Page 26

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Gliwice, ul. Akademicka 2, tel. 32 237 12 83, e-mail: rg@polsl.pl (S I i II, NZ I)

kierunek studiów: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, ekologicznej, psychologicznej, socjologicznej i ergonomicznej. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna dla skutecznego zrealizowania misji społecznej i humanitarnej, jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw, służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy, górniczym, geologicznym i wodnym. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w dwóch głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników, realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze ochrony cywilnej. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i organami administracji publicznej. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo wytwórczym.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a= 0,6) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny do wyboru: z matematyki, fizyki z astronomią lub chemii.

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (średnia ocen z dwóch przedmiotów: pierwszego – z matematyki, fizyki z astronomią lub chemii oraz z drugiego – z języka obcego).

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr zimowy oraz semestr letni uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku z tytułem inżyniera na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia.

www. rekrutacja.polsl.pl

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

■■ ■■ ■■ ■■

26

Politechnika Śląska

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ matematyka ■■ fizyka ■■ technologie informatyczne ■■ ekologia i zagrożenia środowiskowe ■■ organizacja systemów ratownictwa ■■ fizjologia i choroby zawodowe ■■ system prawny ochrony pracy ■■ skutki ekonomiczne wypadków i chorób zawodowych ■■ logistyka w bezpieczeństwie ■■ konstrukcja i zastosowanie sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej ■■ metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka ■■ bezpieczeństwo energetyczne i gospodarka paliwami ■■ systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem zawodowym ■■ strategia bezpieczeństwa narodowego i stany nadzwyczajne ■■ zarządzanie kryzysowe w sytuacjach klęsk żywiołowych

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you