Page 18

WYDZIAŁ CHEMICZNY Gliwice, ul. Marcina Strzody 9, tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74, e-mail: rch@polsl.pl (S I i II)

kierunek studiów: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych. Potrafią prowadzić zaawansowane badania doświadczalne, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z  zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Posiadają także podstawową wiedzę z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, zarządzania, marketingu i przepisów prawnych. Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa są przygotowani do projektowania aparatury chemicznej, w  szczególności aparatury ochrony środowiska, projektowania, prowadzenia i modernizacji procesów technologicznych, wdrażania procesów i produktów do praktyki. Mogą pracować w firmach inżynierskich – wykonawczych oraz projektowych, ośrodkach technologicznych, a także w  zakładach przemysłu chemicznego, pokrewnych przemysłów przetwórczych i w specjalistycznych firmach handlowych.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,5) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią lub chemia. Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny do wyboru: z matematyki, fizyki z astronomią lub chemii.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr letni uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera na tym samym lub pokrewnym kierunku na podstawie średniej oceny ze studiów I stopnia.

www. rekrutacja.polsl.pl

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

■■ ■■ ■■ ■■

18

Politechnika Śląska

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ podstawy informatyki i technik informatycznych ■■ matematyka stosowana ■■ mechanika płynów ■■ przenoszenie masy i ciepła ■■ termodynamika procesowa ■■ inżynieria reaktorów ■■ technologia chemiczna ■■ inżynieria bioprocesowa ■■ projektowanie systemów procesowych ■■ aparatura procesowa ■■ informatyka i programowanie ■■ procesy separacji ■■ oczyszczanie gazów i cieczy ■■ inżynieria środowiska ■■ technika cieplna

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you