Page 1

RADIO POLONIA TORONTO 100.7 FM nadajemy W NIEDZIELĘ 17:00 - 20:00

WWW.RADIOPOLONIA.CA

POLSKI

ZDROWIE

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

onitor.com NAUKA

PORADNIK

PRZEWODNIK

Lipiec Sierpień 2017

INFORMATOR

Temat miesiąca:

Trauma i tłumione emocje

Doradzamy jak wyleczyć się z traumy oraz jak poradzić sobie z tłumionymi emocjami

str. 3 - 8


Ontario HBOT ONTARIO HYPERBARIC OXYGEN THERAPY CENTRE Comprehensive Evaluations State Of The Art Machines Comfortable Treatments Expert Staff Natural Healing Custom Treatments Spacious Chambers Free Parking & Wi-Fi

Services: Cerebral Palsy Brain Injury Candida Lyme Stroke Autism Sports Injury Multiple Scleorsis

Ontario's Premier Hyperbaric Facility located in Toronto, Canada OHIP and Private billing available. 136B Cartwright Avenue Toronto, Ontario M6A 1V2 Tel.: (416) 789-4268 www.ontariohbot.ca


Temat miesiąca

Jak wyleczyć się z traumy? Skutki urazów psychicznych

Choć to często używane słowo, wiele osób różnie je interpretuje i dla każdego może oznaczać co innego. Psychologowie opisują je jako stan psychiczny wywołany działaniem zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych, prowadzący do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. Co powoduje traumę i jak walczyć z jej skutkami? Czym jest trauma?

Współcześnie to słowo jest nadużywane i może mieć dla wielu osób różnie znaczenia. Często pada z naszych ust po jakimś nieprzyjemnym wydarzeniu, aby podkreślić, że jego skutki są dla nas trudne do zaakceptowania. Tymczasem typowa trauma jest zdecydowanie bardziej przykra i szkodliwa. Specjaliści określają ją jako szok, uraz psychiczny i ekstremalny stres, który może doprowadzić do poważnych zaburzeń somatycznych i psychicznych. Czynniki traumatyczne to sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu człowieka i wzbudzające uczucie strachu, przerażenia i bezradności. Przykładami zdarzeń traumatycznych są klęski żywiołowe (np. trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami) wypadki drogowe, katastrofy komunikacyjne, pożary, wycieki chemiczne, wojny, porwania, gwałt, napaść, akty terroru, przemoc w rodzinie, śmierć bliskiej osoby itp. Dochodzenie do siebie po takich wydarzeniach jest często bardzo trudne i długotrwałe, a czasem zdarza się, że całkowity powrót do stanu sprzed traumy nie jest możliwy.

5 etapów traumy Psychologowie wyróżnili pięć stadiów, przez które przechodzą osoby doświadczone traumą: •   odrętwienie psychiczne – szok i dezorientacja bezpośrednio po zdarzeniu. Przez pewien czas do ludzi nie dociera, co się stało i nie potrafią tego pojąć; •   automatyczne działanie – ofiary zdarzenia mają małą świadomość własnych doświadczeń, a później słabo

pamiętają, co się wydarzyło. Sytuację w tej fazie pogarsza brak przygotowania, co opóźnia ratunek i może kosztować życie, ludzie nie wiedzą najzwyczajniej, jak się zachować; •   wspólny wysiłek – ludzie mobilizują swoje środki i zasoby, współdziałając ze sobą, dumni ze swych dokonań, lecz także zmęczeni i świadomi tego, że zużywają cenne rezerwy energii. Bez lepszego planowania, wiele osób, które przeżyły, traci nadzieję i inicjatywę, by przebudować swoje życie; •   rozczarowanie i poczucie opuszczenia – ofiary czują, że energia się już wyczerpała, rozumieją i odczuwają skutki tragedii, w przypadku katastrof: osoby, które przeżyły, czują się opuszczone, mimo że stan krytyczny trwa nadal, a zainteresowanie społeczeństwa i mediów zanika; •   proces dochodzenia do siebie – końcowe stadium trwa najdłużej. Ludzie domagają się informacji o tym, jak mogło dojść do tragedii, szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego do niej doszło i próbują znaleźć sens w poniesionej stracie.

Jak objawia się trauma? Choć istnieje długa lista cech i zachowań charakterystycznych dla osób dotkniętych traumą, każdy przypadek należy analizować i badać indywidualnie. Niekiedy łatwo jest oswoić się z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości i nie jest powiedziane, że zostawią one po sobie trwały ślad w psychice i w zachowaniu. Czasem jednak, nie jesteśmy nawet świadomi tego, że pewne nasze dolegliwości i nawyki mogą być następstwem trudnych wydarzeń.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

3


Zdrowie Objawy traumy podzielono na kilka grup: •   poznawcze, np. trudności z koncentracją uwagi, obsesyjne myślenie o wypadku, katastrofie, traumatycznym przeżyciu, postrzeganie przyszłości przez pryzmat traumy, tzw. ,,flashbacki” – niekontrolowane często wspomnienia i wizje szokującego zdarzenia; •   objawy somatyczne: zaburzony rytm snu (bezsenność lub nadmierna senność), wyczerpanie, chroniczne zmęczenie albo nadmiar energii (nadpobudliwość), kołatanie serca, szybki lub nieregularny rytm serca, zmiany ciepłoty ciała – chłód lub fale gorąca, odrętwienie, znieczulenie uczuć i zmysłów, chroniczny ból, nadwrażliwość na dźwięki lub światło; •   objawy emocjonalne: poczucie bezradności, bezsilności, braku kontroli i bycia sparaliżowanym, powtarzające się sny związane z traumatycznym wydarzeniem, skrajne zmiany nastroju, wybuchy gniewu lub wściekłości, przesadna ostrożność, lęk przed byciem obserwowanym lub śledzonym, poczucie odcięcia, zagubienia, nieobecności, ataki paniki, niepokój, nadmierne zamartwianie się, lęk przed samotnością, roztrzęsienie, drażliwość, trudności w podejmowaniu decyzji, poczucie winy, żalu, wstydu, myśli samobójcze; •   objawy behawioralne: skłonność do wypadków, gubienie rzeczy osobistych,  trudności w orientacji czasowej i przestrzennej, brak apetytu lub nerwowe objadanie się, odreagowywanie, rzucanie przedmiotami, krzyczenie,  zwiększony pośpiech,  objawy społeczne:  brak zaufania, zaburzone związki z ludźmi, izolacja społeczna, alienacja, przekonanie ,,nikt mnie nie rozumie”, lęk przed przebywaniem z innymi,   trudności w nawiązywaniu kontaktów, strach przed poczuciem bliskości z innymi.

Zespół stresu pourazowego PTSD Osoby, które doznały ciężkich przeżyć, mogą doświadczać po pewnym czasie zespołu symptomów stresowych, które trwają miesiące, a nawet lata po doznanym urazie. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wyróżniono jednostkę chorobową o nazwie „zespół stresu pourazowego” (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD). Jest to rodzaj zaburze-

4

Temat miesiąca nia lękowego, zaliczanego do kategorii reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych. U niektórych osób objawy PTSD mogą utrzymywać się przez wiele lat i przejść w trwałą zmianę osobowości. Przebieg PTSD ma charakter zmienny, ale w większości przypadków można jednak oczekiwać ustąpienia objawów. Szacuje się, że na PTSD cierpi od 3 do 6% osób należących do populacji ogólnej.

Jak leczyć traumę? Sposobów jest wiele, a metoda leczenia powinna być przystosowana do rodzaju traumy, jej siły i do cech osobistych (płeć, wiek, typ charakteru) . Często wykorzystywane w terapii ofiar zdarzeń traumatycznych jest przekonanie, że nie tylko zdarzenia same w sobie, ale przede wszystkim ich interpretacja dokonywana w umyśle człowieka, jest odpowiedzialna za rodzaj i intensywność reakcji emocjonalnej. Z punktu widze-

nia teorii poznawczych kluczowym elementem terapii jest modyfikacja patologicznych schematów myślenia i skojarzeń. Specyficzne dla PTSD „aktywowanie pamięci traumy” pozwala na rozpoczęcie pracy, której celem jest urealnienie powstałych w wyniku zdarzenia traumatycznego (lub wzmocnionych przez nie) schematów poznawczych. Dlatego też leczenie traumy polega na przepracowaniu myśli, uczuć, wyobrażeń dotyczących przeżytej traumatycznej sytuacji. Bardzo często rokowania zależą od czasu, w jakim osoba zgłosi się po pomoc (im dłużej zwleka, tym większe spustoszenie trauma powoduje w jej życiu). Dzieci, ale także i dorośli, mają problem w mówieniu wprost o tym, co tragicznego zdarzyło się w ich życiu, potrzeba zatem więcej czasu i swobodnej przestrzeni na to, aby osoba sama w odpowiednim dla niej czasie zaczęła mówić o tym, co ją spotkało. Dobrą metodą w leczeniu traumy jest praca projekcyjna (z metaforą), gdyż w ten sposób można opowiadać o traumie nie wprost, używając porównań, symboli, co (zwłaszcza u młodszych pacjentów) osłabia lęk i powoduje, że osoba dotknięta traumą coraz bardziej otwiera się na udzielaną jej pomoc. Terapie wykorzystują różne techniki, np. odtwarzanie traumatycznych wydarzeń w gabinecie terapeuty, trening oswajania stresu czy przeformułowanie zachowań. Źródło: polskieradio.pl WYDAWCA (Publisher): Radio Polonia Enterprises Ltd.

www.polskimonitor.com

MIESIĘCZNIK / MONTHLY MAGAZINE REKLAMA I KONTAKT Z REDAKCJĄ info@radiopolonia.ca tel. 416 - 938 - 7141 Adres do korespondencji: Radio Polonia Toronto 2550 Goldenridge Rd., Unit #6 Mississauga, On, L4X 2S3

EDITOR: Krystyna Piotrowska krystyna@radiopolonia.ca REDAKTOR GRAFICZNY: Magdalena Lesiuk GraphMad@gmail.com Fotografia: Michael Profesorski Adam Pakuła Ilona Girzewska Jola Bugajski Magdalena Lesiuk

Artykuły: Magdalena Lesiuk Łukasz Stępień Karolina Brozio Richard Piotrowski

Redakcja nie odpowiada za treść artykułów i ogłoszeń. Prawa autorskie zastrzeżone. Treść wszystkich artykułów publikowanych w magazynie „Polski Monitor” ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem i nie może być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Wszelkie decyzje w wyżej wymienionych kwestiach należą do lekarza prowadzącego leczenie. Magazyn „Polski Monitor” ani osoby współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji w nim zawartych.

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


Temat miesiąca

Zdrowie

How to heal from trauma? Effects of mental traumas

Although this is often used word, many people interpret it differently and for everyone it may mean something else. Psychologists describe them as a mental state caused by endangering the health and life of external factors, leading to profound changes in human functioning. What causes trauma and how to fight its effects? What is trauma?

Nowadays this word is abused and can have many meanings for many people. Often it rains our lips after some nasty event to emphasize that its effects are difficult for us to accept. Meanwhile, typical trauma is definitely more nasty and harmful. Specialists describe it as shock, traumatic stress and extreme stress that can lead to severe somatic and mental disorders. Traumatic factors are situations that threaten the physical safety of a person and cause a sense of fear, horror and helplessness. Examples of traumatic events are natural disasters (eg earthquakes, floods, tsunamis), traffic accidents, fire, chemical spills, wars, kidnapping, rape, assault, acts of terror, domestic violence, the death of a loved one, etc. After such events it is often very difficult and long-lasting, and sometimes it is not possible to return to pre-traumatic states.

5 stages of trauma Psychologists have distinguished five stages through which traumatized people experience: •   mental numbness - shock and confusion immediately after the event. For some time people do not get what they have and cannot understand it; •   automatic action - victims of the incident have little awareness of their own

experiences, and later they do not remember what happened. The situation in this phase deteriorates the lack of preparation, which delays the rescue and can cost a life, people do not know simply how to behave; •   joint effort - people mobilize their resources and resources, working together, proud of their accomplishments, but also tired and aware of the fact that they consume valuable energy reserves. Without better planning, many survivors lose hope and initiative to rebuild their lives; •   Disappointment and a sense of abandonment - Victims feel they have exhausted their energy, understand and feel the effects of tragedy; in the event of a catastrophe: survivors feel abandoned, despite the fact that the critical condition continues and the interest of the public and media disappears; •   the process of reaching one’s self - the final stage lasts the longest. People ask for information about how tragedies might have come about, why they came to it and try to find meaning in the loss.

How is trauma revealed? Although there is a long list of characteristics and behaviors characteristic for people affected by trauma, each case should be analyzed and examined individually. Sometimes it is easy to get used to the traumatic events of the past and it is not said that

they will leave behind a lasting trace in the psyche and behavior. Sometimes, however, we are not even aware that some of our ailments and habits may be the result of difficult events. Symptoms of trauma are divided into several groups: •   cognitive: eg attention deficit, obsessive thinking about accident, catastrophe, traumatic experience, perception of the future through traumas, „Flashbacks” - often uncontrollable memories and visions of a shocking event; •   somatic: sleep disturbance (insomnia or excessive drowsiness), exhaustion, chronic fatigue or excess energy (hyperactivity), palpitations, rapid or irregular heart rhythm, changes in body heat - cold or hot, numbness, anesthesia of feelings and senses, chronic Pain, sensitivity to sounds or light; •   emotional: feeling helpless, helpless, uncontrolled and paralyzed, recurring dreams associated with traumatic events, extreme mood swings, anger or rage, excessive caution, fear of being watched or spooked, sense of isolation, confusion, absenteeism, panic attacks Anxiety, excessive worry, fear of loneliness, shaking, irritability, difficulty in making decisions, guilt, regret, shame, suicidal thoughts;

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

5


Zdrowie •   behavioral: dislocation, loss of appetite or nervousness, restlessness, throwing objects, shouting, increased haste, social symptoms: lack of trust, disturbed relationships, social isolation, alienation „No one understands me”, fear of staying with others, difficulty in making contacts, fear of feeling intimacy with others.

Post traumatic stress disorder PTSD

Persons who have suffered from severe experiences may experience post -traumatic stress syndromes that last for months or even years after a traumatic event. In the International Classification of Diseases and Health Problems ICD-10 has identified a disorder called Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). This is a type of anxiety disorder, classified as a reaction to severe stress and adaptive disorders. In some people, PTSD symptoms can persist for years and go into permanent change of persona-

Temat miesiąca lity. The course of PTSD is variable, but in most cases, symptoms may be expected to resolve. It is estimated that 3 to 6% of people in the general population suffer from PTSD.

How to treat trauma? There are many ways, and the treatment method should be adapted to the trauma type, its strength and personal characteristics (gender, age, type of character). Commonly used in the therapy of victims of traumatic events is the belief that not only events in themselves, but above all their interpretation in the mind of man, is responsible for the kind and intensity of emotional reactions. From the point of view of cognitive theories, the key element of therapy is the modification of pathological patterns of thinking and association. PTSD-specific „Trauma Memory Activation” allows you to start working to improve the cognitive patterns of traumatic events (or strengthened by them).

Therefore, treatment of trauma consists in overworking thoughts, feelings and thoughts about a traumatic situation. Very often the prognosis depends on the time when the person goes to help (the longer they delay, the greater the devastation the trauma causes in her life). Children, as well as adults, have a problem speaking directly about what tragic events have happened in their lives, and therefore more time and space is needed in order for a person to talk about what has happened to her at the appropriate time. The best way to treat trauma is by projecting (with a metaphor), because it allows you to talk about traumas directly, using comparisons, symbols, which (especially in younger patients) weakens the fear and makes the trauma more and more open. Provided assistance. Therapies use a variety of techniques, such as playing traumatic events in a therapist’s office, stress training or reworking behavior.

Tłumione emocje

O tym, że ,,złość piękności szkodzi” wiemy ze znanego przysłowia, ale czy wiemy o tym, że złość może też przyczynić się do zawału serca, cukrzycy i rozwoju nowotworu? Z kolei zazdrość ma negatywny wpływ na pęcherzyk żółciowy. Nasze zdrowie psychiczne jest nieodłącznie związane ze zdrowiem fizycznym i choć emocji nie widać, widać ich skutki – w postaci atakujących nas chorób.

To, co czujemy, nie pozostaje obojętne dla naszego zdrowia. Kiedy są to pozytywne emocje jak np. miłość, w naszym ciele zachodzą same dobre zmiany: układ nerwowy się regeneruje, poprawia się pamięć, a nawet zmniejsza się poziom cholesterolu. Kiedy jednak towarzyszą nam złe emocje, mechanizm działa w drugą stronę. Jeśli nie mają one swego ujścia, pozostają w naszych wnętrzach, odreagowując na organach i narządach, co po dłuższym czasie może objawić się w postaci chorób. Dlatego tak ważne jest pozbywanie się negatywnych emocji, a najlepiej unikanie ich. Dla ochrony samopoczucia, ale i dla przedłużenia życia.

poziomu cytokin, czyli cząsteczek przyczyniających się do stanów zapalnych w organizmie. Ich wysoki poziom powiązany jest także z zapaleniem stawów, cukrzycą i chorobami serca. Gdy gniew jest niekontrolowany lub permanentny, uruchamiają się w organizmie procesy wyniszczające cały organizm, co powoduje depresję, egzemy i astmę. Negatywne emocje nie znikają, lecz kumulują się w ciele i są istotnym czynnikiem powstawania nowotworów. Do rozwoju wielu chorób przyczynia się również neurotyczność, chwiejność i pobudliwość emocjonalna.

Złość jest najgorsza

Długotrwały stres wyniszcza

Jest najbardziej szkodliwą emocją. Nawet półgodzinna kłótnia jest w stanie spowolnić procesy gojenia na co najmniej dzień. Jeśli konflikty są częste, czas ten wydłuża się dwukrotnie, a to wszystko spowodowane jest podwyższeniem

O ile krótkotrwały stres może poprawić odporność i zwiększyć poziom antyrakowych cząsteczek, długotrwały stres wpływa negatywnie na pamięć i dokładność. Żyjąc w stałym napięciu, łatwiej się męczymy i możemy wpaść

6

w depresję oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i cukrzycy. Stres jest wiodącym czynnikiem przyczyniającym się do chorób serca, a także przyczynia się do chorób układu pokarmowego, w tym zapalenia błony śluzowej żołądka, wrzodów żołądka i dwunastnicy, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zespołu jelita drażliwego oraz do zmian stanu psychicznego (bezsenność, bóle głowy, drażliwość, zmiany osobowości).

Zamartwianie się uciska żołądek Przewlekłe zmartwienie negatywnie wpływa na śledzionę i osłabia żołądek. Powoduje też zmiany w funkcjach neuroprzekaźników, zwłaszcza serotoniny. Martwienie się lub obsesyjnie myślenie o danej kwestii prowadzi do problemów takich jak wymioty, biegunka, problemy żołądkowe. Te ostatnie są szczególnie odczuwal-

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


Temat miesiąca ne, bo gdy się zadręczamy, kładziemy duży nacisk na mięśnie w żołądku, co z kolei wpływa na ucisk brzucha. Pojawiają się zaburzenia odżywiania takie jak zgaga, nadkwaśność i brak apetytu lub odwrotnie – zajadanie stresu (bardzo często niezdrowym) jedzeniem. Stan, w którym ciągle jesteśmy przejęci, załamani i zdołowani może wywołać objawy zespołu jelita drażliwego. Nadmiar niepokojących myśli można powiązać z bólem w klatce piersiowej, wysokim ciśnieniem krwi, osłabioną odpornością i przedwczesnym starzeniem. Badania pokazują, że niepokój wynikający z zamartwiania się będacy uciążliwy i obsesyjny może też ingerować w wiele sfer życia człowieka i zagrażać zdrowiu relacji społecznych. Nadmierne zmartwienia zakłócają spokój, przez co trudniej cieszyć się zdrowym i głębokiem snem, a łatwiej zachorować na bezsenność, która bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Smutek uszkadza płuca Smutek i melancholia może niszczyć skórę, a nawet powodować zaparcia i przyczyniać się do spadku ilości tlenu we krwi. Często ludzie chorzy na depresję łatwiej tracą na wadze, a nawet uzależniają się od narkotyków lub innych szkodliwych substancji. Naukowcy twierdzą, że smutek pochodzi z serca, prowadzi do uszkodzeń płuc, a następnie wraca szkodzić sercu. Smutek i żal osłabiają też płuca, powodując zmęczenie i duszności. Dzieje się tak przez zwężenie kanałów w oskrzelach. Kiedy jesteśmy smutni czy rozżaleni możemy mieć problem z oddychaniem, co prowadzi do ataków astmy lub innych chorób oskrzeli.

Samotność osłabia odporność Samotność jest uczuciem, które może wywołać płacz, a ten może się przerodzić w głęboką melancholię. To stwarza dysharmonię w płucach i blokuje prawidłowy przepływ krwi i tlenu po całym organizmie. Samotność związana jest nie tylko z sercem i problemami psychicznymi, może nawet uszkodzić układ immunologiczny. Ludzie samotni mają większą skłonność do wytwarzania związków zapalnych, które mogą osłabić odporność organizmu. W silnym i dotkliwym odczuwaniu samotności mózg wydziela więcej hormonów stresu, takich jak kortyzol, który może powodować depresję. To dodatkowo wpływa na poziom ciśnienia krwi i jakość snu.

Zazdrość wpływa na mózg, pęcherzyk żółciowy i wątrobę Zazdrości często towarzyszą zawiść i frustracja, a czasem nawet gniew i rozdrażnienie. Zazdrość to naturalna emocja, która jest z nami od urodzenia. Już małe dziecko zaczyna być zazdrosne o uwagę rodziców, gdy na świat przychodzi drugie. Problem pojawia się jednak, gdy złość jest chorobliwa i silna do tego stopnia, że staje się obsesją. Takiemu rodzajowi zazdrości towarzyszą stres, niepokój i depresja, co z kolei prowadzi do nadprodukcji adrenaliny i noradrenaliny w krwi. Ponadto, zazdrość ma negatywny wpływ na pęcherzyk żółciowy. Nadmierne wytwarzanie hormonów w organizmie prowadzi do zastoju krwi w wątrobie, a w konsekwencji do niezrównoważonej produkcji żółci w pęcherzyku, co powoduje utrudnioną detoksykację, osłabioną odporność, bezsenność, podwyższone ciśnienie krwi, wyższe tętno i poziom adrenaliny, wysoki cholesterol i zaburzenia trawienia.

Przez strach i lęk najbardziej cierpią nerki Stany lękowe bardzo utrudniają codzienne funkcjonowanie. Poczucie smutku i przygnębienie przenikają do różnych sfer życia, uniemożliwiając prawidłową komunikację oraz kontakt z otoczeniem. Lęk czasem przeradza się w obsesje, fobie lub nerwicę. W takich zaawansowanych przypadkach może wyczerpywać nerki, nadnercza, a czasem nawet układ rozrodczy. Sytuacje napędzające strach powodują spadek przepływu energii w organizmie, ciało

Zdrowie jest zmuszone do samoobrony, co prowadzi do spadku współczynnika oddechowego i krążenia krwi. Dodatkowo ten stan stagnacji objawia się chłodnymi dłońmi, stopami, czasem też dusznościami. W sytuacji strachu najbardziej cierpią nerki. Część mózgu, która kontroluje nerki spowalnia, a to prowadzi do częstego oddawania moczu oraz różnych innych problemów związanych z nerkami. Stan skrajnego strachu powoduje ból i choroby w nadnerczach, nerkach i dolnej części pleców, jak również zaburzenia układu moczowego.

Daj uciec złym emocjom Błędem jest powstrzymywanie łez, ponieważ to jeden ze sposobów na ujście złych emocji. Warto czasem wypuścić kilka łez ( a nawet solidnie popłakać - oby nie za długo) by poczuć ulgę i zmniejszyć podatność na napięcia, osłabienie odporności, pogorszenie pamięci i problemy z trawieniem. Co ciekawe, we łzach stwierdzono obecność hormonów stresu i neuroprzekaźników związanych ze stresem. Ulgę psychiczną może też przynieść zmniejszanie napięć mięśniowych. Gdy przeżywamy stres, napinamy przeponę i spłycamy oddech, ale świadome jego pogłębienie sprawi, że jakaś porcja stresu minie. Ciało pozbawione napięcia doświadcza swoich prawdziwych emocji. Krótkotrwałe odprężenie mięśni przynosi masaż, sauna, spacer, wytężona praca fizyczna i ćwiczenia rozluźniające. Ważny jest też odpoczynek psychiczny: rozmowa z kimś bliskim, poświęcanie czasu swojemu hobby, ulubiona książka, pozytywny film, muzyka… i wiele innych, byle tylko jak najdalej od wyniszczających nas cichych zabójców. Źródło: polskieradio.pl

Contained emotions

Emotional excitements causes many diseases and endangers physical health “The anger harms the beauty” – we know of a famous proverb, but do we know that anger can also contribute to heart attack, diabetes and cancer? In turn jealousy has a negative effect on the gall bladder. Our mental health is inseparable from physical health, and although emotions are not visible, their effects can be seen in the form of diseases that attack us. What we feel is not indifferent to our health. When there are positive emotions like love, the same changes

take place in our body: the nervous system regenerates, memory improves, and even decreases the cholesterol level. However, when we are accompanied by bad emotions, the mechanism works in the opposite direction. If they do not have their mouths, they stay inside us, reacting to organs and organs, which can manifest itself in the form of diseases after a long time. That is why it is so important to get rid of negative emotions and avoid them. For the well-being, but also for prolonging life.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

7


Zdrowie Anger is the worst It is the most harmful emotion. Even a half-hour quarrel is able to slow the healing process for at least a day. If conflicts are frequent, this time is twice as long, and this is due to an increase in the level of cytokines that contribute to inflammatory conditions in the body. Their high level is also linked to arthritis, diabetes and heart disease. When anger is uncontrolled or permanent, the body processes the entire body, causing depression, eczema and asthma. Negative emotions do not disappear, but accumulate in the body and are an important factor in the development of cancer. Neurological, neurological, and emotional stimulation also contribute to the development of many diseases.

Worried to squeeze the stomach Chronic distress negatively affects the spleen and weakens the stomach. It also causes changes in the functions of neurotransmitters, especially serotonin. Being concerned or obsessive about the issue leads to problems like vomiting, diarrhea, stomach problems. The latter are particularly noticeable, because when we are agonizing, we put a great deal of pressure on the muscles in the stomach, which in turn affects abdominal pressure. There are eating disorders such as heartburn, hyperacidity and lack of appetite, or vice versa - eating stress (very often unhealthy) food. A state in which we are constantly overwhelmed, disturbed and overwhelmed can cause symptoms of irritable bowel syndrome. Excess disturbing thoughts can be associated with chest pain, high blood pressure, impaired immunity, and premature aging. Studies show that anxiety resulting from worrying being onerous and obsessive can also interfere in many areas of human life and endanger the health of social relationships. Excessive worries disturb peace of mind, making it harder to enjoy a healthy and deep sleep, and it is easier to get sick of insomnia, which makes it very difficult to work every day.

Sadness damages the lungs Sadness and melancholy can damage the skin and even cause constipation and contribute to a drop in oxygen levels in the blood. Often people with depression are more likely to lose weight or even become addicted to drugs or other harmful substances.

8

Temat miesiÄ…ca Scientists say that sadness comes from the heart, leads to damage to the lungs, and then returns to harm the heart. Sadness and regret also weaken the lungs, causing fatigue and dyspnea. This happens by narrowing the channels in the bronchi. When we are sad or giddy we may have breathing problems, which leads to asthma attacks or other bronchial diseases.

Loneliness weakens immunity Loneliness is a feeling that can make you cry, and this can turn into a deep melancholy. This creates dysharmony in the lungs and blocks the proper flow of blood and oxygen throughout the body. Loneliness is not only associated with the heart and mental problems, it can even damage the immune system. Lone pe-

ople are more prone to produce inflammatory compounds that can weaken the immune system. In severe and severe loneliness, the brain releases more stress hormones, such as cortisol, which can cause depression. This additionally affects blood pressure and sleep quality.

Jealousy affects the brain, gall bladder and liver Envy is often accompanied by jealousy and frustration, and sometimes even anger and irritability. Jealousy is a natural emotion that is with us since birth. Already a small child becomes jealous of the attention of parents when the second comes. The problem arises, however, when anger is malignant and strong enough to become obsessed. Such kind of jealousy is accompanied by stress, anxiety and depression, which in turn leads to overproduction of adrenaline and noradrenaline in the blood. In addition, jealousy has a negative impact on the gallbladder. Excessi-

ve hormone production in the body leads to stasis in the liver and consequently to unbalanced bile production in the vesicle, resulting in impaired detoxification, impaired immunity, insomnia, elevated blood pressure, higher heart rate and adrenaline, high cholesterol and digestive disorders.

By fear and anxiety most suffer from kidney Anxiety states are very difficult for everyday functioning. The feeling of sadness and despondency penetrates to different spheres of life, preventing proper communication and contact with the environment. Anxiety sometimes changes into obsessions, phobias, or neurosis. In such advanced cases, the kidneys, adrenal glands, and sometimes even the reproductive system may be depleted. Fear-driving situations cause a decrease in energy flow in the body, the body is forced to self-defend, leading to a decrease in respiratory rate and blood circulation. In addition, this state of stagnation is manifested by cool hands, feet, sometimes with shortness of breath. In a situation of fear most suffer from kidney. The part of the brain that controls the kidneys slows down, which leads to frequent urination and various other kidney problems. State of extreme fear causes pain and disease in the adrenal glands, kidneys and lower back, as well as disorders of the urinary tract.

Let go of bad emotions It is a mistake to hold back tears, because it is one way to get rid of bad emotions. Sometimes it is worth to let go of some tears (and even to cry hard not too long) to feel relieved and less susceptible to tension, weakened immunity, memory deterioration and digestive problems. Interestingly, the presence of stress hormones and stress-related neurotransmitters was found in tears. Psychic relief can also bring down muscle tension. When we experience stress, we stretch the diaphragm and we breathe, but consciousness of its deepening will cause some portion of stress to pass. The body without tension experiences its true emotions. Short-term relaxation of the muscles brings you a massage, a sauna, a strenuous workout, and a relaxing exercise. It is also important to rest your mind: talking to someone close to you, spending time with your hobby, favorite book, positive film, music ... and many more, just as far away from the silent killers of us.

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


Uwaga! Już teraz możecie Państwo zamówić prenumeratę „Polskiego Monitora” z wysyłką do domu! Informacje jak zamówić prenumeratę pod nr tel.

416 - 938 - 7141

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

11


Odwodnienie – sama woda nic nie pomoże! Zdrowie

Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że prowadząc normalny tryb życia możemy być odwodnieni. Nawet regularne picie wody nie zabezpiecza organizm przed jej niedoborem. Następstwem tego może być wiele schorzeń. ""  Marta Brzoza

Odwodnienie to stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Może zagrażać życiu.  Szczególnie niebezpieczne jest dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych. Bez wody człowiek może przeżyć tylko 4-7 dni.

Odwodnienie to zaburzenie gospodarki elektrolitów

W normalnych warunkach człowiek traci wodę przy oddychaniu, oddając mocz czy pocąc się. Jeżeli ubytek wody nie zostanie uzupełniony, dochodzi do odwodnienia. Następuje to w wyniku biegunki, wymiotów, przyjmowania niewystarczającej ilości płynów (choroba z wysoką temperaturą, intensywne ćwiczenia fizyczne),  picie zbyt małej ilości wody z minerałami. Początkowe objawy to: •   utrata sił, •   osłabienie odporności organizmu,  •   utrata świadomości, •   uszkodzenie organów wewnętrznych, •   śmierć.

Jak ocenić czy jesteśmy dobrze nawodnieni? Jasnosłomkowa barwa moczu oznacza dobrze nawodniony organizm. Im barwa moczu ciemniejsza tym mniej nawodniony organizm.

Co może wpływać na odwodnienie? •   spożywanie alkoholu (działa moczopędnie), •   stosowanie diety mołasolnej (sól zawiera mikroelementy niezbędne do prawidłowego działania gospodarki wodno – elektrolitowej, •   szybki spadek wagi ciała (odchudzanie), •   gorączka, •   wymioty, •   stosowanie leków moczopędnych, •   utrata znacznej ilości krwi, •   wstrząs anafilaktyczny, •   przebywanie w gorącym klimacie, •   intensywna praca fizyczna bez uzupełniania strat wody, •   duże pocenie, •   suche powietrze (klimatyzacja, lot samolotem). Objawy odwodnienia organizmu są przyczyną chorób, które niepotrzebnie leczymy lekami farmaceutycznymi. Najpierw należy nawodnić organizm.

Skąd dowiesz się co jest przyczyną problemów zdrowotnych?

Pomoże ci w tym poniższy wykaz: •   uczucie silnego pragnienia, •   suchość w ustach, słabe wydzielanie śliny, suchy język, •   utrzymujący się ból głowy, •   zmniejszona ilość wydzielania moczu aż do bezmoczu, •   zmniejszone pocenie się, •   osłabienie, •   zawroty głowy, •   zaburzenia widzenia, •   nudności, •   tachykardia, •   suchość oczu, brak łez, •   niedociśnienie, •   przyspieszony oddech, •   skurcze i bóle mięśni, •   zapadnięte oczy, •   zaparcia, •   senność.

Jak nawodnić organizm? Samo nawodnienie organizmu wodą nic nie da. Jesteśmy chodzącym zbiornikiem wody. Ale nie tylko samej wody, ponieważ znajdują się w niej również mikroelementy. Odgrywają bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Podczas pocenia, oddawania moczu, pozbywamy się tych minerałów. Pijąc samą wodę nie uzupełniamy ich, bo w wodzie nie występują. O odwodnieniu organizmu mówimy nie tylko wtedy gdy chce się nam pić, czy mamy sucho w ustach. Wiele organów wewnętrznych źle funkcjonuje, gdy nie jesteśmy odpowiednio nawodnieni np. nerki. Zanim sięgniemy po leki chemiczne, które mają wiele skutków ubocznych, sięgnijmy po wodę – ale nie samą. Gdy pijemy samą wodę, sami sobie szkodzimy. Dochodzi wtedy do zaburzeń gospodarki wodno – elektrolitowej. Woda sama, pita w dużych ilościach może nam zaszkodzić. Co robić?

Pij wodę z solą! Sód wcale nie jest odpowiedzialna za wysokie ciśnienie i zatrzymywanie wody w organizmie. Jeżeli stosujemy sól, która zawiera w sobie minerały, czyli pijemy wodę z minerałami, to uzupełniamy jej niedobór. Nie może to być jednak byle jaka sól.

Jaka sól jest dobra? Jedną z najlepszych soli jest sól himalajska. Zawiera około 84 minerały sub-

stancji śladowych. Nasze organy tak funkcjonują, że niektórych substancji potrzebujemy tylko w śladowych ilościach. Jednak gdy ich brakuje zaczynamy chorować. Godna uwagi jest sól celtycka i  nasza polska, sól kłodawska. Obecnie prowadzone są badania soli kłodawskiej w celu uzyskania certyfikatu, świadczącego o zawartości minerałów niezbędnych dla organizmu.  Jak pić wodę z solą? Powinniśmy do szklanki wody wsypać szczyptę soli (to co zmieści się miedzy dwoma palcami), wymieszać i wypić powstałą mieszankę (lub szczyptę soli włożyć do ust i popić szklanką wody). Najlepiej pół godziny przed posiłkiem. Powinniśmy oduczyć się pić podczas posiłku. Dlaczego? Ponieważ  rozcieńczamy soki żołądkowe,  które powinny mieć wysokie stężenie potrzebne do  strawienia zjedzonego pokarmu. Udowodniono, że w ten sposób możemy pozbyć się min. uczuleń czy atopowego zapalenia skóry. Następnie oczekujemy 2,5 godziny i wypijamy 2 szklanki wody plus szczypta soli na każda szklankę wody.  Co można w ten sposób wyleczyć? Wiele chorób łącznie z wrzodami żołądka i dwunastnicy – kuracja około 2 miesiące. •   Ból pleców, ból brzucha, ból głowy. Pijemy wtedy 2 szklanki wody plus szczypta soli. •   Jeżeli macie jakieś nieokreślone bóle, to woda + sól może wam pomóc. •   Astma ma pochodzenie alergiczne (czasem wystarczy dobrze zakwasić żołądek). Położyć szczyptę soli na języku i wypić 2 szklanki wody. •   Bezsenność –   pół szklanki cieplej wody, pół łyżeczki soli himalajskiej (kłodawska). Pijemy zaraz przed spaniem. I to pomaga. Dlaczego tak się dzieje? Czasami jeden objaw nie musi być od razu jakimś schorzeniem, może on wynikać po prostu z braku wody. Wiele jednostek chorobowych, to tak naprawdę odwodnienie organizmu. Pewien lekarz wyleczył tą metodą 3000 osób chorych na wrzody żołądka. Nawadniając w ten sposób organizm wykazano, że ciśnienie krwi nie podnosi się, wręcz odwrotnie, reguluje ciśnienie, a woda nie zatrzymuje się w organizmie.

Źródło: www.martabrzoza.pl

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

13


Słońce może być lekarstwem Zdrowie

Oczywiście, jeśli wiemy, jak mądrze z niego korzystać. Wówczas może skutecznie pomóc w leczeniu niektórych chorób skóry, zlikwidować bóle mięśni oraz stawów, a nawet pokonać depresję lub otyłość! ""  Iwona Janczarek

Do tej śmiałej tezy przychyla się coraz więcej naukowców, którzy twierdzą, że rezygnując z wygrzewania się na słońcu, wyrządzamy sobie więcej szkody niż pożytku. Powołują się na wyniki badań, z których wynika, że mamy za mało wytwarzanej pod wpływem słońca witaminy D! Oraz na statystyki, które wskazują, że słońce pomaga chronić przed pewnymi rodzajami nowotworów. Ale inni specjaliści powtarzają, że słońce szkodzi zdrowiu - przyspiesza starzenie się komórek, może przyczyniać się do powstania raka skóry! Oni też mają rację - badania potwierdzają, że oparzenia słoneczne zwiększają ryzyko czerniaka, złośliwego nowotworu skóry. Prawda jak zawsze leży pośrodku. Słońce może leczyć, ale pod warunkiem że wiemy, jak z niego korzystać. Oto, jak powinnaś chronić się przed szkodliwym promieniowaniem, by móc korzystać tylko ze zdrowotnych właściwości słońca.

Ze słońcem „na Ty” Gdy kupujesz kosmetyki ochronne, wybieraj te z wysokim filtrem (osoby o jasnej karnacji powinny używać SPF 50+). Im większa liczba przy oznaczeniu filtra, tym skuteczniejsza ochrona. Pamiętaj: jeżeli na opakowaniu jest tylko informacja o ochronie przeciwsłonecznej, ale nie jest podany stopień filtra, to pewnie nie przekracza on SPF 8. A to za mało, zwłaszcza w czasie słonecznego lata! Kosmetyki nakładaj pół godziny przed wyjściem na dwór, a potem powtarzaj aplikację co 2-3 godziny i za każdym razem po wyjściu z wody (nawet jeśli krem, którego używasz, jest wodoodporny, to zostaje na ręczniku, gdy się wycierasz). Nakładaj grubą warstwę kremu czy balsamu i dokładnie smaruj całe ciało, nawet gdy osłaniasz je ubraniem. •   Jeśli korzystasz ze słońca tylko rano i po południu, twoja skóra jest znacznie mniej narażona na szkodliwe promieniowanie. Lepiej zrezygnuj ze słońca między 11.00 a 16.00 (bo wówczas najłatwiej o oparzenia). •   Jeżeli chronisz głowę przed promieniami, chronisz się też przed udarem słonecznym. Pamiętaj! Latem nakrycia głowy powinni nosić wszyscy, niezależnie od wieku. Nie można zapominać także o dobrych okularach przeciwsłonecznych.

14

•   O ile twój lekarz nie będzie miał nic przeciwko temu, korzystaj ze słońca całe lato. Koniecznie poradź się go, czy możesz się opalać, jeśli bierzesz leki - niektóre w połączeniu ze słońcem mogą wywołać reakcję alergiczną!

Łagodzi objawy przewlekłych chorób skóry: łuszczycy i AZS Poprawia stan skóry większości chorych na łuszczycę. U cierpiących na tę chorobę komórki naskórka odnawiają się za szybko i dlatego powstają zaczerwienienia i zmiany na skórze pokryte suchymi płatkami przypominającymi łuskę. Łuszczycy nie da się wyleczyć. Można jednak dbać o to, by przebiegła łagodnie. W ramach tego właśnie warto korzystać ze słońca! Z obserwacji dermatologów wynika, że zmiany skórne u większości chorych na łuszczycę poprawiają się po kąpielach słonecznych. Dzieje się tak dzięki wytwarzanej pod wpływem promieni witaminie D, która powstrzymuje powstawanie zmian łuszczycowych na skórze. Dlatego dermatolodzy często zalecają chorym fototerapię (naświetlania) promieniami UV. •   Słoneczne dawkowanie: Jeśli cierpisz na łuszczycę, zamiast naświetlań skorzystaj z letniego słońca. (Pod warunkiem jednak, że choroba nie jest w fazie zaostrzenia, to znaczy nie masz na skórze żadnych zmian zapalnych!). Uzyskasz najlepszy efekt, codziennie wystawiając ciało na krótko na słońce (10 min w wypadku osób o jasnej karnacji, 15 min - dla osób śniadych). Nie smaruj się przedtem kremem z filtrami przeciwsłonecznymi, bo chronią one przed promieniowaniem, a to ono właśnie (stosowane w małych ilościach!) działa kojąco na skórę łuszczycową. Lepiej nie wystawiaj się na działanie słońca w samo południe, bo to grozi poparzeniem skóry. Korzystniejsze będzie krótkie opalanie po południu lub wczesnym rankiem. Uwaga! Przed podjęciem takiej kuracji koniecznie trzeba zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego. •   Słońce zmniejsza dolegliwości chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS). W czasie słonecznego lata nasz organizm produkuje mniej hormonów stresu (one często przyczyniają się do nasilenia objawów AZS) oraz histaminy. Substancja ta jest odpowiedzialna za uporczywe swędzenie i zaczerwienienie skóry tak charakterystyczne dla atopowego zapalenia skóry. Dla niektórych chorych lekarstwem może być więc słoneczne lato. Słoneczne dawkowanie: Osoby z atopią mogą

korzystać ze słońca, ale pod warunkiem że choroba nie jest w fazie zaostrzenia (nie ma stanu zapalnego, czyli sączących się ranek). •   Jeśli masz skórę atopową, powinnaś podwójnie zadbać o jej zabezpieczenie. Koniecznie używaj kosmetyków z bardzo wysokim filtrem (najlepiej SPF 50+), ale uwaga: stosuj tylko te, które przeznaczone są dla skóry alergicznej, atopowej, skłonnej do podrażnień. Kąpiele słoneczne powinnaś też dawkować sobie ostrożnie. Nigdy nie opalaj się w pełnym słońcu, w najgorętszym czasie - kilkadziesiąt minut po południu lub rano zupełnie wystarczy, a nie grozi poparzeniem. Bardzo ważna jest również staranna pielęgnacja skóry po opalaniu. Najlepiej byłoby, żebyś po pobycie na słońcu wykąpała się, osuszyła skórę i delikatnie wmasowała w nią kosmetyk nawilżający i łagodzący podrażnienia (np. balsam Emolium lub SVR).

Pomaga pozbyć się nadwagi i leczyć otyłość Nadwaga i otyłość to nie tylko problem estetyczny. To przede wszystkim problem zdrowotny. Otyłe osoby częściej chorują na nadciśnienie, cukrzycę, miażdżycę. Dlatego, jeśli masz choć kilka kilogramów za dużo, latem podejmij decyzję o odchudzaniu! Dlaczego teraz? Po prostu będzie ci łatwiej - słońce sprawi, że będziesz mieć dobry humor i poczujesz przypływ energii, także do podejmowania nowych wyzwań (to wpływ hormonów, których wydzielanie zwiększa się pod wpływem promieni). Poza tym teraz, gdy słońce grzeje, dojrzewa wiele owoców i warzyw - nieocenionych pomocników w walce o szczupłą sylwetkę. To właśnie latem są najsmaczniejsze i mają najwięcej wartości odżywczych. I najważniejsze: gorące słońce powoduje, że masz mniejszy apetyt, a więc łatwiej będzie trzymać dietę. Słoneczne ciepło sprawia też, że częściej chce ci się pić. Jeśli gasisz pragnienie wodą, to sprzyjasz odchudzaniu - nie dostarczasz sobie kalorii, a wręcz przeciwnie - szybciej je spalasz! Słoneczne dawkowanie: Korzystaj ze słońca tyle, ile masz ochotę (oczywiście w bezpiecznych porach i chroniona kosmetykami z filtrem). Chodź na wycieczki, pływaj, uprawiaj jogging. Pamiętaj jednak, by się nie forsować, zwłaszcza w upał! Jeśli masz sporą nadwagę lub jesteś otyła, skonsultuj się z lekarzem, który doradzi ci, co ci wolno, a czego nie należy robić latem, gdy ma się za dużo kilogramów.

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


Zmniejsza bóle stawów i wzmacnia koście •   Zapobiega osteoporozie oraz krzywicy. Aby uchronić dzieci przed krzywicą, a starszych przed osteoporozą, potrzebna jest witamina D3. Dzięki niej organizm może odpowiednio wykorzystać wapń i fosfor - pierwiastki dostarczane wraz z pożywieniem. Bez nich kości i zęby byłyby po prostu bardzo słabe. Witaminę D możesz dostarczyć sobie, co prawda, jedząc ryby i produkty mleczne w nią wzbogacone albo po prostu przyjmować ją w tabletkach. Jednak ta najlepiej przyswajalna jest wytwarzana w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Słoneczne dawkowanie: Wystarczy, że na 10-20 minut odsłonisz przedramiona (nawet w cieniu), by organizm wyprodukował tej witaminy tyle, ile potrzebuje, a nawet zgromadził nieco zapasu. W słoneczne dni może powstać jej w organizmie nawet 50 razy więcej niż w czasie zachmurzenia, dlatego nie marnuj tej okazji - wyjdź na powietrze i ciesz się latem, jednocześnie wzmacniając kości! Pamiętaj jednak, żeby to robić w bezpiecznych porach (rano lub po południu). Możesz w tym czasie maszerować lub pływać, bo ruch także pomaga zapobiegać osteoporozie. I jeszcze jedno: zmobilizuj dzieci do pobytu na dworze, a jeśli jesteś mamą niemowlaka, dbaj, by codziennie był na świeżym powietrzu, ale koniecznie w cieniu. Podkreślamy: ani ty, ani dzieci nie musicie się opalać. Wystarczy zwyczajny pobyt na dworze. Uwaga! Jeżeli stosujesz preparaty z witaminą D, zapytaj leka-

rza, czy nie powinnaś ich odstawić w lecie (może dojść do przedawkowania!). •   Jest jak kompres na bolące mięśnie i stawy. Letnie wygrzewanie się przynosi ulgę również przy przewlekłych stanach zapalnych mięśni oraz stawów. Każdy, kogo od czasu do czasu pobolewają stawy, wie dobrze, jaką ulgę przynosi np. przyłożenie do bolącego miejsca termoforu. Podobnie zadziała słońce. Ciepłe promienie poprawią ukrwienie, mięśnie staną się rozluźnione, a z chorych miejsc łatwiej wyprowadzane będą substancje toksyczne. •   Może przynieść ulgę cierpiącym z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, po starych urazach kości, przy przewlekłych stanach zapalnych stawów. Nie wolno jednak stosować ciepła w przypadku ostrych stanów zapalnych, bo to może nasilać dolegliwości (w takich przypadkach lepiej stosować zimne okłady). Słoneczne dawkowanie: Nie leż na słońcu. Przebywanie na świeżym powietrzu połącz z niewielkim wysiłkiem. Specjaliści są zgodni, że umiarkowany ruch pomaga niemal we wszystkich chorobach stawów i bólach mięśni. Nie forsuj się! Zacznij od spacerów, rób często przerwy. Na pewno po tak spędzonych wakacjach poczujesz się lepiej.

Reguluje pracę wielu hormonów Dzięki temu zapewnia dobry humor i pomaga zapobiegać depresji. Pod wpływem dużego natężenia światła (w tym przypadku słonecznego) w organizmie wytwarzane są serotonina i dopamina, zwane hormonami szczęścia, ponieważ sprawiają, że mamy lepszy nastrój. Dzięki promieniom słonecznym spada zaś pro-

Zdrowie dukcja adrenaliny, co powoduje obniżenie poziomu stresu. Dlatego właśnie słońce to uznany lek na depresję sezonową (SAD), czyli taką, na którą wiele osób cierpi jesienią i zimą (spowodowana jest ona niedoborem światła). Z taką depresją wiąże się często także bezsenność i ciągłe zmęczenie. Problemy te zazwyczaj mijają latem jak ręką odjął, gdy światła jest pod dostatkiem. Wówczas szyszynka (gruczoł odpowiedzialny za rytm snu i czuwania) jest pobudzana przez wiele godzin. I aż do zmroku nie produkuje melatoniny (hormonu snu). Dlatego w ciągu dnia jesteś pełna energii, a wieczorem bez problemu zasypiasz. Słoneczne dawkowanie: Korzystaj ze światła słonecznego, ile się da - bez żadnych ograniczeń. Możesz np. nie zasłaniać rolet na noc - dzięki temu od wczesnego poranka będziesz mieć jasno w mieszkaniu. W taki sposób zbierzesz nieco energii, która przyda ci się potem, jesienią. •   Sprawia, że latem łatwiej zająć w ciążę. Odpoczynek w promieniach słońca sprzyja uregulowaniu gospodarki hormonalnej (zwłaszcza poziomu prolaktyny). To sprawia, że znacznie łatwiej zajść w ciążę po słonecznym długim urlopie (lub nawet w jego trakcie). Słoneczne dawkowanie: Jeśli planujesz dziecko, postaraj się jak najwięcej odpoczywać na świeżym powietrzu.

Źródło: Kobieta i życie styl.pl

Dlaczego mnie wszystko swędzi?

Świąd to jeden z najnieprzyjemniejszych objawów, polegający na odczuwaniu charakterystycznych wrażeń na skórze, wymuszających odruch drapania. Często nie do zniesienia, irytujący, znacznie obniżający nasze samopoczucie i komfort psychiczny. Przyczyny świądu skóry bywają bardzo różne – czasem są wynikiem chorób, uczuleń, stosowanych leków, czasem zaniedbań higienicznych, czy wreszcie wynikają z zaburzeń psychicznych.

może wystąpić także po goleniu i depilacji włosków, jako podrażnienie skóry.

Błędy w higienie ciała

Mając na myśli zaburzenia ogólnoustrojowe, trzeba wiedzieć, że są to wszelkie reakcje organizmu związane z układem odpornościowym oraz objawy ze strony narządów wewnętrznych. Częstym powodem odczuwania świądu w tej grupie przyczyn, są reakcje uczuleniowe np. na stosowane kosmetyki, odzież, lekarstwa, czy wreszcie pokarmy. Świąd taki wymaga konsultacji z alergologiem i wykonania testów alergicznych w celu zidentyfikowania czynnika uczulającego i jego wyeliminowania. Kolejną przyczyną odczuwania świądu mogą być stany chorobowe organizmu, jak mocznica w niewydolności nerek i cholestaza (zastój żółci), kiedy to zakończenia nerwowe w skórze są drażnione przez nagromadzone azotowe produkty przemiany materii czy kwasy żół-

Czysta i nawilżona skóra, nie sprawia nikomu problemów. Zaniedbania higieny, takie jak unikanie kąpieli i mycia ciała skutkuje odczuwaniem świądu z uwagi na niekorzystne działanie nagromadzonych na skórze bakterii i grzybów. Nadmiar higieny też może powodować odczuwanie świądu na skórze, z powodu zniszczenia naturalnych barier ochronnych skóry i jej wysuszenia. Unikanie stosowania balsamów nawilżających, ochronnych, czy natłuszczających – nierzadko prowadzi do wysuszenia skóry, zwłaszcza przez chlorowaną wodę miejską, dlatego po każdej kąpieli warto nasmarować swoje ciało właściwym dla rodzaju skóry balsamem. Świąd

Zaburzenia ogólnoustrojowe

ciowe. Świąd może występować również w chorobach tarczycy, artretyzmie, stwardnieniu rozsianym i bardzo często w cukrzycy. Poza tym, często występuje w przebiegu schorzeń wątroby jak np. wirusowe zapalenia wątroby i marskość tego narządu. W przypadku chorób nowotworowych też można odczuwać świąd skóry (ziarnica złośliwa, rak prostaty, jajnika, narządów układu pokarmowego). Świąd bywa też wyzwalany przez toksyny pasożytów, takich jak świerzbowiec, tasiemiec i glista ludzka.

Choroby dermatologiczne Choroby skóry chyba najbardziej się nam kojarzą z odczuwaniem najróżniejszych wrażeń. Świąd jest charakterystyczny dla infekcji skórnych spowodowanych przez grzyby i bakterie, drażniącą odzież i substancje, choroby związane z nadczynnością układu odpornościowego, jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe, pokrzywka i wypryski, na chemikalia, rośliny, białka zwierzęce.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

15


Zdrowie Świąd skóry to też reakcja na ukąszenia owadów i pajęczaków. Gojenie się ran i oparzeń często wiąże się z odczuwaniem świądu.

Zaburzenia psychiczne Już od jakiegoś czasu trwają badania naukowe nad związkami ciała i umysłu. Odkryto już wiele twarzy depresji i jej „masek”. Świąd skóry może być jedną z nich, często w połączeniu z nadmiernym wysuszeniem skóry i jej łuszczeniem. Inne zaburzenia psychiczne przebiegające ze świądem to np. uzależnienie od alkoholu, stany psychotyczne z urojeniami i omamami „urojenia pasożytnicze”, „czucie robaków pod skórą” oraz zaburzenia somatyzacyjne i obsesyjno-kompulsywne. Czę-

sto drapiemy się w wyniku reakcji stresowych. Warto wiedzieć, że niekiedy drapanie to wyraz zaburzeń autoagresywnych, czyli samookaleczaniu, dającemu upust bólowi emocjonalnemu.

Świąd w różnych częściach ciała Aby ułatwić identyfikację przyczyn świądu, warto je pogrupować w sposób topograficzny. Często miejsce występowania dolegliwości jest charakterystyczne dla określonej choroby, czy wyniku zaniedbania: •   głowa: przesuszenie skóry głowy, wszawica, łupież i inne grzybice, •   szyja: odparzenia, zmiany atopowe, uczulenia na nikiel z biżuterii, •   pachy: zaniedbania higieniczne, nadużywanie antyperspirantów, •   dłonie: świerzb, zakażenia grzybicze, wysuszenie skóry, •   brzuch: „gryzące” materiały, brak hi-

gieny, „maska” depresji, wysuszenie skóry, •   plecy: „gryzące” materiały, sztuczna tapicerka mebli, brak higieny, „maska” depresji, wysuszenie skóry, •   nogi: podrażnienia po goleniu, wysuszenie skóry, •   narządy płciowe: infekcje grzybicze (candida albicans) i pasożytnicze (wszawica, rzęsistkowica), suchość pochwy, niedobór estrogenów, klimakterium, zaniedbania higieniczne, •   odbyt: owsica, zakażenia grzybicze, guzki krwawnicze, szczelina odbytu, zaniedbania higieniczne, •   stopy: grzybica, wysuszenie skóry, •   całe ciało: choroby wątroby, nerek.

Uwaga!

Powyższa przykłady są jedynie sugestią i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Wysypka na twarzy lub ciele co może oznaczać?

Twoja skóra zrobiła się czerwona i swędząca? Czy to słońce, czy to mróz, czy może egzotyczna żerująca pod skórą bakteria? Prawdopodobnie żaden z tych scenariuszy. Co prawda skóra o każdej porze roku wymaga odpowiedniej pielęgnacji i nawilżenia, jednak pojawiająca się na niej wysypka zazwyczaj jest objawem choroby dermatologicznej, która z czasem nasila się i wymaga fachowego leczenia. Na początku trzeba poznać wroga. Poniżej znajdziesz opis najbardziej popularnych chorób skórnych wraz ze zdjęciami. To pierwszy krok do znalezienia ukojenia.

Liszaj pospolity przewlekły •   Wygląd:  Skóra jest na początku zaczerwieniona i podrażniona, po zbyt długotrwałym drapaniu przybiera w końcu brązowy, chropowaty wygląd. •   Przyczyna:  Dokładna przyczyna nie jest znana. Choroba zaczyna się na skutek podrażnienia skóry, a im bardziej drapiesz dotknięty nią obszar, tym większy świąd odczuwasz. •   Odczucia:  Świąd, świąd... i jeszcze raz świąd. •   Zaraźliwy: Nie. •   Miejsca, w których występuje: Kostki, nadgarstki, kark, odbytnica, ramiona, nogi, tylna część kolana, wewnętrzna część łokcia. •   Leczenie: Po pierwsze przestań się drapać, choć łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Pomóc może krem o działaniu przeciwświądowym, np. taki, który zawiera hydrokortyzon. Przyjmuj również leki przeciwhistaminowe, a nawet środki uspokajające przepisane przez lekarza. Zgrubiałe zmiany chorobowe można smarować specyfikami z kwasem salicylowym. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli swędzenie nasila się lub w skórę wdała się infek-

16

cja (chorobowo zmienione miejsca są bolesne i jątrzą się).

Grzybica skóry gładkiej •   Wygląd: Czerwone, łuszczące się plamy na ciele z wyraźnie zarysowanymi krawędziami, tworzące pierścień. Czasami w zmienionym miejscu powstają pęcherze, a skóra zaczyna ropieć. •   Przyczyna:  Zakażenie grzybami z grupy dermatofitów, które rozwijają się w ciepłym, wilgotnym środowisku. •   Odczucia: Bardzo duży świąd. •   Zaraźliwy:  Tak. Rozprzestrzenia się zarówno na skutek bezpośredniego kontaktu z zainfekowanym obszarem skóry, jak i z przedmiotami osobistego użytku, np. ręcznikami. Zarazić się nią można w szatni lub na basenie. Grzybicę można również „podłapać” od zwierząt. •   Miejsca, w których występuje: Pojawić się może wszędzie, ale najczęściej występuje w ciepłych, często wilgotnych miejscach, np. pod fałdami skórnymi lub na skórze głowy. •   Leczenie:  Przeciwgrzybicze maści i kremy (zazwyczaj na receptę) zawierające klotrimazol lub mikonazol. Stosuj je jeszcze przez dwa tygodnie po ustąpieniu infekcji, żeby zapobiec jej nawrotom. Pamiętaj również o codziennej wymianie ręczników i pościeli. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli  infekcja nie mija. Dermatolog może zapisać ci silniejsze maści przeciwgrzybicze lub leki doustne.

Łuszczyca

•   Wygląd: Grube, czerwone płaty skóry pokryte łuszczącym się, białym na-

skórkiem. Opis ten dotyczy najbardziej popularnej z form tej choroby – łuszczycy pospolitej, zwanej również łuszczycą plackowatą. Inne jej rodzaje to łuszczyca kropelkowata (objawia się małymi punktami w kształcie kropelek), krostkowa (białe pęcherzyki wypełnione ropą – niezakaźne), odwrócona (czerwone łaty w miejscach, gdzie zgina się skóra) i erytrodermia łuszczycowa (rozległe zaczerwienienie, swędzenie i łuszczenie się skóry). •   Przyczyna: Upośledzenie układu odpornościowego powodujące nadprodukcję komórek skóry. Jest to choroba przewlekła, ale może ją wywołać również suchość skóry, drobne jej uszkodzenia, stres, poparzenia słoneczne, niedobór światła słonecznego i niektóre infekcje, np. zapalenie gardła. •   Odczucia: Czasami bolesna, a prawie zawsze bardzo krępująca. •   Zaraźliwa: Nie. •   Miejsca, w których występuje: Zazwyczaj łokcie, kolana, klatka piersiowa, ale może pojawić się na dowolnym obszarze skóry. •   Leczenie:  Dbaj o odpowiednie natłuszczenie skóry. W zależności od tego jak ostry ma przebieg choroba i które miejsca zaatakowała, leczenie może uwzględniać kremy i maści z kortyzonem, smołą węglową, produkty z kwasem salicylowym lub szampony przeciwłupieżowe. Skórę pomoże oczyścić ekspozycja na światło słoneczne, należy jednak uważać, żeby nie doszło do poparzenia. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli maści nie pomagają. Przepisze on wówczas

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


silniejsze środki do stosowania miejscowego, skieruję na fototerapię lub każe przyjmować leki poprawiające funkcjonowanie układu odpornościowego.

