Page 1

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΢ΔΝΑΡΗΟ

« ΣΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ»

Μάζεκα Γιώζζαο ΢η΄ηάμε

Πνιίλα Σέηηεξε Δθπαηδεπηηθόο

ΠΔ 70

1


1.1 Σίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ Σα αηπρήκαηα 1.2 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Σν ζελάξην αθνξά ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο Γιώζζαο 1.3 Σάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη Σν ζελάξην απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο ΢Σ΄ηάμεο. 1.4 ΢πκβαηόηεηα κε Α.Π.΢ θαη ην Γ.Δ.Π.Π.΢ Σν πεξηερόκελν ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ην ΑΠ΢ θαη ην ΓΔΠΠ΢ ηνπ καζήκαηνο ηεο γιώζζαο ηεο ΢Σ΄ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ αθνύ αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ . ΔΝΟΣΖΣΑ 10: « Αηπρήκαηα» ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ΢:

«Ζ ηζηνξία ηνπ Εάρνπ πνπ ραδεύεη» «Με ιέλε ΢όληα»

Οη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη θαιύπηνπλ απηνύο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ. 1.5Οξγάλωζε δηδαζθαιίαο θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε επηά νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ θάζε κηα. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη είλαη επηά ππνινγηζηέο γηα ηηο επηά νκάδεο θαη έλαο ππνινγηζηήο κε βηληενπξνβνιέα γηα ην δάζθαιν. Σν κάζεκα ζα γίλεη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Σα ινγηζκηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη: 1.Σν δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε δηαθπιιηζηώλ δηαδηθηύνπ (browser) 2.Λνγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (kidspiration) 3.Λνγηζκηθό δεκηνπξγίαο αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη (hot potatoes) 2


4 Σν ινγηζκηθό θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο αλνηρηνύ ηύπνπ Revelation Natural Art Γλωζηηθά πξναπαηηνύκελα Δίλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: Πώο λα αλαιύνπλ εηπκνινγηθά κηα ιέμε θαη λα δεκηνπξγνύλ νηθνγέλεηεο ιέμεσλ Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ Σνπο βαζηθνύο όξνπο ηεο πξόηαζεο θαη ην ξόιν ηνπο Γλώζεηο ΢ρεηηθά κε ηηο Σ.Π.Δ είλαη απαξαίηεην λα κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηα ινγηζκηθά πνπ αλαθέξνληαη. Ήδε έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα νη δεμηόηεηεο απηέο θαη από ην δάζθαιν θαη ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο αθνύ ην ζρνιείν καο είλαη ΔΑΔΠ. 1.6 Γηδαθηηθνί ΢ηόρνη Α. Ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν Να εληνπίδνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ελόο αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ Να πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο Να εληνπίδνπλ ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά (ρξόλνπο, ρξνληθέο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο, ρξνληθνύο ζπλδέζκνπο. Υξνληθά επηξξήκαηα ή θξάζεηο πνπ δειώλνπλ ρξόλν θαη επίζεηα) ζε έλα αθεγεκαηηθό θείκελν θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ παξαγσγή ηνπ δηθνύ ηνπο αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ Να παξάγνπλ δηθό ηνπο γξαπηό θείκελν αθνινπζώληαο ηα ηξία βαζηθά ζηάδηα : πξνζπγγξαθηθό- ζπγγξαθηθό-κεηαζπγγξαθηθό ζηάδην Να απηναμηνινγνύλ ην γξαπηό ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηε δνκή ηνπ αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ. Να εληνπίδνπλ ηνπο βαζηθνύο όξνπο ζηε ζύληαμε ηεο πξόηαζεο ην ξήκα θαη ην ζπκπιήξσκα ηνπ . 3


Να δηαθξίλνπλ ηα κεηαβαηηθά από ηα ακεηάβαηα ξήκαηα Β Ωο πξνο ηε ρξήζε ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ Να αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ Ζ.Τ σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή σο εξγαιείν γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ Να γλσξίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαθαιύςνπλ, λα θαηαλνήζνπλ λα νξγαλώζνπλ ηελ λέα γλώζε θαζώο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζνπλ απόςεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο , γλσξίδνληαο θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπο , λα ηνλώζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο κέζα από νκαδνζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ νηθνδόκεζε λέσλ ελλνηώλ. Να αλαπηύμνπλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε θα λα νδεγνύληαη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηαιόγνπ λα επηρεηξεκαηνινγνύλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παίξλνπλ απνθάζεηο Να αλαπηύμνπλ ην ζεβαζκό ζηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο

1.7Δθηηκώκελε δηάξθεηα Σν ζελάξην αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε 11 δηδαθηηθέο ώξεο. Γηα ην ζθνπό απηό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 10 δηδαθηηθέο ώξεο ηεο γιώζζαο θαη ε 1 ώξα ηνπ καζήκαηνο ησλ θαιιηηερληθώλ. Αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε κηάκηζε εβδνκάδα.

