Page 1

PolMi r et

ARCHITECTURE PORTFOLIO


“...developed tasks of architecture, project development executives, architectural competitions and manage building. His skills are very good and we recommend him as a good worker, responsible and competent.”

“...very capable and trustworthy professional... highly motivated young professional, fast learner and very adaptable to new tasks and environments. Well organized and methodic, he had an outstanding performance benig able to deliver a quality work on time.”

“... has a very good attitude and is a highly motivated person...is efficient, good team worker, and a quick learner... has shown the ability to offer a good customer advice with good communication skills.”


02

HOUSE REFURBISHMENT

04

HOTEL REPURPOSING

06

HERITAGE CONSERVATION I

07

HERITAGE CONSERVATION II

08

STRUCTURE REINFORCEMENT

09

FLAT RENOVATION

10

FINAL PROJECT

14

FURNITURE DESIGN

16

MODELS & RENDERS


HOUSE

refurbishment

Laser cut scale model The 1/50 detachable model served both to develope the design concept and to obtain client approval

Main room Replaced metal railing facing the interior entrance

Constructive section Street facade


Refurbishment of a traditional house built on a 19 ft. width plot in the GrĂ cia neighborhood, Barcelona. This 3-storey house is composed of structural brick walls, wood beams and barrel-vaulted brick ceilings -volta catalana.

Restored street facade Original elements and recovered valance

A new double-height ceiling entrance contains a staircase to 1st and 2nd floors. On the opposite site of the house, an overlapping volume was torn to widen the courtyard.

First floor plan Hydraulic tiles detail

Double room Bespoke wardrobe

Double height entrance Pre-existing hydraulic tiles rearranged

2-3


HOTEL

Converted an obsolete industrial building into a 4-star Hotel with 21 rooms in the Eixample neighbourhood of Barcelona.

Street courtyard section

Facade elevation Bruc Street

Facade interior elevation


renovation and repurposing

4-5


CONCERT HALL

UNESCO World Heritage Site

conservation

»» »» »»

Acoustic rehabilitation Woodwork restoration Improvement of safety conditions

The project aimed to improve the acoustic isolation and restore the exterior enclosures of this modernist building designed by Lluís Domènech i Montaner which was declared UNESCO Word Heritage Site in 1997. Several actors participated in this project due to its particularity, including art historians, sound engineers and artisans. Existing drawings of the building were inaccurate. I spent significant time sketching, measuring and drawing facades and carpentries in great detail.

New drawings were useful to identify the restoring actions to do, to make proposals, and to carry out the simulations.


Palau de la MĂşsica Catalana UNESCO World Heritage Site Updated and increased the safety conditions of the building. Several improvements were made, such as: fire protection systems, new-substituted-modified doors to redefine fire-protected sectors, electric panels and floor structure isolation, smoke detectors, and emergency routes and exits.

6-7


STRUCTURE REHABILITATION

block of flats Les Corts

This building was seriously damaged. It was urgent to do a fast diagnosis to determine whether its structural integrity was impaired, as there were people living in it. Several visual inspections high lighted the poor conditions of some wood and steel beams, walls, and even some big areas of slabs. The works were focused on the facade, the reinforc ment or substitution of beams and the reconstru tion of the partly-demolished elements.


COMBINING TWO APARTMENTS

block of flats GrĂ cia

This is a flat for a young couple that bought the adjacent flat to expand their family. To make a versatile division between the study and the living room, I designed a semi-mobile element that has several configurations.

8-9


quota modal 1,5% 2,5%

Poblenou. destinacions, LQIRUPDFLµ per a intermodalita vehicles, carsharing, autopistes, 3,16 dd'aparcaments segurs, soroll,...) Robatoris: 0,130 unidir ...bidir USB (nodes G LQIRUPDFLµ E¢VLFV Taxi: app SHWLF lloguer de i 3,14 Per fer servei coherent de la LPSODQWDFLµ ESCENARI T1 T2 T3 Dissuadeix del seu ¼V habitual. ESCENARI 0,125 UHSDUDFLµes YLQFXODU¢ la WD[LUHGX±UWU¢QVLWHQEXLW 3,12 les superilles Estacionament en origen, desprotegit contra PARTIDA PMU 07-11 07-13 11-13 0,120 R GHVSOD©DPHQWVGLD normativa XUEDQ¯VWLFD amb la 3,10 robatoris i vandalisme. 2011 0,115 2018 &DUULOVVHJUHJDWVHQ[DU[DE¢VLFD 2007 2011 T1 2018 2018 2018 0,110 El nombre de GHVSOD©DPHQWV mobilitat de manera 3,08Urbana 2013-2018 ESCENARIS del Plaendevehicle Mobilitat E_S3 ESCENARIANY TENDENCIAL 2%-(&7,86(675$7©*,&6 ACCIDENTALI ,QWHJUDFLµHQYLHVLQWHULRUVGHVXSHULOOHV 0,105 privat a Barcelona V̵KDXULD de reduir de interdepartamental. Les Debilitats: Fortaleses: 3,06 Xarxa bici princ Fortaleses: ;DU[DVHFXQG¢ULDDPEVXSHULOOHVNP Hi ha una UHODFLµ direct A PEU 0,100 TP 39,64 29,92 40,42 5HYLWDOLW]DFLµ 39,01 37,66 Indisciplina 2.088.348 actuals (2011) a 1.649.795, solucions concretes de cada Xarxa bici exist Es defineixen escenaris a partir eldeque la Augment de la 3,04 El F¢OFXO de O̵HVFHQDUL tendencial es fa complicat degut aprincipal la -Xarxa proposta:+154%. potenciar en vehicle privat i e Espai 5HJXODFLµGHWU¢QVLWHQIXQFLµGHSªVLPLGHV 2,52 Espai Espai 0,095 Espai VP 29,06 24,15 25,94 Placessuperilla la FRQWDPLQDFLµ Seguretat:35 ;DU[DELFLVHFX suposaVLPXODFLµ una de UHGXFFLµ de DWPRVIªULFD 438.553 GHO̵HVSDL DGDSWDFLµ model, complexitat urbanai i GHVF¢UUHJD Ciutat densa i de compacta: complexitat / bidireccional Clima suau22,29 i gran incertesa endemanda quant a O̵HYROXFLµ de laurbana crisis i26,66 de la VLWXDFLµ Increment continuat / 21.670 C/D ocupades per del vehicles VEHICLE PRIVAT - &¢UUHJD fora de FDO©D 3,02 LPSODQWDFLµ de les Su 2,50 vianant 0,090 motoritzat motoritzat vianant amb l'objectiuo de 350.842 complir la vehicles UHJXODFLµ A PEU 34,67 34,35 TXHQRVµQGH'80 Zones pacificad ODFRKHVLµVRFLDO Vianants implicats en alt % d'accidents La superilla i esfuncionament) concep com unaes HFRQ´PLFD GHVSOD©DPHQWV morfologia / Orografia plana en29,06 gran part de31,92 ciutat / Zones35,01 S¼EOLF placesmediterrani d'aparcament carrer+ 1.142 d'accidents. 2011 2018 (aparcaments i mercats) 2,48 2,4 3,00 2007 08 09 10 11 12 $FRQWLQXDFLµHVFDOFXOHQSRVVLEOHVWHQGªQFLHVSHUDO 13 europea pel que fa a valors mitjans anuals 30 BICICLETA 30,22 1,51 2,27 2,16 2,06 Vehicles unitat G̵RUJDQLW]DFLµ urbana, d'un a 750 ha 71% FRQVLGHUDQWXQIDFWRUG̵RFXSDFLµGH GHFLGLU¢Q amb la fila UHDOLW]DFLµ per a /vianants i zones BSM-SABA 181km carril bici30. / 121.800 DUM en doble 2,46 2007 08 09 10 11 12 13 2,3 0ROOGHGHVF¢UUHJDHQORFDOV!P ,QWHJUDFLµGHOV G̵LPPLVVLµGHFRQWDPLQDQWV 12 0RELOLWDWP«V partir de la qual es vertebren Condicions desfavorables: 7UDQVSRUWS¼EOLFSODQLILFDW8QLµ TramEDL[L7UDPEHV´V La infraestructura cic projecte executiu. 2,44 Cal concentrar comandes abonats bicing (14M viatges l'any) = 40% Xifres en milions de persones 2,2 )LQHVWUHVKRU¢ULHV processos de 7([WUDSRODFLµGH HVWUDWªJLHV de WUDQVIRUPDFLµ cap a (L[RVDPESULRULWDWVHPDI´ULFD Xifres sostenible en percentatges Xarxa principal: ;DU[DVHFXQG¢ULD Parts de 25 la ciutat amb orografia de forta millorconnectada, UHGX 2,42 bicis de la7([WUDSRODFLµGH ciutat / Registre de bicicletes JRYHUQDQ©D digital 2,1 L'escenari consensuat per al PMU «V l'E_S3 - Control un diferents nou model barris XUE¢ de UHRUJDQLW]DFLµ privat i el ciclista,´SWLP que « WU¢QVLW G DJLWDFLµ DUM DFF«V pendent / Retranqueig en xamfrans i espera Connexions de mig recorregutElentre els de lala ciutat, als horari Interior superilles. Condicions 2,40 (Superilles i qualitat de O̵DLUH amb canvi 2,0 7([WUDSRODFLµGH de la pel SHU¯PHWUH GHODPRELOLWDWLGHO̵HVSDLS¼EOLF / DXWRE¼V FLUFXODU¢ sempre Foment que pugui que defineix les &DUULOVPXOWL¼V bicicleta. 20 UHSUHVHQWDHOGHOWRWDOWU¢QVLWFLXWDW VHP¢IRU 2,38 intercanviadors modals, al sistema d'equipaments i als principals nodes. Rectilini i UHVLGªQFLD i alsenequipaments, fein WHFQRO´JLF «V es PDQW« el nivell de servei de biodiversitat i el verd Mesures: 0HWDEROLVPHXUE¢ 1,9 VXSHULOOHV [DU[DE¢VLFD

'HVF¢UUHJXHVQRFWXUHVVLOHQFLRVHV 2,36 VHJUHJDW&DUULOGHGREOHVHQWLWVREUHFDOŠDGD esbarjo o parcs. 6HFFLÂľ mixta, FRH[L WU¢QVLW i es tenen en compte els DYDQŠRV en XUE¢ PÂŤVDXWRVXILFLHQW 2007 08 09 10 11 12 13 Noves parades bus - ‚UHHV de proximitat i Tipologies centres de GLVWULEX 2007 08 09 10 11 'LVVHQ\LFRQVHUYDFLÂľYLDSÂźEOLFD 12 13 15 tecnologia dels vehicles (Pacte per la FLUFXODFLÂľ2SFLÂľGHSODWDIRUPDÂźQLFD Ampliar la xarxa )UHTžªQFLDPLWMDQD Detectors en vies principals GÂľQHQ LQIRUPDFLÂľ en temps real sobre Aparcament 3LORQHVDXWRP¢WLTXHV Transport FROyOHFWLX T-Mobilitat temps real en format 7UDQVSRUWSÂźEOLF 2EWHQFLÂľ 5HHVWUXFWXUDFLÂľInfo de lesaOÂŻQLHV G DXWREÂźV de malla ortogonal, per tal urbana CDU, Microplataformes DUM last m Les condicions i el disseny dels espais de dades Mobilitat). D'aquesta manera QRPÂŤV cal una de sinistre: - Oferta aparcaments en origen i GHVWÂŻ Tecnologia PÂŤV la FLUFXODFLÂľ de mesura, F¢PHUHV de VXSHUYLVLÂľ a les 75$1632573Âœ%/,& discrecional ELFLFOHWDSÂźEOLFD 8 d'aconseguir, amb el mateix QÂźPHUR d'unitats - vehicles funcionant en Supramunicipal. ;DU[DRUWRJRQDOPLOORUDHILFLÂŞQFLD Permet als en YHÂąQV iBICICLETA als de ambientals 10 DPEYHKLFOHVHOÂŞFWULFV UHGXFFLÂľ488 de punts la mobilitat SU´SLD 135 en vehicle SÂźEOLFV O DFFÂŤV influeixen el nivell servei, la WeSmartPa (WDSHVGHGHVSODŠDPHQWVHQYHKLFOHVGH 6,39 5,12 GHOWU¢QVLWGHODFLXWDW Rondesprivat / ,QVWDOyODFLÂľ de barreres DXWRP¢WLTXHV activades des del 3,16 de IUHTžªQFLHV GLVPLQXFLÂľ migdederecorregut, 0LOORUDGHO HILFLÂŞQFLDDPE7,& del 21% respecte la VLWXDFLÂľ actual per contactless / *HVWLÂľl'actualitat, unificada un augment Busos amb del GPS:temps temps temps 5HGXÂąU el WU¢QVLW que hi treballen, F¢UUHJD i dels,QVWDOyODFLÂľ comoditat i 0,130 laa laseguretat usuarissegurs, registre) places disp de 440 estacions. web i una mercaderies 3,14 0LOORUDUHILFLÂŞQFLD%LFLQJ Centretal de que Control 7U¢QVLW per tallar accessos i sortides a Rondes &ROOLVLÂľODWHUDO Per fer coherent la LPSODQWDFLÂľ de totesdeles estacions compleixin la ESCENARIde tots els ESCENARI viatge, per T2 tantapp: unT3DXJPHQWGHOQRPEUHG XVXDULVHQDXWREÂźV 0,125taxis, nivells operadors: deT1i 84 d'espera. Contactless per agilitar l'entrada. Dades G DJLWDFLÂľ GHVF¢UUHJD als i als desensors (amplada 5 voreres, WU¢QVLW 3,5 2,0 4,0 2,0 3,5 5,75 3,5 5,75 ambientals HQS¢UTX sistema disponibilitat en GHVSODŠDPHQWVGLD 3,12 &ROOLVLÂľIURQWRODWHUDO YLQFXODU¢ la les superilles es520.000 europea. PARTIDA PMU 07-11 07-13 11-13 - Minorar accidentalitat. en casnormativa G LQFLGÂŞQFLHV (16 barreres actualment) / 0RGLILFDFLÂľ de la R (YROXFLÂľGHOHVSODFHVGH&' 120 nove WÂŻWROV a 1. *HVWLÂľ en15temps real de viatges generats, parades PÂŤV G LQIRUPDFLÂľ YHJHWDFLÂľ 0,120 VHUYHLVG HPHUJÂŞQFLHV en bicicletes Apparkb: temps real. normativa XUEDQÂŻVWLFD de 500.000 15 Abast amb la Ortogonal (infraestructura &RQYLYÂŞQFLDHQFDOŠDGDLYLHVLQWHULRUV Conv. Orto UHJXODFLÂľ VHPDI´ULF / Plataforma WHFQRO´JLFD3,10transversal / Es complementa la xarxadeortogonal OÂŻQLHV que es mantenen i el bus de 0 0,115 espais d'e Ja existeixen "portes" IUHTžHQWDGHV la places SÂźEOLFRSULYDGD SÂźEOLTXHV recollida EODYDDWUDYÂŤ lliures trajectesamb en de ANYi 2007 2011 2018 2018 ,QWHUIÂŻFLH 2018 0,110 480.000 El nombre de GHVSODŠDPHQWV en vehicle Atropellament mobilitat manera o aforament, per a redimensionar 12000 3,08 millorada - Adequar O DFFÂŤV +de JHVWLÂľ