Egzema •   Wygląd: Może przybierać różną postać, począwszy od suchych, łuszczących się plam przez lepkie pęcherze po przesuszone, chropowate płaty skóry. •   Przyczyna:  Dokładna przyczyna nie jest znana, ale badania wykazują, że niektórzy ludzie są genetycznie bardziej podatni na tę chorobę. Wywołać ją mogą różne czynniki – niektóre tkaniny, zbyt ciepły ubiór, dezodorant, mydło, nadmierna liczba kąpieli, pocenie się, stres. •   Odczucia:  Bardzo intensywne uczucie świądu. •   Zaraźliwa: Nie. •   Miejsca, w których występuje: Najczęściej po wewnętrznej stronie kolan i łokci, na twarzy i na karku. Może jednak pojawić się wszędzie. •   Leczenie: Utrzymuj odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Bierz krótkie prysznice ciepłą (ale nie gorącą) wodą. Natychmiast po kąpieli, gdy skóra jest jeszcze wilgotna, nałóż na nią kosmetyk o działaniu głęboko nawilżającym (najlepiej emolient). Zdecyduj się na najbardziej gęstą maść, jaką tylko jesteś w stanie znieść. Skórę ukoją dostępne bez recepty lotiony o działaniu przeciwświądowym oraz nakładane miejscowo maści z kortykosteroidami. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli mimo intensywnego i regularnego nawilżania nie widać poprawy lub gdy skóra jest popękana i bolesna. Sucha skóra •   Wygląd:  Zaczerwieniona, spierzchnięta, popękana lub łuszcząca się skóra, która sprawia, że wyglądasz starzej, niż w rzeczywistości. •   Przyczyna:  Suche zimowe powietrze, drażniące mydła i detergenty. •   Odczucia: Suchość i swędzenie.

•   Zaraźliwa: Nie. •   Miejsca, w których występuje:  Zazwyczaj w dolnej części nóg i rąk (głównie stopy i dłonie), jednak może pojawić się wszędzie. •   Leczenie:  W zimie wychodź na dwór w rękawiczkach. Bierz tylko krótkie prysznice, koniecznie z użyciem ciepłej, a nie gorącej wody. Zmień mydło na łagodne i nie namydlaj najbardziej przesuszonych partii skóry. Natychmiast po kąpieli, gdy skóra jest jeszcze wilgotna, nałóż na nią grubą warstwę emolientu. Wybierz taki, który jest najbardziej tłusty i gęsty. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli swędzenie nie daje ci spać lub podejrzewasz, że suchość skóry spowodowana jest poważniejszą chorobą.

Łupież

•   Wygląd: Białe drobinki osadzające się na ramionach, zbiór łuszczących się żółtawych kawałków skóry na głowie. Skóra głowy może być również zaczerwieniona i podrażniona. •   Przyczyna:  Zainfekowanie grzybami z rodzaju malessizia. Występuje zazwyczaj w przypadku tłustej skóry głowy. •   Odczucia: Swędzenie skóry głowy. •   Zaraźliwy: Nie. •   Miejsca, w których występuje:  Zazwyczaj na skórze głowy, ale zdarza się też na brwiach, powiekach, za uszami lub w zgięciach skóry. •   Leczenie:  Szampony przeciwłupieżowe zawierające takie składniki aktywne jak kwas salicylowy, smoła węglowa, cynk, rezorcyna, ketokonazol lub selen. Stosuj szampon codziennie wmasowując go opuszkami palców w skórę głowy. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli szampony nie skutkują. Dermatolog przepisze wówczas silniejsze szampony na receptę i maści zawierające w swoim składzie selen, ketokonazol lub kortykosteroidy.

Grzybica stóp •   Wygląd: Popękana, łuszcząca się, zaczerwieniona skóra, czasami z sączącymi się pęcherzami.

Zdrowie •   Przyczyna: Infekcja grzybami, które żyją i namnażają się w wilgotnych miejscach. •   Odczucia: Palenie, kłucie i pieczenie. •   Zaraźliwa:  Tak. Można się nią zarazić na skutek bezpośredniego kontaktu, a także na basenie, pod prysznicem lub zakładając cudze skarpetki lub buty. •   Miejsca, w których występuje:  Pomiędzy palcami lub na dowolnym obszarze stóp (a także dłoni). •   Leczenie:  Dostępne bez recepty pudrowe spraye lub kremy przeciwgrzybicze, zawierające mikonazol, klotrimazol lub tolnaftat. Stosuj je jeszcze przez 1-2 tygodnie od czasu ustąpienia infekcji, żeby zapobiec jej nawrotom. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli  zaczerwienienie nie zniknie po 2-4 tygodniach stosowania środków o działaniu przeciwgrzybiczym. Lekarz dermatolog przepisze wówczas silniejsze maści dostępne na receptę.

Grzybica odrębna pachwin •   Wygląd: Czerwone plamy o ostro zarysowanych krawędziach, które mogą przeradzać się w pęcherze i ropieć. •   Przyczyna: Infekcja grzybami z tej samej rodziny, co w przypadku grzybicy stóp. •   Odczucia: Swędzenie. •   Zaraźliwa:  Tak. Można zarazić się nią podczas bezpośredniego kontaktu lub poprzez brudne ubrania. •   Miejsca, w których występuje: pachwiny, odbytnica, fałdy w górnej części ud. •   Leczenie:  Chorobowo zmienione obszary utrzymuj suche i czyste. Noś luźne ubrania, zmiany na skórze smaruj maściami o działaniu przeciwgrzybiczym zawierającymi mikonazol, klotrimazol lub tolnaftat. •   Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli  infekcja utrzymuje się dłużej, niż dwa tygodnie. Dermatolog przepisze wówczas silniejsze maści na receptę i/lub środki doustne o działaniu przeciwgrzybiczym.

Domowe sposoby na grzybicę stóp i paznokci oraz egzemę

Grzybica stóp lubi o sobie przypominać szczególnie latem. Wizyty na basenie, w siłowni, korzystanie z hotelowych łazienek lub biwakowych pryszniców - wszystko to sprzyja rozprzestrzenianiu się tej infekcji. Na szczęście istnieją skuteczne domowe sposoby, które pozwolą nam pozbyć się grzybicy raz, a dobrze. Ich opis znajdziesz poniżej. •   Mikstura aloesowa Obierz z kolców dwa liście aloesu i zmiksuj je z dziesięcioma kroplami olejku do aromaterapii z drzewa herbacianego. Taką miksturę nakładaj trzy razy dziennie na miejsca objęte grzybicą. Terapia powinna trwać co najmniej

dwa tygodnie. •   Czosnek Od czasów starożytnych czosnek jest stosowany w leczeniu infekcji grzybiczych, bakteryjnych i wirusowych. Ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Przeciśnij przez praskę trzy, cztery ząbki czosnku i taką miazgą nacieraj stopy. Wcieranie powtarzaj dwa razy dziennie przez tydzień.

Przy grzybicy paznokci. Ząbek czosnku rozgnieść widelcem na miazgę, w malej miseczce zmieszać z małą ilością oliwy z oliwek (porcja na 1 stopę) dobrze wymieszać i tak przygotowaną masę nałożyć i rozprowadzić na wszystkie paznokcie, owinąć bardzo szczelnie cała stopę celofanem, na to nałożyć ciepłą skarpetę (by trzymać ciepło) na 24 godziny następnie ściągnąć skarpetę (rolując do końca) folię delikatnie

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

17


Zdrowie rozciąć (czosnek będzie zielony a grzybek zmiękczony), następnie szczoteczką lub patyczkiem „wydłubać” spod paznokcia grzybek, a stopę wypłukać pod ciepłą bieżącą wodą, osuszyć ręcznikiem papierowym, który po zabiegu wyrzucić. Zabieg powtórzyć następnego dnia, i powinno być „po grzybku”. •   Ocet Ocet ma odczyn kwasowy, który pomaga zahamować wzrost pewnych rodzajów grzybów i bakterii. W celu leczenia grzybicy paznokci wymieszaj filiżankę octu z dwoma szklankami ciepłej wody. Zanurz zainfekowany paznokieć w tym roztworze i pozostaw przez 15-20 minut. Po moczeniu nóg w occie umyj je dokładnie w czystej wodzie i wysusz miękkim ręcznikiem. Utrzymanie stóp suchych jest niezwykle istotne w walce z grzybicą. Zabieg z octem powinien być wykonywany codziennie, co najmniej trzy razy dziennie, przez okres do 4 tygodni. Szybko zauważysz różnicę w kolorze paznokcia. Ocet nie tylko zapobiegnie dalszemu rozwojowi grzyba, ale także zwalczy już istniejący problem. •   Ocet jabłkowy Gdy tylko zauważysz u siebie objawy grzybicy, zacznij pić codziennie po dwie łyżki octu jabłkowego. Sposób ten w połączeniu z metodami  stosowanymi zewnętrznie zwiększa skuteczność terapii przeciwgrzybiczych. •   Ekstrakt z grejpfruta Kup w aptece lub w sklepie zielarskim ekstrakt z pestek grejpfruta. Przez dwa tygodnie, dwa, trzy razy dziennie trzeba w stopy wmasowywać kilka kropli tego ekstraktu, by mieć pewność, że po grzybicy nie zostało już ani śladu. •   Czarna herbata Przygotuj w dzbanku litr mocnego naparu z czarnej herbaty. Gdy napój stanie się bardzo ciemny i już lekko przestygnie, wlej go do miski i wymocz w nim stopy. Powtarzaj kąpiel raz dziennie minimum przez trzy tygodnie. •   Maść Vick Aby przekonać się o skuteczności maści Vick w leczeniu grzybicy paznokci wystarczy wetrzeć sporą ilość maści Vick VapoRub na zainfekowany paznokieć dwa razy dziennie. Zabieg najlepiej wykonywać w nocy, kiedy nic nie można zetrzeć maści z paznokcia. Rano wystarczy zmyć maść przy użyciu ciepłej wody. Zabieg powtarzaj, aż zauważysz, że paznokcie są całkowicie zdrowe. •   Olejek z oregano Olejek z oregano ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, które sprawiają, że jest bardzo skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci. Jednakże nie należy olejku wcierać bezpośrednio w skórę, ponieważ ma bardzo silne właściwości kwasowe, które mogą podrażnić naskórek i powodować rany. Olejki eteryczne przed zastosowaniem zawsze muszą być zmieszane z olejami no-

18

śnikowymi. Wymieszaj więc cztery krople olejku z oregano z trzema kroplami oliwy z oliwek lub olejku migdałowego. Posmaruj mieszanką olejów zainfekowany obszar. Czynność powtarzaj regularnie przynajmniej 4 do 5 razy dziennie przez trzy tygodnie. Nowe paznokcie, które będą odrastały będą zdrowe, jasne i błyszczące. •   Olejek z drzewa herbacianego Tak jak olejek z oregano olejek z drzewa herbacianego także ma właściwości przeciwgrzybicze, które sprawiają, że olej ten jest bardzo skuteczny w leczeniu różnych zakażeń, w tym grzybicy. Wiele leków aptecznych do leczenia grzybicy paznokci zawiera właśnie ekstrakty z drzewa herbacianego. Olejek z drzewa herbacianego, stosuje się również w leczeniu innych chorób, takich jak trądzik, stany zapalne skóry czy łupież.  Połącz 2 ml olejku z drzewa herbacianego z 3 ml oliwy z oliwek i pocieraj codziennie tą mieszanką paznokcie i otaczającą je skórę przez 3 tygodnie. Można również moczyć paznokcie w kąpieli przygotowanej przy użyciu olejku z drzewa herbacianego i wody. Wystarczy zanurzyć paznokcie w mieszaninie 5 kropli olejku z drzewa herbacianego i 500 ml ciepłej wody. Mocz stopy 10-15 minut dwa razy dziennie.

Leczenie egzemy Egzema jest chorobą skóry, na którą cierpią osoby w różnym wieku. Egzema może spowodować poważne dolegliwości fizyczne i psychiczne (ze względu na nieakceptowanie swojego wyglądu) i może być bardzo trudna do leczenia. Ogniska choroby zwykle powodują podrażnienia skóry i swędzenie. Pojawia się zazwyczaj w dużych skupiskach zmian i często jest wyraźnie widoczna, co może u chorych powodować również wiele trudności emocjonalnych. Egzema jest przewlekłą chorobą, która rzadko zostaje całkowicie wyleczona, ale istnieją skuteczne metody, które mogą złagodzić objawy i ograniczają pojawianie się ognisk choroby. Oto 8 prostych, naturalnych metod leczenia egzemy. •   Odpowiednia dieta. Najlepszym sposobem, aby złagodzić objawy egzemy jest jedzenie jak największej ilości surowych warzyw i owoców i żywności ekologicznej, kiedy tylko jest to możliwe. Unikaj żywności przetworzonej, ponieważ jest pełna substancji chemicznych, sztucznych substancji słodzących i tłuszczów nasyconych. unikaj także spożywania alkoholu, kofeiny, mięsa, glutenu i mleka. Olejki eteryczne są zawsze świetnym sposobem, aby poprawić stan skóry. Mogą odmłodzić i nawilżyć komórki skóry, a także pomagają im w zwalczaniu zakażeń i szorstkości skóry. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, wymieszaj niewielką ilość olejku rumiankowego lub olejku z krwawnika z olejkiem jojoba lub olejkiem migdałowym, a następnie natrzyj taką mieszanką całą skórę. •   Magiczne moce oleju kokosowego. Olej kokosowy zawiera bardzo rzadką sub-

stancję o nazwie kwas laurynowy, pomaga zwalczać bakterie i mikroorganizmy, które mogą powodować choroby skóry, takie jak na przykład egzema. Co możesz zrobić? Wystarczy zastąpić wszystkie oleje używane w kuchni na olej kokosowy, a także używać go jako balsamu do skóry. Łagodzi podrażnienia i wnika głęboko, aby chronić dzięki czemu idealnie nawilża skórę i zapewnia ochronę przed czynnikami mogącymi ją podrażniać. •   Witamina C - jest doskonałym sposobem, aby chronić i odżywiać skórę, a także może pomóc w walce z ogniskami egzemy. Ta cudowna substancja wzmacnia układ odpornościowy i pomaga walczyć z infekcjami. Właśnie dlatego witamina C jest bardzo skuteczny w leczeniu przeziębienia. Ma również właściwości przeciwzapalne i chroni komórki przed działaniem stresu. Można zakupić suplementy witaminy C, albo spróbować jeść więcej świeżych owoców i warzyw, zwłaszcza cytrusów. •   Zwalczaj stres  - często przyczynami chorób skóry jest zwiększony poziom stresu. Zbyt duży poziom stresu jest szkodliwy dla wszystkich organów, nie wspominając już o poważnych szkodach psychologicznych jakie może spowodować. Czasami choroby, takie jak egzema, mogą być pochodzenia psychosomatycznego, co oznacza, że ​​nie ma fizjologicznych czynników aby wyjaśnić jej rozwój. Egzema może być dla twojego ciała informacją, że poddawany jesteś zbyt dużej ilości stresu. •   Kąpiele solne - sole do kąpieli są dostępne w wielu zapachach i rodzajach i tak długo, jak nie mają żadnych dodatków chemicznych, są wspaniałym sposobem na zwalczanie problemów skórnych, w tym także egzemy. Badania dermatologiczne wykazały, że sole do kąpieli wygładzają skórę, zmniejszają zaczerwienienia i stany zapalne oraz łagodzą swędzenie. Wszystko co musisz zrobić, to rozpuścić kilka łyżek soli do kąpieli w wannie i wziąć relaksującą kąpiel (pomoże to również odprężyć się i zwalczyć stres - kolejny czynnik powodujący egzemę). •   Aloes i witamina E - aloes jest jednym z prawdziwych cudów natury. Nic więc dziwnego, że tak wiele firm kosmetycznych używa go w swoich produktach jest to jedna z najsilniej nawilżających produktów do pielęgnacji skóry. Z drugiej strony witamina E, jest wykorzystywana w wielu upiększających recepturach ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne. Można połączyć równe części obu substancji i wcierać w skórę delikatnie wacikiem. •   Kąpiele w płatkach owsianych są jednym z najbardziej popularnych sposobów leczenia egzemy domowymi sposobami. Zmiel około jedną szklankę płatków owsianych na bardzo drobny proszek, umieść go w wannie i zalej gorącą wodą. Następnie pozwól im moczyć się przez około 15 minut. Owsianka jest tak popularna, ponieważ łagodzi swędzenie i podrażnioną skórę, ale również pomaga zmniejszyć zaczerwienienie.

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

19


Reumatoidalne zapalenie stawów

Zdrowie

Każdego roku w Polsce odnotowuje się od 8 do 16 tysięcy nowych przypadków zachorowań na reumatoidalne zapalenie stawów. Niestety jest to choroba nieuleczalna, ale dzięki wczesnej diagnostyce i odpowiedniemu leczeniu można znacznie spowolnić jej postęp oraz skutecznie ograniczać dolegliwości bólowe. Reumatoidalne zapalenie stawów, zwane dawniej reumatyzmem, to przewlekła choroba reumatyczna o podłożu autoimmunologicznym. W przebiegu schorzenia wyróżnia się fazy zaostrzeń i remisji. RZS obejmuje tkankę łączną, prowadząc do nieswoistego zapalenia stawów i zmian pozastawowych. Zniszczone stawy zniekształcają się, w ich obszarze pojawiają się przykurcze, sztywność. W zaawansowanym stadium chory traci sprawność. Najczęściej reumatoidalne zapalenie stawów opanowuje stawy mniej obciążone, a więc łokcie, nadgarstki i palce. W pierwszej kolejności zmiany zachodzą w obrębie błony maziowej (wewnętrzna warstwa torebki stawowej wydzielająca maź). Błona staje się pogrubiona, obrzęknięta i przekrwiona. Tę zmianę wykazuje badanie USG. Wraz z rozwojem choroby pogrubiona błona maziowa prowadzi do ograniczenia ruchomości stawu. Pojawiają się zniekształcenia, które dodatkowo podnoszą dolegliwości bólowe. Konsekwencją RZS jest osteoporoza okołostawowa oraz zanik mięśni w okolicy zmienionego chorobowo stawu. Wśród najczęstszych objawów wczesnego stadium RZS pojawiają się m.in. ból, obrzęk, mrowienie, drętwienie rąk, nadwrażliwość na zimno, uczucie rozgrzania w obszarze stawów, poranna sztywność, ale także znużenie, stan podgorączkowy czy utrata wagi.

Cechy RZS Niestety przyczyny występowania reumatoidalnego zapalenia stawów nie są znane. Przebyta infekcja wirusowa, pobudzając układ immunologiczny u osób z predyspozycjami do zachorowania na RZS, może wywołać reakcję autoimmunologiczną skierowaną przeciwko stawom. Organizm traktuje własne tkanki jako „wroga” i zaczyna produkować autoprzeciwciała do ich zwalczania. Wśród pozostałych czynników zwiększających ryzyko zachorowania wymienia się obciążenie genetyczne, defekt układu odpornościowego oraz płeć (kobiety chorują częściej). W stawie rozpoczyna się proces zapalny. Powiększona błona maziowa niszczy przylegające struktury: chrząstki, kości, więzadła, ścięgna. Efektem są ból i obrzęk, z czasem zaś nieodwracalne zniszczenia

stawu i utrata sprawności. U kobiet choroba najczęściej ujawnia się między 30. a 50. rokiem życia, u mężczyzn zaś ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Reumatoidalne zapalenie stawów rozwija się powoli. Chorzy często odkładają wizytę u lekarza, ponieważ z początku dolegliwości nie są tak dokuczliwe. Niemniej im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większa szansa na długotrwałe okresy remisji. Rozwój choroby na przestrzeni kilku lub kilkunastu dni występuje rzadko. Z reguły proces ten trwa kilka miesięcy. W pierwszej fazie chory może odczuwać objawy przypominające grypę: osłabienie, stan podgorączkowy, bóle mięśni. Nie wolno lekceważyć oznak RZS, ponieważ choroba może prowadzić do groźnych powikłań w obszarze narządów wewnętrznych. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w artykule poświęconym zmianom pozastawowym.

Częstotliwość występowania Reumatoidalne zapalenie stawów to jedna z najczęściej występujących chorób układowych. W Polsce choruje od 0,3 do 1,5% populacji, a co roku odnotowuje się od 8 do 16 tysięcy nowych zachorowań. Według oszacowań problem ten dotyczyć może ok. 350 tysięcy Polaków. Trzykrotnie częściej na RZS zapadają kobiety niż mężczyźni. Najczęściej choroba ujawnia się w wieku od 40 do 50 lat. Każde dolegliwości płynące ze strony stawów powinny zostać skonsultowane z lekarzem reumatologiem. Wczesne rozpoznanie i leczenie RZS daje szanse na długotrwałą remisję.

Objawy Typowe dla tej choroby jest atakowanie tych samych miejsc po obydwu stronach ciała. Najczęściej zaczyna się od drobnych stawów dłoni i stóp. Zdarza się, że choroba atakuje pojedynczy, duży staw. Do objawów zapalenia stawów zaliczamy: •   ból, •   zesztywnienie, •   ograniczenie ruchomości, •   obrzęk i zaczerwienienie, •   deformacje (w zaawansowanym stadium choroby). •   Ból w stawach najbardziej dokucza tuż po przebudzeniu. Towarzyszy mu tzw.

poranna sztywność, która jednak przemija po rozruszaniu stawów. Ból wynika z nagromadzeniu w strukturach stawowych płynu zapalnego. Obrzęk wynika z rozrastającej się błony maziowej. Dłonie osoby chorej na RZS są tkliwe na ucisk, bolą. Ból i obrzęk prowadzą do ograniczenia ruchomości w stawie. Jeżeli stan zapalny doprowadzi do uszkodzenia struktur stawowych i wtórnych zmian zwyrodnieniowych, choremu grozi nieodwracalne kalectwo. U osób chorujących długo występują deformacje stawów i tzw. guzki reumatoidalne. Reumatoidalnemu zapaleniu stawów towarzyszą także zmiany pozastawowe. W długotrwałej chorobie dochodzić może do zajęcia narządów wewnętrznych oraz groźnych powikłań mogących prowadzić do przedwczesnej śmierci. Przedstawiamy najczęściej występujące zmiany pozastawowe wraz z krótką ich charakterystyką. •   Guzki reumatoidalne - To najpowszechniejsza i łagodna zmiana wynikająca z RZS. Guzki zlokalizowane są pod skórą, nad stawami objętymi chorobą. Są bezbolesne. Mogą powstawać także w narządach wewnętrznych. Serce i układ krążenia - U chorych na RZS następuje przyspieszony rozwój miażdżycy. To właśnie powikłania ze strony układu krążenia znajdują się wśród najczęściej występujących przyczyn przedwczesnych zgonów u osób leczonych na RZS. Chorzy obarczeni są nawet trzykrotnie wyższym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu niż osoby zdrowe. U osób długo chorujących może występować umiarkowana anemia. W fazie zaostrzenia choroby obserwuje się wzrost liczby płytek krwi. •   Nerwy  - Rzadkim, ale groźnym powikłaniem RZS przesunięcie kręgów w odcinku szyjnym kręgosłupa, co prowadzi do ucisku na rdzeń kręgowy. Świadczyć o tym mogą m.in. bóle głowy, niedowład kończyn czy zaburzenia czucia. Objawy wymagają pilnej interwencji lekarskiej. Powszechnym powikłaniem związanym z układem nerwowym jest zespół cieśni nadgarstka. •   Osteoporoza - Reumatoidalne zapalenie stawów przyspiesza rozwój osteoporozy. Przyczyniają się do tego także stosowane w leczeniu RZS leki.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

23


Zdrowie •   Płuca - W reumatoidalnym zapaleniu stawów może dochodzić do zapalenia opłucnej i śródmiąższowego zapalenia płuc. •   Nerki - Choroba i zażywane leki mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie nerek. Warto regularnie przeprowadzać badania kontrolne pracy nerek. •   Reumatoidalne zapalenie stawów objawia się także powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony. Chorzy mają słabszą odporność na wszelkie zakażenia, dlatego każde objawy złego samopoczucia (gorączka, rozbicie, kaszel, osłabienie, objawy infekcji układu moczowego i inne) powinny być jak najszybciej konsultowane z lekarzem. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego (bóle brzucha, krew w stolcu itp.) mogą wynikać ze stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jak leczyć? Niestety, reumatoidalnego zapalenia stawów nie można wyleczyć. Można jednak skuteczne wyhamować postęp choroby i znacząco poprawić samopoczucie chorego. Leczenie obejmuje farmakoterapię oraz rehabilitację. Leki mają za zadanie złagodzić ból i obrzęk, zapobiegać ograniczeniom w ruchomości stawów, powstrzymać postęp zmian stawowych. Oprócz farmaceutyków ważnym elementem kuracji w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest aktywność fizyczna i odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w kwasy omega-3, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie stawów, usprawniając jednocześnie pracę serca i mózgu. Warto sięgać też po sprawdzone suplementy diety. •   Dieta – bardzo ważna przy leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (reumatyzm) Przestrzeganie właściwej diety  ma ogromne znaczenie przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Narzekasz na silne bóle i sztywnienia stawów? Zmień swój codzienny jadłospis! Sprawdź, jakie produkty pomogą ci złagodzić dolegliwości reumatyczne i odzyskać dobre samopoczucie, a jakich lepiej unikać, żeby zmniejszyć stan zapalny. Dieta na reumatyzm pozwoli ci zmniejszyć dolegliwości bólowe. Reumatoidalne zapalenie stawów, zwane do niedawna gośćcem, to przewlekły stan zapalny, który odpowiada za dotkliwy ból, sztywnienie oraz ograniczenie ruchomości stawów. Wśród przyczyn reumatyzmu wymienia się czynniki genetyczne i hormonalne, palenie papierosów oraz długotrwały stres. Ale nie tylko. Niektóre schorzenia reumatyczne mogą mieć też tło alergiczne. Okazuje się bowiem, że pewne składniki pokarmowe, wywołujące katar sienny czy ataki astmy, mogą też powodować dolegliwości stawów. Dlatego niektóre  choroby reumatyczne  leczy się nie tylko farmakologicznie, ale też dietą.

24

Z jadłospisu trzeba wyeliminować te pokarmy, które zaostrzają objawy. W ten sposób można złagodzić dolegliwości na tyle, by stopniowo zmniejszyć dawki, a z czasem nawet odstawić leki przeciwzapalne. Taką decyzję powinien jednak podjąć lekarz. ~~   Ryby W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów najlepsze efekty daje dieta wegetariańska, wzbogacona w tłuste ryby z zimnych mórz. W rybim mięsie jest dużo cennego wapnia, jodu i dobrze przyswajalnego białka. Jednak przede wszystkim jest to bogate źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które chronią serce, usprawniają funkcje mózgu i poprawiają ruchomość stawów. W jadłospisie powinny się więc znaleźć makrela,  łosoś, śledź, sardynki,  tuńczyk. Jedz je regularnie, najlepiej 150-200 g dziennie. Kwasy omega-3, ale i działającą przeciwzapalnie witaminę E, znajdziesz też w siemieniu, oleju lnianym, oliwie z oliwek, orzechach włoskich. ~~   Warzywa i owoce Wskazane są krótko gotowane albo surowe warzywa: sałata, kapusta, ogórki, por, brokuły, marchew, buraki, seler, pietruszka, warzywa strączkowe, kiełki. Jedz borówki, żurawinę, ciemne winogrona, jagody, czarną porzeczkę, czerwone jabłka. Pij soki owocowe i warzywne, herbatki owocowe i ziołowe. Warzywa i owoce dostarczają mnóstwo witaminy C (uczestniczy ona w wytwarzaniu kolagenu oraz odpowiada za kondycję stawów i ścięgien), a także bioflawonoidów. Substancje te wymiatają z organizmu wolne rodniki, które inicjują i podtrzymują stan zapalny. Dobroczynny wpływ na stawy mają również czosnek oraz cebula. Zawierają one cenne związki siarkowe, które ograniczają wytwarzanie hormonów podtrzymujących stan zapalny. ~~   Przyprawy Twoi sprzymierzeńcy to  kurkuma,  imbir, anyż i goździki. Działają przeciwzapalnie, zmniejszają ból, sztywność stawów, obrzęki.  Właściwości takie ma np. herbatka imbirowa: obierz i utrzyj 1 cm korzenia imbiru, zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 min. Przecedź, dodaj łyżeczkę miodu. Pij 3-4 razy dziennie przed posiłkiem. Świeży imbir można zastąpić łyżeczką sproszkowanego. ~~   Kolagen Wzbogać jadłospis o produkty obfitujące w  kolagen, który ogranicza aktywność enzymów prozapalnych i ułatwia regenerację zmienionych chorobowo kości i stawów. Polub więc galaretkę owocową i rybę w galarecie. Możesz też sięgać po sproszkowaną chrząstkę rekina lub hydrolizaty kolagenu (do kupienia w aptece). •   Co nasila objawy? Wśród lekarzy zajmujących się chorobami reumatycznymi nie ma jednoznacznej opinii, które produkty mogą zaszkodzić danej osobie, a które nie. Jak więc ułożyć swój jadłospis? Najlepiej sprawdzić, co w twoim przypadku źle wpływa na stawy. Najpierw

odstaw na tydzień jeden z podejrzanych produktów i obserwuj, czy dolegliwości się zmniejszają. Jeśli tak, jest prawie pewne, że „wróg” twoich stawów został namierzony. Natomiast jeśli mimo rezygnacji z jakiegoś produktu, dolegliwości nie mijają, po kilku dniach znów możesz włączyć go do diety. •   Czego nie jeść przy reumatoidalnym zapaleniu stawów? ~~   Zrezygnuj z jedzenia jaj, mięsa (zwłaszcza wołowiny) i wędlin, bo mają dużo konserwantów, które zaostrzają objawy reumatyzmu. ~~   Wystrzegaj się tłustego nabiału (mleka, śmietany, serów żółtych, pleśniowych, topionych). Produkty te zawierają kwas arachidonowy, który ułatwia wytwarzanie prostaglandyn - hormonów prozapalnych. ~~   Uważaj na oleje kukurydziane i słonecznikowe oraz margaryny roślinne - dostarczają dużo kwasów tłuszczowych, które blokują korzystne działanie tłuszczu rybiego i nasilają stany zapalne. ~~   Unikaj potraw smażonych, cukru, kawy, alkoholu. Ograniczaj spożycie soli - zamiast niej używaj estragonu, który nadaje potrawom lekko słony smak. ~~   Na czarnej liście znajdują się też pszenica, ryż, owies, kukurydza oraz niektóre warzywa, np. psiankowate: ziemniaki, pomidory, bakłażany i papryka. Po zjedzeniu tych produktów u części pacjentów pojawia się ból i sztywność stawów.

Przykładowy jadłospis Śniadanie - Sałatka z makreli

Składniki:

•   100 g wędzonej makreli •   Cebula •   2 ogórki kwaszone •   łyżka oliwy z oliwek •   1/2 łyżeczki estragonu •   pieprz

Przygotowanie:

Mięso oddziel od skórki i ości, a następnie drobno pokrój. Cebulę posiekaj, ogórki zetrzyj na tarce. Wymieszaj składniki. Sałatkę dopraw estragonem i pieprzem.

II śniadanie - Muesli z owocami

Składniki:

•   2 łyżki orzechów włoskich •   2 łyżki palonej kaszy gryczanej •   łyżka rodzynek •   2 łyżki siemienia lnianego

Przygotowanie:

Zmiksuj składniki. Mieszankę przechowuj w szczelnie zamkniętym naczyniu. 3 łyżki muesli dodawaj do owoców (wybierz np. jagody, truskawki świeże lub mrożone) i skrop sokiem z cytryny.

Obiad - Łosoś pieczony w folii z marchewką i pietruszką

Składniki:

•   15 dag świeżego łososia •   pokrojona w plasterki marchewka i pietruszka •   łyżka oleju lnianego

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


•   łyżka posiekanej natki •   cytryna •   estragon •   pieprz biały

Przygotowanie:

Rybę skrop sokiem wyciśniętym z cytryny, oprósz estragonem i świeżo zmielonym pieprzem. Wstaw na godzinę do lodówki, aby nabrała aromatu. Następnie kawałki ryby ułóż na folii aluminiowej, połóż na nich plasterki marchewki i pietruszki. Rybę z warzywami szczelnie owiń folią, ułóż na blasze, wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 st. C, piecz ok. 40 min. Na koniec posyp natką pietruszki. Do tego Zupa jarzynowa na wywarze warzywnym, surówka z kwaszonej kapusty, marchewki i jabłka doprawiona olejem lnianym

Podwieczorek - Galaretka z owocami

Składniki:

•   1/2 szklanki mrożonych truskawek lub jagód •   1/2 szklanki czarnej porzeczki •   3/4 szklanki soku z aronii •   opakowanie żelatyny

Przygotowanie:

Sok wymieszaj z rozpuszczoną żelatyną. W wysokim naczyniu ułóż owoce, zalej galaretką, ostudź.

Kolacja - Surówka po hindusku

Składniki:

•   2 marchewki •   1/2 małej cebuli •   łyżka posiekanej pietruszki •   łyżka soku z cytryny •   łyżeczka oliwy •   pół łyżeczki sproszkowanego imbiru •   estragon

Zdrowie Przygotowanie: Marchew zetrzyj na tarce, dodaj posiekane cebulę i natkę. Sałatkę dopraw oliwą, sokiem z cytryny i estragonem. Na pół godziny przed podaniem wstaw do lodówki. Brytyjscy naukowcy dowodzą, że kolorowe warzywa i owoce zmniejszają ryzyko chorób zapalnych. Zawierają one sporo karotenoidów: beta-kryptoksantyny i zeaksantyny. Substancje te wymiatają z organizmu wolne rodniki, które sprzyjają powstawaniu stanów zapalnych. By ochronić stawy, warto codziennie wypijać co najmniej szklankę świeżo wyciśniętego soku z marchewki z dodatkiem kilku kropli oliwy z oliwek lub oleju lnianego.

Ocet jabłkowy na stawy

Zakres stosowania octu jabłkowego w celach zdrowotnych jest dość szeroki. Stosuje się go w leczeniu cukrzycy, serca i naczyń krwionośnych. Używa się go do celów kosmetycznych, a także do redukcji masy ciała. Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba, której także może pomóc ocet jabłkowy. Ocet łagodzi ból i zmniejsza przewlekły stan zapalny stawów. Efekt terapeutyczny jest dość szybki. Oto 5 sposobów na zastosowanie octu jabłkowego przy reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Herbata z octem jabłkowym Zaparz filiżankę herbaty lub mięty. Dodaj do niej łyżkę octu jabłkowego, łyżkę miodu oraz szczyptę cynamonu. Wypij mieszaninę raz dziennie w celu złagodzenia bólu stawów.

Woda z octem

Okład z octu jabłkowego

Zmieszaj łyżkę octu jabłkowego z łyżką ciepłej wody. Do smaku możesz dodać odrobinę miodu. Miksturę pij dwa razy dziennie z posiłkami.

Wlej do głębokiego pojemnika 6 łyżek ciepłej wody oraz łyżkę octu jabłkowego. W powstałym roztworze zamocz mały ręcznik. Odciśnij nadmiar i przyłóż do bolącego stawu na 30 minut.

Sok wiśniowy z octem jabłkowym W szklance cierpkiego soku z wiśni rozpuść jedną łyżkę octu jabłkowego. Napój pij raz dziennie. Będzie to podwójny cios dla stawów z przeciwzapalnym efektem.

Olej z octem do nacierania Do nacierania bolących stawów przygotuj mieszaninę z 1 części oliwy i 2 części octu. Jeśli chcesz złagodzić ostry zapach octu jabłkowego, dodaj do mieszaniny parę kropli ulubionego olejku eterycznego.

Apple cider vinegar for joints

The range of application of apple cider for health purposes is quite wide. It is used to treat diabetes, heart and blood vessels. It is used for cosmetic purposes as well as for weight reduction. Rheumatoid arthritis is a disease that can also be treated with apple cider vinegar. Vinegar relieves pain and reduces chronic inflammation of joints. The therapeutic effect is quite fast. Here are 5 ways to use apple cider vinegar in the treatment of rheumatoid arthritis.

Tea with vinegar Make a cup of tea or mint. Add a tablespoon of apple cider vinegar, a tablespoon of honey and a pinch of cinnamon. Drink the mixture once a day to relieve joint pain.

Water with vinegar

Mix a tablespoon of apple cider vinegar with a spoon of warm water. You can add some honey to the taste. Drink twice a day with meals.

Cherry juice with vinegar Dissolve one tablespoon of apple cider vinegar in a glass of cherry juice. Drink it once a day. This will be a double blow for joints with an anti-inflammatory effect.

Apple cider wrap

Pour 6 teaspoons of warm water into a deep container and a tablespoon of apple cider vinegar. In the resulting solution wet a small towel. Squeeze the excess and apply to the aching joint for 30 minutes.

Oil with vinegar for rubbing

For rubbing painful joints, prepare a mixture of 1 part oil and 2 parts vinegar. If you want to relieve the sharp scent of apple cider vinegar, add a few drops of your favorite essential oil to the mixture.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

25


Paracetamol może powodować ostre zatrucia Zdrowie

W warszawskim szpitalu Praskim w ubiegłym roku leczono 49 osób, które zatruły się paracetamolem. U 16 osób doszło do uszkodzenia wątroby. W USA blisko połowa przypadków ostrej niewydolności wątroby jest wynikiem zatrucia lub przewlekłego stosowania właśnie tej substancji. Paracetamol to jeden z najpopularniejszych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym sprzedawany bez recepty. W przypadku tej substancji potwierdzają się słowa Paracelsusa: „Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”. Dr Piotr Burda, krajowy konsultant ds. toksykologii klinicznej podkreśla, że paracetamol może być czynnikiem ostrych zatruć o charakterze zarówno przypadkowym, jak i zamierzonym (gdy ktoś w ten sposób chce sobie odebrać życie). W Polsce zarejestrowanych jest co najmniej kilkadziesiąt preparatów zawierających paracetamol w formie doustnej, doodbytniczej oraz dożylnej. Wiele z nich jest dostępna bez recepty. Zatem, jeśli pacjent bierze Apap, Calpol, Codipar, Panadol, Efferalgan, Pedicetamol, Gripex, Fervex, Febrisan, Theraflu, to za każdym razem przyjmuje dawkę paracetamolu. - Pacjenci nie zawsze są świadomi tego, że biorą leki, które mają inne nazwy handlowe, ale wszystkie zawierają paracetamol – opowiada dr Piotr Burda. – Miałem pacjentów, najczęściej z bólem zęba, którzy przez kilka dni zażywali, co kilka godzin, po dwie tabletki przeciwbólowe zawierające paracetamol i doszło u nich do ostrego zatrucia. To dlatego zawsze warto sprawdzić, czy kolejny lek przeciwbólowy czy przeciwgorączkowy, zawiera paracetamol i pilnować, ile gramów tej substancji przyjmujemy dziennie, gdyż w dużych dawkach lub stosowana przewlekle może być toksyczna. W krajach zachodnich toksyczność paracetamolu jest główną przyczyną ostrej niewydolności wątroby. W Stanach Zjednoczonych (gdzie w wolnej sprzedaży jest od 1955 r.), Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, paracetamol jest najczęściej przedawkowywanym lekiem. W Wielkiej Brytanii wśród wszystkich przypadków przedawkowania leków, aż 35-45 proc. spowodowanych jest zatruciem paracetamolem. Nie ma statystyk, ile takich przypadków występuje w Polsce. Tylko w oddziale toksykologii szpitala Praskiego do czerwca 2017 roku z powodu ostrego zatrucia tą substancją hospitalizowano 32 osoby (u 7 doszło do uszkodzenia wątroby). W ostatnich dwóch latach z powodu przedawkowania tego leku jedna osoba zmarła w tym szpitalu, a jedna osoba miała wykonany przeszczep wątroby. - Rzadko zdarzają się pacjenci, którzy przypadkowo przedawkują paracetamol np. w trakcie leczenia bólu – podkreśla Dorota Lichtarska, kierownik pododdziału tok-

26

sykologii Szpitala Praskiego. - Zdecydowana większość pacjentów, którzy trafiają do szpitala po przedawkowaniu paracetamolu, to ludzie młodzi do 30 roku życia, którzy zażyli lek w celu odebrania sobie życia. Mają oni nadzieję, że zasną spokojnie nie czując cierpienia. Rzeczywiście, w pierwszej dobie występują tylko „błahe” wymioty i bóle brzucha. Osoby te nie zdają sobie sprawy, że groźne objawy pod postacią niewydolności wątroby, niekiedy nieodwracalne, wręcz śmiertelne, pojawiają się nie od razu, a dopiero w drugiej lub trzeciej dobie po przedawkowaniu paracetamolu, kiedy na leczenie poprzez podanie odtrutki jest już za późno.

Kiedy paracetamol jest toksyczny? Paracetamol jest metabolizowany w wątrobie. Jednak, gdy dawka jest za duża, może dojść do uszkodzenia wątroby. Odpowiada za to toksyczna substancja (silny utleniacz), który powstaje podczas przemian chemicznych leku, tzw. N-acetylo-4-benzochinonoimina (NAPQI). Jeżeli lek jest stosowany w zalecanych dawkach, ta substancja jest neutralizowana poprzez łączenie z glutationem, związkiem chemicznym, który jest naturalnie wytwarzany w organizmie. - Gdy ktoś weźmie za dużo paracetamolu, wtedy glutationu jest za mało, by związać całą toksyczną substancję i wtedy nadmiar utleniacza powoduje uszkodzenie komórek wątroby – tłumaczy prof. Marek Krawczyk, w latach 1998-2016 był kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. - W takich sytuacjach trzeba pacjentom jak najszybciej podać odtrutkę. Przy bardzo dużych dawkach może dojść do uszkodzenia wątroby, w których jedynym ratunkiem dla chorych jest przeszczepienie tego organu. Objawy przedawkowania W pierwszej dobie po przedawkowaniu u znacznej części pacjentów nie ma żadnych objawów. Jednak proces nieodwracalnego niszczenia wątroby rozpoczyna się już w kilka godzinach po jego zażyciu w za dużej dawce. Zatrucie paracetamolem przebiega najczęściej w 4 fazach: •   faza 1 - trwająca od 0,5 do 24 godzin od chwili przyjęcia leku. Objawy: nudności, bóle brzucha, wzmożona potliwość, bladość, osłabienie; •   faza 2 - trwająca od 24 do 48 go-

dzin od czasu spożycia leku. Objawy: ból w prawym górnym kwadrancie jamy brzusznej, wzrost aktywności transaminaz, INR, bilirubiny; •   faza 3 - trwająca od 72 do 96 godzin od chwili przyjęcia środka. Objawy: szczytowy wzrost transaminaz i INR, piorunująca niewydolność wątroby, encefalopatia wątrobowa, zespół wątrobowo-nerkowy; •   faza 4 - trwająca od 4 dni do 2 tyg. Regeneracja wątroby, przeszczepienie lub zgon chorego. - Gdy jest podejrzenie, że ktoś wziął więcej, niż wynosi bezpieczna dawka paracetamolu, taki pacjent powinien jak najszybciej dotrzeć do szpitala - podkreśla prof. Marek Krawczyk. - Lek się szybko wchłania. W ciągu 3 godzin od jego zażycia lek jest całkowicie wchłonięty i jeśli jest go za dużo, zaczyna się uszkodzenie komórek wątroby. Gdy dojdzie do przedawkowania, do martwicy wątroby dochodzi w ciągu 24-48 godzin. Jaka dawka paracetamolu jest bezpieczna (dla dorosłej osoby!): •   Nie należy przekraczać maksymalnej dawki jednorazowej, czyli 500-1000 mg (2 tabletki po 500 mg) •   Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dziennej, czyli 6 tabletek po 500 mg •   Należy zachować co najmniej 4-6 godzinną przerwę między kolejnymi zażyciami leku. Jest to czas potrzebny, by poprzednia dawka została zneutralizowana •   Maksymalna dawka dobowa w leczeniu doraźnym wynosi 4 g, w długotrwałym 2,6 g •   Dawkę powtórną powinno się przyjmować tylko, gdy ból lub gorączka nie ustąpiły. Ważne, by paracetamolu nie używać często i długotrwale! •   Niebezpieczne dawki. W przypadku stosowania 8 tabletek dziennie, może dojść do uszkodzenia wątroby. Także jednorazowe przyjęcie 6 g, czyli 12 tabletek może spowodować ostre zatrucie organizmu.

Kto musi uważać na paracetamol? Szczególnie narażone na toksyczne działanie paracetamolu są osoby nadużywające alkoholu. - U osób uzależnionych od alkoholu istnieje zespół alkoholowo-paracetamolowy – podkreśla prof. Krawczyk. - U nich nawet przy umiarkowanym spożyciu alkoholu i zalecanych jako bezpieczne dawkach leku może dojść do ciężkiego uszkodzenia lub ostrej niewydolności wątroby.

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


Toksyczność tej substancji zwiększa się u osób niedożywionych lub głodzących się, ponieważ mają w komórkach wątrobowych mniejsze zapasy glutationu. Na poważniejsze powikłania po zażyciu paracetamolu mogą być narażone osoby z cukrzycą oraz palacze papie-

rosów. Również niektóre choroby genetyczne, np.: zespół Gilberta, mogą prowadzić do poważnych powikłań przy zażywaniu leku. Także u chorych z niewydolnością nerek, paracetamol kumuluje się we krwi i może uszkodzić te organy. Toksyczność leku zwiększają: problemy

Zdrowie krążeniowo-oddechowe oraz niewydolność wątroby.

Źródło: zdrowie.pap.pl

Paracetamol can be toxic At the Warsaw hospital in Prague last year 49 people were treated

with paracetamol poisoning. 16 people had liver damage. Nearly half the cases of acute liver failure in the United States are the result of poisoning or chronic use of this substance. Paracetamol is one of the most popular over-the-counter antipsychotics and antipyretic drugs. For this substance, the words Paracelsus are confirmed: „Only the dose makes the substance not poison”. Dr. Piotr Burda, a national clinical toxicologist, emphasizes that paracetamol can be a factor in both accidental and intentional acute poisoning (when someone wants to take life in this way). In Poland, at least several dozens of paracetamol containing formulations are available in oral, rectal and intravenous form. Many are available over the counter. So, if you take Apap, Calpol, Codipar, Panadol, Efferalgan, Pedicetamol, Gripex, Fervex, Febrisan, Theraflu, you take paracetamol every time. - “Patients are not always aware that they take medicines that have different names, but they all contain paracetamol,” says Dr. Peter Burda. – “I had patients, most often with tooth pain, who for several days used every few hours, two paracetamol-containing painkillers and had severe acute poisoning. That is why it’s always a good idea to check whether another painkiller or antipyretic drug contains paracetamol and watch how many grams of this substance are taken daily as high doses or chronic use can be toxic.” In Western countries the toxicity of paracetamol is the main cause of acute liver failure. In the United States (where it has been in free circulation since 1955), Great Britain, Australia and New Zealand, paracetamol is the most often overdosed drug. In the United Kingdom, among all cases of drug overdose, as much as 35-45 percent. Caused by paracetamol poisoning. There are no statistics of such cases in Poland. Only in the department of toxicology of the Prague hospital until June 2017 due to acute poisoning this substance was hospitalized 32 people (in 7 had liver damage). In the past two years, one person died from this overdose in the hospital, and one person had a liver transplant. - “Patients who accidentally overdose paracetamol, for example during pain treatment, are rare,” says Dorota Lichtarska, head of the toxicology department at the Prague Hospital. – “The vast majority of patients who go to hospital after overdosage of paracetamol are young people under the age of 30 who took the drug to take their lives. They hope that they will sleep

peacefully without feeling suffering. Indeed, on the first day there are only ‘trivial’ vomiting and abdominal pain. These individuals are unaware that the severe symptoms of hepatic failure, sometimes irreversible, even fatal, appear not immediately, but only in the second or third day after overdosage of paracetamol, when treatment with an antidote is too late.”

When is paracetamol toxic?

Paracetamol is metabolized in the liver. However, when the dose is too high, liver damage may occur. It is responsible for the toxic substance (strong oxidant), which is formed during the chemical transformation of the drug, the so-called. N-acetyl-4-benzoquinoneimine (NAPQI). If the drug is used at the recommended dosage, this substance is neutralized by combining with glutathione, a chemical that is naturally produced in the body. - „When someone takes too much paracetamol, then glutathione is not enough to bind the entire toxic substance and then the excess oxidant damages the liver cells,” says Prof. Marek Krawczyk, from 1998 to 2016, was the head of the General Surgery Clinic, Transplantation Clinic and Central Clinical Hospital of the Central Clinical Hospital in Warsaw. – “In such situations, you need to give the antidote as soon as possible. At very high doses, liver damage can occur, where the only survivor is a transplant of this organ.”

Symptoms of overdose On the first day after overdose, a large proportion of patients have no symptoms. However, the process of irreversible liver damage begins just a few hours after taking it in excessive doses. Paracetamol poisoning usually occurs in 4 phases: •   1st phase - lasting from 0.5 to 24 hours after receiving the drug. Symptoms: nausea, abdominal pain, increased sweating, pallor, weakness; •   2nd phase - lasting 24 to 48 hours after ingestion. Symptoms: pain in the upper right quadrant, increased transaminase activity, INR, bilirubin; •   3rd phase - lasting from 72 to 96 hours after the measure was taken. Symptoms: peak transaminases and INR, fulminant hepatic insufficiency, hepatic encephalopathy, hepatic-renal syndrome; •   4th phase - lasting from 4 days to 2

weeks. Liver regeneration, transplant or death of the patient. - „When there is a suspicion that someone has taken more than a safe dose of paracetamol, such a patient should get to the hospital as soon as possible,” stresses prof. Marek Krawczyk. - The drug is absorbed quickly. Within 3 hours of its use the drug is completely absorbed and if it is too much, liver damage begins. When it comes to overdose, the hepatic necrosis occurs within 24-48 hours.

What dosage of paracetamol is safe (for adults!): •   Do not exceed the maximum single dose 500-1000 mg (2 500 mg tablets) •   Do not exceed the maximum daily dose, ie 6 tablets of 500 mg •   You must keep at least 4-6 hours between your next dose. This is the time it takes for the previous dose to be neutralized •   The maximum daily dose in ad-hoc treatment is 4 g, in the long term 2.6 g •   The repeat dose should only be taken when the pain or fever has not subsided. It is important not to use paracetamol often and for long periods of time! •   Dangerous doses. If you take 8 tablets a day, liver damage may occur. Also a one-time intake of 6 g, that is 12 tablets can cause acute intoxication of the body.

Who needs to be careful about paracetamol? Especially vulnerable to the toxic effects of paracetamol are alcohol abusers. - “Alcohol-paracetamol syndrome exists in alcohol-dependent patients,” emphasizes prof. Krawczyk. – “ Even moderate alcohol consumption and recommended doses of the drug may result in severe damage or acute liver failure.” The toxicity of this substance increases in malnourished or starving individuals because they have less glutathione in their liver cells. Severe complications after taking paracetamol may be exposed to people with diabetes and cigarette smokers. Also some genetic diseases, such as the Gilbert syndrome, can lead to serious complications when taking the drug. Also in patients with renal failure, paracetamol accumulates in the blood and can damage these organs. The toxicity of the drug increases: cardiovascular and respiratory problems and liver failure.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

27


Zdrowie

Zalety siarki

Siarka jest bardzo ważnym pierwiastkiem w organizmie. Dostarczasz ją sobie prawie wyłącznie za pośrednictwem spożywanego białka. Istnieje jednak badanie poświęcone najważniejszym dla organizmu pierwiastkom, z którego wynika, że nie docenialiśmy znaczenia siarki. Być może nawet cierpisz na jej poważny deficyt! ""  Jean-Marc Dupuis Blisko połowa siarki w Twoim organizmie znajduje się w mięśniach, skórze i kościach. Siarka odgrywa ważną rolę w setkach procesów fizjologicznych. Na poziomie cząsteczkowym wiązania siarkowe są niezbędne do utrzymania kształtu białek i określania ich biologicznej aktywności. Na przykład włosy i paznokcie zbudowane są z twardych białek tworzących tzw. keratynę o bogatej zawartości siarki. Chrząstka stawowa i tkanka łączna tak samo, z tym że w tym przypadku cząsteczki są miękkie i elastyczne. Z wiekiem elastyczne tkanki w organizmie (jak tkanka chrzęstna, skóra, włosy) tracą na elastyczności. To tłumaczy sztywność, zmarszczki, obwisłą skórę, łamliwe paznokcie. Niedobór siarki sprzyja tym problemom związanym ze starzeniem się. Oprócz wiązań międzybiałkowych, siarka jest również niezbędna do budowania i biologicznej aktywności enzymów. Jeśli za mało masz siarki w organizmie, enzymy nie mogą funkcjonować prawidłowo, co może wywołać reakcję łańcuchową poważnych zaburzeń metabolicznych. •   Siarka odgrywa także ważną rolę w: ~~   systemie transportu elektronów w organizmie, zwłaszcza w białkach zawierających siarkę i żelazo w mitochondriach, elektrowniach wytwarzających energię w komórkach; ~~   metabolizmie witaminy B1 (tiamina) i witaminy B8 (biotyna), które są niezbędne do przekształcenia węglowodanów w energię;  ~~   syntezie ważnych metabolitów, np. glutationu;  ~~   funkcjonowaniu insuliny. Cząsteczka insuliny składa się z dwóch łańcuchów aminokwasów złączonych mostkami siarkowymi, bez których insulina nie mogłaby być biologicznie aktywna; ~~   oczyszczaniu wątroby. W badaniu przeanalizowano wiele procesów metabolicznych, by określić te z nich, na które mógłby mieć wpływ deficyt siarki. Oceniono również sposób działania szerokiej gamy suplementów diety zawierających siarkę, w tym suplementy chondroityny / glukozaminy (o wysokiej zawartości siarki) stosowane często w przypadku schorzeń stawów. Zdaniem autorów badania aminokwasy siarkowe znacznie wspierają utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie

28

układów komórkowych poprzez swój wpływ na stan oksydoredukcji oraz dzięki ich zdolności detoksykacji organizmu z trujących składników, wolnych rodników i substancji reagujących z tlenem. Metabolity zawierające siarkę, w tym glutation, w swoim działaniu wchodzą w reakcje z wieloma związkami odgrywającymi znaczącą rolę w mechanizmach, które wykorzystuje medycyna alternatywna i uzupełniająca. Dotyczy to m.in. wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega- 3 i omega-6, składników mineralnych, takich jak selen, cynk, miedź i magnez, witamin C i E, przeciwutleniaczy, tj. proantocyjanidów oraz kwasu liponowego, wśród których wiele uczestniczy w syntezie prostaglandyn i „spiętrzeniu przeciwutleniającym”.

Czy w Twojej diecie jest wystarczająco dużo siarki? Pierwszym źródłem siarki w diecie są zwykle jajka oraz drób, wołowina i ryby. To tam znajduje się najwięcej białek „pełnych”, tj. takich, które zawierają dość wszystkich aminokwasów, a zwłaszcza dwa niezbędne aminokwasy zawierające siarkę: metioninę i cysteinę. Dzięki nim możesz wytwarzać nowe białka zawierające grupy siarkowe, których potrzebujesz. Żaden z tych dwóch aminokwasów nie może być magazynowany jako taki w organizmie. Podlegają one utlenieniu i są wydalane z moczem lub magazynowane w postaci glutationu. Jest więc bardzo ważne, by w pożywieniu stale dostarczać sobie te aminokwasy siarkowe. Niewielkie ilości siarki występują również w roślinach strączkowych, czosnku, cebuli, szparagach, koprze włoskim, a zwłaszcza we wszystkich gatunkach kapusty: brukselce, kapuście itd. Siarka występuje także w orzechach, migdałach oraz orzechach nerkowca.

Zalety MSM – jednej z postaci siarki organicznej Istnieje również organiczna postać siarki o silnym działaniu przeciwutleniającym: to metylosulfonylometan, zwany także MSM. MSM to źródło siarki dostępnej w pożywieniu. Posiada on specyficzne właściwości zdrowotne. Osobom, które mają niski poziom MSM w organizmie, częściej dokuczają: •   zmęczenie,  •   depresja, 

•   nadmierna podatność na stres fizyczny i psychiczny, •   choroby degeneracyjne. •   Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najmniej kosztownych odkryć w dziedzinie medycyny jest szczególna właściwość MSM polegająca na neutralizowaniu stanów zapalnych. •   Wydaje się również, że MSM jest szczególnie skuteczny w zapobieganiu chorobom kardiologicznym. Wykazano, że niszczy on blaszkę miażdżycową, związaną z przewlekłymi stanami zapalnymi w organizmie. •   Suplementacja MSM:  ~~   zmniejsza przewlekłe dolegliwości bólowe; ~~   poprawia przyswajanie niezbędnych składników odżywczych (witamin A, B, C, D i E, aminokwasów, selenu, wapnia, magnezu, koenzymu Q10);  ~~   łagodzi bóle mięśni lub pozwala całkowicie pozbyć się skurczów i bólów mięśni;  ~~   poprawia funkcjonowanie płuc i dotlenienie całego organizmu;  ~~   zapobiega cukrzycy poprzez poprawę wrażliwości na insulinę; ~~   poprawia siłę i wytrzymałość;  ~~   zapobiega chorobom neurologicznych poprzez ochronę membrany komórkowej przed stresem oksydacyjnym;  ~~   zapobiega i zmniejsza objawy chorób autoimmunologicznych2. MSM jest dostępny w formie suplementu diety, w dawkach 2 500 mg dziennie na początku stosowania aż po dawkę 7 500 mg dziennie (dawkę zwiększa się stopniowo, w zależności od możliwości organizmu). •   W pożywieniu MSM występuje w:  ~~   świeżym mleku z hodowli ekologicznej,  ~~   jajkach ~~   świeżych warzywach i owocach. Uwaga: gotowanie (a nawet tylko podgrzewanie) szybko niszczy MSM. Ważne jest zatem, by pożywienie zawierające MSM spożywać na surowo. MSM nie jest toksyczny, ale nie zaleca się go osobom z alergią na siarkę. Alternatywnie możesz suplementować siarczan glukozaminy, tańszy niż MSM. W rzeczywistości być może zalety tych składników odżywczych są związane wyłącznie z zawartą w nich siarką dlatego preparaty łączące MSM i siarczan glukozaminy (i/lub siarczan chondroityny) działają najskuteczniej: w ogólnym rozrachunku – jest w nich więcej siarki. Źródło: pocztazdrowia.pl

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


30

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


Kulinaria

Szybki letni obiad

Chłodnik z młodych buraków

Składniki:

•   pęczek botwiny lub pół kg młodych buraczków •   2-3 cebule dymki •   liść laurowy •   3 ziela angielskie •   300-400 ml jogurtu naturalnego

Przygotowanie:

•   pieprz •   sól •   opcjonalnie łyżka octu winnego •   listki świeżego majeranku do dekoracji

Botwinkę myjemy. Liście siekamy dość grubo, buraki obieramy i kroimy w drobną kosteczkę. Dymkę siekamy. Do wrzątku dodajemy przyprawy. Wrzucamy najpierw buraki pokrojone w kostkę oraz cebulę. Gotujemy 5 min pod przykryciem. Wrzucamy liście, wyłączmy ogień i przykrywamy przykrywką. Po 2 minutach buraki z barszczem przelewamy do wysokiego dzbanka, dodajemy jogurt i mieszamy. Przyprawiamy do smaku solą, pieprzem i ewentualnie octem winnym jeśli ktoś lubi kwaśniejsze. Dekorujemy listkami majeranku. Schładzamy.

Tortilla z łososiem, cukinią i pieczonymi ziemniakami Składniki:

•   6 jaj •   sól •   cukinia •   pół łyżeczki suszonego ty•   50-100 g wędzonego łososia mianku •   6 małych pieczonych •   łyżeczka świeżych listków ziemniaków tymianku •   świeżo mielony pieprz •   oliwa Przygotowanie: Ziemniaki i cukinie pokroić w kostkę. Łososia w nieduże kawałki. Na dużej i głębokiej patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy. Dodać ziemniaki, cukinie i łososia a także oprószyć suszonym tymiankiem, so- la i pieprzem i podsmażyć ok 5 minut. W miseczce roztrzepać jajka ze świeżym tymiankiem, wylać na patelnię, wymieszać wszystko kilkoma szybkimi ruchami, przykryć przykrywką i smażyć na wolnym ogniu ok 10-15 minut aż tortilla będzie upieczona.

Łosoś marynowany w białym winie

Pieczone buraki z sosem z sera białego

Składniki:

•   3 kawałki łososia (po ok 150g) •   pół szkl białego wina •   pieprz •   sól •   oliwa w sprayu

Składniki:

•   25 dag młodych, małych buraków •   2 czubate łyżki twarogu lub ziarnistego serka wiejskiego •   1 cytryna •   oliwa z pierwszego tłoczenia •   listki oberwane z kilku gałązek tymianku •   sól •   pieprz Przygotowanie: Buraki umyć i obrać, oprószyć solą i pieprzem, zawinąć w folię aluminiową i piec ok 15 min w 200st. Wystudzić i przełożyć na talerz. Ser wymieszać z oliwą i sokiem z cytryny, skropić sosem buraki. Posypać świeżym tymiankiem.

Pieczona papryka faszerowana serkiem

Składniki:

•   1 duża papryka •   1 duża łyżeczka słodkiej, •   pół szkl sera białego wędzonej papryki w proszku •   sól •   jajko •   pieprz Przygotowanie: Paprykę kroimy na ćwiartki (lub na mniejsze kawałki wg jej wgłębień). Układamy w blaszce na papierze do pieczenia. Ser rozrabiamy z jajkiem i przyprawami. Niewielką ilość sera (by szybko się zapiekł i papryka pozostała jędrna) nakładamy na paprykę. Zapiekamy ok 10 min.

32

Przygotowanie:

Kawałki łososia oprószyć solą i pieprzem i włożyć do szczelnego woreczka foliowego, zalać winem i zostawić na godzinę do zamarynowania. Patelnię rozgrzać, spryskać oliwą i wyłożyć na nią łososia odsączonego z marynaty. Smażyć po 3-4 minuty z obu stron.

Wiązki fasolki szparagowej w cytrynowych obręczach Składniki:

•   pół kg fasolki szparagowej •   sól •   2 cytryny (będą potrzebne •   pieprz tylko skórki) Przygotowanie: Fasolkę myjemy, obcinamy końce (choć ja uważam, że szkoda na to czasu :) ) oprószamy sola i pieprzem. Cytryny myjemy, przecinamy na pół i wyciskamy z nich sok, wykorzystując do innego dania. Z każdej pustej połówki skórki cytryny wycinamy dwie obręcze. W obręcze wkładamy fasolki. W naczyniu do gotowania na parze układamy wiązki fasoli i resztki skórek cytryny dla dodatkowego aromatu. Parujemy 15 minut. Jeśli ktoś lubi może ugotowaną fasolkę skropić roztopionym masłem. Źródło: polki.pl

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


Twoje ciało w ciągu 60 minut po wypiciu coli

Nauka

Słońce, upał, pragnienie… Bierzesz do ręki zimną aluminiową puszkę, pokrytą kropelkami wody. Podnosisz zawleczkę… Pssst!… co za ulga. ""  Jean-Marc Dupuis

Gazowany napój spływa do gardła. Gaz uderza Ci do nosa i oczy zaczynają łzawić, ale to takie dobre! I kolejny łyk… 10 minut później Jeżeli wypiłeś już całą puszkę coli, to właśnie dostarczyłeś do organizmu równowartość 7  dużych  (5g)  kostek cukru! W normalnych warunkach powinno to wywołać u Ciebie odruch wymiotny, ale zawarty w coli kwas fosforowy zakwasza ją i stąd wrażenie orzeźwienia. Po 20 minutach Stężenie  cukru  we  krwi  gwałtownie  wzrasta, wystawiając organizm na pierwszą próbę. Trzustka zaczyna produkować ogromne ilości insuliny. Tylko w ten sposób Twoje ciało będzie mogło przetworzyć nadwyżkę cukru w tłuszcz, który jest łatwiej przyswajany przez organizm. W wyniku tego procesu tłuszcz zostaje zmagazynowany w postaci kuleczek. Co prawda są one mało estetyczne, ale za to przez pewien czas nieszkodliwe – natomiast nadmiar glukozy we krwi jest jak śmiertelna trucizna. Jedynie wątroba jest w stanie magazynować glukozę, ale tylko w ograniczonym stopniu. Po 40 minutach Większość kofeiny zawartej w coli zostaje wchłonięta przez organizm. Kofeina  powoduje  rozszerzenie  źrenic oraz podnosi ciśnienie krwi. W tym samym momencie podnosi się stężenie cukru w wątrobie, co powoduje uwolnienie cukru do krwi. Po trzech kwadransach Organizm zaczyna produkować zwiększoną ilość dopaminy. Dopamina to hormon stymulujący „ośrodek przyjemności” w mózgu. Taka sama reakcja występuje po zażyciu heroiny. To nie jedyna wspólna cecha łącząca narkotyki i cukier. Od cukru również można się uzależnić. I to do tego stopnia, że w jednym z badań wykazano, że cukier uzależnia silniej od kokainy. Nic więc dziwnego, że osoba uzależniona od coli zachowuje się przed jej wypiciem jak narkoman na głodzie. Po 60 minutach Stężenie cukru we krwi znacznie się obniża (stan ten nazywamy hipoglikemią), a wraz z nim obniża się również poziom energii oraz koncentracji. Aby tego wszystkiego uniknąć, najlepiej pić wodę.

„Nie jestem rośliną doniczkową!” Tak, wiem, ciężko jest się przestawić na picie wody, kiedy od niepamiętnych czasów przyzwyczajony jesteś do picia słodzonych napojów gazowanych, kawy i herbaty, albo też wina czy piwa. Wydaje Ci się wtedy, że woda po prostu nie ma smaku. „Nie jestem rośliną doniczkową!”, „…w wodzie to się nogi moczy” – żartujesz, sięgając przy stole po butelkę czerwonego wina. Tak naprawdę jednak problem wcale nie leży w smaku. Kto nie ma ochoty na wodę, pewnie wcale nie jest spragniony. A jeśli nie odczuwasz pragnienia, to znaczy, że brakuje Ci ruchu. Po tym, jak porządnie się spocisz podczas pracy czy uprawiania sportu, wypicie kilku szklanek wody to nie tylko konieczność – to prawdziwa przyjemność. Kiedy byłem mały, mama zapisała mnie i starszego brata na zajęcia judo. Zostaliśmy wtłoczeni do sali o powierzchni trzydziestu metrów kwadratowych, oświetlonej neonówkami, pokrytej tatami (tradycyjną matą japońską) i ze świetlikami zamiast okien. Po intensywnej rozgrzewce, podczas której musieliśmy skakać, biegać, robić pompki i brzuszki, trener kazał nam walczyć na stojąco i na matach, a na koniec (i to była najlepsza zabawa) walczyliśmy „na konikach”, czyli, usadowieni na ramionach kolegów, próbowaliśmy zrzucać innych „rycerzy”. Pod koniec zajęć, czerwoni, zziajani, spoceni, rzucaliśmy się do szatni, gdzie, w pobliżu toalet, znajdowały się umywalki z ciepłą wodą – może i była ciepła, ale jaka smaczna! Nawet zapach rozchodzący się z toalet nie przeszkadzał nam w napełnianiu żołądków tą pyszną wodą. Najbardziej niecierpliwi pili ją prosto z kranów, a inni nabierali ją w dłonie i wypijali, starając się nie rozlewać cennego płynu. Wolę nie myśleć, ile przy okazji wymieniliśmy bakterii. A mimo to nie pamiętam, żeby woda smakowała mi kiedykolwiek lepiej niż tam, w szatni naszego klubu.

Dlaczego warto przestać pić colę? Zastanów się. Po wysiłku możesz mieć ochotę na colę lub schłodzone pi-

wo, ale okazuje się, że napicie się wody daje więcej przyjemności. Woda jest najsmaczniejsza wtedy, kiedy naprawdę chce nam się pić; podobnie dzieje się, kiedy jesteśmy bardzo głodni. Po powrocie z wyprawy w góry nic nie smakuje tak dobrze jak zwykła kiełbasa i nic tak nie pomaga w powrocie do codziennych zajęć. To jednak nie tylko przyjemność. Picie wody pomaga zmniejszyć spożycie szkodliwych substancji, takich jak: •   kwas fosforowy, który zaburza metabolizm wapnia i powoduje osteoporozę oraz rozmiękanie kości i zębów, •   cukier, który przyczynia się do zachorowania na cukrzycę, choroby układu krążenia, artretyzm i choroby nowotworowe oraz do powstawania przewlekłych stanów zapalnych, •   aspartam, który powoduje aż 92 skutki uboczne, w tym guzy mózgu, epilepsję, nadwrażliwość emocjonalną i cukrzycę, •   kofeina, która powoduje drgawki, bezsenność, bóle głowy, nadciśnienie, demineralizację kości i utratę witamin. Ponadto kwaśny odczyn coli jest zabójczy  dla  zębów. Czy zauważyłeś, jak po wypiciu coli zgrzytają Ci zęby? Cola ma więcej kwasu niż sok z cytryny, można jej więc używać do odrdzewiania metalu (spróbuj zostawić zardzewiałą monetę w coli na pół godziny i zobacz, co się stanie). Jeżeli często pijesz colę, szkliwo Twoich zębów może stać się porowate, zżółknąć lub zszarzeć. O wpływie coli na otyłość można mówić bez końca: u dzieci pijących colę ryzyko otyłości wzrasta o 60%. Oczywiście możesz dawać dzieciom słodkie napoje gazowane, jeśli tylko chcesz: •   zwiększyć ryzyko ich zachorowania na cukrzycę, •   zwiększyć ryzyko ich zachorowania na nowotwory, •   uzależnić je od cukru. Oto najlepszy sposób na oszczędzanie w trudnych czasach: nie pozwól, aby w Twoim domu zagościły słodkie napoje! Zacznij na nowo pić wodę: rozpoczynaj dzień szklanką wody wypijaną przed śniadaniem. Sprawisz tym radość swoim nerkom, które ciężko pracują cały dzień, aby oczyszczać Twoją krew. Będą one zdrowsze, czystsze, a Ty poczujesz się znacznie lepiej. Na zdrowie! www.pocztazdrowia.pl

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

33


Zdrowie

Alkohol plus leki

Do szpitalnych oddziałów ratunkowych często trafiają pacjenci, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia życia wskutek łączenia alkoholu z lekami, nawet tymi dostępnymi bez recepty. Zanim tabletkę popijemy napojem alkoholowym warto sobie uświadomić, że alkohol wchodzi w groźne interakcje z wieloma lekami. W USA szacuje się, że nawet jedna czwarta pacjentów oddziałów ratunkowych to (niejako dobrowolne) ofiary interakcji leków z alkoholem. Grzegorz Michalak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego w Warszawie podkreśla, że w tamtejszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjmowanych jest średnio kilku pacjentów miesięcznie, u których doszło do groźnych powikłań z powodu połączenia leków z alkoholem. – Szczególnie niebezpieczne jest łączenie alkoholu z lekami psychotropowymi – podkreśla Michalak. – Alkohol zwiększa uspokajające działanie tych leków, powodując przy tym trudności w oddychaniu, które mogą być fatalne w skutkach. Może nawet dojść do wyłączenia ośrodka oddechowego w mózgu. Połączenie chronicznego picia i przyjmowania leków psychotropowych może doprowadzić też do uszkodzenia wątroby.

Ani kropelki Groźne interakcje z alkoholem to skutek połączenia go zarówno z lekami dostępnymi na receptę, jak i tymi sprzedawanymi bez niej. Jeśli ktoś często bierze tabletki na ból z ibuprofenem lub paracetamolem, a później sięga alkohol, powinien liczyć się z tym, że może u niego dojść do rozstroju żołądka lub przyśpieszonego bicia serca. – U osób uzależnionych od alkoholu istnieje zespół alkoholowo-paracetomo-

lowy. Wtedy nawet przy umiarkowanym spożyciu alkoholu i terapeutycznych dawkach leku może dojść do ciężkiego uszkodzenia lub ostrej niewydolności wątroby – mówi dr Ryszard Feldman, naczelny lekarz Szpitala Praskiego w Warszawie. Dodaje, że nawet bardzo małych dawek alkoholu nie wolno łączyć z lekami antyhistaminowymi i o działaniu uspokajającym, gdyż alkohol nasila ich działanie, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych leków.

Alkohol i lek „walczą” o enzymy Lek jest metabolizowany (przetwarzany) przez enzymy i usuwany z organizmu. Alkohol działa na podobnej zasadzie. Działa na mózg, wywołując stan upojenia i później zostaje zmetabolizowany w wątrobie oraz usunięty. Główny metabolit alkoholu to aldehyd octowy – to zatrucie tym związkiem powoduje przykre objawy kaca. – Alkohol rywalizuje z lekami o enzymy metabolizujące – mówi Feldman. To dlatego w przypadku niektórych leków już kilka drinków wypitych w ciągu kilku godzin może zahamować lub nasilić działanie leków. U osób uzależnionych od alkoholu może dojść do uaktywnienia enzymów metabolizujących lekarstwo, osłabiając jego działanie. To dlatego alkoholik może potrzebować wyższych aniżeli niepijący człowiek dawek leków, aby

działały one terapeutycznie. Niektóre antybiotyki w połączeniu z jednorazową dawką alkoholu mogą powodować nudności, wymioty, bóle głowy czy drgawki. – Generalnie powinno się unikać picia alkoholu przy braniu leków – podkreśla dr Feldman.

Ryzykowne połączenie Podkreśla, że wyjątkowo ryzykowne jest przyjmowanie preparatów stosowanych w leczeniu chorób serca i układu krążenia i spożywanie alkoholu. Jednorazowa dawka alkoholu wchodzi w interakcje z niektórymi z nich, powodując zawroty głowy lub omdlenia. – U osób z arytmią serca, chorobą niedokrwienną serca czy po zawale, przyjmujących leki z grupy beta-blokerów, duże dawki alkoholu mogą obniżyć efekt terapeutyczny i pacjent, mimo, że wziął leki, będzie miał zaburzenia rytmu serca – podkreśla dr Feldman. – Szczególną ostrożność powinny też zachować osoby starsze, często przyjmujące leki na kilka chorób. U nich procesy fizjologiczne – także metabolizm alkoholu – często mogą być spowolnione. Część leków, w tym także tych popularnych przeciwbólowych, na kaszel czy przeziębienie zawiera więcej niż jeden składnik czynny, który może wchodzić w reakcje z alkoholem.

Źródło: zdrowie.pap.pl

Don’t mix alcohol and drugs

Hospitalized emergency departments often find patients who are at risk for life as a result of alcohol-drug interactions, even those without a prescription. Before drinking alcoholic beverages, it is important to realize that alcohol comes into serious interactions with many drugs. In the United States, it is estimated that up to a quarter of the patients in emergency departments are (voluntarily) victims of alcohol -drug interactions. Grzegorz Michalak, deputy director of health care at the Bielany Hospital in Warsaw, emphasizes that on average there are several patients in the hospital’s Rescue Hospital every month who have had serious complications due to the combination of drugs with alcohol. „It is particularly dangerous to combine alcohol with psychotropic drugs,” emphasizes Michalak. – “Alcohol increases the sedative effect of these drugs, causing breathing difficulties that can be fatal. It may even be possible to switch off the

34

breathing medium in the brain. The combination of chronic drinking and the use of psychotropic drugs can also damage the liver.”

Not even a drop

Intense alcohol interactions result from the combination of both prescription and non-prescription drugs. If someone frequently takes pills for pain with ibuprofen or paracetamol and then goes to alcohol, he or she may be expected to develop stomach upset or accelerated heartbeat. - “Alcohol-paracetomol syndrome exists in alcohol-dependent individuals. Even with moderate alcohol intake and

therapeutic doses, severe liver damage or acute liver failure can occur,” says Dr. Ryszard Feldman, chief physician at the Prague Hospital in Warsaw. He adds that even very small doses of alcohol must not be combined with antihistamines and sedation, as alcohol exacerbates their effects, increasing the risk of adverse drug reactions.

Alcohol and drugs „fight” for enzymes The drug is metabolised (processed) by enzymes and removed from the bo-

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


dy. Alcohol works on a similar principle. It works on the brain, triggers a state of intoxication and later metabolized in the liver and removed. The main metabolite of alcohol is acetaldehyde - this is the poisoning of this compound causes unpleasant symptoms hangover. „Alcohol is competing with drugs for metabolizing enzymes,” says Feldman. That is why for some drugs already a few drinks drunk within a few hours can inhibit or aggravate the effects of drugs. In alcohol addicts, enzymes that metabolize the drug can be activated to weaken its effect. This is why an alcoholic may need a higher dose than a non-human dose of medication to work therapeutically. Some

antibiotics in combination with a single dose of alcohol may cause nausea, vomiting, headaches or convulsions. „Drinking alcohol should be avoided in general,” says Dr. Feldman.

Risky connection

He stresses that it is extremely risky to take preparations used to treat heart disease and cardiovascular disease and alcohol. A single dose of alcohol interacts with some of them, causing dizziness or fainting. - “In people with cardiac arrhythmias, ischemic heart disease or acute myocardial infarction who take beta blockers, high doses of alcohol can re-

Zdrowie duce the therapeutic effect and the patient, even if he has medications, will have a heart rhythm disorder,” stresses Dr. Feldman. - „Particular caution should also be taken by older people, who often take medication for several diseases. Under them, physiological processes – including alcohol metabolism – can often be slowed down.” Some medications, including those that are popular painkillers, coughs or colds, contain more than one active ingredient that can react with alcohol.

Niewinne, a niezdrowe nawyki

Na co dzień miewamy różne przyzwyczajenia. O niektórych wiemy, że nie są zbyt korzystne, jednak nie do końca wierzymy w ich szkodliwość. W końcu wiele osób tak robi… Sprawdźmy, co na ten temat twierdzą lekarze! Podpieranie brody

Spanie z komórką

Często przyjmujemy taką pozycję, gdy kogoś słuchamy, ale też np. wpatrujemy się w monitor, coś obserwujemy lub czytamy. Dlaczego lepiej tak nie robić? Ten gest powoduje, że szczęka i żuchwa mocno naciskają na siebie. Dzięki szkliwu zęby wytrzymują działające na nie siły. Ale mogą przypłacić to pęknięciami i przebarwieniami. Podobnie jak wtedy, gdy nimi zgrzytamy (np. przez sen). Są na to tym bardziej narażone, w im większym stopniu szkliwo jest osłabione. A sprzyja temu m.in. jedzenie dużej ilości owoców zawierających kwasy, zażywanie niektórych leków.

Okazuje się, że nie tylko nastolatkowie mają zwyczaj zasypiania z telefonem komórkowym przy łóżku... Robi tak też wielu dorosłych. Tłumaczymy się tym, że dopiero późnym wieczorem mamy czas sprawdzić maile albo że komórka to nasz budzik. Dlaczego lepiej tak nie robić? Telefon komórkowy jest źródłem promieniowania, o którym wiadomo, że szkodzi zdrowiu. Czym konkretnie ryzykujemy, śpiąc z komórką w odległości mniejszej, niż 1-2 metry? Według specjalistów - problemami ze snem, przyspieszonym starzeniem się organizmu, ale także schorzeniami neurologicznymi (jak choroba Alzheimera), nowotworem mózgu oraz bezpłodnością (zwłaszcza panowie).

Siedzenie z nogą założoną na nogę To jeden z naszych ulubionych nawyków - bardzo zdradliwy... Dlaczego lepiej tak nie robić? Siedząc w ten sposób, blokujemy krążenie krwi w nogach. Zamiast swobodnie wracać ze stóp i łydek do serca, zalega ona w żyłach. Nogi robią się opuchnięte, mamy uczucie ich ciężkości. Z czasem mogą pojawić się żylaki. Taka pozycja powoduje też, że pupa wychyla się w bok, co nie jest dobre dla kręgosłupa i sprzyja bólowi pleców.

Czytanie w toalecie Wydaje się nam, że dłuższa chwila spędzona na klozecie gwarantuje wypróżnienie... Ale to nieprawda! Dlaczego lepiej tak nie robić? Im więcej czasu przebywamy w pozycji siedzącej z pochylonym tułowiem i rozstawionymi nogami, tym bardziej przyzwyczajamy do niej dolny odcinek przewodu pokarmowego. W efekcie może on przestać reagować na tzw. parcie i... mamy coraz większy problem z wypróżnieniem. Grożą nam też hemoroidy.

Gryzienie ołówka Miewamy taki odruch, gdy robiąc notatki (np. z domowych wydatków), nad czymś się zastanawiamy, coś analizujemy. Dlaczego lepiej tak nie robić? Możemy wtedy ukruszyć, a nawet złamać ząb (lub znajdujące się w nim wypełnienie). Bywa, że dochodzi do przeciążenia stawu żuchwowo-skroniowego (szczególnie jeśli mamy wadę zgryzu). Zaczyna nas wtedy boleć ucho, mamy trudności z otwieraniem i zamykaniem ust.

Jedzenie przed telewizorem Oglądając ulubiony serial, odruchowo sięgamy po różne „pochrupajki”. Czasem też próbujemy połączyć przyjemne z pożytecznym i przed telewizorem zjadamy spóźniony obiad. Dlaczego lepiej tak nie robić? W co najmniej kilkunastu badaniach udowodniono, że sprzyja to otyłości. Le-

karze mawiają, że osoby wpatrzone w ekran mają gorszy kontakt z własnym żołądkiem... W efekcie z opóźnieniem orientują się, że jest on pełny i zjadają więcej. Mniej też skupiają się na samej czynności gryzienia, a to grozi wzdęciami i bólem brzucha.

