Page 1

Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti.

Polijel™

Jelkot Serisi Gelcoat Series

JELKOT REHBERÝ GELCOAT GUIDE

hayatýn her alanýnda...™

JELKOT UYGULAMALARI VE SORUN GÝDERME REHBERÝ GELCOAT APPLICATION AND TROUBLE SHOOTING GUÝDE


Polijel™ Nedir ? What is Polijel™? Poliya jelkotlarý

Poliya gelcoats

Po l i e s t e r r e ç i n e s i e s a s l ý , e l d e edilecek poliester ürünün kullaným þekline ve kullaným yerine uygun olmasý için ürünün dýþ yüzeyini kaplamak için kullanýlan ürün grubudur. Ýsmi Ýngilizce gel-coat, jel kaplama anlamýna gelmektedir.

are resin based coating materials to protect polyester product from the negative effects of environment and usage field.

1983 yýlýndan bugüne kadar Poliya tarafýndan üretilen Polijel™ jelkot serisi ihtiyaç duyulan her alanda kullanýlmaktadýr. Serideki jelkotlar her amaca cevap verecek deðiþik özelliklere sahip tiplerden oluþmaktadýr.

Polijel™ jelkot serisi birçok üretim sisteminin ihtiyacýna cevap verebilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Polijel™ series are designed to meet many production system needs.

Su kaydýraklarý, oyun parklarý, mutfak t e z g a h l a r ý , a s k e r i u y g u l a m a l a r, havacýlýk, banyo küvetleri, yüzme havuzlarý, deniz araçlarý, yeni enerji kaynaklarý uygulamalarý ve otomotiv endüstrisi gibi pekçok deðiþik üründe Polijel™ jelkotlar kullanýlmaktadýr.

Genel amaçlý jelkotlar General purposed gelcoats Zýmparalanabilir jelkotlar Paintfinish/ sandable gelcoats Kimyasal mad. dayanýklý jelkotlar Chemical and High-Temp resistants

Since 1983, Polijel™ gelcoats produced by Poliya have been used almost every imaginable field. The Polijel™ gelcoat series includes numbers of different types for different applications. Aquaparks-glides, playground equipments, kitchen worktops, military applications, aviation, bath tubes, swimming pools, boats/ yachts, applications for new energy resources and automotive industries are the most developed Polijel applied usage areas. Today the gelcoat technology and production quality of Poliya makes it one of the best companies in the Europe and in the world.

Günümüzde Poliya, jelkot teknolojisi ve üretim kalitesi açýsýndan Avrupa’da ve dünyada en ön sýralardadýr.

Yüksek performans jelkotlar High advance gelcoats Marin/Deniz tipi jelkotlar Marine type gelcoats Alev ilerletmeyen jelkotlar Flame retardant gelcoats

Jelkot Depolama ve kullaným

Kalýp yapým jelkotlarý Gelcoats for mold production

Gelcoat Storage and usage

Parlak topkotlar Gloss topcoats

Xn ZARARLI GESUNDHEITSSCÄDLICH NOCIF SCHADELIJK SUNDHEDSSKADELIG NOCIVO HARMFUL NOCIVO NOCIVO

20-55% ÝÇERÝÐÝ ENTHÄLT CONTIENT BEVAT INDEHOLDER CONTIENE CONTAINS CONTIENE CONTÉM

:STÝREN :STYROL :STYÈNE :STYREEN :STYREN :STIRENE :STYRENE :ESTIRENO :ESTIRENO

TR

GB

Parlayýcý! Solunduðunda saðlýða zararlýdýr. Göz ve deriyi tahriþ edicidir. Yetersiz havalandýrma koþullarýnda uygun kýyafet ve maske kullanýlmalýdýr. Buharýný solumayýnýz. Göze temaz ettiði durumlarda derhal temiz suyla bolca yýkayýnýz ve doktor yardýmý isteyiniz. Aðýz yoluyla alýnmamalýdýr.

Flammable! Harmful by inhalation. Irritating to eyes and skin. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Do not breathe vapour. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Do not ingest.

ACÝL DURUMDA IN CASE OF EMERGENCY 90-212-5093190

Kullanmadan önce ürün teknik bültenini okuyun Read the technical bulletin before use

23°C

SERÝN YERDE SAKLAYIN

UN 1866

BU TARAF YUKARI

NEMDEN UZAK SAKLAYIN

IÞIKTAN UZAK SAKLAYIN

MARINE POLLUTANT

1

Poliya Jelkot Rehberi

Kapalý tutun Keep closed

YANICI SIVI

ZARARLI

FLAMMABLE LIQUID

HARMFUL

3

Xn


JELKOT SEÇÝMÝ VE UYGULAMASI

GELCOAT SELECTION AND APPLICATION

Elde edeceðimiz ürünün kullaným alanýna göre jelkot seçimi yapýlýr. Bu seçimi yaparken Poliya Poliester, Vinilester ve Jelkot Seçim Kýlavuzunu kullanabilirsiniz. Bu dökümaný Poliya satýþ noktalarýndan isteyebilir veya www.poliya.com.tr adresinden yükleyebilirsiniz.

You can select the suitable gelcoat accroding the products usage field and production method. You can refer to Poliya Polyester, Vinylester and Gelcoat Selection Guide. You can request this guide from Poliya sale points or directly download from Poliya web site www.poliya.com.tr

Somut bir örnek vermek gerekirse istediðimiz ürün bir otobüs karoser parçasý olsun, bu durumda jelkot seçeneðimiz parçanýn sonradan boyanýp boyanmayacaðýna göre deðiþir. Eðer parça boyanmayacaksa en sert atmosferik þartlara dayanýklý ve mekanik deðerleri yüksek bir jelkot Polijel™ 215 gibi seçilir. Bu özelliklerin istenmesinin nedeni, bu otobüs ekvator bölgeleri gibi direkt güneþ ýsý/ýþýðýn en yüksek olduðu bölgelerde de, kutuplara yakýn -50°C’da da kullanýlabilir. Seçeceðimiz jelkot bu þartlarda en uzun süre hizmet verecek niteliklerde olmalýdýr.

In order to give a realistic example, let we decide to manufacture a bus/coach part. We must decide is this part going to be paint finish or will be used gelcoat coated leave as is. If the part is not going to painted the most mechanical and weather resistant gelcoat Polijel™ 215 should be prefered. The reason why we should decide this gelcoat is the bus/ coach could be used at equator where direct sun light/temperature is at maximum on earth or the bus could be used at the countries near to artic cycle at -50°C temperature levels therefore the gelcoat must be resistant to all this negative factors.

Söz konusu otobüs karoseri parçamýz sonradan boyanacaksa o zaman, U.V. ýþýk dayanýmý hiç önemli deðildir, jelkotumuz boyama iþlemini kolaylaþtýrýcý ve boyaya uygun zemin verecek nitelikte olmalýdýr. Örneðin çok kolay zýmpara yapýlabilmeli, esnemelerle ve darbe etkisi ile çatlamamalýdýr (böyle bir durumda çatlaklýk boya filmine de yansýyacaktýr). Boyama prosedürünün gereði olan fýrýnlama iþlemine uygun olmalýdýr. Bizim bu niteliklere sahip jelkotumuz Polijel™ 209-

If the mentioned bus part is going to painted/ paint finish, the U.V. resistance is not important, the important point is the gelcoat’s easy painting or easy back grounding for the paint. Such as it should be easy sandable also it should be flexible and not to crack (unless the cracks will be seen over the paint coat) also gelcoat should be resistant to paint drying oven conditions too. So we should prefer Polijel™ 209-Z.

Polijel™ jelkot uygulamalarý ile ilgili bilgileri Poliya Poliester, Vinilester ve Jelkot Seçim Kýlavuzunda bulabilirsiniz. Seçim kýlavuzumuzu satýþ departmanýmýzdan isteyebilir veya www.poliya.com.tr internet web sitemizde online dökümanlar ürün teknik bültenleri bölümünde bulabilirsiniz.

You can refer to Poliya Polyester, Vinylester and Gelcoat Selection Guide about Polijel™ gelcoat applications. You can request this document from the international sales department or you can directly download it from our web site www.poliya.com.tr under the online documents menu at the product technical bulletins section.

Also if Anti-bacterial properties are required; most of the Polijel gelcoats have Anti-Bacterial protection option.

ANTI BACTERIA Z’dir.

Ayrýca Anti-bakteriyel özellik gereken yerler için Polijel jelkotlarýn birçoðunda opsiyonel AntiBakteriyel özellik seçeneði bulunmaktadýr. Renkli-jelkot ile üretilen sonradan boyanmayacak parça Jelkot/ Polijel™ 215 Üretimden sonra boyanacak parça Jelkot/ Polijel™ 209-Z Paint Finish (Tampon)

Non-Paint Finish (Traktör kabin ünitesi)

Poliya Jelkot Rehberi

2


FIRÇA TÝPÝ JELKOT UYGULAMASI Polijel™ F Tipi Poliester mermer gibi þeffaf jelkot uygulamalarýnda fýrça tipi jelkot kullanýlmaz, çünkü fýrça ile homojen yani her tarafý ayný kalýnlýkta bir jelkot filmi elde edilemez. Dolayýsýyla daha kalýn jelkot olan kýsýmlar daha kirli, ince kýsýmlarda daha açýk renkli olacak þekilde fýrça izleri net olarak görülür. Böyle bir ürün estetik olarak çok kötü görünüm alacaðýndan fýrça tipi jelkot, þeffaf uygulamalarda kullanýlmaz.

1. Renkli uygulamalarda ise jelkot iki aþamalý - iki kat uygulanýr. 2. 1kg Polijel jelkota açýk renklerde 50-75 gr, koyu renklerde 30-40 gr Polipigment pigment pasta ilave ederek iyice karýþtýrýlýr. 3. Poliya'nýn bütün jelkotlarý* hýzlandýrýcý ihtiva ettiði için sadece sertleþtirici ilavesi ile renkli jelkot uygulamaya hazýrdýr. 4. Bunun için jelkota 10-15 gr MEK-peroksit ilave ederek karýþtýrýlýr. 5. Her m² ye 450-550 gram gelecek þekilde kalýp ayýrýcý veya vaks sürülmüþ kalýba çekilir. Birinci kat jelkotun sertleþmesi için beklenir. (Bknz. Jelkot Sýcaklýk Sertleþme Süresi Grafiði) 6.Jelkotun sertleþip sertleþmediðini kontrol için temiz parmaðýnýzla 30 saniye jelkotun üzerine bastýrýn, þayet elinize jelkot bulaþýðý gelmiyorsa 2.kat jelkotu sürebilirsiniz. 7. Ýkinci kat jelkotta pigment pasta oranlarýný bir kat daha fazla kullanmanýz gerekir aksi halde yeterli bir örtücülük saðlayamazsýnýz. Ýkinci katta süreceðiniz jelkot miktarý da birinci kattaki kadar olmalýdýr. 8.Bu son kat jelkot ta sertleþtikten sonra üzerine döküm yapabilirsiniz. * Polijel F-254 ve Polijel F-291 hýzlandýrýcý içermemektedir.

3

Poliya Jelkot Rehberi

30 Saniye 30 Seconds


BRUSH TYPE GELCOAT APPLICATION Polijel™ F Type Brush type of gelcoats can not be used for the marble polyester applications. Because, homogenous film thickness can not be obtained. The brush marks will appear on the surface; the thick parts will have darker appearance while the thin parts will be light. This visual problem hinds the application of brush type gelcoat when the final product is required transparent.

1.Two-step applications are carried out for colored products. 2.There are two options, 50-75 gr Polipigment color paste is added for light colors or 30-40 gr is added for dark colors to 1 kg Polijel gelcoat. The mixing must be well done. 3.Because all of Poliya Polijel gelcoats* contain accelerator, do not add any accelerator. 4.After mixing color paste and gelcoat, 10-15 gr MEK-P must be added. Then, the product will be ready for the application. 5.The required gelcoat amount is 450 -550 gr per m². The mold must be covered by mold release agents or waxes. Then the gelcoat will be leaved for curing. (See. Gelcoat Temperature Hardening Time Graphics) 6.To find out gelcoat is cured or not, when you press with your clean fingertip on the gelcoat for 30sec, if gelcoat does not stick on your finger, second layer can be applied. 7.The amount of the pigment paste for second layer must be higher than the first layer. In the contrary, sufficient coating can not be obtained. However, the amount of the gelcoat for second layer must be equal to first layer. 8.After the hardening of last layer, you can move up to the next step for casting * Polijel F-254 and Polijel F-291 are not pre-accelerated

JELKOT SICAKLIK SERTLEÞME SÜRESÝ GRAFÝÐÝ GELCOAT TEMPERATURE HARDENING TIME GRAPHICS 1

Zaman (Saat) Time (Hour)

4

3

2

1

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Sýcaklýk (°C) Temperature

Poliya Jelkot Rehberi

4


PÜSKÜRTME TÝP JELKOT UYGULAMASI Polijel™ P Tipi Kalýbýn parlaklýðýndan daha parlak bir ürün alamayacaðýnýz için, öncelikle kalýplarýnýz çok parlak olmalýdýr. Eðer kalýbýnýz matlaþmýþsa sýrasýyla önce kalýn polisaj pastasý ile sonra baþka bir yeni keçe kullanarak ince polisaj pastasý ile, iyice parlatýnýz. Bu parlatma iþleminden sonra ilk ürünü Polivaks™ N ve Polivaks™ SIVIPVA kalýp ayýrýcý kullanarak alýnýz. Daha sonraki ürünleri Polivaks™ SV-6 veya Polivaks™ PV-7 kullanarak alabilirsiniz. Poliya'nýn bütün jelkotlarý* hýzlandýrýcý ihtiva eder. Baþka bir hýzlandýrýcý ilave etmeyin, þayet daha fazla hýzlandýrýcý ilave ederseniz, jelkotun rengi kirlenecek ve zamanla kirlenme artacaktýr.

TM

Polivaks

Kalýp Ayýrýcý Serisi

Yaz, kýþ standart ürün alabilmek ve jelkotu attýktan sonra kýsa sürede sertleþtirebilmek için bir fýrýna ihtiyacýnýz olacaktýr. Bu fýrýn 50-55ºC sýcaklýðýnda olmalý ve içerideki sýcaklýðýn her yerde ayný olmasýný saðlayacak bir fan sistemine sahip olmalýdýr. Fýrýna konmuþ jelkotlu kalýplardan çýkacak yanýcý gazlarýn tehlike arz etmemesi için bir bacasý olmalýdýr. Ayrýca yine ayný nedenle içinde kývýlcým çýkartabilecek kontaktör, rezistans, þalter bulunmamalýdýr. Bizim önerebileceðimiz bir fýrýn þemasýný bu yazýnýn arkasýnda bulabilirsiniz.

Polivaks™ N

Polivaks™ SIVI PVA

Yüksek performans sistem vaksý High Performance system wax

Yüksek performans sývý kalýp ayrýcý High performance liquid mold release agent

Renkli bir ürün almayý amaçlýyorsanýz; beyaz gibi açýk renklerde % 10-12, koyu renklerde (siyah, lacivert gibi) % 4-6 pigment pasta ilave edin. Ön görülen miktardan daha fazla pigment koyarsanýz hem jelkot geç sertleþir, hem de mat ürün alýrsýnýz. Daha az miktarda koyarsanýz yeterli bir örtücülük elde edemezsiniz. Jelkot atacaðýnýz mekan, diðer imalat bölgelerinden duvarla ayrýlmýþ, havalandýrma tesisatlý ve rutubetsiz bir yer olmalýdýr. Jelkot atýlan yeri ayýrmazsanýz, atým sýrasýnda oluþan tozlar diðer kalýplarý kirletir. Yine bu bölümün tavan, taban ve duvarlarý kuru olmalý, çünkü rutubet oraný çok yüksek olan bir yerde atýlan jelkot sislenme þeklinde beyazlanýr. Daha sonra fýrýnlayacak olsanýz bile jelkot attýðýnýz mekan 18ºC nin üzerinde bir sýcaklýkta olmalýdýr. Çok soðuk bir ortamda jelkot atarsanýz, atým esnasýnda oluþan hava kabarcýklarý kalýp yüzeyinden ayrýlamayacaðý için mat, þeffaf uygulamalarda ise yer yer beyaz bölgeli ürünler alýrsýnýz. Ýdeal jelkot kalýnlýðý 0.5 - 0.6 mm olmalýdýr. Bu kalýnlýðý elde etmek için her m² 'ye 700-800 gr jelkot atmanýz gerekir. Pigment pastasý ilave edilmiþ jelkotu eðer otomatik tabanca ile atacaksanýz; kalýbýn üzerine 35-55 cm uzaklýkta akýtmadan ve kalýbýn her m² sine 700-800 gr gelecek þekilde atýn. Eðer el tabancasý ile atacaksanýz 2.5-3.5 mm meme çapý olan üstten hazneli bir tabanca seçin. El tabancalarý için kullanacaðýnýz kompresörün depo basýncý 8 - 10 atü olmalý, depodan sonra tabancaya girmeden su tutucu da ihtiva eden bir regülatörden geçirilmeli ve regülatör çýkýþ basýncý 4-5 atüye ayarlanmalýdýr. Daha yüksek basýnçta atarsanýz mikronize hava kabarcýklarý mat bir ürün almanýza neden olur. Bu tabancanýn haznesi yaklaþýk 1kg kadardýr. Bu miktar jelkotu temiz bir kaba alarak yaz aylarýnda 10-12 gr, kýþ aylarýnda 12-15 gr MEK-P koyup karýþtýrdýktan sonra 30-55 cm mesafeden yine her m² ye 700800 gr jelkot gelecek þekilde akýtmadan ve belli bölgelere yýðmadan atýn.

5

Poliya Jelkot Rehberi

Açýk Renklerde %10-12 Pigment Pasta For the Light Colors 10-12% Color Paste

Ýdeal jelkot kalýnlýðý 0,5-0,6mm Ideal gelcoat thickness 0,5-0,6mm

16-18°C 60-65°F

Ortam sýcaklýðý minimum 16-18°C olmalý Minimum environmental temperature should be 60-65°F

* Polijel F-254 ve Polijel F-291 hýzlandýrýcý içermemektedir. Mold images belong to Copyright © Wolfangel GmbH


SPRAY TYPE GELCOAT APPLICATION Polijel™ P Type Firstly, the mold is important, it must be clean and bright and gloss. If the mold is mat, it should be polished with polish paste initially, then polish with a thin polish paste with another buffing pad. After that, Polivaks™ N and Polivaks™ SIVI PVA liquid mold release agent must be applied for first application. Further on productions can be made with Polivaks™ SV-6 or Polivaks™ PV-7 standalone. All of the Poliya's gelcoats* contain accelerator. It is unnecessary use another or more accelerator. If you add more accelerators, the color of the gelcoat will fade in the course of time.