bicicletes aladaptat transport Superhub: web i app en temps real l'oferta i serveis de transport per barri &RKDELWDFL¾DPEDOWUHVXVRVLDFWLYLWDWV (1900 m2 L'interior de les460.000 superilles conforma un SRO¯JRQ onGran la prioritat de pas id'estacionament G HVWDQŠD V per al regulades per F¢PDUHV flota. 1rLes Bus biarticulat 24m a via: K¯EULG / a cada 0,105 privat a Barcelona V̾KDXULD de reduir de Prova pilot Caiguda; dues rodes filtratge DXWRP¢WLF de interdepartamental. bicicleta i de 3,06 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 SŸEOLF TP optimitzar rutes, tenint en acompte lesel SUHIHUªQFLHV de l'usuari i 0,100 El confort i l'accessibilitat delavianant es veu qualitat i e 39,64 29,92 40,42 39,01 37,66 vianant. Hi poden accedir WDPE els vehicles de residents, DUM, serveis, taxis o interactiu, Wi-Fi.. lectores, sense barrera I¯VLFD ;RFFRQWUDHOHPHQWHVW¢ usuari / A llarg termini: LQFORXU¢ 2.088.348 actuals (2011) 1.649.795, que solucions concretes de cada les dades l'asfalt: disp d'autocars als disponibilitat de places 440.000 3,04 8000 per a bicicleta les22,29 Esquema tipus DGDSWDFL¾ de carril bici VP serveitaxi, 29,06 26,66 a1ŸPHUR´SWLPG HL[RVHQWUHL 25,94 de VHFFL¾ l'impacte ambiental VHPDI´ULTXHV en IXQFL¾ afectada algunes activitats i FRQWDPLQDFL¾ usos -de Punts de Caiguda interior vehicle Esquema deWXU¯VWLFV VHFFL¾ mixta en contras suposa una / Modelar UHGXFFL¾ Ones de verdes 438.553 SŸEOLF con superilla delbidireccional model, HPHUJªQFLHV redueix el volum devenda WU¢QVLW FRQWDPLQDFL¾ d'inseguretat. Esquema de VHFFL¾ soroll tipus La Ramblaperi 0,095 properament al Parada LQWHOyOLJHQW W¯WROV SODQLILFDFL¾ rutes,i VHQVDFL¾ bicing, aparcaments bici, 24,15 420.000 3,02 real. entorns de34,35la futura xarxa Es 6000 0,090 Font: CE 1999 A PEU 29,06 31,92 35,01 34,67 segregat per una d'estacionament GHVSODŠDPHQWV o 350.842 vehicles GHODVDWXUDFL¾GHYLHVRODFRQWDPLQDFL¾ l'espai SŸEOLF espcialment en la voreraHVWDFLRQVGHWUDQVSRUWSŸEOLF VXSHULOODTXDQHVG¾QDO H[LVWªQFLDG XQF morfologia i funcionament) es de carril bici vorera del nombr Esbanda crea una plataforma ŸQLFD iLQIRUPDFL¾ els vehicles hi circulen ala 10-20-30 km/h segons el Altres cas. Poblenou. destinacions, per a sobre intermodalitat, vehicles, carsharing, autopistes, 400.000 3,00 5HF¢UUHJD sensors ubicats a dd'aparcaments segurs, soroll,...) 2007 08 09 10 11 12 13 2011 2018 4000 BICICLETA 30,22 1,51 2,27 2,16 2,06 $EDVWPŸOWLSOH FRQVLGHUDQWXQIDFWRUG̾RFXSDFL¾GH GHFLGLU¢Q amb la UHDOLW]DFL¾ d'un a peu i l'ac Espai compartit amb Augment de la qualitat l'entorn XUE¢ Millora 2007 08 09 10 11 (obres, 12 13terrasses, motos aparcades,...) ... USB bicicletes. (nodes G LQIRUPDFL¾ E¢VLFV Taxi: app SHWLFL¾de les ZonaBus. HOªFWULFV servei deprojecte lloguer i 1999 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ambiental &ROOLVL¾IURQWDO executiu. Xifres en milions de persones Xifres en percentatges WD[LUHGX¹UWU¢QVLWHQEXLW UHSDUDFL¾ VXEVWDQFLDOSHUDSHUVRQHVDPEPRELOLWDWUHGX¹GDDPEFRW[HWVJHQWJUDQRQHQV Bolcada; 2+ rodes privat del 21% respecte la VLWXDFL¾ actual per tal que totes les estacions compleixin la normativa europea.

LA MOBILITAT A PEU

109.438

',675,%8&,•85%$1$'(0(5&$'(5,(6

quota modal 39,92% 41,31%

FINAL PROJECT + 10%

ACTUACIONS PER A LA MOBILITAT EFICIENT

21%

250.000 Proposed to use and transform urban gas stations in Barcelona in order to make 477.815feasible the current City Mobility Plan, based on the superblocks scheme. Considers etapes two major and quota modalinfrastructures: goods distribution platforms and private parkemerging demands for urban 31,9% 35,1% GHFRQQH[LÂľ ing for bicycles. From those new infrastructures, each street is specialized by its function. 75$1632573Âœ%/,& ',675,%8&,•85%$1$'(0(5&$'(5,(6 VEHICLE PRIVAT

BICILETA LA MOBILITAT A PEU plan Barcelona mobility figures

ACTUACIONS PER A LA MOBILITAT EFICIENT

Debilitats: Fortaleses:

Debilitats:

Proposta orientativa de xarxa de bicicletes:

Â?QGH[G DFFHVVLE

5HYLVLÂľGHOHVQRUPHVXUEDQ 'LVWULEXFLÂľ urba Detectors en vies principals GÂľQHQ LQIRUPDFLÂľ en temps real sobre Aparcament del vehicle privat 3LORQHVDXWRP¢WLTXHV FROyOHFWLX T-Mobilitat Info Indisciplina a temps real 7UDQVSRUWSÂźEOLF 2EWHQFLÂľ de dades 5HJXODFLÂľGHWU¢QVLWHQIXQFLÂľGHSÂŞVLPLGHV La FDOŠDGD ocupa el 57%Transport de l'espai viari, SHU´ la mobilitat xarxa principal i xarxa de carrers pacificats que Franja mercaderies DUM la FLUFXODFLÂľ 488 punts de mesura, 135 F¢PHUHV de VXSHUYLVLÂľ a les discrecional 5HGXFFLÂľRHOLPLQDFLÂľGHOVP ELFLFOHWDSÂźEOLFD 60 a 120 ambientals Places C/D ocupades per vehicles Espai Supramunicipal. Tecnologia ;DU[DRUWRJRQDOPLOORUDHILFLÂŞQFLD Espai Espai Permet O DFFÂŤV als YHÂąQV i als - vehicle &¢UUHJD i representa GHVF¢UUHJD fora dedela mobilitat FDOŠDGD Espai Seguretat: WeSmartPark: DSOLFDFLÂľ de en privat el 26,7% Seguretat: una imobilitat segura en bicicleta. Ciutat densa i compacta: complexitat urbanapermeten / Clima suau KRU¢ULD Rondes / ,QVWDOyODFLÂľ de barreres DXWRP¢WLTXHV activades des del a 60 contactless / *HVWLÂľ unificada Busos amb GPS: temps de recorregut, temps que hi treballen, a([SRVLFLÂľ la F¢UUHJD i davant Prova 55 pilot G DSOLF vianant places disponibles edificacions (1500 pl ,QVWDOyODFLÂľ de motoritzat motoritzat 5HGXÂąU el WU¢QVLW estacions. web i Fragilitat. vehicles de vianant 440 TXHQRVÂľQGH'80 (aparcaments i mercats) Vianants implicats en alta % d'accidents mediterrani / Orografia plana en gran part de ciutat / Zones Centre de Control de 7U¢QVLW per tallar accessos i sortides Rondes de tots els operadors: de 84 Contactless per 0ROOGHGHVF¢UUHJDHQORFDOV!P agilitar l'entrada. Dades G DJLWDFLÂľ sistema GHVF¢UUHJD als taxis, i als 50 a 55 GHVF¢UUHJD adapta sensors ambientals HQS¢UTXLQJV DUM enendobled'espera. fila app:Vehicles disponibilitat PRWRU'HVSURWHFFLÂľGHO XVXDUL 71% En el model de Superilles, el nombre de creuaments entre en cas G LQFLGÂŞQFLHV (16 barreres actualment) / 0RGLILFDFLÂľ de la 750 generats, ha per a vianants i zones Xarxa principal WÂŻWROV a 1. actual: *HVWLÂľ en temps real de viatges parades PÂŤV G LQIRUPDFLÂľ VHUYHLVG HPHUJÂŞQFLHV Centres 45 ade 50 'LV en 30. bicicletes Apparkb: pagament zona temps de Calreal. concentrar comandes (OWU¢QVLWG DJLWDFLÂľ HQEXVF )LQHVWUHVKRU¢ULHV Condicions desfavorables: UHJXODFLÂľ VHPDI´ULF / Plataforma WHFQRO´JLFD transversal / pas ÂŤV menor, a les FUXÂąOOHV entre vies E¢VLTXHV Ja existeixen "portes" IUHTžHQWDGHV o aforament,vies per de a redimensionar la i places SÂźEOLFRSULYDGD (infraestructura Mercaderies 138 km EODYDDWUDYÂŤVGHOP´ELO lliures ,QWHUIÂŻFLH de trajectes en 40 a 45(CDU 'LVVHQ\GHODYLDSÂźEOLFD SÂźEOLTXHV recollida i - Control horari digital Superhub: web i app en temps Parts real l'oferta i serveis transport per de la ciutatde amb orografia de forta s'adapta la via: faseKÂŻEULG VHPDI´ULFD per maximitzar O HILFLÂŞQFLD regulades per F¢PDUHV flota. 24m a Gran + JHVWLÂľ / adaptat a cada vinculats al m El WU¢QVLWi G DJLWDFLÂľ de1r Bus la biarticulat DUM Prova pilot de sensors a filtratge DXWRP¢WLF de d'estacionament bicicleta de Dimensions de la FDOŠDGD FUXÂąOOHV Moto: ÂŤV el PLOORUDU¢Q 4'6% <de40la O HILFL mob optimitzar rutes, tenint en compte les /SUHIHUÂŞQFLHV de en l'usuari i &DUULOVPXOWLÂźV pendent Retranqueig xamfrans i espera interactiu, Wi-Fi.. lectores, sense barrera IÂŻVLFD a usuari / A llarg termini: LQFORXU¢ del vehicle de pas les dades l'asfalt: disponibilitat a temps d'autocars als disponibilitat de places UHSUHVHQWDHOGHOWRWDOWU¢QVLWFLXWDW ;DU[DVHFXQG¢ULDDFWXDO (minuts) HVWDFLRQDPHQWLVHQ\DOLW]DFLÂľQRDGDSWDWV l'impacte ambiental / Modelar VHP¢IRU Ones verdes VHPDI´ULTXHV en IXQFLÂľ incrementar-la fins 5,40%.UH La Rambla i properament al Parada LQWHOyOLJHQW venda 'HVF¢UUHJXHVQRFWXUHVVLOHQFLRVHV WÂŻWROV SODQLILFDFLÂľ rutes, entorns WXUÂŻVWLFV taxi, bicing, aparcaments bici, Funcions: real. FRQWDPLQDFLÂľ de la futura xarxa 415km (30km/h) GHODVDWXUDFLÂľGHYLHVRODFRQWDPLQDFLÂľ Poblenou. FRQWDPLQDFL destinacions, LQIRUPDFLÂľ,QFUHPHQWDUO ÂŻQGH[G RFXSDFLÂľGHOYHKLFOH a intermodalitat, vehicles, carsharing, autopistes, FODVVLILFDFLÂľ ma 5HF¢UUHJD de Menor vehiclessoroll ubicats dd'aparcaments segurs, soroll,...) -per Â&#x201A;UHHV de proximitat sensors i centres de aGLVWULEXFLÂľ Infraestructura: ... USB (nodes G LQIRUPDFLÂľ 5HVWULFFLÂľWU¢QVLWGHSDVLQWHULRU6XSHULOOHV E¢VLFV Taxi: app SHWLFLÂľ les ZonaBus. lliuraments, F¢UUHJ LOyOHJDO7DULILFDFLÂľ 'LVVHQ\LFRQVHUYDFLÂľYLDSÂźEOLFD servei de lloguer i urbana CDU, Microplataformes DUM lastHOÂŞFWULFV GH%60

mile 0DQFDQŠD de connectivitat i FRQWLQX¹WDW als WD[LUHGX¹UWU¢QVLWHQEXLW- 400 veh/hora dissenyar rutes. UHSDUDFL¾ Long xarxa Les condicions i el disseny dels espais &UX¹OOHVLQWHULRUV DPEYHKLFOHVHOªFWULFV (WDSHVGHGHVSODŠDPHQWVHQYHKLFOHVGH trams de carril bici de la ciutat. GHOWU¢QVLWGHODFLXWDW Eixos connectors verds bicicletes 320 SŸEOLFV influeixen en el nivell de servei, la -0LOORUDGHO HILFLªQFLDDPE7,& 10 km/h Zones 30 existents mercaderies comoditat i la seguretat dels usuaris (km) Superilles Xarxa de vianants, eixos i equ *HVWL¾GHO DSDUFDPHQW 0DQFDGHWUDGLFL¾ Debilitats: voreres, 520.000 Fortaleses: ACTUAL (amplada nivells de WU¢QVLW 3,5 2,0 4,0 2,0 3,5 5,75 3,5 5,75 (YROXFL¾GHOHVSODFHVGH&' Eina fonamental; inclou: disponibilitat de places, tipus No WUDGLFL¾ G XWLOLW]DFL¾ de la bicicleta. No W 500.000 120 noves FUX¹OOHV interiors: YHJHWDFL¾

Espai Espai Espai15 Espai Seguretat: 15 Ciutat densa i compacta: urbanao/ Clima suau i simbologia d'estatus del complexitat cotxe, la moto el GHSODŠDLWDULIDFL¾ HVWUDWªJLDGHSUHXVFRQMXQWD

480.000 12000 espais d'estada d'alta qualitat vianant motoritzat motoritzat vianant Vianants implicats en alt % d'accidents mediterrani / Orografia plana en gran part de ciutat / Zones 460.000 - Mantenir el inombre de places blava m2)la millora Matriu 2.884.968 10000 &RKDELWDFLÂľDPEDOWUHVXVRVLDFWLYLWDWV WD[L0DVVDFUÂŻWLFDLQVXILFLHQW de laVP L'interior de les superilles conforma de pas G HVWDQŠD ÂŤV per de al Zona(1900 71% on la prioritat 750 un haSROÂŻJRQ per a vianants i zones 30. 20 440.000 0%C/D - 5HGXÂąU Zonaserveis, Verda Exclusiva/Preferent 8000 la desfavorables: del vianant es veu 3,0 El Condicions confort i l'accessibilitat carril qualitatResidents i el confort de5HGXFFLÂľ93 l'espai vianant. Hi poden accedir WDPEÂŤ els vehicles de residents, DUM, taxis o 420.000 Rep. Modal VP 29,8% Parts de per la ciutat amb activitats orografia de forta Robatoris: (-5%) 6000 i VHQVDFLÂľ d'inseguretat. afectada algunes i usos de unidir bidir SÂźEOLF contribueix a l'augment HPHUJÂŞQFLHV Es redueix el volum de WU¢QVLW FRQWDPLQDFLÂľ soroll 15 'LVPLQXFLÂľ 10 Dissuadeix del seu ÂźV habitual. 400.000 pendentSÂźEOLF / Retranqueig en xamfrans 9HK[NP[E¢VLFD 151 4000 6LPXODFLÂľGHOWU¢QVLWHQHOPRGHOVXSHULOOHV l'espai espcialment en i espera la vorera del nombre de GHVSODŠDPHQWV Es crea una plataforma ÂźQLFD i els vehicles hi circulen a 10-20-30 km/h segons el cas. VHP¢IRU 2011 2018 Estacionament en origen, desprotegit contra temps de viatg Tramsespecialitzats I.S.>95% 21.950.71 1999 2006 2007 Augment 2008 2009de2010 2011 ambiental per a C/ Actualment trams amb ÂŻQGH[ de2011 VDWXUDFLÂľ superiorcomercial al Carrils (obres, terrasses, motos aparcades,...) a peu i l'activitat Espai compartit amb bicicletes. la qualitat de 151 l'entorn XUE¢ Millora robatoris i vandalisme. 2011 2018 el retran vehxkm Totalevitar 89,7% DPEUHGXFFLÂľGHODPE6XSHULOOHVSDVVHQD &DUULOVVHJUHJDWVHQ[DU[DE¢VLFD VXEVWDQFLDOSHUDSHUVRQHVDPEPRELOLWDWUHGXÂąGDDPEFRW[HWVJHQWJUDQRQHQV 2011 2018 XARXA I NODES DEL SISTEMA 'LVVHQ\LFRQVHUYDFLÂľYLDSÂźEOLFD GHO[DPIU¢ Â?QGH[G DFFHVVLE Les condicions i el disseny dels espais 6HQVHFDQYLWHFQRO´JLFGHOVYHKLFOHVFDOUHGXFFLÂľGHO ,QWHJUDFLÂľHQYLHVLQWHULRUVGHVXSHULOOHV &UXÂąOOHVLQWHULRUV 6,67Â&#x160;0,& Eixosbici connectors verds Xarxa principal Proposta 2018 7UDQVSRUWSÂźEOLFSODQLILFDW8QLÂľ TramEDL[L7UDPEHV´V2011 SÂźEOLFV influeixen en el nivell de servei, la Fortaleses: ;DU[DVHFXQG¢ULDDPEVXSHULOOHVNP 60 a 120 Zones 30 existents bici existent 2013 comoditat i la seguretat dels usuaris (L[RVDPESULRULWDWVHPDI´ULFD Xarxa Superilles 3ULRULW]DFLÂľVHPDI´ULFD 55 a 60 -Xarxa principal proposta:+154%. potenciar 35 voreres, nivells de WU¢QVLW Increment continuat 5HYLVLÂľGHOHVQRUPHVXUEDQÂŻVWLTXHV Debilitats: (amplada ;DU[DELFLVHFXQG¢ULDSURSRVWD 2,0 4,0 2,0 3,5 3,5 viari,5,75 Propostadeorientativa xarxa de bicicletes:3,5 demanda / de 21.670 Â?QGH[G DFFHVVLELOLWDWJOREDOHQELFLFOHWDSHURULJHQGHG La FDOŠDGD ocupa el 5,75 57% de l'espai SHU´ la mobilitat 50 a 55 GHVSODŠDPHQWVGLD YHJHWDFLÂľ

/ DXWREŸVbidireccional FLUFXODU¢ sempre que pugui pel SHU¯PHWUH que defineix les 120 noves FUX¹OOHV interiors: Zones pacificades o superilles 5HGXFFL¾RHOLPLQDFL¾GHOVP¯QLPVGHSODFHVDFRQVWUX¹USHUDQRYHV xarxa principal i xarxa 15 15 places d'aparcament carrer+ 1.142de carrers pacificats que en vehicle privat representa el 26,7% de la mobilitat espais d'estada 45 a 50 El sistema d'alta qualitat 60 a 120 30 VXSHULOOHV [DU[DE¢VLFD

Seguretat: edificacions permeten una mobilitat segura en bicicleta. BSM-SABA / 181km carril bici / 121.800 40 a 45 a DXWRP¢WLFDPHQW &RKDELWDFL¾DPEDOWUHVXVRVLDFWLYLWDWV (1900 m2)la millora de la 55 a 60 L'interior de les superilles conforma un SRO¯JRQ on la prioritat de pas i G HVWDQŠD V per al Noves parades bus Fragilitat. ([SRVLFL¾ davant vehicles de (14M viatges l'any) = 40% El confort i l'accessibilitat del vianant es veu abonats bicing)UHTžªQFLDPLWMDQD < 40 G¾QD p qualitat i el confort de l'espai 50 a 55 vianant. Hi O¯QLHV podenG DXWREŸV accedir WDPE els vehicles residents,el DUM, taxis o el model dedeSuperilles, nombre de creuaments entre VHPDI´ULFD que 25 5HHVWUXFWXUDFL¾ de les enEn format de malla ortogonal, per talserveis, PRWRU'HVSURWHFFL¾GHO XVXDUL Xarxa principal: ;DU[DVHFXQG¢ULD (OWU¢QVLWG DJLWDFL¾ HQEXVFDG DSDUFDPHQW VHOGHOWRWDO afectada per algunes activitats i usos de bicis de la ciutat SŸEOLF contribueix a l'augment 45 a 50 / Registre de bicicletes HPHUJªQFLHV Es redueix el volum vies de WU¢QVLW FRQWDPLQDFL¾ soroll i VHQVDFL¾ d'inseguretat. Xarxa (minuts) de pas V menor, i a les FUX¹OOHV entre vies E¢VLTXHV 'LVPLQXFL¾ 10-15% 8 principal actual: d'aconseguir, amb eldemateix QŸPHUR d'unitats vehicles funcionant en segons Connexions mig recorregut entre els -diferents barris de lakm/h ciutat, DFFV als Interior superilles. Condicions ´SWLPHV $FFV al lloc dede O DXWREŸV en IX l'espai SŸEOLF espcialment en la vorera del nombre de GHVSODŠDPHQWV Es crea una plataforma ŸQLFD i els vehicles hi circulen a 10-20-30 el cas. 6,39 138 km s'adapta la fasedel VHPDI´ULFD perde maximitzar O HILFLªQFLD 40 a 45 2011 2018 temps de viatge perFRPHUŠSUR[LPLWDWGHO DXWREŸV 'LVVHQ\GHODYLDSŸEOLFD 5,12 l'actualitat, un augment deamb IUHTžªQFLHV una GLVPLQXFL¾ temps mig intercanviadors modals, al sistema d'equipaments i als principals nodes. Rectilini i (obres, 20 terrasses, motos aparcades,...) UHVLGªQFLD i als equipaments, feina, estudis, a peu i l'activitat comercial Espai compartit bicicletes. Augment de la qualitat ambiental de l'entorn XUE¢ Millora Moto: V el 4'6% de la mobilitat total. Un 17% del total VP. S'aposta p Mesures: < 40 evitar el retranqueig del vehicle de pas Dimensions de la FDOŠDGD FUX¹OOHV viatge, i per tant un DXJPHQWGHOQRPEUHG XVXDULVHQDXWREŸV VHJUHJDW&DUULOGHGREOHVHQWLWVREUHFDOŠDGD esbarjo oincrementar-la parcs. 6HFFL¾ mixta, FRH[LVWªQFLD sentits de5HGXFFL¾ accidentalita VXEVWDQFLDOSHUDSHUVRQHVDPEPRELOLWDWUHGX¹GDDPEFRW[HWVJHQWJUDQRQHQV fins 5,40%. 1/4 del 2WU¢QVLW VP; ;DU[DVHFXQG¢ULDDFWXDO (minuts) GHO[DPIU¢

+ 10%

LA MOBILITAT A PEU 250.000

GHVSODŠDPHQWVGLD

+67% +3,5% 79.161

GHVSODŠDPHQWVGLD

quota modal 1,5% 2,5%

+ 10%

477.815 etapes

109.438

GHVSODŠDPHQWVGLD

quota modal 31,9% 35,1%

- 21%

21%

438.553

GHVSODŠDPHQWVGLD

GHFRQQH[LÂľ

quota modal 39,92% 41,31%

350.842 vehicles

quota modal 26,66% 21,06%

VEHICLE PRIVAT

250.000

BICILETA

quota modal 31,9% 35,1%

+67%

- 21%

BICILETA

HVWDFLRQDPHQWLVHQ\DOLW]DFLÂľQRDGDSWDWV 15 FLUFXODFLÂľ2SFLÂľGHSODWDIRUPDÂźQLFD Menor soroll FRQWDPLQDFLÂľ Moto HOÂŞFWULFD / 5HGXFFLÂľ aparcame ,QFUHPHQWDUO ÂŻQGH[G RFXSDFLÂľGHOYHKLFOH - Ampliar la415km xarxa (30km/h) Conv. Orto Ortogonal Es complementa la xarxa ortogonal amb 5HVWULFFLÂľWU¢QVLWGHSDVLQWHULRU6XSHULOOHV OÂŻQLHV que es mantenen i el bus de LOyOHJDO7DULILFDFLÂľ - Oferta aparcaments en origen i GHVWÂŻ PÂŤV Infraestructura: 10 Debilitats: barri Proposta orientativa demillorada xarxa de bicicletes: Â?QGH[G DFFHVVLELOLWDWJOREDOHQELFLFOHWDSHURULJHQGHGHVSODŠDPHQW - 400 veh/hora segurs, registre) 0DQFDQŠD de connectivitat i FRQWLQXÂąWDW als xarxa Long principal i xarxa de carrers pacificats que xarxa ,1',&$'256'(75Â&#x201A;16,7Aparcament: 60 a 120 - 10 km/h 0LOORUDUHILFLÂŞQFLD%LFLQJ Seguretat: 6LQRHVGLVSRVD trams de5carril bici de la ciutat. permeten una mobilitat segura en bicicleta. 1ÂźPHUR´SWLPG HL[RVHQWUHL bicicletes 55 a 60 320 Fragilitat. ([SRVLFLÂľ davant vehicles de - Minorar accidentalitat. G DSDUFDPHQWDF *HVWLÂľGHO DSDUFDPHQW (km) 50 a 55 ACTUAL ESC 13 ESC 21 ESC 30 PRWRU'HVSURWHFFLÂľGHO XVXDUL &RQYLYÂŞQFLDHQFDOŠDGDLYLHVLQWHULRUV 0DQFDGHWUDGLFLÂľ Xarxa principal actual: 0 45 a 50 Eina fonamental; inclou: disponibilitat de places, tipus E_S1 E_S3 &DOŠDGD E_S2 - Adequar No'LVVHQ\GHODYLDSÂźEOLFD WUDGLFLÂľ G XWLOLW]DFLÂľ de la bicicleta. No WÂŤ 138 kmO DFFÂŤV de bicicletes al transport 40 a 45 GHSODŠDLWDULIDFLÂľ HVWUDWÂŞJLDGHSUHXVFRQMXQWD

