Page 1

2017 Het jaar in vogelvlucht


Vijf jaar één korps: organisatie beter in balans Als één korps presenteert de politie voor het vijfde jaar de landelijke resultaten en legt zij verantwoording af over haar activiteiten. Deze flyer geeft een overzicht van de resultaten van 2017. Meer weten? De volledige Jaarverantwoording 2017 is te vinden op www.politie.nl. De politieorganisatie kwam in 2017 beter in balans. De afgelopen jaren stond in het teken van de vorming van één korps. Eind 2017 voldeed het korps (grotendeels) aan de doelstellingen volgens ‘de basis op orde’. Daarmee start een nieuwe fase.

Personeel

50.316 / 10.604

67,2% / 32,8%

29%

personele sterkte: operationeel / niet-operationeel

verdeling man / vrouw

instroom executieve medewerkers met migrantenachtergrond

73,6% / 26,4% verdeling leidinggevenden (man / vrouw)

60% / 40% strategische top (man / vrouw)

Politie van overmorgen Het korps werkte in 2017 met veel stakeholders aan de strategische koers ‘de politie van overmorgen’. De politie van overmorgen: 1.  is verbonden met wijk, web en wereld 2. werkt samen in nieuwe veiligheidscoalities, met publieke en private partners, vanuit ieders grootste toegevoegde waarde 3.  werkt met state of the art intelligence en technologie 4. is actief transparant over wat ze doet en wat niet 5. is een wendbare organisatie mét wendbare medewerkers, die hun talent en vaardigheden blijven ontwikkelen


Woninginbraken*

1361

43

criminele samenwerkings­­­­verbanden aangepakt Norm 2017: 950 Gerealiseerd 2016: 1369

onderzoeken naar ­complexe cyber­criminaliteit afgerond Norm 2017: 40 Gerealiseerd 2016: 34

2016

2017

Ophelderingspercentage

10 , 9, 8% 5%

Aantallen

55 .4 70 49 .12 4

Het korps behaalde landelijk ruimschoots de meeste resultaatsafspraken. Het aantal geregistreerde misdrijven daalde in 2017 opnieuw. Tegelijkertijd ziet het korps een verschuiving naar cybercriminaliteit en ‘onzichtbare’ criminaliteit zoals ondermijning*.

High impact crimes

10 , 9, 3% 7%

Veiligheidsbeeld

2016

2017

* zowel voltooide ­woning-­­­­­­­­ inbraken als pogingen tot woninginbraak

Norm Gerealiseerd

Straatroven Aantallen

* Criminaliteit waar mensen geen aangifte van doen, maar die wel een maatschappelijk probleem vormt.

35 76

29 ,2 28 % ,9 %

29 ,9 25 % ,7 %

2016

2017

Overvallen Aantallen

Ophelderingspercentage

49 50,9% ,0 %

verdachten van horizontale fraude ingezonden naar het OM Norm 2017: 1900 Gerealiseerd 2016: 2780

2017

49 55,2% ,9 %

2740

2016

11 03

onderzoeken naar kinder­pornografie Norm 2017: 650 Gerealiseerd 2016: 876

11 33

miljoen euro aan crimineel vermogen ­afgepakt Norm 2017: 110,56 mln. Gerealiseerd 2016: 402 mln.

41 65

712

221

Ophelderingspercentage

2016

2017

2016

2017


Positief financieel resultaat € 3 miljoen De politie sloot het jaar 2017 af met een positief financieel resultaat van drie miljoen euro. De interne organisatie krijgt steeds vastere vorm. Hierdoor is zij beter in staat om scherper te sturen op de uitvoering van taken binnen de (financiële) kaders. De extra financiële middelen vanuit het regeerakkoord helpen richting te geven.

Totaal uitgaven politie (x € 1 miljoen)

Personeel en opleiding  Materieel  Totaal 

4394 1217 5612

Dekking Algemene bijdragen JenV  5266 Bijzondere bijdragen JenV  185 Overige bijdragen JenV  86 Bestemmingsreserve ICT 51 Overige bijdragen en reserves  27 Totaal  5615

Aandachtspunten voor 2018

waardering voor collega's goede CAO

slagvaardige organisatie meer ruimte voor lokale en regionale initiatieven

sterke en sociale organisatie ziekteverzuim terugdringen

klaar maken voor de toekomst innovatie en vernieuwing


Contact met de politie De politie staat middenin de samenleving. De politie deed er ook in 2017 alles aan om dat contact verder te versterken. Goed contact met iedereen is cruciaal. Ook het beroep dat op de politie wordt gedaan, blijft onverminderd groot.

0900-8844

112

2.630.150 = 00:00:12 beantwoorde 112-oproepen In 2016: 2.840.673

iedere 12 seconden 1 melding

4.652.835 = 00:00:07 door Regionale Service­ centra beantwoorde oproepen In 2016: 4.920.668

iedere 7 seconden 1 melding

facebook

politie.nl

7 2431718 354282

politie.nl

285.132

aangiften via internet In 2016: 367.159

1.816.580 incidenten met politie-inzet In 2016: 1.816.862

bezoekerscijfers 2017 (gemiddeld per maand) In 2016: 2.224.098

?

83.501

3445

incidenten met personen met verward gedrag

aantal wijkagenten In 2016: 3125

norm 97% behaald In 2016: 92%

3 64544 117564 twitter

5 230376 134148 volgers Facebook­ profiel Politie Nederland en Twitter­account @politie In 2016: 39.624 en 201.179


18001-7

www.politie.nl

Politie jaarverantwoording 2017  

Politie jaarverantwoording 2017

Politie jaarverantwoording 2017  

Politie jaarverantwoording 2017

Advertisement