Polivaks™ SV-6

Polivaks™ PV-7

Yüksek performans vaksý High Performance wax

Yüksek performans sprey vaks High performance spray wax

In order to obtain standard product in all conditions you need an drying oven. The oven must be set at 55°C, homogeneously. The oven must have a ventilation exhaust in order to keep the oven free of gases which come out during the gelcoat hardening. Because of same reason, should be no switch systems, contactor or heat resistant in the oven to avoid the fire. The technical drawing of our suggestion is at the end of the document. If you intend to obtain colored products, please add pigment paste 10-12% for light colors such as white and 4-6% for dark colors like black or navy blue. If you add more color paste than required, both there is going to be negative influence on gel time or cure time and you will obtain a mat product. The insufficient amount of pigment paste causes insufficient opacity/coating. The place where you will apply the gelcoat must be separated from the other departments. The molds must be also kept clean from dust and away from moist. Besides, the place must has ventilation and humidity free. The humidity causes to fog-like white appearance. The temperature of the place must be 18°C at least. The low temperature prevents the bubbles to leave gelcoat and causes surface of the product results in mat, and regionally white products especially for transparent materials.

Koyu Renklerde %4-6 Pigment Pasta For the Dark Colors 4-6% Color Paste

1 m² 700-800 gr/1m² Polijel Gelcoat

Yaz aylarý MEK-P oraný Summer season MEK-P ratio MEK-P 10-12gr/1Kg Gelcoat

The ideal gelcoat thickness must be 0.5-0.6mm which 700-800 gr/m² gelcoat provides this thickness. If you apply gelcoat which contains pigment paste with automatic spray pistol; you must apply 35-55 cm far away from mold and 700-800 gr/m². If you use hand pistol the nozzle diameter must be 2.5-3.5mm and pistol must have a reservoir at the top. The pressure of the depot compressor must be 8-10atm. The product must pass in water conservative regulator before pistol. The regulator pressure must be adjusted to 4-5atm. High pressure causes micro air bubble and mat appearance. The capacity of this pistol is 1kg. This 1 kg gelcoat must be prepared in a clean cup by adding 10-12 gr MEK-P for summer time and 12-15 gr for winter time. * Polijel F-254 and Polijel F-291 are not pre-accelerated

Kýþ aylarý MEK-P oraný Winter season MEK-P ratio MEK-P 12-15gr/1Kg Gelcoat

Poliya Jelkot Rehberi

6


Jelkot atma iþlemi bittikten sonra, jelkotun sertleþmesi için beklemeniz gereken süre kullandýðýnýz MEK-P oranýna, ortam sýcaklýðýna ve jelkotun pigmentli olup olmadýðýna baðlýdýr. %1.5 MEK-P kullandýðýnýzý ve jelkotun renksiz-þeffaf olduðunu varsayarsak, gerekli bekleme süreleri jelkotun sertleþmesini beklediðimiz ortam sýcaklýðýna göre yaklaþýk þu sürelerde olmalýdýr.

Tabloda belirtilen (Bknz. Sayfa 5) takribi süreler sadece bir fikir vermek içindir. Sertleþme süresine etki eden birçok faktör vardýr. Örneðin jelkot pigment pasta ihtiva ediyorsa, bu süre uzayacaktýr. Keza jelkot atýlan yer rutubetli ise, jelkot ince atýlmýþsa, her tarafý kapalý bir kalýba atýlmýþsa süre yine uzayacaktýr. Ancak kesin olan bir nokta; ortam ýsýsý arttýkça sertleþme süresi kýsalýr. Bu da demektir ki standart ürün almak için bir fýrýn gereklidir. Jelkotun yeterli sertliðe ulaþtýðýnýn en belirgin test yolu; aseton veya tinerle sað iþaret parmaðýnýzý iyice temizleyin, jelkot attýðýnýz kalýbýn flanþ kýsmýna iþaret parmaðýnýzla 30 saniye bastýrýn ve çekin. Eðer elinizde jelkot bulaþýðý kalýyorsa, yeterli sertliðe ulaþmamýþtýr. Parmaðýnýzý çekerken tutma-yapýþma hissi veriyor fakat parmaðýnýza hiç bulaþmýyorsa uygun sertliðe ulaþmýþ sayýlýr. Parmaðýnýzý çekerken hiç tutma-yapýþma hissi vermiyor ve parmaðýnýza hiç bulaþmýyorsa, jelkot aþýrý sertleþmiþ demektir. Aþýrý sertleþmiþ jelkotun üzerine döküm yaparsanýz ürünü kalýptan çok dikkatli sökmeniz gerekir. Þayet biraz esnetirseniz jelkot filmi tam sertleþmiþ olduðundan çatlayabilir. Parmaða bulaþan sertleþmemiþ jelkot üzerine döküm yaparsanýz; ya döküm esnasýnda dolgu malzemeleri jelkot filmini tamamen eritir veya fil derisi gibi bozuk yüzeyli bir ürün elde edersiniz. Jelkotun yeterli sertliðe ulaþýp ulaþmadýðýný belirlemek için yapýlan bu basit test, mutlaka döküm yapýlacaðý veya elyaf iþleneceði ortam sýcaklýðýnda yapýlmalýdýr. Fýrýnda bu kontrolü yaparsanýz sertleþmiþ olan jelkot sýcakta parmaða bulaþacaðýndan sertleþmemiþ gibi bir yanýlgýya düþebilirsiniz. Birkaç deneme ile ideal sertleþme zamanýný belirleyebilirsiniz. Sertleþtiðine emin olduðunuz jelkotlu kalýba döküm yapabilir veya camelyaf-poliester iþleyebilirsiniz. Tabanca ile yapýlan jelkot uygulamasý 1 kat olarak yapýlýr. 2.kat jelkota gerek yoktur.

The hardening time after the application depends on amount of the MEK-P, temperature of application condition and whether gelcoat is colored or not. By using 1.5% MEK-P in the non-colored transparent gelcoat the hardening time of the product approximately will be as on the table (See Page 5) These are only approximate values; a lot of parameters can change the hardening time. The pigment paste, humidity, insufficient amount and closed mold cause to longer time However, the main effect is the temperature so that the oven is required to obtain a standard product. In order to understand that whether the gelcoat reach to required hardness or not by cleaning your fingers with acetone or thinner then pressing then pressing your fingertip on the flange of the mold for 30sec If the gelcoat sticks on your finger you must wait for a time. But, if you feel only sticky but there is no gelcoat stain on your finger means that hardening is completed. If you do not feel any sticky when you pull up your finger means that gelcoat is very hard. In that case you must de-mold very carefully, the cracks can occur. If the casting is done on the products which have insufficient hardness, either filling materials can dissolve the gelcoat film or you obtain non homogeneous surface like elephant skin. This test must be under the mold conditions or fibre lamination condition's temperature. If you do this test in the oven, you obtain incorrect information. After a few experiments you can determine the hardening time. The casting or fiber processing must be done only the hardening is completed. If you use pistol 1 layer application is sufficient.

7

Poliya Jelkot Rehberi


Jelkot Uygulama Sistemi Airless-Havasýz Ekipmanlar Gelcoat Application Equipment

Havasýz dýþtan katalist karýþtýrma sistemi diagramý Catalyst mixing diagram

Katalizör (MEK-P) Catalyst

Katalizör (MEK-P) Catalyst (MEK-P)

Jelkot Gelcoat

Havasýz ve dýþtan katalist karýþtýrma sistemli bir jelkot atma ekipmaný nozulu Airless exterior catalyst mixing system gelcoat spray gun nozzle Jelkot filmi kalýnlýðý arttýkça, malzemenin kimyasal dayanýklýlýðý artar, ancak esneklik özelliðini yitireceðinden çatlama tehlikesi ortaya çýkar. Genel kural olarak CTP uygulamalarýnda (istisnai durumlar hariç) jelkot kalýnlýðý, 0.4mm’den ince 1mm’den kalýn olmamalýdýr. Özellikle tabanca tiplerinin uygulamasýnda hatýrlatmak istediðimiz bazý noktalar var. Kullandýðýmýz tabanca havasýz (airless) tipten olmalýdýr. Jelkotu basit boya tabancalarý ile hava karýþýmlý olarak atarsanýz, jelkotun içine karýþan mikronize hava kabarcýklarý kalýp yüzeyinden tamamen ayrýlmayacaðý için, ürün iðne delikli olarak çýkacak ve bu nedenle düþük dayaným deðerleri verecektir. Özellikle sonradan boyanacak yüzeylerde zýmparalanacaðý için delikçikler ortaya çýkacak, astarlama sýrasýnda üzerine gelen astarý iteceði için çok fazla probleme neden olacaktýr.

Jelkot Gelcoat

Katalizör karýþmýþ jelkot Catalyst mixed gelcoat

When gelcoat thickness is high, the chemical resistance gets high. But the flexibility gets low which creates a crack risk. As a general rule at GRP applications (except special cases) the gelcoat thickness shouldn't be thinner than 0,4mm and shouldn't be thicker than 1mm For the spraying equipment. The spray system should be airless. If you use simple paint guns to spray gelcoats, there will be micronised air bubbles trapped in the gelcoat. This will show up as pinhole problem on surface. Also especially some paint finish surfaces will been seen and will cause many problems.

Katalizör (MEK-P) Catalyst (MEK-P) Basýnç ve miktar ayarlama üniteleri Pressure and follow adjustment

Pompa ünitesi Pump Unit

Havasýz jelkot atma ekipmaný Airless gelcoat spray equipment

MVP Jelkot atma ekipmaný MVP gelcoat spray equipment

2 ve 4 (multi) renk Jelkot atma ekipmanlarý Multi (2 and/or 4) color gelcoat spray equipment

Havasýz jelkot atma ekipmaný pompa sistemi Yüksek kapasiteye sahip hava ile temassýz sýkýþtýrma pompasý Spray pump system High capacity air compress unit

Inline heater Hat ýsýtma sistemi Sabit malzeme sýcaklýðýný elde etmek ve düþük basýnçlarda çalýþarak yýðýlmanýn (overspray) önüne geçmek için kullanýlýr In line heater. To obtain stable gelcoat temperature to avoid low pressure overspray. Poliya Jelkot Rehberi

8


JELKOT KURUTMA FIRINI GELCOAT DRYING OVEN

Fýrýnýn içindeki havayý devir daim ettirecek hava borusu The air pipe line cycling the air inside the oven

Sýcaklýk sensörü Temperature sensor

Atmosfere açýlan doðal havalandýrma ve gaz çýkýþý Atmospheric natural ventilation, gas exit

Copyright ©2005 Poliya Tech.

