Page 21

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2, tel. 32 237 16 25, e-mail: re@polsl.pl (S I i II, NZ I i II)

kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (w języku polskim lub angielskim)

STUDIA I STOPNIA Stacjonarne (S I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,7) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: fizyka z astronomią, informatyka, geografia, chemia lub język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki.

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu głównego (a=0,7) oraz jednego przedmiotu dodatkowego z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: fizyki z astronomią, informatyki, geografii, chemii lub języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą konkurs ocen z wyżej wymienionych przedmiotów, w przeliczeniu na punkty wg tabeli (§ 4, patrz s. 59), uznanych jako poziom rozszerzony.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektroniki i telefonii analogowej oraz internetowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, sieci przemysłowych, jak również mechatroniki bezpieczeństwa danych, czyli kryptografii. Znają także języki programowania. Znajdą zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych. Mogą pracować również w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych oraz systemy automatyki i robotyki specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej i medycznej. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania, produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu sprzętu i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ podstawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych ■■ przemysłowe sieci komunikacyjne ■■ cyfrowe przetwarzanie sygnału ■■ projektowanie urządzeń elektronicznych ■■ analiza tolerancji i wrażliwości układów elektronicznych ■■ inżynieria dźwięku i obrazu ■■ komputerowe metody projektowania systemów mechatronicznych ■■ radiotechnika ■■ napęd i sterowanie robotów mobilnych ■■ oprogramowanie systemów pomiarowych ■■ elektroniczne systemy zabezpieczeń i kontroli dostępu ■■ zastosowania nadprzewodnictwa ■■ podstawy telekomunikacji ■■ miernictwo i diagnostyka systemów ■■ bezprzewodowe systemy przesyłu informacji

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2007 r.

Politechnika Śląska

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

www. rekrutacja.polsl.pl

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr zimowy oraz letni uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2007 r. Pozostałych kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z ogólnej wiedzy z elektroniki i elektrotechniki.

Pozostałych kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z ogólnej wiedzy z elektroniki i elektrotechniki.

21

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement