Page 43

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY Gliwice, ul. Kaszubska 23, tel. 32 237 20 29, e–mail: rmf@polsl.pl (S I i II)

kierunek studiów: FIZYKA TECHNICZNA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu przedmiotów ogólnotechnicznych, takich jak podstawy oprogramowania, grafika inżynierska, podstawy teorii obwodów oraz termodynamika techniczna, a także bardziej zaawansowanych, jak mechanika kwantowa, metody eksperymentalne fizyki technicznej czy fizyka jądrowa. Zostali również zapoznani z zagadnieniami z dziedziny elektroniki, między innymi z podstawami elektroniki, miernictwem elektrycznym i elektronicznym oraz wstępem do optoelektroniki. Są doskonale przygotowani do rozwiązywania wszelkich nietypowych problemów na styku wielu dziedzin techniki. Absolwenci kierunku fizyka techniczna są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych i laboratoriach przemysłowych przy obsłudze wysoko specjalistycznej aparatury diagnostycznej, a także w firmach zajmujących się automatyzacją procesów oraz analityczno-konsultingowych. Mogą także pracować bezpośrednio w produkcji i ośrodkach obliczeniowych. Znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wdrażane są nowoczesne technologie i metody pomiarowe.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,6) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki lub fizyki z astronomią.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry dla absolwentów studiów inżynierskich oraz 2 lata/4 semestry dla absolwentów studiów licencjackich początek zajęć – studia 4-semestralne – semestr zimowy, studia 3-semestralne – semestr letni uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera lub licencjata na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs dyplomów studiów I stopnia.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ podstawy fizyki ■■ matematyka ■■ metody numeryczne ■■ metody matematyczne fizyki ■■ fizyka jądrowa ■■ informatyka ■■ podstawy programowania ■■ fizyka powierzchni ciała stałego ■■ fizyka współczesna ■■ elementy biofizyki ■■ nanoelektronika kwantowa ■■ dozymetria promieniowania jądrowego ■■ komputerowe algorytmy przetwarzania danych ■■ fizyka struktur niskowymiarowych ■■ zaawansowane metody badawcze nanostruktur Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

Politechnika Śląska

43

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement