Page 1

De ACP in beweging

Jaarverslag ACP 2009


Den Haag Maandelijks komen in Den Haag de ACP, de minister en de andere politiebonden bij elkaar voor een vast overleg (CGOP) over alles wat met de arbeidsvoorwaarden voor politiemensen te maken heeft. Tijdens dit overleg gaat het in 2009 over een veelheid aan onderwerpen:

CAO 2008-2010 Begin 2008 werden de handtekeningen gezet onder de CAO Politie 2008-2010. In 2009 is de ACP via het landelijk overleg met de minister en de andere bonden, druk bezig met het uitwerken van alle afspraken uit deze CAO.

HAP Herziening FuWa en Landelijk functiehuis Nederlandse politie Eind 2008 is de stuurgroep Fuwapol van start gegaan. De stuurgroep houdt zich bezig met het beloningsonderzoek en de vernieuwing van het huidige functiewaarderings- en beloningssysteem van de politie. Dit is een afspraak uit de CAO 2008-2010. Het ontwerp voor een nieuw functiewaarderings- en beloningssysteem moet op 1 januari 2010 af zijn. Omdat dit niet gaat lukken, worden er in november afspraken gemaakt over een ‘terugwerkende krachtregeling’. Het beloningsonderzoek is wel in november afgerond.

2

Al in de CAO 2005-2007 is afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden van alle regiokorpsen gelijkgetrokken moeten worden in de HAP (Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie). In 2009 wordt de tweede ‘tranche’ van de HAP eindelijk afgerond. Voordat het hele proces klaar is, volgt nu eerst nog een derde tranche.

LAR In mei 2009 gaat de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) in. Eind 2008 was de regeling al inhoudelijk besproken en vastgesteld. De LAR is een aanvulling op de meer algemene bepalingen in de Arbeidstijdenwet. In april worden de afspraken uit de LAR in het nieuwe roostersysteem (BVCM) verwerkt.


Lifestyle De minister wil dat politiemensen een lifestyle-neutrale uitstraling hebben. Op basis van input van de ACP-leden bepaalt het bondsbestuur in februari het standpunt van de ACP in deze kwestie: de ACP is geen voorstander van het volledig ‘dichtregelen’ van deze materie. Zij pleit voor het opstellen van een raamwerk waarin regels staan voor een verzorgde uitstraling die gezag en respect uitstraalt. Zichtbare piercings, tatoeages of andere lichaamsversierselen zijn wat de ACP betreft tijdens dienstijd niet gewenst. Hetzelfde geldt voor uiting geven aan levensstijl- of

overtuiging. Tot slot meent de ACP dat het dragen van sieraden die een veiligheids- en letselrisico kunnen opleveren niet gewenst is. De ACP gaat er vanuit dat collega’s vanuit eigen verantwoordelijkheid en met leiderschap oplossingen kunnen vinden als er extremen voorkomen.

BVH Basisvoorziening Handhaving oftewel BVH. Dat is de naam van het landelijke softewaresysteem dat voor het eind van het jaar alle verschillende huidige systemen bij politie Nederland moet vervangen. Het nieuwe systeem levert echter veel frustraties en problemen op bij de gebruikers. De ACP verzamelt

3


en inventariseert klachten uit het hele land en biedt de minister, het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Korpschefs een zwartboek aan.

C2000 Behalve de BVH ligt ook C2000, het communicatiesysteem van de politie en andere hulpdiensten, in 2009 onder vuur. Na de vliegtuigcrash van Turkish Airlines in februari blijkt het systeem niet goed te hebben gewerkt en ook bij de rellen in Hoek van Holland in augustus van dit jaar, levert C2000 problemen op. De ACP besluit in de zomer om hierover een enquête onder politiemensen te houden. Honderden collega’s vullen deze in. Het beeld dat uit het onderzoek komt, is niet rooskleurig: meer dan de helft van de respondenten zegt zich door het gebruik van C2000 niet veilig te voelen op straat. TV-programma Zembla maakt hier een reportage over. Na alle berichten over het falende systeem kondigt de minister een onderzoek aan. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek zegt de minister eind november toe een aantal extra masten te plaatsen.

4

Geweld tegen politiemensen Helaas blijft ook in 2009 geweld tegen politiemensen een belangrijk thema. In januari geeft 75% van de deelnemers aan de poll op de website van de ACP aan dat zij persoonlijk collega’s kennen tegen wie wel eens geweld is gebruikt tijdens een jaarwisseling. In augustus loopt een strandfeest in Hoek van Holland zodanig uit de hand dat er een dodelijk slachtoffer valt. De ACP blijft dit onderwerp op de agenda van het landelijk overleg zetten en ook in de media maakt de ACP deze onacceptabele kwestie steeds weer openbaar. De minister geeft aan dat dit een belangrijk thema is en dat er waarborgen moeten komen om de veiligheid van politiemensen te vergroten.


Eind november biedt het Platform Bezorgde Dienders onder leiding van ACP’er Dolf Mauritz de minister een petitie aan waarin duizenden politiemensen hun bezorgdheid uiten over hun eigen veiligheid en die van de burger.

Politiebestel Door de politiek en ook binnen de sector politie wordt er druk gesproken over een wijziging van het politiebestel. Er worden drie wijzigingen voorgesteld. In de eerste plaats een Politiedienstencentrum waarin alle taken op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting (PIOFACH) landelijk worden aangestuurd. Op de tweede plaats moet er een bovenregionale executieve ondersteuning komen. Dan gaat het dus om zaken als recherche en andere specialistische opsporingstaken. Daarnaast is het plan om het aantal regio’s terug te brengen naar 20 tot 22 of zelfs minder. De ACP stelt bij dit alles de volgende eisen:

1. Geen gedwongen ontslagen. 2. Budget om de sterkte de komende jaren op peil te houden. 3. Afspraken over omscholing van mensen naar ‘blauw’ en recherche. 4. Prioriteiten stellen: keuzes maken in de taken die de politie heeft. 5. 200 miljoen euro investering om de bestelverandering mogelijk te maken.

Vredesmissies Sinds 2001 hebben Nederlandse politiemensen een rol bij vredesmissies. Inmiddels mogen collega’s daarbij soms ook executieve taken uitvoeren. In maart wordt in het landelijk overleg met de minister gesproken over de arbeidsvoorwaarden die hiermee samenhangen. Voor de ACP is het belangrijkste dat collega’s pas uitgezonden worden als hun veiligheid is gegarandeerd. Daarom wordt per missie bekeken of de executieve inzet veilig genoeg is.

5


Maatschappij Crisis! Dat is het thema van 2009. De bankencrisis wordt een economische crisis en dringt langzaam maar zeker door naar de gewone mens. Ook politiemensen beginnen het te merken. Ruim 87% van de deelnemers aan een poll op de website denkt dat hij in zijn werk te maken gaat krijgen met de gevolgen van de economische crisis. Duidelijk is dat we een TOPpolitie nodig hebben om deze gevolgen het hoofd te bieden. De ACP volgt de ontwikkelingen op de voet en discussieert met (kader)leden en deskundigen over mogelijke gevolgen voor de sector. Via de weblog van Gerrit van de Kamp op www.acp.nl blijven de leden op de hoogte.

Bezuinigingen De bezuinigingen die nodig zijn in het kader van de economische crisis raken ook de sector politie. In mei komt een vertrouwelijke notitie naar buiten waarin minister Ter Horst voorstelt dat de korpsen minder aspiranten in dienst gaan nemen. Bovendien moet de politie vanaf 2010 jaarlijks tot 190 miljoen

6

euro bezuinigen en daarnaast 400 miljoen euro van het eigen vermogen afstaan. De ACP is van mening dat dit de veiligheid op straat ĂŠn de veiligheid van de politiemensen aantast. De ACP stuurt een brief aan het Korpsbeheerdersberaad met een oproep om eventuele bezuinigingen anders in te vullen.

Declaratiegedrag In schril contrast met de bezuinigingen staat het declaratiegedrag van de korpschefs. In december komt steeds meer informatie naar buiten over toelagen en (onjuiste) declaraties van de top van de Nederlandse politie. ACP-leden reageren woedend. De ACP doet een moreel appel op de korpschefs om zorgvuldigheid te betrachten bij afspraken over toelages en het declareren van gemaakte kosten. Ook geeft de ACP aan dat het een goede zaak zou zijn als de korpschefs de teveel ontvangen toelages of uitgekeerde declaraties terug zouden storten, zodat die ten goede komen aan het algemeen belang.


Op de Algemene Vergadering (AV) van 2 december resulteert het declaratiegedrag van de politietop in een motie. De AV keurt de handelswijze van de korpschefs af en neemt hier afstand van. Ook vindt de AV het terecht dat er gedegen onderzoek plaatsvindt en dat daar indien nodig de Rijksrecherche bij betrokken wordt.

Door de crisis raken ook pensioenfondsen, waaronder ABP, de pensioenuitvoerder voor de politie, in de problemen. De dekkingsgraad daalt in 2009 tot ver onder de vereiste 105%. In april dient ABP haar herstelplan in bij De Nederlandse Bank. In de loop van het jaar klimt de dekkingsgraad langzaam weer op naar 109%. Hierdoor wordt aan het eind van het jaar besloten de pensioenen toch – gedeeltelijk – te indexeren met ingang van het nieuwe jaar.

Vergrijzingsdebat/AOW In de afgelopen vijftig jaar is Nederland verouderd. Mensen leven langer en tegelijk worden er minder kinderen geboren. Deze vergrijzing zorgt ervoor dat we in 2040 misschien wel 700.000 arbeidskrachten tekort

gaan komen. Daarnaast zorgen de stijgende kosten voor AOW en gezondheidszorg voor een financieel probleem. Dit financiële aspect wordt nog eens versterkt door de slechte situatie waarin de pensioenfondsen zich als gevolg van de crisis bevinden. Hiervoor moeten oplossingen gevonden worden. De ACP gaat hierover in het hele land in discussie met leden. Wat kunnen we doen om de koek te vergroten en eerlijker te verdelen? Langer doorwerken aantrekkelijker maken, maar dan ook zorgen dat ouderen daadwerkelijk kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Deeltijdpensioenen in alle sectoren. Werkgevers laten investeren in hun werknemers, waardoor zij langer gezond en met plezier kunnen werken. Maar ook solidariteit tussen de oudere en jongere generaties. De groei van de AOW-lasten moet volgens de ACP door alle generaties samen gedragen worden. De uitkomsten van de debatten in de regio’s en van een online onderzoek dat de ACP houdt, vormen een belangrijke basis voor de onderhandelaars in de SER. Helaas blijkt dat er uiteindelijk geen overeenstemming is tussen de bonden en de 7


werkgeversorganisaties. De bal voor het AOW-probleem ligt nu weer bij het kabinet. Dat bepaalt in oktober dat de AOW-leeftijd in twee stappen verhoogd gaat worden naar 67 jaar. De vakbonden moeten gaan zoeken naar oplossingen voor mensen met zware beroepen. Aan het eind van het jaar is het voorstel nog niet door de Tweede Kamer behandeld. Daar liggen dus nog kansen voor een lobby van de vakbonden. Wordt vervolgd in 2010.

Vliegtuigcrash en aanslag op de Koningin Ook in 2009 zijn politiemensen betrokken bij rampen en aanslagen. Twee gebeurtenissen die veel impact hebben zijn de vliegtuigcrash op 25 februari bij Schiphol en de aanslag op de Koningin op 30 april in Apeldoorn. Bij de vliegtuigcrash zijn in totaal 800 hulpverleners betrokken waaronder 280 politiecollega’s van Kennemerland. Samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten is bij dit soort gebeurtenissen onontbeerlijk. De ACP is daarom een groot voorstander van meer samenwerking in het algemeen binnen de sector veiligheid. 8

Hoek van Holland: politie belaagd Eind augustus loopt een strandfeest in Hoek van Holland uit de hand. Aanwezige hooligans belagen de politie die zich met waarschuwingsschoten moet verdedigen. Er valt een dode onder de relschoppers. Voor de ACP is deze trieste gebeurtenis aanleiding om de toename van dit soort grootschalige evenementen en het verlenen van vergunningen hiervoor aan de orde te stellen. Een feest of evenement is leuk, maar vraagt regelmatig om grote politie-inzet. Dat gaat ten koste van politiewerk op andere gebieden. “Een landelijke richtlijn voor het verstrekken van vergunningen voorkomt onduidelijkheid bij alle betrokken partijen en zorgt zo voor grotere veiligheid�, aldus Gerrit van de Kamp.


Reorganisaties In 2009 wordt er bij de politie niet minder gereorganiseerd dan in het jaar daarvoor. Soms is het motief daarbij efficiency of het bevorderen van samenwerking, maar vaak gaat het om geld. Het grootste probleem voor de collega’s bij al deze reorganisaties is de onduidelijkheid. Mensen weten niet goed waar ze aan toe zijn. Wat gaat er wanneer gebeuren en waar hebben ze recht op? ACP-medewerkers en –vrijwilligers spannen zich in om de gevolgen voor politiemensen binnen de perken te houden. Om ACP-leden en hun collega’s uitleg te geven over de reorganisaties worden er in verschillende regio’s reorganisatiebijeenkomsten gehouden. De grootste reorganisatie in 2009 vindt plaats in de drie noordelijke regio’s: Groningen, Fryslân en Drenthe. Verschillende regionale afdelingen worden samengevoegd tot het Shared Service Centre Noord. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de medewerkers uit de drie regio’s. De ACP organiseert verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en

voert in het landelijk overleg met de minister onderhandelingen over een Sociaal Statuut.