Els nous aparcam 4 5 7 0 1 2 3 6 8 < 40 cotxe, laFUXÂąOOHV moto oSÂźEOLF el Dimensionsd'estatus de la delFDOŠDGD GHVSODŠDPHQWVGLD - Mantenir el nombre de places de Zona blava (minuts) Matriu VP GHVSODŠDPHQWVGLD simbologia 2.884.968 2.509.922 2.279.125portal 2.013.992 ;DU[DVHFXQG¢ULDDFWXDO HVWDFLRQDPHQWLVHQ\DOLW]DFLÂľQRDGDSWDWV - Punts WD[L0DVVDFUÂŻWLFDLQVXILFLHQW de servei per a bicicleta a les Esquema de VHFFLÂľ tipus de carril -bici bidireccional Esquema de VHFFLÂľ mixta en contrasentit a l'interior de la Esquema de VHFFLÂľ tipus 5HGXFFLÂľ93 0% 13% 21% 30,2% 5HGXÂąU la Zona Verda Exclusiva/Preferent Residents 415km (30km/h) 20 Font: CE 1999 segregat pervehicles una banda d'estacionament HVWDFLRQVGHWUDQVSRUWSÂźEOLF VXSHULOODTXDQHVGÂľQDO H[LVWÂŞQFLDG XQFDUULOGHVHUYHLV de carril bici sobre la vorera 350.842 Rep. Modal VP 29,8% 30,2% 37,5% 45,8% (-5%) Infraestructura: Robatoris: unidir bidir 9HK[NP[E¢VLFD 151 177 96 34 Â&#x153; 0DQFDQŠD de connectivitat i FRQWLQXÂąWDW als 6LPXODFLÂľGHOWU¢QVLWHQHOPRGHOVXSHULOOHV Indisciplina Finestres temporals 5HJXODFLÂľGHWU¢QVLWHQIXQFLÂľGHSÂŞVLPLGHV Dissuadeix del seu ÂźV habitual. Long xarxa trams de carril bici de la ciutat. Resta Trams I.S.>95% Franja 21.950.716 19.431.744 17.560.764 15.417.004 superior al 151 trams amb ÂŻQGH[ de Places C/D ocupades per vehicles Actualment - &¢UUHJD i GHVF¢UUHJD foraVDWXUDFLÂľ de FDOŠDGD Horari partit, lliure a Estacionament en origen, desprotegit contra bicicletes 320 d'horari KRU¢ULD vehxkm Total 89,7% 96,1% 96,3% 96,5% (km) DPEUHGXFFLÂľGHODPE6XSHULOOHVSDVVHQD TXHQRVÂľQGH'80 robatoris i vandalisme. (aparcaments i mercats) 2011 2018 0DQFDGHWUDGLFLÂľ re &DUULOVVHJUHJDWVHQ[DU[DE¢VLFD Places C/DFRQWUROD 6HQVHFDQYLWHFQRO´JLFGHOVYHKLFOHVFDOUHGXFFLÂľGHO Vehicles DUM en doble fila No WUDGLFLÂľ G XWLOLW]DFLÂľ de la bicicleta. No WÂŤ 0ROOGHGHVF¢UUHJDHQORFDOV!P Â?QGH[G DFFHVVLELOLWDWJOREDOHQELFLFOHWDSHUGHVWÂŻGHGH ,QWHJUDFLÂľHQYLHVLQWHULRUVGHVXSHULOOHV 2011 comandes 2018 ,QFHQWLXVDOVYHKLFOH simbologia d'estatus del cotxe, la moto o el Cal concentrar GHVSODŠDPHQWVGLD Fortaleses: )LQHVWUHVKRU¢ULHV Xarxa bici principal Proposta Tipologia de parades co d ;DU[DVHFXQG¢ULDDPEVXSHULOOHVNP 60 a 120 WD[L0DVVDFUÂŻWLFDLQVXILFLHQW Reserva de places Xarxa bici existent 2013 - Control horari digital ortogonal. Facilitat of 20 El WU¢QVLW G DJLWDFLÂľ de la DUM 55 a 60 -Xarxa principal proposta:+154%. potenciar 7U¢QVLWG DJLWDFLÂľ' 35 in ;DU[DELFLVHFXQG¢ULDSURSRVWD &DUULOVPXOWLÂźV quota modal Increment DSURILWDQW[DPIU¢ Robatoris:continuat de demanda / 21.670 50 a 55 UHSUHVHQWDHOGHOWRWDOWU¢QVLWFLXWDW bidireccional bidir unidir eq *HVWLÂľDGDSWDGDD Zones pacificades o superilles Dissuadeix del seu ÂźV 'HVF¢UUHJXHVQRFWXUHVVLOHQFLRVHV places d'aparcament carrer+ 1.142habitual. 45 a 50 es 30 1,5% 2,5% BSM-SABA Estacionament en origen, contra / 181km carrildesprotegit bici / 121.800 - Â&#x201A;UHHV de proximitat i centres de GLVWULEXFLÂľ 40 a 45 Â&#x201A;UHHVGHSUR[LPLWDW DO robatoris i vandalisme. 2011 2018 &DUULOVVHJUHJDWVHQ[DU[DE¢VLFD abonats bicing (14M viatges l'any) = 40% Zo urbana CDU, Microplataformes DUM last mile < 40 25 Xarxa principal: ;DU[DVHFXQG¢ULD Â?QGH[G DFFHVVLELOLWDWJOREDOHQELFLFOHWDSHUGHVWÂŻGHGHVSODŠDPHQW ,QWHJUDFLÂľHQYLHVLQWHULRUVGHVXSHULOOHV fr bicis de la ciutat / Registre de bicicletes DPEYHKLFOHVHOÂŞFWULFV 6ÂľQSODWDIRUPHVXUE (minuts) (WDSHVGHGHVSODŠDPHQWVHQYHKLFOHVGH Xarxa bici principal Proposta Fortaleses: GHOWU¢QVLWGHODFLXWDW Connexions de mig recorregut entre els diferents barris de la ciutat, DFFÂŤV als Interior superilles. Condicions ´SWLPHV $FFÂŤV al lloc de ;DU[DVHFXQG¢ULDDPEVXSHULOOHVNP 60 a 120 HV 0LOORUDGHO HILFLÂŞQFLDDPE7,& - Preferentment com Xarxa bici existent 2013 mercaderies 20 55 a 60 -Xarxa principal proposta:+154%. potenciar intercanviadors modals, al sistema d'equipaments i als principals nodes. Rectilini i UHVLGÂŞQFLD i als equipaments, feina, estudis, FRPHUŠ es 35 ;DU[DELFLVHFXQG¢ULDSURSRVWD Mesures: Increment continuat de demanda / 21.670 3UR[LPLWDWD[DU[D 50 a 55 bidireccional 520.000 VHJUHJDW&DUULOGHGREOHVHQWLWVREUHFDOŠDGD esbarjo o parcs. o6HFFLÂľ Zones pacificades superillesmixta, FRH[LVWÂŞQFLD 2 sentits de (YROXFLÂľGHOHVSODFHVGH&' places d'aparcament carrer+ 1.142 45 a 50 3UR[LPLWDWDOHV]R 15 500.000 30 FLUFXODFLÂľ2SFLÂľGHSODWDIRUPDÂźQLFD BSM-SABA / 181km carril bici / 121.800 - Ampliar la xarxa 40 a 45 - 'HVF¢UUHJD de v 480.000 12000 abonatsaparcaments bicing (14M viatges l'any) = 40% < 40 - Oferta en origen i GHVWÂŻ PÂŤV Xarxa principal: 25 HOÂŞFWULFVELFLFOHWHV ;DU[DVHFXQG¢ULD 460.000 10 10000 bicis de la ciutat / Registre de bicicletes Modalitats d'ap (minuts) segurs, registre) Connexions de mig recorregut entre els diferents barris de la ciutat, DFFÂŤV als Interior superilles. Condicions ´SWLPHV $FFÂŤV al lloc de 5HGXÂąUVRUROOWU¢QV 440.000 8000 Reserva de p 2,5 3,0 carril C/D 20 intercanviadors modals, al sistema d'equipaments i als principals nodes. Rectilini i UHVLGÂŞQFLD i als equipaments, feina, estudis, FRPHUŠ 0LOORUDUHILFLÂŞQFLD%LFLQJ 420.000 - Model Flexible am Mesures: 5 privats. 6000 15 VHJUHJDW&DUULOGHGREOHVHQWLWVREUHFDOŠDGD400.000 esbarjo o parcs. 6HFFLÂľ mixta, FRH[LVWÂŞQFLD 2 sentits de - Minorar accidentalitat. Es proposa qu Inconvenients: GL 4000 15 FLUFXODFLÂľ2SFLÂľGHSODWDIRUPDÂźQLFD - Ampliar la xarxa &RQYLYÂŞQFLDHQFDOŠDGDLYLHVLQWHULRUV ELFLFOHWHVYLDFR 0 ¢UHDLODPHWHRUROR 1999 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Carrils especialitzats per a C/D de 3m Oferta aparcaments en origen i GHVWÂŻ PÂŤV GHVSODŠDPHQWVGLD - Adequar O DFFÂŤV de bicicletes al transport 10 &ROODERUDFLÂľHQWUH segurs, registre) Espais per a l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 SÂźEOLF 0LOORUDUHILFLÂŞQFLD%LFLQJ locals en plant 5 - Punts de servei per a bicicleta a les Esquema de VHFFLÂľ tipus de carril bici bidireccional Esquema de VHFFLÂľ mixta en contrasentit a l'interior de la Esquema de VHFFLÂľ tipus - Minorar accidentalitat. YLJLO¢QFLD Com ;DU[DE¢VLFDGHFLUFXODFLÂľ Font: CE 1999 segregat per una banda d'estacionament HVWDFLRQVGHWUDQVSRUWSÂźEOLF VXSHULOODTXDQHVGÂľQDO H[LVWÂŞQFLDG XQFDUULOGHVHUYHLV de carril bici sobre la vorera &RQYLYÂŞQFLDHQFDOŠDGDLYLHVLQWHULRUV de servei. A 0 ;DU[DFHQWUDOLW]DGDE¢VLFD 5HYLVLÂľGHOHVQRUPHVXUEDQÂŻVWLTXHV - Adequar O DFFÂŤV de bicicletes al transport d'aparcaments, La FDOŠDGD ocupa el 57% de l'espai viari, SHU´ la mobilitat ;DU[DFHQWUDOLW]DGDVHFXQ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5HGXFFLÂľRHOLPLQDFLÂľGHOVPÂŻQLPVGHSODFHVDFRQVWUXÂąUSHUDQRYHV SÂźEOLF a la bicicleta. & en vehicle privat representa el 26,7% de la mobilitat 2011 2018 Vies noves VHUYHLV WDOOHUD - Punts de servei per a bicicleta a les edificacions Esquema de VHFFLÂľ tipus de carril bici bidireccional Esquema de VHFFLÂľ mixta en contrasentit a l'interior de la Esquema de VHFFLÂľ tipus Font: CE 1999 segregat per una banda d'estacionament HVWDFLRQVGHWUDQVSRUWSÂźEOLF VXSHULOODTXDQHVGÂľQDO H[LVWÂŞQFLDG XQFDUULOGHVHUYHLV 7UDQVSRUWSÂźEOLFSODQLILFDW8QLÂľ TramEDL[L7UDPEHV´Vde carril bici sobre la vorera En el model de Superilles, el nombre de creuaments entre (L[RVDPESULRULWDWVHPDI´ULFD (OWU¢QVLWG DJLWDFLÂľ HQEXVFDG DSDUFDPHQW ÂŤVHOGHOWRWDO 3ULRULW]DFLÂľVHPDI´ULFDRQDYHUGD vies de pas ÂŤV menor, i a les FUXÂąOOHV entre vies E¢VLTXHV 5DPSDDXWRP¢WLFD Tipologia de parades de Bus per a la xarxa / DXWREÂźV FLUFXODU¢ sempre que pugui pels'adapta SHUÂŻPHWUH que VHPDI´ULFD defineix les la fase per maximitzar O HILFLÂŞQFLD 75$1632573Â&#x153;%/,& ortogonal. Facilitat transbordament Moto: ÂŤV el 4'6% de la mobilitat total. Un 17% del totalsistema VP. S'apostade per El s'ajustaria VXSHULOOHV [DU[DE¢VLFD

del vehicle de pas 3ODŠDSHUFDGLUDGHURGH DSURILWDQW[DPIU¢ incrementar-la fins 5,40%. 1/4 del WU¢QVLW VP; 5HGXFFLÂľ accidentalitat / DXWRP¢WLFDPHQW Â&#x201A;UHHV'80%DUFHORQD a la fase Noves parades bus 1800 Tipologia de parades de Bus per la xarxa Menor soroll FRQWDPLQDFLÂľ Moto HOÂŞFWULFD / a5HGXFFLÂľ aparcament VHPDI´ULFD que GÂľQD prioritat al pas ,QFUHPHQWDUO ÂŻQGH[G RFXSDFLÂľGHOYHKLFOH )UHTžªQFLDPLWMDQD Places PMR 5HHVWUXFWXUDFLÂľ de les OÂŻQLHV G DXWREÂźV en format de malla ortogonal, per tal ortogonal. Facilitat de transbordament LOyOHJDO7DULILFDFLÂľ 1600 5HVWULFFLÂľWU¢QVLWGHSDVLQWHULRU6XSHULOOHV de O DXWREÂźV en IXQFLÂľ de la 8 d'aconseguir, amb el mateix QÂźPHUR d'unitats - vehicles funcionant en DSURILWDQW[DPIU¢ 6,39 5,12 40 seients 400 veh/hora SUR[LPLWDWGHO DXWREÂźVDODFUXÂąOOD 1400 l'actualitat, un augment de IUHTžªQFLHV una- GLVPLQXFLÂľ del temps mig de ,1',&$'256'(75Â&#x201A;16,7 - 10 km/h viatge, i per tant un DXJPHQWGHOQRPEUHG XVXDULVHQDXWREÂźV 3 Jumbo1200 *HVWLÂľGHO DSDUFDPHQW ACTUAL ESC 13 ESC 21 ESC 30 1000 6 plegables Conv. Orto Ortogonal Es complementa la xarxa ortogonal amb OÂŻQLHV es mantenen i el disponibilitat bus de Einaque fonamental; inclou: de places, tipus E_S1 E_S3 E_S2 millorada 800 barri GHSODŠDLWDULIDFLÂľ HVWUDWÂŞJLDGHSUHXVFRQMXQWD

e 1/20.000 GHVSODŠDPHQWVGLD - Mantenir el nombre de places de Zona blava Matriu VP 600 2.884.968 2.509.922 2.279.125 2.013.992 )UHTžªQFLHVG HQWUHL 1ÂźPHUR´SWLPG HL[RVHQWUHL 5HGXFFLÂľ93 0% 13% 21% 30,2% - 5HGXÂąU la Zona Verda Exclusiva/Preferent Residents 400 7,3,),&$&,Â&#x2022; 350.842 vehicles Rep. Modal VP 29,8% 30,2% 37,5% 45,8% (-5%) - Velocitat200 comercial 12, 6,67(0Â&#x201A;7,& 9HK[NP[E¢VLFD 151 177 96 34 6LPXODFLÂľGHOWU¢QVLWHQHOPRGHOVXSHULOOHV RONDES Rondes INTEGRAT CARRER ;$5;$9,Â&#x201A;5,$%Â&#x201A;6,&$ C1 C/ Craywinckel, 119.431.744 1986 0 Trams I.S.>95% 21.950.716 17.560.764 15.417.004 Actualment 151 trams amb ÂŻQGH[ de VDWXUDFLÂľ superior al D'HQVLILFDFLÂľXUEDQDLQWHQVLYD D189vehxkm Total CO2 M664 VF119 PTOP 89,7% 96,3% 96,5% D687 DPEUHGXFFLÂľGHODPE6XSHULOOHVSDVVHQD 6Pt&Pt 96,1% GHVSODŠDPHQWVGLD 5.ÂŚ 9.ÂŚ 7/A5 GHVSODŠDPHQWVGLD 6HQVHFDQYLWHFQRO´JLFGHOVYHKLFOHVFDOUHGXFFLÂľGHO D9 CO2 L49

79.161

438.553

',675,%8&,Â&#x2022;85%$1$'(0(5&$'(5,(6

+67%

quota modal 1,5% 2,5%

quota modal 26,66% 21,06%

75$1632573Â&#x153;%/,&

79.161

21%

+3,5%

477.815 etapes

GHFRQQH[LÂľ

109.438

VEHICLE PRIVAT

quota modal 39,92% 41,31%

75$1632573Â&#x153;%/,&

++3,5% 3,5%

438.553

109.438 109.438

Conv. Orto

Conv.M333 Orto RJ64

Ortogonal G210 millorada

Ortogonal PM33 millorada A159:

SP39

477.815 500.000 etapes * Es complementa la xarxa ortogonal amb 480.000 OÂŻQLHV que es mantenen i el bus de barri

S91

T28

D687

T54

D9

1ŸPHUR´SWLPG HL[RVHQWUHL barri

GHFRQQH[LÂľ

1ŸPHUR´SWLPG HL[RVHQWUHL T2

DA74

P154

G513

CA69

460.000 440.000 420.000 400.000

*

SA81 CG2

*

SC73: DP110

2006 2007 2008 2009 2010 T28 2011

*

Indisciplina VEHICLE PRIVAT 5HJXODFLÂľGHWU¢QVLWHQIXQFLÂľGHSÂŞVLPLGHV * ',675,%8&,Â&#x2022;85%$1$'(0(5&$'(5,(6 Places C/D ocupades per vehicles - &¢UUHJD i GHVF¢UUHJD* fora de FDOŠDGD V210

GM128

ODFLÂľ SODEHQ]LQHUHV5RQGHV

C89

P134

D371

P181

PR309 RF58

V503

21%

P25

GHOWU¢QVLWGHODFLXWDW S225

477.815 C2 D687 etapes B288 21% PF221

V15 / 22 / 131 / N4 / N5

VJ209 TXHQRVÂľQGH'80 Vehicles DUM en doble fila Indisciplina Cal concentrar JG203 comandes

PLA DE MOBILITAT UR

EQUIPAMENTS PER A LA M Finestres temporals Horari partit, lliure al migdia 83&(76$93)&77XWRU0 20-30

Places C/DFRQWURODGHVDPEPLWMDQVHOHFWU´QLFV 30-35 ,QFHQWLXVDOVYHKLFOHVHFRO´JLFV WHPSVKRUDULWDULID

35-40 40-45 - Reserva de places i info temps real 7U¢QVLWG DJLWDFLÂľ'80 GHOWRWDO 45-50 5DPSDDXWRP¢WLFD 50-55 *HVWLÂľDGDSWDGDDFDGDDFWLYLWDW 55-60 >60 3ODŠDSHUFDGLUDGHURGHV Â&#x201A;UHHVGHSUR[LPLWDW Temps PLJG DFFÂŤV (minuts)

Places PMR Classification of all 80 Barcelonaâ&#x20AC;&#x2122;s gas stations 6ÂľQSODWDIRUPHVXUEDQHVGHWUDQVERUGDPHQW

LV125 ',675,%8&,Â&#x2022;85%$1$'(0(5&$'(5,(6 PC55 V2

C1

Vallcarca

5.ÂŚ

VHUYHLDGHTžDWDOD[DU[DE¢VLFD

21%

E103

T54

P302

F92

12000 10000 8000 6000 4000

variabilitat:LPSODQWDFLÂľPRGHOHYROXFLÂľPRGDO

DA74

PF221

7a

75$16)250$%/(6$&216(4Â&#x17E;Â&#x160;1&,$'(/&$19,

Noves parades bus

2018

1999

Franja KRU¢ULD

*

V231 BR 130 BR66 C181 C24

F92 JG203 MD87 P171 2011 P79

Resta PE12 d'horari

*

S91 SA81 T28 T54

*

40-seients Preferentment combinat amb finestres temporals 3UR[LPLWDWD[DU[DE¢VLFD FXUWUHFRUUHJXWGLQV6XSHULOOHV

3 Jumbo 3UR[LPLWDWDOHV]RQHVGHPDMRUGHQVLWDWHFRQ´PLFD

GM128 Av. General Mitre 128 1960 - 'HVF¢UUHJD de vehicles i F¢UUHJD en carretes 6 plegables )UHT¾ªQFLHVG HQWUHLPLQXWV D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD HOªFWULFVELFLFOHWHVSHUDODGLVWULEXFLµILQDO 6Pt&Pt

S126

, vehicles

Velocitat 2,5 12,5 km/h 5HGX¹UVRUROOWU¢QVLWFRQWDPLQDFL¾ carril-C/D Lesseps comercial )UHTžªQFLHVG HQWUHLPLQXWV

3,0

- Model Flexible amb baixos costos de manteniment V´O XUE¢ per crear aquesta

15 N0 / 58 / 64 / N3 * - Inconvenients: GLVSRVLFLµ de 20 u 30 u - Velocitat comercial 12,5 km/h ¢UHDLODPHWHRURORJLD per a C/D de 3m *Carrils especialitzatsP134 $Y3DUDOyOHO

&ROODERUDFLÂľHQWUHWUDQVSRUWLVWHV

Finestres temporals HorariT2 partit, lliure al migdia

&HQWUHVGH'LVWULEXFLÂľ8UEDQD &'8

D'HQVLILFDFL¾XUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt 3/DWDIRUPHVORJ¯VWLTXHVSHUDODUXSWXUDGHF¢UUHJD Poble Sec

Esquema funcion

6LWXDWVSUHIHUHQWPHQWHQYLDE¢VLFD K /DVWPLOH ;DU[DE¢VLFDGHFLUFXODFL¾

T2 (aparcaments i mercats) w amb vehicles sostenibles en les finestres temporals Control CG2 37/121/D20/N0 Places C/DFRQWURODGHVDPEPLWMDQVHOHFWU´QLFV ;DU[DFHQWUDOLW]DGDE¢VLFD GM128 &HQWUHVGH'LVWULEXFL¾8UEDQD &'8

5HYLVL¾GHOHVQRUPHVXUEDQ¯VWLTXHV 0ROOGHGHVF¢UUHJDHQORFDOV!P V2 de les superilles. La FDOŠDGD ocupa el 57% de l'espai viari, SHU´ la mobilitat PF35 UHFHSFL¾ V2 Finestres temporals ,QFHQWLXVDOVYHKLFOHVHFRO´JLFV WHPSVKRUDULWDULID

58 u 40 u 5HJXODFLÂľGHWU¢QVLWHQIXQFLÂľGHSÂŞVLPLGHV ;DU[DFHQWUDOLW]DGDVHFXQG¢ULD 3/DWDIRUPHVORJÂŻVWLTXHVSHUDODUXSWXU 5HGXFFLÂľRHOLPLQDFLÂľGHOVPÂŻQLPVGHSODFHVDFRQVWUXÂąUSHUDQRYHV )LQHVWUHVKRU¢ULHV RJ64 5HGXFFLÂľWU¢QVLWDJLWDFLÂľLÂźVGHYLHVE¢VLTXHV en vehicle privat representa el 26,7% de la mobilitat Resta Franja - Reserva de places i info tempspartit, real lliure al migdia CA69 Places C/D ocupades per vehicles - Control &¢UUHJD GHVF¢UUHJD fora de FDOŠDGD P181 i Horari Vies noves horari digital 6LWXDWVSUHIHUHQWPHQWHQYLDE¢VLFD edificacions PF75 El WU¢QVLW G DJLWDFLÂľ de la DUM 1980 d'horari KRU¢ULD V210 7U¢QVLWG DJLWDFLÂľ'80 GHOWRWDO P181 $Y3DUDOyOHO TXHQRVÂľQGH'80 SP39 &DUULOVPXOWLÂźV D'HQVLILFDFLÂľXUEDQDLQWHQVLYD /HVVHYHVIXQFLRQVSULQFLSDOVVÂľQ amb vehicles sostenibles enGHVF¢UUHJD MD87 (aparcaments i mercats) V210 les finestr UHSUHVHQWDHOGHOWRWDOWU¢QVLWFLXWDW *HVWLÂľDGDSWDGDDFDGDDFWLYLWDW En el model PC55 de Superilles, el nombre de creuaments entre DP110 Places C/DFRQWURODGHVDPEPLWMDQVHOHFWU´QLFV 6Pt&Pt 'HVF¢UUHJXHVQRFWXUHVVLOHQFLRVHV Vehicles DUM en doble fila RB44 0ROOGHGHVF¢UUHJDHQORFDOV!P VJ209 de les superilles. (OWU¢QVLWG DJLWDFLÂľ HQEXVFDG DSDUFDPHQW ÂŤVHOGHOWRWDO V6 vies de ÂŤV menor, i a les entre vies E¢VLTXHV 5HFHSFLÂľUHJLVWUHLFODVVLILFDFLÂľGHODPHUFDGHULD - Â&#x201A;UHHV de pas proximitat i centres de FUXÂąOOHV GLVWULEXFLÂľ P171 comandes Â&#x201A;UHHVGHSUR[LPLWDW ,QFHQWLXVDOVYHKLFOHVHFRO´JLFV WHPSVKRUDULWDULID

Cal concentrar CU219 )LQHVWUHVKRU¢ULHV Poble Sec 5HGXFFL¾WU¢QVLWDJLWDFL¾LŸVGHYLHVE PF221 - Emmagatzematge (obligat / opcional) s'adapta fase VHPDI´ULFD O HILFLªQFLD urbana CDU, laMicroplataformes DUMper lastmaximitzar mile Reserva de places i info temps real 37/D20/65/165 - Control horari digital Moto: V el 4'6% de la mobilitat total. Un 17% del total VP. S'aposta per VJ209 El(WDSHVGHGHVSODŠDPHQWVHQYHKLFOHVGH WU¢QVLWP79G DJLWDFL¾ de la DUM DPEYHKLFOHVHOªFWULFV 2UJDQLW]DFL¾GHOOLXUDPHQWV KRUDULVUXWHV

6¾QSODWDIRUPHVXUEDQHVGHWUDQVERUGDPHQW del vehicle de pas 7U¢QVLWG DJLWDFL¾'80 GHOWRWDO

GHVF¢UUHJD C1 GM128 25 u 40 u &DUULOVPXOWLŸV /HVVHYHVIXQFLRQVSULQFLSDOVV¾Q incrementar-la fins 5,40%. 1/4 del WU¢QVLW combinat VP;V503 5HGXFFL¾ accidentalitat &RQVROLGDFL¾LF¢UUHJDGHYHKLFOHV 0LOORUDGHO HILFLªQFLDDPE7,& UHSUHVHQWDHOGHOWRWDOWU¢QVLWFLXWDW -PR309 Preferentment amb finestres temporals/ mercaderies *HVWL¾DGDSWDGDDFDGDDFWLYLWDW 'HVF¢UUHJXHVQRFWXUHVVLOHQFLRVHV 'LVWULEXFL¾DOVSXQWVGHGHVW¯ PE12 Menor soroll FRQWDPLQDFL¾3UR[LPLWDWD[DU[DE¢VLFD FXUWUHFRUUHJXWGLQV6XSHULOOHV

Moto HOÂŞFWULFD / 5HGXFFLÂľ aparcament PR309 3URYHQŠD ,QFUHPHQWDUO ÂŻQGH[G RFXSDFLÂľGHOYHKLFOH 520.000 Exterior - interior C89 P134 RF58 (YROXFLÂľGHOHVSODFHVGH&' H'HQVLILFDFLÂľXUEDQDLQWHQVLYD 5HFHSFLÂľUHJLVWUHLFODVVLILFDFLÂľGHOD 3UR[LPLWDWDOHV]RQHVGHPDMRUGHQVLWDWHFRQ´PLFD - A66 Â&#x201A;UHHV de proximitat i centres de GLVWULEXFLÂľ LOyOHJDO7DULILFDFLÂľ Â&#x201A;UHHVGHSUR[LPLWDW 5HVWULFFLÂľWU¢QVLWGHSDVLQWHULRU6XSHULOOHV 500.000 6Pt&Pt &ULWHULVSHUDODORFDOLW]DFLÂľ&'8 - Emmagatzematge (obligat / opciona PF35 - 'HVF¢UUHJD de vehicles i F¢UUHJD en carretes , vehicles 480.000 urbana CDU, Microplataformes DUM last mile 12000 - 400 veh/hora P181 S225 D371 'HOLPLWDU¢UHDDODTXDOGRQDU¢VHUYHL GHVF¢UUHJD HOÂŞFWULFVELFLFOHWHVSHUDODGLVWULEXFLÂľILQDO 460.000 ,1',&$'256'(75Â&#x201A;16,7 10000 PF82

*

*

MD87 - 10DPEYHKLFOHVHOÂŞFWULFV km/h

AUSA DEL CANVI

Altres

Noves)UHTžªQFLDPLWMDQD parades bus D189 A66 8 )UHTžªQFLDPLWMDQD 6,39 5,12 8 D9 6,39 5,12 G1

G25

lau 13+mateixa tipologia

20182018

2011

VH72

7,&FRQGLFLRQDHO3ODGH0RELOLWDWLOHVQQXX3*0

2011 2011

*

22@ DA74 Indisciplina 5HJXODFLµGHWU¢QVLWHQIXQFLµGHSªVLPLGHV M664 5.¦ Resta Franja Places C/D ocupades per vehicles - &¢UUHJD i 9¦ GHVF¢UUHJD fora de R1950 FDO©DGD d'horari KRU¢ULD 18 M333 TXHQRVµQGH'80 T22 C89 C/ Casanova, 89 1953 (aparcaments i mercats) 5.¦ V112 ZF27 * 9¦ H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD SC73 * Vehicles DUM en doble fila 0ROOGHGHVF¢UUHJDHQORFDOV!P 9 RJ64 6Pt&Pt V112 5.¦ 7UDQVSRUWS¼EOLFSODQLILFDW8QLµ TramEDL[L7UDPEHV´V Cal concentrar comandes * )LQHVWUHVKRU¢ULHV 7b 7UDQVSRUWS¼EOLFSODQLILFDW8QLµ TramEDL[L7UDPEHV´V Universitat (L[RVDPESULRULWDWVHPDI´ULFD V6 3ULRULW]DFLµVHPDI´ULFDRQDYHUGD SP39 - Control horariVF119 digital 14/20/37/59 N12 El WU¢QVLW G DJLWDFLµ de la DUM (L[RVDPESULRULWDWVHPDI´ULFD 22a 3ULRULW]DFLµVHPDI´ULFDRQDYHUGD 5DPSDDXWRP¢WLFD 5.¦ 7a-4. / DXWRE¼V FLUFXODU¢ sempre queExterior pugui pel SHU¯PHWUH que defineix les &DUULOVPXOWL¼V (Equipament d'abastaments-actual) PF75 15 u El sistema s'ajustaria 18 u / DXWRE¼V FLUFXODU¢ sempre que pugui UHSUHVHQWDHOGHOWRWDOWU¢QVLWFLXWDW pel SHU¯PHWUH BR 130que defineix les PC55 VXSHULOOHV [DU[DE¢VLFD

3ODŠDSHUFDGLUDGHURGHV 'HVF¢UUHJXHVQRFWXUHVVLOHQFLRVHV VH72 5.Œ sistema s'ajustaria DXWRP¢WLFDPHQW a El la fase VXSHULOOHV [DU[DE¢VLFD

7a D371 C/ Diagonal, 371 - Â&#x201A;UHHV de proximitat i centres de GLVWULEXFLÂľ VHPDI´ULFD que GÂľQD prioritat al pas PM33 DXWRP¢WLFDPHQW a PMRla fase 1991 Places 5HHVWUXFWXUDFLÂľ de les OÂŻQLHV G DXWREÂźV en format de malla ortogonal, per tal ZF27 C1 * H'HQVLILFDFLÂľXUEDQDLQWHQVLYD de laque GÂľQD prioritat al pas urbana CDU,2.4Microplataformes DUM last de mileO DXWREÂźV en IXQFLÂľ S126 amb el mateix QÂźPHUR d'unitats - vehicles funcionant en (Serveis generals) VHPDI´ULFD d'aconseguir, 6Pt&Pt 5HHVWUXFWXUDFLÂľ de les OÂŻQLHV G DXWREÂźV en format de malla ortogonal, per tal 40 seients SUR[LPLWDWGHO DXWREÂźVDODFUXÂąOOD R1950 DPEYHKLFOHVHOÂŞFWULFV C181 mig de l'actualitat, un augment de IUHTžªQFLHV una GLVPLQXFLÂľ del temps G25 de O DXWREÂźV enTetuan IXQFLÂľ de la (WDSHVGHGHVSODŠDPHQWVHQYHKLFOHVGH GHOWU¢QVLWGHODFLXWDW d'aconseguir, amb el mateix QÂźPHUR d'unitats - vehicles funcionant en S91 Rondes + 22a ÂŚ viatge, i per tant un DXJPHQWGHOQRPEUHG XVXDULVHQDXWREÂźV B288 0LOORUDGHO HILFLÂŞQFLDDPE7,& 3 Jumbo SUR[LPLWDWGHO DXWREÂźVDODFUXÂąOOD mercaderies 6/ 7 / 62/ H12/N2/N3 l'actualitat, un augment de IUHTžªQFLHV una GLVPLQXFLÂľ del temps mig RLL500 de RLL500 C24 520.000 27 u E103 40 u viatge, i perSA81 tant un DXJPHQWGHOQRPEUHG XVXDULVHQDXWREÂźV 6 plegables M34 Es complementa la xarxa ortogonal amb D189 OÂŻQLHV que es mantenen i el bus de (YROXFLÂľGHOHVSODFHVGH&'

T22

ODUHODFLÂľGHOHVEHQ]LQHUHVUHVSHFWHDO HVSDLYLDUL

L49

MINIMS

quota modal ',675,%8&,Â&#x2022;85%$1$'(0(5&$'(5,(6 26,66% 21,06%

R

quota modal quota modal 39,92% 39,92%41,31% 41,31%

Milers d'etapes al dia

- 21%

Verdaguer 6ÂľQSODWDIRUPHVXUEDQHVGHWUDQVERUGDPHQW

2UJDQLW]DFLÂľGHOOLXUDPHQWV KRUDULV


Â&#x201A;UHHV'80%DUFHORQD

MINIMS

MINIMS

own created theme e 1/20.000 eUrban 1/20.000 facilities for a better mobility RONDES RONDES

9.¦

9.¦

L49

L49

*

VH72

PR309

RB44

RF58

S126

S225

V503

P309

*

RB10

PC55 PC555.¦

5.¦

*

*

E103

V231

V231

variabilitat:LPSODQWDFLµPRGHOHYROXFLµPRGDO

75$16)250$%/(6$&216(4Â&#x17E;Â&#x160;1&,$'(/&$19,

*

M34

F92

BR 130 BR 130

C181

P171

C24

P79

S91

T28 T54

CA69

CA69 DP110

GM128

C89 D371

A66

P134

RF58

22@ ¦

LV125

A159

P25

18d. ¦

P154

C2

P154 P309

22 @. ¦ 22@T-7@ ¦

P309 P448 22@T-7@ 22¦ @. ¦ 22@. ¦

6.¦

L59

7a. ¦

L59

7a.¦

S225

¦

*

Â&#x153;6,1$'(48$7 G1 13a. ¦ G1 (QWRUQ6DJUDGD)DP¯OLD

13a. ¦ (QWRUQ6DJUDGD)DP¯OLD

G210

13a. ¦+ Baix flux (xarxa semi-peatonal)

G210

13a. ¦+ Baix flux (xarxa semi-peatonal)

B288

17/7 ¦

17/7 ¦

*

17/6.¦

CU219G513 17/6.¦ 6b.¦

*

*

G513 6b.¦

P302 6b.¦

*

*

PF82

7a. ¦

7a. ¦

*

**

P302 PF82 6b.¦ 7a. ¦

6 / 33 / 34 Verdaguer

6 / 33 /56 34u

32 uSardenya, 225 33 u 1960 S225 H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt 1960 S225 Sardenya, 225 H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD Monumental 6Pt&Pt V21/H10/19/33/50 etc Monumental 12 u 26 u V21/H10/19/33/50 etc V503 9DOªQFLD 12 u 26 u H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt V503 9DOªQFLD H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD Encants - Sagrada Familia 6Pt&Pt 33/34/50/51/H10/N9

*

Qualification of all Barcelonaâ&#x20AC;&#x2122;s gas stations

No existeix cap pla HVWUDWªJLF de transport de mercaderies ni llei $'0,1,675$&,Â&#x2022;$*(176 que ajudi a regular la mobilitat urbana de mercaderies. "a partir de dades smartphone %XLWG LQIRUPDFLµ de DUM, cal estudis i info rellevant. IHEUHUHVSRGU¢DILQDU No existeix cap pla HVWUDWªJLF de transport de mercaderies ni llei PMU: que ajudi a regular la mobilitat urbana de mercaderies. Per implantar les superilles de forma coherent, es WUHEDOODU¢ per "a partir de dades smartphone vincular la normativa XUEDQ¯VWLFD amb la de mobilitat (grup de IHEUHUHVSRGU¢DILQDU PMU: treball interdepartamental). Es tracta document HVWUDWªJLF les solucions P«Vper adients Per implantar les d'un superilles de forma coherent, es WUHEDOODU¢ morfologiaXUEDQ¯VWLFD i funcionament decidir en(grup cada cas vincularsobre la normativa ambs'han la dedemobilitat de amb la relaitzacio de projectes executius. treball interdepartamental). ,QWHJUDUODORJ¯VWLFDGLQVO HVWUXFWXUDXUEDQDGHODFLXWDWSHUDUULEDU Es tracta d'un document HVWUDWªJLF les solucions P«V adients DVROyOXFLRQV´SWLPHV sobre morfologia i funcionament s'han de decidir en cada cas amb

06 06

a relaitzacio de projectes executius. QWHJUDUODORJ¯VWLFDGLQVO HVWUXFWXUDXUEDQDGHODFLXWDWSHUDUULEDU VIABILITAT DVROyOXFLRQV´SWLPHV EQUIPAMENTS PER A LA MOBILITAT Pol Miret Forns 83&(76$93)&77XWRU0DQXHO6£QFKH]9LOODQXHYD%HXWHU

VIABILITAT

EQUIPAMENTS PER A LA MOBILITAT

Pol Miret Forns 83&(76$93)&77XWRU0DQXHO6£QFKH]9LOODQXHYD%HXWHU

20 u

56 uRoger de Flor, 20 u58 1995 RF58 H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 1995 RF58 Roger de Flor, 58 6Pt&Pt H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD Arc de Triomf 6Pt&Pt 39/51/H16 Arc de Triomf 32 u 33 u 39/51/H16

28 -u Sagrada Familia 50 u Encants 33/34/50/51/H10/N9

u 50 u 1028 shortlisted

Location ),1$1Â&#x2030;$0(17

$'0,1,675$&,Â&#x2022;$*(176

VIABILITAT %XLWG LQIRUPDFLµ de DUM, cal estudis i info rellevant.

25 u

25 u 40 u 3URYHQ©D PR309 H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD PR309 3URYHQ©D 6Pt&Pt H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt Verdaguer

Â&#x153;6,1$'(48$7

B288 CU219

*

RB10 B49 22@. ¦ 6.¦ B49

*

¦

C23 17/7 ¦ 17/6. ¦ C23 C2 17/6. ¦ 7a.¦

LV125

RB10

P25

13e+6E+7. ¦ 17/7

22@ ¦

22 @. ¦

13e+6E+7.

40 u 37/D20/65/165

V503

V503

S225 OPORTUNITAT

PM33

18d. ¦ 22 @. ¦

P448

P181

PM33 OPORTUNITAT

A66 INTERIORS 13e ¦

13e ¦

PR309

PR309 RF58

P181 INTERIORS

D371

A159

VJ209

GM128 P134

58 u

58 u 40 u P181 $Y3DUDOyOHO 1980 D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD P181 $Y3DUDOyOHO 1980 6Pt&Pt D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt Poble Sec 37/D20/65/165 Poble Sec

V210

RB44

C1

37/121/D20/N0 Poble Sec

37/121/D20/N0 40 u

V210 VJ209

RB44

Selected gas station

20 u 20 u 30 u P134 $Y3DUDOyOHO D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD P134 $Y3DUDOyOHO 6Pt&Pt D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt Poble Sec

V2

PF75

- -

N0 / 58 30/u64 / N3

V2

PF75

DP110

* * * *

T2

T2 PF35

PF35

*

T54

PE12

CG2

*

T28

PE12

CG2

S91

SA81 SA81

P79

C24

2016' VIABILITAT

S126 S126

P171

C181

2016'

* JG203

MD87 MD87

BR66

C89

*

F92

JG203

BR66

C1

RLL500 RLL500

E103

-

D371 C/ Diagonal, 371 1991 D371 C/ Diagonal, 371 1991 H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt 6Pt&Pt Tetuan Tetuan 6/ 7 / 62/ H12/N2/N3 6/ 7 / 62/ H12/N2/N3 27 u 40 u 27 u 40 u GM128 Av. General Mitre 128 1960 GM128 Av. General Mitre 128 1960 D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt 6Pt&Pt Lesseps Lesseps N0 / 58 / 64 / N3

ZF27

Clau 13+mateixa tipologia

J209

CAUSA DEL CANVI

V6

P448

SP39 SP395.¦

5.¦

7a

M34

0Â&#x201A;;,06

210

75$16)250$%/(6$&216(4Â&#x17E;Â&#x160;1&,$'(/&$19,

2

CAUSA DEL CANVI

2

GHVW¯GHWHUPLQDW

54

GHVW¯GHWHUPLQDW

*

(92/8&,Â&#x2022;02'$/7(&12/2*,$,&$19,&/,0Â&#x201A;7,&FRQGLFLRQDHO3ODGH0RELOLWDWLOHVQQXX3*0 0Â&#x201A;;,06 Clau 13+mateixa tipologia variabilitat:LPSODQWDFLµPRGHOHYROXFLµPRGDO TXDOLILFDFLµXUEDQ¯VWLFDORFDOLW]DFLµLQWHULRUVXSHULOOD

*

5.¦

22a

G25

*

28

RJ64 RJ645.¦

9

VH72

7a

-

C/ Casanova, 1953 C89C89 C/ Casanova, 89 89 1953 H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD H'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt 6Pt&Pt Universitat Universitat 14/20/37/59 N12 14/20/37/59 N12 15 u 18 u 15 u 18 u

5.¦

SC73

V6

V6 22a

5.¦

M333M333 5.¦

G25 Rondes + 22a ¦ Rondes + 22a ¦

(92/8&,Â&#x2022;02'$/7(&12/2*,$,&$19,&/,0Â&#x201A;7,&FRQGLFLRQDHO3ODGH0RELOLWDWLOHVQQXX3*0

* C73:

9

/ 131 V15V15 / 22//22 131 / N4/ N4 / N5/ N5

2.4 (Serveis generals) 2.4 (Serveis generals)

*

A81

SC73

7a-4. (Equipament d'abastaments-actual) (Equipament d'abastaments-actual)

ZF27

LL500

*

7b

7b

1950

91

V112

VF119 VF119 7a-4.