4


2

Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε\ Μεζνδνινγία

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο βαζίδεηαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε. Ζ νξγάλσζε ηνπ ζελαξίνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο κέζα από ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο- δξαζηεξηόηεηεο θαη κέζα θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κε ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο. 2.1

Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ

Ζ εμεξεύλεζε ηνπ δηαδηθηύνπ κε ηε ρξήζε ελόο δηαθπιιηζηή είλαη έλα ζπνπδαίν θαη ειθπζηηθό εξγαιείν θαη νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζα αλαθαιύςνπλ ηνλ πινύην ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρεη, ηελ επθνιία ζηελ πξόζβαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε γνεηεία ηεο πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο ηεο γλώζεο. Δίλαη επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζωζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Να κάζνπλ όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ηζηόο δελ είλαη έγθπξεο. Να κάζνπλ λα αμηνινγνύλ ηελ πιεξνθνξία θαη λα επηιέγνπλ ηηο ρξήζηκεο κόλν από ην πιήζνο πνπ πξνζθέξεηαη. Σν ινγηζκηθό kidspiration είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ βνεζάεη λα θαηεπζπλζεί ε καζεζηαθή δηδαζθαιία ζην ζηόρν πνπ έρεη ηεζεί λα νξγαλωζεί ε γλώζε θαη λα αμηνπνηεζεί κεηά εύθνια από ηνπο καζεηέο ζηε θάζε ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ εξγαιείν αμηνιόγεζεο γηαηί ζα κπνξεί εύθνια λα ειεγρζεί θαηά πόζν ε κέζνδνο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αλαθάιπςε θαη νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. Σν ινγηζκηθό hot potatoes δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο αθνύ θαηαθηήζνπλ ηε γλώζε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ παίδνληαο θαη λα εδξαηώζνπλ έηζη ηε λέα γλώζε.

5


Σν ινγηζκηθό Revelation Natural Art δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνύλ θαιιηηερληθά θαη λα δηαζθεδάζνπλ ζπλδένληαο ηε κάζεζε κε επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο ε ζρεκαηνπνίεζε ηεο γλώζεο βνεζά ζηελ αλάθιεζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηά ην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο. 2.2 Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην (Παξνπζίαζε δξαζηεξηνηήησλ κε θύιια εξγαζίαο) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ΢ Α. 1ε θαη 2ε δηδαθηηθή ώξα ΢ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο αθνύ ηα παηδηά έρνπλ ήδε θαζίζεη ζηνπο ππνινγηζηέο ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ ,δηαβάδεηαη από ην δάζθαιν ην πνίεκα κε ηίηιν: « Ζ ηζηνξία ηνπ Εάρνπ πνπ ραδεύεη» κε ην νπνίν μεθηλά ε ελόηεηα αηπρήκαηα. Καηόπηλ ζπδεηάκε ηε ιέμε αηπρήκαηα .Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη ηελ Πύιε γηα ηελ λενειιεληθή γιώζζα ζηε δηεύζπλζε : http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.ht ml γηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιέμε . Σελ αλαιύνπκε εηπκνινγηθά θαη δίλνπκε ηνλ νξηζκό ηεο. Φηηάρλνπκε ηελ νηθνγέλεηα ηεο ιέμεο κε παξάγσγα αληώλπκα θαη θάλνπκε ηε δηάθξηζε από ηε ιέμε δπζηύρεκα. ΢ηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα αηπρήκαηα, νη νκάδεο ρξεζηκνπνηνύλ ηε κεραλή αλαδήηεζεο http://www.google.gr/ γξάθνληαο ηηο ιέμεηο «είδε αηπρεκάησλ» θαη βξίζθνπλ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αηπρεκάηωλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα πξνθαινύλ. Αλ θάπνηα νκάδα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εύξεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο δίλεηαη ε δηεύζπλζε : http://www.healthview.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%C E%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1% CF%84%CE%B1/%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE

6


%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1% CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 Σα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από θσηηά -εγθαύκαηα ζα απνηειέζνπλ ηε ζύλδεζε κε ην επόκελν δηδαθηηθό δίσξν 3ε θαη 4ε δηδαθηηθή ώξα ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηα παηδηά παξαθνινπζνύλ έλα βίληεν ζηε δηεύζπλζε http://www.youtube.com/watch?v=JN8TX6GJ0WA ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζώκαηνο θαη ζθελέο από θαηάζβεζε ππξθαγηώλ. Σν βίληεν πξνβάιιεηαη από ην δάζθαιν κε βηληενπξνβνιέα.

7


Σα παηδηά ζπδεηνύλ θαη ππνζέηνπλ ηα πηζαλά αίηηα κηαο ππξθαγηάο θαη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο. Μεηά πξνβάιιεηαη κε ηνλ βηληενπξνβνιέα ην θείκελν κε ηίηιν : « Με ιέλε ΢όληα» ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή ηεο γιώζζαο από ηελ πύιε ηνπ ΤΠΓΒΜθαηΘ http://www.digitalschool.minedu.gov.\books Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηελ εξσίδα ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ ηίηιν θαη ηηο εηθόλεο. ΢ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο δηαβάδεη ην θείκελν θαη δεηά από ηνπο καζεηέο λα ππνγξακκίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ θαλεξώλνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηεο εξσίδαο. Σα παηδηά αλαθνηλώλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ εληόπηζαλ θαη απνδεηθλύνπλ όηη ε εξσίδα είλαη γάηα. Σα παηδηά αλαθέξνπλ ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο(αθήγεζε) θαη θαινύληαη λα εληνπίζνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ(ήξσεο , ηόπνο ,ρξόλνο, πξόβιεκα, ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο) θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1 όπνπ κε ηε κέζνδν ηνπ βνπλνύ κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε αθεγεκαηηθό θείκελν νξγαλώλνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ

8


ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ 1

ΚΟΡΤΦΩ΢Η

3. Ενέργειεσ –πράξεισ που ακολουθοφν ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………….

ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Η ……………………………………………………………………………… . ΛΤ΢Η

2. Το γεγονόσ που ανατρέπει την κατάςταςη

…………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ΠΡΟΛΟΓΟ΢ …………………………………………………

1. Πρόςωπα, τόποσ, χρόνοσ, αρχική κατάςταςη

4. Η λφςη/Το τέλοσ

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ΓΠΙΛΟΓΟ΢

5. Επίλογοσ – Επιμφθιο Σκέψεισ και ςυναιςθήματα

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………….

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………. 9


5ε θαη 6ε δηδαθηηθή ώξα Οη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζην θείκελν γηα λα εληνπίζνπλ ηελ εμέιημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ΢όληαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζθάια ησλ ζπλαηζζεκάηωλ ηεο αμηνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Revelation Natural Art κε ην νπνίν έρνπλ ήδε εμνηθεησζεί ζηελ ώξα ηεο επέιηθηεο δώλεο. Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηε ζθάια γξάθνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ ηαηξηάδεη ζε θάζε ζθαινπάηη θαη ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθή απόρξσζε γηα θάζε έλα ζθαινπάηη πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ ηελ δηαβάζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο εξσίδαο . Οη καζεηέο ελαιιάζζνπλ ξόινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απηήο θαζώο oη δύν εληνπίδνπλ ζην θείκελν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ν ηξίηνο ζρεδηάδεη. Μεηά θαινύληαη λα εληνπίζνπλ ηα γιωζζηθά εξγαιεία \ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο αθήγεζεο πνπ είλαη: Οη παξειζνληηθνί ρξόλνη Υξήζε θξάζεσλ, ζπλδέζκσλ , επηξξεκάησλ πνπ δειώλνπλ ρξόλν Υξνληθέο, αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο. Δπίζεηα.

Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ θαη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ kidspiration κε ην νπνίν ήδε έρνπλ εμνηθεησζεί ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα. Οη δύν καζεηέο αλαηξέρνπλ ζην θείκελν εληνπίδνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ν ηξίηνο καζεηήο ζπκπιεξώλεη ην ράξηε . Ο ράξηεο πεξηέρεη ζαθείο νδεγίεο. Οη καζεηέο ελαιιάζζνπλ ξόινπο γηα λα έρνπλ όινη ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό.

10


7ε θαη 8ε δηδαθηηθή ώξα Οη καζεηέο θαινύληαη λα παξάγνπλ ην δηθό ηνπο αθεγεκαηηθό θείκελν κε ηίηιν: «Ππξθαγηά ζην δάζνο» αμηνπνηώληαο όια όζα θαηέθηεζαλ ζηηο πξνεγνύκελεο ώξεο. Καινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην δεύηεξν ελλνηνινγηθό ράξηε ηνπ ινγηζκηθνύ kidspiration κε ηα βαζηθά ζηνηρεία αθήγεζεο ηεο δηθήο ηνπο ηζηνξίαο, ζπκπιεξώλνληαο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνύλ ζηελ πινθή . Μέρξη απηό ην ζεκείν δνπιεύνπλ νκαδηθά θαη ζηε παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ αηνκηθά. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη παξαηεξεζεί όηη θάπνηα νκάδα έρεη δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ ηειηθή απόθαζε δνπιεύεη θαη απηή αηνκηθά ζηνλ ράξηε, ηνλ νπνίν έρεη ηππώζεη ν δάζθαινο, αθνύ έρεη κεζνιαβήζεη ην πξνεγνύκελν δηδαθηηθό δίσξν. 11


Αθνύ ζπκπιεξσζεί ν ράξηεο κε ηα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο θαινύληαη νη καζεηέο λα γξάςνπλ ην θείκελν ηνπο. Γίλεηαη ην θύιιν εξγαζίαο 2

12


ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ 2 ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΢ΣΟ ΓΑ΢Ο΢

________________________________________________________ Ποιοι, ποφ ,πότε

________________________________________________________ ________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________Τι ακριβώσ έγινε…

___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Ποια ήταν τα ___________________________________________________________

γεγονότα ή οι πράξεισ που ___________________________________________________________ ακολοφθηςαν;

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 13


___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Η λφςη του προβλήματοσ/

________________________________________________________ ___________________________________________________________ Ποιο ήταν το τέλοσ; ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Σκέψεισ και ςυναιςθήματα ___________________________________________________________ ________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

14


9ε δηδαθηηθή ώξα Αθηεξώλεηαη ζηελ απηναμηνιόγεζε θαη ζηελ απηνδηόξζσζε ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ πνπ έθηηαμαλ νη καζεηέο κε ην θύιιν εξγαζίαο 3 ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ 3

Αμηνιόγεζε ηώξα ην γξαπηό ζνπ:

Πξνζπάζεζε λα δηνξζώζεηο ηα ζεκεία ηνπ γξαπηνύ ζνπ πνπ δελ ζπκθσλνύλ κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Πξόζζεζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεηο παξαιείςεη.

Υξεζηκνπνίεζα:

Παξάδεηγκα

Παξειζνληηθνύο ρξόλνπο ή ηζηνξηθό Δλεζηώηα α΄ πξόζσπν εληθνύ Υξνληθνύο ζπλδέζκνπο, ρξνληθά επηξξήκαηα ή θξάζεηο Υξνληθέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο Δπίζεηα Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ

Καιά/αξθεηά θαιά πνιύ θαιά

15


10ε θαη 11ε δηδαθηηθή ώξα Υξεζηκνπνηώληαο ην βηβιίν ηνπ καζεηή γίλεηαη επαλάιεςε ζηνπο βαζηθνύο όξνπο ηεο ζύληαμεο ηεο πξόηαζεο (ππνθείκελν, ξήκα, έκκεζν –άκεζν αληηθείκελν, θαηεγνξνύκελν)κεηαβαηηθά, ακεηάβαηα, ζπλδεηηθά ξήκαηα. Γλώζεηο πνπ ήδε έρνπλ θαηαθηήζεη από ηελ Δ΄ηάμε. ΢ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θάλνπλ ηελ άζθεζε 5 ζηε ζειίδα 67 ηνπ βηβιίν ηνπο γηα πεξηζζόηεξε εμάζθεζε ζρεηηθά κε ην ζπληαθηηθό. Μεηά δίλεηαη ην θύιιν εξγαζίαο 4

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ 4 Γώζε έλα ζαθή νξηζκό γηα θάζε όξν ηνπ ζπληαθηηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα Τπνθείκελν

Ζ ιέμε πνπ απαληάεη ζηελ εξώηεζε πνηνο θάλεη ή παζαίλεη απηό πνπ θαλεξώλεη ην ξήκα.

Αληηθείκελν Αληηθείκελν Άκεζν ΑληηθείκελνΈκκεζν Μεηαβαηηθά ξήκαηα Ακεηάβαηα ξήκαηα Καηεγνξνύκελν ΢πλδεηηθά Ρήκαηα Μνλόπησηα ξήκαηα Γίπησηα ξήκαηα

16


Με ηνπο νξηζκνύο πνπ έγξαςαλ νη νκάδεο γηα ηνπο ζπληαθηηθνύο όξνπο ζην θύιιν 3 θηηάρλνπλ έλα ζηαπξόιεμν κε ην ινγηζκηθό hot potatoes θαη ην αληαιιάζνπλ γηα λα ιύζνπλ όιεο νη νκάδεο έλα.

17


3 Δπεθηαζηκόηεηα ΢ην πξόγξακκα αγσγήο πγείαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό Revelation Natural Art θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αθίζα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή ηνπο θαλόλεο νδηθήο θπθινθνξίαο πεδώλ θ.ι.π. Δπίζεο ζηελ επέιηθηε δώλε θαη ζην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθώλ. Ζ δεκηνπξγία ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ κε ην ινγηζκηθό kidspiration κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο ηζηνξίαο ηεο γεσγξαθίαο θαη ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Ζ ρξήζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο google κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεδόλ ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηε δηεξεύλεζε ελόο ζέκαηνο π.ρ ζηε γεσγξαθία ζην κάζεκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιηκαηηθώλ δσλώλ ηεο γεο. Σν ινγηζκηθό hot potatoes κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δξαζηεξηόηεηα επαλάιεςεο ή εμάζθεζεο ζρεδόλ ζε όια ηα καζήκαηα, π.ρ. ζηελ ηζηνξία θαηαγξάθνληαο ηα θπξηόηεξα γεγνλόηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. 4. Αμηνιόγεζε Ζ αμηνιόγεζε αθνξά όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο δάζθαινο πεξηθέξεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη παξαηεξεί ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ηελ ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο θαη παξεκβαίλεη θαζνδεγεηηθά όπνπ ρξεηάδεηαη , ελζαξξύλνληαο, βνεζώληαο θαη δηεπθνιύλνληαο ηε δηαδηθαζία. ΢πγθεθξηκέλα ε αμηνιόγεζε αθνξά ζην ζηάδην ηεο εξγαζίαο (δηακνξθωηηθή αμηνιόγεζε) παξαηεξώληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαη αμηνινγώληαο: Καηά πόζν νη καζεηέο εξγάζηεθαλ θαηά πόζν νη νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ απνηειεζκαηηθά θαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. ΢ε πνην βαζκό θαη ζε πνηεο δηαδηθαζίεο δπζθνιεύηεθαλ λα θαηαθηήζνπλ ηε λέα γλώζε

18


΢ε πνην βαζκό θαη ζε πνηα ζεκεία ήηαλ απαξαίηεηε ε επέκβαζε -θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα λα πξνρσξήζεη θα λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία ησλ καζεηώλ. Καηά πόζν ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ θαη ησλ ινγηζκηθώλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή από ηηο νκάδεο αιιά θαη αηνκηθά από θάζε καζεηή. ΢ην ηειηθό ζηάδην εξγαζίαο ( ηειηθή αμηνιόγεζε) παξαηεξώληαο αιιά θαη ειέγρνληαο ηα θύιια εξγαζίαο αμηνινγνύκε ΢ε πνην βαζκό ηελ θαηέθηεζαλ ηε γλώζε. Πνηεο δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο θαιιηεξγήζεθαλ θαη θαηά πόζν ηηο αμηνπνίεζαλ ζηε δεκηνπξγία δηθνύ έξγνπ . Ζ απηναμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε ην θύιιν εξγαζίαο 3 θαη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία θαη ε δπλαηόηεηα αθόκα θαη ζε απηό ην ζηάδην λα αλαπξνζαξκόζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο.

19

Tα ατυχήματα  

Εκπαιδευτικό Σενάριο