Regionale raad in het proces De ACP vindt het belangrijk dat ook de regionale raden betrokken zijn bij het besluitvormingsproces over reorganisaties. De politievakbond komt daarom met een voorstel voor om de procesgang aan te passen zodat de regionale raden de ACP kunnen adviseren. Zo klinkt het werknemersoordeel ten aanzien van de reorganisaties door in het uiteindelijke standpunt van de ACP.

Nee, tenzij … In verband met de geplande wijzigingen in het politiebestel, vindt de ACP het belangrijk dat elke reorganisatie extra goed bekeken wordt. Bij reorganisaties die te veel samenhangen met de te verwachten wijzigingen in het bestel, hanteert de ACP het standpunt: “Nee, tenzij …”.

9


Politietoppers In het kader van de Politietop en om de sector ook eens op een positieve manier in de spotlights te zetten, gaat de ACP in 2009 op zoek naar die ene politiecollega die op een positieve manier opvalt binnen de organisatie. Met een speciale deurhanger wordt de campagne onder de aandacht van de regio’s gebracht. Negen keer wordt er door politiemensen een collega genomineerd voor de titel politietopper. Begin volgend jaar wordt uit de negen kandidaten De Politietopper 2009 gekozen.

Sonja Harmsen, manager kennisbemiddeling bij de Politieacademie, volgt Bart Jan op.

Bart Jan Harmsen, hoofdagent in Twente, verzorgt in januari als eerste genomineerde de aftrap.

In april siert de foto van Peter Frijters de cover van het Politiebericht. Hij is onder meer vertrouwenspersoon in het korps Utrecht. 10


Bas Boerjan, hoofdagent in Brabant Noord en volgens zijn collega’s “een boevenvanger pur sang”, is kandidaat nummer zes.

Goof van Bragt is de volgende. De wijkagent uit Midden en WestBrabant ervaart zijn nominatie als een enorme waardering van zijn collega’s.

In de zomer is de beurt aan Kelly van Diggele. Pas 24 jaar oud, maar volgens haar collega’s heeft deze hoofdagente uit Haaglanden haar nominatie dubbel en dwars verdiend.

11


Motorrijder Dolf Mauritz is de volgende. Vanuit de regio Hollands Midden zet hij zich “al jaren belangeloos in voor een betere politieorganisatie.”

In oktober is de genomineerde Jenniffer Pocorni. “Pff, ik was behoorlijk overdonderd”, reageert de hoofdagente uit Noord- en OostGelderland.

12

Jenny Hartmann-Flipsen sluit in december de reeks. Zij is BVH Kwaliteitscontroleur in Limburg Zuid en al 18 jaar ACP-lid.


Juridisch Rechtshulp op het werk Bij de juridische dienst komen in 2009 238 nieuwe zaken binnen. Gelukkig kunnen er ook 247 zaken gesloten worden. Ook stellen steeds meer leden kortere vragen via e-mail en telefoon. De juristen beantwoorden dit jaar honderden e-mails en meer dan duizend telefoontjes. De meest voorkomende onderwerpen zijn ontslag, dienstongevallen, reorganisaties, disciplinaire zaken, functiebeschrijvingen en functiewaardering, verlof en ziekte. Behalve het beantwoorden van vragen van leden die direct naar Leusden bellen, ondersteunen de medewerkers ook de ACP-kaderleden die in de regio hun collega-politiemensen bijstaan. Gemiddeld meer dan twintig keer per maand.

Folder vrijwillige mobiliteit Speciaal voor ACP-leden ontwikkelt de juridische dienst een folder over alles rondom vrijwillige mobiliteit. Of het nu gaat om detachering in een ander korps of om verplaatsing binnen een korps, de folder biedt alle relevante informatie over rechtspositionele gevolgen.

Uitspraak Hoge Raad over TOR-dossier In 2005 werd bepaald dat politiemensen die gebruik maken van de TOR (tijdelijke ouderenregeling) niet belast moeten worden volgens de witte tabel

(loonbelasting), maar volgens de groene tabel (belasting over pensioen). De ACP is het hier niet mee eens en begon daarom aan een langlopende procedure die in 2009 eindigt met een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelt dat de uitspraak van het gerechtshof in stand kan blijven: TOR-deelnemers hebben geen recht op arbeidskorting. Helaas heeft de maximale inspanning van de ACP niet geleid tot een voor onze TOR-leden bevredigend resultaat.

Levensloop en AOW Sinds de komst van de levensloopregeling in 2006 zorgt deze regeling voor problemen bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politiemensen. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) stelt namelijk dat de levenslooptoelagen in mindering moeten worden gebracht op de WAO-uitkering. De ACP spant samen met de andere politievakbonden een proefproces aan tegen het UWV. Op 10 juni 2009 oordeelt de rechtbank dat het UWV onterecht handelt. De zaak krijgt echter nog een vervolg, want het UWV tekent hoger beroep aan. 13


Studenten De ACP is er ook voor politiestudenten. In 2009 verschijnt er vier keer per jaar er een speciale studentennieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt tijdens de wervingsdagen op de politieacademies verspreid, maar staat ook als vaste pagina in Politiebericht en natuurlijk op de eigen website van de studenten: www.politiestudenten.nl.

Going Dutch Op de site www.politiestudenten.nl geven Gerrit van de Kamp en Wiep van der Pal uitleg aan studenten over de vergrijzing en de impact daarvan op de sector politie. Het ďŹ lmpje wordt vele malen bekeken.

Boskamprun en Kerstcross In november is de ACP traditioneel sponsor van de Boskamprun. De opbrengst gaat dit jaar behalve naar KiKa (Kinderen Kankervrij) ook naar de Utrechtse collega Rob Oostrom die begin dit jaar tijdens zijn werk werd neergestoken en verlamd raakte. Ook de studenten die zich tijdens de Kerstcross van de Politieacademie de benen uit het lijf lopen, doneren de opbrengst van hun inspanningen aan de getroffen collega. 14


ACP Senioren De oudere leden van de ACP zijn in 2009 ook weer actief in de Senioren ACP. Omdat blijkt dat de dienstverlening van de ACP niet altijd goed aansluit bij leden vanaf 55 jaar, wordt er een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep ‘Ledenbehoud 55+’ doet op de ledenvergadering in april aanbevelingen om de Senioren ACP om te vormen naar ACP Plus. De ledenvergadering gaat akkoord en op de AV in december wordt besloten om verschillende statutaire wijzigingen door te voeren die dit mogelijk maken. Vanaf 2010 treedt de nieuwe structuur in werking.

Klachtenprocedure tegen ABP gestart Leden van de ACP starten een klachtenprocedure tegen ABP. Het pensioenfonds heeft ongevraagd adresgegevens van politiemensen verstrekt aan de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie (BPPOL) die de collega’s vervolgens met een brief benadert. De procedure wordt in 2010 voortgezet.

15


Internationaal De ACP zet zich binnen Europa steeds meer op de kaart, bijvoorbeeld in de EPU (European Police Union). In 2009 heeft de EPU ongeveer 350.000 leden afkomstig van politiebonden uit heel Europa. Ook is de ACP actief in de Eurofedop (Europese Federatie van Overheidspersoneel). Gerrit van de Kamp is vicevoorzitter van de EPU en lid van het uitvoerend bestuur van de Eurofedop. In oktober organiseert de Eurofedop een seminar met als thema ‘Een Europees Sociaal Model’, over de toegevoegde waarde van openbare diensten in tijden van crisis.

Roemenië De ACP is in 2009 ook weer actief in Roemenië. Als resultaat daarvan is de Roemeense politievakbond SNPPC in staat een brugfunctie te vervullen tussen de omringende Balkanlanden. In april brengen collega’s van de SNPPC een werkbezoek aan Nederland met als doel inzicht te krijgen in het functioneren van de Nederlandse politie, het politieonderwijs en vakbondsactiviteiten. De commissie Internationale Zaken van de ACP bezoekt vervolgens in de zomer Roemenië. Het gesprek 16

gaat daar over de gevolgen van de economische crisis voor Roemeense politieagenten.

Antillen Naast deze Europese activiteiten brengt een delegatie van de ACP een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen. Met de Antilliaanse politievakbond wordt gesproken over vormen van samenwerking rond de realisatie van de nieuwe staatkundige structuur van de Antillen.

ACP Jaarverslag 2009  

Een selectie uit het jaarverslag 2009 van de politievakbond ACP.

Advertisement