Page 1

Nicholas Politi

trio-transformations for violin, cello and piano

2017


2


trio-transformations for violin, cello and piano Duration: ca. 8 min. Nicholas Politi 2017 (1998) 1 q = 56 >¿. ° ¿. ≈™ ‰ ‰ ‰ Œ & tao bow wood on side of violin

Violin

>¿. ¿.

¿. ‰ ≈

>¿.

¿. Œ

‰ Œ

¿. ≈™ ‰

¿.

¿. >¿.

¿.

‰ ‰ ≈

>¿. ¿. ¿. ¿. ® ≈ ‰ ‰ ‰ ≈

3 3 3

3

p p p sfz sfz

® >¿. ‰ ™

>. . ≈¿ ¿ Œ

¿. ‰ Œ J

sfz

? Cello

Œ

. . . . >. . . . ® >¿. ≈ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ‰ ≈ ¿ ≈ ¿ ¿ >¿. ≈ ™ ¿ ‰ ¿ ‰ ‰ ≈ ¿

. . ‰ ¿ ‰ ‰ ≈¿ ‰

¢ 3 3 tap bow wood on side of cello

3

p p p

1 q = 56 tap RH kunckles on wood

¿. ¿. ‰

&

Œ

Œ

‰ ≈¿ ¿ ¿ ‰ Œ . . .

Ó

pp tap LH kunckles on wood

p Piano pedal accent

≈ ¿. ¿. ≈ >-¿ ™ Ó

? ∑

{

Œ -Y ™

-Y p

mp mf

°

°

°5

>¿. . . . . ≈™ ‰ ¿ ‰ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿

¿. ‰ ‰

¿. ¿. ‰ ¿. ‰

¿. ‰ ‰

¿. ¿. ‰ ¿. ‰

&

Vln.

3 3

°

arco - clb >¿. >¿. . . . ¿. . . . 3 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ ≈ ®‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ≈ ≈ ® ‰ ‰ ‰ ‰ ¿J ‰ œ . 3 p p

p sfz

sfz

. . . . ® >¿. ≈ ‰ ¿ ‰ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿

? ‰ Vcl.

¢

sfz

. . . . . . . pizz. ≈ ¿ ≈ ® >¿. ‰ ‰ ¿ ‰ ‰ ¿ ¿ ‰ ≈ ¿ ≈ ® >¿. ‰ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ bœ. ‰ J 3

3 3 3

p

p

p

3 3

3

& ¿¿¿‰ >. . .

Œ

>. ® ‰ ™ ¿

‰ ¿¿Œ ..

≈ >¿. ¿. ≈ Œ

¿. ¿. ¿. ≈ Œ

3

¿. ¿. ¿. ‰ Ó >

¿. ¿. ¿. ‰ Œ >

¿. ¿. ¿. ≈ Œ p

p Pno.

p

f

f

p

p

f

p f sfz

? ‰

{

°9 &

Vln.

≈ ¿r Œ >°

¿ >°

>¿. ¿. ¿. ‰

sim.

. ‰ #œJ ‰ Œ

j œ.

® >¿. ≈ ‰ >-Y ™ ¿. °

Œ

Y >°

pizz. arco - clb

Œ

Œ

Y >°

>¿. ¿. ¿. ‰

>. ‰ ¿ ≈™

œ# œ.

3

pizz.

Œ nœ

. ‰ ¿ ≈™

. ‰ bœ Œ

Œ

. bœ

3

#œ mp f

p

f

3

p p

o # œ. >. . . ‰ J ‰ ‰ ¿ ¿ ¿ Œ

# œ. ? J

mp arco III

o

sfz

mp pizz. pizz.

Œ

Œ

O Vcl.

¢

#œ.

o

3

# œ. II >¿. ¿. ¿. ¿ . ‰ ® > ≈ Œ J ‰ ≈ nO ™

pp

bœ.

&

‰ ® ¿. ≈ Œ

nœ-

p 3

mp f

f

p

p

3

& Ó

˙

˙

‰œ ‰ Œ

pp

≈ œ Œ

Œ ˙

p

˙™ p

pp p mp Pno.

>. . . ? ¿¿¿‰ Œ

{

Ó

3

p f

°

?


4

2 arco - clb

°13

arco - clb pizz.

. ‰ #œ ‰ œ. ‰ ‰ ≈ bœ Œ . p

& j ‰ b œ.

Vln.

b œ.

pizz. pizz.

‰ ≈ #œ -

bœ J ‰

‰ Œ

arco - clb

bϪ

‰ ≈

‰ œ ‰ Œ b œ. arco - clb #œ J ‰ ‰ ≈

œ. bœ.

mp

œ.

3

3

3

‰ bœ ‰ .

œ.

mp

# œ. pizz.

? j ‰ b œ.

Vcl.

¢

b œ. ‰ œ‰ ‰ ≈

p

3

œ. ‰ Œ

3

-O

‰ œ. ‰ b œ. J

‰ bœ Œ - œ.

Œ

‰ ≈ #œ

bœ. mp

mp

2 & Œ

3 ‰bnœœ ‰ ‰ œœj

3

#˙˙ ™™

#˙˙

˙˙

‰ œœ‰ ‰ ≈ œœŒ

##œœ

Œ ##œœ

pp p p

mp

mp

p pp

pp Pno.

? j‰ r Œ œ. -¿ “‘ °

{

Ó

p r -¿

°

mp

#>œ. J

# œ.

°17

arco - clb pizz.

. . ‰ ‰ bœ ‰ #œ ‰

pizz.

. nœ

&

Vln.

Œ

œ. ‰ J

Œ

#œ- œ .

j #œ. ‰ ≈

Œ œ-

3

# œ-

arco - ord.

b œ.

‰ bO b ˙-

f

o

Œ

p

mp arco - ord.

# œ. b œ. œ. . œ- bœ. ‰ ‰ ‰ ‰ #œJ ‰ ‰ ≈ Œ

pizz.

? ‰ Vcl.

# -œ œ.

œ. J ‰

nœ ˙

IV

Œ

¢

Œ

Œ

nO p 3

“” #>e #e

o mp

3 3

& <b>œœ bœœ ™™ Œ

‰ bœj Œ œ

b˙˙

‰ œ‰ Œ œ

‰ ‰

Œ

Ó

nœ Œ

Ó

œœ p mp

pp

p

p Pno. sfz

e be

? ∑

{

j ‰ Œ # œ. °

°

Ó &

mp

°21 &

Vln.

≈ ##œO ™™

˙O

Œ

≈ #O O œ ˙

Œ

Œ

O˙™™

Πo

p p p poco

Oœ™™

? ≈

Œ

Vcl.

‰ &

≈ œ ˙

Œ

Œ

O˙™™

?

Œ

¢ o p

p p “e”

poco

“” be

“” e

e b˙

e

e Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

&

Ó

˙ œœ

œœ

mp pp

Pno. mp p p

#e

#e

#e

?

{

ne

& °

e °

#e °


5

>œ. clb arco - clb

°25

ord. pizz.

Vln.

J ‰ Œ

arco - sp

. ≈#œ ‰ œ.

3

j & bœ ‰ œ >.

Oœ ‰

j ‰ œ

œ œ

Oœ Oœ J ‰

œ ‰ bœ. nœ Œ mp .

œ.

Πo mp

p p clb msp

f

clb. pizz. 3 j ‰? ‰ n œ bœ. ‰ 3 j Oœ œO nœ. ‰ ‰ #œ ‰ b œ. mp

arco - sp ord.

pizz. ord.

#>œ & J œ

III

? O ‰ Vcl.

œ ? #œ œj ‰ n-

œ œ ‰ bœ -

bœ.

¢

œ J ‰

‰ &

bbœO

o p

œ.

mp

o f

“” #e ne e e e ne be e e e ‰ Ó

“” e #œ Ó

e

& Œ

Œ

Œ

œœ ™™

œœ

˙˙

œœ

pp mp

pp p

p

Pno. sfz

e

mp

? j ‰ & Œ e#e œ ° >. ‘ “

?

e Ó

{

∑ °

f

pizz. pizz.

>œ.

œ.

b œ.

arco - clb

œ.

œ.

29 arco - clb

. ‰ œ. bœ œ. nœ Œ œ. .

° ‰ bœ

‰ ≈

&

Vln.

f

‰ ≈

‰ ‰

Œ

pizz.

œ. Œ

3

‰ nœ Œ .

3

mp p mp mp

o mp pizz. 3

arco - 1/2 hair

arco - clb

nœ.

? ‰

‰ Œ

bœ- œ. Œ

Vcl.

¢

#œ.

Œ

?

nœ. Œ

&

bœ-

Œ nœ

3 ‰ nœJ ‰ ‰ b œ.

3

‰ ‰

Œ

œ. œ.

b œ.

œ. œ.

p pp

p

mp

mp

f

“e” ‰ ne

b œ. ‰ ≈ Œ

b˙ ™

“e” ne Ó

bœ Œ

Ó

& Pno. pp sfz pp p ? ‰ ‰ œœ Œ ˙˙

sfz

e

‰ œœ

Ó

?

e

&

&

bw “‘ -

3

°

°

°

“œ”.

œ. .œ ‰ J ‰ J

arco - 1/2 hair

Π&

Vln.

e

mp

nœœ

?

{

°33

ne

‰ ≈

œ. Œ

œ.

œ. ‰ ‰

œ. œ. œ. ‰ ‰ ≈ J ‰ ‰

œ. ‰

‰ Œ

œ. J ‰

‰ Œ

œ. J ‰

œ. ‰

œ 3

3

mp

œ.

œ.

œ. œ. œ. J ‰ ‰

œ.

3 3

? ‰ Œ j ‰ ‰ n œ. œ.

Vcl.

¢

Œ

Œ

‰ ‰ ≈

œ.

œ. ‰

&

b œ. 3

mf

& Œ

3

mp

◊œÿ. œ ‰ ≈ Œ

œœ. ‰ ≈

œœ. ‰

œœ. ‰

œœ. ‰‰

◊ÿœœ. œœ. ≈ ‰ ‰ ‰

œœ. ‰ ≈

Ó

3 3

mf Pno. pp 3

? Œ

{

‰ œœ 3

Ó

Œ

‰ œœ Ó

Œ

œ‰ Œ b œ b œ“‘ °

‰ nœœ


6

pizz.

°37

. ‰ œ

. ≈ œ Œ

œ. ‰

&

Vln.

3

e. J

3

‰ be .

‰ ‰

≈ be .

ne.

3

Vcl.

e. J

. ≈ œ Œ

‰ bœ ‰ .

‰ bœ. ‰

j œ.

p

f sub.

pizz.

œ.

. ‰ œ

≈ bœ ‰ .

j œ >.

3

j œ.

?

¢&

‰ ne .

‰ ‰ be .

≈ ne .

≈ j œ >.

3

Œ b œ.

3

p f sub.

& mp p Pno. p 3

f

˙˙ ™™

nœœ œ Œ ? ‰ b œ b œ“‘ °

Œ

{

œœ ™™ j ‰ œ b œ. œ > “‘

Œ

Œ

Œ °

1/2 hair

°40

»

œ.

#œ.

3

j bœœ >.

Œ

&

Vln.

œ >.

ord.

arco

nœ. bœ. p

≈ bœr ‰ œ >.

3

Œ

œœ >.

p

j bœœ >.

Œ

Œ

œœ >.

f f ff ord.

1/2 hair

? Vcl.

¢

» ≈ œ ‰ >.

œ.

b œ.

œ. arco

3

3

nœ. ≈

j bœœ >.

Œ

p f

≈ œr ‰ œ >.

?

œœ ‰ >.

Œ

& p

f

j bœœ >.

‰ œœ >.

ff

& p Pno. f

f

? ≈ bœ ‰ ‰ ≈nœœR ‰ ‰ Œ n œ. œ (≈ ≈ ) >‘ “ °

ff

3 j ‰ ≈ ‰ ‰ nœ ‰ Œ n œ b œ b œ. œ n œ. œ b œ. œ > > > “‘

{

3 ‰ œj ‰ bœ nœ ‰ Œ b œ. œ n œ. œb œ. œ > > “‘

Œ

1/2 hair

“”œ.

43

°

j bœœ >.

Ó &

Vln.

œ.

œ.

œ.

œ. œ. J

arco

Œ

Œ

œ. œ. J ≈

œ. ‰

3

pp 1/2 hair

ff arco

?

j bœœ >.

Ó Vcl.

¢

œ.

œ. ‰

Œ

Œ

Œ

œ. ‰

œ. ?

& 3

pp

ff

◊ÿ. œœ & J ‰

◊ÿœœ. Œ

Ó

Ó

Œ

p

p

Pno. ff pp

? Ó

{

j ‰ nbœœ. œ > “‘

˙˙ Œ

Ó °


7 pizz. pizz.

3

°46

arco - ord. pizz.

‰ &

Vln.

j œ >.

œœ o

f sub.

arco - ord. pizz.

? ‰ j œ >.

Vcl.

¢

œ bœ o

œ. bœ. œ. Œ j œœ ‰ mp >. f pizz. œ. . œ j ‰ ‰ nœ. ‰ œ œ. b œ. mp >

3

3

ord.

‰ ebe ≈ ‰ ne ebe ≈‰ Œ e

nbœœ o

sp 3

arco

j œœ ‰ e e e ebene e e ‰ e ebe≈ >. mp

œœ o

3

f mp mp

f pizz.

b œ. . j ‰ ‰ nœnœ. œœ bœ. œ mp . >.

arco - sp 3 3

ord.

‰ e e ≈ ‰ ene ≈‰ Œ e be

b œœ o

mp 3

f sub.

œ. j ‰ nœ. . Œ œœ bœ n œ. >.

arco - sp

f f

sp 3

arco

j œ ‰ ebe e enen eb e ‰ e e e≈ œ. mp e >

bœ œ o

f

ÿ 3 b◊œ>œ. œ>œ. œ>œ. œ>œ. ∫ œb œœbœœœ Ó & ‰

◊ÿ >. >. >. . b ∫ œœœ œœœ œœœ œœ ‰ bbœœ œ Ó

6

≈¿¿¿¿¿ Œ . .. . .

Ó

◊ÿ>. >. >. >. #œœ nœœ œœ œœ ≈¿¿¿¿¿ Œ ‰ n œnœœ#œœœ . .... 5 5 mp p f f 3 > > 3 3 . . 3 j ‰ bbœœ ‰ nnœœ‰bœ ‰ œ ‰nœ j ‰ nœ ‰nœ ‰ bœ ‰ œ ‰ b œ. œ n œ. nbb œœœ n œ. œ b œ. n œ . . # œ. . 3 >

5

f

f mp mp f

Pno. 3

3 3

3

? œj ‰ b œ. œ > “‘

œ ‰ œ‰ œ >. >œ.

Œ

{

j ‰ œ ‰ # œœj œ. b œ. >

œ ‰ bœ ‰ nœ ‰#œœœ ‰ œ œ. œ. b œ. n œ. >.

ord.

°50 &

Vln.

3

arco

» ≈ nebe ne ≈ e be ne nebe e e be ‰ j j e e neb œ œ b œ >. >. fp f f sub.

pizz.

3

j œ ‰ j ‰ œ. œ. >f p

‰ bœ nœ fp

œ. . œ #œ. . bœj œ .

6

1/2 hair arco - sp

n œ.

ord.

pizz. 3

Œ

‰ ≈ nenebe#e ne ne # e e n œ. #œœ. > >

‰ n œ. b œ. p

‰ œj ‰ œ >.

mp f f 1/2 hair ord. pizz.

n œ.

arco - sp ord. arco 3

? Vcl.

¢

3 j ‰ bœ»j ≈ be ≈ e b e b e œ œ n e b e e n e b e en e b e n e b e >. œ œ. >

j pizz. œœ ‰ œ. ‰ J >.

‰ nœœ

p

. b œ. ‰ ≈ œ nœ. bœ Œ .# œ . mp

3

be e e ebebe nebe nœ ‰ >.

> ‰ bœ nœ ‰ bœ. ‰ . . J

œœ ≈ >.

fp

p f f f

f sub.

fp f

◊ÿ> # # œœœœœ

6

& ≈¿ ¿ ¿¿ ¿ Œ . . .. .

Ó

◊ÿ>œ 6 # œ ≈¿¿¿¿¿Œ # œœœ . . .. . f

6

Ó

≈¿¿¿¿¿ Œ .....

◊ÿœœ. Œ ≈ ‰Ó

mp Pno.

p f f 3

3

p f 3 . œ ‰nœ ‰‰ bœ ‰ œ ‰ œj ‰ b œ. n œ n œ . >. 3 “‘

3

3 j j # œ b œ ≈ œ œ ‰bœ ‰bœ ‰nœ ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ œœ ‰bœ Œ #œ. b œ. œ œ. œ b œ b œ. n œ. œ. n œ. . b œ. > >‘ > . “ °

3

3

? bœ ‰ bœ. nœ > n œ. > <“>

‰ œ ‰ n œ.

{

Ó

ord. (III)

sp 1/2 hair 6

°54

arco

& #˙ n ˙o

Vln.

. . œ‰ # œ n œ œ. .

arco

e ne be be e ne ≈ ≈ Œ

3

f

‰ ‰ ne e. be. # œ e. . o . mp f

Œ

3

1/2 hair

bebebe ne e e ‰

j‰ Œ œœ . o

n# ˙˙o

3

mp

≈ # œ. œ œ. œ. .

o ‰ nœ

f mp

arco

f

arco 1/2 hair

œ.

? nb˙˙ ‰

‰ ‰

sp 3

. ≈ be

Vcl.

sp 3

6

. ne. e. #e. e ≈be be ne ≈ e e be Œ

nebe e#e e e ‰?

&

b˙-˙

¢ 3

mp mp

o

f

o

o f

f

1/2 hair . # œ. œœ. œ. œ ‰ ‰ ‰ b œ J . o f mp

ord.

≈b O ™ œ- ™

j ‰ œ>O

œO f

mp fp

Ó

‰ Œ

∏∏∏∏∏

◊œÿœ. Ó

& 3

œ. nœ

Π3

Pno. 3

p

?

{

3

j ‰ Œ œ ‰#œ ‰ nœ ‰ bœœ œ. # œ n œ. # œ. œ . ‘ “

3

‰ ≈ Œ bœœ # œ. œ “‘

bœ bœ. Œ n œ.

j #œ ##nœœœ‰ Œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ . n œ. >.

j #œ ‰ #œ. >

‰ nœœŒ #œ.


8 sp

°58 &

Vln.

. œ. #œ. œ ≈ œ. œ. #œ.

pizz. œo ‰ 3 ‰ j‰≈ b œ. œ. p

1/2 hair

1/2 hair ord. 3 n en e b e b e b e e b e b e e ≈ œ. bœbœ. bœ ‰ ‰ ≈ nenee≈ Œ 3 3 3 . . n œ. mp

ord.

. ‰bœ‰ nœ Œ .

3

n-œ

œ n œ.

#-œ

p

pizz.

. . n œ. œ. # œ œ

# œ- ™ . œ. ‰ œ ‰ J ‰≈

-œ ?

pizz.

1/2 hair

Vcl.

¢ 3

sp 3

1/2 hair 3

3

ord. ord. 3

bebe ne ‰ e ne e e e e≈ ? #e#ee≈ Œ

& #œ œ. ‰ ≈ ™ . n œ-

bœ-

&‰

‰ nœ‰ .

bœ # œ.

mp

œ. Œ

#œ-

3

p p

Ó

Œ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

‰ #œœ # œ. “‘

3 3

∏∏∏∏∏

Œ

. œ. n œ ‰nœ ‰ œ ‰ Œ J

Œ

{

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

p . . b ? Œ ‰ œ‰ œœ ‰Œ bœ J

Pno.

Œ

∏∏∏∏∏

& Ó

“”. # œ. 3 nœ n œ # œ ‰ nœ ‰‰ bbœœ ‰ ‰ nœ‰ #œ . # œ. . 3 3

◊ÿ> > > > #nœœ. nœœœ. œœœœ. #œœœœœ. 6 Œ ¿. ¿. ¿. ¿. ‰ ‰ 5

# œ. ≈ #œ‰

∏∏∏∏∏

. Œ ≈ ##œœ‰ Œ

pizz. arco

°62

sp

III j & #œ. ‰ ≈ n-O ™ >

Vln.

sp 3

j œ. o

O nœo

˙

3

b œ.

mp sp

n -œ

Ϫ pizz.

3 3

Vcl.

¢&

j #œ. ‰ Œ >

?

‰ œ ‰ .

j n œ.

b œ.

3

j œ ‰ ‰ n œœ œœ ≈ œ ™ œ # œ. p > mf ff arco sp >. bœœ ‰ ‰ œœ nbœœ ≈ œ™ œ J 3

j ‰ ‰ œ œ>.

œ

p ff

>œ. -œ J ‰ ‰

œ

3p

ff p

o

o mp ff mf

& Œ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

“”. œ ≈ œ‰ Œ

6

bœj ‰ Ó bœ.

≈¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ . . . . . nœœj ‰ Œ #œ. “‘

Pno.

? ‰

Œ

{

Ó

◊œÿœ. œœ. ≈ ‰ J ‰ Œ

Ó

œ. “‘

Ó

Œ

Ó

p p ff

ff

j bbn∫œœœœ ‰ Œ >. “‘

nn˙-˙

nœœj ‰ ‰ œœ œœ #œ. 3 > ° “‘

œœ

°

pizz.

°66

arco 3 3

r ≈ n œ. >

&

Vln.

3

œ. Œ # ˙- ™ o

bœ. bœ. nœ Œ .

‰ bœ œ

j œœ .>

e ne ebene e e b e n e e e ≈

ne e be ≈ ≈

benene ‰

ff 3

pizz. f

œ. œ. ?

j œ œ. >

ΠVcl.

˙ ™™ ˙o

¢

arco b œ. .œ œ. ‰ œ œj n œ œ. >

e be ne ≈

be ne ebenene

e e e be e ≈ 3

e e be ≈

3

ff

f

“e” be

∏∏∏∏∏

“”œ. & œJ ‰ Œ

Ó

“e” ÿ e ™ ◊#nœœ. nœœ. œ>œœ. œ>œœ. œ œ #œœ Œ e e ‰

◊ÿ . > > #œœ nnœœœ. œœœœ. #œœœœœ. e ne ‰

e ne e be e

5 5

p p f

f ff p

Pno. 3 3

3

? ‰#œ ‰nœ ‰bœ ‰ # œ. n œ. b œ. >

{

œ ‰bnœœœ & Ó™ ne be œ. œ > °

? nbœ œ

nœœ >œ

e &

be

e e e e

? >j bœ bœ

°


9

4 q = 50 3 ≈ & e e be

°69 Vln.

3 3

3

≈ ne be

e be be

≈ ne

ne be

e ‰

be

e

ne

e ne# e ≈

3

be ne b e ≈

e

3

n e ne# e

Œ

ne ne e

p f ffp f 3 3

?

be ≈

e‰

‰ e e be be

Vcl.

¢

n e ne

e b e be

ne

e ≈

≈ ≈ ne

ne

e be e ‰ ≈

e ne be ≈

be ne ne ‰

e e be ≈ Œ

e 3 3 3

3

p f

f ffp

4 q = 50 & ‰ nbœœ bbœœ n˙˙ ™™ nœ ˙™

nbœœ bbœœ #n œœ nbœœ # ˙˙ ™™ nœ œ ˙ ™

bb˙˙ ™™

b˙˙ ™™

Pno. ff p mf

> bw ? nwb w w nw

{

I

n>O #e e n O ≈ne e ≈

°71 ‰ &

Vln.

e e be e # e

3 3

3 3 3

e#e ≈ e e # e be ne

#e e ne

3

3

ne benene#ebe ne ≈ # e e ne en e #ene#e 3

ene#e be ne ne

#en e ≈ ne

3

fp

f fp f p p ff

ne e 3 ≈be e ≈ be #e nene be ≈ en e

b e e nebe e nebe be ‰

? Vcl.

¢

3

ee e≈

ne e# e ‰

n e be ≈ be enebe ≈

3

b e n e e bene e # e b e n e e ne be ≈ ≈

3

3

3

3

3

fp

fp 3

f p

ff f p

“” ne ne be e

n˙ b˙

& nb˙˙˙

ne be ne ne

#nœœœnœœ ˙˙˙™™™

n˙™ n ˙™

Pno.

o

f

mf

e e & be e

?

{

?

