Page 56

WYDZIAŁ TRANSPORTU Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 43 52 (S), 32 603 43 60 (N), e-mail: rtd@polsl.pl (S I i II, NZ I i II) Tychy, al. Piłsudskiego 10, tel. 32 219 02 66 (S I, NZ I) Bytom, ul. Wrocławska 120, tel. 32 286 00 49 (S I)

kierunek studiów: TRANSPORT

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego. Absolwenci kierunku transport mogą pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych. Znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowonaprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,6) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, informatyka lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki.

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu głównego (a=0,6) oraz jednego przedmiotu dodatkowego z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyki rozszerzonej, fizyki z astronomią, informatyki lub języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

www. rekrutacja.polsl.pl

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

■■ ■■ ■■ ■■

56

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku z tytułem inżyniera na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Dla pozostałych absolwentów, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach pokrewnych, będzie obowiązywać rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o systemach i środkach transportowych.

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o systemach i środkach transportowych.

Politechnika Śląska

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ eksploatacja pojazdów samochodowych ■■ eksploatacja pojazdów szynowych ■■ badania homologacyjne i certyfikacja w transporcie ■■ organizacja i zarządzanie w transporcie ■■ logistyka ■■ systemy transportu przemysłowego ■■ infrastruktura logistyczna w transporcie ■■ podstawy inżynierii ruchu ■■ planowanie miejskich układów transportowych ■■ sterowanie ruchem kolejowym ■■ mechatronika samochodowa ■■ niekonwencjonalne układy napędowe ■■ nawigacja ■■ systemy inteligentne i decyzyjne transportu ■■ systemy satelitarne w transporcie

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement