Page 41

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY Gliwice, ul. Kaszubska 23, tel. 32 237 20 29, e–mail: rmf@polsl.pl (S I i II, NZ I i II)

kierunek studiów: MATEMATYKA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu. Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce. Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw. Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia. Możliwe jednoczesne studiowanie kierunków matematyka i informatyka.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,8) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki.

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat kryteria przyjęć – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu głównego (a=0,8) oraz jednego przedmiotu dodatkowego z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyki rozszerzonej, fizyki z astronomią, chemii, biologii, geografii, historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie lub języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów –2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata tego samego lub pokrewnego kierunku na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs dyplomów studiów I stopnia.

Politechnika Śląska

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

czas trwania – 2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera lub licencjata na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs dyplomów studiów I stopnia.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ algebra liniowa i geometria analityczna ■■ wstęp do logiki i teorii mnogości ■■ technologia informacyjna ■■ podstawy programowania ■■ rachunek prawdopodobieństwa ■■ geometria ■■ statystyka matematyczna ■■ matematyka obliczeniowa ■■ analiza rzeczywista i zespolona ■■ topologia ■■ równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe ■■ teoria grafów ■■ analiza funkcjonalna ■■ algebra i teoria liczb ■■ kombinatoryka

41

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement