Page 1

Nr. 5 • 2017 • 68e jaargang

MOBILITEIT BIJ DE NATIONALE POLITIE OR-VERKIEZINGEN 2017


Arbeidsongeschiktheidsverzekering Politie Altijd een goed inkomen? Zó geregeld!

PVOANA BET LITIFE A

€9

25%ALT p.m

.

Met dé collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor u en uw collega’s kunt u altijd rekenen op minstens 70% inkomen tot AOW‐leeftijd. U bent niet alleen verzekerd bij dienstongeval, maar ook als u privé iets overkomt.

Ga naar www.aovpolitie.nl

Werkgever betaalt 25% mee Geen medische vragen tot 1 oktober 2017 Eerste twee maanden geen premie


VOORWOORD Wat voor kerst wordt het? Eentje als alle voorgaande of wordt het nu eens kerst 2.0 ? In de maand december komen verdraagzaamheid en tolerantie altijd weer ter sprake. Niet alleen tijdens het plannen van activiteiten rond de feestdagen in de kleine kring van familie en vrienden, ook wereldwijd wordt er in allerlei contexten stil gestaan bij nood en geweld in de wereld. De wereld is er helaas nog steeds vol mee. Veel meer dan ons dat te realiseren kunnen we vanuit onze eigen positie eigenlijk niet doen. Of toch wel? Onlangs was ik op werkbezoek in Kosovo, bij collega’s op uitzending. Op een bodem van oorlog zijn daar stappen gezet die we bijna nergens ter wereld zien: moslims en christenen bezoeken regelmatig elkaars geloofsviering en komen bijeen op feestdagen. Ze gaan met elkaar mee om die van dichtbij te ervaren. Ik heb het gezien. Ze leven in gezamenlijkheid zonder te oordelen. Het kan! Verdraagzaamheid en tolerantie zijn geen grote woorden, het zijn kleine daden met een groot effect. Het betekent eigenlijk niet meer dan ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Zowel in je privé-leven als op je werk. Maar hoe komt het toch dat dit de overige elf maanden niet lukt? Waarom maken diegenen die het voorbeeld moeten geven zich steeds weer schuldig polarisering, intimidatie en het verdraaien van de waarheid? In de politiek, binnen defensie, politie, de zorg. Waarom zijn sommigen artikel 1 van de Grondwet vergeten en pesten ze er lustig op los? Waarom kunnen veel leidinggevenden slechts leidinggeven vanuit hun macht met een angst- en afrekencultuur als gevolg? Waarom kennen verantwoordelijken de woorden empathie en collegialiteit niet (meer) als het om zieke (ex) collega’s gaat?

dan is het misschien niet jouw ding. Als je zieke collega’s niet met respect kunt behandelen, wordt het dan niet eens tijd voor een carrièreswitch? Wat dat laatste betreft geldt dat leidinggevenden die hun medewerkers wel behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden, tot veel intensieve contacten heeft geleid. En niet zonder resultaat. Toch blijft het een stevig punt op de agenda om de grootste gemene deler te blijven vinden met elkaar. Ook voor het komend jaar. Omdat we daar allemaal beter van worden en omdat het mogelijk is. Onlangs werd mij thuis gezegd: ‘Je moet niet te veel terugkijken, dat is geweest, een zwart gat. Jammer joh’. En daar zit wel wat. Want hoeveel en hoelang zou je de blik op het verleden moeten hebben? Ik hoop dat ieder zich zal beraden over en bezinnen op wat voor kerst het wordt. Christmas as usual of toch een kerst 2.0 waarbij we ons gedrag langs de lat van normen, waarden, ethiek en respect leggen? Namens het hoofdbestuur van de ANPV wens ik iedereen fijne feestdagen met momenten van rust en ontspanning en daarna een 2018 vol nieuwe energie. Voor de collega’s die met oud en nieuw onze veiligheid waarborgen: Wees voorzichtig en pas goed op elkaar! Geert Priem

Het maakt toch niet uit wat voor afkomst, kleur of geloof diegene die mij komt helpen heeft; bij ‘assistentie collega’ of luchtsteun als ik onder vuur lig? Anders is het misschien maar beter om je beraden op een andere baan. Wanneer je als leidinggevende niet vanuit je kracht kan functioneren,

3


INHOUD 05 06 07 08 10 11 12 14 16 18 21 22 24

Beste wensen

06

Prinsjesdag met de bereden politie

Op bezoek bij de eenheid Oost nederland

Het begon met een roeiboot

08

10

12

To be OR not to be OR

Jemand hat gehupt!

Een perfect samenspe

Mobiliteit door de jaren heen...

Veel animo voorlichtingsdag post-actieven

Onder vier ogen met Dave Haselager

Op afstand

Zaterdag 20 januari 2007

16

18

Politiehumor op social media

Bezoekadres op afspraak: Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag. 070-3155125

Secretaris: Fred Beckerman 06-12804278 | fred.beckerman@anpv.nl

Redactie: John van Noortwijk I Thea de Wit | Leen Spoor I Jos Hermans Mail : redactie@anpv.nl

Voorzitter: Geert Priem 06-19822665 | geert.priem@anpv.nl

Penningmeester: J.E.C. (John) Brendel 06-51242226 | john.brendel@anpv.nl

Beeldredactie: Harro Meijnen

Vice-voorzitter I Hoofd communicatie (wnd): Hans Schoones 0630992414 | hans.schoones@anpv.nl

I www.facebook.com/anpv.politiebond T @GeertPriem

Lay-out en drukwerk: Compact drukwerken | compact@scarlet.be

Advies: Fred Bos


Beste wensen Het hoofdbestuur en de redactie van het ANPV magazine wensen alle (kader)leden, medewerkers, externe relaties en adverteerders een gezond en veilig 2018. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers die in het afgelopen jaar de ANPV en haar leden, wederom op voortreffelijke wijze, bijstonden.

5


PRINSJESDAG MET DE BEREDEN POLITIE Oefenen tot je erbij neervalt

Sommige aspecten van het politiewerk zijn voor iedereen zichtbaar, anderen vinden meer achter de schermen plaats. Zoals die rond Prinsjesdag, waar ook dit jaar de collega’s op allerlei manieren hard aan het werk waren om deze bijzondere traditie voor iedereen veilig en feestelijk te laten verlopen. Zoals enkele ANPV-leden van de Landelijke Eenheid.

Het was voor veel politieruiters een nieuwe ervaring. De

hierbij de stoet, samen met acht ruiters. Verderop rijdt de

bereden politie telde veel nieuwelingen na een landelij-

commandant van de ere-escorte, met twee vleugeladju-

ke sollicitatieronde. Door de langer zittende ruiters werd

danten. Daarachter zien we het zogeheten paukenpaard

ons verteld dat het werken met Prinsjesdag een geweldige

met -zoals de naam al doet vermoeden- aan iedere kant

happening is. En dat werd snel duidelijk. Maar liefst vier

een pauk. Dit is traditioneel een bont paard.

dagen van tevoren waren we al Den Haag waar lange oefendagen werden gedraaid. Letterlijk door weer en wind,

Dan volgt de clique, acht ruiters die te paard -alle acht

want het was echt bar weer.

schimmels- trompetteren. Daarna de standaardwacht met de politiestandaard bestaande uit zes ruiters en nog eens

De generale repetitie was op de zondag voor Prinsjesdag,

twee pelotons met elk een commandant en 24 ruiters.

waarbij de hele stoet de route heeft gelopen. Het ere-es-

Achter het tweede peloton rijdt de glazen koets. Vier rui-

corte van de politie heeft bovendien op Duindigt nog een

ters sluiten de stoet af.

laatste exercitie ter voorbereiding gedaan. Daarna was het poetsen geblazen om de hele uitrusting in topvorm te

Uiteindelijk is de derde dinsdag van september super verlo-

brengen voor de grote dag.

pen! Het was een prachtige dag en alles verliep volgens schema. Na afloop was iedereen helemaal gesloopt. We kunnen

De ere-escorte van de politie bestond tijdens de stoet uit maar liefst 81 paarden en ruiters. Een commandant opent

6

terugkijken op een geweldige ervaring.


OP BEZOEK BIJ DE EENHEID OOST NEDERLAND De OR-verkiezingen van 2017 door de ogen van voorzitter Danny van Kesteren De OR-verkiezingen van de eenheid Oost-Neder-

Op de dag van de verkiezingen hebben we ruim 900 colle-

land stonden weer voor de deur. Op dat moment

ga’s een mail gestuurd. En die werd op verschillende manie-

hadden we 1 zetel die werd vervuld door Macit Kocak. Als

ren ontvangen:

eerste lag de vraag voor welk doel wij als bestuur voor ogen

– Heel storend dat iedereen die maar deelneemt aan de

hebben. Omdat de eenheid een klein opbouwend bestuur heeft, stellen we onze doelen voorzichtig samen. Voor dit jaar waren dat het behouden van de zetel en eventuele uitbreiding van gegadigden die zich verkiesbaar wilden stellen voor

OR ook iedereen mailt ! – Dit valt bij mij als ongewenste mail binnen en lijkt me systeemvervuiling – Nou bedankt... Ik had de andere 23 mailtjes hierover nog niet gelezen

de ondernemingsraad.

– Waarom krijg ik dit? Dat doen wij als NPB ook niet! Ik hoef Macit stelde zich voor deze verkiezingen wederom beschik-

geen spam in mijn politiemail.

baar en het bestuur van Oost-Nederland ging de boer op om andere collega’s warm te krijgen. Er zijn diverse gesprekken

Dit is echter een greep uit de negen negatieve reacties. De

gevoerd en er zijn kandidaten geworven. Misschien niet zo-

positieve kwamen niet via de mail, maar per telefoon. Colle-

zeer voor deze verkiezingen, maar zeker voor de toekomst.

ga’s die op het punt stonden hun stem uit te brengen bel-

We gingen de verkiezingen in met twee kandidaten die naar

den en vroegen op wie ze moesten stemmen. Ons antwoord

onze bescheiden mening op de werkvloer een prima draag-

verbaasde menigeen. Wij noemden geen namen, maar ga-

vlak hebben. Zij zetten zich al dagelijks in voor het welzijn

ven aan dat iedereen zou moeten stemmen op die persoon

van hun en onze collega’s.

waar ze het beste gevoel bij hebben en door wie ze wel vertegenwoordigd willen worden binnen de OR.

De campagne-aanpak verschilde van andere kandidaten maar dat waren ze inmiddels wel van ons gewend. Wij had-

Het belangrijkste is dat collega’s gaan stemmen. Niet ge-

den dit jaar gekozen voor posters, flyers en een goed praatje

stemd is een verloren stem, een uitgebrachte stem is een

met iets lekkers bij de koffie. Dat laatste viel bij iedereen in

zegen. Vaak kregen we dan ook het compliment dat we niet

goede aarde. De chocolade was heet en de koffie van pri-

direct onze mensen aanprezen, maar puur het belang van

ma kwaliteit. En goede basis voor duidelijke gesprekken met

stemmen benadrukten. De opkomst van de collega’s was

collega’s. De samenwerking werd door ons bestuur niet ge-

uiteindelijk net geen 53%. Naar onze mening erg laag als je

schuwd en dus hingen wij op meerdere bureaus ook de pos-

bedenkt dat je door het kiezen van een OR-vertegenwoordi-

ters voor de andere partijen op. Dit bleef niet onopgemerkt,

ger, je als collega’s inspraak hebt in de processen.

net zoals een kleine stunt die met humor tot stand kwam. Een kleine smet op de verkiezingen was dat sommige colAls klein boefje sloop een ANPV-lid naar de campagne-cam-

lega’s het nodig vonden om ons campagnemateriaal ruim

per van een niet nader te noemen bond en plakte op de

voor de verkiezingen te verwijderen. Zelf denk ik dat je zo-

achterzijde de affiche van onze kandidaten. Enige tijd later

iets alleen doet als je je bedreigd voelt door je opponenten.

vertrok de camper op weg naar de volgende locatie. Onder-

Dus beschouwen we het maar positief en een compliment.

tussen werden ze gevolgd en is een en ander fotografisch

Tot besluit mijn dank aan alle leden en het hoofdbestuur

vastgelegd. Om het wel luchtig te houden is er nog contact

voor de steun die wij in Oost-Nederland hebben

geweest en heeft het boefje zijn daad bekend.

gekregen!

Macit Kocak is herkozen en wel op een volle zetel, waar het dit vorige keer nog een restzetel was. Het resterende deel van de stemmers was helaas niet voldoende voor het binnenhalen van een restzetel. Macit, namens het hoofdbestuur en de redactie: van harte gefeliciteerd!

7


HET BEGON MET EEN De Zeehavenpolitie: van alle markten thuis

We zijn aan boord van de P-5, een van de boten in dienst van de Rotterdamse Zeehavenpolitie en varen vanaf het Botlekgebied door de drukke havens. Een gesprek op het water met ANPV-er Marco Zuijderwijk.

De diversiteit was voor mij de grootste reden om voor de

Zeehavenpolitie

kiezen,

vertelt

hij.

te “Je

doet echt van alles binnen deze afdeling. Noodhulpdiensten,

Kapitein Leen Poldervaart legt ons uit dat het werken

wijkwerk,

opsporing, het water op,

aan boord veel kennis

“EEN SLACHTOFFER DAT LANG IN HET WATER HEEFT GELEGEN ZIET ER ECHT HEEL SMERIG UIT. DAT BEELD VERGEET JE OOK ECHT NIET SNEL”

recreatiecontroles in de zomer. Het gaat werkelijk alle kanten op.”

en kunde vereist. Je

moet

van

iedere

markt thuis zijn: “Van kleine

reparaties

aan

het schip en motorische problemen tot optreden bij een groot incident in de haven. Maar ook de wet- en regelgeving is enorm breed op en rondom het water. Het is wat dat betreft echt een brede maar gelijkertijd juist specialistische taak.” Het takenpakket van de Zeehavenpolitie is dat ook. Het richt zich onder meer op nautisch toezicht, milieuhandhaving, bestrijding van criminaliteit, grensbewaking en het afhandelen van incidenten op het water. De Zeehavenpolitie is onderdeel van Politie Nederland, en telt ruim 350 medewerkers. Over de alledaagse praktijk vertelt Marco: “Hier varen mega-grote containerschepen en je kunt je voorstellen wat voor impact een aanvaring kan hebben. Onze taak zit ‘m dan in de hulpverlening maar ook in de doorstroming van het overige verkeer. De recreatiecontroles zijn ook leuk om te doen. Dat is wat kleinschaliger. En laten we eerlijk zijn in de zomer

Discovery Channel is vanaf 12 november begonnen met het uitzenden van een reportage over het werken in de haven. Ook het werk van de zeehavenpolitie komt hier uitgebreid aan bod! Een regelrechte kijk tip!

8


ROEIBOOT op een boot is natuurlijk altijd lekker. Als je op die manier invulling aan je werk kunt geven heb je helemaal geen klagen.” Op de vraag of er ook weleens verbaliseerd wordt, antwoorden de collega’s volmondig ja! Varen onder invloed komt regelmatig voor. Maar ook zijn schippers verplicht bepaalde vaarroutes te nemen. Het is net als op de weg en in de lucht een drukke bedoeling in het water. Het omzeilen van een verplichte vaarroute kan de schipper veel tijd en brandstof besparen.

schepen en personeel uit de hele wereld gebeuren er weleens ongelukken.

Het risico om gepakt te worden is zeker aanwezig en levert de kapitein een hele hoge bekeuring op. Ook wordt de zeehavenpolitie

“WERKEN BIJ DE ZEEHAVENPOLITIE IS ECHT EEN SPECIALISTISCHE JOB. JE MOET VAN ALLE MARKTEN THUIS ZIJN. ZELFS KLEINE REPARATIES AAN EEN SCHIP”

opge-

Of slachtoffers die een tijd vermist worden, duiken letterlijk regelmatig op in onze wateren. Dat zijn altijd wel heftige gebeurtenissen. Een

roepen bij ieder ‘waterlijk’. “En dat komt redelijk vaak voor”

slachtoffer dat lang in het water heeft gelegen ziet er echt

aldus Marco. “De Rotterdamse haven is groot en met veel

heel smerig uit. Dat beeld vergeet je ook echt niet snel.

De Zeehavenpolitie bestaat al sinds 1895, ontstaan en opgericht na een reeks klachten van cargadors. Er waren veel diefstallen in de haven en de cargadoors vroegen de autoriteiten om maatregelen. Zonder feestelijkheden begon de Rotterdamse Rivierpolitie op 1 augustus 1895 haar werkzaamheden. In 1897 werd een roeiboot aangeschaft. Helaas was de komst van de politie met deze boot al lang van te voren hoorbaar. Een effectieve surveillance was zo goed als onmogelijk. In 1898 kreeg men van de gemeenteraad toestemming een geruisloos elektrisch politievaartuig aan te schaffen. Die werd een jaar later in gebruik genomen en kreeg de bijnaam ‘Sluipmoordenaar’. De naam Rivierpolitie werd in 2007 veranderd in Zeehavenpolitie om zo aan te geven dat het werkgebied niet alleen de rivier is, maar ook de gehele haven en de zee omvat.

9


TO BE OR NOT TO BE OR De tijd van verkiezingen voor de ondernemingsraad is bijna voorbij. Van een aantal eenheden zijn er al uitslagen bekend op het moment dat dit magazine gedrukt wordt. Een overzicht van de tot 1 december bekende resultaten:

Noord-Holland - Géén deelname Noord-Nederland - van 2 naar 3 zetels Zeeland West-Brabant - van 0 naar 2 zetels Rotterdam - van 5 naar 8 zetels Oost-Nederland - van 1 naar 1 zetel Midden-Nederland - blijft 2 zetels Den Haag - van 4 naar 7 zetels

Hoofdbestuur en redactie feliciteren alle gekozen ANPV-leden Een zeer ervaren deelnemer is Gerard Linneman. Zowel voor de regio Noord-Nederland als voor de OR Bedrijfsvoering deed hij mee dit jaar en won daar een zetel mee. Ook zijn zoon Mark gooide zich in de verkiezingsstrijd. Samen met Heino Staal en Herman Wassink sleepten zij in totaal drie zetels in de wacht. Voor het PDC deed Gerard op het laatste moment toch nog maar mee, omdat geen kandidaten waren. Zo heeft de ANPV toch ook daar nog iets in de melk te brokkelen. Gerard ging op pad met een mooie leus voor zijn campagne: ‘To be OR or not to be OR’ . Gelukkig koos hij voor het eerste en daar zijn we als ANPV heel erg blij mee.

10


JEMAND HAT GEHUPT! We reden weg vanaf het politiebureau Echt. Lou zat achter het stuur en ik zat naast hem aandachtig de lijst postpunten door te nemen. Gemakkelijk pratend stuurde hij in de richting van het ‘grote kruispunt ‘ Pey.

Ik hoorde slechts half wat hij vertelde, maar werd aan-

grote tankauto van Shell aan kwam. Stoppen was onmo-

dachtig op het moment dat hij uitriep: “Wat doet die

gelijk. Met een enorme klap werd de kever in zijn rech-

daar?!”. Voor me zag ik een licht blauwe kever links langs

terflank gegrepen en over de kruising gesleurd. De auto

de vluchtheuvel rijden en voorsorteren aan het kruisings-

scheurde open als een sardienenblikje en ik zag tot mijn

vlak. Daarmee blokkeerde hij de complete rijstrook en

afgrijzen opeens vier mensen over de weg rollen.

kon in principe niemand de Houtstraat inrijden. Zeer gevaarlijk op zo’n druk punt.

Op het moment dat alles stil stond en lag kwam er van alle kanten hulp. Lou en ik renden als eerste het kruispunt

Het was onmogelijk om in persoon bij die auto te komen,

op. Al snel bleek dat het allemaal meeviel. Wat schaaf-

dus reed Lou ook links langs de vluchtheuvel en ging ach-

wonden en een gebroken houten been; de bestuurder

ter de betreffende auto staan. Ik denk nu: misschien was

bleek te zijn ‘Kriegsbeschädigt’. Lou begon met het ver-

dat in de hoop dat de betreffende persoon eens in de

hoor van de bestuurders, ik hield me verder bezig met

spiegel zou kijken. Niet dus.

beveiliging en sporen.

Er zaten vier oudere mensen in de auto. Twee mannen

Op het bureau vertelde hij dat de bestuurder van de Duit-

voor- en twee vrouwen achterin. De kentekenplaat verried

se auto verklaarde:

dat het een Duitse auto was. Om de bestuurder te attenderen op het feit dat we achter hem stonden drukte Lou

“Da hat jemand gehupt und da habe Ich gedacht die

enkele keren kort en krachtig op de claxon. Dat werkte.