TXDOLILFDFLµXUEDQ¯VWLFDORFDOLW]DFLµLQWHULRUVXSHULOOD

*

VHUYHLDGHT¾DWDOD[DU[DE¢VLFD

VHUYHLDGHT¾DWDOD[DU[DE¢VLFD

M33

9¦

9¦

V112

5.¦

18

18

Vallcarca Vallcarca

5.¦

DA74DA74

R1950R1950

* * * *

T22

5.¦

22@

22@

5.¦

C/ Craywinckel, 1986 C1 C1 C/ Craywinckel, 1 1 1986 D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD D'HQVLILFDFLµXUEDQDLQWHQVLYD 6Pt&Pt 6Pt&Pt

D9 D9

PF221PF221

9¦

T22

5.¦

7/A5

7/A5

M664 M664

9¦

D189D189

D687 D687

7a

7a

F75

INTEGRAT CARRER ;$5;$9,Â&#x201A;5,$%Â&#x201A;6,&$ INTEGRAT CARRER ;$5;$9,Â&#x201A;5,$%Â&#x201A;6,&$

CO2

CO2

%DUFHORQD&DWDOXQ\D&HQWUH/RJ¯VWLF%&/ Plataforma amb la participacio de diferents actors de la cadena logistica : transport, administracions publiques, asociacions %DUFHORQD&DWDOXQ\D&HQWUH/RJ¯VWLF%&/ professionals, empreses de serveis i usuaris finals. 120 socis. $OLDQ©DHVWUDWªJLFDDPE83& Plataforma amb la participacio de diferents actors de la cadena logistica : transport, administracions publiques, asociacions +LS´WHVL empreses de serveis i usuaris finals. 120 socis. professionals, L'explotador de la benzinera continua. La WUDQVIRUPDFLµ de $OLDQ©DHVWUDWªJLFDDPE83& l'equipament li aporta GLYHUVLILFDFLµ bona imatge, publicitat, YLDELOLWDWGHQHJRFLHQ¢UHDXUEDQDH[WUDSRODFLµ +LS´WHVL A canvi de de la concessions llargues / V´O DGHT¾DW de per a L'explotador benzinera P«V continua. La WUDQVIRUPDFLµ l'activitat li aporta GLYHUVLILFDFLµ bona imatge, publicitat, l'equipament

YLDELOLWDWGHQHJRFLHQ¢UHDXUEDQDH[WUDSRODFLµ Els operadors paguen a empresa especialitzada participada per A canvi de concessions P«V llargues / V´O DGHT¾DW per a DMXQWDPHQWMDTXH«VOD¼QLFDYLDSHUDUULEDUDGHVW¯ l'activitat

Els operadors paguen a empresa especialitzada participada per DMXQWDPHQWMDTXH«VOD¼QLFDYLDSHUDUULEDUDGHVW¯

Costos prova pilot microplataforma de mercaderies Distribuir correctament costos-beneficis entre els agents Costos prova pilot microplataforma de mercaderies implicats (admin publica, operadora, empreses transport, Distribuir correctament client final) per fer-lo costos-beneficis entresostenible. els agents Les empresees de transport son la implicats (admin publica, clau per la viabilitat operadora, empreses transport, client final) per fer-lo sostenible. S'inclouen els negocis propisson de les Les empresees de transport la estacions de servei, com venda de clau per la viabilitat EXW¢ llenya, gel, aigua,... i serveis complementaris a la propis mobilitat S'inclouen els negocis decom les inflat, neteja,... estacions de servei, com venda de

),1$1Â&#x2030;$0(17

EXW¢ llenya, gel, aigua,... i serveis 5HTXDOLILFDFLµG DTXHOOHVEHQ]LQHUHVTXHHVWUDQIRUPDUDQHQ&'8SDUTXQJ complementaris a la mobilitat com bicicletes, inflat, neteja,... GHQVLILFDFLµXUEDQD(TXLSDPHQWSULYDW 5HTXDOLILFDFLµG DTXHOOHVEHQ]LQHUHVTXHHVWUDQIRUPDUDQHQ&'8SDUTXQJ bicicletes,

Calculation of the capacity of the goods station

GHQVLILFDFLµXUEDQD(TXLSDPHQWSULYDW

10-11


SOSTRE TIPO

WHQWDIHJLGD IRQDPHQWVQRXV 

RYHFR SURSLHWDWV

&¢OFXO(VWUXFWXUD

FINAL PROJECT CLASSE DE SERVEI

1

CLASSE RESISTENT

GL28h

DENSITAT

Ć&#x203A; .1P Ć? 

&¢UUHJXHVSHUPDQHQWV 6REUHF¢UUHJDŸV& Manteniment

48 + 100 + 100 500 40

GLVW¢QFLD G

2,25 m

The prototype developed is one gas station that is transformed but maintaining its structure and its recognizable elements. The basement remains as energy storage (water); ground floor serves as an intermodal goods station (van-cargobike) and warehouse, while mezzanine is a bike parking. Services, offices, administration, neighbours area, and bar-restauSOSTRE TIPO rant are on the floors 1, 2 and 3 respectively . SUHGLPHQVLRQDWM¢VVHUD /

( 250x500 mm )

&¢OFXOF¢UUHJDSXQWXDOGHODELJXHWD FDGDFP DODM¢VVHUD

Cp = 2,48 KN/m2 x 2,25m x 0,50m Su = 5,00 KN/m2 x 2,25m x 0,50m M= 0,40 KN/m2 x 2,25m x 0,50m

&20%,1$7Â&#x201D;5,$ ELU ELS

= = =

2,80 KN 5,60 KN 0,45 KN

&¢UUHJXHV3HUPDQHQWV 1,35 1

6REUHF¢UUHJDŸV 1,5 1

Manteniment 1,5 1

gr g g is risris

OHVELJXHWHVQRHVFDOFXOHQSHUTXªHVYROTXHWLQJXLQODPDWHL[DVHFFL¾TXHOHVM¢VVHUHV

SOSTRE MARQUESINA - ALTELL

plu p p vialuvluvia l ial l

FONAMENTS

PLANTA CARRER PLANTA CARRER PLANTA CARRER

Basement

24.4 24.4 24.4

24.8 24.8 24.8

24.6 24.6 24.6

25.0 25.0 25.0

24.2 24.2 24.2

25.1 25.1 25.1

e 1/2

SOSTRE MARQUESINA - ALTELL

TALLANTS. ELU

MOMENTS. ELU

DEFORMADA. ELS

25.0 25.0 25.0

25.1 25.1 25.1

Ground floor

PLANTA ALTELL PLANTA ALTELL PLANTA ALTELL PLANTA PRIMERA

Current and new structure scheme MOMENTS. ELU

e 1/200

DEFORMADA. ELS

SOSTRE TIPO

ESTRUCTURA DE FUSTA LAMINADA SOSTRE TIPO

HVPDQWHVWUXFWXUDH[LVWHQWDIHJLGD IRQDPHQWVQRXV UHIRUŠHQFDYDOODGHV O DIHJLGDVGHIXVWD UHQRYHFR SURSLHWDWV

$&,Â&#x2022;3(5(/8

CLASSE DE SERVEI

Combinacions art. 4.3.2 del SE del CTE ARQUITECTURA PLANTES 1/2 VHQVHFRQVLGHUDUIOXÂŞQFLHV ARQUITECTURA PLANTES 1/2 Pol Miret Forns EQUIPAMENTS PER A LA MOBILITAT

Ć?FGÂ&#x2122;IFG Í Nd = 298,81KN x 2 =597,62 KN

bbbbbb&RPELQDFLµFDUDFWHU¯VWLFD PPPP PP bbbbbb&RPELQDFLµFDVLSHUPDQHQW PP[PP PP bbbbbb&RPELQDFLµIUHT¾HQW PP[PP PP

1

CLASSE RESISTENT

GL28h

DENSITAT

Ć&#x203A; .1P Ć? 

&¢UUHJXHVSHUPDQHQWV 6REUHF¢UUHJDŸV& Manteniment

48 + 100 + 100 500 40

GLVW¢QFLD G

2,25 m

SUHGLPHQVLRQDWM¢VVHUD /

total 2,48 KN/m2 5 KN/m2 0,4 KN/m2

( 250x500 mm )

&¢OFXOF¢UUHJDSXQWXDOGHODELJXHWD FDGDFP DODM¢VVHUD

N/mm2

f m,d = 20,16 N/mm2

Cp = 2,48 KN/m2 x 2,25m x 0,50m Su = 5,00 KN/m2 x 2,25m x 0,50m M= 0,40 KN/m2 x 2,25m x 0,50m &20%,1$7Â&#x201D;5,$ ELU ELS

= = =

2,80 KN 5,60 KN 0,45 KN

&¢UUHJXHV3HUPDQHQWV 1,35 1

6REUHF¢UUHJDŸV 1,5 1

(VEHOWHVDPHF¢QLFD

Manteniment 1,5 1

F¢OFXO .1P6HFFLÂľGH200mm x 400mm [[[ 1PP PLANTES IWR.Í OHVELJXHWHVQRHVFDOFXOHQSHUTXÂŞHVYROTXHWLQJXLQODPDWHL[DVHFFLÂľTXHOHVM¢VVHUHV

FONAMENTS

SOSTRE MARQUESINA - ALTELL

Í 2.Í&#x203A;

Â&#x2022;3$5$//(/$ 3,/$5

50 N/mm2

TALLANTS. ELU

Í 2.Í&#x203A;

$)2& GXÂąGD f cd = 18,34 N/mm2 ÂĄ 

L &¢UUHJXHV3HUPDQHQWV [ 1 XOHV 

6REUHF¢UUHJDŸV 0,6

&203529$&,Â&#x2022;3(5(/8

)/(;,Â&#x2022; -Â&#x201A;66(5$

Kmod = 0,9 f m, K = 28 N/mm2

f m,d = 20,16 N/mm2

Manteniment 0 ÂĄ 

0RPHQWGHF¢OFXO .1P 6HFFLÂľGH200mm x 400mm Ć?WRG [[[ 1PP LW Ć?WRGIWR.Í 

1PP PPGFDUQ Ć&#x152;Q[W [W &2035(6,Â&#x2022;3$5$//(/$ 3,/$5

f c,o, K = 26,50 N/mm2

Í 2.Í&#x203A;

f c,o, d = 18,34 N/mm2

Qp=2,48 KN/m = 2,48 N/mm Qv= 5 KN/m = 5 N/mm

MOMENTS. ELU

(VEHOWHVDPHF¢QLFD

Combinacions art. 4.3.2 del SE del CTE VHQVHFRQVLGHUDUIOXÂŞQFLHV

Ć&#x2022; /SL Ć&#x2022; [[ Â&#x2122; WDXOHV 

bbbbbb&RPELQDFLµFDUDFWHU¯VWLFD PPPP PP bbbbbb&RPELQDFLµFDVLSHUPDQHQW PP[PP PP bbbbbb&RPELQDFLµIUHT¾HQW PP[PP PP

0RPHQWGHF¢OFXO .1P6HFFLÂľGHPP[PP bbbbbb,QWHJULWDW wact= w2 + w3 0,76mm x 0,6 + 1,53mm1PP = 1,91 mm e 1/200 Ć?WRG wact= [[[

&203529$&,Â&#x2022;3(5(/6 '()250$&,216-Â&#x201A;66(5$

ÂĄ 

([LJÂŞQFLHVROÂŻPLWVDUWGH6(GHO&7( bbbbbb,QWHJULWDW

Í 2.Í&#x203A;

([LJÂŞQFLHVROÂŻPLWVDUWGH6(GHO&7( wact= w2 + w3 wact= 0,76mm x 0,6 + 1,53mm = 1,91 mm

bbbbbb&RQIRUW

w3= 1,53 mm

bbbbbb$SDUHQŠD

ZP¢[ ZZ [Ć&#x201A;[Z .GHI

ZP¢[ [ [[  PP

3HU,QWHJULWDWZDFW /PPPP2.Í&#x203A;

DEFORMADA. ELS

f cd = 18,34 N/mm2 ÂĄ 

Ć?FG [ 1PP

ÂĄ 

L= 6,60m

e 1/200

Fletxa Qp = 5/384 x QpL4/EI =0,76 mm Fletxa Qv = 5/384 x QvL4/EI =1,53 mm

&203529$&,Â&#x2022;3$1'(,*3,/$5 Pilar extrem dret desfavorable

 Í 

Í 2.Í&#x203A;

Combinacions art. 4.3.2 del SE del CTE &203529$&,Â&#x2022;'(6(&&,216 VHQVHFRQVLGHUDUIOXÂŞQFLHV 1ÂźPHURVGHF¢OFXOH[WUHWVGHOVUHVXOWDWVGHO:LQHYD bbbbbb&RPELQDFLÂľFDUDFWHUÂŻVWLFD PPPP PP bbbbbb&RPELQDFLÂľFDVLSHUPDQHQW PP[PP PP Kf=1,15 (per a fustes laminades encolades) bbbbbb&RPELQDFLÂľIUHTžHQW PP[PP PP PLANTA TERCERA )/(;,Â&#x2022; -Â&#x201A;66(5$ f m, K = 28 N/mm2 f m,d = 24,34 N/mm2 ([LJÂŞQFLHVROÂŻPLWVDUWGH6(GHO&7(

Ć?FGÂ&#x2122;IFG Í Nd = 298,81KN x 2 =597,62 KN

UPC ETSAV PFC T 2016 Tutor: Manuel SĂĄnchez-Villanueva Beuter

bbbbbb,QWHJULWDW

Ć?FG [ 1PP

250x5003/12 = scheme 2.604.166.666,66 mm4 New I=structure

ARQUITECTURA PLANTES 1/2 EQUIPAMENTS PERTutor: A LAManuel MOBILITAT Pol Miret Forns UPC ETSAV PFC T 2016 SĂĄnchez-Villanueva Beuter UPC ETSAV PFC T 2016 SĂĄnchez-Villanueva EQUIPAMENTS PER Tutor: A LA Manuel MOBILITAT Pol MiretBeuter Forns

f cd = 18,34 N/mm2 ÂĄ 

&203529$&,Â&#x2022;3(5(/6 '()250$&,216-Â&#x201A;66(5$

SOSTRE MARQUESINA - ALTELL XO .1[ .1 6HFFLÂľGH300mm x 500mm [[ 1PP IWR.Í AXILS. ELU

09 09 09

Ć&#x2022; /SL Ć&#x2022; [[ Â&#x2122; WDXOHV 

 Í 

f c,o, d = 18,34 N/mm2

Mezzanine

&203529$&,Â&#x2022;3$1'(,*3,/$5 PLANTA SEGONA Pilar extrem dret desfavorable

&¢OFXO(VWUXFWXUD

66(5$PLANTA SOTERRANI PLANTA SOTERRANI PLANTA SOTERRANI

total 2,48 KN/m2 5 KN/m2 0,4 KN/m2

wact= w2 + w3 wact= 0,76mm x 0,6 + 1,53mm = 1,91 mm

bbbbbb&RQIRUW

w3= 1,53 mm

bbbbbb$SDUHQŠD

ZP¢[ ZZ [Ć&#x201A;[Z .GHI

3HU&RQIRUWZ /PPPP2.Í&#x203A; 3HU$SDUHQŠDZP¢[ /PPPP2.Í&#x203A;

&2035(6,Â&#x2022;3$5$//(/$ 3,/$5

f c,o, K = 26,50 N/mm2

f c,o, d = 23,04 N/mm2

First floor

$[LOGHF¢OFXO .1[ .1 6HFFLÂľGH202mm x 402mm Ć?WRG [[ 1PP LW Ć?WRGIWR.Í Í 2.Í&#x203A; &203529$&,Â&#x2022;3$1'(,*3,/$5 Pilar central desfavorable


own created theme Urban facilities for a better mobility

12-13


FURNITURE DESIGN

bespoke office furniture

Delivered design projects for a new product line. Worked directly with clientsin designing, pricing and sketching personalized projects. Produced 3D models, processed client orders and used ERP management to ensure timely delivery.

1920 50 11.5

340

228.5

43.5 34 48.5

877.5

200

877.5

1590

32.5 117.5

845

6.5

48.5 34

200

845

32.5 117.5 61.5

R100

100

260

98.5 100 36.5 90.4

41

1549

41 179.5

1060

1990

30

42

29

120.8 282.7

494.3

340.5

77.5

110.3

340.5

110.3 80

42

120.8

29

70.5

270

314.7

812.5

77.5

70.5

540.5

77.5

110.3 80

812.5

29

110.3

80

75

110.3 77.5

1600

1600

270

314.7

77.5

110.3

29

97

29 540.5

29

282.7

64.9

R16250

97 733.5

77.5

75 86.7

64.9

43.5 R16250

30 75 86.7

43.5 733.5 340.5

R16250

77.5

77.5

110.3

80

110.3 80

1600

1600

8000

800

1600

1600

813.5

1800

1600

1600

821

800

R16250

340.5

800

494.3


02 5,911

Doblegar les puntes de les grapes amb unes alicates

Incorporar les guies als calaixos

531

4

Incorporar les guies als calaixos

5

073

Grapar les guies necessàries (depenent de la mida) sobre els llistons inferiors de la caixa.

pes...................................................................... 3,6€ .................... 0€ padora automatica........................................7€ .................... 3,6€ ravorpmoC tatilanoicnuf .....................7€ AL .......................................................................10,6€

Reforçar amb més grapes les zones febles com per exemple la trobada de dos guies.

Repetir l’operació en tres calaixos.

005

361

XOB-F

.....................10,6€

44

Pol Miret

5

5

Comprovar funcionalitat

Per últim introduïm els calaixos i provem si llisquen bé, si queden travats haurem de llimar per assegurar la continuïtat de les guies.

55

Incorporar les guiesles alsguies calaixos Incorporar als calaixos

Grapar lesGrapar guies necessàries (depenent(depenent de la les guies necessàries de la mida) sobre els llistons inferiors la caixa.de la caixa. mida) sobre els llistonsde inferiors

Comprovar Comprovar funcionalitat funcionalitat

Reforçar amb més grapes lesgrapes zones febles comfebles com Reforçar amb més les zones per exemple trobadaladetrobada dos guies. perlaexemple de dos guies.

Comprovar Repetir l’operació en tres en tres Repetir l’operació funcionalitat calaixos. calaixos.

Per últim introduïm els calaixosels i calaixos i Per últim introduïm provem si provem llisquen si bé, si queden llisquen bé, si queden travats haurem dehaurem llimar per travats de assegullimar per assegurar la continuïtat de les guies. rar la continuïtat de les guies.

Per últim introduïm els calaixos i provem si llisquen bé, si queden travats haurem de llimar per assegurar la continuïtat de les guies.

soxialac raraperP

4

on ,asill se soxialac steuqa’d roirefni trap al noC ónis ,seiug ed ametsis xietam le ref irassecen se .uorp ah ih’n arutcurtse aipòrp al bma euq

sert ne óicarepo’l ritepeR .soxialac

.stabaca poc nu soxialac sled slanfi seruseM

i soxialac sle mïudortni mitlú reP nedeuq is ,éb neuqsill is mevorp rep ramill ed meruah stavart .seiug sel ed tatïunitnoc al rarugessa

Adaptació Eco

Per u guie caps direc

Pol Miret

A els mòduls habitació podria servir de armari alts (apilant), baix, o fins i tot de tauleta de nit, afegint una superfície llisa a sobre.

Repetir l’operació en tres calaixos.

eria prima (caixes)........................................ 0€ 423

Per un muntatge més fàcil de les guies primer les unim fora de la capsa, i desprès les enganxem directament.

seiug sel racol•loc lA la tatilibatse menod tnujnoc

Reforçar amb més grapes les zones febles com per exemple la trobada de dos guies.

DO IT YOURSELF QM PRIMAVERA 2011-2012

Per grapar, el millor es una grapadora automàtica amb grapes de 1.2 x 10 mm de llarg com a mínim.

PrepararPreparar guies guies

Per grapar,Per el millor grapar,eseluna millor es una grapadoragrapadora automàtica amb automàtica amb grapes de grapes 1.2 x 10de mm llarg 1.2de x 10 mm de llarg com a mínim. com a mínim.

Doblegar les Doblegar les puntes depuntes les de les grapes amb grapes amb unes alicates unes alicates

Grapar les guiesles guies Grapar a l’estructura principal a l’estructura principal

Preparar guies

Grapar les guies necessàries (depenent de la mida) sobre els llistons inferiors de la caixa.

SUPOST

33

Ferran Parcerisa Pujol

2

seiug sel raparG lapicnirp arutcurtse’l a

4

Grapar les guies a l’estructura principal

3

H

unes alicates

003

teriM loP

elihC ledoM egtatnoM - 3 .MUN

lojuP asirecraP narreF

3

004

Per treure les grapes sense espatllar gaire les fustes podem fer servir un punxo. Tot i que o podem fer amb les mans, que es més ràpid i fàcil, doncs les peces triangular son resistents no es trencaran al tibar.

0

Per treure Per les grapes treure les grapes sense espatllar les gaire les sensegaire espatllar fustes podem ferpodem servir fer servir fustes un punxo.un punxo. Tot i que oTot podem i quefer o podem fer amb les mans, es amb que les mans, que es més ràpid més i fàcil, doncs ràpid i fàcil, doncs les peces triangular son les peces triangular son resistents no es resistents no es trencaran trencaran al tibar. al tibar.

NUM. 4 - Montatge Model Girona Fruits

1

Necessitem 2 capses grans SOLEN per a fer l’embolcall , tres capses Girona Fruits per fer calaixos i algunes altre qualsevol (preferiblement Sanahuja mitjanes) per desmuntar i fer guies.

seiràssecen sespac sel ed óicceleS

Pol Miret

sel ed licàf sém egtatnum nu reP al ed arof minu sel remirp seiug mexnagne sel sèrpsed i ,aspac Selecció de les capses necessàries .tnematcerid

elihC ledoM egtatnuM

guies.

Doblegar les i soxialac ref rep elihC sesp ac sert de , llacles lobme’l ref a rep )NELOS( snarg sespac 2 metisseceN puntes .seiug ref i ratnumsed rep )seamb najtim ajuhanaS tnemelbireferp( loveslauq ertla senugla grapes

separg sel eruert reP sel eriag ralltapse esnes rivres ref medop setsuf .oxnup nu ref medop o euq i toT se euq ,snam sel bma scnod ,licàf i dipàr sém Desmuntem algunes capses per obtenir nos ralugnairt secep sel les peces necessàries se on stnetsiser .rabit la naracnert

22

F-BOX

0

,stiurF anoriG ed la tnerefid anoicnuf ledom tseuqA ónis eriacse’l erbos neuqsill on soxialac sle euq aj .atsuf al erbos neuqsill sosill nós moc euq

guies.

Ferran Parcerisa Pujol

3

anu se rollim le ,raparg reP bma acitàmotua arodaparg grall ed mm 01 x 2.1 ed separg .miním a moc

Desmuntem algunesalgunes capses per obtenir Desmuntem capses per obtenir Per un muntatge més fàcil de les Per grapar, el millor es una les peces lesnecessàries peces necessàries guies primer les unim fora de la SeleccióSelecció de les capses de les necessàries capses necessàries grapadora automàtica amb capsa, i desprès les enganxem grapes de 1.2 x 10 mm de llarg Necessitem 2 capses grans SOLEN perSOLEN a fer l’embolcall , tres capses Girona Fruits per fer Necessitem 2 capses grans per a fer l’embolcall , tres capses Girona Fruits per fer directament. com aSanahuja mínim. calaixos i algunes qualsevol (preferiblement mitjanes) desmuntar i fer calaixosaltre i algunes altre qualsevol (preferiblement Sanahuja per mitjanes) per desmuntar i fer

DO IT YOURSELF QM PRIMAVERA 2011-2012

1

00

F-BOX

FLESRUOY TI OD 2102-1102 AREVAMIRP MQ

2

fixem un objectius basics a tenir en compte a l’hora de ate Primer something useful with seiug raraperP decidir quin moble fer, i amb quins rinetbo rep sespac senugla metnumseD materials, entre altres: reutilitzar material, coherència del moble seiràssecen secep sel no money, so I found some amb el material i que compleixi una funció necessària per un habitatge de las items. característiques de l’Eco. valuable Dismani un segon us a Grapar les guies a dir; buscar material desaprofitat i donar-li un segon us a l’Eco. tled Esthe wood studs of some a l’estructura principal decidim per les capses de fruita, i per veure les possibilitats fruit Ens boxes it as vam fer un estudi deand mesures used Muntatge Model Girona Fruits re que podem drawer-slides to transform idees de possibles it into a drawer that fitmiers,palets,caixes dim per les capses ted inside another fruit box. os materials en un

mpte a l’hora als, entre altres: b el material i abitatge de las

DIY

11

Muntatge Model Girona FruitsFruits Muntatge Model Girona

NUM. 1 - Introducció

irè (peix) i de fusta (fruita). Ens decidim per les capses ruita, amb la idea de combinar els dos materials en un DE LA MATERIA PRIMA cara per descobrir... The RECOLLIDA challenge was to cre-

Per treure les grapes sense espatllar gaire les fustes podem fer servir un punxo. Tot i que o podem fer amb les mans, que es més ràpid i fàcil, doncs les peces triangular son resistents no es trencaran al tibar.

DO IT YOURSELF QM PRIMAVERA 2011-2012

leria trobem entre altres coses: somiers,palets,caixes

Ferran Parcerisa Pujol

Necessitem 2 capses grans SOLEN per a fer l’embolcall , tres capses Girona Fruits per fer calaixos i algunes altre qualsevol (preferiblement Sanahuja mitjanes) per desmuntar i fer guies.

Preparar guies

NUM. 4 - Montatge Model Girona Fruits

2

1

0

El moble es del taulell i d sota per pod facilitat.

G

Aquestes operacions es podrien repetir per a moble escriptori i fins i tot a l’exterior dels mòduls per emmagatzemar qualsevol cosa.

C

Adaptació directa com a moble de cuina per guardar els estris necessaris, també podríem posar-ne més . El moble es col•locaria penjat del taulell i deixant espai a sota per poder netejar amb facilitat.

“Go towards an economy where a product wastes become raw material to create a new cash flow; where good and innovative affordable”. The blue economy, Gunter Pauli. 14-15

F-BOX

Ens decidim per les capses de fruita, i per veure les possibilitats vam fer un estudi de mesures Muntatge Model Girona Fruits la deixalleria metropolitana per veure que podem Desmuntem algunes capses per obtenir les peces necessàries r gratis en grans quantitats i agafar ideesSelecció de possibles de les capses necessàries

a


ARCHITECTURAL MODELS AND RENDERS

Detachable model.

Tirana lakeside Competiton

House in les Corts

Block of flats. Student project

Isola di grado Masterplan. Trieste student project

Art school

Port of Barcelona-cemetery boundary


professional and student projects

Tent models

MontjuĂŻc cemetery boundaries

Bathroom render. Self-training

Isola di Grado 16-17


polmirett@gmail.com 07589441259

Architect portfolio Pol Miret  

Compilation of my work: refurbishment, renovation, conservation, interior design, bespoke furniture, architectural modeling and rendering. R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you