Ürün raflarý Product shelves

1/3 oranýnda dýþarýdan temiz hava ve 2/3 oranýnda fýrýnýn içindeki havayý alacak fan The fan going to mix 1/3 fresh air with 2/3 ovens air

9

Poliya Jelkot Rehberi

5-10kW gücünde tüp ýsýtýcý rezistans, termostata baðlý ve sadece fan çalýþtýðý zaman çalýþacak biçimde düzenlenmeli 5-10kW power tube resistant heater, connected to thermostat also it should only be active when the fan is working

15-20cm çapýnda Fýrýnýn içini dolaþan delikli sýcak hava borusu 15-20cm diameter hot air piple line inside the oven

15-20cm kalýnlýðýnda cam pamuðundan oluþan izolasyon tabakasý 15-20cm thickness glasswool isolation layer


Jelkot Uygulamalarý ve Sorun Giderme Rehberi Gelcoat Application and Troubleshooting Guide 1.Filderisi Görünümü Alligatoring/ Wrinkling Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Yetersiz jelkot filmi kalýnlýðý. Insufficient gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron.

Ortamda yüksek nem oraný. High humidity.

Nem alýcý kullanýlmalý veya düþük nemli bir ortamda uygulanmalýdýr. Install de-humidifers or work in a less humid environment.

Düþük sýcaklýk. Low temperature.

Oda sýcaklýðýný yükseltin. Increase room temperature.

Çok düþük katalizör (MEK-P) oraný. Too low catalyst (MEK-P) level.

Katalizör (MEK-P) oranýný artýrýn. Increase catalyst (MEK-P) level.

Jel süresi çok uzun. Too long gel-time.

Katalizör (MEK-P) oranýný kontrol edin. Check catalyst (MEK-P) level.

Elyaf takviyesi, jelkot sertleþmeden kürden önce yapýlmýþ. Laminating backing up is made before gelcoat cure time.

Jelkotun sertleþmesini bekleyin. Katalizör (MEK-P) oranýný/tipini ve sýcaklýðý kontrol edin. Wait for gelcoat cure time. Check catalyst (MEK-P) level/type and temperature

Kalýp ýslak veya nemli. Mold is wet or moist.

Kalýbý kontrol edin. Check mold.

Jelkot uygulama iþçiliði problemli. Gelcoat application, workmanship problems.

Jelkot düzgün, sürekli film oluþturacak biçimde, en az 0,4 en fazla 1mm kalýnlýkta uygulanmalýdýr. Gelcoat should be applied carefully, obtaining continuous gelcoat film with minimum 0,4 mm up to maximum 1 mm thickness.

Jelkot üzerine uygulanan reçine problemli. Problems about resin applied on the gelcoat

Reçinenin içinde Aseton, Metilen Klorit, Tiner gibi çözücüler olmadýðýndan emin olun. Check resin if it contains Acetone, Methylene Cloride, Thinner like dissolving agents.

Yumuþak tip jelkot. Soft type gelcoat.

Jelkot tipini kontrol edin. Check gelcoat type.

Takviye reçinesi çok reaktif. Laminating resin is very reactive.

Açýða çýkan ýsý jelkotu etkiliyor, reçine tipini deðiþtirin. The high temperature effects gelcoat film, change resin type.

Jelkotta çok fazla miktarda pigment pasta var. Gelcoat contains too much pigment color paste.

Pigment pasta jelkotu yumuþattýðý için, oranýný kontrol edin.

Jelkot kalýbýn çukur kýsýmlarýnda geç sertleþiyor.

Jelkot sertleþmeden buharlaþan stirenin yoðunluðu havadan aðýr olduðu için o çukur bölgedeki jelkotu çözebilir. Önlem olarak jelkot uygulandýktan sonra jel süresi sonunda bu bölgelere 3-5 dakika ara ile hava tutularak buharlar uzaklaþtýrýlmalýdýr. Jelkotun sertleþme kontrolü bu bölgelerde yapýlmalýdýr.

Gelcoat cure time is longer at the deep parts of the mold.

If the styrene vapor evaporates before gelcoats cure time, styrene vapor is heavier than air, therefore it can dissolve gelcoat in those deep areas. To avoid these faults, after the gelcoat spray and gelcoats geltime these areas could be ventilated at 3-5 minute periods, to remove the vapors trapped in deep points. Gelcoats cure control must be checked from these areas.

Takviye iþleminde kullanýlan poliester çok fazla stiren ihtiva ediyor (viskozitesi düþük) jelkotu çözüyor. The resin used for laminating contains too much styrene (low viscosity), dissolving the gelcoat film.

Reçineyi kontrol edin.

Jelkot içindeki stireni yitirmiþ.

Kalýp ve jelkot uygulamasý, çok havadar- hava sirkülasyonu çok olan bir yerde yapýldýysa, stiren ortamý terk etmiþ olabilir. Bu durumda solid poliester içeren jelkot asla sertleþemez.

Gelcoat loses its styrene content.

If the gelcoat application and the mold is placed at a very high air ventilated area, styrene could leave the media. At this moment, only solid polyester containing gelcoat will never cure.

Color/Pigment paste softens the gelcoat, check its ratio.

Check resin type.

Poliya Jelkot Rehberi

10


2.Jelkot Renginin Reçineye Transferi Gelcoats Color Transfer to Resin Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot sertleþmeden reçine veya diðer jelkot uygulanmýþ. Gelcoat or resin is applied before the inital gelcoats cure time.

Ýlk kat jelkotun sertleþmesini bekleyin.

Reçinede aþýrý monomer var. Resin contains excessive monomer.

Reçinedeki stiren oranýný kontrol edin. Check styrene content of the resin.

Jelkotun arkasý-arkadan sertleþiyor. Gelcoat back cure.

Jelkotu kontrol edin/ deðiþtirin. Check gelcoat/change.

Wait for the initial gelcoats cure time.

3.Jelkot Yüzeyinde Küçük Bombeler ve/veya Ozmotik Bombeler Blister and/or Osmotic Blistering Nedenler/Cause Ürün çýktýðýnda özellikle güneþte býrakýldýðýnda çýkýyorsa: Katalizör MEK-P reaksiyonunu bitirmemiþ veya sertleþmemiþ olabilir. Solvent, su veya yað kalmýþ olabilir. Hava kalmýþ olabilir.

11

Poliya Jelkot Rehberi

Önlemler/Remedy MEK-P tipini, oranýný ve düzgün karýþýp karýþmadýðýný kontrol edin. Komprasör/hava hatlarýný, malzemeyi ve rulolarý kontrol edin. Rulolama iþlemini kontrol edin.

Appear after part is pulled or especially put under sun light. Unreacted catalyst or undercure. Solvent, water or oil contamination. Air trapped.

Check Catalyst type ratio and mixing (homogenous distribution). Check material, rollers and air lines. Check rolling.

Jelkot, reçine veya takviye malzemesi ürünün kullaným yerine uygun deðil. Gelcoat, resin or reinforcing material is not suitable for parts using conditions.

Daha yüksek performans (kimyasal maddelere dayanýklý) jelkot, reçine ve elyaf seçin. Select higher performance (chemical resistant type) gelcoat, resin and fiber

Jelkot yüzeyine MEK-P, Aseton, Su vb. damlamýþ. Gelcoat surface is contaminated by MEK-P, Acetone, Water etc.

Spray ekipmanýný kontrol edin, uygulama ekipmanýný temiz tutun. Jelkot yüzeyini basýnçlý hava ile temizleyin. Check spraying equipment, keep application equipments clean. Clean gelcoat surface with compressed air.

Elyaf kuru kalmýþ/ýslanmamýþ veya takviye katlarda hava kalmýþ. Dry glass/no-wetting or air bubbbles in back-up layer.

Ýlk elyaf katmanýnýn reçine ile tamamen ýslanmýþ ve reçinenin yedirilmiþ olduðundan emin olun. Check first back-up layer is fully wet out with laminating resin and consolidated.

Yetersiz jelkot filmi kalýnlýðý. Insufficient gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.


4.Yýldýz/ Örümcek Çatlaklarý/ (Arkadan Darbe) Star/Spider Cracks (Reverse Impact) Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot filmi çok kalýn. Excessive gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.

Ürün arkadan darbe almýþ. Impact from laminate side.

Ürünü çýkartýrken dikkat edin.Çekiç yerine basýnçlý hava/ su kullanýn. Do no hit mold or molding with a hammer etc. Demold by compressed air or water.

Kalýp þekil açýsýndan sorunlu. Mold has physical faults.

Kalýbý kontrol edin. Check mold.

Jelkot çok sert/reaktif veya aþýrý dolgulu. Jelkotun tipini ve/veya dolgu oranýný kontrol edin. Gelcoat very is hard/reactive or Check gelcoat type and/or filler level. contains excessive filler. Takviyede kullanýlan poliester reçinesi çok sert/reaktif veya kullanýlan reçine oraný çok yüksek. Polyester resin used for laminating is too hard/reactive or resin amount is too much.

Poliester reçine tipini ve kullaným oranýný kontrol edin.

Takviyede kullanýlan elyaf oraný çok düþük. Fiberglass level for laminating is too low.

Elyaf oranýný kontrol edin.

Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot filmi çok kalýn. Excessive gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.

Check polyester resin type and usage levels.

Check fiberglass usage levels.

5.Gerilme Çatlaklarý Stress Cracks

Jelkot çok sert/reaktif veya aþýrý dolgulu. Jelkotun tipini ve/veya dolgu oranýný kontrol edin. Gelcoat very is hard/reactive or Check gelcoat type and/or filler level. contains excessive filler. Jelkot çok fazla stiren içeriyor. Gelcoat contains excessive styrene Ürün çýkartýlýrken darbe almýþ. Excessive force or impact in demolding. Takviye poliester kýsmý sertleþmeden kalýptan çýkartýlmaya çalýþýlmýþ. Part is tried to be demolded before the lamination resin is cured.

Jelkotu kontrol edin. Check gelcoat. Ürünü çýkartýrken dikkat edin. Çekiç yerine basýnçlý hava veya su kullanýn. Do no hit mold or molding with a hammer etc. Demold by compressed air or water. Poliester kýsmý sertleþmemiþ henüz yumuþak, jelkot sertleþmiþ esneyemediði için çatlamýþtýr. Poliester takviye kýsmýnýn sertleþmesini bekleyin. When laminating resin is uncured and soft also gelcoat is cured and hard therefore gelcoat is not flexible like the uncured laminating. Wait until the laminating part is totally cured.

Kalýbýn çukur yerlerinde oluyorsa, Uygulamada dikkat edin, poliesteri çukurlara yýðmayýn, poliester/elyaf oraný düzgün daðýlmamýþ. gerekiyorsa tiksotropik tip reçine kullanýn. If at the hollow parts of the mold, Check polyester application, do not over use at hollow parts, resin/fiber is not homogeous. use thioxtropic type of resin if needed.

Poliya Jelkot Rehberi

12


6.Burulma Çatlaklarý Twist Cracks Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Ürün çýkartýlýrken burkulmuþ.

Ürünü çýkartýrken dikkat edin. Burkmayýn ve çekiç yerine basýnçlý hava veya su kullanýn. Do no hit mold or molding with a hammer etc. or do not bend/flex Demold by compressed air or water.

Part is forced to excessive flexing.

Kalýp ayrýcý/vaks problemi. Release agent/wax problem

Kalýp ayýrýcý/ vaksý talimatlarýnda belirtildiði gibi uygulayýn. Use release agents/ waxes as they described in their using manuals.

7.Çatlaklar (Önden Darbe) Cracks (Frontal Impact) Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Ürün çýkartýlýrken darbe almýþ.

Ürünü çýkartýrken dikkat edin. Çekiç yerine basýnçlý hava veya su kullanýn. Do no hit mold or molding with a hammer etc. Demold by compressed air or water.

Excessive force or impact in demolding.

8.Yüzeyde Düzensiz Çatlaklar Irregular Cracks on Surface Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot çok sert/reaktif veya aþýrý dolgulu. Jelkotun tipini ve/veya dolgu oranýný kontrol edin. Gelcoat is very hard/reactive or Check gelcoat type and/or filler level. contains excessive filler.

7,5 X Büyütülmüþ 7,5 X Magnified

13

Poliya Jelkot Rehberi

Jelkot çok fazla stiren içeriyor. Gelcoat contains excessive styrene

Jelkotu kontrol edin. Check gelcoat.

Jelkot filmi çok kalýn. Excessive gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.

Jelkot, ürünün kullaným yerine uygun deðil. Gelcoat, is not suitable for parts using conditions.

Daha yüksek performans (kimyasal maddelere dayanýklý) jelkot seçin. Select higher performance (chemical resistant type) gelcoat.

Çok yüksek katalizör (MEK-P) oraný. Too high catalyst (MEK-P) level.

Katalizör (MEK-P) oranýný düþürün (%2,5'un üzerine çýkmayýn) Increase catalyst (MEK-P) level (do not exceed 2,5% ratio)


9.Elyaf Dokusu Görüntüsü Excessive Fiber Pattern Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Elyaf görünümü kalýptan kaynaklanýyor olabilir. Fiber texure could be transfered from the mold.

Kalýbý kontrol edin, gerekiyorsa tamir edin.

Elyaf takviyesi, jelkot sertleþmeden kürden önce yapýlmýþ. Laminating backing up is made before gelcoat cure time.

Jelkotun sertleþmesini bekleyin. Katalizör (MEK-P) oranýný/tipini ve sýcaklýðý kontrol edin. Wait for gelcoat cure time. Check catalyst (MEK-P) level/type and temperature

Yetersiz jelkot filmi kalýnlýðý. Insufficient gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron.

Jelkotta çok fazla miktarda pigment pasta var. Gelcoat contains too much pigment color paste.

Pigment pasta jelkotu yumuþattýðý için, oranýný kontrol edin.

Yanlýþ elyaf ve/veya takviye uygulanmýþ. Wrong fiber or reinforcement is made.

Ýlk kat elyaf kalýn veya cam dokuma olmamalý, ilk kat 300 gr/m² elyaf veya yüzey tülü (kortel) kullanýlmalý. The first layer of fiber shouldn't be thick or woven rowing, you should use 300 gr/m² or surface tissue as the first reinforcement laminate.

Ürün kalýptan hýzlý alýnmýþ. Part demolded very quickly.

Kalýptan çýkarmadan önce biraz daha bekleyin. Wait longer before demolding.

Takviye poliester reçinesi çok ýsýnmýþ. Excessive exotherm from lay-up resin.

Katmanlarý yavaþ yapýn veya daha düþük ekzotermli reçine kullanýn. Build gradually or select lower exotherm back up resin.

Takviyede kullanýlan reçine geç sertleþtiði için jelkotu yumuþatmýþ. The resin for laminating cured very late therefore it softens the gelcoat film.

Poliester reçinesini ve sertleþme süresini kontrol edin. (Not: Fil derisi probleminin nedenleri bu problemle benzerdir) Check the polyester resin and the cure time (Note: Generally the reasons of Alligator/Wrinkling are similar to this)

Check mold, refinish if needed.

Color/Pigment paste softens the gelcoat, check its ratio.

10.Yüzeyde Kraterler/Balýk Gözü Craters/Fish Eyes on Surface Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkotun uygulamada kalýp yüzeyini tam ýslatmamasýndan kaynaklanýr. Genelde püskürtme iþleminde oluþur. The main reason is gelcoat does not fully wets the mold surface. It generally came across at spraying.

Spray ekipmanýnýn temiz ve kompresörün havasýnýn kuru (yað tutucu, su tutucu) ve yað partikülleri içermediðinden emin olun.

Vaks solventleri buharlaþamamýþ.

Vaks en ince biçimde uygulanmalý ve parlatýldýktan sonra jelkot uygulamasýna geçilmeden 20-25dk beklenilmelidir. Wax should be applied as thin as possible and after buff off the mold should be kept alone 20-25minute before gelcoat application.

Solvent inside the wax can't evaporate.

Check spraying equipment and maintain clean. Check the compressed air is water or oil particle free (water and oil filters)

Jelkot üretiminde veya sonra inceltmek için ilave edilen stiren, polistiren içeriyor. If styrene used in made of Gelcoat or styrene used as a diluent might contain polystyrene.

Jelkotu ve jelkot incelticisi veya stireni kontrol edin.

Kalýp ayýrýcý/vaks sorunlu veya kalýpta vaks birikintisi var. Mold release agent/wax problem. or excess wax on mold.

Kalýp ayýrýcý/vaksýn uyumlu olduðundan emin olun, gerekli durumlarda Poliya'ya danýþarak size uygun Polivaks'ýn seçiminde yardým isteyin. Check release agent/wax is compatible, in case get in touch with Poliya and request assistance about which Polivaks product is suitable for your needs.

Yetersiz jelkot filmi kalýnlýðý. Insufficient gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron.

Jelkotun viskozitesi veya tiksotropisi çok düþük. Gelcoat too low in viscosity or thixotropy.

Jelkot viskozitesini, tiksotropisini ortam sýcaklýðýný kontrol edin. Uygulamadan önce jelkotu yavaþ fakat homojen karýþtýrýn. Check viscosity, thixotropy and room temperature. Mix gelcoat thoroughly and slowly before application.

Check gelcoat and gelcoat diluent or styrene.

Poliya Jelkot Rehberi

14


11.Pigment Renk Ayrýþmalarý Pigment Color Separation/Darting

Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkota yabancý madde bulaþmýþ.

Pompalarýn, hava hatlarýnýn, rulolarýn, fýrçalarýn ve diðer ekipmanýn temiz olduðundan emin olun.

Gelcoat is contaminated.

Clean pumps, air lines, brushes, rollers and application equipments.

Jelkot çok fazla atýlmýþ.

Jelkotu yýðmadan uygulayýn, kuruyan bölgelere tekrar uygulamayýn hatta ýslak bir hat elde edin. Do not excess application of gelcoat, and do not dry over spray just keep wet line.

Gelcoat is excessively applied. Jelkot yüksek dozda uygulanmýþ, kalýp yüzeyinde akma yapmýþ. Excessive delivery rate causes, flooding onto the mold.

Atma dozunu kontrol edin.

Renklendiren pigment pasta karýþýmý uyumsuz.

Karýþým renk kullanýlýyorsa, organik ve inorganik renkler bir arada kullanýlýyorsa (Bknz. Poliya Renk Kataloðu Sayfa 3) yoðunluklarý arasýndaki fark yüzünden ayrýþma eðilimi gösterirler. Bu tür karýþým renkler tabanca ile atýlmalý, akýtma, sürükleme ve birikinti yapýlmamalýdýr. Ayrýca Poliya T-90-50 aditifi karýþýma %0,1-0,2 oranýnda eklenebilir. If organic and inorganic colors are used together (Refer. Poliya Color Catalog Page 3) the color mixture tends to flood/float due to differences in densities. These type of intermediate colors should be applied with spray and avoiding dripping, dragging and heap. Also Poliya T-90-50 additive could be used 0,1-0,2% into mixture to avoid these problems.

