Page 1


POLO - archipelago

Een uitnodigende en slimme mobiliteitshub.

Aan de Eandissite in Mechelen, vlakbij het

Leuven voor een gesprek met ir-arch. Iwein

Keerdok en de Antwerpse poort, is een

Meyskens van archipelago architects.

groots project opgestart. De Stad Mechelen wil op deze strategische plek een onmisbare

Programma

schakel creĂŤren tot het bevorderen van duur-

Het programma? Een multifunctioneel, iconisch

zame mobiliteit en infrastructuur aan een

en bijna-energieneutral gebouw waar functi-

belangrijke in- en uitvalsweg te noorden van

onaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan.

het centrum, een stadsdeel waar er de ko-

En het winnende ontwerp van het consortium

mende jaren ook heel wat woongelegenheid

was raak: het voorstel voor een expressieve

zal gerealiseerd worden. Het aspect beleving

constructie, ontworpen vanuit een contextueel

staat dan ook centraal.

en toekomstbestendig perspectief viel in de

De opdracht voor wat een nieuw landmark

smaak bij de opdrachtgevers. Het gebouw zal

moet worden, werd toegekend aan de ont-

flexibel, polyvalent, deels circulair en aanpas-

wikkelaars Kairos en MONT-REAL in samen-

baar zijn om op de evolutie op gebied van auto-

werking met POLO Architects, archipelago

mobiliteit te anticiperen. De eerste invulling

architects, Vogt Landscape architects, 3E,

van deze groene mobiliteitshub zijn kantoren,

Sweco, B.A.S. en ARA. PLAN Magazine trok naar

een buurtwinkel en een parkeerruimte voor

plan

142537 auto’s en 110 fietsen. “De Stad Mechelen

“We hadden verschillende modellen voor

investering waardoor het gebouw bijna ener-

was op zoek naar een mobiliteitshub waar

ogen, waaronder een silo model, een waaier

gieneutraal is.

wagens kunnen gestationeerd worden voor

model en een knipmes model. Uiteindelijk ko-

mensen die naar de binnenstad gaan en dat

zen we voor een model dat een combinatie

Een iconische mobiliteitshub

te voet of met de fiets doen, een parking waar

is van de verschillende onderzochte modellen.

In de mobiliteitshub moest de mogelijkheid zijn

de beleving begint aan het gebouw zelf ”, weet

Dit model gaat uit van twee parallelle stroken

om events en aankondigingen te organiseren,

Iwein Meyskens vanarchipelago architects.

met rijbanen omzoomd door haakse parkeer-

dus de aantrekkelijkheid van dit gebouw was

plaatsen en een centrale circulatiekern”.

belangrijk. Door de locatie aan de Antwerpse

De uitdaging

De architecten zorgden echter voor een vari-

Poort wilden de opdrachtgevers een iconisch

“De terreinvorm was geen makkelijk ver-

ant van dit model: door het voorzien van een

gebouw.

trekpunt”, vertelt Iwein Meyskens nog. “We

smallere sokkel dat een uitkragend volume

“In die richting nam ons ontwerpteam snel

moesten aan de slag met een perceel in een

draagt krijg je een soort tweede maaiveld, een

een beslissing, namelijk het iconisch gehalte

soort driehoeksvorm – de Eandistip- , en dat

dek, waarop het kantoorvolume als een soort

van het gebouw laten voortvloeien uit de

gaf wel de nodige uitdagingen qua werkbare

brug van een schip is geplaatst. Het resultaat

functie en het duurzaam karakter ervan. Zo

footprint.”

is een soort uitnodigend terras met zicht op

kwamen wij uit op een skeletstructuur met

Een verplichte reservatiestrook van 8 meter

de stad.

dragende

vanaf de perceelsgrens langs de N16 invals-

“Een leuk detail is dat de winkel op maaiveld-

door x-en en verdiepingsvloeren met een

weg verminderde de beschikbare grondop-

niveau een grotere hoogte heeft en verdiept

vrije overspanning van bijna zeventien meter.”

pervlakte nog en vroeg om een compacte

in de grond zit, waardoor het meer daglicht

vormgeving. Samen met de vooropgestelde

krijgt vanop het maaiveld en dat daglicht tus-

Dankzij dit ontwerp ontstaat een plek waar

bouwhoogte van 5 bouwlagen en maximaal

senin de rekken valt. Een niet te onderschat-

het vlot parkeren is door de afwezigheid van

drie bouwlagen voor kantoren kregen de ar-

ten kwalitatief gegeven!”

kolommen. In het gebouw zal je op de klas-

chitecten een behoorlijk pittige opgave voor

De zuidoriëntatie van de laagste vleugel

sieke manier kunnen parkeren, maar het is

de kiezen.

maakte het geschikt voor zonnepanelen, een

ook klaar voor de toekomst: de hub heeft de

plan

144

buitenwanden, gematerialiseerd


flexibiliteit om zelfrijdende wagens in de toe-

een soort cinema kan creëren. Ook tijdelijke

Torre Guinigi in Lucca (Italië). Het wordt een

komst heel kort bij elkaar te laten parkeren.

installaties zoals pop ups zijn mogelijk dank-

informeel, publiek stadsterras met een opval-

“Dit verhoogt de capaciteit enorm”, vult Iwein

zij de maat en de constructie van het gebouw.