Kreuzung is frei und bin ich aufgefahren”. Meteen hierop

Duitsers zijn gewend aan klaroensignalen.

vroeg hij aan mij of ik iemand op een claxon had horen drukken. Want Lou had niets gehoord. Met stomme ver-

Direct kwam er beweging in de auto die vol gas het kruis-

bazing heb ik hem aangekeken en ben in lachen uitge-

punt opstormde. Men zag echter niet dat er van links een

barsten. Toen viel het kwartje.

11


EEN PERFECT SAMENSPEL Politieheli Zulu wordt steeds vaker ingezet

De politie surveilleert niet alleen op de weg, maar ook op het water, het spoor en in de lucht. In de lucht gebeurt dit met helikopters en zelfs vliegtuigen. Met de inzet van acht helikopters ondersteunt de Luchtvaartpolitie 24 uur per dag, dus ook ‘s nachts.

Met behulp van de politieheli kunnen eenheden op de

Eenmaal ingezet bepaalt de piloot de hoogte van het toe-

grond slagvaardiger en sneller optreden bij incidenten,

stel die noodzakelijk is voor het slagen van de politie-inzet.

zoals roofovervallen en vermissingen. Het verzoek tot inzet

Dat gebeurt aan de hand van de omstandigheden. Hoeft

van de politieheli komt grotendeels vanaf de grond. De

er niet laag te worden gevlogen, dan kiest de piloot een

OC verzoekt de politieheli (roepnummer Zulu) vervolgens

hoogte die minder overlast voor omwonenden oplevert. De

ter plaatse te komen.

politieheli mag daarbij afwijken van de wettelijk minimumvlieghoogte. Politiepiloten volgen daarom ook de best mogelijke training in binnen- en buitenland om in moeilijke en bijzondere omstandigheden veilig te kunnen vliegen. Er zijn geplande vluchten op basis van IGP (informatie Gestuurde Politie), zoals een milieuvlucht of zoektocht naar een grote hennepplantage, en ad hoc naar aanleiding van incidenten. Zoals achtervolgingen of een gepleegde overval. Sinds eind 2011 bestaat ook de zogeheten ‘rode knop-procedure’. Die treedt in werking als een overval of ander ernstig incident wordt gemeld. Niet alleen de plaatselijke eenheden door de OC (meldkamer) worden dan geïnformeerd, maar ook de Luchtvaartpolitie. Die zal snel een

De Eurocopter EC 135 P2+ is een bekende helikopter in

toestel de lucht insturen of -als deze al vliegt- naar het

hulpverleningsland. Het toestel wordt ook gebruikt als

betreffende incident dirigeren.

traumaheli. Het toestel kan vier to zes personen vervoeren en is uitgerust met twee Pratt en Whitney 206 B2 moto-

Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat de Zulu een

ren van elk 447 PK. Het maximaal startgewicht is 2910 kg.

vaak ingezet hulpmiddel is. In 2015 was dat 2082 keer in-

De Duitse/Franse helikopter heeft een vliegbereik van 550

gezet, dit jaar moest diezelfde helikopter tot aan oktober

km. Het toestel heeft een vierbladige hoofdrotor en een

al 3121 keer uitrukken. Overigens ligt het aantal aanvra-

Fenestron staartrotor. De lengte van het toestel is 10,2 m,

gen nog veel hoger. Die worden dus niet allemaal geho-

de breedte 10,20 m (rotor) en de hoogte 3,51m.

noreerd.

Kijktip: De Zulu is niet weg te denken in het dagelijks politiewerk. Vermissingen, achtervolgingen, milieu vluchten, drugs gerelateerde zaken, voetbalwedstrijden en ga zo maar door. Het TV-programma ‘de Meldkamer’ op SBS 6 is een regelrechte aanrader om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden.

12


Een inzet kost al snel enkele duizenden euro’s. Dat lijkt een groot bedrag maar niet als je dit wegstreept tegen de successen die worden geboekt. Denk bijvoorbeeld aan de achtervolging van ramkrakers of overvallers. Vaak rijden zij in snelle auto’s en zijn ze niet of nauwelijks bij te houden voor de collega’s op de grond. De heli kan daarbij essentieel zijn om posities door te geven en het volgen van een verdachte die besluit het op een rennen te zetten. Een ander mooi voorbeeld is het gebruik van de warmtebeelden in de nachtdienst. Inbrekers die overlopen zijn en zich in de nabije omgeving schuilhouden zijn voor collega’s op de grond vaak moeilijk te vinden. Niet in de laatste plaats omdat het zoekgebied erg groot kan zijn. Of de

De AgustaWestland AW 139 is voor politiebegrippen een

verstop-plek een lastige. Zo had een verdachte zich eens

luchtreus. Het toestel kan maximaal 15 passagiers ver-

verstopt in een groene kliko. Dit was uiteraard niet waar-

voeren en is uitgerust met twee P&W PT6C-67C motoren

neembaar vanaf de grond. Vanuit de lucht kon exact de

van elk 1679 PK. Het maximaal startgewicht bedraagt

locatie worden gewezen. De afvalbak gaf warmte af en

6800 kg. De helikopters van Italiaanse makelij hebben

dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen in een koude

een vliegbereik van 1061 km (zonder reserve). Het toestel

donkere nachtdienst. Perfect samenspel tussen collega’s

heeft een vijfbladige hoofdrotor, een vierbladige staartro-

in de lucht en die op de grond.

tor en een intrekbaar landingsgestel. De lengte van het

Volg de collega’s van de politieheli ook via Twitter:

de hoogte 4,98 m.

toestel is 16,62 m, de breedte van de rotor is 13,80 m en @DePolitieheli

Welke specifieke apparatuur is aan boord van de toestellen? De helikopters hebben de allernieuwste opsporings- en waarnemingsapparatuur waaronder het zogeheten airborne-videosysteem. Hiermee zijn digitaal hoge resolutiebeelden te maken, waaronder warmtebeelden. Deze worden vastgelegd in de heli maar ook verzonden via een landelijk dekkend videonetwerk. Zo kunnen meldkamers live meekijken.

13


MOBILITEIT DOOR Toen al een museumstuk

Een trots dat we er op waren!

Tja, niks auto...

De P 48 voor de kust

De Veiligheidsdienst Koninklijk Huis

Alles uit de kast voor een mooie plaat

Scheveningen, surveileren op het strand

In den beginne...

De ME in staat van paraatheid

De ULM, Ultra Licht Motorvoertuig. 50CC, ontheffing rijbewijs A, 70 km_h max en scheuren maar...

De Fiat 127, de zeer kleine surveillance-auto (ZKSA)

Oefenen in de zandbak

De Citroen bij de verkeerspolitie. Afgedankt, nog steeds gewild als camper.

14

De Volkswagen als opvolger van de befaamde Ford Transit, de grote surveillance-auto


DE JAREN HEEN... Ja, dat kon er soms ruig aan toe gaan

De Volvo 240, opvolger van de Fiat 127 (KSA)

Hulp aan hen die dat behoeven...

Het commando-voertuig

Spelevaren

Surveilleren in een Porsche 911

Ingewikkeld al die knopjes

Motorsurveillant bij de verkeersgroep

Zelfs helikopters werden ingezet om tijdens de olie-crisis de maximum snelheid van overtreders te meten

Klaar voor het optreden

Dit is hem nooit geworden...

Rijkspolitie te water

De voorgangers van de heli

15


VEEL ANIMO VOORLICHTINGSDAG POST-ACTIEVEN Taaie kost, belangrijk om te weten

Woensdag15 november hield de afdeling post-actieven een voorlichtingsdag familierecht en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De belangrijkste conclusie: toch maar even de notaris bellen voor een afspraak.

Het familierecht kwam met name ter sprake op het the-

dan de helft van hetgeen hem of haar normaliter was toe-

ma’s (levens)testament. Dat werd in de meest brede zin

gekomen. Dat moet je dan wel in een testament regelen.

van het woord uit de doeken gedaan door Mireille Bosscher, kandidaat-notaris bij de gelijknamige juridische

Wat ook belangrijk is om te weten dat wanneer een van

adviespraktijk. Zij onderstreepte het belang van zaken

de partners sterft, alles naar de ander gaat en dat ook ge-

notarieel tijdig en goed te regelen. Zeker op het gebied

woon opgemaakt mag worden; hoewel daaraan ook weer

van erfrecht. Zo voorkom je narigheid.

naar redelijkheid grenzen zijn gesteld.

Al snel ontstond een levendige discussie met de aanwe-

Kinderen kunnen dan wel schriftelijk aanspraak maken

zigen over erven of onterven. Kan je onterven, of is er een

op hun deel en indien er (nog) behoorlijk wat te erven

andere oplossing? Het kan niet, maar je kunt een of meer-

valt, moet dan vooraf belasting worden afgedragen door

dere kinderen wel een legitiem deel geven. Dat kind krijgt

de overgebleven partner. Er is vrijstelling van deze belas-

Linda Hazenkamp

16


Mireille Bosscher ting deze is echter gebonden aan een maximum. Voor

rechtshandelingen dat afdoende. Banken eisen echter

nadere, specifieke informatie kan de notaris hierin een

doorgaans een notariële volmacht om te kunnen beschik-

prima vraagbaak zijn. Soms best wel taaie kost met veel

ken over een bankrekening.

vraag en antwoord maar af en toe gelukkig ook een vrolijke noot, ondanks het serieuze onderwerp.

In plaats van een zo ruim mogelijk opgestelde volmacht als hierboven kan het zinvol zijn deze in te perken. In dat

Hoe zit dat nu precies met dat levenstestament? Een kor-

geval kan is het verstandig om de hulp van een notaris in

te technische verhandeling.

te roepen.

Een levenstestament kan voorkomen dat beschermings-

WMO

bewind en/of mentorschap moet worden aangevraagd op

Ook het tweede thema, de Wet Maatschappelijke Onder-

een moment dat daar geen of onvoldoende tijd voor is.

steuning (WMO), leverde goede gesprekken op.

In de eenvoudigste vorm is het een algemene volmacht

Linda Hazenkamp, coördinator bij de Vereniging Neder-

volgens artikel 3:62. Met de aantekening dat de volmacht

landse Gemeenten schetste de brede omvang hiervan.

‘zich uitstrekt tot daden van beschikking’, vallen ook za-

Het is een wet die op 1 januari 2015 in werking is getre-

ken als medische behandeling hieronder. Dit betekent

den. Het omvat de regels voor de gemeentelijke onder-

dat niet alleen alle vermogensrechtelijke handelingen

steuning op het gebied van zelfredzaamheid, participa-

(zaken-, fiscaal-, familie-, proces- en verbintenissenrecht)

tie, beschermd wonen en opvang, als onderdeel van het

door de gemachtigde kunnen worden uitgevoerd, maar

stelsel van Zorg en Welzijn, dat verder bestaat uit de Wet

ook niet-vermogensrechtelijke belangen van volmachtge-

langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

ver als patiënt; zoals wensen ten aanzien van reanimatie, palliatieve sedatie en euthanasie.

Uit voorbeelden van de aanwezigen was de eensluidende conclusie: de praktijk pakt vaak toch anders uit dan hoe

Net als andere volmachten kan ook een levenstestament

het op papier zou moeten. En helaas meestal in het na-

onderhands worden opgesteld. Voor de meeste andere

deel van betrokkene(n).

17


ONDER VIER OGEN MET DAVE HASELAGER

Werkzaam bij de Eenheid Zeeland/West-Brabant Hoe zou je jezelf introduceren Dave?

te belanden. Omdat ik als vader en echtgenoot, maar ook

“Als een betrokken man van Sabrine, vader van Erik en

als voorzitter en OR-lid mijn tijd hard nodig heb, heb ik

Marit. Een Zeeuws-Vlaming uit Hulst, die woont in het

dierenwelzijn laten schieten. Jammer, maar het is een be-

Zeeuwse Rilland en werkt in Brabantse Bergen op Zoom.

wuste keuze. Er zullen nog wel meer dingen langskomen

Ik ben 42 jaar en sta midden in het leven. Ik ben sinds

die ik wil doen. Dat is al vaker gebeurd de afgelopen 17

2005 lid van de ANPV en sinds 2015 bestuurslid van de

jaar.”

afdeling Zeeland/West-Brabant. In 2017 werd ik voorzitter én lid van de ondernemingsraad namens de ANPV.”

“Zo kom ik terecht bij wat ik eigenlijk doe bij de politie; een sterk sociaal en rechtvaardig geluid laten horen. Ik

“Sinds kort doe ik met Driekus de Vrolijke Hollander, onze

durf grenzen op te zoeken en er ook overheen te gaan.

stamboom Hollandse herder, aan .canicross. Dat is hard-

Maar wel met respect. Ik ben niet te flauw ook te laten

lopen in bossen en over velden, waarbij de hond je ietwat

horen dat ik een keer te ver ben gegaan. Die rechtvaardig-

vooruit trekt. En ik volg een cursus Zweeds, om mijn affini-

heid zit sterk in mijn gevoel verankerd.”

teit met deze taal en cultuur uit te diepen. Mijn doel is om uiteindelijk op universitair niveau het Zweeds te beheer-

“Ik hoef niet zo nodig brigadier te worden, profileren ligt

sen en naast mijn werk een eigen bedrijfje op te zetten.

me niet en al zeker niet over de rug van een ander een

Dan wil vertalingen doen, werken als tolk en avondcursus-

functie ambiëren.”

sen Zweeds geven. Mijn grootste droom is om me samen met mijn gezin in Zweden te vestigen. Of samen met Sa-

Wat vind je de leukste kant je werk?

brine in de wat verdere toekomst als ik de pensioenleef-

“De veelzijdigheid. Iedere dag is anders en toch weer niet.

tijd haal. Vrijheid, rust en ruimte. De mensen die Zweden

Je weet nooit waar je in belandt en waar je dienst zal

kennen en waarderen zullen dat gevoel zeker herkennen.”

eindigen. Wat ik heel erg waardeer, is de kameraadschap binnen de politie; zeker bij de ME. Het is één grote fami-

Wat doe je bij de politie?

lie. Daar waren we altijd sterk in, maar helaas zie ik dat

“Van biken tot de afhandelploeg, van explosievenverken-

veranderen. Daarom vind ik het bondswerk zo geweldig:

ner tot hondengeleider en ME’er; ik heb letterlijk van alles

investeren in de groep en het individu, én in elkaar! Her-

gedaan. In 2000 ben ik in het team Halsteren/Bergen op

waardering van het vechten mét en vóór elkaar.”