Ściskanie nosa przy kichaniu Próbujemy w ten sposób zapanować nad kłopotliwym odruchem, np. gdy jesteśmy w miejscu publicznym. Dlaczego lepiej tak nie robić? Organizm nie może przez to oczyścić górnych dróg oddechowych np. z alergenów, wirusów, toksyn. Im dłużej przebywają w nosie i gardle, tym większe ryzyko, że spowodują dolegliwości, np. katar i jeszcze większe kichanie. Jeśli natomiast pozwolimy sobie na jedno i drugie kichnięcie, wszystko, co szkodliwe zostanie usunięte z nosa i to z ogromną siłą! Aby było bardziej higienicznie, zasłońmy nos chusteczką.

Podjadanie nieumytych owoców Latem zdarza się nam skubnąć np. truskawkę z krzaczka w ogrodzie albo z łubianki, którą niesiemy z bazarku do domu. Dlaczego lepiej tak nie robić? Choć wydawać by się mogło, że owoce i warzywa to samo zdrowie, nie do końca jest to prawdą, gdy nie są umyte. Na ich skórce mogą ukrywać się groźne drobnoustroje, np. bakterie E. coli. Jak tam trafiają? Wystarczy, że przed nami dotykał ich ktoś, kto nie umył rąk po wizycie w toalecie. Albo też usiadł na nich owad przenoszący zarazki. Jeśli zjemy taki owoc lub warzywo nieumyte, możemy zarazić się drobnoustrojami i dostać np. biegunki.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

35


uroda

Popraw wzrok i skórę

Czy słyszałeś o Władimirze Petroviczu Filatov? To wybitny rosyjski lekarz, pionier transplantologii skóry i rogówki oka, który poświęcił swoje życie w znalezieniu naturalnego sposobu na poprawę wzroku. Jeszcze w latach 60 połączył konwencjonalne  metody  z  medycyną alternatywną  w celu leczenia ludzi o słabym wzroku, pomóc im go poprawić i zapobiec utracie wzroku. Stworzył recepturę, która okazała się bardzo skuteczna i u ludzi, którzy ją stosowali rzeczywiście poprawił się wzrok. Sprawdź to!

Składniki:

•   100 gr. soku z aloesu •   sok z cytryny (3-4 cytryny) •   500 gr. zmiażdżonych orzechów włoskich •   300 gr. miodu

Przygotowanie:

Przede wszystkim trzeba przygotować sok z aloesu. Aby to zrobić należy zebrać dolne, środkowe i górne liście, pozostałą część rośliny i liście wyrzucamy. Następnie  umyj dokładnie liście i je posiekaj,  wrzuć wszystkie składniki o wody, zagotuj całość i odstaw do ostygnięcia. Odcedź sok za pomocą gazy.

Zastosowanie:

Spożywaj roztwór pół godziny przed posiłkiem, trzy razy dziennie. Nie należy przerywać spożywania, dopóki nie zauważymy poprawy w naszym widzeniu. Korzyści z soku z aloesu Ten niesamowity sok nie tylko poprawia wzrok, ale pomaga ludziom, którzy cierpią na: •   Choroby nerek •   Problemy z przewodem pokarmowym •   Zapalenie narządów płciowych •   Hemoroidy •   Gruźlica •   Problemy sercowo-naczyniowe

Usuń brązowe plamy ze skóry Wszelkiego rodzaju plamy i blizny na twarzy nie wyglądają zbyt pięknie, a dodatkowo sprawiają, że nie jesteśmy pew-

ni siebie. Mogą one stać się prawdziwym koszmarem, szczególnie u kobiet. Ten naturalny tonik do twarzy zawiera naturalne składniki, które mogą skutecznie usunąć brązowe plamy z twarzy.

Składniki:

•   25 gramów świeżej pietruszki •   2 l wody •   3 l wody mineralnej

Przygotowanie:

Umieszczamy pietruszkę w 2l wody i gotujemy. Jak tylko zacznie wrzeć, odstawiamy wywar, przykrywamy garnek i pozostawiamy do ostygnięcia. Następnie odkrywamy garnek i pozwalamy odparować mieszaninie – to zajmie około godziny. Odcedź płyn i dodaj wodę mineralną. Przelej mieszaninę do ciemnej butelki i przechowuj w chłodnym miejscu.

Zastosowanie:

Myj twarz tonikiem codziennie rano albo stosuj go na obszarze, gdzie występują plamy i blizny. Pozostaw do wchłonięcia  i staraj się nie myć twarzy  przez cały dzień. Jeżeli nie możesz tego zrobić pozostaw tonik na twarzy przez minimum pół godziny, a następnie zmyj letnia wodą.

Olej kokosowy na cerę Myj twarz olejem kokosowym każdego dnia, rezultat jaki otrzymasz Cię zszokuje! Olej kokosowy jest niesamowitym składnikiem, jeśli chodzi o wyeliminowanie zmarszczek i głębokie oczyszczanie porów. Co więcej, może również zapobiec trądzikowi i zaskórnikom, z którymi wiele kobiet ma problemy. W połączeniu z sodą oczyszczoną, można uzyskać najmocniejszą mieszankę, która zwalczy wszelkiego rodzaju problemy skórne, w tym trądzik, zaczerwienienia czy też blizny, a w dodatku usuwając nadmiar brudu z porów skóry. Może być również stosowany jako peeling złuszczający, aby usunąć martwe komórki – nie uwierzysz, jak może być sku-

teczny. Daj szansę tej potężnej miksturze, a nie będziesz zawiedziony wynikami. Soda oczyszczona Soda oczyszczona może dać wspaniałe rezultaty przy wybielaniu zębów, ale potrafi także zrównoważyć poziom pH skóry, co zapobiega występowaniu trądziku. Olej kokosowy Olej kokosowy posiada  antybakteryjne  i  nawilżające właściwości, które odżywiają  skórę i łagodzą skutki chorób skórnych. Doskonale uzupełnia sodę oczyszczoną, kiedy te dwa składnik są zmieszane ze sobą, ponieważ olej kokosowy zmniejsza szorstkość sody oczyszczonej i sprawia, że ​​jest idealny dla wszystkich typów skóry. Każdy rodzaj oleju kokosowego doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry, ale najbardziej korzystny jest ten tłoczony na zimno. Teraz, gdy już wiesz, jak oba składniki wpływają korzystnie na skórę, zobacz w jaki sposób można przygotować tę miksturę.

Składniki:

•   2 łyżeczki oleju kokosowego •   1 łyżeczka sody oczyszczonej

Przygotowanie: Wymieszać oba składniki w małej misce. Składniki wymieszaj tak, aby uzyskać gęstą papkę i nałóż mieszankę na twarz, delikatnie masując okrężnymi ruchami. Pozostaw na około 5 minut i spłucz letnią wodą. Wysusz twarz bawełnianym ręcznikiem i gotowe. Nawet nie trzeba stosować kremu nawilżającego ponieważ olej kokosowy będzie nawilżał skórę. Już po pierwszym  zabiegu zauważysz, jak miękka i gładka jest skóra. Wkrótce wszystkie problemy skórne znikną i będziesz czuć się niesamowicie. Najlepsze jest to, że nie trzeba kupować drogich kremów i środków czyszczących wystarczą 2 łatwo dostępne składniki, aby uzyskać gładką i promienną skórę, o której zawsze marzyłaś.

Sposoby na oparzenia słoneczne

Oczywiście, najlepiej byłoby rozsądnie korzystać ze słońca i nie potrzebować informacji, jak łagodzić dolegliwości po przedawkowaniu promieniowania ultrafioletowego... Tyle teoria. Jak już się stało, dobrze wiedzieć, co robić, by sprawy nie pogorszyć. •   Przy poparzeniach lekkich, pierwszego stopnia, czyli gdy nie ma żadnych pęcherzy na skórze, możesz leczyć się samodzielnie. Najlepiej sprawdza się chłodna woda.

36

Lód odradzamy, bo w kontakcie z rozpaloną skórą, może wywołać silną reakcję bólową, nawet szok termiczny. Ostrożnie z prysznicem: Zbyt silny strumień wody mo-

że spowodować mechaniczne podrażnienie. Raczej chłodne okłady, delikatne polewanie. Można wspomagać się lekami z apteki: w piance, w aereozolu. Nie za-

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


szkodzi też raczej metoda babć: maślanka. Wprawdzie zdania co do jej mocy są podzielone (jedni chwalą proteiny, inni zapewniają, że jedyny efekt to schłodzenie), ale ulgę przynosi. ~~   Sporo pij: nawodnienie całego organizmu to sprawa kluczowa. Niech to jednak nie będzie piwo, ani żaden inny napój alkoholowy. Znowu woda okazuje się niezawodna. •   Przy oparzeniach drugiego stopnia: bąbli, pęcherzy i potem strupów nie przebijamy i raczej unikamy stosowania na chore miejsca czegokolwiek innego niż woda (ostrożnie). Przerwanie ciągłości skóry i zabrudzenie rany czymkolwiek, nawet pozornie niewinnym kefirem, grozi zakażeniem. Oparzeń nigdy nie zaklejamy, nie owijamy bandażem - skóra musi oddychać, rana mogłaby się przykleić. •   W przypadku jakichkolwiek dolegliwości i lekkie oparzenia konsultujemy z lekarzem, zwłaszcza kwestię użycia środków leczniczych. Jeśli na skórze są rany, strupy powinno się to zrobić zawsze. Przy oparzeniach rozległych i ciężkich konieczna jest hospitalizacja. Pacjent otrzymuje przede wszystkim leki uśmierzające ból, kroplówki z elektrolitami oraz antybiotyki, mające zapobiegać zakażeniom ran. •   Osoby oparzonej, z objawami udaru, nigdy nie zostawiamy samej, dopóki nie obejrzy jej lekarz czy ratownik. Pogorszenie stanu może być gwałtowne i to, co przed chwilą wyglądało „tylko” na rozległe poparzenie, może np. doprowadzić do zatrzymania krążenia. •   Oparzonej skóry nie smaruj tłustymi kremami. Tego typu preparaty nie pozwalają wyprodukowanemu ciepłu wyparować przez uszkodzoną skórę i dodatkowo ją podrażniają, a także zwiększają ból. Złym pomysłem jest także kąpiel w zimnej wodzie lub okład z lodu - pod wpływem zimna niezwykle wrażliwy naskórek ulega zniszczeniu. Jeżeli chcesz złagodzić nadmiernie opaloną skórę i uczucie pieczenia, wypróbuj ten domowy balsam do skóry podrażnionej i poparzonej.

Naturalny balsam

Składniki:

•   ½ szklanki oleju kokosowego •   3-4 krople olejku lawendowego •   ¼ szklanki świeżego miąższu z aloesu •   1 ml witaminy E •    ½ szklanki olejku migdałowego •   jeden mały ogórek.

Przygotownie:

Ogórka umyj i pokrój w grube plastry. Nie ma potrzeby obierania go ze skórki. Wrzuć całość do blendera i zmiksuj na gładką masę. Teraz pora na aloes. Obierz liście tak, aby oddzielić sam miąższ. W oddzielnej misce pomieszaj żel z aloesu, witaminę E, olej migdałowy i olejek lawendowy. Całość zblenduj na gładką masę. Olejek kokosowy rozpuść i powoli dolewaj do masy z aloesu. Całość wymieszaj, a następnie małymi porcjami dodawaj zblendowanego ogórka. Po dokładnym wymieszaniu przelej balsam do szczelnie

zamykanego pojemnika i umieść w lodówce. Przechowuj kosmetyk w lodówce, dzięki temu, że będzie schłodzony nie tylko dłużej zachowa świeżość, ale także dodatkowo złagodzi uczucie pieczenia.

Uroda

Składniki:

plasterków, zmielonych na puree lub, jak Japończycy, wykorzystać skórki z ziemniaków. Papkę lub plasterki ziemniaka przyłóż do oparzonej skóry i przykryj gazą. Zdejmij okład po ok. 30 minutach. Alternatywą dla surowych ziemniaków jest mąka ziemniaczana zmieszana z wodą.

Przygotowanie:

Aby złagodzić oparzenia słoneczne, weź kąpiel z mąki owsianej. Zawiera ona beta-glukan – związek chemiczny, który poprawia funkcje ochronne skóry i zapobiega utracie wody z jej głębszych warstw. Wystarczy do wanny letniej wody wsypać kilka łyżek mąki.

Balsam łagodzący •   2-3 łyżki nierafinowanego masła shea •   2-3 łyżki żelu z liści aloesu •   2-3 łyżki oleju z awokado •   2-3 łyżki oleju kokosowego •   2-3 łyżki dowolnego balsamu nawilżającego (najlepiej bezzapachowego o dosyć gęstej konsystencji). Zacznij od roztopienia olejku kokosowego i masła shea w kąpieli wodnej. Kiedy będą już płynne, możesz dodać płyn do balsamu i dokładnie go wymieszać. Teraz dodaj żel z liści aloesu i ponownie wymieszaj całość. Na koniec dodaj do mieszanki olejek z awokado i dokładnie wymieszaj całość. Gotowy balsam przełóż do szczelnie zamykanego pojemnika i umieść w lodówce. Stosuj na poparzoną słonecznie skórę 2 do 3 razy dziennie. Balsam przechowuj w lodówce.

Kąpiel w owsiance

Olejek z mięty pieprzowej

Puree ziemniaczane

Olejek z mięty pieprzowej zawiera 30 różnych substancji, m.in. mentol, menton, tymol, limonen i różne rodzaje garbników i flawonoidów. Dzięki temu posiada właściwości przeciwzapalne i przyspiesza proces gojenia się skóry. Wymieszaj 2 krople olejku miętowego w 100 ml letniej wody. Następnie schłodzonym preparatem nasącz gazę i przyłóż do oparzonej skóry.

Sok ze świeżych ziemniaków zawiera substancję o działaniu zbliżonym do atropiny, dzięki czemu błyskawicznie łagodzi ból i zapobiega powstawaniu pęcherzy. Ponadto krochmal zawarty w tych warzywach chroni skórę przed podrażnieniami. W celu złagodzenia oparzeń słonecznych możesz użyć ziemniaków w postaci

Zapomniałaś okularów przeciwsłonecznych i masz poparzone powieki? Świetnym lekarstwem są torebki herbaty. Wystarczy nasączyć je w chłodnej wodzie, a następnie położyć na powiekach. Herbata zawiera kwas taninowy, który zmniejsza opuchliznę i redukuje ból.

Herbata

Lato i komary

Choć lato to ulubiona pora roku większości z nas, jest coś, co skutecznie psuje nam wieczorne spacery czy rodzinne grillowanie. Najprostszą metodą walki z komarami jest oczywiście zakup sprayu. Niestety to rozwiązanie nie jest pozbawione wad – większość dostępnych preparatów zawiera szkodliwą substancje chemiczną znaną jako DEET. Może ona powodować podrażnienia skóry, reakcje alergiczne i problemy układu nerwowego. Alternatywą dla drogeryjnych środków, mogą być te naturalne, które samodzielnie przygotujemy w naszym domu.

Eukaliptus cytrynowy Liczne badania dowodzą, że olejek z liście eukaliptusa cytrynowego to środek skutecznie odstraszający komary.

Trawa cytrynowa Jego intensywny zapach odstrasza nie tylko natrętne komary, ale także inne latające owady.

Cytrusy Specjaliści potwierdzają, że substancje

na bazie skórek cytrusów, pomagają pozbyć się komarów. Oto naturalny, domowy preparat, który pomoże Ci pozbyć się komarów:

Składniki:

•   2 słoiki •   10 kropli olejku z eukaliptusa cytrynowego •   10 kropli olejku z trawy cytrynowej •   1 pokrojona cytryna •   1 pokrojona limonka •   4 gałązki rozmarynu •   podgrzewacze

Przygotowanie:

Do słoików dodaj cytrynę i limonkę w równych proporcjach. Do ¾ wysokości, nalej wody i dodaj 10 kropli wybranego olejku. Nie mieszaj ze sobą różnych olejków! Środek zacznie działać, gdy zapalisz świeczkę. Tak przygotowane słoiki doskonale sprawdzą się w ogrodzie, na ganku i w innych miejscach, w których z przyjemnością spędzać będziesz ciepłe, letnie wieczory.

For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

37


Zdrowie Hiperbaryczna terapia tlenowa

Nie do przecenienia dla ludzkiego zdrowia jest siła oddziaływania na organizm hiperbarii tlenowej.

Terapia HBOT stosowana jest u osób cierpiących z  powodu ostrych i  przewlekłych schorzeń, w  zaburzeniach neurologicznych u dzieci i dorosłych, a także rehabilitacji sportowej. Leczenie tlenem może być stosowane w  celu łagodzenia objawów schorzeń neurologicznych. Komora hiperbaryczna jest pomocna w  rehabilitacji dzieci dotkniętych autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym, u  wcześniaków z  problemami fizjologicznymi, jak też osób starszych cierpiących na Alzheimera bądź dolegliwości po udarze mózgu. W możliwie najszerszym zakresie komory hiperbaryczne wykorzystywane są przy różnego rodzaju wskazaniach. Do dzisiaj odkryto ponad 100 zastosowań tlenoterapii hiperbarycznej.

Poniżej dziedziny o najszerzej udokumentowanej skuteczności: •   Autyzm •   Mózgowe porażenie dziecięce •   Zespół Downa •   Udar mózgu •   Regeneracja po  zabiegach chirurgicznych •   Zaburzenia przewodu pokarmowego •   Medycyna estetyczna •   Stomatologia i Implantologia •   Łuszczyca •   Rehabilitacja onkologiczna •   Rehabilitacja neurologiczna •   Rehabilitacja kardiologiczna •   Powikłania cukrzycy •   Nadwaga i otyłość

•   Migrena •   Naturalny doping •   Nagła głuchota •   Rehabilitacja poporodowa •   Ortopedia •   Dermatologia •   Zaburzenia seksualne •   Borelioza •   Stwardnienie rozsiane •   Medycyna sportowa •   Zespół Aspergera •   Regeneracja sportowa •   Przewlekłe stany zapalne •   Reumatyzm •   Chirurgia plastyczna •   Depresja •   Anti-aging

Hyperbaric oxygen therapy

The power to influence the body of oxygen hyperaemia can not be overestimated for human health. HBOT therapy is used in people suffering from acute and chronic conditions, neurological disorders in children and adults, and sports rehabilitation. Oxygen therapy can be used to relieve the symptoms of neurological disorders. The hyperbaric chamber is helpful in the rehabilitation of children with autism, childhood cerebral palsy, premature physiological problems, as well as elderly people suffering from Alzheimer’s or a stroke. Hyperbaric oxygen therapy is a medical treatment which enhances the body’s natural healing processes by inhalation of 100% medical grade oxygen in a total body chamber, where atmospheric pressure is increased and controlled. It is used for a

38

wide variety of treatments usually as part of an overall medical care plan. Under normal circumstances, oxygen is transported throughout the body only by red blood cells. With HBOT, oxygen is dissolved into all of the body’s fluids, the plasma, the central nervous system fluids, the lymph, and the bone and can be carried to areas where circulation is diminished or blocked. In this way, extra oxygen can reach all of the damaged tissues and the body can support its own healing process. The increased oxygen greatly enhances the ability of white blood cells to kill bacteria, reduces swelling and allows new blood vessels to grow more rapidly – it is a simple, non-invasive treatment.

As far as possible, hyperbaric chambers are used for all sorts of indications. To date more than 100 applications of hyperbaric oxygen therapy have been discovered. Below the field with the most documented effectiveness. •   Autism •   Cerebral palsy •   Downs Syndrome •   Stroke •   Regeneration after surgery •   Gastrointestinal disorders •   Esthetic medicine •   Dentistry and Implantology •   Psoriasis •   Oncological rehabilitation •   Neurological rehabilitation •   Cardiologic rehabilitation •   Complications of diabetes •   Overweight and obesity •   Migraine •   Natural cheering •   Sudden deafness •   Postnatal rehabilitation •   Orthopedics •   Dermatology •   Sexual dysfunction •   Lyme disease •   Multiple sclerosis •   Sports medicine •   Asperger’s team •   Sports regeneration •   Chronic inflammation •   Rheumatism •   Cosmetic surgery •   Depression •   Anti-aging

REKLAMA to klucz do sukcesu. Tel.416-938-7141 lub e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com


For Advertising Information Please Call 416-938-7141 or e-mail info@radiopolonia.ca, www.polskimonitor.com

39


Polski Monitor -Lipiec/Sierpien 2017  

Polski Monitor -Lipiec/Sierpien 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you