lende boomcirkel. Een plek van samenkomst

Meyskens aan, “terwijl het gebouw blijft wer-

De fietsers en voetgangers treffen elkaar op

voor zowel de mensen van het gebouw als

ken. Je kan zonder aanpassingen per verdie-

het nieuwe welkomstplein, waar zich ook de

de bezoekers, kortom, iedereen die van een

ping van 87 naar 118 plaatsen gaan en zelfs als

toegang tot de kantoren, de winkel en het

moment van rust en een panoramisch uitzicht

het ware ‘stapelen’ met een ingreep waarbij je

postpunt bevinden. De parking van het auto-

op Mechelen wil genieten:

een extra constructie plaatst. De hoge ver-

delen en de toegangen tot parkeergarage

“We wilden komen tot meer stedelijkheid en

diepingshoogtes die voorzien zijn staan zo’n

bevinden zich aan de afslag van de N16. Hier

meer groen, en ervoor zorgen dat het ook

ingreep toe, en dan ga je naar 196 plaatsen.

komen de verkeersstromen veilig gescheiden

voor mensen die niet met de wagen zijn aan-

Het gebouw wordt zo enorm flexibel.”

samen en treft men het kloppend hart van

trekkelijk is om het gebouw te bezoeken en

het geheel. De bezoekers kunnen via een

de skyline van Mechelen met haar kathedraal

Het gebouw beleven

voetgangersbrug oversteken naar het Rode

te zien. Zo wordt de daktuin een aangename

Het was duidelijk in het programma dat de

Kruisplein en zo eventueel verdergaan naar

plek om te vertoeven voor de mensen die er

opdrachtgever meer dan een parking wilden.

de binnenstad.

werken, voor zij die er geparkeerd zijn of voor

De mobiliteitshub aan de Antwerpse Poort

Maar ook de daken van het gebouw krijgen

bezoekers zonder wagen.”

zal dus events kunnen hosten waar zelfs een

een publieke bestemming, met als belang-

Twee verdiepingen lager, op het dakvlak dat

groot scherm aan te pas kan komen. Het kan-

rijkste een daktuin ingericht op het dak van

half onder het kantoorvolume schuift, treffen

toorgebouw heeft namelijk maar de helft van

het kantoorvolume, waarvan de inspiratie

we de tegenhanger van de daktuin: een deels

de lengte van het totaal, waardoor je perfect

onder andere kwam van de daktuin van de

overdekt, deels open evenementenplein waar


basisoptie - standaard parking

mogelijke toekomstige invulling: autodelen

mogelijke toekomstige invulling: tussenplateaus toevoegen (zelfrijdende auto’s)

verschillende publieke evenementen kunnen

Over archipelago

ateliers in Antwerpen en Brussel aan opdrach-

worden gehouden. Wanneer deze ruimte niet

Het team van archipelago architects telt 120

ten in heel België en daarbuiten.

gereserveerd is voor evenementen kan er

medewerkers verdeeld over Leuven en Brussel

Een bureau voor stedenbouw, architectuur &

uiteraard ook gewoon geparkeerd worden.

en werkt voornamelijk in België. De contextuele

interieur met veel kennis, bouwkunde en er-

Kortom, de architecten ontwierpen voor de

architectuur die zij brengen rust op drie pijlers:

varing maar vooral een prachtig collectief van

Eandistip een iconisch, flexibel gebouw dat

aantrekkelijk, functioneel en duurzaam. De focus

multidisciplinaire medewerkers waar ontwerp-

klaar is voor de toekomst. “Bekijk het als een

ligt op eerder complexe projecten en laat die

kracht, creativiteit en reflectie de boventoon

rek dat er goed uitziet en functioneel is, hoe

nu toevallig steeds talrijker worden in een

voeren.

je het opvult maakt niet uit, want het kan het

wereld waar de bouwgrond schaarser wordt en

POLO Architects is een amalgaam: een creatief

allemaal aan”, sluit Iwein Meyskens af.

de gronden en gebouwen ter beschikking in de

vat vol tegenstrijdigheden, waarin zowel grote

Het project op de Eandistip is een resultaat

meeste gevallen een voorgeschiedenis hebben.

projecten (commercieel, privaat, publiek) een

van de architecturale samenwerking tussen

Dàt is de uitdaging dat het architectenbureau

plaats hebben alsook de (kleine) uitzonderingen.

POLO Architects, met Mauro Poponcini, Michiel

aangaat: de toegewezen sites stedenbouwkundig,

Verhaverbeke en Thibaut Gevers & archipe-

landschappelijk en architecturaal opwaarderen.

lago architects met Thomas Merckx en Iwein Meyskens. De architecten inspireerden zich mede

Over POLO Architects

op de typisch Mechelse referenties zoals de

Het duo Mauro Poponcini & Patrick Lootens

Mechelse koekoek en het kantklossen voor de

is uitgegroeid tot een architectenbureau met

Tekst: Kim Schoukens

uitstraling van de materialen.

meer dan 90 medewerkers die werken vanuit

Foto's: Kairos & Montreal

POLO Architects

archipelago architects

2 bus 28 – 2000 Antwerpen – t. 03 225 18 84

Remylaan 2b – 3018 Leuven – t. 016 50 80 00

Havenlaan 86C bus 409 – 1000 Brussel – t. 02 486 02 86

Vorstlaan 360 - 1160 Brussel – t. 02 673 61 72

info@polo-architects.be – www.polo-architects.be

info@archipelago.be – www.archipelago.be

TaTavernierkaai

plan

146