Zoom-Noord begonnen. Dat was een sociaal team, sterk in de zorg voor en naar collega’s. Dat trok me en dat doet

Wat vind je het minst leuk?

het nu nog steeds, al is het op een ander vlak. Na een

“Waar ik moeite mee heb, is hoe onze organisatie met

korte uitstap van bijna twee jaar naar het team Terneuzen

dissidenten omspringt. Dat ben ik nogal eens, maar wel

ging ik naar de noodhulp, om tenslotte in 2015 als hoofd-

gefundeerd en vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel. Het

agent met taakaccent dierenwelzijn in Bergen op Zoom

acteren uit macht en het regeren vanuit het fluweel. Daar

18


ben ik compleet wars van. Zo ga je niet met mensen om.

Het gehoord moeten worden speelt daar niet. Doe maar

Ik had ooit een chef die mij na een nachtdienst kon ver-

gewoon. Over het algemeen natuurlijk, want ik zie het

tellen dat mijn aanhouding die nacht mooi was. Dan voel

wel veranderen. Alleen heeft men daar nog de culture-

je waardering. Dat is tegenwoordig wel anders. Er is zoveel

le graadmeter die ‘jantelagen’ heet. Het geeft een zeker

ballast bijgekomen in de loop der jaren. BVH is een draak

behoud en discipline. Een stukje discipline, dat zou best

van een systeem, een echt analisten-dingetje . Dan heb-

wel eens in onze samenleving geïntroduceerd mogen

ben we ook nog een BOSZ-systeem, om maar te zwijgen

worden.”

over werkprocessen die zo snel veranderen dat je om de zoveel maanden weer even moet checken waar iets ook

“Waar ik ook erg veel moeite mee heb is dat de overheid

alweer heen moest.”

niet schijnt te willen snappen dat ‘de kost voor de baat’ gaat. Vanaf de eerste aanslagen in Europa moesten we

“Waar ik ook van baal, is de hedendaagse verantwoor-

ook even CTER getraind worden, maar het mocht geen

dingscultuur. In walg ik er soms van hoe je je als diender

extra uren kosten. Lange wapens? Nee, daar beginnen we

maar moet verantwoorden tegenover allerlei banale aan-

niet aan. Er wordt wel verwacht dat je handelt. Doe je dat

tijgingen. We zitten niet enkel meer in een glazen huisje,

niet, dan ben je fout. Maar baas, faciliteer dan ook de za-

er staan grote spots omheen en een spiegelwand.”

ken die nodig zijn óm te kunnen handelen.”

“In Zweden hebben mensen over het algemeen meer res-

“We zijn een land met vele aspecten en mensen van al-

pect voor elkaar. Men roept niet zo hoog van de toren.

lerlei slag. Dan moet je kunnen reageren waar nodig en op een goede manier. Daar heb je materiaal, training en context voor nodig. Die twee eerste zaken spreken voor zich. Maar waarom hebben we geen lezingen of trainingen waarin ervaringsdeskundigen, militairen die bijvoorbeeld weten waartegen we dan moeten strijden, kunnen schetsen hoe we een kans maken. Maak gebruik van die kennis.” Waar haal je ontspanning uit? “Ontspanning haal ik uit de mooie dingen in het leven: alles wat ik met mijn gezin doe en met de hond. En uit de cursussen die ik privé heb gevolgd de afgelopen jaren. Bewust en overwogen af en toe gewoon helemaal niets doen is ook ontspanning, al ligt dat niet in mijn aard. Ik heb mezelf al eens chronisch overbelast, dus ik weet dat ik daarvoor moet waken.” Wat zijn je hobby’s? “Mijn hobby’s zijn af en toe gamen met mijn zoon, tijd doorbrengen met mijn dochter die met hele kleine dingen zo vrolijk kan zijn. Sporten, samen met Sa-

19


brine en de hond op pad gaan, het me verdiepen in ge-

Waar kun je slecht tegen?

schiedenis, het zijn eigenlijk vrij banale dingen, maar ik

“Tegen onrecht. Oneerlijke behandeling en besluiten ne-

word er gelukkig van.”

men uit macht in plaats van gezag.”

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Waarom ben je lid geworden van de ANPV?

“Zweden, Denemarken en Noorwegen. Het zijn fantas-

“De ANPV doet misschien niet alles goed, maar doet het

tische landen met een aparte identiteit en bovendien

wel goed. Het is een bond met een overduidelijk men-

schoon. Nagenoeg geen afval in de natuur en inwoners

selijk aspect. Overal waar gewerkt wordt, worden fouten

die trots zijn op hun land, hun natuur. Ik wil sowieso nog

gemaakt. Waardoor de ANPV voor mij echt dé bond is, is

een keer naar IJsland en naar de Faeröer-eilanden. Het

omdat zorg erg goed op de kaart staat. De ANPV is door

fascineert me hoe de taal in die twee gebieden is ontwik-

dienders voor dienders. Daar ligt echt het overduidelijke

keld. Van Oudnoors naar IJslands en Faeröers. Het staat

verschil. Dat is ook het geluid dat ik wil uitdragen: weten

nog zo dicht bij een van mijn hobby’s, geschiedenis. Het

waar je over praat en duidelijke taal spreken.”

in contact komen met de bewoners en zien hoe zij hun leven leiden in die toch wel afgelegen gebieden.”

“Omdat er niemand anders was die het voortouw wilde nemen, werd ons afdelingsbestuur opnieuw opgezet door

Wie bewonder je het meest in je leven?

mijn voorganger Cees van der Wielen. Ik besloot, toen de

“Mijn grootvader Joop Haselager. Dat was mijn voorbeeld

bus naar de eerste CAO-actie in Den Haag maar 4 colle-

en dat blijft hij, ook al is hij in 2014 overleden. Die man

ga’s bevatte toen ik instapte, om actief te worden. Ik draag

maakte, naast mijn eigen vader, een enorme indruk op

voor de ANPV de kernwaarden breed uit, en knoop op elk

me. Hij was het bewijs dat eenvoud en grote inhoud,

niveau laagdrempelig gesprekken aan om te kijken hoe

rechtvaardigheid en een sociaal gezicht naast elkaar kun-

we met elkaar beter kunnen worden onder onze vlag. “

nen bestaan.” Waarom zou jij collega’s adviseren om lid te worden? “Alle wijze levenslessen die ik leerde, kwamen vooral van

“De ANPV spreekt jouw taal, heeft oog voor je en is bereik-

hem. Ik kreeg een tijd terug een compliment over mijn

baar. Zoek ons op en stel ons je vragen. We vinden een

gevoel voor rechtvaardigheid. Maar ook de waarschuwing

antwoord en dragen zaken voor op alle niveaus zodat je

dat het me in de weg zit. Dat geef ik ruiterlijk toe. Maar

zaakjes geregeld kunnen worden. Wij zijn zorgzaam en

het betekent absoluut niet dat ik mijn mond houd.”

betrokken met een eigen mening. Werden wij bij de politie niet op betrokkenheid en eigenwijsheid geselecteerd?”

“Daarnaast mijn zoon Erik. Hij heeft ASS, autisme spectrum stoornis en is ook bijna hoogbegaafd. Dat is een

Wat is jouw levensmotto?

zeer lastige combinatie. Maar de manier waarop hij naar

“Dat zijn er twee. Zorg goed voor jezelf, want een ander

de wereld kijkt, is echt mooi en indrukwekkend. Ik ben

doet het niet. En behandel een ander zoals je zelf ook

heel erg blij met hem, en trouwens niet minder met mijn

behandeld zou willen worden.”

dochter en vrouw hoor!” Op welke afdeling binnen de politie zou je nog weleens Waar kunnen we jou voor wakker maken?

willen werken?

“Als je mijn hulp nodig hebt als collega, bondsman, OR-lid

“Een tijdje terug solliciteerde ik op de vacature ‘speurhon-

of gewoon een luisterend oor. Waarom zou ik aan mezelf

dengeleider’. Dat lijkt me echt geweldig.”

denken als ik jou als collega of als mens kan helpen? Kan het wachten, bel dan liever overdag!”

Tot slot, wat zou je de collega’s mee willen geven? “Pas goed op je dondertje, want je zieltje zit erin!”

20


COLUMN

Op afstand

Belangenverstrengeling, in de ergste vorm ook wel corruptie genoemd, is van alle tijden. Of het nu in het oude China, Egypte of in het Romeinse Rijk was. Daar waar mensen in de verleiding komen of gebracht worden is zelfverrijking aan de orde van de dag. Per slot van rekening zijn we allemaal mensen, toch? En soms komt dat dichtbij. Ja, zelfs in ons kikkerlandje steekt het zo nu en dan de kop op. Hoe zit dat bij de politie? In de tijd van voor 1993 schafte de gemeentepolitie door-

trots rondgeleid door het wagenpark aldaar. Thuis vertel-

gaans haar voertuigen aan bij een plaatselijke dealer van

den ze nog met het nodige ongeloof in ogen en stem aan

een merk waarmee meestal, hoe dan ook, een goede link

de collega’s dat de Dutch Police in Porsche reed! Kijk, dat

bestond. Tja. Bij de rijkspolitie lag dat anders. In de zesti-

was nog eens wat!

ger jaren was men klant bij PON, de Volkswagen-importeur bij uitstek. Dus reden we Kever, ook wel de KSA ge-

Andere tijden braken aan. De Fiatjes liepen inmiddels op

noemd wat zoveel als kleine surveillance-auto betekende.

hun laatste wielen en toe aan een opvolger. Nu was er

Daarnaast was er een contract met Ford voor de levering

ook inspraak. Het Korps Rijkspolitie kende inmiddels de

van onze befaamde GSA, de groepssurveillance-auto.

Algemene Dienstcommissie. De ANPV -toen nog de Rijkspolitievereniging- had daarin een kwaliteitszetel die bezet

Op een gegeven moment moest er een opvolger voor de

werd door onze toenmalige vice-voorzitter.

Kever komen. Dus toog een delegatie van de in Driebergen gevestigde afdeling inkoop samen met een gedeelte

John, woonachtig in het zuiden des lands, opperde dat er

van de staf van de Algemene Inspectie naar Italië voor

in het Limburgse Born een autofabriek stond die nog niet

een oriënterend gesprek met Fiat. Dat moest kunnen. Wat

zo lang geleden door Volvo van DAF was overgenomen

er in Italië allemaal gebeurd is weet ik niet en ik wil het

en uitstekende en vooral veilige auto’s bouwde, toen de

ook niet weten. Maar men kwam terug met een meerjarig

Volvo 240. En het zou toch fijn zou zijn als de Rijkspolitie

contract voor de nieuwe KSA, de Fiat 127. Vanaf dat mo-

zou rondrijden in een Nederlands product. De werkgele-

ment spraken we alleen nog maar over de ZKSA, of te wel

genheid was er bovendien ook nog eens bij gebaat.

de ZEER kleine surveillance-auto. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en ja hoor, de Ik had destijds een collega die rond de twee meter mat:

Volvo 240 kwam er en zo zag Bertje er voortaan wat min-

Bertje. In- en uitstappen was voor hem een bijzonder in-

der verkreukeld uit.

gewikkelde procedure. Eerst je achterwerk naar binnen wurmen, dan je hoofd en je benen tot het maximaal haal-

De ontwikkelingen rond PON in de afgelopen jaren met

bare intrekken en vervolgens op je achterwerk naar bin-

betrekking tot de aanschaf van auto’s door politie en de-

nen draaien. Daar zat-ie dan met zijn hoofd klem tegen

fensie laat ik maar voor wat ze zijn. Van de redactie moet

het dak en geen ruimte meer tussen stuur en benen. Mo-

ik mij beperken tot 1 pagina. En trouwens, iedereen weet

torisch vermogen nul, totaal onveilig en je hoorde de wa-

hoe dat gegaan is. Van een onhandige minister tot enke-

gen roesten. Ja, Italianen kunnen goede gastheren zijn...

len die de verleiding niet konden weerstaan.

In de Verenigde Staten dachten ze geheel anders over

Het blijven mensen.

ons wagenpark. Buitenlandse bezoekers, met name Ame-

rikanen, werden steevast naar Driebergen gebracht en

Dale Kholed.

21


ZATERDAG 20 JANUARI 2007 Biketeam versterkt politie Roermond door Jos Hermans De politie presenteerde zaterdagochtend het biketeam van Roermond. Het is opgericht in navolging op het eerste team van de regio in Venlo-Centrum. De fietsende agenten zullen zichtbaar zijn in het centrum van Roermond, maar ook in de wijken en in het buitengebied. De agenten verplaatsen zich op speciaal uitgeruste mountainbikes, met de bekende politiekleuren.

Na een officieel gedeelte hielden de mannen en vrouwen

“Laat ik eerst iets vertellen over Roermond-Swalmen. Het

van het biketeam een aantal demonstraties. Zij lieten zien

is zowel een stedelijk als landelijk gebied met meer dan

hoe zij hun vervoermiddel gebruikten bij de aanhouding

zestigduizend inwoners. Maar wat de situatie vooral bij-

van onder meer dieven, overvallers en overlastveroorza-

zonder maakt is dat Roermond een outlet centre heeft.

kers.

Per jaar komen trekt dit direct aan het centrum gelegen complete koopdorp maar liefst tien

De politie wil door de inzet van het biketeam tegemoet komen aan de behoefte van zowel buurtbewoners, winkelend publiek, de jeugd, horeca en winkeliers op het gebeid van veiligheid, zichtbaarheid en aan-

“ZE ZIJN SNEL, GERUISLOOS, AANSPREEKBAAR EN STRALEN GEZAG UIT”

spreekbaarheid.

Ruim tien jaar later

miljoen bezoekers. Ter vergelijking: naar de Efteling gaan per jaar rond de zes miljoen mensen. Dat beseffen maar weinig mensen. En heel Roermond is booming. Met een grote jachthaven met dito wa-

tersport gebied en diverse grote hotels in aanbouw zet de stad vol in op ontwikkelen van toerisme. Ondertussen

Ook na de grote reorganisatie komt het team terug. De

schieten ook woonwijken en appartementenblokken als

praktijk nut en noodzaak ruimschoots bewezen. Maar

paddestoelen uit de grond.”

liefst twintig collega’s in een nevenfunctie zijn Biker. Hoe staan ze er voor in 2017?

De werkdruk is enorm hoog. Dat komt doordat de verdeling van het aantal fte’s per eenheid is gebonden aan

Daar praten we over met Pascal Dijks. Hij is 31 jaar en

het aantal inwoners en niet aan het aantal bezoekers per

woont samen met Chantal. Ze hebben samen een kind-

jaar. De Nationale Politie hanteert deze verdeelsleutel en

je van 1 jaar. Pascal werkt als hoofdagent bij de BPZ in

dit betekent voor Roermond dat er op papier weliswaar

Roermond binnen de Noodhulp en heeft als neventaak

voldoende mensen zijn, maar dat de praktijk duidelijk iets

de coördinatie van de Bikers in Roermond.

anders vereist. Ondanks dat Roermond volgens de verdeelsleutel zelfs boven de sterkte zit.

22


Pascal: “Collega’s, die werken binnen ondersteunende

openbare orde, of project woninginbraken. Vooral in

diensten en of teams. Dan zijn er ook nog eens de andere

Roermond is het herkennen van die doelgroepen vol-

verplichtingen die we nu eenmaal hebben zoals IBT, op-

gens mij een extra verdienste waar te nog te weinig oog

leiding, ziek, deeltijd en daar hebben we hem: de neven-

voor is. Want door zichtbaar en onzichtbaar contact met

functies. Normale zaken die de dagelijkse werkelijkheid

die doelgroepen kunnen we veel informatie verzamelen.

beïnvloeden en waar moeilijk sturing op plaats kan vin-

In deze succesvolle projecten bewezen onze bikers dui-

den. Dat is best wel lastig.”

delijk hun meerwaarden. Ze zijn snel, geruisloos, aanspreekbaar, stralen gezag uit. Zo zien wij dat graag in

Beveiliging

Roermond.”

Binnen het outlet handelen gemiddeld vijftien personen van de beveiliging de tientallen winkeldiefstallen of verdachte handelingen per dag zelfstandig af. Alleen de

“HET ONTBREEKT VAAK AAN RUIMTE EN MENSEN”

grote dieven worden aan de nood-

“Ook onze officier van dienst kan in de dagelijkse werkelijkheid direct onze bikers inzetten maar dan moet hij wel de ruimte en voldoende mensen hebben. Daar ont-

hulp overgedragen. Een dief betekent wel dat een nood-

breekt het maar al te vaak aan en dat is wel jammer. Je

hulp-patrouille enkele uren van de weg is.

wilt zo graag, maar je kunt het niet. Ik hoop dat de nationale politie oog en oor heeft voor onze problematiek in

“Wij willen graag voldoen aan de doelstellingen waaron-

het Roermondse. Een herijking van het fte-toewijzingssys-

der het biketeam is geformeerd. Met de gebiedsmento-

teem waar rekening wordt gehouden met onze specifieke

ren is voortdurend overleg en er worden projecten in-

problematiek. “

gepland voor onze bikers. Daarbij moet je denken aan drank- en dwangprojecten zoals drunkies en junkies,

Misschien iets voor de bonden?

23


POLITIEHUMOR OP SOCIAL MEDIA

24


Met 65.000 mensen is de Politie een grote werkgever van ons land. En met 2.300 wijkagenten op Twitter, basisteams op Facebook en jeugdagenten op Snapchat heeft het ook een groot bereik op social media. De Politie heeft 2.300 twitterende wijkagenten, die gemiddeld 3 keer per dag een tweet versturen. Daarnaast heeft iedere Eenheid een eigen Facebookkanaal waarop mensen geïnformeerd worden, zijn er enkele agenten gestart met Instagram en zitten jeugdagenten op Snapchat. Ook heeft de Politie nog zogenaamde ‘themakanalen’, zoals de Politiehelikopter. Een greep uit de opvallendste, leukste en humoristische posts op social media! Volgen jullie de ANPV al? Wij zijn te vinden op Facebook en Twitter. En stuur ons vooral tips en ideeën via PM!

25


JA, NATUURLIJK WORD OOK IK LID VAN DE ANPV! Maak nu de enige juiste keuze door je aan te sluiten bij een politievakbond die zekerheid biedt wanneer jij dat nodig hebt. De ANPV is de langst bestaande en meest betrokken politievakbondvan Nederland en weet als geen ander wat jij in je werk zoal mee kunt maken.

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANHEF ACHTERNAAM TUSSENVOEGSEL ROEPNAAM

VOORLETTERS

ADRES HUISNUMMER PLAATS POSTCODE GEBOORSTEPLAATS GEBOORTEDATUM TELEFOON

VRIJWILLIGER

E-MAIL ADRES

PERSONEELSNR.

JA / NEE

EENHEID REGIO

LIDMAATSCHAP BIJ ANPV LIDMAATSCHAP PER VOOR JE WELKOMSTGESCHENK GA JE NAAR WWW.ANPV.NL AANGEMELD DOOR Ik ga er mee akkoord dat ik tenminste 1 jaar lid blijf van de ANPV en dat de contributie maandelijks van mijn salaris wordt ingehouden. HANDTEKENING

Meld je aan via www.anpv.nl of stuur dit formulier in een gefrankeerde envelop naar: Politiebond ANPV, Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag- Telefoon 070-3155106

26


Van luxe thin-line-bracelets tot kevlar handschoenen en badgehouders, tactical gear, horloges en nog heel veel meer‌ Profiteer als ANPV-lid van exclusieve leden-aanbiedingen op onze eigen webshop: https://anpv.cashforcops.nl Deze webshop is alleen toegankelijk voor ANPV-leden. Activeer snel je account met behulp van je lidnummer en shoppen maar! Ben je een nieuw ANPV-lid? Vergeet dan niet je ₏35,shoptegoed te besteden aan jouw welkomstgeschenk(en) naar keuze!

l

.n s p o c or f h s a .c v p n a :// s p  h


MAX MOET NOG VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

Anpv nr5 2017  
Anpv nr5 2017  
Advertisement