> w bnbw w ww

j #œ #œ > ff

fp

° °73

#en e ≈ ene#e#e e e#e Œ

be e e ne e e ≈ Œ

3 > ne e e e#en e ne e e e#e e e #e e e OR ≈ e e e ≈ ebe ne ne n e n e # e e #e

&

Vln.

3

3

3

3

3 3 3

f

3

f p fp fp p

? ‰

n e b e >e. ne e e ne #e #e e ne #e #e n e be e # e e # e n e # e n e n e # e n e n e e # e R ≈ ‰ ≈ be e e ‰

>e.

e e be #e

nœ be ‰

Vcl.

¢ 3

3

3

3

3

3

3

3

fp f p

p

f fp

#w w

w & #w w

˙ n˙#˙˙

#˙ ˙

“” # e œœ#œœ‰ ne #e nœœ e ff

Pno. p f

e

?

{

e?

∑ &

e e

j œ œ >

°


10 3

75

ne #>e. ‰ J

° &

Vln.

Œ

n e b e beneebebe nenebe.

3

3

#e #enene#>e. n e n e # e ne#e

p3

#e

# Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n e n>e e ee

≈ n e. >

3

n e.

f 3

f p

f

f

be be ene be be

n>e. J ‰

?

Œ ‰

Vcl.

n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > # e e™ nenene ≈ & #e nenebee be 3 ? enebeneebe ben e n e b e n e #e 3 3 3

e nebene. J

3

¢ 3 3 3

f f

p f p f

nœ ‰n#nœœœ

&

n˙ ™ #˙ ™

nœ ™ #œ nn˙˙˙ ™™ #˙™

“” e e e ≈ e e e

n˙ #˙

n˙˙˙ #˙

e e e e

p

Pno. mf n#nw w w w &# w w >

?

{

ne e be be

? j #œ #œ > ff

fp

° be

°77

ne ne be

e ne #e ne e #e e e

be e e be be ne e #e #e >e e e e e e #e e

e

ne J

fp

ff

&

Vln.

3

ff

e #e be e e e be ne

?

3

e be e ne

#e ne

J

ne

ne

ne

ne

ne ne ne

ne

?

Vcl.

&

¢

e #e

e

e

e

ne ne e e b>-e

e

e ff

3

fp ff

“” œœ nœœ ˙˙ ™™ # nœ ˙™

‰ &

n˙™ n ˙™

#w w

#w w w

Pno.

> w w ? bnbw ww

mf

{ °79

be e e e e #e ne e be e e ne be ne#e e e e ne e be e e Πne

e e be ne#e

&

Vln.

b e. ne ? Vcl.

#e #e e e #e #e e e e ‰ e be

be ne e be e e e ne be ne

#e e ne be be ne be ne#e e be be ne e be e e e e e e e e e e e e

e e ne be ne be

# e n e ne be ne ≈ ≈

¢

#w w

œ #œ ˙ ™ ##œœ n œ ˙˙™™

Pno. ff mf

?

{

ne# e n e #e ne n e e e e e e e e

“”

<“> w w & ##w

ne ne #e#e

∑ & j nœ nœ >

°

n#nw ww w #w w >

˙™ ˙™


11

Ÿb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 #

° &

Vln.

n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E be ebe e e e e e#e e ne e e

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E be ebene e e ene e e ne e e

81

U

be ebe e e e ene e e ne e e fff

ffp

ff

ff

ffp

ffp

# n

nŸe ~~~~~~~~~~~~~ E #ene e e ene e e#e #ene e e ene e e#e ne #e ne e e ne #e ne e e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #Ÿe E #ene e ene e e#e #e ne ne #e ne e

? Vcl.

¢

n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ? & ne fff ffp

ff ffp ff

ffp

e ne ‰ be e

nb ˙˙ ˙

˙ & #n˙˙˙

◊ÿ

“” #œ ‰ ##nœœœn œ ˙˙˙™™™

<“> ne be e e

nb ww w

˙™ #w ˙™ # w w w

U fff

p

Pno. f

e e be ne

{

?

& j nœ nœ > ff

fp

nnw ww & #w #w w >

° 5 q = 46

°84

sp

Ó &

Vln.

œ-

œ

œ-

œ

œ

œ

pp sp III

œ

?

Ó Vcl.

¢ pp

“” be

5 q = 46 & Ó n ˙˙

œ Ó

ne ∑

Œ

sim.

p Pno. mp

° be

(accent on pedal 2)

° j ¿

? ∑

{

j -¿

ww ne &

° °

ord.

bb Oœ

°88 Œ &

Vln.

œ

œ p ord.

-O œ

œ ? œ

œ Œ #œ

Vcl.

&

¢ “” e be

p

“e” be

be be ™

ne ne

e

e e

“” #e

e

˙™

e ne

Œ

Ó

ne

Ó

Œ

Œ

Ó

& ne

pp p p pp

Pno.

ne ne

{

be ∑

be

& be

Ó

° Y >p-


12

°92

<b><b> Oœ

Oœ sp J ‰ #œ

&

Vln.

#Oœ J

ord.

Oœ Œ

œ œp

pp

œ

œ

ord.

sp III Oœ ‰ ? œ J

Oœ Vcl.

¢&

œ j -

?

O & bœ

œ

œO

Œ œ nœ

p pp

“e” be

be e e e ne e ≈

Œ

be #e e ne e Œ

ne œ Œ

Ó

ne be ‰ #e

Œ

ne ™ ‰ Œ

& ww p mp Pno.

ne

pp

° ‰ ¿j Ó >-

Œ

{

&

pp

mp

Ó nebe

° ° ‰ ¿j ‰ ¿j Œ >>-

Πnebe

be Ó

°

°96 œ &

Vln.

œ

œ

bœ bœ

œ

œ ? bœ

Vcl.

œ

œ œ

¢

& Ó

“” e be

“” e

“” ne be

e ne

œ e nœ Œ

Ó

Œ

Œ

be ne ™ ‰ Œ

Ó

Œ

#e Pno. mp

e

mf

ne

#e

be ?

be

{

&

b w“‘

n#-Oœ

°100 &

Vln.

be

&

ne

j #œ ‰

sp

Oœ J ‰ œ ˙

˙™

bœ- œ

o œ-

œ- œ

bœ-

œ

œ sp

?

œ ‰ J

O & bœ -

Vcl.

¢

j ? œO ‰ nœ

“” be ne

‰ Œ

œ bœ

œ &

“” #e e ne e

#e e ne e

& Œ ‰

ne ne be e

Ó

∑ bw w p

Pno. p

& Ó

{

ne Πbe

ne e e e

° ¿ >fpp

mp

ne e be e

?

∑ w“‘ °


13

°104 Vln.

&

o w

o w

o w

o w

Vcl.

¢&

<b>w

w

w

w

& ‰

Œ

Œ

bœœ

##œœ

#nww pp

Pno. p

? ∑

Ó

{

#˙“‘ °

w “‘ -

1/2 hair

b œ.

° Vln.

&

o œ

o œ -

Ó

b œ.

œ.

108

‰ ‰

œ.

œ.

Œ

œ. ‰

Œ

œ. Œ

o

3

3

pp p 1/2 hair

b œ.

œ. Vcl.

o œ

o ¢& <b>œ-

Ó

‰ ‰

b œ.

œ.

Œ

b œ.

œ. ‰

Œ

œ. Œ

bœ 3

3

o pp p (knuckles)

3

Π& w

w

3

¿. ¿. ¿. ‰ ‰ ¿. ¿. ¿. Œ

w

p pp mp pp Pno.

? ∑

{ °

b œ.

°112 ‰ Vln.

‰ ‰

œ. œ. J ≈

b œ.

œ. ‰

œ. J

œ. ‰

‰ Œ

b œ.

œ. ‰

Ó

& 3

3

ppp pp

œ. ‰ Vcl.

‰ ‰

b œ. œ. J ≈

œ. ‰

b œ.

œ. ‰

b œ.

œ. J

‰ Œ

œ. ‰

Ó

¢& 3 3

ppp pp

3

& ¿ ¿ ¿ ‰ . . .

3

3

Œ

3

Œ ¿. ¿. ¿. ¿. ¿. ¿.

3

‰ Œ

Œ

¿. ¿. ¿.

Œ

Œ

‰ Ó ¿. ¿. ¿.

ppp Pno.

? ∑

{ November 2017

Oberlin, OH

trio-transformations (2017)  

piano trio

trio-transformations (2017)  

piano trio

Advertisement