacje

sprawdzian

90 strzałów/ intensywność 6 i 8

Trening techniczny zespołowy

sprawdzian

48 strzałów/intensywność 6 i 3

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening techniczny – sprawdzian FITA

150 strzałów/intensywność 6

Trening techniczny –sprawdzian zespół

72 strzały /intensywność 3

Trening techniczny

126 strzałów/intensywność 10,6 i3

Trening ogólny

Basen 30 min

Wyjście w góry

Dolina Olszyńska Jaszczurówka

Trening ogólny

Basen 30 min

Trening techniczny zespołowy

sprawdzian

Trening ogólny

Basen 40 min

Dzień wolny - Klub

21.08

Dzień wolny

22.08

Trening techniczny

90 strzałów/ intensywność 6

Trening ogólny

Basen 30 min.

Trening techniczny

108 strzałów/intensywność 6

START W IMPREZIE GŁÓWNEJ 26.08

Trening przedstartowy

105 strzałów/intensywność 5 i 6

27.08

Trening oficjalny

93 strzały/ intensywność 5 i 6

28.08

Strzelania kwalifikacyjne

200 strzałów/intensywność 3,6

29.08

Strzelania pucharowe indywidualne

150 strzałów/intensywność 3,6

30.08

Strzelania zespołowe

90 strzałów/intensywność 3 i 6

Tabela 3. Bezpośrednie Przygotowanie Startowe Juniorów do Mistrzostw Europy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grzegorza Targońskiego

- 87 -

i

105 strzałów/intensywność 3,6,7,10

20.08

23.08

6


Na powyższym diagramie zaprezentowano realizację BPS’u Kadry Juniorów przed Mistrzostwami Europy. Można zaobserwować, iż na początku zgrupowania realizowano zwiększone treningi wytrzymałościowe z większej liczby strzałów. Im bliżej do startu głównego Tm bardziej trening przyjmuje charakter zawodów, czyli, wydłużony czas treningu, a zmniejszona intensywność w serii. ROZDZIAŁ III WAŻNE ASPEKTY W KSZTAŁTOWANIU WYTRZYMAŁOŚCI 1. Wiek zawodnika a jego przygotowanie wytrzymałościowe Przygotowanie wytrzymałościowe może być kształtowane od najmłodszych lat pracy z zawodnikiem. Ważnym jest jednak dobór odpowiedniej formy zajęć i przygotowania treningu. „Rozwój pożądanych procesów adaptacyjnych w organizmie wymaga stosowania optymalnej wielkości bodźców treningowych. Obciążenie treningowe powinno być dostosowane do aktualnych możliwości i zdolności wysiłkowych zawodników. W miarę podnoszenia się stanu wytrenowania wzrasta także zdolność organizmu do pracy. Stąd też nieodzownym warunkiem skuteczności treningu jest stałe zwiększanie obciążeń wysiłkowych. W procesie przygotowania sportowego dzieci i młodzieży, zwłaszcza na pierwszych etapach, zwiększanie obciążenia treningowego powinno zachodzić głównie przez wzrost objętości pracy. Jest to podstawa przyszłej intensyfikacji zajęć oraz zasadniczy czynnik prowadzący do podnoszenia poziomu wytrenowania dzieci i młodzieży. W operowaniu tym parametrem obciążenia należy przestrzegać następującej kolejności działań: najpierw zwiększenie częstotliwości zajęć treningowych, z kolei zwiększenie czasu trwania jednostek treningowych, wreszcie zwiększenie objętości środków treningowych w zajęciach. Wskazane jest jednak, aby wyraźne zwiększenie liczby ćwiczeń przy zachowaniu stałego czasu zajęć nastąpiło dopiero od około trzeciego roku szkolenia, co umożliwia kontrolowaną intensyfikację treningu.”6 „Liczne doświadczenia praktyczne oraz badania przeprowadzone w wielu krajach wskazały istnienie sprzyjających warunków do kształtowania wytrzymałości w wieku rozwojowymi to począwszy od okresu wczesnoszkolnego. Według opinii większości specjalistów kształtowanie sprawności wytrzymałościowej można rozpocząć w wieku 8-10 lat, nie później jednak niż w 12 roku życia. W niektórych krajach zalecenia dotyczące wstępnego przygotowania wytrzymałościowego sięgają jeszcze niższego wieku, a mianowicie 6-7 roku życia. Powyższe zalecenia wypływają z faktu istnienia wyraźnych dyspozycji wytrzymałościowych u dzieci w tym wieku. […] W początkowym okresie treningu dzieci wytrzymałość nie powinna także stać się zdolnością dominującą w przygotowaniu sportowym. Chodzi po prostu o to, by poprzez adekwatne kształtowanie tej zdolności wpłynąć na wzrost zdolności wysiłkowych, stabilizację zdrowia oraz stworzenie podstaw funkcjonalnych dla efektywnego rozwoju innych zdolności, jak również wykształcenie pożądanych właściwości wolicjonalnych i charakterologicznych.”7 W łucznictwie trening rozpoczynają najwcześniej dzieci w wieku 10 lat, ze względu na to, że jest to sport z elementami siłowymi. Budowa antropologiczna dzieci młodszych nie pozwala na zadawanie dużego obciążenia w postaci regularnego strzelania. 6

Raczek J.: „Podstawy szkolenia dzieci i młodzieży”. Wyd. RCM-SKFiS Warszawa 1991.

7

Raczek J.: „Podstawy szkolenia dzieci i młodzieży”. Wyd. RCM-SKFiS Warszawa 1991

- 88 -


Dodatkowym negatywnym aspektem jest jednostronność dyscypliny, która powoduje asymetryczną pracę mięśni człowieka. Kształtowanie wytrzymałości u młodzieży powinno być ustalne indywidualne. Niektórzy mają wrodzoną większą mobilizację do znoszenia trudu treningu, a inni dopiero uczą się tej zdolności w miarę postępujących obciążeń i zwielokrotniania powtórzeń. Dla młodzieży ważne jest optymalne dobieranie ćwiczeń kształtujących wytrzymałość na poziomie 50-60 % maksymalnego obciążenia i zwiększoną niż zwykle liczbą powtórzeń. Ma to duże znaczenie szczególnie w początkowych fazach kształtowania wytrzymałości u młodzieży. Zawodnik doświadczony z kilku- kilkunastoletnim stażem powinien już posiadać świadomość, jeżeli nie wiedzę w dziedzinie celowości stosowania treningu wytrzymałościowego. Łuczniczy trening wytrzymałościowy dla zaawansowanych zawodników polega w większości przypadków na pokonywaniu barier, które potencjalnie wydają się nie do osiągnięcia. 2. Psychologiczne aspekty realizacji treningu wytrzymałościowego „W procesie przygotowania psychicznego zmierzającym do ukształtowania pożądanych cech mających istotne znaczenie dla wysokiej efektywności sportowej zachodzi konieczność stosowania wielorakich form, środków i metod oddziaływania. Realizacja tego procesu powinna zachodzić przede wszystkim przez odpowiednie programowanie i prowadzenie zajęć treningowych. […] Cechy psychiczne zawodnika możemy w bardzo znaczącym stopniu kształtować przy pomocy specyficznych środków i metod postępowania i to zarówno w warunkach zbliżonych do zawodów, jak i w samej walce sportowej. Zawsze jednak podstawowym warunkiem skuteczności pracy będzie dobre przygotowanie sprawnościowe zawodnika i jego umiejętności techniczno-taktyczne. Przede wszystkim stan wytrenowania wpływa na ukształtowanie pozytywnych doznań, chęci do walki, pozytywnego nastawienia, podejmowania ryzyka sportowego”8 Można zauważyć, iż działa to jak spirala. Z jednej strony wysoki wynik sportowy, realizacja treningu wytrzymałościowego, udany start w zawodach zależą od prawidłowego nastawienia i kształtowania psychicznego, a z drugiej strony dobre nastawienie psychiczne, chęć do walki, wiara we własne siły gwarantują sukces sportowy. Spirala jednak ma taki charakter, że albo wkręca się w górę, albo skręca się w dół. Można, zatem powiedzieć, że brak odpowiedniej pracy psychologicznej może doprowadzić do obniżenia wyniku sportowego, który mając w świadomości będzie demotywował zawodnika, co dalej za tym doprowadzi do zniechęcenia i kolejnego nieudanego startu, który może zadecydować o końcu kariery sportowej. Trening wytrzymałościowy jest doskonałym elementem, który przy odpowiednim zastosowaniu przez trenera może być bodźcem motywującym do zwiększonego wysiłku i wzmożonej pracy. Zadowolony zawodnik wychodzący z treningu, bo dziś wystrzelał więcej strzałów, a co za tym idzie i więcej „dziesiątek” będzie miał motywację do kolejnego treningu. Tym sposobem odpowiednio prowadzony trening wytrzymałościowy buduje zaufanie do trenera. Wiara zawodnika, zrozumienie sensu pracy i włożenie odpowiedniego wysiłku w trening pozwoli mu na wykonanie elementów, które do tej pory przekraczały jego możliwości..

8

Raczek J.: „Podstawy szkolenia dzieci i młodzieży”. Wyd. RCM-SKFiS Warszawa 1991.

- 89 -


UOGÓLNIENIA I WNIOSKI Wytrzymałość to zdolność organizmu zawodnika do długotrwałego wysiłku fizycznego o stałej intensywności i zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie w otaczających warunkach środowiska zewnętrznego. Czynnikiem odgórnie ustalającym czas wysiłku jest zmęczenie, powiększające się wraz z przedłużaniem czasu pracy. Trening wytrzymałościowy to zdolność przeciwdziałania zmęczeniu podczas długotrwałego wysiłku. Ważne są tu odpowiedni dobór obciążenia, znajomość organizmu zawodnika, jego siła maksymalna, wiek zawodnika, jego poziom zaawansowania technicznego oraz nastawienie psychiczne. Nie bez znaczenia są też procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie oraz zdolność do szybkiej regeneracji w czasie i po wysiłku. W planowaniu treningu wytrzymałościowego bardzo ważne jest umiejscowienie zwiększonej ilość treningów w przygotowawczym okresie cyklu rocznego w łucznictwie oraz podtrzymanie formy w czasie okresu startowego, poprzez akcyjne zastosowanie rozwoju wytrzymałości. Odpowiedni dobór metod, form i środków jest rolą trenera, który powinien zapewnić ciekawy i zachęcający do wysiłku trening. Istotny wydaje się być również poziom motywacji do intensywnej i ciężkiej pracy Tu także trener, jego nastawienie oraz wiedza może zapewnić zawodnikowi sukces sportowy. W łucznictwie trening wytrzymałościowy jest istotny z punktu kształtowania siły specjalistycznej i siły ogólnej. Jest również ważny, ze względu na to, że dobrze przygotowany wytrzymałościowo zawodnik jest pewny siebie na starcie. Kluczem do prawidłowo prowadzonego treningu wytrzymałościowego jest trening ukierunkowany, który daje podwaliny do kształtowania siły w treningu specjalistycznym, a co za tym idzie siły i wytrzymałości w łucznictwie. Odpowiednio prowadzony trening ukierunkowany w okresie przygotowawczym rekompensuje szereg błędów technicznych w okresie startowym. Cel pracy został zrealizowany poprzez przedstawienie specyfikacji treningu wytrzymałościowego w łucznictwie w kontekście wieku zawodników i różnych faz cyklu rocznego. W pracy dokonano także badań w zakresie treningu kadry łuczników przygotowujących się do Mistrzostw Świata Juniorów oraz badań rocznego obciążenia zawodników Kadry Polski Seniorów w przygotowaniach do Mistrzostw Świata. Zadanie to dostarczyło informacji, w jaki sposób prowadzony był trening w rocznym cyklu treningowym. Przedstawiona praca trenerska nie wyczerpuje w pełni bogatego tematu z zakresu treningu wytrzymałości, jego specyfiki i uwarunkowań w zakresie przydatności do treningu łuczniczego. Niniejsza praca była próbą zobrazowania jak ważny jest trening wytrzymałościowy dla osiągania mistrzostwa sportowego w łucznictwie.

LITERATURA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Raczek J.: „Podstawy szkolenia dzieci i młodzieży”. Wyd. RCM-SKFiS Warszawa 1991 Sozański H.: Podstawy teorii treningu. Wyd. R.C.M-S KFiS, Warszawa 1993 Śmierzchalski T., Przysiężna B. : „Łucznictwo”. Wyd. COS, Warszawa 2001 Polski Związek Łuczniczy : „Łucznictwo teoria i praktyka” Polski Związek Łuczniczy: „Łucznictwo – sport dla wszystkich” Warszawa 2002, Biuletyny Polskiego Związku Łuczniczego 1998 -2001

- 90 -


- 91 -

Komunikat nr 2-465-2011  

Polski Związek Łuczniczy w 2011 roku - podsumowanie