The coloring intermediate color paste incompatibility.

Jelkot atomize olamamýþ ve/veya MEK-P iyi daðýlmamýþ (basýnç çok düþük veya meme çapý çok büyük) Gelcoat poor atomized or MEK-P is poor dispersed (low pressure or nozzle too large)

Check delivery rate.

Basýncý ve meme ayarlarýný kontrol edin. Ayrýca spray ekipmanýnýn MEK-P ayarýný kalibre edin. Check pressure and nozzle. Also calibrate spray equipment MEK-P settings.

Ayrýca Jelkot Akma ve kayma hatasý bölümündeki hatalarý bakýn. Also refer to Gelcoat faults section Sags and run.

12.Yüzeyde Ýðne delikleri/Küçük Delikçikler Pinholes

15

Poliya Jelkot Rehberi

Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot atomize olamamýþ (basýnç çok düþük veya meme çapý çok büyük) Gelcoat poor atomized (low pressure or nozzle too large)

Basýncý ve meme ayarlarýný kontrol edin. Check pressure and nozzle.


13.Yüzeyde Porozite/Mikro delikler Surface Porosity/Micro holes

7,5 X Büyütülmüþ 7,5 X Magnified

Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkotun jel süresi çok hýzlý, havayý atamýyor. Gelcoats gel time too rapid for air release.

Katalizör (MEK-P) tipini ve miktarýný kontrol edin.

Katalizör aþýrý püskürtüyor. Catalyst overspray.

Dýþtan karýþtýrmalý tabancalarda katalizör (MEK-P) ayarýný kontrol edin. MEK-P reaksiyona girdiðinde oksijen gazý oluþur. Check for alignment on external mix guns. MEK-P creates oxygen gas in the reaction.

Jelkot atomize daðýlamýyor.

Delikler çok ufaksa basýnç çok yüksek olabilir, kontrol edin. Orta/Büyük boy delikler/pürüz basýnç düþükse oluþabilir, kontrol edin. Jelkot film kalýnlýðý 2 geçiþte elde edilmelidir. Geçiþler arasý havanýn çýkabilmesi için daha fazla bekleyin. Fine porosity is due to excess pressure, check pressure. Coarse porosity is due to low pressure, check pressure. Gelcoat film should be obtained by 2 passes. Wait fore more air releasing time between passes.

Gelcoat poor atomisation on spray.

Check catalyst (MEK-P) type and level.

Katalizör (MEK-P) su içeriyor. Catalyst (MEK-P) contains water.

Katalizör (MEK-P) markasýný ve kalitesini kontrol edin. Check catalyst (MEK-P) brand and quality.

Ortamda yüksek nem oraný (+%80) High enviroment humidity (+80%)

Nem alýcý kullanýlmalý veya düþük nemli bir ortamda uygulanmalýdýr. Install de-humidifers or work in a less humid environment.

Düþük sýcaklýk. Low temperature.

Oda sýcaklýðýný yükseltin. Increase room temperature.

Jelkot filmi çok kalýn. Excessive gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.

Jelkot viskozitesi çok yüksek. Gelcoat viscosity very high.

Jelkot tipini ve viskozitesini kontrol edin. Check gelcoat type and viscosity.

Jelkota su karýþmýþ

Spray ekipmanýnýn temiz ve kompresörün havasýnýn kuru (su tutucu) olduðundan emin olun. (Bknz. Kompresör baðlantý þemasý) Check spraying equipment clean. and compressed air is water free (water filters) (Refer Compressor connection diagram)

Gelcoat is contaminated by water. Sprey tabancasý kalýba çok yakýn. Spray gun too close to mold.

Tabancayý kalýptan 50-100cm uzaktan tutun. Hold gun 50-100cm from the mold.

Jelkot çok fazla karýþtýrýlmýþ. Gelcoat excessive mixed.

Uygulamadan önce jelkotu yavaþ fakat homojen karýþtýrýn. Mix gelcoat thoroughly and slowly before application.

Jelkot kalite ve/veya tip problemi. Gelcoat quality/grade problem.

Jelkot markasýnýn Polijel™ olduðundan emin olun tipini kontrol edin. Check gelcoats brand Polijel™ and check grade.

Hava problemi. Air problems.

Havasýz (Airless) sprey ekipmaný kullanýn. Use airless spraying equipment.

KOMPRESÖR BAÐLANTI ÞEMASI COMPRESSOR CONNECTION DIAGRAM

Kompresör Compressor Su, yað tutucu ve regülatör Water, oil filters and regulator

Su akýþýný saðlayacak eðimli baðlantý Sloping connection for water flow

Hava kurutucu Air drier

Su çýkýþý Water out-let

Tabancaya çýkýþ Spray gun out-let

Poliya Jelkot Rehberi

16


14.Yüzeyden Ayrýlma (Elyaf uygulamasýndan önce) Pre Release (Before Lamination) Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Katalizör (MEK-P) hatasý. Wrong catalyst (MEK-P).

Katalizör (MEK-P) markasýný ve tipini kontrol edin. Check catalyst (MEK-P) brand and type.

Çok yüksek katalizör (MEK-P) oraný. Too high catalyst (MEK-P) level.

Katalizör (MEK-P) oranýný düþürün (%2,5'un üzerine çýkmayýn) Increase catalyst (MEK-P) level (do not exceed 2,5% ratio)

Jelkot filmi çok kalýn. Excessive gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.

Elyaf takviyesi, jelkot sertleþtikten kürden çok sonra yapýlmamalý. Laminating backing shouldn't be made too long after gelcoat cure time

Jelkot kalýbýn üzerinde en fazla birkaç saat beklemeli, en az bir kat da olsa ayný gün içinde elyaf takviyesi yapýlmalýdýr. Gelcoat should not be allowed to set on the mold more than a few hours. At least one layer of lamination must be made on the same day.

Katalizör (MEK-P) iyi karýþmamýþ. Catalyst (MEK-P) improper mixing.

Uygulamadan önce jelkotu yavaþ fakat homojen karýþtýrýn. Mix gelcoat thoroughly and slowly before application.

Solvent birikmiþ/sýkýþmýþ. Solvent trapped.

Aseton, su veya yað bulaþmadýðýndan emin olun. Ensure contamination of acetone, water or oil.

Jelkot hacimsel olarak çok çekmiþ. Gelcoat excessive volume shrinkage.

Jelkota ekstra stiren ilave etmeyin. Do not dilute with extra styrene.

Kalýp çok sýcak.

Kalýbý direkt gün ýþýðýndan ve ýsý kaynaklarýndan uzak tutun, kalýbýn sýcaklýðýný kontrol edin. Do not leave mold under sun light or near heat sources, check mold temperature.

Mold too warm.

15.Yüzeyden Ayrýlma (Elyaf uygulamasýndan sonra) Pre Release (After Lamination) Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot sertleþtikten çok sonra elyaf takviyesi yapýlmýþ. Laminating made too long after gelcoat cure.

Jelkotun kalýbýn üzerinde en fazla birkaç saat beklemeli, en az bir kat da olsa ayný gün içind elyaf takviyesi yapýlmalýdýr. Gelcoat should not be allowed to set on the mold more than a few hours. At least one layer of lamination must be made on the same day.

Kalýp ayýrýcý/vaks sorunlu veya kalýpta vaks birikintisi var. Mold release agent/wax problem. or excess wax on mold.

Kalýp ayýrýcý/vaksýn uyumlu olduðundan emin olun, gerekli durumlarda Poliya'ya danýþarak uygun Polivaks'ýn seçiminde yardým isteyin. Check release agent/wax is compatible, in case get in touch with Poliya and request assistance about which Polivaks™ product is suitable for your needs.

Takviye poliester reçinesi çok ýsýnmýþ. Excessive exotherm from lay-up resin.

Katmanlarý yavaþ yapýn veya daha düþük ekzotermli reçine kullanýn. Build gradually or select lower exotherm back up resin.

Elyaf-poliester oraný yanlýþ. Fiber-polyester ratio wrong.

Elyaf-poliester oranýný kontrol edin. Check fiber-polyester ratio.

Jelkot hacimsel olarak çok çekmiþ. Gelcoat excessive volume shrinkage.

Jelkota ekstra stiren ilave etmeyin. Do not dilute with extra styrene.

Kalýp çok sýcak.

Kalýbý direkt gün ýþýðýndan ve ýsý kaynaklarýndan uzak tutun, kalýbýn sýcaklýðýný kontrol edin. Do not leave mold under sun light or near heat sources, check mold temperature.

Mold too warm.

17

Poliya Jelkot Rehberi


16.Reçine Ayrýlmasý/Yýrtýlmasý Resin Tearing/Seperation Yatay Ýzler/Horizontal Tearing Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkota su karýþmýþ.

Spray ekipmanýnýn temiz ve kompresörün havasýnýn kuru (su tutucu) olduðundan emin olun. (Bknz. Sayfa 17, Kompresör baðlantý þemasý) Check spraying equipment clean and compressed air is water free (water filters) (Refer Page 17, Compressor connection diagram)

Gelcoat is contaminated by water. Katalizör (MEK-P) iyi karýþmamýþ. Catalyst (MEK-P) improper mixing.

Uygulamadan önce jelkotu yavaþ fakat homojen karýþtýrýn. Mix gelcoat thoroughly and slowly before application.

Çok düþük katalizör (MEK-P) oraný. Too low catalyst (MEK-P) level.

Katalizör (MEK-P) oranýný artýrýn. Increase catalyst (MEK-P) level.

Jel süresi çok uzun. Too long gel-time.

Katalizör (MEK-P) oranýný ve oda sýcaklýðýný kontrol edin. Check catalyst (MEK-P) level and room temperature.

Yüzeyde çok stiren buharý var, jelkotun yavaþ sertleþmesine neden oluyor. Excessive styrene vapour on surface causing slow cure.

Ortamý ve özellikle kalýbýn çukur yerlerini havalandýrýn.

Dinamik gerilim çok fazla. Excessive dynamic stress.

Airless sistemde basýncý düþürün, fýrça tipinde yavaþ iþleyin, jelkot viskozitesini kontrol edin. Belirtilen kalýnlýkta uygulayýn. Reduce pressure in airless system. Work slower at brush application, check gelcoat viscosity. Apply at specified thickness.

Ventilate area particularly deep parts of the mold.

Dikey Ýzler/Vertical Tearing Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Katalizör (MEK-P) iyi karýþmamýþ. Catalyst (MEK-P) improper mixing.

Uygulamadan önce jelkotu yavaþ fakat homojen karýþtýrýn. Mix gelcoat thoroughly and slowly before application.

Sprey tabancasý kalýba çok yakýn. Spray gun too close to mold.

Tabancayý kalýptan 50-100cm uzaktan tutun. Hold gun 50-100cm from the mold.

Katalizör (MEK-P) hatasý. Wrong catalyst (MEK-P).

Katalizör (MEK-P) markasýný ve tipini kontrol edin. Check catalyst (MEK-P) brand and type.

Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot filmi çok kalýn. Excessive gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.

Püskürtme tekniði. Spray technic.

Atomize eden hava jelkotu ittiriyor, basýncý ayarlayýn Atomizing air is pushing and blowing the gelcoat, adjust pressure.

Düþük Viskozite.

Stiren ortamdan yeteri kadar uzaklaþmamýþ. Jelkotun viskozitesini, tiksotropisini ve tipini kontrol edin. Jelkot çok yüksek devirde ve uzun süre karýþtýrýlmamalý. Styrene can not ve volatized. Check gelcoat viscosity, thixotropy and type. Gelcoat shouldn't be overagitate-high shear.

17.Akma ve Kayma Sags and Run

Low Viscosity.

Kalýp ayýrýcý/vaks sorunlu. Mold release agent/wax problem.

Kalýp ayýrýcý/vaksýn uyumlu olduðundan emin olun, gerekli durumlarda Poliya'ya danýþarak uygun Polivaks'ýn seçiminde yardým isteyin. Check release agent/wax is compatible, in case get in touch with Poliya and request assistance about which Polivaks™ product is suitable for your needs.

Jelkot sertleþmeden kalýp sarsýlmýþ. Mold jarred before gelcoat gelation.

Ýþçilikte daha dikkatli olunmalý. Workmanship should be carefully made.

Poliya Jelkot Rehberi

18


18.Yetersiz Ürün Parlaklýðý Surface Dullness Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Kalýp yeterince parlak deðil.

Kalýp eski ve parlak deðilse, kontrol edin. Kalýp parlaklýðýndan daha parlak ürün alýnamaz. Not: Kalýp parlaklýðýný kaybettiyse polisaj ile parlaklýk verilemeyebilir. Çünkü polisaj kalýp jelkotu aþýndýrarak içindeki hava kabarcýklarýnýn yüzeye çýkmasýna ve mat bir görünüm vermesine neden olur. Bu durumda yeni parlak bir modelden yeni kalýp alýnmalýdýr. Check mold is old or not polished. Part's gloss can not exceed molds gloss. Note: If mold loses its gloss, sometimes abbrasive polishing does not solve the problem, because when abrading the mold gelcoat the air bubbles will come out to surface and will create dull surface. In this case you should make a new mold from a glossy model.

Mold is dull, mat.

Kalýp üzerinde vaks ve/veya polistiren birikmiþ. Mold is dull because wax and/or polystyrene built-up.

Kalýbý, kalýp temizleyici ve/veya deterjan ile temizleyip, iyice kurutup, kalýp ayýrýcý/vaks uygulayýn. Clean the mold with mold cleaner and/or detergent and let it dry. Afterward apply release agent/wax.

Su bazlý kalýp ayýrýcý tam kurumamýþ. Water based release agent not fully dried.

Suyun, su bazlý kalýp ayýrýcýdan buharlaþarak uzaklaþmasý için yeterince bekleyin. Wait enough time for the water to evaporate from the water-based release agent.

Kalýp ayýrýcý/ özellikle vaks fazla oranda kullanýlmýþ. Mold release agent/ especially wax over applied on the mold.

Polivaks™ kalýp ayýrýcý/vaksý ambalajýnda belirtildiði biçimde ve oranda uygulayýn. Apply Polivaks™release agent/wax as it is described on its package with defined amounts.

Jelkot tam sertleþmeden ürün kalýptan sökülmüþ. Part demolded before gelcoat finally cured.

Jelkotun tam sertleþmesini bekleyin aksi durumda, baþtan ürün çok parlak bile gözükse hemen matlaþýr. Wait for gelcoat to fully cure unless the part will be glossy initially and turn to dull very soon.

Kirli-tozlu kalýp. Dirt or dust on the mold.

Kalýbý antistatik ve tüy býrakmayan bir bezle temizleyin. Clean with anti-static, lint-free cloth.

Jelkot aþýrý stiren veya solvent içeriyor. Gelcoat contains too much styrene or solvent.

Jelkotu, markasýný ve tipini kontrol edin. Check gelcoat, brand and type.

Ayrýca yüzeyden ayrýlma problem neden ve çözümlerine de bakabilirsiniz. You can also refer to pre-release causes and remedies.

19.Kalýba Yapýþma Adhesion to mold Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Kalýp ayýrýcý/ vaks yanlýþ uygulanmýþ.

Polivaks™ kalýp ayýrýcý/vaksý ambalajýnda belirtildiði biçimde ve oranda uygulayýn. Apply Polivaks™release agent/wax as it is described on its package with defined amounts.

Mold release agent/ wax incorrectly applied. Kirli-tozlu kalýp. Dirt or dust on the mold.

Kalýbý, kalýp temizleyici ve/veya deterjan ile temizleyip, iyice kurutup, kalýp ayrýcý/vaks uygulayýn. Clean the mold with mold cleaner and/or detergent and let it dry. Afterward apply release agent/wax.

Kalýp ayýrýcý/ vaks uzun süre önce uygulanmýþ. Mold release agent/ wax applied too long time ago.

Polivaks™ kalýp ayýrýcý/vaksý ambalajýnda belirtildiði biçimde ve oranda uygulayýn ve jelkot uygulamasýna geçin. Apply Polivaks™release agent/wax as it is described on its package with defined amounts and take next step to gelcoat application.

Kalýp ayýrýcý/vaks sorunlu.

Kalýp ayýrýcý/vaksýn uyumlu olduðundan emin olun, gerekli durumlarda Poliya'ya danýþarak uygun Polivaks'ýn seçiminde yardým isteyin. Check release agent/wax is compatible, in case get in touch with Poliya and request assistance about which Polivaks™ product is suitable for your needs.

Mold release agent/wax problem.

19

Poliya Jelkot Rehberi


20.Portakal Kabuðu Görünümü/ Düþük Yayýlma Orange Peel/ Poor Levelling Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkotun viskozitesi veya tiksotropisi çok yüksek. Gelcoat viscosity or thixotroy too high.

Jelkotun durumunu ve oda sýcaklýðýný kontrol edin.

Sprey tabancasý kalýba çok yakýn veya yanlýþ açýda. Spray gun too close to mold or at the wrong angle.

Tabancayý kalýptan 50-100cm uzaktan tutun. Her zaman dik açýyla püskürtün. Hold gun 50-100cm from the mold. Always spray at right angles.

Jelkot atomize olamamýþ (basýnç çok düþük veya meme çapý çok büyük) Gelcoat poor atomized (low pressure or nozzle too large)

Basýncý artýrýn ve meme ayarlarýný kontrol edin.

Jelkot kalite ve/veya tip problemi. Gelcoat quality/grade problem.

Jelkot markasýnýn Polijel™ olduðundan emin olun, tipini kontrol edin. Check gelcoats brand Polijel™ and check grade.

Check gelcoat and room temperature.

Increase pressure and check nozzle.

21.Yüzeyde Düzensiz Dalgalanma Irregular Waving on Surface Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Elyaf-poliester oraný dengesiz.

Poliesterin az olduðu bölgede hacimsel çekme az olacaðý için buralar üründe tümsek, reçine çok olan bölgeler üründe çukur kalacaktýr. Çözüm olarak kolay ýslanan elyaf türleri seçilmeli, tiksotropik ve ýslatma özelliði bulunan CTP tipi bir Polipol™ reçine seçilmeli ve homojen þekilde rulolamak gerekir. This main cause is; product surface will be mound where resin ratio is locally low (locally low volumetic shrink) and the products surface will be hollow where polyester resin is high in ratio. To avoid this problem, easy wetting fibers should be prefered, the resin should be thixotropic and easy wetting GRP type Polipol™ resin and also rolling application must be made with care.

Incorrect fiber-polyester ratio.

Poliya Jelkot Rehberi

20


22.Tebeþirlenme (Son kullanýcýda) Chalking (Parts at the end-user) Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot çok yüksek dolgu içeriyor. Gelcoat contains excessive filler.

Jelkot tipini ve dolgu oranýný kontrol edin. Check gelcoat type and filler levels.

Jelkot, ürünün nihai kullaným yerine uygun deðil.

Daha yüksek performans (kimyasal maddelere dayanýklý) jelkot seçin, gerekli durumlarda Poliya'ya danýþarak uygun Polijel™ ürününün seçiminde yardým isteyin. Select higher performance (chemical resistant type) gelcoat, in case get in touch with Poliya and request assistance about which Polijel™ product is suitable for your needs.

Gelcoat, is not suitable for parts using conditions. Parça kalýptan alýndýktan sonra çok fazla polisaj ve zýmpara görüyor. After part is demolded, part is to much polished or sanded.

Jelkotlu parçanýn daha az tamir göreceði biçimde kalýplarýn düzgün ve saðlýklý durumda olduklarýndan emin olun. Check if molds are in good condition to avoid repairing the gelcoat coated parts.

Yetersiz parlatma. Insufficient buffing.

Solventli bezle silin parlaklýðý kontrol edin, eðer parlaklýk azalýyorsa bölgeyi parlatýn. Check by wiping are with solvent rag, if gloss dulls down, part needs more buffing.

23.Sararma (Son kullanýcýda) Yellowing (Parts at the end-user) Nedenler/Cause

Önlemler/Remedy

Jelkot kalite ve/veya tip problemi.

Jelkot markasýnýn Polijel™ olduðundan emin olun ürün dýþ ortamda kullanýlacaksa tipinin yüksek performans olduðunu kontrol edin. Check gelcoats brand Polijel™ and if the part will used outdoor check grade if its high advance series grade.

Gelcoat quality/grade problem. Çok yüksek katalizör (MEK-P) oraný. Too high catalyst (MEK-P) level.

Katalizör (MEK-P) oranýný düþürün (%2,5'un üzerine çýkmayýn) Increase catalyst (MEK-P) level (do not exceed 2,5% ratio)

Jelkot filmi çok kalýn. Excessive gelcoat film thickness.

Jelkot kalýnlýðý 500-600 mikron, maksimum 1mm olmalýdýr. Gelcoat thickness should be 500-600 micron, maximum 1mm.

Jelkot filmi yüksek ýsýdan etkilenmiþ. Gelcoat film effected excessive heat.

Parçanýn kullanýldýðý yerdeki ýsý kaynaklarýný kontrol edin. Check for local heat sources near by the part.

Jelkot pigment içeriyorsa pigment pasta dýþ ortama dayanýksýz tip.

Polipigment™ pigment pasta kullanýyorsanýz, pigment pastanýn dýþ ortama dayanýklý olup olmadýðýný Poliya Polipigment Renk Kataloðunda aþaðýdaki þekilde gösterilen yerden kontrol edebilirsiniz. If you are using Polipigment™ color pastes for coloring the gelcoat check if the color paste is weathering resistant at Poliya Polipigment Color Catalog just like indicated below.

If gelcoat contains any pigment, color paste is not weathering resistant.

Yoðun olarak U.V. ýþýnlarýna maruz kalacak yerlerde Polijel™ 213 ve 215 ile Polipigment HT renklerini güvenle kullanabilirsiniz. You can prefer Polijel™213 and 215 with Polipigment HT colors for maximum U.V. resistance applications.

Polipigment™'in dýþ ortama dayaným performansýný kontrol edin. Check Polipigment™'s weathering resistance performance.

Polipigment™ 33 HELIO MAVI 33 HELIO BLUE

%10 33 HELIO MAVI

Zayýftan, en dayanýklýya dayaným skalasý. Resistance from lowest to highest.

%1 33 HELIO MAVI %5 01 BEYAZ O

21

Poliya Jelkot Rehberi

% 4-5

% 5-6

% 2-3

Tüm renkler. All colours

ASÝT

C

BAZ

PEROKSÝT 300 200 100


Önemli Noktalar/Important Points Gelcoat Karýþtýrma Gelcoat Mixing Aþýrý karýþtýrmayýn n Do not over mix n Aþýrý karýþtýrma, Jelkot'un viskozitesini

düþürür. Over mix can reduce viscocity n Jelkot çalýþmaya baþlamadan önce

10dk karýþtýrýlmalýdýr. Gelcoat should be mixed for 10 minutes prior to shift start-up. n Jelkot kovanýn veya kabýn kenarlarýndan

karýþtýrýlmalýdýr. Gelcoat should be mixed to the sides of bucket or container. n En az türbülans oluþacak þekilde

karýþtýrýn. Use the least amount of turbulence possible.

Ýdeal Sertleþtirici/Katalizör Miktarý Ideal Hardner/Catalyst Levels Butanox™ M-60 30Kg ve 5Kg MEK-P

Ýdeal sertleþtirici miktarý 23°C'de %2 Butanox M-60 MEK-P'dir Ideal catalyst level is 2% Butanox M-60 MEK-P at 74°F (23°C)

30Kg and 5Kg MethylEthylKetone-Peroxide

16-18°C 60-65°F

Ortam sýcaklýðý minimum 16-18°C olmalý Minimum environmental temperature should be 60- 65°F

Maksimum sertleþtirici oraný Maximum catalyst level

%3

Minimum sertleþtirici oraný Minimum catalyst level

%1 Poliya Jelkot Rehberi

22


hayatýn her alanýnda...™

Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti.

YETKÝLÝ DÝSTRÝBÜTÖR/BAYÝ AUTHORIZED DISTRIBUTOR/RESELLER

Poliya®, poliester ve yardýmcý maddeleri tasarýmý ve üretimi çalýþmalarýnda DNV tarafýndan ISO 9001/2000 kalite yönetim sistemi sertifikasýna sahiptir. DNV, Det Norske Veritas CERT-13134-2003-AQ-ISTZ-SINCERT

www.poliya.com.tr

®

Poliya 'nýn, denizcilik sektörü için tasarlanan ürünleri Lloyd's Register tarafýndan onaylýdýr. Lloyd's Register

IMPORTANT The information provided on this document is prepared with long term laboratory tests and our own experiences. The information is given with goodwill and acts as a guide not as reference. Poliya is not responsible for: any damages which may occur by using this document, user faults or unsuitable storage conditions. Also, we highly recommend that you conduct your own tests before using the product in your production system. Poliya shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Poliya®, TKSD Türkiye Kimya Sanayicileri derneði üyesidir.

T K

S

D

TKSD, Turkish Chemical Manufacturers Association

®

Poliya , Türkiye Kalite derneði KALDER üyesidir. KALDER, Turkish National Quality Organization

COPYRIGHT NOTICE No logo, graphic, data, color code or image from this document may be copied or used without express written permission given by Poliya. Poliya® name and logo also the names of Poliya products referenced herein Polipol™, Polijel™, Polipigment™, Polivaks™, Polives™ and Poligranul™ are either trademarks and/or registered trademarks of Poliya and protected by local and international laws.

KalDer ®

Poliya , PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araþtýrma, Geliþtirme ve Eðitim Vakfý üyesidir PAGEV, Turkish Plastics Industry Association

Copyright © 1983-2008, Poliya-Istanbul ®

All rights reserved. Poliya is a registered trademark of Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. ®

Poliya , faaliyetlerini çevre politikasýnýn iþaret ettiði doðrultuda ve Üçlü Sorumluluk uygulama kurallarý çerçevesinde gerçekleþtirir. RESPONSIBLE CARE, Üçlü sorumluluk

ÖNEMLÝ Bu döküman/belgede yer alan bilgiler uzun süreli laboratuar testleri ve kurumsal bilgi birikimimizle hazýrlanmýþtýr. Ýyi niyetle yol gösterici olarak verilen bu bilgilerin kullanýmýndan kaynaklanan hiçbir zarardan Poliya sorumlu deðildir. Kullanýcý hatalarýndan veya yanlýþ depolamadan kaynaklanan sorun ve zararlardan Poliya sorumlu deðildir. Ayrýca ürünlerimizi üretimde kullanmaya baþlamadan önce, çalýþma ortamýnýzda uygulama denemelerini yapmanýz gerektiðini önemle hatýrlatýrýz.

Design and Concept USZ Agency, Zeren Creative Text Editor Eve A. Childs

Printed in Istanbul On %100 recycled paper Copyright © 1983-2008, Poliya-Istanbul Doc Polijel Guide Ver03 July 2008

TELÝF HAKLARI Dökümanlarýmýzda yer alan hiçbir logo, grafik, ticari isim, metin veya bilgiyi Poliya’nýn yazýlý izni olmadan kullanamazsýnýz. Poliya® yani Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. ismi tescillidir. Poliya’nýn logosu, amblemini (® ile belirtilen), ayrýca ürün isimlerini ™ içeren Polipol™, Polijel™, Polives™, Polipigment™, Polivaks™ ve Poligranul™ ticari isimlerini kullananlar hakkýnda yerel veya uluslararasý yasal iþlem yapýlýr.

Poliya Merkez Ofis Headquarters

Poliya Çerkezköy Üretim Tesisi Cerkezkoy Production Plants

Poliya Avrupa Ofisi European Liaison Office

Firuzköy Bulvarý, No:46 n Avcýlar 34320 n Ýstanbul, TURKEY Phone : +90 (212) 509 31 90 Fax : +90 (212) 509 31 94 poliya@poliya.com.tr

2. Organize San. Bölgesi n Veliköy, Çerkezköy 59500 n Tekirdað, TURKEY Phone : +90 (282) 747 70 01 Fax : +90 (282) 747 70 05

TEB, Postfach 1310 83037 Bad Aibling, GERMANY Phone : +49 (8061) 939 40 26 Fax : +49 (8061) 939 40 25 www.poliya.net

Poliya Polyester Polijel Gelcoat Guide  
Poliya Polyester Polijel Gelcoat Guide  

Gelcoat Application and Trouble Shooting Guide © 1983 - 2008 Poliya Polyester. All rights reserved.

Advertisement