Page 15

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Gliwice, ul. Akademicka 5, tel. 32 237 20 30, e-mail: rb@polsl.pl (S I i II, NZ I i II) Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 32 429 57 29 (S I, NZ I)

kierunek studiów: BUDOWNICTWO (w języku polskim lub angielskim)

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych. Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic. Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji. Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych. Są również przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, a także projektowania budowlano-architektonicznego, wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,75) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: fizyka z astronomią, informatyka, chemia, język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny z matematyki lub fizyki z astronomią.

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I)

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – na podstawie konkursu świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu głównego (a= 0,75) oraz jednego przedmiotu dodatkowego z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: fizyki z astronomią, informatyki, chemii, języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Dla kandydatów ze starą maturą konkurs ocen z wyżej wymienionych przedmiotów, w przeliczeniu na punkty wg tabeli (§ 4, patrz s. 59), uznanych jako poziom rozszerzony.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera tego samego kierunku, na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia.

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II)

Studia w języku angielskim (S I i II)

Wydział prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim. Zasady naboru są takie jak na studia stacjonarne w języku polskim.

Politechnika Śląska

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera tego samego kierunku, na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia.

www. rekrutacja.polsl.pl

■■ ■■ ■■ ■■

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ geometria wykreślna i rysunek techniczny ■■ hydraulika i hydrologia ■■ materiały budowlane ■■ mechanika teoretyczna ■■ budownictwo ogólne ■■ geodezja ■■ fizyka budowli ■■ geotechnika ■■ technologia robót budowlanych ■■ infrastruktura komunalna i instalacje budowlane ■■ ekonomika budownictwa ■■ gospodarka terenem ■■ akustyka ■■ technologia i organizacja robót drogowych ■■ komunikacyjne obiekty inżynierskie

15

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement